ระดับความสำคัญ-->   ปกติ    ด่วน    ด่วนมาก    ด่วนที่สุด
รายการ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  โรงเรียนที่ทำสัญญาจ้างเหมาบริการในเดือน กันยายน 2566 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 24 ก.ย. 2566
ด่วนที่สุด  การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาน 2567 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 24 ก.ย. 2566
ด่วนที่สุด  ตัวอย่าง สัญญาจ้างเหมาครูพี่เลี้ยง และเอกสารที่ต้องทำรอต่อสัญญาจ้าง ปีงบประมาณ 2567 ดังนี้ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 24 ก.ย. 2566
ด่วนที่สุด  ตัวอย่าง สัญญาจ้างเหมานักการภารโรง และเอกสารที่ต้องทำรอต่อสัญญาจ้าง ปีงบประมาณ 2567 ดังนี้ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 24 ก.ย. 2566
ด่วนที่สุด  ตัวอย่าง สัญญาจ้างเหมาธุรการ 15,000 และเอกสารที่ต้องทำรอต่อสัญญาจ้าง ปีงบประมาณ 2567 ดังนี้ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 24 ก.ย. 2566
ด่วนที่สุด  ตัวอย่าง สัญญาจ้างเหมาธุรการ 9000 และเอกสารที่ต้องทำรอต่อสัญญาจ้าง ปีงบประมาณ 2567 ดังนี้ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 24 ก.ย. 2566
ด่วนที่สุด  แจ้งให้ส่งเบิกค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน 9,000 บาท , ธุรการโรงเรียน 15,000 บาท ,นักการภารโรง, ครูผู้ทรงคุณค่า , ครูพี่เลี้ยง ประจำเดือน กันยายน 2 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 24 ก.ย. 2566
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ก.ย. 2566
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ก.ย. 2566
ปกติ  เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ก.ย. 2566
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 ก.ย. 2566
ปกติ  รับทราบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ก.ย. 2566
ปกติ  ประกาศผลการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ กลุ่มนิเทศฯ 21 ก.ย. 2566
ด่วนที่สุด  เกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาและการเขียนโครงการ เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2566 กลุ่มนโยบายและแผน 21 ก.ย. 2566
ปกติ  จัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริตระดับปฐมวัย กลุ่มนิเทศฯ 21 ก.ย. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์แข่งขันการต่อคำศัพท์ และสมการ ระดับประเทศ กลุ่มนิเทศฯ 21 ก.ย. 2566
ปกติ  แจ้งโรงเรียนดำเนินการรายงานผลการเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการคัดเลือกกล กลุ่มนิเทศฯ 21 ก.ย. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ประกวดการจัดทำผลงานหนังสือเล่มเล็กจากผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 21 ก.ย. 2566
ปกติ  Load App กบข. กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ก.ย. 2566
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 20 ก.ย. 2566
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านหนองผักไร) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ก.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ก.ย. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการ "ไทยพีบีเอส ชวนเล่น เรียนรู้ กับครูปฐมวัยปีที่ 3" กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.ย. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ "เวทคณิตเพื่อพัฒนาทักษะนักเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตามเกณฑ์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ตำแหน่งรอง ผอ.รร. และ ผอ.รร.สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566 (สอบสัมภาษณ์) กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ก.ย. 2566
ปกติ  ขอเชิญประชุม (คณะกรรมการเลื่อนเงินเดือนระดับเขต)--แนบคำสั่งเพิ่มเติม กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ก.ย. 2566
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ห้องประชุม กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 20 ก.ย. 2566
ปกติ  ขอเชิญประชุม (คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ + เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ)--แนบคำสั่งเพิ่มเติม กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ก.ย. 2566
ปกติ  ขอเชิญประชุม (คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพื้นที่การศึกษา) กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ก.ย. 2566
ปกติ  ขอเชิญประชุม (คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ) กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ก.ย. 2566
ปกติ  ขอเชิญประชุม (คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ) กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ก.ย. 2566
ปกติ  การพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบท กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ก.ย. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปกิบัติการเกี่ยวกับ AI และนวัตกรรมห้องเรียนกลับด้าน กลุ่มนิเทศฯ 19 ก.ย. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ การรให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ก.ย. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ก.ย. 2566
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบการแนะแนวนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) วิถีใหม่ ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ก.ย. 2566
ปกติ  ประกาศผลการตัดสินกิจกรรมประกวดสื่อการเรียนการสอนสร้างสรรค์ ฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ก.ย. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการ Stand Up Against Street Harassment "การลดภัยคุกคามบนท้องถนนและที่สาธารณะ" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ก.ย. 2566
ปกติ  การขออนุมัติแต่งตั้งกองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ก.ย. 2566
ปกติ  สำรวจความต้องการครูอาสาสมัครภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2567 กลุ่มนิเทศฯ 19 ก.ย. 2566
ปกติ  เชิญเข้าร่วมงานอบรมวิชาการกับสำนักพิมพ์ Oxford กลุ่มนิเทศฯ 19 ก.ย. 2566
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ก.ย. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ก.ย. 2566
ปกติ  ติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ICT Talent ภาครัฐ ประจำปี 2566 กลุ่มนิเทศฯ 18 ก.ย. 2566
ปกติ  ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 18 ก.ย. 2566
ปกติ  หนังสือรับรองรร.บ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ก.ย. 2566
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมิน ภาค ข (ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน) และภาค ค (วิสัยทัศน์และแนวคิด) การคัดเลือกฯ ตำแหน่ง รอง ผอ.รร. และ ผอ.ร กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ก.ย. 2566
ด่วน  แจ้งยอดหักเงิน กยศ. และ กรอ. เดือน กันยายน 2566 ของพนักงานราชการและลูกจ้าง ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 16 ก.ย. 2566
ปกติ  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน และวิธีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปร กลุ่มนโยบายและแผน 15 ก.ย. 2566
ปกติ  การลดใช้พลังงานตามมติคณะรัฐมนตรี กลุ่มอำนวยการ 15 ก.ย. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 ก.ย. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ ทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO RELC ประจำปีงบประมาณ 2567 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 ก.ย. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร ครูรุ่นใหม่หัวใจพอเพียงและหลักสูตรครูไทยยุคใหม่เข้าใจการเงิน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 ก.ย. 2566
ด่วนที่สุด  แจ้งโอนเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ตามเอกสารแนบ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 14 ก.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 ก.ย. 2566
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 14 ก.ย. 2566
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 14 ก.ย. 2566
ปกติ  มอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ ตามโครงการพัฒนา สมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ผ่านกิจกรรม “KORAT3 Show & Share For Change Fundamental Active le กลุ่มนิเทศฯ 14 ก.ย. 2566
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 14 ก.ย. 2566
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 14 ก.ย. 2566
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 14 ก.ย. 2566
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 14 ก.ย. 2566
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 14 ก.ย. 2566
ปกติ  การประชาสัมพันธ์ “โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน ๑ นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๖๖” (ทุกวันที่ ๒๑ กันยายนของทุกปี) กลุ่มอำนวยการ 14 ก.ย. 2566
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 14 ก.ย. 2566
ปกติ  แจ้งจัดสรรหนังสือตามโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรฯ กลุ่มนิเทศฯ 14 ก.ย. 2566
ปกติ  เงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กลุ่มอำนวยการ 14 ก.ย. 2566
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการผู้นำทางการศึกษาระหว่างประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ ๒ กลุ่มนิเทศฯ 14 ก.ย. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา เรื่อง “สยามรัถยา : คุณูปการสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย” กลุ่มนิเทศฯ 14 ก.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ปี พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ก.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ปี พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ก.ย. 2566
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย "เรียนดี มีความสุข" ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มนโยบายและแผน 13 ก.ย. 2566
ด่วน  กิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 13 ก.ย. 2566
ปกติ  การเลื่อนเงินเดือน แก้ไขแบบกลุ่มพิจารณา ร้อยละ 0.01 (แจ้งประธานกลุ่ม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ก.ย. 2566
ปกติ  แก้ไขบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง 470/2566 ลว 18 สิงหาคม 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ก.ย. 2566
ปกติ  การปฐมนิเทศและจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 ก.ย. 2566
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2567 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ก.ย. 2566
ด่วนมาก  ขยายเวลา บันทึก นร 05 1/2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ก.ย. 2566
ปกติ  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และภาค ค การคัดเลือกฯ ให้ดำรงตำแห่น่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถาน กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 ก.ย. 2566
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 ก.ย. 2566
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 ก.ย. 2566
ด่วนที่สุด  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับเบิกจ่ายให้กับคู่สัญญากรณีงบประมาณถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย กลุ่มนโยบายและแผน 11 ก.ย. 2566
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 ก.ย. 2566
ด่วน  ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเสนอชื่อเพื่อการสรรหาบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน" ประจำปี 2566 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 ก.ย. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์คลิปวิดิโอการถ่ายทอดสดย้อนหลังการสัมมนา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 ก.ย. 2566
ด่วน  ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 ก.ย. 2566
ด่วน  แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส) รุ่นที่ 16 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 ก.ย. 2566
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับการคัดเลือกให้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 11 ก.ย. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เครื่อง Copy Print พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่อง 1 ท่าน กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 ก.ย. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ (แก้ไข) กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 ก.ย. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 ก.ย. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 ก.ย. 2566
ปกติ  แก้ไขตัวอย่างรายงานการประชุมกลุ่มฯ -- เรื่องการเลื่อนเงินเดือนฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 ก.ย. 2566
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะรองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 ส.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)ในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระ กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ก.ย. 2566
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ก.ย. 2566
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ก.ย. 2566
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ก.ย. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ กลุ่มอำนวยการ 8 ก.ย. 2566
ปกติ  การประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพและประเมินยกระดับโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว โรงเรียนในสังกัดเขตตรวจราชการที่ ๑๓ กลุ่มนิเทศฯ 7 ก.ย. 2566
ปกติ  ส่งเอกสารค่าเช่าบ้าน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 ก.ย. 2566
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 ก.ย. 2566
ด่วนที่สุด  การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรค่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ใบงวดเงิน) ก.ค.66-ก.ย.66 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 ก.ย. 2566
ปกติ  ส่งคำสั่งคณะกรรมการวางแผนบรรจุนักศึกษาทุน ปี 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ก.ย. 2566
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นวิทยากรอบรมสัมมนากิจกรรม Best Practices ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยน เรียนรู้สู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ภาษาไทย “โคราช ๓ อ่านออกเขีย กลุ่มนิเทศฯ 6 ก.ย. 2566
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นวิทยากรอบรมสัมมนากิจกรรม Best Practices ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยน เรียนรู้สู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ภาษาไทย “โคราช ๓ อ่านออกเขีย กลุ่มนิเทศฯ 6 ก.ย. 2566
ด่วนที่สุด  อบรมเชิงปฏิบัติการครูแนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็ง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ก.ย. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ Virtual Tour ๓๖๐ องศา ของศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย กลุ่มอำนวยการ 6 ก.ย. 2566
ปกติ  การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มอำนวยการ 6 ก.ย. 2566
ปกติ  แจ้งเรื่องจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน,คำสั่้งประเมิน PA กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ส.ค. 2566
ปกติ  ขอความร่วมมือรณรงค์ งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ปีที่ ๗ กลุ่มอำนวยการ 6 ก.ย. 2566
ปกติ  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ/เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งท่ 2 (1 ตุลาคม 2566) กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 ก.ย. 2566
ปกติ  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งท่ 2 (1 ตุลาคม 2566) กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 ก.ย. 2566
ปกติ  ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบการปรเเมินที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2566) กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 ก.ย. 2566
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 ก.ย. 2566
ด่วนที่สุด  แจ้งให้รายงานเงินอุดหนุนคงเหลือเกิน 2 ปีงบประมาณ ตามรายละเอียดแนบ ภายในวันที่ 6 ก.ย. 66 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 5 ก.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แทนตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลง) สวนหมากสงเคราห์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ส.ค. 2566
ปกติ  การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ (Speech contest) เรื่อง “รักษาชาติและความเป็นไทย ไว้ด้วยลมหายใจของประวัติศาสตร์” กลุ่มนิเทศฯ 5 ก.ย. 2566
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ก.ย. 2566
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ก.ย. 2566
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ก.ย. 2566
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ก.ย. 2566
ปกติ  แก้ไขรายชื่อกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ผอ.รร. กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 ก.ย. 2566
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ก.ย. 2566
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ก.ย. 2566
ปกติ  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 ก.ย. 2566
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ก.ย. 2566
ปกติ  โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ e-Learning Platform Online กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 ก.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 ก.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 ก.ย. 2566
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการ ผ่านกิจกรรม "KORAT3 Show & Share For Change Fundamental Active learning Training กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 ก.ย. 2566
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ก.ย. 2566
ปกติ  วางแผนบรรจุหนังศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ก.ย. 2566
ด่วนที่สุด  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาและการเขียนโครงการ ระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน 2566 กลุ่มนโยบายและแผน 4 ก.ย. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กลุ่มนิเทศฯ 1 ก.ย. 2566
ปกติ  การจัดทำแผนการฝึกอบรมและโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ประจำปี พ.ศ.2567 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 ก.ย. 2566
ปกติ  สำรวจข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2566 -- แก้ไข กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 ก.ย. 2566
ปกติ  ตัวอย่างใบส่งมอบงานและตรวจรับงาน ครูพี่เลี้ยง เดือน กันยายน 2566 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 1 ก.ย. 2566
ปกติ  ผังนิทรรศการ กลุ่มนิเทศฯ 1 ก.ย. 2566
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (ปักธงชัยชุณะวัณวิทยาคาร) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 ส.ค. 2566
ปกติ  สำรวจข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ส.ค. 2566
ปกติ  การรายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ส.ค. 2566
ปกติ  โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย” สำหรับโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด กลุ่มนิเทศฯ 31 ส.ค. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดอบรม กลุ่มนิเทศฯ 31 ส.ค. 2566
ปกติ  ประกาศราชื่อนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 ส.ค. 2566
ด่วนที่สุด  ลิงค์ประชุมจัดนิทรรศการ กลุ่มนิเทศฯ 31 ส.ค. 2566
ปกติ  ประกาศผลการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 ส.ค. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ยืมวัสดุอุปกรณ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ส.ค. 2566
ปกติ  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Onlin กลุ่มนิเทศฯ 30 ส.ค. 2566
ปกติ  ผลการประกวดผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลฯ (OBEC Content Center) ระดับเขตพื้นท กลุ่มนิเทศฯ 30 ส.ค. 2566
ปกติ  การส่งผลการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ส.ค. 2566
ปกติ  ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินงานผ่านกิจกรรม Korat 3 Showฯ กลุ่มนิเทศฯ 30 ส.ค. 2566
ปกติ  ผลการประกวดผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลฯ (OBEC Content Center) ระดับเขตพื้นท กลุ่มนิเทศฯ 30 ส.ค. 2566
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์ โครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย (Smart School Bus Platform) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ส.ค. 2566
ปกติ  ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินงานผ่านกิจกรรม Korat 3 Showฯ กลุ่มนิเทศฯ 30 ส.ค. 2566
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความรู้สร้างเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) และการพัฒนาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกั กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ส.ค. 2566
ปกติ  ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินงานผ่านกิจกรรม Korat 3 Showฯ กลุ่มนิเทศฯ 30 ส.ค. 2566
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน วิทยากรครูแกนนำภาษาไทยฯ กลุ่มนิเทศฯ 30 ส.ค. 2566
ด่วนที่สุด  เอกสารเบิกงบประมาณโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย กลุ่มนิเทศฯ 30 ส.ค. 2566
ด่วนที่สุด  ส่งเอกสารประกอบการเบิกค่าใชจ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (กรณีจัดซื้อวัสดุ) กลุ่มนิเทศฯ 30 ส.ค. 2566
ปกติ  การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2566) กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ส.ค. 2566
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ส.ค. 2566
ปกติ  การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ส.ค. 2566
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ส.ค. 2566
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ส.ค. 2566
ปกติ  ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ส.ค. 2566
ด่วนที่สุด  อบรมเชิงปฏิบัติการครูแนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็ง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ส.ค. 2566
ด่วนที่สุด  อบรมเชิงปฏิบัติการครูแนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็ง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ส.ค. 2566
ปกติ  ประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติของสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 29 ส.ค. 2566
ปกติ  ส่งตัวผู้รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 25666 กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ส.ค. 2566
ปกติ  ประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติของสถานศึกษาเพื่อรับรองวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 29 ส.ค. 2566
ด่วนที่สุด  รายงานผลการดำเนินกิจกรรมจิตศึกษาโคราช 3 โมเดล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ส.ค. 2566
ปกติ  แจ้งแนวปฏิบัติการขอดูผลคะแนนการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 ส.ค. 2566
ปกติ  การอบรมเชิงปกิบัติการเฉพาะทาง "โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 28 ส.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 ส.ค. 2566
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการ ผ่านกิจกรรม Korat 3 Show &Share For ฯ กลุ่มนิเทศฯ 28 ส.ค. 2566
ปกติ  ขอมติคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 ส.ค. 2566
ด่วนที่สุด  โอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน สิงหาคม 2566 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 28 ส.ค. 2566
ปกติ  แจ้งโอนเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน จำนวน 176 โรงเรียน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 28 ส.ค. 2566
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการ ผ่านกิจกรรม Korat 3 Show &Share For ฯ กลุ่มนิเทศฯ 28 ส.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 28 ส.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนิเทศฯ 28 ส.ค. 2566
ด่วนที่สุด  โครงการค่ายฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2566 "สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ส.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันความรู้ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ กลุ่มนิเทศฯ 28 ส.ค. 2566
ปกติ  ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ/เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งท่ 2 (1 ตุลาคม 2566) กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 ส.ค. 2566
ปกติ  กิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 28 ส.ค. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ยืมวัสดุอุปกรณ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 ส.ค. 2566
ปกติ  ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มนโยบายและแผน 28 ส.ค. 2566
ปกติ  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 ส.ค. 2566
ปกติ  รายงานส่งคืนอัตราว่างพนักงานราชการ กรณีสอบบรรจุครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ (ว16)ได้ กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 ส.ค. 2566
ปกติ  โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 21 พ.ศ.2567 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 28 ส.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แทนตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลง) บ้านหนองแวง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ส.ค. 2566
ด่วนที่สุด  แจ้งพนักงานราชการที่ไปบรรจุข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย และต้องลาออกในเดือน สิงหาคม 2566 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 28 ส.ค. 2566
ด่วนที่สุด  ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ในกิจกรรม Best Practices ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่นวัตกรรม สร้างสรรค์ภาษาไทย “โคราช ๓ อ่านออกเขียน กลุ่มนิเทศฯ 28 ส.ค. 2566
ด่วนที่สุด  ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน กิจกรรม Best Practices ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่นวัตกรรม สร้างสรรค์ภาษาไทย “โคราช ๓ อ่านออกเขียนได้ หัวใจรักการอ กลุ่มนิเทศฯ 28 ส.ค. 2566
ปกติ  ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ส.ค. 2566
ปกติ  การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 25 ส.ค. 2566
ปกติ  มอบเกียรติบัตร การประกวดกิจกรรมภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับเขตพื้นที่ กลุ่มนิเทศฯ 25 ส.ค. 2566
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16)รร.บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ส.ค. 2566
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding CODING Achievement Awards ครั้งที่ 2 ระดับเขตพื้นที่ กลุ่มนิเทศฯ 25 ส.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การจัดสรรงบประมาณ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2566 กลุ่มนิเทศฯ 25 ส.ค. 2566
ปกติ  การประเมินวิสัยทัศน์ตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งย้ายผู้บริหาร สถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ส.ค. 2566
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชมนิทรรศการ ตามโครงการพัฒนา สมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านกิจกรรม “KORAT3 Show & กลุ่มนิเทศฯ 25 ส.ค. 2566
ปกติ  การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (ITA) โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 25 ส.ค. 2566
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพ้ืนฐาน ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย กลุ่มนิเทศฯ 25 ส.ค. 2566
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชมนิทรรศการ ตามโครงการพัฒนา สมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านกิจกรรม “KORAT3 Show & กลุ่มนิเทศฯ 25 ส.ค. 2566
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชมนิทรรศการ ตามโครงการพัฒนา สมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านกิจกรรม “KORAT3 Show & Sha กลุ่มนิเทศฯ 25 ส.ค. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ส.ค. 2566
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขัน "สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ส.ค. 2566
ปกติ  จัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 24 ส.ค. 2566
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย กลุ่มนิเทศฯ 24 ส.ค. 2566
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณโครงการบ้านนักวิทยาศาสตรืน้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย รุ่นที่ 5 ที่ผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน กลุ่มนิเทศฯ 24 ส.ค. 2566
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน ขั้นที่ ๑ และขั้นที่ ๒ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย กลุ่มนิเทศฯ 24 ส.ค. 2566
ปกติ  เชิญร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการ กลุ่มนิเทศฯ 24 ส.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 กลุ่มนิเทศฯ 24 ส.ค. 2566
ปกติ  เชิญร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการ กลุ่มนิเทศฯ 24 ส.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 4/1 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ส.ค. 2566
ปกติ  ผลการประกวดรางวัลหน่วยงาน และผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC Awards) ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึก กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 23 ส.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC Awards) ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา2564 ระดับช กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 23 ส.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 23 ส.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 23 ส.ค. 2566
ปกติ  โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 21 พ.ศ.2567 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 23 ส.ค. 2566
ปกติ  โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 21 พ.ศ.2567 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 23 ส.ค. 2566
ปกติ  ขอใช้อาคารสถานที่เพื่อเป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจ และสาธารณะประโยชน์ กลุ่มอำนวยการ 23 ส.ค. 2566
ปกติ  การลาเข้ารับการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหาร (ฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น) กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 ส.ค. 2566
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) รร.บ้านบุตะโก กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 ส.ค. 2566
ปกติ  ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม รร.บ้านหนองล้างช้าง กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 ส.ค. 2566
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 ส.ค. 2566
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16)รร.บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 ส.ค. 2566
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) รร.บ้านสุขังฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 ส.ค. 2566
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ รร.บ้านระเริง กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 ส.ค. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นวิทยากรอบรมสัมมนากิจกรรม Best Practices ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยน เรียนรู้สู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ภาษาไทย “โคราช ๓ อ่านออกเขีย กลุ่มนิเทศฯ 23 ส.ค. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นวิทยากรอบรมสัมมนากิจกรรม Best Practices ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยน เรียนรู้สู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ภาษาไทย “โคราช ๓ อ่านออกเขีย กลุ่มนิเทศฯ 23 ส.ค. 2566
ปกติ  แจ้งให้เข้ารับเกียรติบัตรรางวัล กิจกรรมรักษ์ภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย กลุ่มนิเทศฯ 23 ส.ค. 2566
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 ส.ค. 2566
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 ส.ค. 2566
ด่วนที่สุด  โครงการค่ายฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2566 "สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ส.ค. 2566
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Best Practices ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ภาษาไทย “โคราช ๓ อ่านออกเขียนได้ หัวใจรักการอ่าน ผ่านการจัดการเร กลุ่มนิเทศฯ 23 ส.ค. 2566
ด่วนที่สุด  อบรมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียนตามหลักธรรมาภิบาล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ส.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดิโอครอบครัวคุณธรรม สพฐ. กลุ่มนิเทศฯ 22 ส.ค. 2566
ปกติ  แจ้งแผนงานโครงการมูลนิธิอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ประจำปี 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ส.ค. 2566
ปกติ  แจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดสำนักงานนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนกลุ่มเก่า ภาคเร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ส.ค. 2566
ปกติ  การคัดเลือกครูผู้ดูแลนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ส.ค. 2566
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 ส.ค. 2566
ปกติ  การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มนิเทศฯ 22 ส.ค. 2566
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 ส.ค. 2566
ปกติ  แก้ไขประกาศเกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 ส.ค. 2566
ปกติ  การจัดทำแผนการฝึกอบรมและโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ประจำปี พ.ศ.2567 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ส.ค. 2566
ปกติ  สำรวจข้อมูลสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะการใช้งานระบบ ปพ.3 ออนไลน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ส.ค. 2566
ด่วนที่สุด  จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2566 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแด่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ กลุ่มนโยบายและแผน 21 ส.ค. 2566
ปกติ  การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา และการดำเนินการขอตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ส.ค. 2566
ปกติ  จัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ส.ค. 2566
ปกติ  ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการสัมมนา เรื่อง “สภานักเรียนมีบทบาทอย่างไรกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ส.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การอบรมหลักสูตรการจัดการความรู้ด้านการเงินสำหรับเด็ก กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 ส.ค. 2566
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ ๔/๑ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ส.ค. 2566
ปกติ  อบรมความรู้การเงินสำหรับเด็ก กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 9 ส.ค. 2566
ปกติ  การประกาสรับสมัครโรงเรียนเพื่อเข้ารับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 21 ส.ค. 2566
ปกติ  ส่งเกียรติบัตรแหล่งเรียนรู้ กลุ่มนิเทศฯ 21 ส.ค. 2566
ด่วนที่สุด  ดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดภัย ส่งเสริมความรู้ป้องกันภัยออนไลน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ส.ค. 2566
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศฯ 18 ส.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ส.ค. 2566
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศฯ 18 ส.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ส.ค. 2566
ปกติ  ติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(ทุนเสมอภาค)ย้อนหลังครั้งที่ 7 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ส.ค. 2566
ปกติ  ประชุมชี้แจ้งและสร้างความเข้าใจในการส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ส.ค. 2566
ปกติ  แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ส.ค. 2566
ปกติ  แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ส.ค. 2566
ปกติ  แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ส.ค. 2566
ปกติ  แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ส.ค. 2566
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพตานักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ส.ค. 2566
ปกติ  เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาและการเขียนโครงการ กลุ่มนโยบายและแผน 17 ส.ค. 2566
ปกติ  เชิญรับชมการถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง สภานักเรียนมีบทบาทอย่างไรกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ส.ค. 2566
ด่วนที่สุด  ขอเชิญรับมอบจักรยาน โครงการสองล้อให้น้อง อำเภอครบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ส.ค. 2566
ปกติ  จัดโครงการโรงเรียนปลอดภัย ส่งเสริมความรู้ป้องกันภัยออนไลน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ส.ค. 2566
ปกติ  การประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติหน้าที่ของพระสอนศีลธรรมฯ กลุ่มนิเทศฯ 17 ส.ค. 2566
ปกติ  เผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการยกระดับการศึกษาภายใต้โครงการคอนเน็กอีดี กลุ่มนิเทศฯ 17 ส.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ฯ กลุ่มนิเทศฯ 17 ส.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมการเตรียมพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่มนิเทศฯ 17 ส.ค. 2566
ปกติ  รายงานการนำผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนRT ฯ กลุ่มนิเทศฯ 17 ส.ค. 2566
ปกติ  การติดตามการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบออนไลน์ กลุ่มนิเทศฯ 17 ส.ค. 2566
ปกติ  ประกวดตราสัญลักษณ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 71 ภาคใต้ จังหวัดชุมพร กลุ่มนิเทศฯ 17 ส.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษ ว.16 กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 ส.ค. 2566
ปกติ  แจ้งผลการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.2 ดาว ประจำปี2566 กลุ่มนิเทศฯ 17 ส.ค. 2566
ปกติ  การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (ITA) โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 17 ส.ค. 2566
ปกติ  แก้ไขข้อมูลในคำสั่งที่ 449/2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 ส.ค. 2566
ปกติ  โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ส.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ส.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ส.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ส.ค. 2566
ปกติ  ส่งระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๒.๒๕๖๖ กลุ่มอำนวยการ 17 ส.ค. 2566
ปกติ  อบรมเชิงปฏิบัติการดสภานักเรียนตามหลักธรรมาภิบาล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ส.ค. 2566
ปกติ  เชิญประชุมจัดเตรียมหลักสูตรการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน 17 ส.ค. 2566
ปกติ  เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาและการเขียนโครงการ กลุ่มนโยบายและแผน 17 ส.ค. 2566
ปกติ  จัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ส.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 17 ส.ค. 2566
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ส.ค. 2566
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ส.ค. 2566
ปกติ  การติดตามการดำเนินงานการแข่งขันในโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ส.ค. 2566
ปกติ  เชิญประชุมคณะกรรมการตอบร้องเรียน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 16 ส.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ส.ค. 2566
ปกติ  หนังสือรับรอง รร กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ส.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การประชุมติคตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก ๑๐ อ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ส.ค. 2566
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือรายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทย กลุ่มนิเทศฯ 15 ส.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 ส.ค. 2566
ปกติ  ติดตามการเข้าเรียนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ส.ค. 2566
ปกติ  ติดตามการเข้าเรียนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ส.ค. 2566
ปกติ  ติดตามการเข้าเรียนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ส.ค. 2566
ปกติ  ติดตามการเข้าเรียนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ส.ค. 2566
ปกติ  ติดตามการเข้าเรียนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ส.ค. 2566
ปกติ  ติดตามการเข้าเรียนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ส.ค. 2566
ปกติ  ติดตามการเข้าเรียนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ส.ค. 2566
ปกติ  แจ้งเปลี่ยนแปลงการส่งผลงานการประกาศรับสมัครโรงเรียนเพื่อเข้ารับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 15 ส.ค. 2566
ปกติ  เผยแพร่เอกสาร “แบบคัดกรองผุ้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีภาวะถดถอยทางการเรียน (Learning Loss) ด้านความสามารถทางคณิตศาส กลุ่มนิเทศฯ 15 ส.ค. 2566
ปกติ  การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 15 ส.ค. 2566
ปกติ  มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 ส.ค. 2566
ปกติ  มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 ส.ค. 2566
ด่วนที่สุด  แจ้งขอให้นำส่งเงินคืน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 11 ส.ค. 2566
ปกติ  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566) กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 ส.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึก กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 ส.ค. 2566
ปกติ  ตัวอย่างใบส่งมอบงานและตรวจรับงาน เบิกค่าจ้างเหมาครูพี่เลี้ยง เดือน ส.ค. 66 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 11 ส.ค. 2566
ปกติ  การดำเนินงานการจัดการเรียนรู้บูรณาการโดยแหล่งเรียนรู้ กลุ่มนิเทศฯ 11 ส.ค. 2566
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 ส.ค. 2566
ปกติ  การเผยแพร่สื่อการจัดการเรียนรู้ประเด็นความปลอดภัยทางถนน Street Smart กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ส.ค. 2566
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 ส.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านหนองแคทราย) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ส.ค. 2566
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 ส.ค. 2566
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 ส.ค. 2566
ปกติ  แจ้งการหัก กยศ. และ กรอ. เดือน สิงหาคม 2566 ของพนักงานราชการและอัตราจ้าง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 11 ส.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านหนองสนวน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ส.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ส.ค. 2566
ปกติ  รายงานสรุปผลการติดตามเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มนโยบายและแผน 10 ส.ค. 2566
ปกติ  ผลการคัดเลือกสถานศึกษา "เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ส.ค. 2566
ปกติ  การให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 ส.ค. 2566
ปกติ  การประดับเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและการแต่งกายของลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ส.ค. 2566
ปกติ  การให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะชำนาญการ,ชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 ส.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงศึกษาธิการ (ค.ต.ป. ประจำกระทรวงศึกษาธิการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มนโยบายและแผน 10 ส.ค. 2566
ปกติ  การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ส.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ส.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (ปักธงชัยชุณฯ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 ส.ค. 2566
ปกติ  ขอตัวบุคลากรไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 ส.ค. 2566
ด่วนที่สุด  แจ้งการอนุญาตให้ติดตั้งเครื่องบริการอัตโนมัติในสถานที่ราชการซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 10 ส.ค. 2566
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ รร.บ้านปางไม้ กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 ส.ค. 2566
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ รร.วังวารีวนราษฎร์วัฒนา กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 ส.ค. 2566
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 ส.ค. 2566
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 ส.ค. 2566
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 ส.ค. 2566
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 ส.ค. 2566
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 ส.ค. 2566
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนเพื่อนเด็ก กลุ่มนิเทศฯ 10 ส.ค. 2566
ปกติ  ตอบแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย กลุ่มนิเทศฯ 10 ส.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 กลุ่มนิเทศฯ 10 ส.ค. 2566
ปกติ  เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 กลุ่มนิเทศฯ 10 ส.ค. 2566
ปกติ  ผลการคัดเลือกผลงานที่มีรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มนิเทศฯ 10 ส.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง กลุ่มนิเทศฯ 10 ส.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การเผยแพร่สื่อการจัดการเรียนรู้ประเด็นความปลอดภัยทางถนน Street Smart กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ส.ค. 2566
ปกติ  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ กลุ่มอำนวยการ 10 ส.ค. 2566
ปกติ  การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล กลุ่มนิเทศฯ 9 ส.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งรอง ผอ.รร. และ ผอ.รร.สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 ส.ค. 2566
ปกติ  การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล กลุ่มนิเทศฯ 9 ส.ค. 2566
ปกติ  ผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีการศึกษา 25 กลุ่มนิเทศฯ 9 ส.ค. 2566
ปกติ  ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา (แก้ไขใบสมัครตำแหน่ง ผอ.รร.) กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 ส.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดผลงานนวัตกรรม GPAS 5 Steps สำหรับเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง กลุ่มนิเทศฯ 9 ส.ค. 2566
ปกติ  เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกาศให้ครูวิทยาศาสตร์ สมัครรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย กลุ่มนิเทศฯ 9 ส.ค. 2566
ปกติ  การสำรวจข้อมูลครูผู้รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 9 ส.ค. 2566
ปกติ  ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 ส.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค ประวัติและผลงาน) การคัดเลือกฯ ตำแหน่งรูผู้ช่วย กรณีพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 ส.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เรื่องครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษออนไลน์ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 ส.ค. 2566
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 ส.ค. 2566
ด่วนที่สุด  แจ้งโอนค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยง เดือน ก.ค. 66 และแจ้งให้ครูพี่เลี้ยงชำระ กยศ. และ กรอ. เดือน ก.ค. 66 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 ส.ค. 2566
ปกติ  แจ้งการโอนค่าจ้างเหมานักการภารโรง,พี่เลี้ยง,ธุรการโรงเรียน เดือน ก.ค. 66 จำนวน 110 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 ส.ค. 2566
ปกติ  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 ส.ค. 2566
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ก.ค. 2566
ปกติ  ขออนุญาตจัดกิจกรรม "ปันน้ำใจให้น้อง" โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ กลุ่มอำนวยการ 7 ส.ค. 2566
ปกติ  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม กลุ่มอำนวยการ 7 ส.ค. 2566
ปกติ  ขอเชิญชมนิทรรศการและเข้าร่วมการประกวดแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 7 ส.ค. 2566
ปกติ  การคัดเลือกสถานศึกษาที่มีการนำผลการประเมิน RT,NT,O-NET ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรีย กลุ่มนิเทศฯ 7 ส.ค. 2566
ปกติ  ขอความร่วมมือในการบริจาคโลหิต และประชาสัมพันธ์เชิญชวน จัดหาผู้บริจาคโลหิต กลุ่มอำนวยการ 7 ส.ค. 2566
ปกติ  ขอมติคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณารับย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 ส.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 7 ส.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 7 ส.ค. 2566
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ 7 ส.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ส.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 ส.ค. 2566
ปกติ  คำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ส.ค. 2566
ปกติ  สำรวจข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนระดับระดับประถมศึกษา(ป1-ป6) ไม่เกิน 60 คน ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และมีความปร กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 ส.ค. 2566
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างธุรการ 9000 เดือน ก.ค. 66 จำนวน 4 โรงเรียน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 4 ส.ค. 2566
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้าร่วมประชุม กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 ส.ค. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ส.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียน กรณีประสบอุบัติภัย กลุ่มนโยบายและแผน 3 ส.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แทนตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลง) บ้านคลองซับน้อยสามัคคี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 ส.ค. 2566
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์การพิจารณาสถานศึกษาต้นแบบการแนะแนวนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) วิถีใหม่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 ส.ค. 2566
ปกติ  การประชุมนานาติว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพครู ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 ส.ค. 2566
ปกติ  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร "ครูรุ่นใหม่ เข้าใจการเงิน" กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 ส.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4 กลุ่มนโยบายและแผน 4 ส.ค. 2566
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปฐมนิเทศและจัดทำทะเบียนประวัติ กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ส.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 ส.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 ส.ค. 2566
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ก.ค. 2566
ปกติ  การจัดทำคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (บรรจุวันที่ 3 สิงหาคม 2566) กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 ส.ค. 2566
ปกติ  การปฐมนิเทศและจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 ส.ค. 2566
ปกติ  การจัดทำคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (บรรจุวันที่ 27 กรกฎาคม 2566) กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 ส.ค. 2566
ปกติ  การปฐมนิเทศและจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 ส.ค. 2566
ปกติ  แจ้งโอนเงินอุดหนุน ภาคเรียน 1/2566 (30%) จำนวน 182 โรงเรียน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 3 ส.ค. 2566
ปกติ  การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (ITA) โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 3 ส.ค. 2566
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมการปฏิบัติการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ส.ค. 2566
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา กลุ่มนโยบายและแผน 27 ก.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานครธรรม กลุ่มอำนวยการ 27 ก.ค. 2566
ปกติ  การสำรวจข้อมูลครูผู้รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 27 ก.ค. 2566
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนอัตราจ้าง เดือน ก.ค. 66 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 27 ก.ค. 2566
ปกติ  แก้ไขประกาศเรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 ก.ค. 2566
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๔ รอบประเมินเอกสาร กลุ่มนิเทศฯ 27 ก.ค. 2566
ปกติ  การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (ITA) โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 27 ก.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน และรางวัลชมเชย ปีการศึกษา 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ก.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 ก.ค. 2566
ด่วนที่สุด  ขอเชิญอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ก.ค. 2566
ปกติ  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ กลุ่มอำนวยการ 26 ก.ค. 2566
ปกติ  ประกาศผลการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ประจำปี 2566 กลุ่มนิเทศฯ 26 ก.ค. 2566
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณและเงินงบประมาณ (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 ก.ค. 2566
ด่วนที่สุด  แจ้งเงินเดือนของครูพี่เลี้ยงและพี่เลี้่ยงจ้างเหมาบริการ เดือน ก.ค. 66 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 26 ก.ค. 2566
ด่วนที่สุด  ตัวอย่างเอกสารเบิกค่าจ้างเหมา เดือน ก.ค. 66 (มีการแก้ไขวันหยุดราชการ ในวันที่ 31 ก.ค. 66) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 26 ก.ค. 2566
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ก.ค. 2566
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างธุรการ 9000 และพี่เลี้ยง เดือน ก.ค. 66 ตามรายชื่อดังนี้ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 26 ก.ค. 2566
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ก.ค. 2566
ปกติ  แก้ไขคำสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 ก.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสถานศึกษาที่มีการขับเคลื่อนและผลการดำเนินงานโดดเด่น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 ก.ค. 2566
ปกติ  ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 ก.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนิเทศฯ 25 ก.ค. 2566
ปกติ  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ กลุ่มอำนวยการ 25 ก.ค. 2566
ปกติ  ขออนุมัติแต่งตั้งกองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 ก.ค. 2566
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน ก.ค. 66 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 25 ก.ค. 2566
ปกติ  ตัวอย่างคำสั่งให้ข้าราชการลาออกจากราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ก.ค. 2566
ปกติ  เเนวปฏิบัติการย้าย ผอ.ไปเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งเดิมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นสถานนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สังกัด สพฐ. กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ก.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 25 ก.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 24 ก.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 24 ก.ค. 2566
ปกติ  การประกาศรับสมัครโรงเรียนเพื่อเข้ารับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 24 ก.ค. 2566
ปกติ  การนิเทศ ติดตาม โรงเรียนภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต กลุ่มนิเทศฯ 24 ก.ค. 2566
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ก.ค. 2566
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ (รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ก.ค. 2566
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ (รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ก.ค. 2566
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ก.ค. 2566
ปกติ  แก้ไขรายละเอียดการจ้างลูกจ้างนอกงบประมาณ (รายเดิม) เป็นการเฉพาะราย กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ก.ค. 2566
ปกติ  การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ก.ค. 2566
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงวันจัดสอบแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมฯ กลุ่มนิเทศฯ 21 ก.ค. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ กลุ่มอำนวยการ 21 ก.ค. 2566
ด่วนที่สุด  รายชื่อส่งเข้าร่วมงานเกษียณ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 ก.ค. 2566
ปกติ  ขั้นตอนการสั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ก.ค. 2566
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนโยบายและแผน 21 ก.ค. 2566
ปกติ  ส่งตัวผู้รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 7 เพิ่มเติม กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 ก.ค. 2566
ปกติ  เเก้ไขคำสั่ง สพป.นครราชสีมา เขต 3 ที่ 399/2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 ก.ค. 2566
ปกติ  การประกวดสื่อการสอนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice OBEC Content Center) กลุ่มนิเทศฯ 19 ก.ค. 2566
ปกติ  การนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 19 ก.ค. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประเมินความพึงพอใจการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาตามแผน ก.ต.ป.น. กลุ่มนิเทศฯ 19 ก.ค. 2566
ปกติ  การตรวจสอบและเร่งรัดการชำระค่าไฟฟ้าค้างชำระของหน่วยงานในสังกัด กลุ่มนโยบายและแผน 19 ก.ค. 2566
ปกติ  การจ่ายใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 ก.ค. 2566
ปกติ  เเต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 ก.ค. 2566
ปกติ  แก้ไขสถานที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ก.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 ก.ค. 2566
ปกติ  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 ก.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ก.ค. 2566
ปกติ  โครงการพัมนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 ก.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 ก.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 ก.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 ก.ค. 2566
ปกติ  ขอเชิญประชุมกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone จำนวน 44 โรงเรียน ประจำปีงบป กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 18 ก.ค. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ รับรายงานตัว กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ก.ค. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ ประชุมคณะกรรมการรับสมัครคัดเลือกฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ก.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีภาวะซึมเศร้า กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ก.ค. 2566
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) รร.จตุคามวิทยาคม กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ก.ค. 2566
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) รร.บ้านบุหว้าสามัคคี กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ก.ค. 2566
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) รร.บ้านโคกสะอาด กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ก.ค. 2566
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ รร.บ้านวังหมี กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ก.ค. 2566
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ รร.สวนหมากสงเคราะห์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ก.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนแบบมอนเตสซอริ และไฮสโคป (High Scope Learning) สำหรับเด็กปฐมวัย กลุ่มนิเทศฯ 18 ก.ค. 2566
ปกติ  กิจกรรมประกวดสื่อการเรียนการสอนสร้างสรรค์ ประเภทเกมการศึกษา ภายใต้โครงการ "Good Food For All กินดี - อยู่ดี" กลุ่มนิเทศฯ 18 ก.ค. 2566
ปกติ  การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ITA Online ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 18 ก.ค. 2566
ปกติ  ยกเลิกหลักฐานแสดงผลการเรียน ปพ.๑:ป โรงเรียนครบุรีวิทยา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ก.ค. 2566
ปกติ  ยกเลิกหลักฐานแสดงผลการเรียน ปพ.๑:ป โรงเรียนครบุรีวิทยา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ก.ค. 2566
ด่วนที่สุด  แจ้งประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะมุ่งสู่เป็น Digital Concent Creator บนแพลตฟอร์มออนไลน์ กลุ่มนิเทศฯ 18 ก.ค. 2566
ปกติ  การโอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ก.ค. 2566
ปกติ  การออกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รายงานตัวบรรจุเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566) กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ก.ค. 2566
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์การประกวดวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ (Short Clip) โครงการเผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตยด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี (archetype) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ก.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แทนตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลง) บ้านประชาสันต์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ก.ค. 2566
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน 17 ก.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แทนตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลง) บ้านเฉลียงฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ก.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 17 ก.ค. 2566
ปกติ  การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ก.ค. 2566
ปกติ  ต้วอย่างเอกสารเบิกค่าจ้างธุรการโรงเรียน เดือน ก.ค. - ก.ย. 2566 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 17 ก.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แทนตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลง) บ้านบะใหญ่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ก.ค. 2566
ปกติ  การประเมินสถานศึกษาพอเพียงในระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ก.ค. 2566
ปกติ  ประกาศแจ้งผลการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูเพื่อเป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ก.ค. 2566
ปกติ  การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มนโยบายและแผน 14 ก.ค. 2566
ปกติ  โครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) กลุ่มนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ก.ค. 2566
ปกติ  โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ก.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 16 ก.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 16 ก.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 16 ก.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) กฎหมายและคดี 16 ก.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 16 ก.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 16 ก.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การคัดเลือกครูเข้ารับโครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 21 พ.ศ.2567 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 ก.ค. 2566
ปกติ  แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 ก.ค. 2566
ปกติ  แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 ก.ค. 2566
ปกติ  การให้ทุนอุดหนุนเพื่อโครงการด้านการกุศลของสมาคมราชกรีฑาสโมสร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การคัดเลือกสถานศึกษาเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.ค. 2566
ปกติ  การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนจากโรงเรียนที่เกินเกณฑ์ไปกำหนดในโรงเรียนที่ต่ำกว่าเกณฑ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 ก.ค. 2566
ปกติ  พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 14 ก.ค. 2566
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั่งคระกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 14 ก.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียน กรณีประสบอุบัติภัย กลุ่มนโยบายและแผน 14 ก.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แทนตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลง) บ้านหนองใหญ่พัฒนา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แจ้งเอกสารเพิ่มเติม) บ้านหนองใหญ่พัฒนา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.ค. 2566
ปกติ  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 14 ก.ค. 2566
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารและตัวอย่างเอกสารส่งเบิกค่าจ้างธุรการโรงเรียน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 14 ก.ค. 2566
ปกติ  การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 13 ก.ค. 2566
ปกติ  เกียรติบัตรอบรม กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 13 ก.ค. 2566
ปกติ  โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 20 พ.ศ.2566 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 13 ก.ค. 2566
ปกติ  การคัดเลือกครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการ เพื่อรับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ปีจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 13 ก.ค. 2566
ปกติ  ให้พนักงานราชการช่วยปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 ก.ค. 2566
ปกติ  ขอแจ้งการรับบริจาคของสถานศึกษาผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมสรรพากร กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 13 ก.ค. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ยืม โต๊ะ-เก้าอี้ กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ก.ค. 2566
ปกติ  ส่งตัวผู้รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบ 7 กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ก.ค. 2566
ด่วนที่สุด  ตัวอย่างใบส่งมอบงานและตรวจรับงาน ครูพี่เลี้ยง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 13 ก.ค. 2566
ปกติ  ขอเชิญรับฟังการประชุมชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับบริการภาครัฐบนศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (www.info.go.th) ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการกา กลุ่มอำนวยการ 13 ก.ค. 2566
ปกติ  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และของทุกปี กลุ่มอำนวยการ 13 ก.ค. 2566
ด่วน  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ติดต่อ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ก.ค. 2566
ปกติ  การประกวดแข่งขันโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 13 ก.ค. 2566
ปกติ  การส่งผลงานวิธีปฏิบัติหรือแนวทางการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Pra กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ก.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 ก.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 ก.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 ก.ค. 2566
ปกติ  ประกาศผลการพิจารณาผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 (รางวัลเข็มเสมาเชิดชูเกียรติ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ก.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การรายงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ 3/2566 หน่วยตรวจสอบภายใน 12 ก.ค. 2566
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) รร.บ้านมาบตะโกเอน กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 ก.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินภาค ค การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 ก.ค. 2566
ด่วนที่สุด  แจ้งประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกัน ปลูกฝัง ปราบปราม มาตรการในช่วงฤดูฝน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ก.ค. 2566
ด่วนที่สุด  สำเนาหนังสือ ขอความร่วมมือให้โรงเรียนทำแบบประเมินติดตามผลการดำเนินงานโครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ วิถีชีวิตใหม่ยุคดิจิทัล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ก.ค. 2566
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 ก.ค. 2566
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 ก.ค. 2566
ปกติ  การตอบรับสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ก.ค. 2566
ปกติ  การคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 11 ก.ค. 2566
ด่วนที่สุด  สำเนาหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการป้องกันและคำแนะนำในการสังเกตอาการโรคฝีดาษวานร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ก.ค. 2566
ปกติ  สำเนา ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 23 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ก.ค. 2566
ปกติ  การอบรมพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบ CEFR กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 ก.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวม ของนักเรียน กรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3 กลุ่มนโยบายและแผน 11 ก.ค. 2566
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 ก.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้ร่วมงานและอาสาสมัคร การอบรมวิชาการ ภาษา และวัฒนธรรมไทย (เพิ่มเติม) รุ่น 133 และ 134 กลุ่มนโยบายและแผน 11 ก.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ดำรงตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 ก.ค. 2566
ปกติ  ขอตัวบุคลากรไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินวอลเลย์บอล กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 ก.ค. 2566
ปกติ  ประกาศผลการประกวดแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตแบบ Active Learning กลุ่มนิเทศฯ 11 ก.ค. 2566
ปกติ  การติดตามสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติ ( Programme for International S กลุ่มนิเทศฯ 11 ก.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 กลุ่มนิเทศฯ 11 ก.ค. 2566
ปกติ  ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 ก.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาถ้ำวัวแดง กลุ่มอำนวยการ 10 ก.ค. 2566
ปกติ  ประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักสูตรลูกเสือ 4 ประเภท ให้มีความทันสมัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ก.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านสระประทีป) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ก.ค. 2566
ปกติ  ประกาศผลการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ก.ค. 2566
ด่วน  แจ้งการหัก กยศ. และ กรอ. เดือน กรกฎาคม 2566 ของพนักงานราชการ และลูกจ้าง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 10 ก.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ "ทุนมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2566" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ก.ค. 2566
ปกติ  การตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 ก.ค. 2566
ปกติ  การตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 ก.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 7 ก.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 7 ก.ค. 2566
ปกติ  การประกวดบทเรียนผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลทางการเรียนรู้ (School Lunch Digital Learning :SLDL) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.ค. 2566
ปกติ  การแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 ก.ค. 2566
ด่วนที่สุด  แจ้งการดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 ก.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การจัดสรรค่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ใบงวดเงิน) เม.ย.65-มิ.ย.66 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 ก.ค. 2566
ปกติ  อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบ้านบะใหญ่ เพียงแห่งเดียว กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 ก.ค. 2566
ปกติ  อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบ้านบะใหญ่ เพียงแห่งเดียว กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 ก.ค. 2566
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 ก.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษถ้ำวัวแดง กลุ่มอำนวยการ 7 ก.ค. 2566
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.รร.บ้านหนองตะแบก กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 ก.ค. 2566
ปกติ  การประเมินโรงเรียนเครือข่าย อย น้อย จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 ก.ค. 2566
ปกติ  ขอความร่วมมือโรงเรียนทำแบบประเมินติดตามโครงการสุขภาพดีวิถีเพื่อน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 ก.ค. 2566
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 ก.ค. 2566
ปกติ  ขอเชิญวิทยากร กลุ่มนิเทศฯ 6 ก.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงศึกษาธิการ (ค.ต.ป. ประจำกระทรวงศึกษาธิการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มนโยบายและแผน 6 ก.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มนโยบายและแผน 6 ก.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาถ้ำวัวแดง กลุ่มอำนวยการ 6 ก.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเมืองปักไหมงาม กลุ่มอำนวยการ 6 ก.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านหนองแดง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ก.ค. 2566
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั่งคระกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 6 ก.ค. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สถานที่ กลุ่มนิเทศฯ 6 ก.ค. 2566
ปกติ  การดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) กิจกรรมการประกวดโครงการโรงเรียนสจริต กลุ่มนิเทศฯ 6 ก.ค. 2566
ปกติ  แจ้งผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย กิจกรรมรักษ์ภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย กลุ่มนิเทศฯ 6 ก.ค. 2566
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 (แจ้งตัวชี้วัดการย้าย) กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ก.ค. 2566
ปกติ  การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนจากโรงเรียนที่เกินเกณฑ์ไปกำหนดในโรงเรียนที่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตำแหน่งพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ก.ค. 2566
ปกติ  เอกสารประกอบการขออนุญาตไปนอกสถานศึกษาฯ (บ้านสระประทีป) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ก.ค. 2566
ปกติ  ขอตัวบุคลากรไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินวอลเลย์บอล กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ก.ค. 2566
ด่วนที่สุด  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม แบบออนไลน์ School Health Hero ประจำปี 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 ก.ค. 2566
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปีการศึกษา 2566 (ปีที่ 3) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 ก.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 ก.ค. 2566
ปกติ  ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ ๒๐ ปี กลุ่มอำนวยการ 5 ก.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาลำพระเพลิง กลุ่มอำนวยการ 5 ก.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์รางวัล SEAMEO - Japan ESD Award ประจำปี ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 5 ก.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสมเด็จพระธีรญาณมุนี กลุ่มอำนวยการ 5 ก.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 5 ก.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมถนนครูเรียน ระดับปฐมวัย กลุ่มนิเทศฯ 5 ก.ค. 2566
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนแบบมอนเตสซอริ และไฮสโคป (High Scope Learing) สำหรับเด้กปฐมวัย กลุ่มนิเทศฯ 5 ก.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาลำพระเพลิง กลุ่มอำนวยการ 5 ก.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เรื่อง การสร้างเครื่องบินพลังยางด้วยหลักอากาศพลศาสตร์ รุ่นท กลุ่มนิเทศฯ 5 ก.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาชมตะวัน กลุ่มอำนวยการ 5 ก.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะที่ 2 ฯ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 5 ก.ค. 2566
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนแบบมอนเตสซอริ และไฮสโคป (High Scope Learing) สำหรับเด็กปฐมวัย กลุ่มนิเทศฯ 5 ก.ค. 2566
ปกติ  ได้ดำเนินการเเก้ไขข้อมูลตามบัญชีเเนบท้ายคำสั่ง สพป.นม3 ที่ 233/2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 ก.ค. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 ก.ค. 2566
ปกติ  สำรวจความต้องการวิชาเอก ตำแหน่งว่างของพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ก.ค. 2566
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.รร.สกัดนาควิทยา กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ก.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเบญจมิตรธงัชย กลุ่มอำนวยการ 4 ก.ค. 2566
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.รร.บ้านสุขไพบูลย์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ก.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการพลังเยาวชน พลังสร้างสรรค์โลก กลุ่มนิเทศฯ 4 ก.ค. 2566
ปกติ  ทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO RECSAM ประจำปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗ รุ่นที่ ๑ และ ๒ กลุ่มนิเทศฯ 4 ก.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาวังคีรี กลุ่มอำนวยการ 4 ก.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์และร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ณ ม.ขอนแก่น ประจำปี 2566 กลุ่มนิเทศฯ 4 ก.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสมเด็จพระธีรญาณมุนี กลุ่มอำนวยการ 4 ก.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาลำพระเพลิง กลุ่มอำนวยการ 4 ก.ค. 2566
ปกติ  การส่งข้อมูลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒ กลุ่มนิเทศฯ 4 ก.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาถ้ำวัวแดง กลุ่มอำนวยการ 4 ก.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเสิงสาง กลุ่มอำนวยการ 4 ก.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเมืองปักไหมงาม กลุ่มอำนวยการ 4 ก.ค. 2566
ปกติ  ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครบรอบ ๒๐ ปี กลุ่มอำนวยการ 4 ก.ค. 2566
ปกติ  ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนใช้บริการระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) ของกรมการป กลุ่มอำนวยการ 4 ก.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 4 ก.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 ก.ค. 2566
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 มิ.ย. 2566
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 มิ.ย. 2566
ปกติ  แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน กลุ่มอำนวยการ 4 ก.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาวังคีรี (แก้ไข) กลุ่มอำนวยการ 4 ก.ค. 2566
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.รร.บ้านสระตะเคียน กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ก.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านสระประทีป) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ก.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (หนองไผ่วิทยา) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ก.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านประชาสันต์) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ก.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านหนองไผ่ใหญ่) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ก.ค. 2566
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั่งคระกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 3 ก.ค. 2566
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั่งคระกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 3 ก.ค. 2566
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั่งคระกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 3 ก.ค. 2566
ปกติ  การลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มนโยบายและแผน 3 ก.ค. 2566
ปกติ  ขอความร่วมมือจัดส่งหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณารับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมาตรฐานสากล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ก.ค. 2566
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั่งคระกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 3 ก.ค. 2566
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั่งคระกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 3 ก.ค. 2566
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั่งคระกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 3 ก.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนำตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ไป กลุ่มนิเทศฯ 3 ก.ค. 2566
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 ก.ค. 2566
ปกติ  การสำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 3 ก.ค. 2566
ปกติ  ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ “พลังวิทย์ รักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม” กลุ่มนิเทศฯ 3 ก.ค. 2566
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 ก.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาวังคีรี กลุ่มอำนวยการ 30 มิ.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาวังน้ำเขียวสามัคคี กลุ่มอำนวยการ 30 มิ.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาลำพระเพลิง กลุ่มอำนวยการ 30 มิ.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาลำพระเพลิง กลุ่มอำนวยการ 30 มิ.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาชมตะวัน กลุ่มอำนวยการ 30 มิ.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาลำมูลบน กลุ่มอำนวยการ 30 มิ.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพระยาตะแบก กลุ่มอำนวยการ 30 มิ.ย. 2566
ปกติ  เชิญเข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับปฐมวัย กลุ่มนิเทศฯ 30 มิ.ย. 2566
ปกติ  การขอเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มอำนวยการ 30 มิ.ย. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนพอเพียงเพื่อความยั่งยืน” กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 มิ.ย. 2566
ด่วนที่สุด  เรียนเชิญเข้าร่วมงาน พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 29 มิ.ย. 2566
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศฯ 29 มิ.ย. 2566
ด่วนที่สุด  เรียนเชิญเข้าร่วมงาน พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 29 มิ.ย. 2566
ด่วนที่สุด  เชิญเข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 29 มิ.ย. 2566
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างพี่เลี้ยง เดือน มิ.ย. 66 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 29 มิ.ย. 2566
ปกติ  เกียรติบัตรอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายและคดีสำหรับราชการครู (นางสาวสุปราณี ปักการะโต) กฎหมายและคดี 29 มิ.ย. 2566
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มอำนวยการ 29 มิ.ย. 2566
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 29 มิ.ย. 2566
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 29 มิ.ย. 2566
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 29 มิ.ย. 2566
ปกติ  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาตามแผน ก.ต.ป.น. กลุ่มนิเทศฯ 29 มิ.ย. 2566
ด่วนที่สุด  ขยายระยะเวลารายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 มิ.ย. 2566
ปกติ  ขอมอบเกียรติบัติอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายและคดีสำหรับราชการครู กฎหมายและคดี 29 มิ.ย. 2566
ปกติ  เสนอโครงกาารขอใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุในความครอบครอง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 29 มิ.ย. 2566
ปกติ  แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนโยบายและแผน 29 มิ.ย. 2566
ปกติ  การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 มิ.ย. 2566
ปกติ  การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 มิ.ย. 2566
ปกติ  โครงการงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 มิ.ย. 2566
ปกติ  ขออนุมัติตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 มิ.ย. 2566
ปกติ  ประกาศรายชื่อวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำจังหวัดนครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ประจำจังหวัด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 มิ.ย. 2566
ปกติ  ข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2566 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2566) กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 มิ.ย. 2566
ด่วนที่สุด  การติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 (ขอเอกสารเพิ่ม) หน่วยตรวจสอบภายใน 28 มิ.ย. 2566
ปกติ  แจ้งโอนค่าจ้างครูพี่เลี้ยง เดือน พ.ค. 66 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 28 มิ.ย. 2566
ปกติ  แจ้งโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน มิ.ย. 66 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 28 มิ.ย. 2566
ด่วนที่สุด  การติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน 28 มิ.ย. 2566
ด่วนที่สุด  ส่งเอกสารคู่มือการประเมินสถานศึกษาออนไลน์ (ITA ONLINE) กลุ่มนิเทศฯ 28 มิ.ย. 2566
ด่วนที่สุด  การติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน 28 มิ.ย. 2566
ด่วนที่สุด  การเผยแพร่ชุดเครื่องมือการจัดการเรียนรู้ประเด็นสุขภาพจิต SEL Toolkit กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 มิ.ย. 2566
ปกติ  การสำรวจรายการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และอุปกรณ์รับสัญญาณของโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 28 มิ.ย. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบ่มเพาะสมรรถนะการวิจัยและพัฒนาสำหรับ ครูและบุคลากรทางศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” กลุ่มนิเทศฯ 28 มิ.ย. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โปรแกรมสื่อการเรียนการสอน e-learning เฉลิมพระเกียรติ กลุ่มนิเทศฯ 28 มิ.ย. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๕ กลุ่มนิเทศฯ 28 มิ.ย. 2566
ด่วนที่สุด  การประชุมปฏิบัติเตรียมการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (ITA) โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 28 มิ.ย. 2566
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือปรับแผนเผชิญเหตุ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 มิ.ย. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย กลุ่มนิเทศฯ 27 มิ.ย. 2566
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 มิ.ย. 2566
ปกติ  การออกติดตามผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มอำนวยการ 20 มิ.ย. 2566
ปกติ  เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 มิ.ย. 2566
ปกติ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ ในราชกิจจานุเบกษา กลุ่มอำนวยการ 26 มิ.ย. 2566
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 มิ.ย. 2566
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 มิ.ย. 2566
ปกติ  การประชาสัมพันธ์ "แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ" กลุ่มอำนวยการ 27 มิ.ย. 2566
ปกติ  ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มนโยบายและแผน 26 มิ.ย. 2566
ปกติ  คำแนะนำการป้องกันโรคโควิด ๑๙ และโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มอำนวยการ 26 มิ.ย. 2566
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านหนองหลักศิลา) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 มิ.ย. 2566
ด่วนที่สุด  สำรวจการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที กลุ่มนโยบายและแผน 23 มิ.ย. 2566
ด่วนที่สุด  การสำรวจแววความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 มิ.ย. 2566
ปกติ  การรายงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ 3/2566 หน่วยตรวจสอบภายใน 26 มิ.ย. 2566
ด่วนที่สุด  เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2566 กลุ่มนิเทศฯ 23 มิ.ย. 2566
ปกติ  เชิญเป็นคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง ปีงบประมาณ2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 มิ.ย. 2566
ปกติ  เกียรติบัตรอบรมครูการเงินการบัญชี กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 23 มิ.ย. 2566
ด่วนที่สุด  คู่มืออาหารกลางวัน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 มิ.ย. 2566
ด่วนที่สุด  เชิญร่วมดำเนินกิจกรรมเด็กไทยร่วมใจ สื่อสารสังคมไทยเข้าใจกฎหมายยาเสพติด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 มิ.ย. 2566
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) รร.บ้านหนองรัง กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 มิ.ย. 2566
ด่วนที่สุด  การประชุมการนำเสนอและเผยแพร่ต้นแบบนวัตกรรมคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษารางวัล IQA AWARD กลุ่มนิเทศฯ 22 มิ.ย. 2566
ปกติ  เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมอบรมการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาขอสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 22 มิ.ย. 2566
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแสวงหาแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 มิ.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 มิ.ย. 2566
ปกติ  เปลี่ยนบัญชีรายละเอียดให้ราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการของ นางสาวณัฏฐนันท์ เสริมกลาง (เเนบท้ายคำสั่งที่ 233/2566) กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 มิ.ย. 2566
ปกติ  แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาเป็นโรงเรียนอีโคสคูล ระดับต้น ปี 2566-2569 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 มิ.ย. 2566
ปกติ  เปลี่ยนบัญชีรายละเอียดให้ราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการของ นางสาวสุภาพร มณฑาศรี (เเนบท้ายคำสั่งที่ 233/2566) กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 มิ.ย. 2566
ปกติ  การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ "อิ่มนี้เพื่อน้อง" ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 มิ.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แทนตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลง) บ้านโกรกหว้า กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 มิ.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แทนตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลง) วัดใหม่สำโรง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 มิ.ย. 2566
ปกติ  คู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 มิ.ย. 2566
ปกติ  การเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนเพื่อค้นพบพรสวรรค์จากการเรียนรู้ และการลงมือปฏิบัติจริง ด้วยกระบวนการลูกเสือสู่การใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 มิ.ย. 2566
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านบุหว้าสามัคคี) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 มิ.ย. 2566
ปกติ  ตัวอย่างคำสั่งหลักสูตรฯ กลุ่มนิเทศฯ 21 มิ.ย. 2566
ปกติ  การติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน 21 มิ.ย. 2566
ปกติ  การติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน 21 มิ.ย. 2566
ปกติ  การติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน 21 มิ.ย. 2566
ด่วนที่สุด  ขอเชิญร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 มิ.ย. 2566
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั่งคระกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 21 มิ.ย. 2566
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั่งคระกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 21 มิ.ย. 2566
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั่งคระกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 21 มิ.ย. 2566
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั่งคระกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 21 มิ.ย. 2566
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั่งคระกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 21 มิ.ย. 2566
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั่งคระกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 21 มิ.ย. 2566
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั่งคระกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 21 มิ.ย. 2566
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั่งคระกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 21 มิ.ย. 2566
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั่งคระกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 21 มิ.ย. 2566
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั่งคระกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 21 มิ.ย. 2566
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั่งคระกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 21 มิ.ย. 2566
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั่งคระกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 21 มิ.ย. 2566
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั่งคระกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 21 มิ.ย. 2566
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั่งคระกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 21 มิ.ย. 2566
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั่งคระกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 21 มิ.ย. 2566
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั่งคระกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 21 มิ.ย. 2566
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั่งคระกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 21 มิ.ย. 2566
ปกติ  มาตรการป้องกันภัยที่เกิดจากพายุฤดูฝน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 มิ.ย. 2566
ปกติ  แนบท้ายคำสั่งชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 มิ.ย. 2566
ปกติ  แก้ไขงบประมาณในการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 มิ.ย. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณิตคิดเร็วและขอเชิญเข้าร่วมเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันคณิตคิดเร็ว ในระดับนานาชาติ ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ประจำปีการศึกษา ๒ กลุ่มนิเทศฯ 21 มิ.ย. 2566
ปกติ  การรายงานข้อมูลเข้าสู่ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ e-Inspection ประจำปีงบประม กลุ่มนิเทศฯ 21 มิ.ย. 2566
ปกติ  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “สืบสานงานหัตถกรรมผ่านครูสู่เยาวชน” ครั้งที่ 1 กลุ่มนิเทศฯ 21 มิ.ย. 2566
ปกติ  ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียน เทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 กลุ่มนิเทศฯ 21 มิ.ย. 2566
ด่วน  ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำป กลุ่มนิเทศฯ 21 มิ.ย. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการโต้สาระวาทีภายใต้แนวคิด "เศรษฐกิจหมุนเวียน เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนโลก"ฯ กลุ่มนิเทศฯ 21 มิ.ย. 2566
ด่วน  เชิญประชุมคณะวิทยากรในการจัดอบรมการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (ITA) โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปี 2566 กลุ่มนิเทศฯ 21 มิ.ย. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬา E-Sport องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 มิ.ย. 2566
ด่วนที่สุด  มาตรการส่งเสริมการเรียนรู้โทษของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่มีผลต่อสุขภาวะสำหรับสถานศึกษาสังกัดหรือในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 มิ.ย. 2566
ปกติ  สำรวจความต้องการวิชาเอก กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 มิ.ย. 2566
ด่วนที่สุด  การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด(๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๖ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 มิ.ย. 2566
ปกติ  กิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 20 มิ.ย. 2566
ปกติ  การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 มิ.ย. 2566
ด่วนที่สุด  ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการรวมพลังเยาวชนไทย สื่อสารสังคมไทย รู้ทันภัยสิ่งเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 มิ.ย. 2566
ปกติ  ขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในสถานศึกษา เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านเอดส์ และเพศศึกษา การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 มิ.ย. 2566
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 มิ.ย. 2566
ปกติ  ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาทำแบบประเมินตนเองตามแบบติดตามการดำเนินงานอนามัยโรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 มิ.ย. 2566
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กลุ่มอำนวยการ 20 มิ.ย. 2566
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 มิ.ย. 2566
ปกติ  แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 มิ.ย. 2566
ปกติ  แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 มิ.ย. 2566
ปกติ  แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 มิ.ย. 2566
ปกติ  แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 มิ.ย. 2566
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 มิ.ย. 2566
ปกติ  ประกาศผลการประกวดสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปีงบประมารณ พ.ศ.๒๕๖๖ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 มิ.ย. 2566
ปกติ  ขั้นตอนการสั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 มิ.ย. 2566
ปกติ  การให้ข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการเเละวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว 9/2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 มิ.ย. 2566
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์โรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 มิ.ย. 2566
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 มิ.ย. 2566
ด่วนที่สุด  การขออนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กรณีโรงเรียนจ่ายเงินสมทบประกันสังคมในฐานะนายจ้าง กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 มิ.ย. 2566
ปกติ  ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทย กิจกรรมรักษ์ภาษาไทยฯ กลุ่มนิเทศฯ 19 มิ.ย. 2566
ด่วนที่สุด  การมอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ 60 พรรษาฯ(ใบงานและใบความรู้) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 60 คน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 19 มิ.ย. 2566
ด่วนที่สุด  การอบรมพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบ CEFR กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 19 มิ.ย. 2566
ปกติ  ขอเชิญรับมอบเกียรติบัตรโรงเรียนนำร่องการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านผ่านสารานุกรมไทยและร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทย กิจกรรมรักษ์ภาษาไทยเนื กลุ่มนิเทศฯ 19 มิ.ย. 2566
ด่วนที่สุด  งานการสัมมนา กสจ.พบสมาชิก และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกสจ. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 19 มิ.ย. 2566
ปกติ  แจ้งแนวดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทยกิจกรรมรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2566 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย กลุ่มนิเทศฯ 19 มิ.ย. 2566
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 มิ.ย. 2566
ปกติ  เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 มิ.ย. 2566
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 มิ.ย. 2566
ปกติ  การจัดงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ กลุ่มอำนวยการ 19 มิ.ย. 2566
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 มิ.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ดำรงตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 มิ.ย. 2566
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์แนวทางการเสริมสร้างความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 มิ.ย. 2566
ปกติ  ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มอำนวยการ 19 มิ.ย. 2566
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬา E sport อบจ.นครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 มิ.ย. 2566
ปกติ  การดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2566 กลุ่มนิเทศฯ 19 มิ.ย. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดกิจกรรมวันรักษ์ภาษาไทย กลุ่มนิเทศฯ 19 มิ.ย. 2566
ปกติ  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 มิ.ย. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สถานที่อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูผู้รับผิดชอบเว็บไซต์สถานที่ศึกษาเพื่อรับรองการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA Online กลุ่มนิเทศฯ 19 มิ.ย. 2566
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูผู้รับผิดชอบเว็บไซต์สถานที่ศึกษาเพื่อรับรองการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA Online กลุ่มนิเทศฯ 19 มิ.ย. 2566
ปกติ  การลงพื้นที่รับทราบข้อมูลการเตรียมการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ และการขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูระบบ PA กลุ่มอำนวยการ 19 มิ.ย. 2566
ปกติ  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 มิ.ย. 2566
ปกติ  การประขุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 19 มิ.ย. 2566
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 มิ.ย. 2566
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 มิ.ย. 2566
ด่วนที่สุด  การติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน 16 มิ.ย. 2566
ด่วนที่สุด  การติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน 16 มิ.ย. 2566
ด่วนที่สุด  การติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน 16 มิ.ย. 2566
ด่วนที่สุด  การติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน 16 มิ.ย. 2566
ด่วนที่สุด  การติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน 16 มิ.ย. 2566
ด่วนที่สุด  การติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน 16 มิ.ย. 2566
ปกติ  การติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน 15 มิ.ย. 2566
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างผู้ร่วมงานและอาสาสมัคร การอบรมวิชาการ ภาษาและวัฒนธรรมไทย (เพิ่มเติม) ของอาสาสมัคร รุ่น ๑๓๓-๑๓๔ กลุ่มนิเทศฯ 15 มิ.ย. 2566
ปกติ  การรวบรวมข้อมูลโรงเรียนในเครือข่ายโครงการบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ กลุ่มนิเทศฯ 15 มิ.ย. 2566
ปกติ  รายงานผลการรับนักเรียนที่ย้ายมาเข้าเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 มิ.ย. 2566
ปกติ  การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 มิ.ย. 2566
ปกติ  การจัดทำข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น (สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา) กลุ่มนิเทศฯ 14 มิ.ย. 2566
ปกติ  ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มนิเทศฯ 14 มิ.ย. 2566
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 มิ.ย. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 มิ.ย. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 มิ.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกสระน้อย ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 14 มิ.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไชยวาล ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 14 มิ.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโสมง ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 14 มิ.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 14 มิ.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 14 มิ.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูล ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 14 มิ.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับเต่า ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 14 มิ.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 14 มิ.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 14 มิ.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้้นพื้นฐาน โรงเรียนด่านอุดมวิทยา ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 14 มิ.ย. 2566
ปกติ  การเเต่งตั้งให้ข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 มิ.ย. 2566
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 13 มิ.ย. 2566
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 13 มิ.ย. 2566
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 13 มิ.ย. 2566
ด่วนที่สุด  ซักซ้อมมาตรการความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 มิ.ย. 2566
ปกติ  การปรับปรุงแนวปฏิบัติการขออนุญาตคัดสำเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ. 7/ ก.ค.ศ. 16) กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 มิ.ย. 2566
ปกติ  การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 มิ.ย. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกปัญญาภาษาอังกฤษ กลุ่มนิเทศฯ 13 มิ.ย. 2566
ด่วนมาก  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายและคดีสำหรับราชการครู กฎหมายและคดี 13 มิ.ย. 2566
ปกติ  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 มิ.ย. 2566
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 22 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 มิ.ย. 2566
ปกติ  ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1: บ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 มิ.ย. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕ กลุ่มนิเทศฯ 12 มิ.ย. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๔ กลุ่มนิเทศฯ 12 มิ.ย. 2566
ปกติ  แจ้งให้โรงเรียนจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรับการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสฯ กลุ่มนิเทศฯ 12 มิ.ย. 2566
ปกติ  การรับสมัครเพื่อเป็นผู้ประเมิน OIT (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 12 มิ.ย. 2566
ปกติ  ขอเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 มิ.ย. 2566
ปกติ  ขอเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 มิ.ย. 2566
ปกติ  ขอความร่วมมือสถานศึกษาจัดทำข้อมูลระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพสถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ย กลุ่มนิเทศฯ 12 มิ.ย. 2566
ปกติ  มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี แจ้งสนับสนุนบุคลากร ICT Talent เอกชน ประจำโรงเรียน คอนเน็กซ์อีดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 12 มิ.ย. 2566
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 12 มิ.ย. 2566
ด่วนที่สุด  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายและคดีสำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กฎหมายและคดี 12 มิ.ย. 2566
ปกติ  อบรมเชิงปฏิบัติการผุ้ฝึกสอนคีตะมวยไทยเพื่อสุขภาพและการสร้างทีมสู่ความสำเร็จ กลุ่มนิเทศฯ 12 มิ.ย. 2566
ปกติ  การประกวดแข่งขันโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 12 มิ.ย. 2566
ด่วนที่สุด  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯ) หน่วยตรวจสอบภายใน 2 มิ.ย. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สถานที่การจัดการสัมมนาการสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต กลุ่มอำนวยการ 12 มิ.ย. 2566
ปกติ  แจ้งยอดหัก กยศ. และ กรอ. ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ของพนักงานราชการ และ อัตราจ้าง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 12 มิ.ย. 2566
ปกติ  เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 มิ.ย. 2566
ปกติ  เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 มิ.ย. 2566
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 9 มิ.ย. 2566
ปกติ  เชิญวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถม กลุ่มนิเทศฯ 9 มิ.ย. 2566
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 9 มิ.ย. 2566
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 มิ.ย. 2566
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 มิ.ย. 2566
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ รร.ตะแบกวิทยา กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 มิ.ย. 2566
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) รร.แหลมรวกบำรุง กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 มิ.ย. 2566
ด่วนมาก  ขอความร่วมมือในการทำแบบสำรวจและลงข้อมูลในระบบการติดตามแนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 มิ.ย. 2566
ด่วนที่สุด  ตัวอย่างเอกสารเบิกค่าจ้าง ใบส่งมอบงานและตรวจรับงาน ของพี่เลี้ยง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 9 มิ.ย. 2566
ปกติ  การเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนชั้นเรียน และการนำข้อมูลไปใชัในการจัดทำแผนรับนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 มิ.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุยายแลบ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 8 มิ.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบะใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 8 มิ.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางไม้ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 8 มิ.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหน้ากลองวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 8 มิ.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเฉลียง ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 8 มิ.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองไผ่วิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 8 มิ.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุตาโฮ-โนนกลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 8 มิ.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 8 มิ.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเข้-หนองตูม ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 8 มิ.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 8 มิ.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองยาง ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 8 มิ.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระปะทีป ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 8 มิ.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านราษฎร์สามมัคี ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 8 มิ.ย. 2566
ด่วนที่สุด  การคัดค้านกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง กฎหมายและคดี 7 มิ.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองเตย ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 8 มิ.ย. 2566
ปกติ  หน้าคำสั่งเลื่อนเงินเดือน กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 มิ.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าวังไทร ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 8 มิ.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 8 มิ.ย. 2566
ปกติ  แก้ไขสัญญาจ้าง ลูกจ้าง ตำแหน่งนักการ เป็นสัญญาจ้างเหมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 มิ.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 8 มิ.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสกัดนาควิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 8 มิ.ย. 2566
ปกติ  การดำเนินการสรรหาและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามทุจริตฯ กลุ่มนิเทศฯ 8 มิ.ย. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แข่งขัน KHONKAEN VTEA BOARD GAMES 2023 ระดับประเทศ กลุ่มนิเทศฯ 8 มิ.ย. 2566
ปกติ  หน้าคำสั่งเลื่อนเงินเดือน กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 มิ.ย. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานรับการคัดเลือกนำเสนอในการประชุมวิชาการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปีงบประมาณ 2566 (2 กลุ่มนิเทศฯ 8 มิ.ย. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (2nd NIC-NIDA Conference, 2023) กลุ่มนิเทศฯ 8 มิ.ย. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การประกวดและการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับชาติ กลุ่มนิเทศฯ 8 มิ.ย. 2566
ปกติ  หน้าคำสั่งเลื่อนเงินเดือน กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 มิ.ย. 2566
ปกติ  หน้าคำสั่งเลื่อนเงินเดือน กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 มิ.ย. 2566
ปกติ  หน้าคำสั่งเลื่อนเงินเดือน กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 มิ.ย. 2566
ปกติ  หน้าคำสั่งเลื่อนเงินเดือน กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 มิ.ย. 2566
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 มิ.ย. 2566
ปกติ  ประกาศผลการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับจังหวัด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 มิ.ย. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน “สะพานสู่ภาษาจีน” ระดับชั้นประถมศึกษา ครั้งที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี พ กลุ่มนิเทศฯ 7 มิ.ย. 2566
ปกติ  การสิ้นสุดสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ เนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 มิ.ย. 2566
ปกติ  ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 มิ.ย. 2566
ปกติ  การสนับสนุนทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี ๒๕๖๖ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 มิ.ย. 2566
ปกติ  การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มอำนวยการ 7 มิ.ย. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการแลกเปลี่ยน ๑ ปีการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 มิ.ย. 2566
ปกติ  แจ้งสำรวจสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง ให้พร้อมใช้งานด้วยความปลอดภัย กลุ่มอำนวยการ 7 มิ.ย. 2566
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (รักเมืองไทย 1) กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 มิ.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แทนตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลง) บ้านโคกสะอาด,รักเมืองไทย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 มิ.ย. 2566
ปกติ  การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖ กลุ่มอำนวยการ 7 มิ.ย. 2566
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.รร.บ้านแชะ กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 มิ.ย. 2566
ปกติ  แจ้งการโอนค่าจ้างพี่เลี้ยง,ธุรการ,ครูผู้ทรง เดือน พ.ค. 66 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 มิ.ย. 2566
ด่วน  ขอเชิญประชุม กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 7 มิ.ย. 2566
ด่วน  ขอเชิญประชุม กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 7 มิ.ย. 2566
ด่วน  ขอเชิญประชุม กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 7 มิ.ย. 2566
ด่วน  ขอเชิญประชุม กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 7 มิ.ย. 2566
ด่วน  ขอเชิญประชุม กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 7 มิ.ย. 2566
ด่วน  ขอเชิญประชุม กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 7 มิ.ย. 2566
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ขอโอนไปรับราชการต่างสังกัด กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 มิ.ย. 2566
ด่วน  ขอเชิญประชุม กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 7 มิ.ย. 2566
ปกติ  กำชับ เน้นย้ำแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) กลุ่มอำนวยการ 7 มิ.ย. 2566
ปกติ  แก้ไขแบบฟอร์มคำสั่งให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ไปรับราชการต่างสังกัด กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 มิ.ย. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่จัดอบรม กฎหมายและคดี 7 มิ.ย. 2566
ด่วนที่สุด  แก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างพี่เลี้ยง เดือน พ.ค. 66 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 มิ.ย. 2566
ด่วนที่สุด  แก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างพี่เลี้ยง เดือน พ.ค. 66 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 มิ.ย. 2566
ด่วนที่สุด  แก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างพี่เลี้ยง เดือน พ.ค. 66 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 มิ.ย. 2566
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างธุรการโรงเรียน,พี่เลี้ยง เดือน พ.ค. 66 ตามรายชื่อดังนี้ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 มิ.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหิน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 6 มิ.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 6 มิ.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 6 มิ.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 6 มิ.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลำไซกง ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 6 มิ.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนกรูด ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 6 มิ.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 6 มิ.ย. 2566
ปกติ  แจ้งผลการคัดเลือกพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับอาสาสมัครหน่วยสันติภาพฯ กลุ่มนิเทศฯ 6 มิ.ย. 2566
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายและคดีสำหรับราชการครู (รายชื่อครูที่บรรจุปี2564-2566) กฎหมายและคดี 2 มิ.ย. 2566
ปกติ  การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเารียนรู้บูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้ กลุ่มนิเทศฯ 6 มิ.ย. 2566
ปกติ  การรายงานข้อมูลเพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (ค.ค.ศ.) ของพนักงานราชการ และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ค กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 มิ.ย. 2566
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายและคดีสำหรับราชการครู กฎหมายและคดี 6 มิ.ย. 2566
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ (รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 มิ.ย. 2566
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 มิ.ย. 2566
ปกติ  เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณและเงินงบประมาณ (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 มิ.ย. 2566
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 มิ.ย. 2566
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 มิ.ย. 2566
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 มิ.ย. 2566
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 มิ.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 มิ.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้อย ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 2 มิ.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองไผ่วิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 2 มิ.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพนทราย ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 2 มิ.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง-หนองหว้าประชาอาสา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 2 มิ.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อปลาปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 2 มิ.ย. 2566
ปกติ  การติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน 2 มิ.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสมบัติเจริญ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 2 มิ.ย. 2566
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร กลุ่มอำนวยการ 2 มิ.ย. 2566
ปกติ  แจ้งรายชื่อ โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ที่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถี กลุ่มนิเทศฯ 2 มิ.ย. 2566
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม" ภายใต้โครงการประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปี ๑๘ ปีการศึกษ กลุ่มนิเทศฯ 2 มิ.ย. 2566
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 มิ.ย. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปี ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 2 มิ.ย. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2565 (Moral Awards 2022) กลุ่มนิเทศฯ 2 มิ.ย. 2566
ปกติ  การประเมินผลการดำเนินงานตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ ของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มนิเทศฯ 2 มิ.ย. 2566
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมทบทวนการจัดทำแผนชั้นเรียนฯ อังคาร 6 มิถุนายน 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 มิ.ย. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ห้องประชุมสถานที่ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 มิ.ย. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ห้องประชุมสถานที่ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 มิ.ย. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ห้องประชุมสถานที่ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 มิ.ย. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ห้องประชุมสถานที่ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 มิ.ย. 2566
ปกติ  การอบรมพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบ CEFR กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 มิ.ย. 2566
ปกติ  การอบรมพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบ CEFR กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 มิ.ย. 2566
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 มิ.ย. 2566
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 มิ.ย. 2566
ปกติ  การขออนุม้ติแต่งตั้งกองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 มิ.ย. 2566
ด่วนที่สุด  การอบรมพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบ CEFR กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 มิ.ย. 2566
ปกติ  ขอเชิญเข้าฝึกอบรมหลักสูตร "ออกแบบเส้นทางอาชีพสู่ความสำเร็จ(Career Path to Success by Design)” กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 พ.ค. 2566
ด่วน  การประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 มิ.ย. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจส่งคลิปเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 พ.ค. 2566
ปกติ  การเสนอรายชื่อคณะกรรมการชมรมครูและบุคลากรด้านการศึกษาปฐมวัย จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มนิเทศฯ 1 มิ.ย. 2566
ปกติ  มอบเกียรติบัตรคณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น กลุ่มนิเทศฯ 1 มิ.ย. 2566
ปกติ  มอบเกียรติบัตรประกวดแข่งขันภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มนิเทศฯ 1 มิ.ย. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการ "สนุกการเรียนรู้กับสารานุกรมไทย" กลุ่มนิเทศฯ 1 มิ.ย. 2566
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขใบส่งมอบงาน เดือน พ.ค. 66 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 1 มิ.ย. 2566
ปกติ  การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 มิ.ย. 2566
ปกติ  การขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 มิ.ย. 2566
ปกติ  โครงการงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 มิ.ย. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์แจ้งการส่งแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อขอรับคูปองการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 มิ.ย. 2566
ปกติ  แก้ไขแนบท้ายคำสั่งแต่งตั้งรักษาการ ผอ.รร กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 มิ.ย. 2566
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 มิ.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ดำรงตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 มิ.ย. 2566
ปกติ  การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 พ.ค. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย กลุ่มนิเทศฯ 31 พ.ค. 2566
ด่วนที่สุด  ติดตามการดำเนินกิจกรรมจิตศึกษาโคราช 3 โมเดล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 พ.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 31 พ.ค. 2566
ปกติ  ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มนโยบายและแผน 31 พ.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมการสร้างเสริมและเฝ้าระวังสุขภาพช่องปากในโรงเรียนสำหรับครู กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 พ.ค. 2566
ปกติ  ประกาศผลการประกวดแข่งขันผลงานสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มนิเทศฯ 31 พ.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรระเบียบแถว ประจำปี 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 พ.ค. 2566
ปกติ  โครงการ MILO School Sports Development Program ปี พ.ศ.2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 พ.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประกวดสื่อโฆษณาส่งเสริมภาพลักษณ์วิถีชีวิตปกติกับถุงยางอนามัย หัวข้อ "Condom All Gen Enjoy กับถุงยาง" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 พ.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลุมเงิน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 31 พ.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียครบุรีวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 31 พ.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแคทราย ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 31 พ.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสนวน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 31 พ.ค. 2566
ปกติ  ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 พ.ค. 2566
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างธุรการ 9,000 บาท เดือน พ.ค. 66 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 30 พ.ค. 2566
ปกติ  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ กลุ่มอำนวยการ 29 พ.ค. 2566
ปกติ  การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 29 พ.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสุขบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๖๖ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 พ.ค. 2566
ปกติ  แจ้งให้ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2566 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 29 พ.ค. 2566
ปกติ  การขับเคลื่อนโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 พ.ค. 2566
ปกติ  โครงการจัดประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ปีที่18 กลุ่มนิเทศฯ 29 พ.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเสือบอง ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 29 พ.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แทนตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลง) บ้านโคกสันติสุข กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 พ.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคณิตศาสตร์อยู่ในระดับสูงเข้าร่วมเป็น ตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันคณิตคิดเร็วในระดับนานาชาติ ณ กลุ่มนิเทศฯ 29 พ.ค. 2566
ปกติ  ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัย กลุ่มนิเทศฯ 29 พ.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การประกวดการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์โอลิมปิกวิชาการนานาชาติ ๒๐๒๓ ปีที่ ๗ กลุ่มนิเทศฯ 29 พ.ค. 2566
ปกติ  การทดสอบทางออนไลน์ขั้นพื้นฐานสำหรับทักษะด้านการคำนวณและการเขียนโปรแกรม กลุ่มนิเทศฯ 29 พ.ค. 2566
ปกติ  แจ้งประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ประจำปี 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 พ.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 พ.ค. 2566
ปกติ  แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 พ.ค. 2566
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัด ในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 พ.ค. 2566
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในครอบครัว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 พ.ค. 2566
ปกติ  โอนค่าจ้างพี่เลี้ยง,ธุรการ เดือน เม.ย. 66 จำนวน 2 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 26 พ.ค. 2566
ปกติ  โอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน พ.ค. 66 จำนวน 122 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 26 พ.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แทนตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลง) บ้านเฉลียงฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 พ.ค. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นต่อร่างแนวทางการคัดเลืแกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 25 พ.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยสำหรับเยาวชน “Silk Roads Youth Research Grant” ครั้งที่ ๓ กลุ่มนิเทศฯ 25 พ.ค. 2566
ปกติ  ประกาศตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ใหม่ ๖ แห่ง กลุ่มนิเทศฯ 25 พ.ค. 2566
ปกติ  แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร กลุ่มอำนวยการ 25 พ.ค. 2566
ปกติ  แก้ไขเกียรติบัตรคณะกรรมการทดสอบความสามารถด้านคำนวณ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 25 พ.ค. 2566
ปกติ  การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ กลุ่มอำนวยการ 25 พ.ค. 2566
ปกติ  ตอบขอบคุณและมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการการทดสอบความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) กลุ่มนิเทศฯ 25 พ.ค. 2566
ปกติ  เกียรติบัตร ผลการทดสอบความสามารถด้านคำนวณ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 25 พ.ค. 2566
ปกติ  การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนจากโรงเรียนที่เกินเกณฑ์ไปกำหนดในโรงเรียนที่ต่ำกว่าเกณฑ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 พ.ค. 2566
ปกติ  รายงานอัตราว่างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 พ.ค. 2566
ปกติ  การขอแก้ไขความต้องการวิชาเอก กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 พ.ค. 2566
ปกติ  มาตรการป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 พ.ค. 2566
ปกติ  ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 พ.ค. 2566
ปกติ  ตอบขอบคุณและมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการการทดสอบความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) กลุ่มนิเทศฯ 24 พ.ค. 2566
ปกติ  การคัดเลือกเด็กและเยาวชนกิจกรรม Young Smart : "Young ทำดี" ประจำปี 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 พ.ค. 2566
ปกติ  การคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ประจำปี 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 พ.ค. 2566
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 24 พ.ค. 2566
ปกติ  การติดตามสภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน กลุ่มนโยบายและแผน 24 พ.ค. 2566
ปกติ  แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กลุ่มนโยบายและแผน 24 พ.ค. 2566
ปกติ  การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 พ.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมหรือเลือกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 กลุ่มนโยบายและแผน 24 พ.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมบริหารจัดการขยะ แยก แลก ยิ้ม School Camp ประจำปี 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 พ.ค. 2566
ด่วนที่สุด  สำรวจความต้องการวิชาเอก กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 พ.ค. 2566
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั่งคระกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 23 พ.ค. 2566
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั่งคระกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 23 พ.ค. 2566
ปกติ  ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย กลุ่มนิเทศฯ 23 พ.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่าย“เรียงร้อยเรื่องราวนาคในคติศาสนา และวิถีชีวิต” กลุ่มนิเทศฯ 23 พ.ค. 2566
ปกติ  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพ การศึกษาขั้นพื้นฐานและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ป กลุ่มนิเทศฯ 23 พ.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ กลุ่มนิเทศฯ 23 พ.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) กลุ่มนิเทศฯ 23 พ.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (C4T Plus) รุ่น ๔ กลุ่มนิเทศฯ 23 พ.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) เพลง และคำขวัญ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 23 พ.ค. 2566
ปกติ  ขอเชิญชวนประกวดแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต แบบActive Learning กลุ่มนิเทศฯ 23 พ.ค. 2566
ปกติ  ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบเคียงผลการทดสอบและประเม กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 23 พ.ค. 2566
ปกติ  เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 พ.ค. 2566
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 พ.ค. 2566
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณและเงินงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 พ.ค. 2566
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 พ.ค. 2566
ปกติ  ข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 พ.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 22 พ.ค. 2566
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 พ.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุไผ่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 22 พ.ค. 2566
ด่วนที่สุด  กรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน เพื่อการป้องกันเด็กตกหล่น,นักเรียนขาดโอกาสศึกษาต่อ,นักเรียนออกกลางคัน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 พ.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 22 พ.ค. 2566
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกรศึกษา กลุ่มอำนวยการ 22 พ.ค. 2566
ปกติ  โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 7 (สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบสมัคร) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 พ.ค. 2566
ปกติ  โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 7 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โครงการ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 พ.ค. 2566
ปกติ  โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 7 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 พ.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ระบบ National Digital Learning Platform สำหรับประเทศไทย และงานเสวนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย กลุ่มนิเทศฯ 19 พ.ค. 2566
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 พ.ค. 2566
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 พ.ค. 2566
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 19 พ.ค. 2566
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 19 พ.ค. 2566
ปกติ  ขยายเวลารับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการผุ้ฝึกสอนกีฬาคีตะมวยไทยเพื่อสุขภาพและการสร้างทีมสู่ความสำเร็จ กลุ่มนิเทศฯ 19 พ.ค. 2566
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ รร.หนองนกเขียนสามัคคี กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 พ.ค. 2566
ปกติ  อนุญาตการลาผอ.รร.บ้านเตาเหล้ก-ลุมปุ๊ก กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 พ.ค. 2566
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 พ.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ของผู้ประกันตนที่มีอายุ ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 19 พ.ค. 2566
ปกติ  แจ้งประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการผสาน PLC เพื่อการเรียนรู้สู่การพัฒนาผู้เรียน กลุ่มนิเทศฯ 19 พ.ค. 2566
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 พ.ค. 2566
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 พ.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การอบรมการจัดทำคลิปวีดีโอ และการประกวดคตลิปวีดีโอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 พ.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 พ.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 พ.ค. 2566
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 พ.ค. 2566
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 พ.ค. 2566
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 พ.ค. 2566
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 พ.ค. 2566
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 พ.ค. 2566
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณและเงินงบประมาณ (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 พ.ค. 2566
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 พ.ค. 2566
ปกติ  การส่งผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 พ.ค. 2566
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 (จาก บร.3) กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 พ.ค. 2566
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 (จากขอนแก่น 4) กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 พ.ค. 2566
ปกติ  การแก้ไขรายชื่อคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 พ.ค. 2566
ด่วนที่สุด  หนังสือขออนุญาตไปราชการ ของคุณครูนฤมล กรกระโทก กลุ่มนิเทศฯ 16 พ.ค. 2566
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 16 พ.ค. 2566
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 16 พ.ค. 2566
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 16 พ.ค. 2566
ปกติ  นิเทศก์พื้นที่ปฏิบัติงานขอลอาสาสมัคร กลุ่มนิเทศฯ 16 พ.ค. 2566
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมแกนนำจิตศึกษาโคราช ๓ โมเดล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 พ.ค. 2566
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 พ.ค. 2566
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 พ.ค. 2566
ปกติ  การสำรวจความพึงพอใจต่อนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มนโยบายและแผน 16 พ.ค. 2566
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 พ.ค. 2566
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 พ.ค. 2566
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 พ.ค. 2566
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 พ.ค. 2566
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 พ.ค. 2566
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 พ.ค. 2566
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 พ.ค. 2566
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 พ.ค. 2566
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 พ.ค. 2566
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 พ.ค. 2566
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 พ.ค. 2566
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 พ.ค. 2566
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 พ.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มนิเทศฯ 15 พ.ค. 2566
ด่วนที่สุด  เชิญวิทยากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 พ.ค. 2566
ปกติ  เผยแพร่ผลงานวิจัย กลุ่มนิเทศฯ 15 พ.ค. 2566
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ รร.บ้านท่าเยี่ยม กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 พ.ค. 2566
ปกติ  การติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน 8 พ.ค. 2566
ปกติ  การติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน 8 พ.ค. 2566
ปกติ  การติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน 8 พ.ค. 2566
ปกติ  การติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน 8 พ.ค. 2566
ปกติ  การติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน 8 พ.ค. 2566
ปกติ  การติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน 8 พ.ค. 2566
ปกติ  การติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน 8 พ.ค. 2566
ปกติ  การติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน 8 พ.ค. 2566
ปกติ  การติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน 8 พ.ค. 2566
ปกติ  การติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน 8 พ.ค. 2566
ปกติ  การติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน 8 พ.ค. 2566
ปกติ  การติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน 8 พ.ค. 2566
ปกติ  การติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน 8 พ.ค. 2566
ปกติ  การติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน 8 พ.ค. 2566
ปกติ  การติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน 8 พ.ค. 2566
ปกติ  การติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน 8 พ.ค. 2566
ปกติ  การติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน 8 พ.ค. 2566
ปกติ  การติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน 8 พ.ค. 2566
ปกติ  การติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน 8 พ.ค. 2566
ปกติ  การติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน 8 พ.ค. 2566
ปกติ  ตัวอย่างคำสั่งลาออก กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 พ.ค. 2566
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 พ.ค. 2566
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 พ.ค. 2566
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 พ.ค. 2566
ปกติ  มอบเกียรติบัตรผู้เข้าอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการกาการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนและการบันทึกผลการเรียนตามโปรแกรมระบบบริหารจั กลุ่มนิเทศฯ 12 พ.ค. 2566
ปกติ  มอบเกียรติบัตรผู้เข้าอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยทักษะกระบวน การทางวิทยาศาสตร์ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเท กลุ่มนิเทศฯ 12 พ.ค. 2566
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 พ.ค. 2566
ปกติ  คำสั่งเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 พ.ค. 2566
ปกติ  รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 พ.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียน กรณีประสบอุบัติภัย กลุ่มนโยบายและแผน 12 พ.ค. 2566
ปกติ  แจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขกองทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 พ.ค. 2566
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 พ.ค. 2566
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 พ.ค. 2566
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 พ.ค. 2566
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 พ.ค. 2566
ด่วนที่สุด  ประชุมอภิปรายการพัฒนายกระดับส่งเสริมความปลอดภัยสุขภาพกายและสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนด้วยกระบวนการจิตศึกษาฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 พ.ค. 2566
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์คู่มือจิตศึกษาโคราช 3 โมเดล และรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจิตศึกษาโคราช 3 โมเดล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 พ.ค. 2566
ปกติ  การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 พ.ค. 2566
ปกติ  การนิเทศ ติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 11 พ.ค. 2566
ปกติ  โครงการพัฒนาโภชนาการเด็ก FOOD FOR GOOD "โภชนาการที่ดี คือรากฐานของการเจริญเติบโต" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 พ.ค. 2566
ปกติ  แจ้งยอดหัก กยศ. และ กรอ. ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ของพนักงานราชการ และ อัตราจ้าง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 11 พ.ค. 2566
ปกติ  ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจำปีพ.ศ.2566 รอบ2 ระดับประเทศ กลุ่มนิเทศฯ 11 พ.ค. 2566
ปกติ  แก้ไขข้อมูลตำแหน่งว่าง กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 พ.ค. 2566
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 พ.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 พ.ค. 2566
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์ การอบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาจิต สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 2 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 พ.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การอบรมพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบ CEFR กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 พ.ค. 2566
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน(DLTV) สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 256ุ6 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 10 พ.ค. 2566
ปกติ  แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 พ.ค. 2566
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 รอบที่ 1 ครั้งที่ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 พ.ค. 2566
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 รอบที่ 1 ครั้งที่ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 พ.ค. 2566
ด่วนที่สุด  สำรวจความต้องการวิชาเอก (เพื่อสอบคัดเลือก ว16) กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 พ.ค. 2566
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและยืนยันความต้องการวิชาเอก กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 พ.ค. 2566
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 รอบที่ 1 ครั้งที่ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 พ.ค. 2566
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ของซีพีเอฟ กลุ่มนิเทศฯ 9 พ.ค. 2566
ปกติ  แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 พ.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ด้านความปลอดภัย/ปฏิทินการดำเนินการ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 พ.ค. 2566
ปกติ  แบบฟอร์มคำสั่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอโอนไปรับราชการต่างสังกัด กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 พ.ค. 2566
ปกติ  แจ้งโอนค่าจ้างพี่เลี้ยง,ธุรการ9000 เดือน เมษายน 2566 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 9 พ.ค. 2566
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ และขอเพิ่มวุฒิใน ก.ค.ศ.16 รร.สะแกราชวิทยาคม กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 พ.ค. 2566
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 พ.ค. 2566
ปกติ  การนิเทศ ติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 9 พ.ค. 2566
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 เม.ย. 2566
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 พ.ค. 2566
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 พ.ค. 2566
ปกติ  เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 พ.ค. 2566
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 พ.ค. 2566
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 พ.ค. 2566
ปกติ  แจ้งการดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 พ.ค. 2566
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 พ.ค. 2566
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 พ.ค. 2566
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 พ.ค. 2566
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 พ.ค. 2566
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 พ.ค. 2566
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 พ.ค. 2566
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 พ.ค. 2566
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 พ.ค. 2566
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 พ.ค. 2566
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.(โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 9 กลุ่มนิเทศฯ 8 พ.ค. 2566
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 พ.ค. 2566
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ขอโอนไปรับราชการต่างสังกัด กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 พ.ค. 2566
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั่งคระกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 8 พ.ค. 2566
ปกติ  แจ้งจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 8 พ.ค. 2566
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.(โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 9 กลุ่มนิเทศฯ 8 พ.ค. 2566
ปกติ  แนวทางการดำเนินกิจกรรมและแนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใ กลุ่มนิเทศฯ 8 พ.ค. 2566
ปกติ  ทัดท้วงการจัดทำแบบ ปพ.3 ปีการศึกษา 2559-2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 พ.ค. 2566
ปกติ  การจ่ายใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 พ.ค. 2566
ปกติ  แจ้งประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาจานร่อนขั้นพื้นฐาน กลุ่มนิเทศฯ 8 พ.ค. 2566
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 พ.ค. 2566
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 พ.ค. 2566
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 พ.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 พ.ค. 2566
ปกติ  แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 พ.ค. 2566
ปกติ  แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 พ.ค. 2566
ปกติ  แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 พ.ค. 2566
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างธุรการ 9,000 บาท เดือน เม.ย. 66 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2 พ.ค. 2566
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างธุรการ 9,000 บาท เดือน เม.ย. 66 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2 พ.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การดำเนินการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กลุ่มนโยบายและแผน 2 พ.ค. 2566
ปกติ  การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 พ.ค. 2566
ปกติ  การดำเนินกิจกรรม “๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มอำนวยการ 2 พ.ค. 2566
ปกติ  ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 รอบที่ 1 กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 พ.ค. 2566
ปกติ  การปรับเกณฑ์การตัดสินตามหลักเกณฑ์เเละวิธีการให้ข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อน กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 พ.ค. 2566
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 พ.ค. 2566
ปกติ  แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ใหม่ล่าสุด) กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 พ.ค. 2566
ปกติ  ตอบแบบสอบถามความสำเร็จในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่าง ของสำนักงานศึกษาธิการ ภาค ๑๓ กลุ่มนิเทศฯ 2 พ.ค. 2566
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 พ.ค. 2566
ปกติ  การทดสอบทางออนไลน์ขั้นพื้นฐานสำหรับทักษะด้านการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 2 พ.ค. 2566
ปกติ  การทดสอบทางออนไลน์ขั้นพื้นฐานสำหรับทักษะด้านการเขียนโปรแกรมระดับชั้นประถมศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 2 พ.ค. 2566
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 พ.ค. 2566
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 พ.ค. 2566
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 เม.ย. 2566
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 เม.ย. 2566
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 เม.ย. 2566
ปกติ  การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนสุจริต กลุ่มนิเทศฯ 2 พ.ค. 2566
ปกติ  เชิญคณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) กลุ่มนิเทศฯ 2 พ.ค. 2566
ปกติ  ยกเลิกหลักฐานแสดงผลการเรียน ปพ.๑:ป โรงเรียนครบุรีวิทยา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 พ.ค. 2566
ปกติ  ยกเลิกหลักฐานแสดงผลการเรียน ปพ.๑:ป โรงเรียนครบุรีวิทยา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 พ.ค. 2566
ปกติ  ยกเลิกหลักฐานแสดงผลการเรียน ปพ.๑:ป โ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 พ.ค. 2566
ปกติ  ยกเลิกหลักฐานแสดงผลการเรียน ปพ.๑:ป โรงเรียนบ้านพุปลาไหล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 เม.ย. 2566
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 เม.ย. 2566
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 เม.ย. 2566
ปกติ  เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 เม.ย. 2566
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 เม.ย. 2566
ปกติ  ส่งจดหมายข่าว NIETS NEWs ฉบับที่ ๙๑ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๖) กลุ่มนิเทศฯ 1 พ.ค. 2566
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสร้างความตระหนักและความรู้ ทักษะเชื่อมโยงกับสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางการศึกษาเพื่อการพ กลุ่มนิเทศฯ 1 พ.ค. 2566
ปกติ  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคลวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และของทุกปี กลุ่มอำนวยการ 1 พ.ค. 2566
ปกติ  เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 เม.ย. 2566
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม “๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มอำนวยการ 1 พ.ค. 2566
ปกติ  เห็นชอบและรับรองการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 เม.ย. 2566
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 เม.ย. 2566
ปกติ  แจ้งการส่งเบิกค่าจ้างเหมาธุรการ 9000 ,พี่เลี้ยง , ครูผู้ทรง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 1 พ.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์และครูแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาด้านการวัดและ ประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ กลุ่มนิเทศฯ 1 พ.ค. 2566
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนอัตราจ้างและจ้างเหมาธุรการ9000 เดือน มี.ค. - เม.ย. 2566 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 1 พ.ค. 2566
ปกติ  การประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ กลุ่มนิเทศฯ 16 มี.ค. 2566
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 เม.ย. 2566
ปกติ  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 เม.ย. 2566
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 เม.ย. 2566
ปกติ  การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 เม.ย. 2566
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 เม.ย. 2566
ด่วนที่สุด  การคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 เม.ย. 2566
ปกติ  ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ รอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 เม.ย. 2566
ปกติ  การจ่ายใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 เม.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโกรกหว้า ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 26 เม.ย. 2566
ปกติ  แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน เม.ย. 66 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 26 เม.ย. 2566
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 เม.ย. 2566
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 รอบที่ 1 (จัดทำคำสั่งย้าย) กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 เม.ย. 2566
ปกติ  ขอเบิกค่าศึกษาบุตร กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 25 เม.ย. 2566
ปกติ  การคัดเลือกผลงาน “วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการพัฒนาการจัดการจัดการศึกษาปฐมวัย ในพื้นที่ ระดับจังหวัด” กลุ่มนิเทศฯ 25 เม.ย. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมรักษ์โลก ประจำปี ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 25 เม.ย. 2566
ปกติ  การจัดสรรอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 25 เม.ย. 2566
ด่วนที่สุด  ขอเชิญรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ตอนพิเศษ “สพฐ. ผนึกกำลังเตรียมความพร้อม ในการเปิดภาคเรียนที่ ๑๒๕๖๖” กลุ่มนิเทศฯ 25 เม.ย. 2566
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการกิจกรรม “๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มอำนวยการ 25 เม.ย. 2566
ด่วนที่สุด  สำรวจความต้องการวิชาเอก กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 เม.ย. 2566
ด่วนที่สุด  ขอเชิญอบรมและประสานความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมาตรฐานสากล (GSHPS) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 เม.ย. 2566
ปกติ  แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: ผลการประเมิน SAR กลุ่มนิเทศฯ 25 เม.ย. 2566
ปกติ  ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 รอบที่ 1 (แก้ไข) กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 เม.ย. 2566
ปกติ  ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 รอบที่ 1 กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 เม.ย. 2566
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ รร.บ้านทรัพย์เจริญ กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 เม.ย. 2566
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ รร.บ้านโคกกระชาย-โนนกุ่ม กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 เม.ย. 2566
ปกติ  แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: ผลการประเมิน SAR กลุ่มนิเทศฯ 21 เม.ย. 2566
ปกติ  การจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 21 เม.ย. 2566
ปกติ  การจัดเก็บข้อมูลผลสมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยระบบ SchoolMIS และการออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 21 เม.ย. 2566
ปกติ  การจัดเก็บข้อมูลผลสะมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยระบบ SchoolMIS และการออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 21 เม.ย. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการบริหารการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล(Digital Testing)ครั้งที่ 2ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มนิเทศฯ 21 เม.ย. 2566
ปกติ  เชิญร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ กลุ่มนโยบายและแผน 21 เม.ย. 2566
ปกติ  การขยายระยะเวลาการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยด้านไซเบอร์เบื้องต้น (introduction to Cybersecurity) และเปิดรับบุคลากรทางการศึกษาร่วมขยายความรู้แล กลุ่มนิเทศฯ 21 เม.ย. 2566
ปกติ  แจ้งช่องทางการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Onl กลุ่มนิเทศฯ 21 เม.ย. 2566
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2566 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 20 เม.ย. 2566
ปกติ  การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Onl กลุ่มนิเทศฯ 20 เม.ย. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 20 เม.ย. 2566
ปกติ  ขอเรียนเชิญประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาฯและผู้แทนเข้าร่วมประชุมฯสามัญประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 เม.ย. 2566
ปกติ  โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 (แบบติดตามผลการเรียนฯ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 เม.ย. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเพื่อยกระดับสมรรถนะความฉลาดรู้ด้านการอ่าน ของผู้เรียนด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์จากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเร กลุ่มนิเทศฯ 20 เม.ย. 2566
ปกติ  การบันทึกข้อมูลการประเมินคุณภาพโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี (School Grading) ประจำปีการศึกษา 2565 บนระบบฐานข้อมูลและบริหารจัดการสถานศึกษา (SMS:Scho กลุ่มนิเทศฯ 20 เม.ย. 2566
ปกติ  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 เม.ย. 2566
ปกติ  การเบิกค่ารักษาพยาบาลของนางขนิษฐา ปิดตายัง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 19 เม.ย. 2566
ปกติ  การให้ข้าราชการครูมีครูเชี่ยวชาญ กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 เม.ย. 2566
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 31 มี.ค. 2566
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์ รุ่นที่ 2 กลุ่มนิเทศฯ 19 เม.ย. 2566
ปกติ  แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Term Of Refence : TOR) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 31 มี.ค. 2566
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 เม.ย. 2566
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 เม.ย. 2566
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 เม.ย. 2566
ปกติ  ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้คัดเลือกเข้าร่วมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทสไทย ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มนิเทศฯ 19 เม.ย. 2566
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 เม.ย. 2566
ปกติ  ขอแจ้งคำสั่้งกรมควบคุมโรค เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 เม.ย. 2566
ปกติ  โครงการทุนอบรมครู ณประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ ๓ ของมูลนิธิฮาคูโฮโด กลุ่มนิเทศฯ 18 เม.ย. 2566
ปกติ  ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดีอย่างต่อเนื่อง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 เม.ย. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 เม.ย. 2566
ปกติ  ให้พนักงานราชการช่วยปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 เม.ย. 2566
ปกติ  การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหลักสูตร3 สาระการเรียนรู้รุ่นที่3/2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 เม.ย. 2566
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 เม.ย. 2566
ปกติ  เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 เม.ย. 2566
ด่วนมาก  ขอให้ส่งเอกสารรายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 2/2566 เพิ่มเติม หน่วยตรวจสอบภายใน 11 เม.ย. 2566
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ “ครบรอบ 45 ปีซีไรต์มาไกลมาก” กลุ่มนิเทศฯ 11 เม.ย. 2566
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 เม.ย. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) กลุ่มอำนวยการ 11 เม.ย. 2566
ด่วน  การรายงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ 2/2566 หน่วยตรวจสอบภายใน 11 เม.ย. 2566
ปกติ  การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและค่าตอบแทนพิเศษ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 เม.ย. 2566
ปกติ  แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร กลุ่มอำนวยการ 10 เม.ย. 2566
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 เม.ย. 2566
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 เม.ย. 2566
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 เม.ย. 2566
ปกติ  เเต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบเเละผลิตข้อสอบการคัดเลือกบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 เม.ย. 2566
ปกติ  เเต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบเเละผลิตข้อสอบการคัดเลือกบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 เม.ย. 2566
ปกติ  แจ้งการโอนค่าจ้างเหมาธุรการ9000,พี่เลี้ยง,ครูผู้ทรง เดือน มี.ค. 66 จำนวน 126 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 เม.ย. 2566
ปกติ  การจัดทำหนังสือที่ระลึกงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 7 เม.ย. 2566
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค (กสศ.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 เม.ย. 2566
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 เม.ย. 2566
ปกติ  มอบเกียรติบัตรในรูปแบบออนไลน์ การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและพัฒนาครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กลุ่มนิเทศฯ 7 เม.ย. 2566
ปกติ  การเบิกจ่ายงบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 เม.ย. 2566
ปกติ  การเบิกจ่ายงบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 เม.ย. 2566
ปกติ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 เม.ย. 2566
ปกติ  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 มี.ค. 2566
ปกติ  แจ้งการหัก กยศ. และ กรอ. เดือน เมษายน 2566 ของพนักงานราชการและอัตราจ้าง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 เม.ย. 2566
ปกติ  แจ้งการโอนค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 27 มี.ค. 2566
ปกติ  การเบิกค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขันพื้นฐาน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 เม.ย. 2566
ปกติ  การเบิกค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขันพื้นฐาน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 เม.ย. 2566
ปกติ  การเบิกค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขันพื้นฐาน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 5 เม.ย. 2566
ปกติ  การเบิกค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขันพื้นฐาน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 5 เม.ย. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำสำหรับเยาวชนว่าด้วยการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก ครั้งที่ ๙ กลุ่มนิเทศฯ 7 เม.ย. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน VTEA BOARD GAMES 2023 ระดับประเทศ กลุ่มนิเทศฯ 7 เม.ย. 2566
ด่วนที่สุด  แนวทางการดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 เม.ย. 2566
ด่วนที่สุด  มาตรการกำกับและรายงานเหตุความไม่ปลอดภัย ของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 เม.ย. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การจัดส่งผลงาน นวัตกรรมด้านการจัดการศึกษาและการพัฒนาเด็กปฐมวัย กลุ่มนิเทศฯ 7 เม.ย. 2566
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 เม.ย. 2566
ปกติ  การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มนโยบายและแผน 5 เม.ย. 2566
ปกติ  แจ้งส่งมอบครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 5 เม.ย. 2566
ปกติ  เชิญประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 เม.ย. 2566
ปกติ  เชิญประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 เม.ย. 2566
ปกติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระเริง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 เม.ย. 2566
ปกติ  เชิญประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 เม.ย. 2566
ปกติ  เชิญประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 เม.ย. 2566
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 เม.ย. 2566
ปกติ  ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 เม.ย. 2566
ปกติ  แจ้งปฏิทินการรายงานผลการเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคค กฎหมายและคดี 4 เม.ย. 2566
ด่วนที่สุด  โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์ กลุ่มนิเทศฯ 4 เม.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 เม.ย. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 เม.ย. 2566
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 เม.ย. 2566
ปกติ  ขอมติคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีพิเศษ) กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 เม.ย. 2566
ปกติ  การขอแก้ไขความต้องการวิชาเอก กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 เม.ย. 2566
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอโอนไปรับราชการต่างสังกัด กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 เม.ย. 2566
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอโอนไปรับราชการต่างสังกัด กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 เม.ย. 2566
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอโอนไปรับราชการต่างสังกัด กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 เม.ย. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มอำนวยการ 3 เม.ย. 2566
ปกติ  การยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ากองประจำการในยามปกติ ตามมาตรา 14 (5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 เม.ย. 2566
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) ผอ.รร.บ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 เม.ย. 2566
ด่วนมาก  การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย กลุ่มนิเทศฯ 3 เม.ย. 2566
ปกติ  การจ่ายใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 เม.ย. 2566
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 เม.ย. 2566
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 เม.ย. 2566
ด่วนที่สุด  ธุรการโรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 3 เม.ย. 2566
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างธุรการ 9,000 บาท เดือน มี.ค. 66 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 3 เม.ย. 2566
ปกติ  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตรการอบรมออนไลน์ การพัฒนาและผลิตสื่อ ICT เพื่อการศึกษา เรื่อง การพัฒนาไลน์แชทบอทเพื่อการจัดการเรียนการสอน กลุ่มนิเทศฯ 31 มี.ค. 2566
ปกติ  การประกาศรายชื่อบุคลากร ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 3 และ ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ที่มีสิทธิ์รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมออนไลน์หลักสูตรผู้นำ กลุ่มนิเทศฯ 31 มี.ค. 2566
ปกติ  แจ้งการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือนฯ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 31 มี.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 มี.ค. 2566
ปกติ  การสำรวจข้อมูลการได้รับนมโรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียน 2/2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 มี.ค. 2566
ด่วนที่สุด  มูลนิธิเติบโตและเปลี่ยนแปลง ขอระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ให้กับนายต้นกล้า ถนอมศิลป์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 มี.ค. 2566
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนอัตราจ้าง เดือน มีนาคม 2566 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 31 มี.ค. 2566
ปกติ  การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เม.ย.66- ก.ย.66 (แนวทาง) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 31 มี.ค. 2566
ด่วนที่สุด  กำชับเน้นย้ำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล และช่วงวันหยุด พ.ศ.๒๕๖๖ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 มี.ค. 2566
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างธุรการโรงเรียนคลองสาริกา เดือน มี.ค. 66 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 31 มี.ค. 2566
ปกติ  ขยายเวลาการสมัครเข้าร่วมโครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย (Smart School Bus) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 มี.ค. 2566
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างธุรการ 9000 เดือน มี.ค. 66 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 30 มี.ค. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "สานฝันปั้นเชพ รุ่นที่ 3" Chef Carer Dream Academy กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 มี.ค. 2566
ปกติ  การเข้าร่วมพิธีสาบานตนและร่วมประชุมปฏิบัติการของผู้บังคับบัญชาและครูผู้ร่วมปฏิบัติงานของอาสาสมัคร รุ่นที่ 134 กลุ่มนิเทศฯ 29 มี.ค. 2566
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 มี.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 มี.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์รับอาสาสมัครโครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย รุ่น 135 กลุ่มนิเทศฯ 29 มี.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 29 มี.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 29 มี.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 29 มี.ค. 2566
ปกติ  การจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 2) กลุ่มอำนวยการ 29 มี.ค. 2566
ปกติ  การรายงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ 2/2566 หน่วยตรวจสอบภายใน 29 มี.ค. 2566
ปกติ  เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ กลุ่มนโยบายและแผน 28 มี.ค. 2566
ปกติ  พิธีมอบเหรียญรางวัล การทดสอบความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 28 มี.ค. 2566
ปกติ  แจ้งโอนเงินค่าจ้างพี่เลี้ยง เดือน ก.พ. 66 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 28 มี.ค. 2566
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน มี.ค. 66 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 28 มี.ค. 2566
ปกติ  เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 มี.ค. 2566
ปกติ  การรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูผู้สอนดีเด่น โครงการส่งเสริม การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในสถานศึกษา ผ่ กลุ่มนิเทศฯ 28 มี.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์ด้านปฏิบัติการเคมี แบบย่อส่วน กลุ่มนิเทศฯ 28 มี.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์สิทธิพิเศษกิจกรรมท่องโลกอาชีพกับ Science Square @ Korat กลุ่มนิเทศฯ 28 มี.ค. 2566
ปกติ  ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มอำนวยการ 28 มี.ค. 2566
ปกติ  มอบเกียรติบัตรประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 24 - 25 เดือน กุมภาพั กลุ่มนิเทศฯ 28 มี.ค. 2566
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบและรับรองผลงานการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 มี.ค. 2566
ปกติ  โครการ"อิ่มนี้เพื่อน้อง"ประจำปี 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 มี.ค. 2566
ปกติ  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 มี.ค. 2566
ปกติ  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 มี.ค. 2566
ปกติ  สำรวจข้อมูลผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน นักการภารโรงในสถานศึกษา และลูกจ้างประจำ กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 มี.ค. 2566
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 27 มี.ค. 2566
ปกติ  ขอข้อมูลการจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราโชบายรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติและข้อมูลการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 มี.ค. 2566
ปกติ  การขับเคลื่อนกิจกรรมของคณะกรรมการสภานักเรียนตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 มี.ค. 2566
ปกติ  มอบหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มการเรียนรู้สังคมศึกษาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องนครศรีธรรมราชฯ กลุ่มนิเทศฯ 23 มี.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์รับสมัครครูเข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมชุมชนนวัตกรรมการเรียนรู้ (Innovation Learning Community) และครูนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มนิเทศฯ 23 มี.ค. 2566
ปกติ  การประชุม “บทบาทใหม่ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการแก้ปัญหา Learning Loss และฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัยหลังสถานการณ์ COVID-19” กลุ่มนิเทศฯ 23 มี.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานงาน “พาน้องกลับมาเรียน” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 มี.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 23 มี.ค. 2566
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) รร.บ้านไทรงาม กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 มี.ค. 2566
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.รร.ท้าวสุรนารี(2521) กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 มี.ค. 2566
ปกติ  เชิญชวนร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) เพลง และคำขวัญ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคเหนือ ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จังหวัดตาก กลุ่มนิเทศฯ 23 มี.ค. 2566
ด่วนที่สุด  ขยายเวลาการคัดเลือกเด็กและเยาวชนเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” ประจำปี ๒๕๖๖ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 มี.ค. 2566
ด่วนที่สุด  แจ้งระยะเวลาปิดระบบตอบแบบประเมินตนเองเพื่อร่วมสมัครคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 มี.ค. 2566
ปกติ  ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกาาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 มี.ค. 2566
ปกติ  ขอเชิญประชุมปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินขอรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 22 มี.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรม In-Country Course ประจำปี ๒๕๖6 โดยศูนย์ SEAMEO QITEP in Mathematics กลุ่มนิเทศฯ 22 มี.ค. 2566
ปกติ  อนุมัติวูดแบดจ์ 2 ท่อน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 มี.ค. 2566
ปกติ  ประกาศการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 มี.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านหนองแดง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 มี.ค. 2566
ด่วนที่สุด  โอนเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน1/2566(70%)ฎีกาที่2566/328 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 22 มี.ค. 2566
ปกติ  แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มนโยบายและแผน 22 มี.ค. 2566
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน และการบันทึกผลการเรียน ตามโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (School MIS) กลุ่มนิเทศฯ 21 มี.ค. 2566
ปกติ  แจ้งผลการทดสอบความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy)ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 21 มี.ค. 2566
ปกติ  แจ้งผลการทดสอบความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy)ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 21 มี.ค. 2566
ปกติ  การแจ้งผลการคัดเลือกพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับอาสาสมัครหน่วยสันติภาพ กลุ่มนิเทศฯ 21 มี.ค. 2566
ปกติ  สมัครและลงทะเบียน App กบข กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 มี.ค. 2566