ระดับความสำคัญ-->   ปกติ    ด่วน    ด่วนมาก    ด่วนที่สุด
รายการ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  การสำรวจความพร้อมการเรียนทางไกลของโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่สามารถเรียนจากบ้านได้(Learn From Home) กลุ่มนิเทศฯ 2 มิ.ย. 2563
ปกติ  การจ้างนักการภารโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 มิ.ย. 2563
ปกติ  การประชุมโครงการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 มิ.ย. 2563
ปกติ  การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 มิ.ย. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 มิ.ย. 2563
ปกติ  ข้าราชการครูถึงแก่กรรม กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 มิ.ย. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 มิ.ย. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 มิ.ย. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนเรียกผู้ขึ้นบัญชีลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมลำดับถัดไป กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  ชี้แจงรายการการเรียนการสอนและปรับผังรายการออกอากาศการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)ระดับประถมศึกษาและมั กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 2 มิ.ย. 2563
ปกติ  แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับคุณวุฒิในประเทศ กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 มิ.ย. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  รายงานข้อมูลงบประมาณปี 2563 ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ กลุ่มนโยบายและแผน 2 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความร่วมมือในการสำรวจและติดตามนักเรียนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับสมั กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 มิ.ย. 2563
ปกติ  แจ้งงดการจัดกิจกรรมมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563 กลุ่มนิเทศฯ 2 มิ.ย. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่ 4 พุทธศักราช 2563 กลุ่มนิเทศฯ 2 มิ.ย. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 มิ.ย. 2563
ปกติ  การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 มิ.ย. 2563
ปกติ  การรับ "ตู้ปันสุข" จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มอำนวยการ 1 มิ.ย. 2563
ปกติ  การสมัครสมาชิกสวนพฤษศาสตร์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 มิ.ย. 2563
ปกติ  ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 มิ.ย. 2563
ปกติ  การยกเลิกการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย กรณีโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พศ.๒๕๔๗ ทุกประเภท กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 มิ.ย. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนลูกจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 28 พ.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้ดำเนินการจัดกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ 30 พ.ค. 2563
ปกติ  สำรวจความต้องการวิชาเอกแทนตำแหน่งที่ว่าง กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 พ.ค. 2563
ปกติ  แจ้งข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มอำนวยการ 29 พ.ค. 2563
ปกติ  ขอความร่วมมือกรอกแบบรายงานการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 พ.ค. 2563
ปกติ  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยหน่วยสนับสนุนการสอนออนไลน์ มีความประสงค์จะเก็บข้อมูล ของบุคลากรสังกัดโรงเรียน สพป.นม.1-7 / สพม.31 และ กลุ่มนิเทศฯ 29 พ.ค. 2563
ปกติ  การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ กลุ่มอำนวยการ 29 พ.ค. 2563
ปกติ  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับโรงเรียนที่ประสอบอุบัติภัย กลุ่มนโยบายและแผน 29 พ.ค. 2563
ปกติ  เชิญชวนเยาวชนส่งเรียงความเข้าร่วมการประกวดเรียงความนานาชาติ กลุ่มนิเทศฯ 29 พ.ค. 2563
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ www.thailandlearning.org กลุ่มนิเทศฯ 29 พ.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 พ.ค. 2563
ปกติ  ประกวดตั้งชื่อและออกแบบห้องคอมพิวเตอร์ กลุ่มนิเทศฯ 29 พ.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 พ.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 พ.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 พ.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 พ.ค. 2563
ด่วน  แจ้งหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดเปลี่ยนแปลงระยะเวลาส่งแบบสำรวจวิทยาการคำนวณ กลุ่มนิเทศฯ 29 พ.ค. 2563
ปกติ  ให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 พ.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 พ.ค. 2563
ปกติ  มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตเด็กนักเรียน เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (1 กรกฏาคม 2563) อันเนืองจากผลกระทบของส กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 พ.ค. 2563
ปกติ  ซักซ้อมแนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานของสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ กลุ่มนิเทศฯ 28 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การประชุมศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID_19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบการประช กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 28 พ.ค. 2563
ปกติ  แจ้งยืนยันความต้องการกล่องทีวีดิจิตอลและเครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 27 พ.ค. 2563
ปกติ  การเฝ้าระวังภัยพิบัติในช่วงฤดูฝน กลุ่มอำนวยการ 28 พ.ค. 2563
ปกติ  โครงการต้นไม้ประจำตัวนักเรียน "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพ่ือแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 พ.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาส่งผลงานการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 พ.ค. 2563
ปกติ  การขับเคลื่อนกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 พ.ค. 2563
ปกติ  การสนับสนุนทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาตร์ฯ ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 พ.ค. 2563
ปกติ  ผ่อนผันระยะเวลาในการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 พ.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 พ.ค. 2563
ปกติ  ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ติดตามการส่งfile รายงานประจำปีของสถานศึกษาปีำการศึกษา2562 กลุ่มนิเทศฯ 27 พ.ค. 2563
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 พ.ค. 2563
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 พ.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน พ.ค. 63 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 26 พ.ค. 2563
ปกติ  แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 กลุ่มนิเทศฯ 26 พ.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล สพป.นครราชสีมา เขต 3 กลุ่มอำนวยการ 26 พ.ค. 2563
ปกติ  อนุมัติจัดสรรงบประมาณการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 25 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แบบรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 25 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑9 (COVID-19) สําหรับครูและผู้ปกครอง กลุ่มนิเทศฯ 25 พ.ค. 2563
ปกติ  แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมไมโล ฟุตซอล Road to Barcelona ปีที่ 13 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 พ.ค. 2563
ปกติ  การขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 พ.ค. 2563
ปกติ  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 25 กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 พ.ค. 2563
ปกติ  การดำเนินการร่วมกับ ป.ป.ช. ตามมาตรการป้องกันการทุจริตเรียกทรัพย์สินในการรับนักเรียน ปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 พ.ค. 2563
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 พ.ค. 2563
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 พ.ค. 2563
ปกติ  การตรวจสอบอุปกรณ์และประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ประจำปีง กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 15 พ.ค. 2563
ปกติ  ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 พ.ค. 2563
ปกติ  การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 พ.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเตาเหล็ก กลุ่มนิเทศฯ 22 พ.ค. 2563
ปกติ  การจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 พ.ค. 2563
ปกติ  การกำหนดมาตรการแบบเข้มกับผู้แอบอ้างเพื่อหาผลประโยชน์ในการจัดการศึกษา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 22 พ.ค. 2563
ด่วนมาก  การสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ กลุ่มนโยบายและแผน 22 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การสำรวจขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่1/2563 กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนโยบายและแผน 22 พ.ค. 2563
ปกติ  ขยายเวลาจัดส่งเอกสารเข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน Best of the Best ประจำปี ๒๕๖๓ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 พ.ค. 2563
ปกติ  ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือออกในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ กลุ่มนโยบายและแผน 22 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การประกาศรายชื่อสถานศึกษาแกนนำ และสถานศึกษาร่วมพัฒนาของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย 3 กลุ่มนิเทศฯ 21 พ.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "ชุดความรู้ สำหรับประชาชน เรื่องควรรู้ Covid - ๑๙" กลุ่มอำนวยการ 21 พ.ค. 2563
ปกติ  มาตรการแก้ไขป้องกันปัญหาข่าวปลอม (Fake NewsX กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มอำนวยการ 21 พ.ค. 2563
ปกติ  การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ ประจำปี 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 พ.ค. 2563
ปกติ  โครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ กลุ่มอำนวยการ 21 พ.ค. 2563
ปกติ  แนวทางการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ (Covid ๑๙) สำหรับผู้เดิ กลุ่มอำนวยการ 21 พ.ค. 2563
ปกติ  แจ้งมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 พ.ค. 2563
ปกติ  ขอความร่วมมือนักเรียนตอบแบบสอบถามเด็กกับภัยออนไลน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 พ.ค. 2563
ปกติ  ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่โรคติดต่ออันตราย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 พ.ค. 2563
ปกติ  รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล Hands-on Data Science and Machine Learning และหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านวิศวกรรมข้อมูล Basic D กลุ่มนิเทศฯ 20 พ.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 พ.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9000 , พี่เลี้ยง เดือน เม.ย. 63 จำนวน 7 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 19 พ.ค. 2563
ปกติ  ประกาศนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยการ 20 พ.ค. 2563
ปกติ  ข้อกำหนด ออกตามมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔) (ฉบับที่ ๕) (ฉบับที่ ๖) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การ กลุ่มอำนวยการ 20 พ.ค. 2563
ปกติ  ด่วนที่สุด รายงานกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นของสภานักเรียน 4 ข้อ และแสดงท่าสัญลักษณ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 พ.ค. 2563
ปกติ  การรับทุนโครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนฯ ผลกระทบจากสถานการณ์โควิท-19 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 พ.ค. 2563
ปกติ  แก้ไขคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 พ.ค. 2563
ปกติ  เปลี่ยนแปลงวิชาเอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาเอกสารออกข้อสอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 พ.ค. 2563
ปกติ  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มนโยบายและแผน 18 พ.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท๋็จจริง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แนวทางการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มนโยบายและแผน 18 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การกำหนดมาตรการแบบเข้มกับผู้แอบอ้างหาผลประโยชน์ในการจัดการศึกษา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) กลุ่มนิเทศฯ 18 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) กลุ่มนิเทศฯ 18 พ.ค. 2563
ปกติ  การตรวจสอบอุปกรณ์และประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 15 พ.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตจัดประชุม กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 15 พ.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 เดือน เม.ย. 63 จำนวน 4 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 15 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 15 พ.ค. 2563
ปกติ  แจ้งประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการไทยพีบีเอส ชวนครูวิทย์ คณิต คิดให้ว้าว ครั้งที่ 4 กลุ่มนิเทศฯ 15 พ.ค. 2563
ปกติ  แจ้งประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการไทยพีบีเอส ชวนครูวิทย์ คณิต คิดให้ว้าว ครั้งที่ 4 กลุ่มนิเทศฯ 15 พ.ค. 2563
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติมระยะ 1 เดือน(พฤษภาคม 2563) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 15 พ.ค. 2563
ปกติ  แนวทางการดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หน่วยตรวจสอบภายใน 15 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ตัวอย่างสัญญาจ้างเหมาธุรการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 15 พ.ค. 2563
ปกติ  ขอรับการสนับสุนการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที.ไทยเดนมาร์ค เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัส Covid 19 กลุ่มอำนวยการ 15 พ.ค. 2563
ปกติ  ขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 14 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนเสมอภาคเพิ่มเติม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 พ.ค. 2563
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์สมัครร่วมกิจกรรมประกวดการเล่าเรื่อง "ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 พ.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์สรุปผลโครงการประชุมระดับภูมิภาค เรื่อง การขจัดอคติทางเพศ และการใช้ภาษาเชิงลบในกระบวนการการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ระยะที่ 1 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 พ.ค. 2563
ปกติ  กำหนดให้การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 พ.ค. 2563
ปกติ  การจัดทำ และจัดส่ง ปพ.3 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 พ.ค. 2563
ปกติ  การจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 พ.ค. 2563
ปกติ  แนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 พ.ค. 2563
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 พ.ค. 2563
ปกติ  แจ้งคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2563) กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 พ.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9000 , พี่เลี้ยง เดือน เม.ย. 63 รอบที่ 2 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 12 พ.ค. 2563
ปกติ  ข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 พ.ค. 2563
ปกติ  เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มนโยบายและแผน 12 พ.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 พ.ค. 2563
ปกติ  แจ้งคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2563) กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 พ.ค. 2563
ด่วนมาก  แจ้งให้ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 12 พ.ค. 2563
ปกติ  การประเมินตัวชี้วัดการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มนิเทศฯ 12 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การการสำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิตอลและเครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-1 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 11 พ.ค. 2563
ปกติ  ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มนิเทศฯ 8 พ.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 กลุ่มนิเทศฯ 8 พ.ค. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 พ.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 และพี่เลี้ยง เดือน เม.ย. 63 จำนวน 95 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 8 พ.ค. 2563
ด่วนมาก  แจ้งจัดสรรและอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 8 พ.ค. 2563
ปกติ  แจ้งประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 พ.ค. 2563
ปกติ  แจ้งเร่งรัดการเบิกเงินรายได้ค่าปรับของสถานศึกษา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 8 พ.ค. 2563
ปกติ  การสำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิตอล เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำหรับโรงเรียนและผู้ปกครองน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 8 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารส่งเบิกค่าจ้างธุรการ โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม และโรงเรียนวัดทุ่งจาน ดังนี้ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 8 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวนสำหรับครู กลุ่มนิเทศฯ 8 พ.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 พ.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 พ.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 พ.ค. 2563
ปกติ  การดำเนินมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในช่วงวันหยุด เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 พ.ค. 2563
ปกติ  การบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันและโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 พ.ค. 2563
ปกติ  การจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยระบบ SchoolMIS และการออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 7 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนอนนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsoft Team และ G Suite for Edducation สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 7 พ.ค. 2563
ปกติ  การเปิดตลาดนัด กลุ่มอำนวยการ 5 พ.ค. 2563
ปกติ  การดำเนินโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยการ 5 พ.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 พ.ค. 2563
ปกติ  การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 พ.ค. 2563
ปกติ  การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 พ.ค. 2563
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณโครงการการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ กลุ่มนิเทศฯ 5 พ.ค. 2563
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ด้วยระบบทางไกล ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มนิเทศฯ 5 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ขอเชิญครูและผู้บริหารโรงเรียนเข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุ กลุ่มนิเทศฯ 5 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อขอรับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์ฯ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 1 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การสำรวจความต้องการครูอาสาสมัครจีน ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มนิเทศฯ 1 พ.ค. 2563
ปกติ  มอบรางวัลยูเนสโกฯ ประจำปี 2563 กลุ่มนิเทศฯ 1 พ.ค. 2563
ปกติ  สำรวจผลกระทบและความต้องการของเด็กนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Covid-19) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 พ.ค. 2563
ด่วน  การจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 1 พ.ค. 2563
ปกติ  การส่งfile รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 1 พ.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนลูกจ้าง เดือน เม.ย. 63 และแจ้งการนำส่งเงินสมทบประกันสังคม เดือน มี.ค. 63 ดังนี้ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 29 เม.ย. 2563
ปกติ  รายละเอียดในการขอเข็มลูกเสือ เนตรนารีท่ีเห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 เม.ย. 2563
ปกติ  แจ้งขยายเวลาจัดส่งเอกสารโครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 และการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี ที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับโรงเรียนที่ประสบอุบัติภัย กลุ่มนโยบายและแผน 30 เม.ย. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์รวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย กลุ่มนิเทศฯ 30 เม.ย. 2563
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 เม.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 เม.ย. 2563
ด่วนมาก  แจ้งหลักฐานการโอนเงิน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนแต่ละโรงเรียน ภาคเรียนที่1/63 70 % (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 30 เม.ย. 2563
ปกติ  ประกาศ การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 เม.ย. 2563
ปกติ  แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 เม.ย. 2563
ปกติ  แบบสำรวจความต้องการเวชภัณฑ์ในการป้องกันตัวจากเชื้อไวรัสโคโรน่า กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 เม.ย. 2563
ปกติ  แบบสำรวจความต้องการเวชภัณฑ์ในการป้องกันตัวจากเชื้อไวรัสโคโรน่า กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 เม.ย. 2563
ปกติ  มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) กลุ่มอำนวยการ 29 เม.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 เม.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 เม.ย. 2563
ด่วนมาก  การประฃุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ กลุ่มอำนวยการ 29 เม.ย. 2563
ปกติ  การมอบพื้นที่บ้านพักอาศัย กลุ่มอำนวยการ 29 เม.ย. 2563
ปกติ  ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน แบบ ปพ ๑:ป กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 เม.ย. 2563
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่ประสบภัยธรรมชาติ กลุ่มนโยบายและแผน 28 เม.ย. 2563
ปกติ  แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 29 เม.ย. 2563
ปกติ  ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยการ 29 เม.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 เม.ย. 2563
ปกติ  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยตรวจสอบภายใน 27 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การรายงานผลการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ กลุ่มนโยบายและแผน 28 เม.ย. 2563
ปกติ  สำรวจความต้องการด้านเวชภัณฑ์ในการป้องกันตัวจากเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019(Covid-19) สำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์การจัดทำเว็บไซต์ข้อมูลกลางการเรียนต่อสายอาชีพ ของจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 เม.ย. 2563
ปกติ  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 เม.ย. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน เม.ย. 63 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 27 เม.ย. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนพี่เลี้ยง เดือน มี.ค. 63 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 27 เม.ย. 2563
ปกติ  แบบสำรวจทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของข้าราชการครู สังกัด สพฐ. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 27 เม.ย. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มนิเทศฯ 27 เม.ย. 2563
ปกติ  มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-๑๙) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 เม.ย. 2563
ปกติ  ตอบแบบสอบถามการใช้ข้อสอบปลายปี 2563 กลุ่มนิเทศฯ 27 เม.ย. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุมการประเมินสัมฤทธิผลตำแหน่งรองผู้อำนวยการสพป.นครราชสีมา เขต 3 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 26 เม.ย. 2563
ปกติ  การดำเนินงานผลการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในโรงเรียร ประจำปี ๒๕๖๓ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 เม.ย. 2563
ปกติ  ขอมติกรรมการสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณารับย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 เม.ย. 2563
ปกติ  ขอยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑:ป) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 เม.ย. 2563
ปกติ  ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด  สำรวจข้อมูลการสอนของครูที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 เม.ย. 2563
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 เม.ย. 2563
ปกติ  แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 จัดซื้อหนังสือพระราชในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กลุ่มนิเทศฯ 23 เม.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 เม.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 เม.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผูู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 เม.ย. 2563
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุมัติการจบการศึกษา กรณีนักเรียนติด ๐, ร, มส กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 เม.ย. 2563
ด่วนมาก  แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 22 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การรายงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ 2/2563 หน่วยตรวจสอบภายใน 21 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด  สำรวจข้อมูลการสอนของครูที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 เม.ย. 2563
ปกติ  แจ้งสถานศึกษานำสื่อไปใช้ในการสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 เม.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 เม.ย. 2563
ปกติ  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 เม.ย. 2563
ปกติ  หลักเกณฑ์สำหรับการให้พนักงานราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ในกรณีการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 เม.ย. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการเรียกผู้ที่สอบขึ้นบัญชีตำแหน่งธุรการโรงเรียนลำดับถัดไป กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 เม.ย. 2563
ปกติ  มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 เม.ย. 2563
ปกติ  ขอความร่วมมือพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 เม.ย. 2563
ปกติ  การเปิดบัญชี “กองทุนสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED” กลุ่มนิเทศฯ 20 เม.ย. 2563
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ นางนภัสภรณ์ ยอดนครจง โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 เม.ย. 2563
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ นางเพ็ญพรรณ ซื่อสัตย์ โรงเรียนบ้านหนองตะแบก กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 เม.ย. 2563
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ นายฤทธิชัย หัสดรกิ่ง โรงเรียนบ้านหนองแคทราย กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 เม.ย. 2563
ปกติ  ขออนุญาตทำการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค กลุ่มอำนวยการ 17 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่1/2563 (70%)กรณีได้รับจัดส กลุ่มนโยบายและแผน 17 เม.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 เม.ย. 2563
ปกติ  มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 เม.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 เม.ย. 2563
ปกติ  สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 เม.ย. 2563
ปกติ  การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 เม.ย. 2563
ปกติ  การเปิดบัญชี "กองทุนสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED" กลุ่มนิเทศฯ 17 เม.ย. 2563
ปกติ  การชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ 1 ช่วย 3 กลุ่มนิเทศฯ 17 เม.ย. 2563
ปกติ  แจ้งยกเลิกโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563 กลุ่มนิเทศฯ 17 เม.ย. 2563
ปกติ  ขอส่งเอกสารการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ 17 เม.ย. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 ,พี่เลี้ยง เดือน มี.ค. 63 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 16 เม.ย. 2563
ปกติ  การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีท่ีเห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 เม.ย. 2563
ปกติ  ขอส่งรายชื่อผู้ขอกู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐในสังกัด(นายสหรัฐ เกิดวุฒิชัย) กลุ่มอำนวยการ 16 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด  สำรวจวิชาที่สอนของครูที่เกษียณ อายุราชการเมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 เม.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 เม.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งหลักฐานโอนเงินบัญชีเงินฝากงบเงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่1/63 70% กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 15 เม.ย. 2563
ปกติ  การอยู่ต่อในราชอาณาจักรไทยของครูชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนของ สพฐ. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 เม.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 เม.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 เม.ย. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9000 , พี่เลี้ยง เดือน มี.ค.63 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 13 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การรายงานข้อมูลการชำระค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มนโยบายและแผน 13 เม.ย. 2563
ปกติ  ให้เลื่อนวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (วันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๖๓) กลุ่มอำนวยการ 13 เม.ย. 2563
ปกติ  ปิดการการท่องเที่ยวและเข้าศึกษาธรรมชาติในเขตอุทาแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธ์์ูสัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ เนื่องจากการแ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 เม.ย. 2563
ปกติ  การติดตามการดำเนินงานในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 เม.ย. 2563
ปกติ  แจ้งประกาศ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 เม.ย. 2563
ด่วนมาก  การรายงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ 2/2563 หน่วยตรวจสอบภายใน 13 เม.ย. 2563
ปกติ  การเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 เม.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 เม.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 เม.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 เม.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 เม.ย. 2563
ปกติ  การตอบแบบประเมินตนเองออนไลน์ การดำเนินการบริหารจัดการขยะโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 เม.ย. 2563
ปกติ  การรับรองการใช้สุราสามทับ (แอลกอฮอล์) แปลงสภาพ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ กลุ่มอำนวยการ 9 เม.ย. 2563
ปกติ  มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease 2019 :COVID - 19) ในเขตจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มอำนวยการ 9 เม.ย. 2563
ปกติ  ส่งเกียรติบัตรคณะกรรมการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ การสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 9 เม.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 เม.ย. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9000 , พี่เลี้ยง , ครูผู้ทรง เดือน มี.ค.63 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 9 เม.ย. 2563
ปกติ  แนวทางในการปฏิบัติงานในช่วงควบคุม และป้องกัน เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 เม.ย. 2563
ปกติ  แบบสำรวจความต้องการการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 เม.ย. 2563
ปกติ  ส่ง file รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ กลุ่มนิเทศฯ 9 เม.ย. 2563
ปกติ  กรอบแนวทางการพัฒนาทักาะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มโรงเรียนที่มีการควบรวม กลุ่มนโยบายและแผน 8 เม.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มโรงเรียนที่มีการควบรวม กลุ่มนโยบายและแผน 8 เม.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 เม.ย. 2563
ปกติ  สำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กลุ่มโรงเรียนที่มีการควบรวม กลุ่มนโยบายและแผน 8 เม.ย. 2563
ปกติ  แจ้งประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 เม.ย. 2563
ปกติ  คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2563) กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 เม.ย. 2563
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 เม.ย. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 เม.ย. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 เม.ย. 2563
ปกติ  แจ้งผลการแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 (รอบสอง ระดับประเทศ) กลุ่มนิเทศฯ 7 เม.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 เม.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 เม.ย. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนครูผู้ทรง เดือน ก.พ. 63 และครูวิทย์-คณิต,นักการปกติ,นักการ SP2 เดือน มี.ค. 63 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 3 เม.ย. 2563
ด่วนมาก  การขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน (มูลนิธิราชประชาฯ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด  เรียกคืนเงินเดือน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 3 เม.ย. 2563
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านหนองเสือบอง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 เม.ย. 2563
ปกติ  กำรดำเนินกำรของโรงเรียนสุจริต และกำรจัดทำข้อมูล OIT ๔๘ ตัวชี้วัด (โรงเรียนคุณภำพประจำตำบล)เตรียม กำรรับกำรประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไ กลุ่มนิเทศฯ 2 เม.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 เม.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 เม.ย. 2563
ปกติ  ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 เม.ย. 2563
ปกติ  การรับรองการใช้สุราสามทับ (แอลกอฮอล์) แปลงสภาพ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ กลุ่มอำนวยการ 2 เม.ย. 2563
ปกติ  แบบประเมินตนเองตามคุณลักษณะของโรงเรียนประชารัฐ กลุ่มนิเทศฯ 2 เม.ย. 2563
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ รร.บ้านซับก้านเหลือง กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 เม.ย. 2563
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ รร.บ้านหนองสนวน กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 เม.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 เม.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 เม.ย. 2563
ปกติ  หลักเกณฑ์สำหรับการให้พนักงานราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ในกรณีการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 เม.ย. 2563
ปกติ  การปรับปรุงแอปพิเคชั่นดิจิทัลไลฟ์ และตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานดิจิทัลไลฟ์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 31 มี.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้รับบริการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 31 มี.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนพี่เลี้ยง เดือน มี.ค. 63 และค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยง เดือน ก.พ. 63 ขอแจ้งรายละเอียดการหักประกันสังคม ดังนี้ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 31 มี.ค. 2563
ปกติ  มาตรการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มนโยบายและแผน 31 มี.ค. 2563
ปกติ  แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 31 มี.ค. 2563
ปกติ  การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ สำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 มี.ค. 2563
ปกติ  ยกเลิกการจัดการแข่งขัน "สพฐ. - เอ.พี ฮอนด้า วิ่ง 31 ขาสามัคคี ปี 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 มี.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนอัตราจ้าง เดือน มี.ค. 63 และขอแจ้งรายละเอียดการหักประกันสังคม ดังนี้ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 31 มี.ค. 2563
ปกติ  แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 ก.ย. 2556
ปกติ  มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 มี.ค. 2563
ปกติ  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มนโยบายและแผน 30 มี.ค. 2563
ปกติ  การเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 มี.ค. 2563
ปกติ  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 มี.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  รายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน งบลงทุน ค่า่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน 28 มี.ค. 2563
ปกติ  การยื่นคำร้องขอใบสำคัญทางการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 มี.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขยายผล"การใช้รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคติดต่อเรื้อรัง NCDs ปี ๒๕๖๓ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 มี.ค. 2563
ปกติ  หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID – 19)) กลุ่มอำนวยการ 27 มี.ค. 2563
ปกติ  การสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้่อไวรัสโคโรน่า2019 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 27 มี.ค. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 มี.ค. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 มี.ค. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 มี.ค. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 มี.ค. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 มี.ค. 2563
ปกติ  การขอใช้อาคารสถานทีี่ของสถานศึกษาเพื่อหาเสียงเลือกตั้งหรือดำเนินกิจกรรมทางการเมือง กลุ่มอำนวยการ 27 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ กลุ่มนโยบายและแผน 27 มี.ค. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 มี.ค. 2563
ปกติ  แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 มี.ค. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 มี.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน มี.ค. 63 และขอแจ้งรายละเอียดการหักประกันสังคม ดังนี้ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 26 มี.ค. 2563
ปกติ  การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 25 มี.ค. 2563
ปกติ  การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 25 มี.ค. 2563
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของครูและบุคลากรทาการศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 มี.ค. 2563
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านไทยสามัคคี) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 มี.ค. 2563
ปกติ  การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 25 มี.ค. 2563
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 มี.ค. 2563
ปกติ  การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นพระาชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 มี.ค. 2563
ปกติ  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มนโยบายและแผน 25 มี.ค. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 มี.ค. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 มี.ค. 2563
ปกติ  กำหนดการคัดลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 มี.ค. 2563
ปกติ  โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 มี.ค. 2563
ปกติ  การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ แนตรนารี ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 มี.ค. 2563
ปกติ  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบวาระ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 มี.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนสตรีไทยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 มี.ค. 2563
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการกรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 มี.ค. 2563
ปกติ  การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องใจโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 มี.ค. 2563
ปกติ  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 มี.ค. 2563
ปกติ  การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 มี.ค. 2563
ปกติ  การตรวจสอบข้อมูลหลักฐานการศึกษาโรงเรียนไผ่สีสุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 มี.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มอำนวยการ 23 มี.ค. 2563
ปกติ  การสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาแทนตำแหน่งที่ว่าง กลุ่มอำนวยการ 23 มี.ค. 2563
ปกติ  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มอำนวยการ 23 มี.ค. 2563
ปกติ  แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 มี.ค. 2563
ปกติ  การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 มี.ค. 2563
ปกติ  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 มี.ค. 2563
ปกติ  แจ้งประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๖๔ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 มี.ค. 2563
ปกติ  การจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 มี.ค. 2563
ปกติ  การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 มี.ค. 2563
ปกติ  การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 มี.ค. 2563
ปกติ  ส่ง file รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ กลุ่มนิเทศฯ 20 มี.ค. 2563
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจการปิดสถานศึกษาและการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 มี.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 มี.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 มี.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Be Internet Awesome และโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญตามรอยเบื้องพระยุคลบาท กลุ่มนิเทศฯ 20 มี.ค. 2563
ปกติ  แจ้งประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการไทยพีบีเอส ชวนครูวิทย์ คณิต มาคิดให้ว้าว ปีที่ 4 กลุ่มนิเทศฯ 20 มี.ค. 2563
ปกติ  คำสั่งให้ข้าราชการครูฯได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 มี.ค. 2563
ปกติ  การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ (ข้อมูล 30 มีนาคม 2563) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 มี.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 ประจำเดือน ก.พ. 63 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 19 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการรองรับการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสของสถานศึกษา ออนไลน์ (ITA Online) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กลุ่มนิเทศฯ 19 มี.ค. 2563
ปกติ  การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ : COVIC - ๑๙) กลุ่มอำนวยการ 19 มี.ค. 2563
ปกติ  การดำเนินการเพื่อป้องกันกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙ กลุ่มอำนวยการ 19 มี.ค. 2563
ปกติ  หลักเกณฑ์สำหรับให้ข้าราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี กลุ่มอำนวยการ 19 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งยกเลิกประชุม ว 21 กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโดยการเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 มี.ค. 2563
ปกติ  ส่งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ และครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตที่ได้รับการเกลี่ยอัตรา กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 มี.ค. 2563
ปกติ  ขอเลื่อนการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค หลักสูตรวิชาการจัดค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 มี.ค. 2563
ปกติ  ขอเลื่อนการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ๓ หลักสูตร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศฯ 19 มี.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 มี.ค. 2563
ปกติ  หลักฐานการโอนเงิน เดือน ต.ค. 2562 - ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 19 มี.ค. 2563
ปกติ  การประชุมชี้แจงโครงการการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ กลุ่มนิเทศฯ 19 มี.ค. 2563
ปกติ  แจ้งประกาศผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2563 กลุ่มนิเทศฯ 18 มี.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 กลุ่มนิเทศฯ 18 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2563 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 กลุ่มนโยบายและแผน 17 มี.ค. 2563
ปกติ  ขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศการทรวงศึกษาธิการ กลุ่มนโยบายและแผน 18 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  โครงการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาพบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 2 เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการขอมีวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใ กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 มี.ค. 2563
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจเร่ืองการรับนักเรียน และแนวปฏิบัติการรับมือการแพร่ระบาดไวรัส COVID 19 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การกรอกข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง(Stand Alone) ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 18 มี.ค. 2563
ปกติ  การสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาแทนตำแหน่งที่ว่าง กลุ่มอำนวยการ 18 มี.ค. 2563
ปกติ  แจ้งเตือนการเกิดโรค อุบัติเหตุ และการเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อน กลุ่มอำนวยการ 18 มี.ค. 2563
ปกติ  ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารวงเงิน ฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  สำรวจความต้องการของโรงเรียนเพื่อนรับการสนับสนุนของโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่ม Stand Alone กลุ่มนโยบายและแผน 17 มี.ค. 2563
ปกติ  การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 17 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนฝึกประสบการณ์อาชีพ (work experience) "ค้นหาตัวตนที่ใช่...พากันไป SUMMER CAMP อาชีพ" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 มี.ค. 2563
ปกติ  การเลื่อนเงินเดือนกรณีครูบรรจุใหม่ไม่ครบ 4 เดือน (3 เดือน 15 วัน) กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  รายชื่อเข้าร่วมโครงการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาพบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 2 เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการขอมีวิทยฐา กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 มี.ค. 2563
ปกติ  การพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบท กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 มี.ค. 2563
ปกติ  การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 มี.ค. 2563
ปกติ  เร่งรัดการเบิกเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 17 มี.ค. 2563
ปกติ  แนวปฏิบัติ ปพ.1 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 มี.ค. 2563
ปกติ  ส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และแบบรายงานการควบคุมและป้องกันการแพร่ระ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 มี.ค. 2563
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการครู รร.บ้านบุไผ่ กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 มี.ค. 2563
ปกติ  แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังสถานการณ์ไฟไหม้ป่า กลุ่มอำนวยการ 17 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การอบรมเชิงปฏิบัติการรองรับการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กลุ่มนิเทศฯ 16 มี.ค. 2563
ปกติ  การประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นของสภานักเรียน 4 ข้อ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 มี.ค. 2563
ปกติ  แนวทางการจัดทำและจัดส่ง ปพ.3 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 มี.ค. 2563
ปกติ  การรายงานภาวะทุพโภชนาการ ข้อมูล 30 มีนาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 มี.ค. 2563
ปกติ  แก้ไขประกาศรับสมัคร รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 63 กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  สำรวจความต้องการของโรงเรียนเพื่อนรับการสนับสนุนของโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่ม Stand Alone กลุ่มนโยบายและแผน 13 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ตรวจสอบและพิจารณาส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาพบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 2 เพื่อสร้างความรู้และความเ กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 มี.ค. 2563
ปกติ  สำรวจความต้องการวิชาเอก ตำแหน่งว่างเพื่อใช้คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณี กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 มี.ค. 2563
ปกติ  ขอยกเลิกการเข้าร่วมชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 มี.ค. 2563
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 มี.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 มี.ค. 2563
ปกติ  การคัดเลือกบุคลากรศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่มีผลงานดีเด่น (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 มี.ค. 2563
ปกติ  แก้ไขการกรอกคะแนน ชั้น ป.2 กลุ่มนิเทศฯ 11 มี.ค. 2563
ปกติ  การรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน 11 มี.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะวิทยากรโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 มี.ค. 2563
ปกติ  โครงการส่งเสริมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาช่าด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 มี.ค. 2563
ปกติ  การรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 มี.ค. 2563
ปกติ  การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 มี.ค. 2563
ปกติ  ขอความร่วมมือในการรับบริจาคโลหิต กลุ่มอำนวยการ 11 มี.ค. 2563
ปกติ  การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 มี.ค. 2563
ปกติ  โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู กลุ่มอำนวยการ 11 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  โครงการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาพบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 2 เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการขอมีวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใ กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 มี.ค. 2563
ปกติ  ข้อมูลสถานศึกษาพร้อมรับการประเมินรอบสี่ กลุ่มนิเทศฯ 10 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกธุรการโรงเรียน ประจำเดือน ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 10 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกธุรการโรงเรียน ประจำเดือน ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 10 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกธุรการโรงเรียน ประจำเดือน ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 10 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกธุรการโรงเรียน ประจำเดือน ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 10 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกธุรการโรงเรียน ประจำเดือน ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 10 มี.ค. 2563
ปกติ  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกธุรการโรงเรียน ประจำเดือน ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 10 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกธุรการโรงเรียน ประจำเดือน ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 10 มี.ค. 2563
ด่วนมาก  แจ้งแก้ไขเอกสารส่งเบิกพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน ก.พ. 63 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 10 มี.ค. 2563
ปกติ  การรายงานภาวะทุพโภชนาการ ข้อมูล 30 มีนาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 9 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 9 มี.ค. 2563
ปกติ  การดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในการบริหารจัดการขยะ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 มี.ค. 2563
ปกติ  มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (การรับสัมครนักเรียน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  โครงการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาพบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 2 เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการขอมีวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใ กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 มี.ค. 2563
ปกติ  ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 มี.ค. 2563
ปกติ  ขอความร่วมมือชะลอการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งการเบิกจ่ายค่าตอบแทนจ้างเหมาบริการโครงการ ธุรการ 9,000 , พี่เลี้ยงเด็กพิการ , ครูผู้ทรงคุณค่า ประจำเดือน ก.พ. 63 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 9 มี.ค. 2563
ปกติ  การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนภายใต้โครงการโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กลุ่มนิเทศฯ 6 มี.ค. 2563
ปกติ  ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2563) กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรายภัฏนครราชสีม่า โครงการรับนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปี่ก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 มี.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.รร.วัดหงษ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 มี.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.รร.วัดหงษ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 มี.ค. 2563
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 25 ก.พ. 2563
ปกติ  การสำรวจข้อมูลจุดเสี่ยงสำคัญในการตรวจดูแลความประพฤติและจุดเสี่ยงการก่อเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 มี.ค. 2563
ปกติ  ส่ง file รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ มีไฟล์แนบ กลุ่มนิเทศฯ 5 มี.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 มี.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 มี.ค. 2563
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 มี.ค. 2563
ปกติ  ส่ง file รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ กลุ่มนิเทศฯ 5 มี.ค. 2563
ปกติ  เฉลยปลายปี ป.5 กลุ่มนิเทศฯ 5 มี.ค. 2563
ปกติ  เฉลยปลายปี ป.4 กลุ่มนิเทศฯ 5 มี.ค. 2563
ปกติ  เฉลยปลายปี ป.2 กลุ่มนิเทศฯ 5 มี.ค. 2563
ปกติ  มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน 4 มี.ค. 2563
ปกติ  มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน 4 มี.ค. 2563
ปกติ  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 มี.ค. 2563
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินสัมฤทธิ์ผลผู้บริหารการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 มี.ค. 2563
ปกติ  ขอข้อมูลการรายงานผลการตรวจราชการ การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องโดยใช้กระบวนการลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 มี.ค. 2563
ปกติ  ขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 28 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 28 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 28 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 28 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรมการประเมินฯ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 มี.ค. 2563
ปกติ  มาตรการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์และประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 มี.ค. 2563
ปกติ  การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 มี.ค. 2563
ปกติ  ข้อสอบปลายปี ม.1-2 กลุ่มนิเทศฯ 4 มี.ค. 2563
ปกติ  เลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยการ 4 มี.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 มี.ค. 2563
ปกติ  ส่งวาระการประชุม กลุ่มอำนวยการ 4 มี.ค. 2563
ปกติ  ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติ์และผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู กลุ่มอำนวยการ 4 มี.ค. 2563
ปกติ  เอกสารจัดสอบ NT กลุ่มนิเทศฯ 4 มี.ค. 2563
ปกติ  ข้อสอบปลายปี ป.5 กลุ่มนิเทศฯ 4 มี.ค. 2563
ปกติ  ข้อสอบปลายปี ป.4 กลุ่มนิเทศฯ 4 มี.ค. 2563
ปกติ  ข้อสอบปลายปี กลุ่มนิเทศฯ 4 มี.ค. 2563
ปกติ  การทบทวนมติ ก.ค.ศ. ตาม ว.13/2556 กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 มี.ค. 2563
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการ กรณีปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 มี.ค. 2563
ปกติ  ระบบราชการ 4.0 : มิติการทำงานตามหลักภควันตภาพ กลุ่มอำนวยการ 3 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ตรวจแบบทดสอบแบบเขียนตอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 3 มี.ค. 2563
ปกติ  หนังสือขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารทางการศึกษา ฉบับจริง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์สถานที่ตรวจแบบทดสอบแบบเขียนตอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 3 มี.ค. 2563
ปกติ  เลื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะผู้ประเมินรับรองมาตรฐาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่องค์การรอบรู้ด้านสุขภาพแบบมืออาชีพ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 มี.ค. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยการ 3 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  รบกวนประสานงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 มี.ค. 2563
ปกติ  การใช้งานระบบคลังสารสนเทศรูปแบบและกลไกลการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 3 มี.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 มี.ค. 2563
ปกติ  การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มนิเทศฯ 3 มี.ค. 2563
ปกติ  คู่มือบันทึกผลข้อสอบปลายปี กลุ่มนิเทศฯ 3 มี.ค. 2563
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์โครงการพหุวัฒนธรรม การอนุรักษ์และเชิดชูภาษาโคราช กิจกรรมการประกวดโฟล์คซองภาษาโคราช กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 มี.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้ ในปี พ.ศ.2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 มี.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 มี.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ (ห้องเรียนพิเศษ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 มี.ค. 2563
ปกติ  การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน 28 ก.พ. 2563
ปกติ  การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน 28 ก.พ. 2563
ปกติ  แนวดำเนินการสอบ NT กลุ่มนิเทศฯ 2 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งเลื่อนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ กลุ่มนิเทศฯ 2 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือชะลอการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 มี.ค. 2563
ด่วน  เปลี่ยนแปลงปฏิทินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน 29 ก.พ. 2563
ปกติ  ผลการคัดเลือกผลงาน เพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 10 ปี “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 28 ก.พ. 2563
ปกติ  แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือน แบบประเมิน กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 ก.พ. 2563
ปกติ  เตรียมเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 ก.พ. 2563
ปกติ  ตรวจสอบข้าราชการลูกจ้างมีตัว ณ 1 มีนาคม 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 ก.พ. 2563
ด่วนมาก  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสมเด็จพระธีรญาณมุนี(แก้ไขล่าสุด) กลุ่มนิเทศฯ 28 ก.พ. 2563
ด่วนมาก  ส่งแก้ไขคำสั่งกรรมการ สอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มลำพระเพลิง กลุ่มนิเทศฯ 28 ก.พ. 2563
ด่วนมาก  แจ้งหลักฐานการโอนเงินค่าตอบแทนอัตราจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 28 ก.พ. 2563
ด่วน  การอบรมครูพี่เลี้ยงเพื่อเข้ารับการอบรมครูด้วยระบบทางไกล กลุ่มนิเทศฯ 28 ก.พ. 2563
ปกติ  แบบกรอกมัธยมศึกษาตอนต้น ข้อสอบปลายปี 2562 กลุ่มนิเทศฯ 27 ก.พ. 2563
ปกติ  แบบกรอกมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1 ข้อสอบปลายปี 2562 กลุ่มนิเทศฯ 27 ก.พ. 2563
ปกติ  ส่งนักเรียนร่วมการแข่งขันกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากลโครงการย่อยการพัฒนา ความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการระ กลุ่มนิเทศฯ 27 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 ก.พ. 2563
ปกติ  แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ก.พ. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9000 , พี่เลี้ยง , ครูผู้ทรง เดือน ม.ค. 63 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 27 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 ก.พ. 2563
ปกติ  การสำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสี่ กลุ่มนิเทศฯ 27 ก.พ. 2563
ปกติ  การจัดส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย ( GPAX ) ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 27 ก.พ. 2563
ปกติ  เชิญประชุมปรึกษาหารือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 ก.พ. 2563
ปกติ  การประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในโรงเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 24 (วทร.24) กลุ่มนิเทศฯ 27 ก.พ. 2563
ปกติ  การประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเข้ารับการอบรมครูด้วยระบบทางไกล กลุ่มนิเทศฯ 27 ก.พ. 2563
ปกติ  ตอบรับสมาชิก สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งภาษีหัก ณ ที่จ่ายของลูกจ้าง ประจำปี 2562 ให้เข้าไปที่ระบบประชาสัมพันธ์หน้าเว็บสพป.นม.3 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 26 ก.พ. 2563
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 25 ก.พ. 2563
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 25 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ก.พ. 2563
ปกติ  รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ก.พ. 2563
ปกติ  โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ก.พ. 2563
ปกติ  โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอตัวเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ก.พ. 2563
ปกติ  เชิญประชุมปรึกษาหารือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ก.พ. 2563
ปกติ  การใช้ข้อสอบปลายปี กลุ่มนิเทศฯ 26 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพภายในและเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ กลุ่มนิเทศฯ 26 ก.พ. 2563
ปกติ  แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มนโยบายและแผน 26 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ก.พ. 2563
ปกติ  แนวการดำเนินการข้อสอบปลายปี 2562 กลุ่มนิเทศฯ 25 ก.พ. 2563
ปกติ  อนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ก.พ. 2563
ปกติ  อนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ก.พ. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน ก.พ. 63 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 25 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอเชิญเสนอผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓ กลุ่มนิเทศฯ 24 ก.พ. 2563
ด่วน  แจ้งเอกสารการส่งเบิกเดือนกุมภาพันธ์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 24 ก.พ. 2563
ปกติ  การตรวจสอบข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  การนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดครราชสีมา ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ศึกษาดูงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ก.พ. 2563
ปกติ  แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ก.พ. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ก.พ. 2563
ปกติ  เปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งประเมินขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 24 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  การคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 ก.พ. 2563
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  การคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 ก.พ. 2563
ปกติ  การคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 ก.พ. 2563
ปกติ  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฎิบัติงานลูกจ้างในสังกัด ประจำปี 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 ก.พ. 2563
ปกติ  แจ้งจัดส่งเอกสาร กฎหมายและคดี 19 ก.พ. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 บาท เดือน มกราคม 2563 จำนวน 3 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 21 ก.พ. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านคลองยาง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 ก.พ. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การแนะนำโครงการอยู่ค่ายพักแรมการเดินทางไกลไปดูการรีดนมวัว และผจญภัยขึ้นไปส่องสัตว์เขาใหญ่(โดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้นำไป) แบบเรงรัด 1 วัน 1 คืน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนยากจน กำพร้า ด้อยโอกาส และผู้สนใจให้เรียน กินอยู่อาศัย และฝึกอาชีพเบื้องต้น(ฟรี) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ก.พ. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เชิญชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ก.พ. 2563
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7 กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  สำรวจโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop On-Gnd System) กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมคณะกรรมการ สอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562 อ.ปักธงชัยและวังน้ำเขียว กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมคณะกรรมการ สอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562 อ.ปักธงชัยและวังน้ำเขียว กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.พ. 2563
ปกติ  การรายงานภาวะทุพโภชนาการ ข้อมูล 30 มีนาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขสัญญาจ้างครูผู้ทรงคุณค่า ตามเอกสารแนบดังนี้ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 20 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขคำสั่งคณะกรรมการสอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มเบญจมิตรธงชัย กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.พ. 2563
ปกติ  แจ้งประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Young Inventor Chellenge (YIC) 2020 กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขคำสั่งคณะกรรมการสอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มสมเด็จพระธีรญาณมุนี กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มเมืองปักไหมงาม กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.พ. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 ก.พ. 2563
ปกติ  เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ก.พ. 2563
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ไม่พักแรม (บ้านหนองไทร) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขคำสั่งคณะกรรมการสอบ ์NT ปีการศึกษา 2562 กลุ่มลำมูลบน กลุ่มนิเทศฯ 19 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ก.พ. 2563
ปกติ  การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสิือ 4 ภูมิภาค หลักสูตรวิชาการจัดค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ก.พ. 2563
ด่วนมาก  ผลการคัดเลือก ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ก.พ. 2563
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพภายในและเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ กลุ่มนิเทศฯ 18 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งคำสั่งคณะกรรมการสอบ ์NT ปีการศึกษา 2562 กลุ่มชมตะวัน กลุ่มนิเทศฯ 19 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งคำสั่งคณะกรรมการสอบ ์NT ปีการศึกษา 2562 กลุ่มลำมูลบน กลุ่มนิเทศฯ 19 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งคำสั่งคณะกรรมการสอบ ์NT ปีการศึกษา 2562 กลุ่มพระยาตะแบก กลุ่มนิเทศฯ 19 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งคำสั่งคณะกรรมการสอบ ์NT ปีการศึกษา 2562 กลุ่มลำพระเพลิง กลุ่มนิเทศฯ 19 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งคำสั่งคณะกรรมการสอบ ์NT ปีการศึกษา 2562 กลุ่มวังน้ำเขียวสามัคคี กลุ่มนิเทศฯ 19 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งคำสั่งคณะกรรมการสอบ ์NT ปีการศึกษา 2562 กลุ่มถ้ำวัวแดง กลุ่มนิเทศฯ 19 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งคำสั่งคณะกรรมการสอบ ์NT ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนครธรรม กลุ่มนิเทศฯ 19 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งคำสั่งคณะกรรมการสอบ ์NT ปีการศึกษา 2562 กลุ่มเสิงสาง กลุ่มนิเทศฯ 19 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งคำสั่งคณะกรรมการสอบ ์NT ปีการศึกษา 2562 กลุ่มเบญจมิตรธงชัย กลุ่มนิเทศฯ 19 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งคำสั่งคณะกรรมการสอบ ์NT ปีการศึกษา 2562 กลุ่มวังคีรี กลุ่มนิเทศฯ 19 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอมติกรรมการสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 ก.พ. 2563
ปกติ  การสำรวจข้อมูลบุคลากรที่สมัครใจเข้ารับการแก้ไขปัญหาหนี้สินบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มอำนวยการ 19 ก.พ. 2563
ด่วนมาก  คู่มืออบรม TOR กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 19 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอเอกสารเพิ่มเติมการขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์เชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ก.พ. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านหนองหญ้าขาว) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ก.พ. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทยและมารยาทในสังคม จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ก.พ. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเยาวชน และอบรมครู โดยนำหลักสูตรการเรียนการสอนด้านกีฬาบาสเกตบอลระดับโลกมาสู่เยาวชน และครูไทย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.พ. 2563
ปกติ  การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูที่ว่างจากการเกษียณ ปี 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 ก.พ. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 บาท,ครูพี่เลี้ยง,ครูผู้ทรงคุณค่า เดือน ม.ค. 63 จำนวน 112 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 18 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอมติกรรมการสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม (5 โรงเรียน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ก.พ. 2563
ปกติ  การรับสมัครชิงทุน"2021 fulbright Teaching Excellence and Achievement Program (TEA)" ประจำปีการศึกษา 2564 กลุ่มนิเทศฯ 18 ก.พ. 2563
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ไม่พักแรม (ชุมชนจระเข้หิน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ก.พ. 2563
ปกติ  การจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ก.พ. 2563
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ไม่พักแรม (บ้านเตาเหล็กลุกปู๊ก) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ก.พ. 2563
ปกติ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ก.พ. 2563
ปกติ  การพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ก.พ. 2563
ปกติ  การโอนเงินคืนกลับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 17 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 17 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอเอกสารเพิ่มเติมการขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ก.พ. 2563
ปกติ  การจ้างนักการภารโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 ก.พ. 2563
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.รร.ม่วงแก้ววิทยาคาร กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 ก.พ. 2563
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.รร.บ้านหนองเสือบอง กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  การสำรวจข้อมูลสถานศึกษาและผู้เรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ทำความร่วมมือ กับสถานบันอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักส กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  การสำรวจข้อมูลศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา ครูแนะแนว ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานแนะแนว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.พ. 2563
ปกติ  เปลี่ยนแปลงปฏิทินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน 17 ก.พ. 2563
ปกติ  การคัดเลือกการดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ปี 2563 กลุ่มนิเทศฯ 17 ก.พ. 2563
ปกติ  การคัดเลือกการดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ปี 2563 กลุ่มนิเทศฯ 17 ก.พ. 2563
ปกติ  การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 17 ก.พ. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 ก.พ. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 ก.พ. 2563
ด่วนมาก  แจ้งรายละเอียดจำนวนห้องสอบ และคณะกรรมการ สอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 15 ก.พ. 2563
ปกติ  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 ก.พ. 2563
ปกติ  การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรม (บ้านลำเพียก) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.พ. 2563
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ไม่พักแรม (บ้านลำเพียก) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.พ. 2563
ปกติ  โครงการต้นไม้ประจำตัวนักเรียน ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.พ. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 14 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอเชิญร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ "สี่เส้าเราเพื่อนกัน" กลุ่มอำนวยการ 14 ก.พ. 2563
ปกติ  ทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย กลุ่มนิเทศฯ 14 ก.พ. 2563
ปกติ  หนังสือขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา (บ้านโนนเหลื่อม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.พ. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 14 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 14 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา (ไผ่สีสุก) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.พ. 2563
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ไม่พักแรม (บ้านดอนกรูด) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.พ. 2563
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านโคกสะอาด) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.พ. 2563
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านหนองแดง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.พ. 2563
ปกติ  การดำเนินการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 14 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและการสอนเพศศึกษาของโรงเรียน กลุ่มนิเทศฯ 14 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน กลุ่มนิเทศฯ 14 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา(บ้านบ่อปลา) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  การสำรวจข้อมูลสถานศึกษาและผู้เรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ทำความร่วมมือ กับสถานบันอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักส กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  การสำรวจข้อมูลศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา ครูแนะแนว ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานแนะแนว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  การดำเนินการประเมินการอ่านภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 14 ก.พ. 2563
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (วัดทุ่งจาน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา(วัดโคกสระน้อย) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.พ. 2563
ปกติ  ส่งคู่มือการบันทึกข้อมูลโรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนในความสนับสนุนของภาคเอกชนตามรายชื่อบนระบบบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ(School Management System) ปีก กลุ่มนิเทศฯ 14 ก.พ. 2563
ปกติ  การบันทึกข้อมูลโรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนในความสนับสนุนของภาคเอกชนตามรายชื่อบนระบบบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ(School Management System) ปีการศึกษา 2 กลุ่มนิเทศฯ 14 ก.พ. 2563
ปกติ  การจัดการเรียนรู้โรคไข้เลือดออก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.พ. 2563
ปกติ  มอบหมายผู้ตรวจราชการและนโยบายการตรวจราชการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มนโยบายและแผน 14 ก.พ. 2563
ด่วนมาก  ขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการอบรมโครงการจัดทำร่างขอบเขตงาน TOR กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 14 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอเอกสารเพิ่มเติมการขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและการสอนเพศศึกษาของโรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ก.พ. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 ,พี่เลี้ยง,ครูผู้ทรง เดือน ม.ค. 63 จำนวน 10 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 13 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม 11 โรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ก.พ. 2563
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านลำเพียก) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ก.พ. 2563
ปกติ  การพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๓ และขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคในช่วงก่อนเข้าฤดูกาลระบาด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ก.พ. 2563
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรม (บ้านลำเพียก) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  การสำรวจข้อมูลสถานศึกษาและผู้เรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ทำความร่วมมือ กับสถานบันอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักส กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอเอกสารเพิ่มเติมการขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  การสำรวจข้อมูลศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา ครูแนะแนว ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานแนะแนว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ก.พ. 2563
ปกติ  การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 ก.พ. 2563
ปกติ  ตัวอย่างส่งเบิกค่าจ้างเหมาบริการ เดือนกุมภาพันธ์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 12 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ก.พ. 2563
ปกติ  แจ้งรับคูปองการศึกษา รอบที่ 3 และเร่งรัดการดำเนินงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ขอเอกสารเพิ่มเติม บ้านลำเพียก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ก.พ. 2563
ด่วนมาก  ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการจัดทำร่างขอบเขตงาน TOR กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 12 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ก.พ. 2563
ปกติ  แจ้งรับคูปองการศึกษา รอบที่ 3 และเร่งรัดการดำเนินงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา (บ้านลำนางแก้ว) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ก.พ. 2563
ปกติ  แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานควบคุมภายในของโรงเรียนในสังกัด สพป.นม.3 ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มอำนวยการ 11 ก.พ. 2563
ปกติ  ด่วนที่สุด ขอเอกสารเพิ่มเติมการขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ก.พ. 2563
ปกติ  การคัดเลือกผลงานเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 10 ปี "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน" กลุ่มนิเทศฯ 11 ก.พ. 2563
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 ก.พ. 2563
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 ก.พ. 2563
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 ก.พ. 2563
ปกติ  การประชุมาสัมมนาลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 ก.พ. 2563
ปกติ  โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 ก.พ. 2563
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.รร.บ้านโกรกสำโรง กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 ก.พ. 2563
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.รร.บ้านดอนแสนสุข กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 ก.พ. 2563
ปกติ  การดำเนินการสอบอ่าน ป.1 กลุ่มนิเทศฯ 11 ก.พ. 2563
ปกติ  เปลี่ยนแปลงปฏิทินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 11 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอเอกสารเพิ่มเติมการขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอเอกสารเพิ่มเติมการขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอเอกสารเพิ่มเติมการนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ่ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 ก.พ. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 ,พี่เลี้ยง,ครูผู้ทรง เดือน ธ.ค. 62 - ม.ค. 63 จำนวน 21 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งให้ส่งเบิกค่าตอบแทนธุรการ ประจำเดือน ม.ค. 63 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนแต่ละโรงเรียน ภาคเรียนที่2/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  การสำรวจข้อมูลสถานศึกษาและผู้เรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ทำความร่วมมือกับสถานบันอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการจัดกา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงปฏิทินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 7 ก.พ. 2563
ปกติ  อนุญาตการลา กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  การสำรวจข้อมูลศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา ครูแนะแนว ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานแนะแนว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอเอกสารเพิ่มเติมการขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา (สมบัติเจริญ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอเอกสารเพิ่มเติมการขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอเอกสารเพิ่มเติมการขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอเอกสารเพิ่มเติมการขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.พ. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ก.พ. 2563
ปกติ  แบบฟอร์มการขออนุญาตนำนักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอเอกสารเพิ่มเติมการนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 6 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอเอกสารเพิ่มเติมการขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  ทุนการศึกษาของรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม ประจำปีการศึกษา 2563-2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 6 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอข้อมูลแผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ (๓ ปี บริบูรณ์) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา (บ้านหนองขนาก) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา (บ้านท่าเยี่ยม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา (บ้านสระตะเคียน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ก.พ. 2563
ปกติ  แจ้งความต้องการวิชาเอก กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  ขอเอกสารเพิ่มเติมการขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ก.พ. 2563
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านสระผักโพด) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ก.พ. 2563
ปกติ  วิธีปฏิบัติการส่งเงินชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ผ่านระบบ KTB Corporate Online ของส่วนราชการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กลุ่มอำนวยการ 6 ก.พ. 2563
ปกติ  วิธีปฏิบัติการส่งเงินชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ผ่านระบบ KTB Corporate Online ของส่วนราชการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กลุ่มอำนวยการ 6 ก.พ. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ก.พ. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการขับร้องประสานเสียง กลุ่มนิเทศฯ 6 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 ก.พ. 2563
ปกติ  การสอบอ่าน ป.1 กลุ่มนิเทศฯ 5 ก.พ. 2563
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 ก.พ. 2563
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีสามัญเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมและทัศนศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 ก.พ. 2563
ปกติ  เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 ก.พ. 2563
ปกติ  การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยการ 5 ก.พ. 2563
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.รร.บ้านหนองโสมง กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 ก.พ. 2563
ปกติ  การติดตามผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 7 ราย กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 ก.พ. 2563
ปกติ  การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ก.พ. 2563
ปกติ  การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ก.พ. 2563
ปกติ  ประชุมราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐา กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ก.พ. 2563
ด่วน  แจ้งเปลี่ยนกำหนดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ กลุ่มนิเทศฯ 4 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาเอกสารออกข้อสอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารส่งเบิกค่าตอบแทนธุรการ ประจำเดือน ม.ค. 63 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 3 ก.พ. 2563
ด่วน  ตัวอย่างสัญญาจ้างเหมาธุรการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 3 ก.พ. 2563
ด่วนมาก  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกธุรการโรงเรียน ประจำเดือน มกราคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 3 ก.พ. 2563
ด่วนมาก  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกธุรการโรงเรียน ประจำเดือน มกราคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 3 ก.พ. 2563
ปกติ  การสอบ O-NETรอบพิเศษ กลุ่มนิเทศฯ 2 ก.พ. 2563
ปกติ  การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาครูพี่เลี้ยงและผู้บริหาร กลุ่มนิเทศฯ 1 ก.พ. 2563
ปกติ  ส่งภาคผนวกวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม กลุ่มอำนวยการ 1 ก.พ. 2563
ปกติ  ส่งรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ กลุ่มอำนวยการ 1 ก.พ. 2563
ปกติ  ส่งระเบียวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยการ 1 ก.พ. 2563
ปกติ  ประชุมราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐา กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ม.ค. 2563
ปกติ  มอบใบประกาศเกียรติคุณ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษายืนยันข้อมูลดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 ม.ค. 2563
ปกติ  เอกสารจัดสอบ O-NET กลุ่มนิเทศฯ 31 ม.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนลูกจ้าง เดือน ม.ค. 63 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 30 ม.ค. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา (วัดหลุมข้าว) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ม.ค. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา(บ้านลำนางแก้ว) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ม.ค. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา(บ้านหนองไทร) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ม.ค. 2563
ปกติ  การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 31 ม.ค. 2563
ปกติ  การร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 ม.ค. 2563
ปกติ  ประกาศการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 ม.ค. 2563
ปกติ  ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 ม.ค. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา(บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ม.ค. 2563
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านหนองนมนาง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 ม.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตให้คณะบุคคลใช้พื้นที่สถานศึกษาทำกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ 30 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 30 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอให้เร่งรัดการพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนิเทศฯ 30 ม.ค. 2563
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ม.ค. 2563
ปกติ  รายชื่อโรงเรียนในการสนับสนุนของภาคเอกชน ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ประจำปี 2563-2564 กลุ่มนิเทศฯ 30 ม.ค. 2563
ปกติ  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ม.ค. 2563
ปกติ  การประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล กลุ่มนิเทศฯ 30 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยการ 30 ม.ค. 2563
ปกติ  แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งกรรมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 สนามรร.บ้านโนนเหลื่อม กลุ่มนิเทศฯ 30 ม.ค. 2563
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ม.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ม.ค. 2563
ปกติ  แนวดำเนินการจัดสอบ O-NET กลุ่มนิเทศฯ 29 ม.ค. 2563
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน 28 ม.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 27 ม.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการครูให้มีวิทยะฐานะชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะหใช้สถานที่สอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ รร.แหลมรวกบำรุง กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ม.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตการลา กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ม.ค. 2563
ปกติ  ส่งเอกสารเพิ่มเติมการนำนักเรียนนักศึกษาไปเข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ม.ค. 2563
ปกติ  ส่งเอกสารเพิ่มเติมการนำนักเรียนนักศึกษาไปเข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ม.ค. 2563
ปกติ  โครงการนักเรียนก้าวทันยุติการรังแกในโรงเรียนและโซเชี่ยลมีเดีย (Student Act to Stop Bullying in Schools and on Social Media) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ม.ค. 2563
ปกติ  ด่วนที่สุด ขอเอกสารเพิ่มเติมการขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ม.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านใหญ่) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 ม.ค. 2563
ปกติ  จำนวนห้อง-จำนวน นร. การสอบอ่าน ป.1 กลุ่มนิเทศฯ 28 ม.ค. 2563
ด่วน  แจ้งตัวอย่างการกรอกเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 28 ม.ค. 2563
ด่วน  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน” ระดับปร กลุ่มนิเทศฯ 28 ม.ค. 2563
ปกติ  การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี2563 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร(ม.ท.ศ.)" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ม.ค. 2563
ปกติ  การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของโครงการโรงเรียนดีประชารัฐ กลุ่มนโยบายและแผน 28 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การจัดสรรงบประมาณปี 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมก กลุ่มนโยบายและแผน 28 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การดำเนินการบันทึกข้อมูล นร 05 ในระบบคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563(70% กลุ่มนโยบายและแผน 28 ม.ค. 2563
ปกติ  ส่่งเงินสนับสุนการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยการ 28 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเปลี่ยนสถานที่ประชุมคณะกรรมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 สนามรร.บ้านปลายดาบ กลุ่มนิเทศฯ 28 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษายืนยันข้อมูลดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษาด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ม.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มอำนวยการ 28 ม.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน มกราคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 28 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอมอบหนังสือมารยาทไทย มารยาทในสังคมสำหรับโรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ม.ค. 2563
ปกติ  การขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันและจัดซื้ออาหารเสริม(นม) กรณีเด็กรหัส G กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ม.ค. 2563
ปกติ  ตัวอย่าง การขอซื้อหลักฐานทางการศึกษาฯ ปพ. ต่างๆ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ม.ค. 2563
ปกติ  การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งกรรมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 28 ม.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม) กลุ่มนิเทศฯ 27 ม.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอของบประมาณประจำปี 2563 เพิ่มเติม กลุ่มนโยบายและแผน 27 ม.ค. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งพนักงานราชการ และครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ม.ค. 2563
ปกติ  รหัสปัจจัยพื้นฐานนร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 ม.ค. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งพนักงานราชการ และครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ม.ค. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา (หนองเข้ หนองตูม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 ม.ค. 2563
ปกติ  แจ้งรายชื่อโรงเรียนเข้าประกวดโครงการสวดมนต์หมูสรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด กลุ่มนิเทศฯ 27 ม.ค. 2563
ปกติ  ส่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 ม.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านหนองแวง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ม.ค. 2563
ปกติ  การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ม.ค. 2563
ปกติ  การจัดทำฐานข้อมูลการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 ม.ค. 2563
ปกติ  บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ม.ค. 2563
ปกติ  โครงสร้างข้อสอบปลายปี กลุ่มนิเทศฯ 26 ม.ค. 2563
ปกติ  การจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 ม.ค. 2563
ปกติ  การแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรเพื่อลดภาวะโลกร้อนและแก้ไขปัญหามลพิษทาอากาศ กลุ่มอำนวยการ 24 ม.ค. 2563
ปกติ  การจัดทำฐานข้อมูลการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ม.ค. 2563
ปกติ  การจัดทำฐานข้อมูลการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ม.ค. 2563
ปกติ  เชิญส่งตัวแทนเข้าร่วมมหกรรมสร้างสุขภาพอำเภอครบุรี ครั้งที่ ๑ (กลุ่มเยาวชน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ม.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการให้มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 6 ราย กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 ม.ค. 2563
ปกติ  การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอให้รายงานการปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ม.ค. 2563
ปกติ  การปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามออนไลน์ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อชีวิตของนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ม.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 ม.ค. 2563
ปกติ  ประกาศการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ม.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 ม.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเสนอของบประมาณประจำปี 2563 เพิ่มเติม กลุ่มนโยบายและแผน 23 ม.ค. 2563
ปกติ  การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2563 ระยะเวลา 3 เดือน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 23 ม.ค. 2563
ปกติ  ปฏิทินการประเมินปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 22 ม.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 ม.ค. 2563
ปกติ  การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สถานที่การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้้นฐาน ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย กลุ่มนิเทศฯ 22 ม.ค. 2563
ปกติ  ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ม.ค. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ม.ค. 2563
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 22 ม.ค. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเปลี่ยนสถานที่ประชุมคณะกรรมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 อำเภอวังน้ำเขียว กลุ่มนิเทศฯ 22 ม.ค. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ม.ค. 2563
ปกติ  รายงานผลการรับนักเรียนที่ย้ายมาเข้าเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์รถยนต์และบุคลากร กลุ่มนิเทศฯ 22 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากร กลุ่มนิเทศฯ 22 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากร กลุ่มนิเทศฯ 22 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากร กลุ่มนิเทศฯ 22 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากร กลุ่มนิเทศฯ 22 ม.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 และพี่เลี้ยง เดือน ธ.ค. 62 จำนวน 3 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 21 ม.ค. 2563
ปกติ  ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ม.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 บุรีรัมย์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ม.ค. 2563
ปกติ  ส่งคำสั่งแก้ไขการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 ม.ค. 2563
ปกติ  การจัดเก็บข้อมูลการใช้รถ-ถนนของหน่วยงานและสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ม.ค. 2563
ปกติ  บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอทราบบุคลว่าเป็นหรือเคยเป็นข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 ม.ค. 2563
ด่วนมาก  แจ้งให้มารับรูปแบบรายการ กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการงบปีเดียว ประจ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 21 ม.ค. 2563
ปกติ  การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ม.ค. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ม.ค. 2563
ปกติ  การตรวจสอบข้อมูลในระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  รายงานวิชาเอกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3) กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ม.ค. 2563
ปกติ  การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2563 ระยะเวลา 5 เดือน (เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2563) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 20 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ กีฏวิทยา และการเกษตร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ (รายงานไตรมาสที่ 1/2563) หน่วยตรวจสอบภายใน 27 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  แจ้งเลื่อนการประชุมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ กลุ่มนิเทศฯ 17 ม.ค. 2563
ด่วน  โครงการทุน s&p ระดับปริญญาตรี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ม.ค. 2563
ด่วนมาก  แจ้งผลการคัดเลือกนักเรียนยากจนเข้ารับทุนการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ มูลนิธิ EDF ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ม.ค. 2563
ด่วนมาก  ขอส่งแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงคู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ม.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.ปองพล จิตรเขต กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มนโยบายและแผน 17 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  รายงานวิชาเอกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 3 การจัดทำแผนกลยุทธ์ฯ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 16 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การประชุมปฏิบัติการพัฒนาและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ กลุ่มนิเทศฯ 16 ม.ค. 2563
ปกติ  การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 16 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ม.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การจัดการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุดสืบมรรคา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ม.ค. 2563
ปกติ  การควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอเอกสารเพิ่มเติมการนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ม.ค. 2563
ปกติ  การเผยแพร่หนังสั้นของโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน กลุ่มนิเทศฯ 16 ม.ค. 2563
ปกติ  โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุ 12 - 18 ปี และประชาชนชาย -หญิง ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ม.ค. 2563
ปกติ  การพิจารณาคำร้องแบบแสดงความจำนงพนักงานราชการ และครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ที่ได้รับการถูกเกลี่ยอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งตัวอย่างการจัดทำสัญญาจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 15 ม.ค. 2563
ปกติ  การจัดส่งเงินอุดหนุนการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยการ 15 ม.ค. 2563
ปกติ  สำรวจความต้องการในการสนับสนุนให้บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (ศึกษานิเทศก์) กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษาทางไกลฯ และบุคลากรหน่วยตรวจสอ กลุ่มอำนวยการ 15 ม.ค. 2563
ปกติ  การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ม.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2 กลุ่มนิเทศฯ 15 ม.ค. 2563
ปกติ  มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ (รายงานไตรมาสที่ 1/2563) หน่วยตรวจสอบภายใน 27 ธ.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (เจียรวนนท์อุทิศ 2) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ม.ค. 2563
ปกติ  แนวปฏิบัติการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน กลุ่มนิเทศฯ 14 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้กู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์พ.ศ.2551 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 14 ม.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. รุ่นที่ 2 (เพิ่ กลุ่มนิเทศฯ 14 ม.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ไม่พักแรม (เมืองปักสามัคคี) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ม.ค. 2563
ปกติ  การสนับสนุนทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์จากกองทุน Mizuho Asian Fund ปี2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แก้ไขข้อมูลการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดการประชุมคณะกรรมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 14 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดประชุมคณะกรรมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 14 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดการประชุมคณะกรรมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 14 ม.ค. 2563
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 14 ม.ค. 2563
ปกติ  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 ม.ค. 2563
ปกติ  รายงานผลการดำเนินการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 1) กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  รายงานวิชาเอกครูผู็ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563 (แก้ไขแบบรายงาน) กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 ม.ค. 2563
ปกติ  การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 ม.ค. 2563
ปกติ  แก้ไขข้อมูลการจัดสรรอัตราพนักงานราชการและครูขั้นวิกฤต กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ม.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ม.ค. 2563
ปกติ  แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ม.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ม.ค. 2563
ปกติ  การมอบเกียรติบัตรและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 ม.ค. 2563
ปกติ  แนวทางการจ้างธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ม.ค. 2563
ปกติ  ข้อมูลสารสนเทศลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ม.ค. 2563
ปกติ  การดำเนินโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ม.ค. 2563
ปกติ  การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ม.ค. 2563
ปกติ  เิชิญร่วมเป็นเกียรติงานสานสัมพันธ์วันตรุษจีน ปี ๒๕๖๓ กลุ่มนิเทศฯ 13 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งบุคลากรผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย มาปฏิบัติการตรวจข้อสอบรูปแบบอัตนัย วิชาภาษาไทย (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา ๒ กลุ่มนิเทศฯ 13 ม.ค. 2563
ปกติ  การประชุมมอบนโนบายการเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ม.ค. 2563
ปกติ  การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการและครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ม.ค. 2563
ปกติ  ส่งรายชื่อผู้รับรางวัลดีเด่นวันครู ปี ๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยการ 13 ม.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 บาท และ พี่เลี้ยง เดือน ธ.ค. 62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 10 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) กลุ่มนโยบายและแผน 13 ม.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ม.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ม.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ม.ค. 2563
ปกติ  การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยการ 13 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งบุคลากรผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย มาปฏิบัติการตรวจข้อสอบรูปแบบอัตนัย วิชาภาษาไทย (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2 กลุ่มนิเทศฯ 13 ม.ค. 2563
ปกติ  การจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ม.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การประชุมกลุ่มงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ม.ค. 2563
ปกติ  โครงการ ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 19/2563 "สร้างนวัตกรเพื่อสังคม" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นักเรียนทุนเสมอภ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ม.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ โครงการห้องเรียนกีฬา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ม.ค. 2563
ปกติ  การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ ๙ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ม.ค. 2563
ปกติ  มาตรการการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ม.ค. 2563
ปกติ  การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562 รอบที่ 2 กลุ่มนิเทศฯ 10 ม.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรม (บ้านหนองแฟบ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การนิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๒ กลุ่มนิเทศฯ 9 ม.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 6 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครราช กลุ่มนิเทศฯ 9 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่ กลุ่มนิเทศฯ 9 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอความร่วมมือในการบริจาคโลหิต และประชาสัมพันธ์เชิญชวน จัดหาผู้บริจาคโลหิต กลุ่มอำนวยการ 8 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มอำนวยการ 8 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอความร่วมมือรณรงค์ งานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ในงานเลี้ยงวันครูของทุกปีการศึกษา กลุ่มอำนวยการ 8 ม.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 6 ม.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ม.ค. 2563
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน ขั้นที่ 1และขั้นที่ 2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย กลุ่มนิเทศฯ 8 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  กำรนิเทศ ติดตำมกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ประจำภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ กลุ่มนิเทศฯ 7 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  กำรนิเทศ ติดตำมกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ประจำภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ กลุ่มนิเทศฯ 7 ม.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 บาท จำนวน 43 ราย เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งหลักฐานการโอนเงินอุดหนุน 30% (ภาคเรียน 2/62) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 ม.ค. 2563
ปกติ  การจัดทำฐานข้อมูลการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ม.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนโควตาจังหวัด เพ่ือศึกษาต่อชั้นม.1 ปี 63 ร.ร.บรมราชินีนาถ จ.ราชบุรี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ม.ค. 2563
ปกติ  รณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวงและผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิศิลปาชีพ กลุ่มอำนวยการ 7 ม.ค. 2563
ปกติ  แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กลุ่มอำนวยการ 7 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ กลุ่มนิเทศฯ 6 ม.ค. 2563
ปกติ  การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ม.ค. 2563
ปกติ  ประกาศและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 6 ม.ค. 2563
ปกติ  การตั้งหมู่ยุวกาชาดสถานศึกษาแลการแต่งตั้งกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ม.ค. 2563
ปกติ  ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ม.ค. 2563
ปกติ  การเตรียมพร้อมสถานศึกษาเพื่อเตรียมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 6 ม.ค. 2563
ปกติ  แจ้งคณะกรรมการจัดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ 6 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์กรรมการจัดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ 6 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สถานที่การจัดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ 6 ม.ค. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ม.ค. 2563
ปกติ  การสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2 กลุ่มนิเทศฯ 5 ม.ค. 2563
ปกติ  การสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2(ม.3) กลุ่มนิเทศฯ 5 ม.ค. 2563
ปกติ  การสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2(ม.3) กลุ่มนิเทศฯ 5 ม.ค. 2563
ปกติ  การสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2 กลุ่มนิเทศฯ 5 ม.ค. 2563
ปกติ  การสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2 กลุ่มนิเทศฯ 5 ม.ค. 2563
ปกติ  การสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2 กลุ่มนิเทศฯ 5 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง (Authentic L กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 ม.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 24 ธ.ค. 2562
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 ธ.ค. 2562
ปกติ  สนามสอบ NT-RT กลุ่มนิเทศฯ 2 ม.ค. 2563
ปกติ  การดำเนินงานด้านต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มนิเทศฯ 2 ม.ค. 2563
ปกติ  การประกวด "บริหารกายหน้าเสาธง" ประจำปี ๒๕๖๓ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ม.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 ม.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 ม.ค. 2563
ปกติ  มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน 27 ธ.ค. 2562
ปกติ  ให้ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤตช่วยราชการกลับต้นสังกัด กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ธ.ค. 2562
ปกติ  ให้ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤตช่วยราชการกลับต้นสังกัด กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ธ.ค. 2562
ปกติ  ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 ธ.ค. 2562
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ธ.ค. 2562
ปกติ  ขอขอบคุณ กลุ่มนิเทศฯ 27 ธ.ค. 2562
ปกติ  ประกาศผลการประกวด Video Clip ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ ปี 2562 กลุ่มนิเทศฯ 27 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  แจ้งรายชื่อครูภาษาอังกฤษที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูตามกรอบมาตรฐาน CEFR โดยใช้สื่อ SPEEXX English กลุ่มนิเทศฯ 27 ธ.ค. 2562
ปกติ  แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 ธ.ค. 2562
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนลูกจ้าง เดือน ธันวาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 27 ธ.ค. 2562
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ร่วมงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 10 ปี บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาที่ยั่งยืน กลุ่มนิเทศฯ 27 ธ.ค. 2562
ปกติ  แจ้งประชาสัมพันธ์เก็บข้อมูลโครงการ "การประเมินผลการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูที่สืบเนื่องจาการจัดโครงการศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค กลุ่มนิเทศฯ 27 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ธ.ค. 2562
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ธ.ค. 2562
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 26 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  แจ้งเลื่อนการประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 25 ธ.ค. 2562
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ธ.ค. 2562
ปกติ  ส่งแก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ธ.ค. 2562
ปกติ  ส่งแก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ธ.ค. 2562
ปกติ  ส่งแก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ธ.ค. 2562
ปกติ  การจัดทำฐานข้อมูลการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาดำเนินงานตา่มโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ธ.ค. 2562
ปกติ  การจัดทำฐานข้อมูลการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ธ.ค. 2562
ด่วน  แจ้งหลักฐานการโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 24 ธ.ค. 2562
ปกติ  การคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต" เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ธ.ค. 2562
ปกติ  เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ธ.ค. 2562
ปกติ  การซักซ้อมความเข้าใจในการขอรับจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเ กลุ่มนโยบายและแผน 23 ธ.ค. 2562
ปกติ  แจ้งผลการประกวด โครงการ"ขยะความดี สร้างวิถีชุมชน ปีที่ (Zero Waste ll)" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ธ.ค. 2562
ปกติ  แจ้งผลการประกวด โครงการ"ขยะความดี สร้างวิถีชุมชน ปีที่ (Zero Waste ll)" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ธ.ค. 2562
ปกติ  แจ้งผลการประกวด โครงการ"ขยะความดี สร้างวิถีชุมชน ปีที่ (Zero Waste ll)" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ธ.ค. 2562
ปกติ  แจ้งผลการประกวด โครงการ"ขยะความดี สร้างวิถีชุมชน ปีที่ (Zero Waste ll)" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตการลา กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 ธ.ค. 2562
ปกติ  ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเ กลุ่มนโยบายและแผน 23 ธ.ค. 2562
ปกติ  แจ้งรับคูปองการศึกษาและรายงานการอนุมัติ รอบที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ธ.ค. 2562
ด่วนมาก  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ธ.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรม (บ้านดอนแขวนฯ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ธ.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(บ้านสระประทีป) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ธ.ค. 2562
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันของสสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ธ.ค. 2562
ปกติ  ขอเชิญประชุม (แก้ไขวันประชุมใน นำส่ง และคำสั่ง) กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ธ.ค. 2562
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ธ.ค. 2562
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ธ.ค. 2562
ปกติ  การปฐมนิเทศและจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ธ.ค. 2562
ปกติ  การปฐมนิเทศและจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ธ.ค. 2562
ปกติ  การคัดเลือกรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี พ.ศ. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 20 ธ.ค. 2562
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ธ.ค. 2562
ปกติ  เอกสารเพิ่มเติมการขออนุญาตนำลูกเสือฯ เข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ธ.ค. 2562
ปกติ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 19 ธ.ค. 2562
ปกติ  การปฐมนิเทศและจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 ธ.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 ธ.ค. 2562
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เครื่องขยายเสียง กลุ่มอำนวยการ 19 ธ.ค. 2562
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษารางวัล IQA AWARD กลุ่มนิเทศฯ 19 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูล นร 01 ก่อนปิดระบบ 20 ธันวาคม 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ธ.ค. 2562
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประกวดแต่งเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมสุขภาพช่องปาก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  ลูกเสือจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ธ.ค. 2562
ปกติ  การจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูขั้นวิกฤต กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ธ.ค. 2562
ปกติ  การจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูขั้นวิกฤต กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ธ.ค. 2562
ปกติ  การแต่งตั้งกรรมการประจำสนามสอบ O-NET กลุ่มนิเทศฯ 18 ธ.ค. 2562
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง (เพิ่มเติม คำสั่ง 1387) กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ธ.ค. 2562
ปกติ  ประชาสัมพันธ์และเชิญโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ กลุ่มนิเทศฯ 18 ธ.ค. 2562
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ 18 ธ.ค. 2562
ปกติ  แจ้งการเปลี่ยชื่อศูนย์อำนาวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กลุ่มอำนวยการ 18 ธ.ค. 2562
ปกติ  ตรวจสอบปริมาณงาน 10 มิ.ย. 62 กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ธ.ค. 2562
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เครื่องขยายเสียง กลุ่มอำนวยการ 18 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  แจ้งธุรการโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 โรงเรียนใดที่มีพนักงานราชการ,ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างที่ไปบรรจุครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 18 ธ.ค. 2562
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 ธ.ค. 2562
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมอบรม กลุ่มนิเทศฯ 17 ธ.ค. 2562
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ธ.ค. 2562
ปกติ  การจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูขั้นวิกฤต กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ธ.ค. 2562
ปกติ  การจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูขั้นวิกฤต กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตรวจานโครงสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  ปฏิทินขั้นตอนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๑และปีการศึกษา ๒๕๖๒ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตการลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตการลาผู้อำนวยการโรงเรียนจตุคามวิทยาคม กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.โรงเรียนรักเมืองไทย กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตการลา กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ธ.ค. 2562
ปกติ  ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ธ.ค. 2562
ปกติ  ขอความร่วมมือคัดแยกขยะและรณรงค์หิ้วปิ่นโต โชว์ถุงผ้าในหน่วยงานราชการ กลุ่มอำนวยการ 16 ธ.ค. 2562
ปกติ  ขอความร่วมมือในการบริจาคโลหิต กลุ่มอำนวยการ 16 ธ.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านมาบกราด) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ธ.ค. 2562
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ธ.ค. 2562
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 16 ธ.ค. 2562
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 บาท เดือน พ.ย. 62 จำนวน 3 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 16 ธ.ค. 2562
ปกติ  ให้บุคลากรเดินทางไปนำเสนอผลงานเอกสารวิชาการกลุ่มและปัจฉิมนิเทศ กลุ่มนิเทศฯ 16 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  แจ้งการรับเงินสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 16 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  แจ้งการบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินและรหัสทรัพย์สินในระบบ GFMIS กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 16 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  แนวทางปฎิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 16 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ธ.ค. 2562
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกโครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปี พ.ศ.2562 (ปีที่ 9) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ธ.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 ธ.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 ธ.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 ธ.ค. 2562
ปกติ  การจัดทำฐานข้อมูลการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (ชุมชนบ้านนารากฯ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านหนองโบสถ์) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (รร.เอกชน) กลุ่มนิเทศฯ 13 ธ.ค. 2562
ปกติ  การแข่งหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ.ยุวชน ปีการศึกษา2563 กลุ่มนิเทศฯ 13 ธ.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านปลายดาบ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ธ.ค. 2562
ปกติ  ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 ธ.ค. 2562
ปกติ  ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 ธ.ค. 2562
ปกติ  ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ธ.ค. 2562
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ธ.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านบุยายแลบ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ธ.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านบุมะค่าฯ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ธ.ค. 2562
ปกติ  การจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูขั้นวิกฤต กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 ธ.ค. 2562
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 บาท เดือน พ.ย. 62 จำนวน 107 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 12 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ กลุ่มนิเทศฯ 12 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านปลายดาบ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านบะใหญ่) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 ธ.ค. 2562
ปกติ  การสำรวจข้อมูลความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 11 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านบะใหญ๋) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 11 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านปลายดาบ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 ธ.ค. 2562
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่เพื่อประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการโรงเรียน กลุ่มนโยบายและแผน 11 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กลุ่มนโยบายและแผน 11 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตการลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคทราย กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน 11 ธ.ค. 2562
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100% ประจำปี 2563 กลุ่มนิเทศฯ 11 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปี 2562 (กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน) กลุ่มนิเทศฯ 11 ธ.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 12 รร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 พ.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  แจ้งโรงเรียนที่จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กพิการ ที่รับสมัครแล้ว และได้ลูกจ้างมาปฏิบัติงานแล้ว กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 9 ธ.ค. 2562
ปกติ  การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี พ.ศ.2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 9 ธ.ค. 2562
ปกติ  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 17 พ.ศ.2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 9 ธ.ค. 2562
ปกติ  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ธ.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 27 พ.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 9 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตรวจานโครงสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ธ.ค. 2562
ปกติ  แจ้งสถานศึกษาส่งเอกสารเพิ่มเติมการขออนุญาตนำนักเรียนไปเข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ธ.ค. 2562
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์รายการสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กกลุ่มเสี่ยงและเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ธ.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ธ.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ธ.ค. 2562
ปกติ  เชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ธ.ค. 2562
ปกติ  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ธ.ค. 2562
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจในการนำนักเรียนเดินทางเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ธ.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการครูให้มีวิทยะฐานะชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 ธ.ค. 2562
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ธ.ค. 2562
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตการลา กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กลุ่มนโยบายและแผน 6 ธ.ค. 2562
ปกติ  ส่งเอกสารเพิ่มเติมการนำนักเรียนนักศึกษาไปเข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การส่งประเมินขอรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 6 ธ.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มอำนวยการ 6 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  บัญชีค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มนโยบายและแผน 6 ธ.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ธ.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ธ.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  การสนับสนุนการเข้าร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้นำเสนอผลงานสถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 6 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นกรรมการตัดสินศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 สาระภาษาไทย (เพิ่มเติม) กลุ่มนิเทศฯ 6 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  ประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 (เพิ่มเติม) กลุ่มนิเทศฯ 6 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การแต่งตั้งคณะกรรมการทอสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 6 ธ.ค. 2562
ปกติ  สนามสอบ O-NETและจำนวนกรรมการ กลุ่มนิเทศฯ 5 ธ.ค. 2562
ปกติ  การสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 1 กลุ่มนิเทศฯ 5 ธ.ค. 2562
ปกติ  การสมัครสอบวิชาการนานาชาติ กลุ่มนิเทศฯ 5 ธ.ค. 2562
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. กลุ่มอำนวยการ 4 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  แจ้งหนังสือเชิญประชุมกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศีรสะเกษ กลุ่มนิเทศฯ 4 ธ.ค. 2562
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมชมกิจกรรมงานเกษตรร้อยไร่ ๖๒ กลุ่มอำนวยการ 4 ธ.ค. 2562
ปกติ  ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 ธ.ค. 2562
ปกติ  ขอความร่วมมือจัดกิจกรรม ๕ ส กลุ่มอำนวยการ 4 ธ.ค. 2562
ปกติ  เลื่อนการประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ธ.ค. 2562
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการสร้างเครือข่ายการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยศิลปะมวยไทย(มวยโคราช) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 ธ.ค. 2562
ปกติ  ทะเบียนการตั้งกองและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาของร.ร.สะแกราชวิทยาคม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 ธ.ค. 2562
ปกติ  เชิญส่งผลงานเชิงนวัตกรรม"โครงงานสุขภาพนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ ๙" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 ธ.ค. 2562
ปกติ  การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 ธ.ค. 2562
ปกติ  การจัดกิจกรรมโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทบ ต้อนรับปีใหม่่วิถีพุทธ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยการ 3 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การแต่งตั้งคณะกรรมการทอสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 3 ธ.ค. 2562
ด่วนมาก  โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรฯ ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มนิเทศฯ 3 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  แจ้งเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างเหมาครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตามเอกสารแนบ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2 ธ.ค. 2562
ด่วน  แจ้งหลักฐานการโอนเงินค่าตอบแทนอัตราจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การประกวด Video Clip การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2562 กลุ่มนิเทศฯ 2 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 ธ.ค. 2562
ปกติ  ขอย้ายครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านหนองใหญ่ วังวารีฯ) ขอเอกสารเพิ่ม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การดำเนินโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2562 กลุ่มนิเทศฯ 2 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ครั้งที่ 4 ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มนิเทศฯ 2 ธ.ค. 2562
ปกติ  การจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ กลุ่มอำนวยการ 2 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการ “ครูไทยก้าวไกลสู่ยุคดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้” : KORAT OBEC SPARK กลุ่มนิเทศฯ 2 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 2 ธ.ค. 2562
ปกติ  การจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ กลุ่มอำนวยการ 2 ธ.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มอำนวยการ 2 ธ.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มอำนวยการ 2 ธ.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มอำนวยการ 2 ธ.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มอำนวยการ 2 ธ.ค. 2562
ปกติ  การส่งข้อมูล นร.สอบ RT/NT กลุ่มนิเทศฯ 1 ธ.ค. 2562
ปกติ  แก้ไขคำสั่งย้ายตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ตำแหน่งมีคนครอง กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 พ.ย. 2562
ปกติ  แจ้งกำหนดการลงพื้นที่การดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุก โครงการอาหารกลางวัน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 พ.ย. 2562
ปกติ  การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนจากโรงเรียนที่เกินเกณฑ์ไปกำหนดในโรงเรียนที่ต่ำกว่าเกณฑ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 พ.ย. 2562
ด่วน  แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 29 พ.ย. 2562
ปกติ  แจ้งกำหนดการลงพื้นที่การดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุก โครงการอาหารกลางวัน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 พ.ย. 2562
ด่วน  ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี 2562 และประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 3 ปี 2562 กลุ่มนิเทศฯ 28 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  การตรวจและการบันทึกและยืนยันข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง(B-OBEC) กลุ่มนโยบายและแผน 28 พ.ย. 2562
ด่วนมาก  แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คลองบง กลุ่มนิเทศฯ 28 พ.ย. 2562
ด่วนมาก  แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา บ้านราษฎร์พัฒนา กลุ่มนิเทศฯ 28 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  การจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ิดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน 28 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 พ.ย. 2562
ด่วนมาก  แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ลำไซกง กลุ่มนิเทศฯ 28 พ.ย. 2562
ด่วนมาก  แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาบตะโกเอน กลุ่มนิเทศฯ 28 พ.ย. 2562
ด่วนมาก  แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สะแกราช กลุ่มนิเทศฯ 28 พ.ย. 2562
ด่วนมาก  แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ไผ่สีสุก กลุ่มนิเทศฯ 28 พ.ย. 2562
ด่วนมาก  แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาบกราด กลุ่มนิเทศฯ 28 พ.ย. 2562
ปกติ  การสั่งซื้อหนังสือวันเด็ดแห่งชาติ ปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน 28 พ.ย. 2562
ด่วนมาก  แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เตาเหล็ก กลุ่มนิเทศฯ 28 พ.ย. 2562
ด่วนมาก  แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ชุมชนเสิงสาง กลุ่มนิเทศฯ 28 พ.ย. 2562
ด่วนมาก  แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา บุมะค่า กลุ่มนิเทศฯ 28 พ.ย. 2562
ด่วนมาก  แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทุ่งแขวน กลุ่มนิเทศฯ 28 พ.ย. 2562
ปกติ  แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ครบุรีวิทยา กลุ่มนิเทศฯ 28 พ.ย. 2562
ด่วนมาก  แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ท้าวสุระนารี กลุ่มนิเทศฯ 28 พ.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านโคกสะอาด) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 พ.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรม (บ้านสระผักโพด) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 พ.ย. 2562
ปกติ  ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 พ.ย. 2562
ปกติ  ลูกเสือจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 พ.ย. 2562
ปกติ  เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 พ.ย. 2562
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเรื่องการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ กลุ่มนิเทศฯ 28 พ.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านหน้ากลองวิทยา) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 พ.ย. 2562
ปกติ  การรายงานภาวะทุพโภชนาการ ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 พ.ย. 2562
ปกติ  การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  แจ้งรหัส emes โรงเรียนบ้านซับเต่า กลุ่มนิเทศฯ 28 พ.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอเชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมใน "โครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและสร้างเยาวชนจิตอาสาในการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างยั่งยืน" ณ จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (ขอเอกสารเพิ่ม รร สะแกราชวิทยาคม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ขอเอกสารเพิ่มเติม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (ศาลเจ้าพ่อ) กลุ่มนิเทศฯ 27 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 27 พ.ย. 2562
ปกติ  อนุญาตการลา กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 พ.ย. 2562
ปกติ  อนุญาตการลา กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 พ.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านท่าเยี่ยม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ "ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อเด็กวัยเรียนวัยรุ่น สูงดี สมส่วน" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 พ.ย. 2562
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาดำเนินงานตา่มโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 พ.ย. 2562
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลศูนย์การเรียรบริษัทเอส แอนด์ฺ พี ซินดิเคท จำกัด(มหาชน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 พ.ย. 2562
ปกติ  ประกาศ ศธ เร่ื่ือง การรับนักเรียน ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์ หรือไม่มีสัญชาติไทย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์นำนักเรียนเข้าร่วมชมงาน "มหกรรมวันดอกไม้บาน เปิดบ้านเกษตรแฟร์ 2019" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 พ.ย. 2562
ด่วนมาก  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา บ้านคลองเตย ขอเอกสารเพิ่มฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 พ.ย. 2562
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน พฤศจิกายน 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 26 พ.ย. 2562
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 26 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มอำนวยการ 26 พ.ย. 2562
ปกติ  การสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเทศการศึกษาแทนตำแหน่งที่ว่าง กลุ่มอำนวยการ 26 พ.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 พ.ย. 2562
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดแต่งเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมส่งภาพช่องปาก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 พ.ย. 2562
ปกติ  ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ปี พ.ศ.2563 ประเภททีม 5 คน กลุ่มนิเทศฯ 25 พ.ย. 2562
ด่วนมาก  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านคลองยาง*ขอเอกสารเพิ่ม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 พ.ย. 2562
ปกติ  การรายงานภาวะทุพโภชนาการ ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 25 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  แบบติดตามการใช้งบประมาณโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2562 กลุ่มนิเทศฯ 25 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 25 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 25 พ.ย. 2562
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 พ.ย. 2562
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 พ.ย. 2562
ปกติ  แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 พ.ย. 2562
ปกติ  ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 พ.ย. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 พ.ย. 2562
ปกติ  อนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากร วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิ กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 พ.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านคลองเตย) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 พ.ย. 2562
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 พ.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านโกรกสำโรง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 พ.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา บ้านท่าเยี่ยม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 พ.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (7โรงเรียน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 พ.ย. 2562
ปกติ  โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรฯ ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มนิเทศฯ 22 พ.ย. 2562
ปกติ  นำส่งตัวอย่างเอกสารขั้นตอน การดำเนินการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กพิการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 22 พ.ย. 2562
ปกติ  แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 22 พ.ย. 2562
ปกติ  การจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ กลุ่มอำนวยการ 22 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  การทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของกระทรวงศึกษ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 พ.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 19 พ.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 19 พ.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนโยบายและแผน 21 พ.ย. 2562
ปกติ  การจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 พ.ย. 2562
ปกติ  การจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอเชิญประชุม (คณะกรรมการรับนักเรียน ปี 2563) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับประถมศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 21 พ.ย. 2562
ปกติ  เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ"ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อเด็กวัยเรียนวัยรุ่น สูงดี สมส่วน" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  สรุปผลการติดตามตรวจสอบและุประเมินระบบการประกันคุณภาพภายสในสถานศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 21 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  สรุปผลการติดตามตรวจสอบและุประเมินระบบการประกันคุณภาพภายสในสถานศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 21 พ.ย. 2562
ปกติ  แจ้งอนุมัติเงินงวด รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียน2/2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 21 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือเชิญครูแนะแนวในสังกัดเข้าร่วมสัมมนาฯตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับของจั กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  ประกาศผลการคัดเลือกทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอเรคแซม ปี2562-2563รุ่นที่2 กลุ่มนิเทศฯ 21 พ.ย. 2562
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ([บ้านคลองหินร่อง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 พ.ย. 2562
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านไทยสามัคคี) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 พ.ย. 2562
ปกติ  การทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 พ.ย. 2562
ปกติ  เปลี่ยนแปลงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 พ.ย. 2562
ปกติ  อนุมัติการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 พ.ย. 2562
ปกติ  แจ้งการดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 พ.ย. 2562
ปกติ  การจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 พ.ย. 2562
ปกติ  การจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 พ.ย. 2562
ปกติ  เกลี่ยอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 พ.ย. 2562
ด่วน  โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ กลุ่มนิเทศฯ 20 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 20 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 พ.ย. 2562
ด่วน  ประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติของสถานศึกษาเพื่อรับการคัดเลือกให้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 20 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 พ.ย. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงวิชาเอกจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 พ.ย. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 พ.ย. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 พ.ย. 2562
ปกติ  แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 พ.ย. 2562
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณดำเนินตามแผนแม่บทหลักยุทธศาสตร์การเผยแพร่ธรรม กลุ่มนิเทศฯ 20 พ.ย. 2562
ปกติ  โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศประจำปี พ.ศ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ 20 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอเชิญประชุม (คณะกรรมการรับนักเรียน ปี 2563) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565 กลุ่มนโยบายและแผน 20 พ.ย. 2562
ปกติ  แนวทางการจัดตั้งกลุ่ม จัดตั้งกองลูกเสือและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 พ.ย. 2562
ปกติ  โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ O-NET(รายชื่อเพิ่มเติม) กลุ่มนิเทศฯ 19 พ.ย. 2562
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สำหรับจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะ กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 พ.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตซื้อ ปพ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 พ.ย. 2562
ด่วน  การนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 19 พ.ย. 2562
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนครูขั้นวิกฤต,นักการภารโรง,ธุรการ 9,000 บาท เดือน ต.ค. 62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 15 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565 กลุ่มนโยบายและแผน 18 พ.ย. 2562
ปกติ  โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ O-NET กลุ่มนิเทศฯ 18 พ.ย. 2562
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(สะแกราชวิทยาคม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 พ.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ไม่พักแรม (ม่วงแก้ววิทยาคาร) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 พ.ย. 2562
ปกติ  การรายงานภาวะทุพโภชนาการ ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 พ.ย. 2562
ปกติ  โครงการจิตอาสาพระราชทาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 พ.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านโคกโจด) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 15" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 พ.ย. 2562
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาโครงการ "บรีส เปิดประสบการณ์ เรียนรู้ เล่นเลอะ นอกห้องเรียน" ปี 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ Teleconference กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการบริหารจัดการที่ดินที่ราชพัสดุเขาหัวแหวน กลุ่มอำนวยการ 18 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 พ.ย. 2562
ปกติ  สอบถาม นักเรียนย้ายมาเข้าเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ Teleconference กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 พ.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 13 พ.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 13 พ.ย. 2562
ปกติ  การสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 1 กลุ่มนิเทศฯ 15 พ.ย. 2562
ปกติ  การสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 1 กลุ่มนิเทศฯ 15 พ.ย. 2562
ปกติ  การสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 1 กลุ่มนิเทศฯ 15 พ.ย. 2562
ปกติ  การสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 1 กลุ่มนิเทศฯ 15 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  การตรวจรับอุปกรณ์การศึกษาทางไกล สำหรับโรงเรียนเป้าหมายการประเมิน ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 14 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  แจ้งหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/62 70% กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 14 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอความร่วมประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ ไทยแลนด์ โคราช 2020 (Thailand Biennale, Korat 2020) กลุ่มอำนวยการ 14 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 พ.ย. 2562
ปกติ  สมเด็จพระสังฆราชประธานพระอนุมัติการตั้งพระพิธีธรรมประจำพระอารามหลวงในส่วนภูมิภาค กลุ่มอำนวยการ 14 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  เรียกคืนเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง เดือน กันยายน 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 13 พ.ย. 2562
ปกติ  การรับสมัคร เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ม.ต้น ครั้งที่ 17 กลุ่มนิเทศฯ 13 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอความร่วมมือเชิญครูแนะแนวในสังกัดเข้าร่วมสัมมนาฯตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับของจั กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 พ.ย. 2562
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการเจริญพระพุทธมนต์ฯ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 พ.ย. 2562
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ย กลุ่มนโยบายและแผน 13 พ.ย. 2562
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม่วงแก้ววิทยาคาร) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 พ.ย. 2562
ปกติ  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสิริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  ยืนยันการเข้าร่วมโครงการสานอนาคตการศึกษา-Connext ed กลุ่มนิเทศฯ 12 พ.ย. 2562
ปกติ  ผลO-NET กลุ่มนิเทศฯ 13 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 (แก้ไขเอกสารแนบ) กลุ่มนิเทศฯ 12 พ.ย. 2562
ด่วน  การมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนคราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 พ.ย. 2562
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พ.ศ.2563 กลุ่มนิเทศฯ 13 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  การนำข้อมูลนักเรียนเข้าระบบประเมินคุณภาพผู้เรียยน ชั้น ป.3 และข้อมูลนักเรียนการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ป.1 หน้า(2/2) กลุ่มนิเทศฯ 12 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  การนำข้อมูลนักเรียนเข้าระบบประเมินคุณภาพผู้เรียยน ชั้น ป.3 และข้อมูลนักเรียนการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ป.1 หน้า(1/2) กลุ่มนิเทศฯ 12 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 พ.ย. 2562
ปกติ  การสำรวจความต้องการในการอบรมพัฒนา (การพัฒนางาน/การพัฒนาตนเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสานอนาคตการศึกษา - CONNEXT ED กลุ่มนิเทศฯ 12 พ.ย. 2562
ปกติ  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 ในรายการที่ยังไม่มีตัวแทน กลุ่มนิเทศฯ 12 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  การรายงานข้อมูลการชำระค่าสาธารณูปโภค กลุ่มนโยบายและแผน 11 พ.ย. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 พ.ย. 2562
ปกติ  ระเบียนวาระประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2562 กลุ่มอำนวยการ 11 พ.ย. 2562
ปกติ  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 พ.ย. 2562
ปกติ  แจ้งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 พ.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านทรัพย์เจริญ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 พ.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านมาบกราด) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 พ.ย. 2562
ปกติ  ย้ายตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 พ.ย. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 พ.ย. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการเรียกผู้ที่สอบขึ้นบัญชีตำแหน่งธุรการโรงเรียนลำดับถัดไป กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 พ.ย. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 พ.ย. 2562
ปกติ  แก้ไขคำส่ั่งบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 พ.ย. 2562
ด่วน  การนำข้อมูลนักเรียนเข้าระบบประเมินคุณภาพผู้เรียยน ชั้น ป.3 และข้อมูลนักเรียนการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ป.1 (2/2) กลุ่มนิเทศฯ 11 พ.ย. 2562
ด่วน  การนำข้อมูลนักเรียนเข้าระบบประเมินคุณภาพผู้เรียยน ชั้น ป.3 และข้อมูลนักเรียนการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ป.1 (1/2) กลุ่มนิเทศฯ 11 พ.ย. 2562
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ซีพีแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 พ.ย. 2562
ปกติ  การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020) ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 พ.ย. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในโรงเรียร ประจำปี ๒๕๖๒ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 พ.ย. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 พ.ย. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  เชิญเข้าร่วมอบรมความรู้พื้นฐานครอสเวิร์ด (ภาษาต่างประเทศ) สำหรับการเป็นกรรมการ กลุ่มนิเทศฯ 11 พ.ย. 2562
ปกติ  เชิญร่วมอบรมความรู้พื้นฐานเอแม็ท (คณิตศาสตร์) สำหรับการเป็นกรรมการ กลุ่มนิเทศฯ 11 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอเชิญรับมอบเกียรติบัตร สถานศึกษาปลอดขยะ Zero Waste School ปี ๒๕๖๒ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ กลุ่มอำนวยการ 11 พ.ย. 2562
ปกติ  การประชาสัมพันธ์เรื่องสัตว์จรจัดในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 พ.ย. 2562
ปกติ  เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการวันรวมพลังเด็กดี V-Star เยาวชนดีศรีโคราชพัฒนาชาติด้วยศิลธรรม ครั้งที่ 3 กลุ่มนิเทศฯ 11 พ.ย. 2562
ปกติ  แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 พ.ย. 2562
ปกติ  แจ้งเลื่อนการอบรมลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (BTC) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 พ.ย. 2562
ปกติ  การทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวนักการภารโรง งบปกติ กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 พ.ย. 2562
ปกติ  การทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ปี พ.ศ.2563 ประเภททีมโรงเรียน กลุ่มนิเทศฯ 8 พ.ย. 2562
ปกติ  โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 110 รูป กลุ่มนิเทศฯ 8 พ.ย. 2562
ด่วน  การดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย และการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑–๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ กลุ่มนิเทศฯ 8 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  การดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย และการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑–๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ กลุ่มนิเทศฯ 8 พ.ย. 2562
ปกติ  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ กลุ่มนิเทศฯ 8 พ.ย. 2562
ปกติ  การทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 พ.ย. 2562
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 บาท เดือน ตุลาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  ตอบข้อทักท้วงผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2562 (กลุ่มสาระคณิตศาสตร์) กลุ่มนิเทศฯ 7 พ.ย. 2562
ปกติ  รับหนังสือ ในระบบด้วยค่ะ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอส่งเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 พ.ย. 2562
ปกติ  สำรวจความต้องการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  แนะแนวเพื่อการศึกษาต่อสายอาชีพในสถานประกอบการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 พ.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลและแรมคืน (บ้านบุยายแลบ บ้านหนองเมา และ บ้านสระว่านพระยา) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 พ.ย. 2562
ปกติ  การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 พ.ย. 2562
ปกติ  แบบสำรวจการใช้ข้อสอบปลายปี กลุ่มนิเทศฯ 6 พ.ย. 2562
ปกติ  แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2563 กลุ่มอำนวยการ 6 พ.ย. 2562
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการอาจารย์ผู้ช่วยผู้บำเพ็ญประโยชน์โครงการเยาวชนยูอีซี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (UCE) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 พ.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลและแรมคืน (บ้านมาบตะโกเอน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอตัวเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ในการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนจังหวัดระดับภาค ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ.2563) ”ช้างขาวเกมส์”จ กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 พ.ย. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 พ.ย. 2562
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านขี้เหล็ก) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 พ.ย. 2562
ปกติ  สำรวจข้อมูลจำนวนครูและนักเรียนเข้าชมนิทรรศการ ทรัพยากรไทย:ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 พ.ย. 2562
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 15,000 บาท เดือน ตุลาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 5 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  โครงการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มนิเทศฯ 5 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอความร่วมมือในการรองรับคณะกรรมาธิการการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 พ.ย. 2562
ปกติ  การรายงานภาวะทุพโภชนาการ ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 พ.ย. 2562
ปกติ  การบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 5 พ.ย. 2562
ปกติ  การจัดสรรค่าเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 5 พ.ย. 2562
ปกติ  การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอความร่วมมือส่งนักเรียนร่วมการแข่งขันกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากลโครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการฯ กลุ่มนิเทศฯ 5 พ.ย. 2562
ด่วนมาก  ตอบข้อทักท้วงผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (สาระการงานอาชีพฯ) กลุ่มนิเทศฯ 5 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  คัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 (รอบที่ 2) กลุ่มนิเทศฯ 4 พ.ย. 2562
ปกติ  การขอรับการยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ากองประจำการในยามปกติ ตามมาตรา14(5) ประจำปี พ.ศ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 พ.ย. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอมติกรรมการสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 62 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 พ.ย. 2562
ด่วน  แจ้งหลักฐานการโอนเงินค่าตอบพนักงานราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 4 พ.ย. 2562
ด่วนมาก  ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 4 พ.ย. 2562
ด่วนมาก  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสันติสุข กลุ่มนิเทศฯ 4 พ.ย. 2562
ด่วนมาก  ขอความอนุเคราะห์กรรมการจัดสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562 กลุ่มนิเทศฯ 4 พ.ย. 2562
ด่วนมาก  การจัดสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 4 พ.ย. 2562
ปกติ  แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 พ.ย. 2562
ปกติ  แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 พ.ย. 2562
ปกติ  แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 พ.ย. 2562
ปกติ  แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 พ.ย. 2562
ปกติ  การพานักเรียน-นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 พ.ย. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 พ.ย. 2562
ปกติ  การประชุมขับเคลื่อนการดูแลคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน และกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์ วันลอยกระทง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  การประชุมชี้แจงเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) กลุ่มนิเทศฯ 4 พ.ย. 2562
ปกติ  การประชุมขับเคลื่อนการดูแลคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน และกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 พ.ย. 2562