ระดับความสำคัญ-->   ปกติ    ด่วน    ด่วนมาก    ด่วนที่สุด
รายการ กลุ่ม วันที่
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ( กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 14 มิ.ย. 2567
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ( กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 14 มิ.ย. 2567
ด่วนที่สุด  โครงการจัดระบบคลอดภัย กับการประกันภัยในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 มิ.ย. 2567
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมืออบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย เรื่อง”สร้างภูมินักเรียนปฏิเสธบุหรี่ไฟฟ้า” (การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 33) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 มิ.ย. 2567
ด่วนมาก  การส่งหนังสือราชการผ่านระบบ AMSS กลุ่มอำนวยการ 14 มิ.ย. 2567
ด่วนที่สุด  เชิญประชุม กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 14 มิ.ย. 2567
ด่วนที่สุด  การเฝ้าระวังบุคคลภายนอกเข้ามาก่อความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 มิ.ย. 2567
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 มิ.ย. 2567
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์โต๊ะและเก้าอี้ กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 มิ.ย. 2567
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายใหม่) รร.บ้านหนองตาด กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 มิ.ย. 2567
ด่วนมาก  แจ้งให้โรงเรียนรายงานผลการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 13 มิ.ย. 2567
ปกติ  คำแนะนำด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 มิ.ย. 2567
ปกติ  รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน่วยตรวจสอบภายใน 14 มิ.ย. 2567
ปกติ  แก้ไขแนบท้ายประกาศเกษียณลูกจ้างประจำ 2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 มิ.ย. 2567
ปกติ  แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 มิ.ย. 2567
ปกติ  ทุนมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ 2567 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 มิ.ย. 2567
ปกติ  การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทดแทนรายเดิม รร.บ้านหนองแวง กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 มิ.ย. 2567
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ทดแทนรายเดิม รร.หนองนกเขียนสามัคคี กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 มิ.ย. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ กลุ่มนิเทศฯ 13 มิ.ย. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการ The Educators Thailand ๒๐๒๔ ภายใต้ธีม มหานครเพื่อการศึกษาที่เท่าเทียม กลุ่มนิเทศฯ 13 มิ.ย. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การจัดส่งผลงานนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 13 มิ.ย. 2567
ปกติ  แจ้งขยายเวลาการส่งผลงานการประกวดสื่อดิจิทัลประกอบการจัดการเรียนการสอน ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น “โคราชบ้านเอ๋ง” กลุ่มนิเทศฯ 13 มิ.ย. 2567
ปกติ  สำรวจความต้องการวิชาเอก พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 มิ.ย. 2567
ด่วนที่สุด  การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 30 ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต เดือนเมษายน 2567 - เดือนมิถุนายน 25 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 13 มิ.ย. 2567
ปกติ  การศึกษานโยบายและการดำเนินงานของภาคส่วนการศึกษาที่ตอบสนองต่อประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 มิ.ย. 2567
ปกติ  ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 มิ.ย. 2567
ปกติ  ขอบเขตงานจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ รร.บ้านวัดหลุมข้าว กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 มิ.ย. 2567
ปกติ  ขอบเขตงานจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ รร.บ้านหนองหินโคน กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 มิ.ย. 2567
ปกติ  ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคระบาดในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 มิ.ย. 2567
ปกติ  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเงิน การบัญชี และพัสดุของสถานศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 13 มิ.ย. 2567
ปกติ  ข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ ปี 2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 มิ.ย. 2567
ปกติ  โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 22 พ.ศ.2568 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 มิ.ย. 2567
ปกติ  พิธีรับมอบผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานแก่ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 มิ.ย. 2567
ด่วนที่สุด  รายงานข้อมูลการส่งคืนเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนโยบายและแผน 12 มิ.ย. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การอบรม กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 มิ.ย. 2567
ปกติ  การรายงานตัวครูผู้ช่วย รอบที่ 5 -เพิ่มเติม กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 มิ.ย. 2567
ปกติ  ประกาศผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2567 ระดับจังหวัด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 มิ.ย. 2567
ปกติ  การคัดเลือกลูกเสือที่สมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2567 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 มิ.ย. 2567
ด่วนที่สุด  การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 33 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 มิ.ย. 2567
ปกติ  แนวทางการดำเนินการร่วมกันในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการดำเนินโครงการอาหารกลางวันนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 มิ.ย. 2567
ปกติ  แจ้งเพิ่มเติมรายละเอียดกำหนดร่าง TOR ที่จะดำเนินการจ้าง ตำแหน่งพี่เดี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 มิ.ย. 2567
ปกติ  ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการสัปดาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Dole up skill เรียนดีมีความสุข กลุ่มนิเทศฯ 12 มิ.ย. 2567
ปกติ  แจ้งเพิ่มเติมรายละเอียดกำหนดร่าง TOR ที่จะดำเนินการจ้าง ตำแหน่งครูขั้นวิกฤต รร.บ้านซับไทรทอง กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 มิ.ย. 2567
ปกติ  แจ้งเพิ่มเติมรายละเอียดกำหนดร่าง TOR ที่จะดำเนินการจ้าง ตำแหน่งธุรการโรงเรียน รร.บ้านหนองขนาก กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 มิ.ย. 2567
ปกติ  แจ้งเพิ่มเติมรายละเอียดกำหนดร่าง TOR ที่จะดำเนินการจ้าง ตำแหน่งธุรการโรงเรียน รร.บ้านแหลมรวกบำรุง กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 มิ.ย. 2567
ปกติ  การขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 มิ.ย. 2567
ปกติ  แจ้งเพิ่มเติมรายละเอียดกำหนดร่าง TOR ที่จะดำเนินการจ้าง ตำแหน่งธุรการโรงเรียน รร.บ้านโคกสะอาด กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 มิ.ย. 2567
ปกติ  คู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2567 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 มิ.ย. 2567
ปกติ  แจ้งเพิ่มเติมรายละเอียดกำหนดร่าง TOR ที่จะดำเนินการจ้าง ตำแหน่งพี่เดี้ยงเด็กพิการเรียนรวม รร.อาจวิทยาคาร กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 มิ.ย. 2567
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์แจ้งการส่งแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อขอรับคูปองการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๗ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 มิ.ย. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 10 มิ.ย. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 10 มิ.ย. 2567
ด่วนที่สุด  การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงปม.2567 ครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับ รร.มัธยมขนาดเล็กและ รร.มัธยมขนาดกลางปรับเป็นขนาดเล็ก จำนวน 9 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 12 มิ.ย. 2567
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน รุ่นที่ 1 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 มิ.ย. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการห้องเรียนสีเขียว ประจำปี 2567 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 มิ.ย. 2567
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 มิ.ย. 2567
ปกติ  ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 มิ.ย. 2567
ปกติ  โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ศิลปะการเป็นพิธีกรและการพูดในชุมชน" กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 มิ.ย. 2567
ปกติ  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 มิ.ย. 2567
ด่วนที่สุด  สำรวจนักเรียนกรณีนำนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กไปเรียนรวม กลุ่มนโยบายและแผน 11 มิ.ย. 2567
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะทางจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2567 กลุ่มนิเทศฯ 11 มิ.ย. 2567
ด่วนที่สุด  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเงิน การบัญชี และพัสดุของสถานศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 มิ.ย. 2567
ด่วนที่สุด  การจัดทำหนังสือที่ระลึกงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2567 (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 มิ.ย. 2567
ด่วนที่สุด  การขออนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 กรณีโรงเรียนจ่ายเงินสมทบประกันสังคมในฐานะนายจ้าง กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 มิ.ย. 2567
ปกติ  การมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 มิ.ย. 2567
ปกติ  แจ้งธุรการโรงเรียนตะแบกวิทยา กลุ่มอำนวยการ 11 มิ.ย. 2567
ปกติ  การสนับสนุนทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2567 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 มิ.ย. 2567
ปกติ  ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ของผู้บริหาร ครู “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบปร กลุ่มนิเทศฯ 10 มิ.ย. 2567
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ กลุ่มอำนวยการ 10 มิ.ย. 2567
ปกติ  ขอเชิญร่วมโหวตผลงานสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2567 กลุ่มอำนวยการ 10 มิ.ย. 2567
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ทดแทนรายเดิม รร.อาจวิทยาคาร กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 มิ.ย. 2567
ปกติ  แจ้งยอดหัก กยศ. และ กรอ. เดือน มิถุนายน 2567 ของพนักงานราชการและอัตราจ้าง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 10 มิ.ย. 2567
ปกติ  ส่งระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ กลุ่มอำนวยการ 10 มิ.ย. 2567
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายใหม่)รร.วัดทุ่งจาน กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 มิ.ย. 2567
ปกติ  OBEC POLL สำรวจความคิดเห็นต่อการถ่ายโอนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนไม่เกิน 60 คน) ที่ไม่มีผู้อำนวยการโรงเรียน ให้องค์กรปกครองส่วนท กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 มิ.ย. 2567
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายใหม่)รร.บ้านบุหว้าสามัคคี กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 มิ.ย. 2567
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายเดิม)รร.บ้านปลายดาบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 มิ.ย. 2567
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายเดิม) รร.บ้านไชยวาล กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 มิ.ย. 2567
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 มิ.ย. 2567
ด่วน  การสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย : ไหว้ครู กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 มิ.ย. 2567
ด่วนที่สุด  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร กลุ่มอำนวยการ 5 มิ.ย. 2567
ปกติ  ขอแก่้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ุ รุ่นที่ 5/1 สถานศึกษาในสังกัด สพป.นม.3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 มิ.ย. 2567
ปกติ  การประกวดสื่อการสอนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice OBEC Content Center) กลุ่มนิเทศฯ 7 มิ.ย. 2567
ด่วนที่สุด  ตัวอย่างสัญญาจ้างนักการภารโรง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 มิ.ย. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การประกวดการเขียนเรียงความเทิดพระเกียรติฯ กลุ่มนิเทศฯ 7 มิ.ย. 2567
ปกติ  การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงปม.2567 ครั้งที่ 41 (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 มิ.ย. 2567
ปกติ  แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ (การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น) กลุ่มนิเทศฯ 7 มิ.ย. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์สมัครการประกวดสื่อดิจิทัลประกอบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น "โคราชบ้านเอ๋ง" กลุ่มนิเทศฯ 7 มิ.ย. 2567
ปกติ  การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา กลุ่มนิเทศฯ 7 มิ.ย. 2567
ปกติ  ติดตามรายการเงินประกันสัญญาที่ครบกำหนดภาระผูกพันที่ยังไม่ดำเนินการถอนคืนให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 6 มิ.ย. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนบ้านยางกระทุง กลุ่มนิเทศฯ 7 มิ.ย. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง กลุ่มนิเทศฯ 7 มิ.ย. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนบ้านหนองตาด กลุ่มนิเทศฯ 7 มิ.ย. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร กลุ่มนิเทศฯ 7 มิ.ย. 2567
ด่วน  แก้ไขประกาศโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 7 มิ.ย. 2567
ปกติ  ประกาศโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 7 มิ.ย. 2567
ปกติ  แจ้งการลงพื้นที่ตรวจคัดกรองสายตาเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 มิ.ย. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างพี่เลี้ยง เดือน พ.ค. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 มิ.ย. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างพี่เลี้ยง เดือน พ.ค. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 มิ.ย. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างพี่เลี้ยง เดือน พ.ค. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 มิ.ย. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยง เดือน พ.ค. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 มิ.ย. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างพี่เลี้ยง เดือน พ.ค. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 มิ.ย. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างเหมาธุรการ ทั้ง 5 โรงเรียน ดังนี้ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 มิ.ย. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างเหมาธุรการ โรงเรียนบ้านหนองเมา เดือน พ.ค. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 มิ.ย. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนบ้านลำเพียก กลุ่มนิเทศฯ 7 มิ.ย. 2567
ปกติ  โครงการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะครู บุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 6 มิ.ย. 2567
ปกติ  การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 6 ปี พ.ศ.2568 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 6 มิ.ย. 2567
ปกติ  ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา สังกัดสพป.นม.3 รุ่นที่ 5/1 ประจำปี 2567 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 มิ.ย. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการห้องเรียนสีเขียว ประจำปี ๒๕๖๗ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 มิ.ย. 2567
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.รร.บ้านแชะ กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 มิ.ย. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการจัดประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”ปีที่ ๑๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ระดับประเทศ) กลุ่มนิเทศฯ 6 มิ.ย. 2567
ปกติ  ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายสกล กลุ่มนิเทศฯ 6 มิ.ย. 2567
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการวิจัย การใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันของสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน กลุ่มนิเทศฯ 6 มิ.ย. 2567
ปกติ  การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. .... กลุ่มนิเทศฯ 6 มิ.ย. 2567
ปกติ  การประเมินผลการดำเนินงานตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ ของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธฯ กลุ่มนิเทศฯ 6 มิ.ย. 2567
ด่วนที่สุด  การรายงานข้อมูลการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด กลุ่มนโยบายและแผน 6 มิ.ย. 2567
ด่วนที่สุด  มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา (กรณีเกิดเหตุมีบุคคลภายนอกเข้ามาก่อเหตุร้ายในสถานศึกษา) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 มิ.ย. 2567
ปกติ  การโอนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 6 มิ.ย. 2567
ปกติ  จัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๗ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 มิ.ย. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2567 (กรรมการกำกับการสอบ) กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 มิ.ย. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกนักการ เดือน พ.ค. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 6 มิ.ย. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างนักการ เดือน พ.ค. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 6 มิ.ย. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างนักการ เดือน พ.ค. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 6 มิ.ย. 2567
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร กลุ่มอำนวยการ 5 มิ.ย. 2567
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สถานที่การจัดการสัมมนาการสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต กลุ่มอำนวยการ 5 มิ.ย. 2567
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สถานที่การจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร กลุ่มอำนวยการ 5 มิ.ย. 2567
ปกติ  การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 มิ.ย. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2567 (รักษาความปลอดภัย) กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 มิ.ย. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2567 (กรรมการกำหับการสอบ) กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 มิ.ย. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2567 (กรรมการรับส่งข้อสอบ) กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 มิ.ย. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2567 (กรรมการดำเนินการ) กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 มิ.ย. 2567
ด่วนที่สุด  โครงการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2567 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 มิ.ย. 2567
ด่วนที่สุด  การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี พ.ศ.2567 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 มิ.ย. 2567
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ทดแทนรายเดิม รร.บ้านหนองขนาก กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 มิ.ย. 2567
ปกติ  การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม)รร.บ้านหนองเมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 มิ.ย. 2567
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 มิ.ย. 2567
ปกติ  การจัดทำทะเบียนประวัติครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 มิ.ย. 2567
ปกติ  เชิญประชุมการขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(สถานีแก้หนี้) กลุ่มอำนวยการ 4 มิ.ย. 2567
ปกติ  เชิญประชุมการขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(สถานีแก้หนี้) กลุ่มอำนวยการ 4 มิ.ย. 2567
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ รร.บ้านพนาหนองหิน กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 มิ.ย. 2567
ด่วนที่สุด  การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี พ.ศ.2567 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 มิ.ย. 2567
ปกติ  รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 พ.ค. 2567
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งรักษาการในตำหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 มิ.ย. 2567
ปกติ  จัดส่งเอกสารปรับอัตราเงินเดือนฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 มิ.ย. 2567
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ส่วนที่ 2 (EIT (2)) กลุ่มอำนวยการ 4 มิ.ย. 2567
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ รร.บ้านซับก้านเหลือง กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 มิ.ย. 2567
ด่วนที่สุด  การโอนจัดสรรงบประมาณจ่ายปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อดำเนินการจัดสรรครุภัณฑ์ทอแทนห้องเรียนDLTV สำหรับโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลางปรับเป็นข กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 31 พ.ค. 2567
ปกติ  การส่งผลการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 พ.ค. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอสั้น กลุ่มนิเทศฯ 31 พ.ค. 2567
ปกติ  ส่งเอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนิเทศฯ 31 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารนักการภารโรงเรียน และส่งสำเนาสัญญาจ้างที่แก้ไขแล้ว กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 31 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2566 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 พ.ค. 2567
ปกติ  การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 พ.ค. 2567
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการนำไปใช้ในชั้นเรียนผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learnning) เพื่อพัฒนาคุ กลุ่มนิเทศฯ 31 พ.ค. 2567
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการนำไปใช้ในชั้นเรียนผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learnning) เพื่อพัฒนาคุ กลุ่มนิเทศฯ 31 พ.ค. 2567
ปกติ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จุดเน้นด้านสุขภาพองค์รวมของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 พ.ค. 2567
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 พ.ค. 2567
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 พ.ค. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการ The Overseas Native Chinese Teachers Training Program กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 30 พ.ค. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รุ่นที่ 2 (lnnovative Leaders) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 30 พ.ค. 2567
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เลขที่คำสั่งและเลขที่เกียรติบัตร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 พ.ค. 2567
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ" ประจำปีการศึกษา2567 (ปีที่ 4) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 พ.ค. 2567
ปกติ  แนวทางการแต่งกายชุดเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2567 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 พ.ค. 2567
ปกติ  ทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO QITEP in Scienc ประจำปี2567 กลุ่มนิเทศฯ 30 พ.ค. 2567
ปกติ  ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กลุ่มนิเทศฯ 30 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  สัญญาจ้างเหมานักการภารโรง 3 แผ่น กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 30 พ.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 30 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งตัวอย้างการส่งเอกสารเบิกค่าจ้างเหมานักการภารโรง ที่เริ่มสัญญาจ้าง วันที่ 3 พ.ค. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 30 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างนักการภารโรง โรงเรียนบ้านพุปลาไหล เดือน พ.ค. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 30 พ.ค. 2567
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งรักษาการในตำหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 พ.ค. 2567
ปกติ  การรายงานตัวครูผู้ช่วย รอบที่ 5 กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ฯ กลุ่มนิเทศฯ 30 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือดำเนินงานตรวจคัดกรองสายตาเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 พ.ค. 2567
ปกติ  การขับเคลื่อนข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2567 กิจกรรม “TSC The Best History” สืบสาน สร้างสรรค์ แบ่งปันอดีต กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 พ.ค. 2567
ปกติ  การให้บริการโครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล กลุ่มอำนวยการ 29 พ.ค. 2567
ปกติ  การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามข้อเสนอแนะการตรวจสอบการเงินของสำนักง กลุ่มนโยบายและแผน 29 พ.ค. 2567
ปกติ  โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สุงอายุ ประจำปี 2567 (การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น) กลุ่มนิเทศฯ 29 พ.ค. 2567
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร กลุ่มนิเทศฯ 29 พ.ค. 2567
ปกติ  การประชุมการขับเคลื่อนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับชั้นปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2567 (ผ่านระบบอิ กลุ่มนิเทศฯ 29 พ.ค. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันคิดเลขเร็ว เอแม็ท ซูโดกุ และอัจฉริยาภาพคณิตศาสตร์ กลุ่มนิเทศฯ 29 พ.ค. 2567
ปกติ  ข้อมูลระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับยอดเยี่ยม กลุ่มนิเทศฯ 29 พ.ค. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชนของฉัน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเเทศไทย กลุ่มนิเทศฯ 29 พ.ค. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี 2566-2567 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 29 พ.ค. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์ ประจำปี 2567 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 29 พ.ค. 2567
ปกติ  การรายงานข้อมูลเพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (ค.ค.ศของพนักงานราชการ และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ค.ศ. กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  อบรม "พัฒนาศักยภาพการตรวจคัดกรองสายตา" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 พ.ค. 2567
ปกติ  การมอบเกียรติบัตรออนไลน์ให้แก่นักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน จากการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 29 พ.ค. 2567
ปกติ  แนวทางปฏิบัติการจัดทำหนังสือราชการ(เพิ่มเติม) กลุ่มอำนวยการ 28 พ.ค. 2567
ปกติ  เชิญชวนร่วมส่งคลิปวิดีโอการจัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันงดสูบบุหรี่โลก กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 28 พ.ค. 2567
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 พ.ค. 2567
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 พ.ค. 2567
ปกติ  กำชับมาตรการความปลอดภัยของการเดินทางด้วยรถรับส่งนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารสัญญาจ้างนักการภารโรง โรงเรียนบ้านโคกเกษม ฯ ดังนี้ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 28 พ.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 28 พ.ค. 2567
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) และการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ประจำปีงบประมาณ 2567 กลุ่มนิเทศฯ 28 พ.ค. 2567
ปกติ  ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 พ.ค. 2567
ปกติ  ถอนรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 พ.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเเนินการรับรายงานตัวครูผู้ช่วย รอบที่ 5 กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 พ.ค. 2567
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้งานระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล กลุ่มนิเทศฯ 17 พ.ค. 2567
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้งานระบบคลังสือเทคโนโลยีดิจิทัล กลุ่มนิเทศฯ 17 พ.ค. 2567
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้งานระบบคลังสือเทคโนโลยีดิจิทัล กลุ่มนิเทศฯ 17 พ.ค. 2567
ปกติ  ขอจ้างอัตราจ้างรายใหม่ กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 พ.ค. 2567
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการนำไปใช้ในชั้นเรียนผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) เพื่อพัฒนาคุณ กลุ่มนิเทศฯ 28 พ.ค. 2567
ปกติ  การปรับอัตราเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ ( 1 พฤษภาคม 2567) กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 พ.ค. 2567
ปกติ  แนวทางการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน กลุ่มอำนวยการ 27 พ.ค. 2567
ปกติ  โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ กลุ่มอำนวยการ 27 พ.ค. 2567
ปกติ  แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ2567ครั้งที่ 5 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 24 พ.ค. 2567
ด่วน  ตัวอย่างเอกสารส่งเบิกค่าจ้างเหมานักการภารโรง เริ่มงานวันที่ 3 พ.ค. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 27 พ.ค. 2567
ปกติ  แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ2567ครั้งที่ 5 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 24 พ.ค. 2567
ปกติ  การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 5 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 24 พ.ค. 2567
ปกติ  การส่งผลการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 พ.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนบ้านพุปลาไหล กลุ่มนิเทศฯ 27 พ.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนบ้านสระตะเคียน กลุ่มนิเทศฯ 27 พ.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนบ้านคลองกุ่ม กลุ่มนิเทศฯ 27 พ.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนบ้านหนองเสือบอง กลุ่มนิเทศฯ 27 พ.ค. 2567
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 พ.ค. 2567
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 พ.ค. 2567
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 พ.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนบ้านหนองเมา กลุ่มนิเทศฯ 27 พ.ค. 2567
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 พ.ค. 2567
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 พ.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว กลุ่มนิเทศฯ 27 พ.ค. 2567
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 พ.ค. 2567
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 พ.ค. 2567
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 พ.ค. 2567
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 พ.ค. 2567
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มอำนวยการ 27 พ.ค. 2567
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 พ.ค. 2567
ปกติ  การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 พ.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง กลุ่มนิเทศฯ 27 พ.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนบ้านบ่อปลา กลุ่มนิเทศฯ 27 พ.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนบ้านบุไผ่ กลุ่มนิเทศฯ 27 พ.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนบ้านปางไม้ กลุ่มนิเทศฯ 27 พ.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนบ้านลำไซกง กลุ่มนิเทศฯ 27 พ.ค. 2567
ปกติ  ขอเชิญวิทยากร กลุ่มนิเทศฯ 27 พ.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง - โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาอาสา กลุ่มนิเทศฯ 27 พ.ค. 2567
ปกติ  ขอเชิญวิทยากร กลุ่มนิเทศฯ 27 พ.ค. 2567
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ฯ กลุ่มนิเทศฯ 27 พ.ค. 2567
ปกติ  ส่งเอกสารคำสี่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนบ้านซับไทรทอง กลุ่มนิเทศฯ 27 พ.ค. 2567
ปกติ  ตัวอย่างเอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน กลุ่มนิเทศฯ 27 พ.ค. 2567
ปกติ  การประชุมสัมมนา เวทีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning ประสบการณ์จริงจากสถานศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 27 พ.ค. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมและกิจการต่างๆของสำนักงานพิพิธภัณฑ์ กลุ่มนิเทศฯ 27 พ.ค. 2567
ปกติ  ประกาสผลการประเมินโรงเรียนคุรธรรม สพฐ. ระดับ 2ดาว ประจำปี 2567 กลุ่มนิเทศฯ 27 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การสำรวจจำนวนโรงเรียนเครือข่ายที่เดินทางไปเรียนรวมที่โรงเรียนคุณภาพเพื่อจัดสรรงบประมาณ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 กลุ่มนโยบายและแผน 27 พ.ค. 2567
ปกติ  การติดตามงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 พ.ค. 2567
ปกติ  แก้ไขแนบท้ายคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 พ.ค. 2567
ปกติ  OBEC POLL สำรวจความคิดเห็นต่อการถ่ายโอนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนไม่เกิน ๖๐ คน) ที่ไม่มีผู้อำนวยการโรงเรียน ให้องค์กรปกครองส่วนท กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 พ.ค. 2567
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2567 กลุ่มอำนวยการ 24 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 24 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 24 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 24 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 24 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 24 พ.ค. 2567
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 24 พ.ค. 2567
ปกติ  การดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC) ประจำปีการศึกษา 2567 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 24 พ.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2567 (70%) เพิ่มเติม กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 24 พ.ค. 2567
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งเกณฑ์การประเมินและการรายงานข้อมูลโครงการสุขาดี มีความสุข กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 พ.ค. 2567
ปกติ  แก้ไขแนบท้ายคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 พ.ค. 2567
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 พ.ค. 2567
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 พ.ค. 2567
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 พ.ค. 2567
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาในสังกัดให้ดำเนินการตอบแบบสำรวจ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัด ในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและควบคุมบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งปฏิทินการดำเนินการ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 พ.ค. 2567
ปกติ  ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 พ.ค. 2567
ปกติ  แจ้งปฏิทินการดำเนินงานการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 พ.ค. 2567
ปกติ  การชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ กลุ่มนิเทศฯ 24 พ.ค. 2567
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการนำไปใช้ในชั้นเรียนผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรร กลุ่มนิเทศฯ 23 พ.ค. 2567
ปกติ  เรียนเชิญร่วมพิธีประดับอินทรธนูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (บรรจุใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 พ.ค. 2567
ปกติ  การตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน 23 พ.ค. 2567
ปกติ  การตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน 23 พ.ค. 2567
ปกติ  การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่7 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 23 พ.ค. 2567
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  เน้นย้ำแนวทางการป้องกันและควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 พ.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 21 พ.ค. 2567
ปกติ  การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 พ.ค. 2567
ปกติ  แก้ไขแนบท้ายคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 พ.ค. 2567
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมความมั่นคงและการรับรู้สถาบันหลักของชาติ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 พ.ค. 2567
ปกติ  แก้ไขแนบท้ายคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 พ.ค. 2567
ปกติ  แก้ไขแนบท้ายคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 พ.ค. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันราชสีมาวิทยาลัย แชมเปียนชิป ครั้งที่ ๑ กลุ่มนิเทศฯ 23 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  ขอเลื่อนกำหนดวันประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 พ.ค. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการ "Music on the Move" กลุ่มนิเทศฯ 23 พ.ค. 2567
ปกติ  การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา กลุ่มนิเทศฯ 23 พ.ค. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การอบรมเพื่อจัดการเรียนรู้และการสร้างสมาธิและจินตนาการด้วยจินตคณิตสองมือในโรงเรียน กลุ่มนิเทศฯ 23 พ.ค. 2567
ปกติ  ขอความร่วมมือดำเนินการมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน (ปรับปรุง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 พ.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนบ้านหนองรัง กลุ่มนิเทศฯ 23 พ.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนจอมทองวิทยา กลุ่มนิเทศฯ 23 พ.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนวัดทุ่งจาน กลุ่มอำนวยการ 23 พ.ค. 2567
ปกติ  การบันทึกข้อมูลโรงเรียนคุณภาพบนระบบฐานข้อมูลและบริหารจัดการสถานศึกษา SMS:School Management System ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 23 พ.ค. 2567
ปกติ  แก้ไขแนบท้ายคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 พ.ค. 2567
ปกติ  เอกสารประกอบการอบรมให้ความรู้ และชี้แจง “แนวการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษาที่ปฏิบัติตามระบบควบคุมทางการเงินของหน่วยงานย่อย หน่วยตรวจสอบภายใน 21 พ.ค. 2567
ปกติ  การปรับอัตราเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ ( 1 พฤษภาคม 2567) กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 พ.ค. 2567
ปกติ  การปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ (1 พฤษภาคม 2567) -- ชี้แจงเพิ่มเติม กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 พ.ค. 2567
ปกติ  การปรับอัตราเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ ( 1 พฤษภาคม 2567) กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 พ.ค. 2567
ปกติ  การอบรมให้ความรู้ และชี้แจง “แนวการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษาที่ปฏิบัติตามระบบควบคุมทางการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544” หน่วยตรวจสอบภายใน 21 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การอบรมให้ความรู้ และชี้แจง “แนวการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษาที่ปฏิบัติตามระบบควบคุมทางการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544” หน่วยตรวจสอบภายใน 21 พ.ค. 2567
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลการชำระเงินบำรุงการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารสัญญาจ้างนักการภารโรงเรียนบ้านวังหมี กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 21 พ.ค. 2567
ปกติ  การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25ุ67 (เดือนเมษายน-มิถุนายน) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 21 พ.ค. 2567
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำรหับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 21 พ.ค. 2567
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำรหับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2567 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 21 พ.ค. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2567 กลุ่มนิเทศฯ 21 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอลาออกราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 พ.ค. 2567
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กรณีพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การบันทึกข้อมูลโรงเรียนคุณภาพบนระบบฐานข้อมูลและบริหารจัดการสถานศึกษา (SMS School Management System) ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 20 พ.ค. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน สะพานสู่ภาษาจีน กลุ่มนิเทศฯ 20 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  ตัวอย่างเอกสารเบิกค่าจ้างนักการภารโรง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 20 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  ตัวอย่างสัญญาจ้างนักการภารโรง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 20 พ.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 17 พ.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 17 พ.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 17 พ.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 17 พ.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 17 พ.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 17 พ.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 17 พ.ค. 2567
ปกติ  การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 พ.ค. 2567
ปกติ  แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กลุ่มนโยบายและแผน 17 พ.ค. 2567
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งรักษาการในตำหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีและโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 พ.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม กลุ่มนิเทศฯ 17 พ.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนบ้านหนองโสน กลุ่มนิเทศฯ 17 พ.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนบ้านหนองสนวน กลุ่มนิเทศฯ 17 พ.ค. 2567
ปกติ  การมอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ 60 พรรษาฯ(ใบงานและใบความรู้) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 30 เม.ย. 2567
ปกติ  การรายงานข้อมูลในระบบบริการฐานข้อมูลกลางการศึกษาทางไกล(BIGDATA.DL) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 16 พ.ค. 2567
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ ๑๐ กลุ่มนิเทศฯ 17 พ.ค. 2567
ปกติ  การจัดอบรมหลักสูตร “พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม” รุ่นที่ ๘ (รูปแบบออนไลน์) กลุ่มนิเทศฯ 17 พ.ค. 2567
ปกติ  การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 17 พ.ค. 2567
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 พ.ค. 2567
ปกติ  แจ้งประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 พ.ค. 2567
ปกติ  การปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ - แจ้งรายชื่อเพิ่มเติม คศ.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 พ.ค. 2567
ปกติ  การปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 พ.ค. 2567
ปกติ  โครงการพัฒนาโภชนาการเด็ก FOOD FOR GOOD “โภชนาการที่ดี คือรากฐานของการเจริญเติบโต” กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 พ.ค. 2567
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ รร.วัดไม้เสี่ยว กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 พ.ค. 2567
ปกติ  โครงการประกวด MOE Content Creator Awards กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 พ.ค. 2567
ปกติ  ประกาศผลการประกวดสปอตโทรทัศน์รณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน รอบคัดเลือก กลุ่มนิเทศฯ 16 พ.ค. 2567
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 32 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 พ.ค. 2567
ปกติ  การสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย : พิธีไหว้ครู กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 พ.ค. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 พ.ค. 2567
ด่วน  แจ้งบอกเลิกสัญญาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(โดม) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 15 พ.ค. 2567
ปกติ  การคัดเลือกเยาวชนเพื่อรับทุน “บรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562” ประจำปี 2567 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 พ.ค. 2567
ปกติ  ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย กลุ่มนิเทศฯ 15 พ.ค. 2567
ปกติ  การรับรายงานตัวครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมาเหตุพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 พ.ค. 2567
ด่วน  แจ้งการโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ประจำเดือน เมษายน 2567 จำนวน 4 โครงการ ดังนี้ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 15 พ.ค. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการเปิดเทอมสร้างสุข ให้ความรักก่อนให้ความรู้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 พ.ค. 2567
ปกติ  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพ กลุ่มนิเทศฯ 15 พ.ค. 2567
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 พ.ค. 2567
ปกติ  การมอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุญเกตุ ประจำปี 2567 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 พ.ค. 2567
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 พ.ค. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2567 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 14 พ.ค. 2567
ปกติ  ขอส่งรายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ กลุ่มนิเทศฯ 14 พ.ค. 2567
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมกิจกรรมบุญครั้งใหญ่งาน "วิสาขบูชา พุทธบารมี ประจำปี ๒๕๖๗" กลุ่มอำนวยการ 14 พ.ค. 2567
ปกติ  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ กลุ่มอำนวยการ 14 พ.ค. 2567
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ รร.ป่าไม้อุทิศ2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 พ.ค. 2567
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ รร.บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 พ.ค. 2567
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งโฆษกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรองโฆษกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มอำนวยการ 14 พ.ค. 2567
ปกติ  ขอเชิญเข้าประชุมสัมมนา สกสค.นครราชสีมา พบเพื่อนครู กลุ่มอำนวยการ 14 พ.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการหัก กยศ. และ กรอ. เดือน พฤษภาคม 2567 ของพนักงานราชการและอัตราจ้าง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 14 พ.ค. 2567
ปกติ  ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 พ.ค. 2567
ปกติ  เชิญเข้าร่วมโครงการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก กลุ่มอำนวยการ 13 พ.ค. 2567
ปกติ  การประเมินโรงเรียนเครือข่าย อย.น้อย จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งโรงเรียนให้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงาน "โครงการสุขาดี มีความสุข" กลุ่มอำนวยการ 13 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การดำเนินงานกองทุน ดร.วิมาน วรรณคำ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 พ.ค. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดผลงานโรงเรียน อย.น้อย จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม “การสร้างความร่วมมือการขับเคลื่อนงานเด็กไทยสายตาดีแบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 9” ปีงบประมาณ 2567 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การดำเนินการโครงการสุขาดี มีความสุข ด้วยเงินเพื่อประโยขน์การศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน 13 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 13 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น และจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยเงินเพื่อประโยขน์การศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน 13 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  ตัวอย่างสัญญาจ้างนักการภารโรง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 13 พ.ค. 2567
ปกติ  การตรวจสอบเงินกองทุนเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านเฉลียง (คุรุราษฎร์บำรุง) หน่วยตรวจสอบภายใน 13 พ.ค. 2567
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 พ.ค. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การอบรมแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามกรอบมาตรฐานสากล CEFR ระดับ B2 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 13 พ.ค. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยรูปแบบ Digital ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Learning) ประจำปีการศึกษา 2567 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 13 พ.ค. 2567
ปกติ  คู่มือ “แนวการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษาที่เป็นหน่วยงานย่อย สังกัด สพฐ.” หน่วยตรวจสอบภายใน 8 พ.ค. 2567
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 พ.ค. 2567
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 พ.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และการกำหนดอัตราเงินเดือนชดเชยและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง - แก้ไข กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 พ.ค. 2567
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 พ.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับรายงานตัว ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 พ.ค. 2567
ปกติ  เรียนเชิญร่วมพิธีประดับอินทรธนูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (บรรจุใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมการแนะแนวยุคใหม่ ผ่านการใช้งานระบบ WE Space กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 พ.ค. 2567
ปกติ  การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และการกำหนดอัตราเงินเดือนชดเชยและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  ขอเลื่อนกำหนดวันประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การส่งคืนอัตราพนักงานราชการและอัตราจ้างทุกโครงการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 พ.ค. 2567
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ (รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 พ.ค. 2567
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 พ.ค. 2567
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 พ.ค. 2567
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั่งคระกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567 กลุ่มนิเทศฯ 9 พ.ค. 2567
ปกติ  การนิเทศ ติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 กลุ่มนิเทศฯ 9 พ.ค. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๕ กลุ่มนิเทศฯ 9 พ.ค. 2567
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั่งคระกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567 กลุ่มนิเทศฯ 9 พ.ค. 2567
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั่งคระกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567 กลุ่มนิเทศฯ 9 พ.ค. 2567
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั่งคระกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567 กลุ่มนิเทศฯ 9 พ.ค. 2567
ปกติ  ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๖๗ กลุ่มอำนวยการ 9 พ.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศ กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 พ.ค. 2567
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกผู้รับโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรระดับปริญญาโททางการสอนในประเทศ/ต่างประเทศ รุ่นบรรจุปี พ.ศ.2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 พ.ค. 2567
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 พ.ค. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงวิชาการ "กฎหมายปกครองกับงานจ้างก่อสร้าง หลักการควบคุมงานก่อสร้างการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง และการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 พ.ค. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 พ.ค. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการทุนอบรมครู ณ ประเทศ ญี่ปุ่น ครั้งที่ 4 ของมูลนิธิฮาคูโฮโด กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 พ.ค. 2567
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 พ.ค. 2567
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 พ.ค. 2567
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 พ.ค. 2567
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 พ.ค. 2567
ปกติ  ขอความเห็นชอบต่อสัญญาจ้างลูกจ้างนอกงบประมาณ (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 พ.ค. 2567
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 พ.ค. 2567
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 พ.ค. 2567
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 พ.ค. 2567
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 พ.ค. 2567
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 พ.ค. 2567
ปกติ  เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำหรับดำเนินโครงการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 พ.ค. 2567
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 พ.ค. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันเหตุความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากสภาพอากาศร้อนจัด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 พ.ค. 2567
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  ชี้แจงการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง รายการงบลงทุน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 8 พ.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การขอรับเครื่องหมายเชิดูเกียรติครูอาวุโส และเงินช่วยเหลือ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 พ.ค. 2567
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ รร.บ้านบุไผ่ กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 พ.ค. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนส่งผลงานเข้าประกวดรายการ Win Win WAR Thailand OTOP กลุ่มนิเทศฯ 8 พ.ค. 2567
ปกติ  การจ่ายประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 พ.ค. 2567
ปกติ  การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  แก้ไขสัญญาจ้างนักการภารโรง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 พ.ค. 2567
ปกติ  รายงานสถานการณ์และการกำหนดสถานะบุคคลตามกฎหมายในประเทศไทย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 พ.ค. 2567
ปกติ  รายงานผลการรับนักเรียนที่ย้ายมาเข้าเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 พ.ค. 2567
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.รร.ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 พ.ค. 2567
ปกติ  แจ้งโอนเงินนอกงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2567 (โครงการสุขาดี มีความสุข) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 พ.ค. 2567
ปกติ  แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเงิน การบัญชีและพัสดุ สำหรับผู้บริหารสาถนศึกษา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 26 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรี กลุ่มนโยบายและแผน 7 พ.ค. 2567
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 พ.ค. 2567
ปกติ  บันทึกข้อมูลผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษา และ ตรวจสอบข้อมูลแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP และ IIP ของนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 พ.ค. 2567
ปกติ  การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนสุจริต กลุ่มนิเทศฯ 7 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การบันทึกข้อมูลสวัสดิการบ้านพักของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน 7 พ.ค. 2567
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน "โครงการสุขาดี มีความสุข" กลุ่มนโยบายและแผน 6 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  เชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน "โครงการสุขาดี มีความสุข" กลุ่มนโยบายและแผน 6 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การรายงานผลการดำเนินงาน"โครงการสุขาดี มีความสุข" กลุ่มนโยบายและแผน 6 พ.ค. 2567
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 พ.ค. 2567
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 พ.ค. 2567
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 พ.ค. 2567
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 พ.ค. 2567
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 พ.ค. 2567
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 พ.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจ้ง "โครงการสุขาดี มีความสุข" กลุ่มนโยบายและแผน 3 พ.ค. 2567
ปกติ  การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 กลุ่มนิเทศฯ 3 พ.ค. 2567
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศฯ 3 พ.ค. 2567
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการยกระดับมาตรฐานการศึกษา โดยการใช้องค์ความรู้ PISA ของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบออนไลน์ You Tube OBEC Channel กลุ่มนิเทศฯ 3 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการทุกโครงการ (รายเดิม) ประจำเดือน เมษายน 2567 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 3 พ.ค. 2567
ปกติ  แนวปฏิบัติการดำเนินการเตรียมเอกสารในขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้างและการบริหารสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 3 พ.ค. 2567
ปกติ  แจ้งโอนเงินนอกงบประมาณ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 3 พ.ค. 2567
ปกติ  การจัดส่งใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2567 (70%) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 3 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างธุรการ 9,000 บาท เดือน เม.ย. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2 พ.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมิน ภาค ข (ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน) และภาค ค (วิสัยทัศน์และแนวคิด) การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแห กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างธุรการ 9,000 บาท เดือน เม.ย. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2 พ.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการเรียกตัวสัมภาษณ์ การคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 พ.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับห้องสอบ การคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 พ.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการรับ-ส่งข้อสอบ เก็บรักษาข้อสอบ การคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 พ.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างธุรการ 9,000 บาท เดือน เม.ย. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2 พ.ค. 2567
ปกติ  แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 1 พ.ค. 2567
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 เม.ย. 2567
ปกติ  แนวทางปฏิบัติการจัดทำหนังสือราชการ กลุ่มอำนวยการ 1 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างธุรการ 9,000 บาท เดือน เม.ย. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 1 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างธุรการ 9,000 บาท เดือน เม.ย. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 1 พ.ค. 2567
ปกติ  การมอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ 60 พรรษาฯ(ใบงานและใบความรู้) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 30 เม.ย. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการ i Safe Challenge Game ต้นแบบบอร์ดเกมเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 พ.ค. 2567
ปกติ  สทศ.จัดส่งจดหมายข่าว NIETS News ฉบับที่ 95 เดือนมกราคม - มีนาคม 2567 กลุ่มนิเทศฯ 1 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด  ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ. (Thailand 10 For Health) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 เม.ย. 2567
ปกติ  แจ้งการปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 30 เม.ย. 2567
ปกติ  การเตรียมความพร้อมก่อนครบกำหนดระยะเวลาการสนับสนุนโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้น กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 30 เม.ย. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เนื้อหาห้องเรียนอีสปอร์ตในโรงเรียนสังกัด สพฐ. กลุ่มนิเทศฯ 30 เม.ย. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัด สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนรักษาศีล ๕ เชิงคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น ด้วย ๗ กิจวัตรความดี ปีการศึกษา ๒๕๖๗ กลุ่มนิเทศฯ 30 เม.ย. 2567
ปกติ  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ กลุ่มอำนวยการ 30 เม.ย. 2567
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ รร.บ้านหนองโบสถ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 เม.ย. 2567
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ รร.วัดพรหมราช กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 เม.ย. 2567
ปกติ  การยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล(Digital Pension) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 23 เม.ย. 2567
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 เม.ย. 2567
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด  ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ. (Thailand 10 For Health) เอกสารเพิ่มเติม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 เม.ย. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ คร้งที่ 8 ประจำปี 2567 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 เม.ย. 2567
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 เม.ย. 2567
ปกติ  แจ้งผลการเลือกสถานพยาบาล ของพนักงานราชการ ดังนี้ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 29 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด  ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ. (Thailand 10 For Health) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 เม.ย. 2567
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ กลุ่มนิเทศฯ 29 เม.ย. 2567
ปกติ  รายชื่อและวุฒิบัตรของครูที่ผ่านการอบรมโครงการหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ "ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา" ครั้งที่ 1 กลุ่มนิเทศฯ 29 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ. (Thailand 10 For Health) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด  การรายงานผลการดำเนินงาน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กลุ่มนโยบายและแผน 29 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด  การรายงานผลการดำเนินงาน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กลุ่มนโยบายและแผน 29 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน 26 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด  การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” กลุ่มนโยบายและแผน 29 เม.ย. 2567
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2567 รอบที่ 1 ครั้งที่ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด  สำรวจความต้องการวิชาเอก กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์โครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ.(Thailand 10 for Health) ปี 2567 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 เม.ย. 2567
ปกติ  รายงานกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 (เรื่อง สิทธิของมารดาในช่ว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินเพื่อประโยชน์การศึกษา (โครงการสุขาดี มีความสุข) กลุ่มนโยบายและแผน 26 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือการแก้ไขปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าและการพนันออนไลน์ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 เม.ย. 2567
ด่วน  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ(PISA) กลุ่มนิเทศฯ 26 เม.ย. 2567
ด่วนมาก  การแข่งขัน International Avicenna Olympiad in Biology กลุ่มนิเทศฯ 26 เม.ย. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การขอรับทุนพระราชทานมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 เม.ย. 2567
ปกติ  ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ ๑๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ระดับประเทศ) กลุ่มนิเทศฯ 25 เม.ย. 2567
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 25 เม.ย. 2567
ปกติ  มาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 เม.ย. 2567
ปกติ  โครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) กลุ่มนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 เม.ย. 2567
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กรณีพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 เม.ย. 2567
ปกติ  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ.2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 เม.ย. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศ กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 เม.ย. 2567
ปกติ  (แก้ไขคำสั่ง) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด  การก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น และจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยเงินเพื่อประโยขน์การศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน 24 เม.ย. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศ กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 เม.ย. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศ กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 เม.ย. 2567
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 เม.ย. 2567
ปกติ  การกรอกข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 24 เม.ย. 2567
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) กลุ่มนิเทศฯ 22 เม.ย. 2567
ปกติ  การบันทึกข้อมูลการประเมินคุณกาพโครงการคอนเน็กซ์อีดี School Grading ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ บนระบบฐานข้อมูลและบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management Sy กลุ่มนิเทศฯ 24 เม.ย. 2567
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาโครงการอบรมครูผู้สอนและนักกีฬาเทเบิลเทนนิส กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 เม.ย. 2567
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 เม.ย. 2567
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ รร.บ้านโคกสันติสุข กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 เม.ย. 2567
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) รร.บ้านยางกระทุง กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 เม.ย. 2567
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 เม.ย. 2567
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 เม.ย. 2567
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 เม.ย. 2567
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 เม.ย. 2567
ปกติ  การดำเนินงานกองทุน ดร.วิมาน วรรณคำ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 เม.ย. 2567
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 เม.ย. 2567
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 เม.ย. 2567
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 เม.ย. 2567
ปกติ  การรับเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ ดูแลนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 เม.ย. 2567
ปกติ  ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ กลุ่มอำนวยการ 22 เม.ย. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ กลุ่มอำนวยการ 22 เม.ย. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาด "มวยสากลไทย สู๋เวทีโอลิมปิก" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 เม.ย. 2567
ปกติ  เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 เม.ย. 2567
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 เม.ย. 2567
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ 19 เม.ย. 2567
ปกติ  ยกเลิก ปพ.1:บ ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 เม.ย. 2567
ปกติ  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 เม.ย. 2567
ปกติ  สำรวจความต้องการวิชาเอก กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 เม.ย. 2567
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 เม.ย. 2567
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 เม.ย. 2567
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 เม.ย. 2567
ปกติ  เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 เม.ย. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการดำเนินการบริหารสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 19 เม.ย. 2567
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 19 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ครั้งที่ 1) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 19 เม.ย. 2567
ปกติ  การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2567 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินเพื่อประโยชน์การศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน 19 เม.ย. 2567
ปกติ  ยกเลิกหลักฐานแสดงผลการเรียน ปพ.๑:บ ปี 2565 โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 เม.ย. 2567
ปกติ  ประกาศการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 เม.ย. 2567
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กรณีพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด  การประชุมจัดทำแผนปฎิบัติการการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 (แก้ไข) กลุ่มนโยบายและแผน 19 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด  การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กลุ่มนโยบายและแผน 18 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด  การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี พ.ศ.2567 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 เม.ย. 2567
ปกติ  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 เม.ย. 2567
ปกติ  หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การนำเงินส่งคลังวของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 18 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ กลุ่มนโยบายและแผน 17 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด  โครงการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะครู บุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด  การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ กลุ่มนโยบายและแผน 17 เม.ย. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 17 เม.ย. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 17 เม.ย. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2567 กลุ่มนิเทศฯ 18 เม.ย. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา กลุ่มนิเทศฯ 18 เม.ย. 2567
ปกติ  การประชุมสื่อสารความเข้าใจแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนิเทศฯ 18 เม.ย. 2567
ปกติ  รายละเอียดสัญญาจ้างเหมานักการภารโรง ที่ได้รับจัดสรร (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 เม.ย. 2567
ปกติ  แต่งตั้งครูผู้ช่วยเป็นครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 เม.ย. 2567
ปกติ  การดำเนินการสรรหาอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567(เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 เม.ย. 2567
ปกติ  แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ กลุ่มนโยบายและแผน 18 เม.ย. 2567
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ.2567 รอบที่ 1 กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(รายการงบปีเดียว) กลุ่มนโยบายและแผน 18 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด  การจัดทำคำสั่งย้าย ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 เม.ย. 2567
ปกติ  การพิจารณายกเลิกงาน คำสั่งหรือข้อสั่งการเดิมที่ไม่จำเป็นแล้วของหน่วยงาน กลุ่มอำนวยการ 17 เม.ย. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว พร้อมประดับตราเสมาธรรมจักรที่แขนเสื้อ กลุ่มอำนวยการ 17 เม.ย. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมประดับตราเสมาธรรมจักรที่แขนเสื้อด้านขวา กลุ่มอำนวยการ 17 เม.ย. 2567
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 เม.ย. 2567
ปกติ  แจ้งประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ กลุ่มนิเทศฯ 17 เม.ย. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์พื้นที่การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม กลุ่มนิเทศฯ 17 เม.ย. 2567
ปกติ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 เม.ย. 2567
ปกติ  การจัดทำข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ กลุ่มนิเทศฯ 17 เม.ย. 2567
ปกติ  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 เม.ย. 2567
ปกติ  การดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) กลุ่มนิเทศฯ 17 เม.ย. 2567
ปกติ  การบันทึกข้อมูลและการปรับปรุงข้อมูลพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 เม.ย. 2567
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กรณีพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด  การตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2 หน่วยตรวจสอบภายใน 15 เม.ย. 2567
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 11 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด  การตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2 หน่วยตรวจสอบภายใน 10 เม.ย. 2567
ปกติ  แจ้งยอดหัก กยศ. และ กรอ. ประจำเดือน เมษายน 2567 ของพนักงานราชการ และ อัตราจ้าง ตามรายชื่อดังนี้ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 10 เม.ย. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การจัดส่งผลงานนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา และนวัตกรรมด้าน การจัดการศึกษาและการพัฒนาเด็กปฐมวัย กลุ่มนิเทศฯ 10 เม.ย. 2567
ปกติ  การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบสอง ระดับประเทศ กลุ่มนิเทศฯ 10 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด  สำรวจข้อมูลพี่เลี้ยงเด็กพิการเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเด็กพิการเพื่อการปฏิบัติงานในสถานศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 เม.ย. 2567
ปกติ  ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจำปีพ.ศ.2567 รอบ1 และรอบ2 กลุ่มนิเทศฯ 9 เม.ย. 2567
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ รร.บ้านไทรงาม กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 เม.ย. 2567
ปกติ  การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ "อิ่มนี้เพื่อน้อง" ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(Zoom Meeting) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 เม.ย. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงานเทศกาลวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติในต่างประเทศ กลุ่มนิเทศฯ 5 เม.ย. 2567
ปกติ  รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในการเข้าร่วมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 5 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 เม.ย. 2567
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 เม.ย. 2567
ปกติ  แนวปฏิบัติการส่งผลการประเมินครูผู้ช่วย เป็นครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 เม.ย. 2567
ปกติ  การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 เม.ย. 2567
ปกติ  มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึ กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 เม.ย. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเชิดชูเกียรติ "Korat Congratulaions Day : เด็กโคราช เรียนดี มีความสุข" กลุ่มนโยบายและแผน 3 เม.ย. 2567
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 เม.ย. 2567
ปกติ  มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด  รายงานการดำเนินงานตามนโยบาย "ลดภาระการประเมินของสถานศึกษา" กลุ่มนโยบายและแผน 4 เม.ย. 2567
ปกติ  ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการ และแสดงผลงานนักเรียน งานเชิดชูเกียรติ "Korat Congratulations Day : เด็กโคราช เรียนดี มีความสุข" กลุ่มนโยบายและแผน 4 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างพี่เลี้ยง เดือน มี.ค. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 4 เม.ย. 2567
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งรักษาการในตำหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 เม.ย. 2567
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 เม.ย. 2567
ปกติ  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 เม.ย. 2567
ด่วนมาก  ขอเชิญครูปฐมวัย อบรมพัฒนาศักยภาพผู้กำกับ ติดตาม สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กลุ่มนิเทศฯ 3 เม.ย. 2567
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งรักษาการในตำหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 เม.ย. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 เม.ย. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 3 เม.ย. 2567
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถึงแก่กรรม กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างพี่เลี้ยง เดือน มี.ค. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 3 เม.ย. 2567
ปกติ  การประกาศผลการคัดเลือกคลิปภาพยนตร์สั้นฯ กลุ่มนิเทศฯ 3 เม.ย. 2567
ปกติ  แจ้งปฏิทินการรายงานผลการเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคล กลุ่มนิเทศฯ 3 เม.ย. 2567
ปกติ  การจัดเก็บข้อมูลผลสมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยระบบ SchoolMIS และการออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 3 เม.ย. 2567
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั่งคระกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567 กลุ่มนิเทศฯ 3 เม.ย. 2567
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) รร.บ้านไทยสามัคคี กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 เม.ย. 2567
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ รร.บ้านบะใหญ่ กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 เม.ย. 2567
ปกติ  ระเบียบสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยแบบพิมพ์ลูกเสือและการใช้แบบพิมพ์ลูกเสือ พ.ศ.2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 เม.ย. 2567
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 3 สาระการเรียนรู้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 เม.ย. 2567
ปกติ  (แก้ไข) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 เม.ย. 2567
ปกติ  เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณและเงินงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 มี.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 เม.ย. 2567
ปกติ  เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 มี.ค. 2567
ปกติ  เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 มี.ค. 2567
ปกติ  การดำเนินโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา กลุ่มนิเทศฯ 2 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างพี่เลี้ยง เดือน มี.ค. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2 เม.ย. 2567
ปกติ  การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบเงินกองทุนเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านเฉลียง (คุรุราษฎร์บำรุง) หน่วยตรวจสอบภายใน 29 มี.ค. 2567
ปกติ  มอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนำร่องการประเมินความสามารถด้านการอ่านฯ กลุ่มนิเทศฯ 2 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประกวดวงดนตรีเนื่องในงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๖๗ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างธุรการ 15,000 บาท เดือน มี.ค. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2 เม.ย. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 เม.ย. 2567
ปกติ  การพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบท กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างธุรการ 9,000 บาท เดือน มี.ค. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 1 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างธุรการ 9,000 บาท เดือน มี.ค. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 1 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างธุรการ 9,000 บาท เดือน มี.ค. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 1 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างธุรการ 9,000 บาท เดือน มี.ค. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 1 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างธุรการ 9,000 บาท เดือน มี.ค. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 1 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างธุรการ 9,000 บาท เดือน มี.ค. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 1 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างธุรการ 9,000 บาท เดือน มี.ค. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 1 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างธุรการ 9,000 บาท เดือน มี.ค. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 1 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างธุรการ 9,000 บาท เดือน มี.ค. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 1 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างพี่เลี้ยง เดือน มี.ค. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 1 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างครูพี่เลี้ยง เดือน มี.ค. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 1 เม.ย. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารการทดสอบและประเมินผลการศึกษาระดับชาติ กลุ่มนิเทศฯ 1 เม.ย. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การจัดส่งผลงานนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาฯ กลุ่มนิเทศฯ 1 เม.ย. 2567
ปกติ  การตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2 หน่วยตรวจสอบภายใน 1 เม.ย. 2567
ปกติ  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๗ กลุ่มอำนวยการ 1 เม.ย. 2567
ปกติ  เอกสารสัญญาจ้างบุคลากรวิทยาศสาตร์ - คณิตศาสตร์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 เม.ย. 2567
ปกติ  เอกสารสัญญาจ้างบุคลากรวิทยาศสาตร์ - คณิตศาสตร์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 เม.ย. 2567
ปกติ  เอกสารสัญญาจ้างบุคลากรวิทยาศสาตร์ - คณิตศาสตร์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 เม.ย. 2567
ปกติ  เอกสารสัญญาจ้างบุคลากรวิทยาศสาตร์ - คณิตศาสตร์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 เม.ย. 2567
ปกติ  เอกสารสัญญาจ้างบุคลากรวิทยาศสาตร์ - คณิตศาสตร์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 เม.ย. 2567
ปกติ  เอกสารสัญญาจ้างบุคลากรวิทยาศสาตร์ - คณิตศาสตร์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 เม.ย. 2567
ปกติ  เอกสารสัญญาจ้างบุคลากรวิทยาศสาตร์ - คณิตศาสตร์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 เม.ย. 2567
ปกติ  เอกสารสัญญาจ้างบุคลากรวิทยาศสาตร์ - คณิตศาสตร์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 เม.ย. 2567
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มนโยบายและแผน 1 เม.ย. 2567
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร ๕ องค์ประกอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 เม.ย. 2567
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 เม.ย. 2567
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 เม.ย. 2567
ปกติ  เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 มี.ค. 2567
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณและเงินงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 มี.ค. 2567
ปกติ  เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 มี.ค. 2567
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษาในการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงา กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 มี.ค. 2567
ปกติ  ส่งกำหนดการ จัดงาน "Korat Congratulations Day : เด็กโคราช เรียนดี มีความสุข" กลุ่มนิเทศฯ 29 มี.ค. 2567
ปกติ  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. 25 กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 มี.ค. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างครูผู้่ทรง เดือน มี.ค. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 29 มี.ค. 2567
ปกติ  เผยแพร่แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2567-2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2567) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคร กลุ่มนโยบายและแผน 29 มี.ค. 2567
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั่งคระกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567 กลุ่มนิเทศฯ 29 มี.ค. 2567
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั่งคระกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567 กลุ่มนิเทศฯ 29 มี.ค. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างพี่เลี้ยง เดือน มี.ค. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 29 มี.ค. 2567
ปกติ  อนุญาตรื้อถอนอาคารอาคารอเนกประสงค์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 28 มี.ค. 2567
ปกติ  อนุญาตรื้อถอนอาคารอาคารอเนกประสงค์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 28 มี.ค. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างธุรการ 15,000 บาท เดือน มี.ค. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 28 มี.ค. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างพี่เลี้ยง เดือน มี.ค. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 28 มี.ค. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างพี่เลี้ยง เดือน มี.ค. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 28 มี.ค. 2567
ปกติ  ขอเชิญร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 28 มี.ค. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างพี่เลี้ยง เดือน มี.ค. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 28 มี.ค. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างพี่เลี้ยง เดือน มี.ค. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 28 มี.ค. 2567
ปกติ  การจัดทำและจัดเก็บบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 มี.ค. 2567
ปกติ  แนวทางการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 มี.ค. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างพี่เลี้ยง เดือน มี.ค. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 28 มี.ค. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างพี่เลี้ยง เดือน มี.ค. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 28 มี.ค. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างพี่เลี้ยง เดือน มี.ค. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 28 มี.ค. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างพี่เลี้ยง เดือน มี.ค. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 28 มี.ค. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างครูพี่เลี้ยง เดือน มี.ค. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 28 มี.ค. 2567
ด่วนที่สุด  รายงานการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2567 (70%) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 28 มี.ค. 2567
ปกติ  กำชับการดำเนินงานเกี่ยวกับหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กลุ่มนโยบายและแผน 28 มี.ค. 2567
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 มี.ค. 2567
ด่วน  การตรวจ กลั่นกรองการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 28 มี.ค. 2567
ปกติ  ส่งเกียรติบัตรRT กลุ่มนิเทศฯ 28 มี.ค. 2567
ปกติ  แนวทางการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 มี.ค. 2567
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 มี.ค. 2567
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 มี.ค. 2567
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(สถานีแก้หนี้ครู) กลุ่มอำนวยการ 27 มี.ค. 2567
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(สถานีแก้หนี้ครู) กลุ่มอำนวยการ 27 มี.ค. 2567
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่โรงเรียนวัดม่วง เพื่อดำเนินการปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสูง กลุ่มอำนวยการ 27 มี.ค. 2567
ปกติ  ตัวอย่างใบส่งมอบงานและตรวจรับงาน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 27 มี.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 26 มี.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 26 มี.ค. 2567
ปกติ  ติดตามการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ กลุ่มนิเทศฯ 27 มี.ค. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ กลุ่มนิเทศฯ 27 มี.ค. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ขอเชิญสั่งจองเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กลุ่มอำนวยการ 27 มี.ค. 2567
ปกติ  จัดส่งคู่มือการเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาจีน กลุ่มนิเทศฯ 27 มี.ค. 2567
ปกติ  การแจ้งจัดสรรและการโอนเปลี่ยนแปลงฯ กลุ่มนิเทศฯ 27 มี.ค. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง C4T Plus รุ่น ๕ กลุ่มนิเทศฯ 27 มี.ค. 2567
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 27 มี.ค. 2567
ปกติ  ขอความร่วมมือในการใช้ลายผ้าพระราชทาน จำนวน ๔ ลาย กลุ่มอำนวยการ 27 มี.ค. 2567
ปกติ  การประชาสัมพันธ์มิวสิควิดีโอ (MV) เพลง “ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมร กลุ่มอำนวยการ 27 มี.ค. 2567
ปกติ  ติดตามการตรวจสอบพัสดุของโรงเรียนภายใต้สังกัด ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 22 มี.ค. 2567
ด่วนที่สุด  ให้ชี้แจงกรณีการสั่งจ่ายน้ำมัน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 27 มี.ค. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การว่าจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 26 มี.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 มี.ค. 2567
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ครั้งที่ 1) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 26 มี.ค. 2567
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ครั้งที่ 1) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 26 มี.ค. 2567
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ครั้งที่ 1) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 26 มี.ค. 2567
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ครั้งที่ 1) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 26 มี.ค. 2567
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 26 มี.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านผลงานและด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา ในการคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงา กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 มี.ค. 2567
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 มี.ค. 2567
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบบริการของออทิสติกในปฐมวัย สมาธิสั้นในเด็กวัยเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 มี.ค. 2567
ปกติ  การให้กู้เงิน"โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ 2567" กลุ่มอำนวยการ 25 มี.ค. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งยืนยันการรับโล่รางวัลหรือเกียรติบัตร งานเชิดชูเกียรติ “Korat Congratulations Day : เด็กโคราช เรียนดี มีความสุข” กลุ่มนิเทศฯ 25 มี.ค. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพระบายสี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 มี.ค. 2567
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 25 มี.ค. 2567
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 25 มี.ค. 2567
ปกติ  แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดส่งเอกสารเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 มี.ค. 2567
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 มี.ค. 2567
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 มี.ค. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์บุคลากรเข้ารับการอบรมครูคณิตศาสตร์ ภาคฤดูร้อน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 22 มี.ค. 2567
ปกติ  ส่งเกียรติบัตรคณะกรรมการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566เพิ่มเติมอ.ครบุรี กลุ่มนิเทศฯ 22 มี.ค. 2567
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 มี.ค. 2567
ปกติ  ขอคะแนนประเมิน กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 มี.ค. 2567
ปกติ  อนุญาตรื้อถอนอาคารบ้านพักครู กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 22 มี.ค. 2567
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มนโยบายและแผน 22 มี.ค. 2567
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 22 มี.ค. 2567
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 22 มี.ค. 2567
ปกติ  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 มี.ค. 2567
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 มี.ค. 2567
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สู่ศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐษน ประจำปีงบประมาณ 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 มี.ค. 2567
ปกติ  ส่งแก้ไข เพิ่มเติมเกียรติบัตรคณะกรรมการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 21 มี.ค. 2567
ปกติ  ส่งเกียรติบัตรRT กลุ่มนิเทศฯ 21 มี.ค. 2567
ปกติ  ส่งเกียรติบัตรRT กลุ่มนิเทศฯ 21 มี.ค. 2567
ปกติ  ส่งเกียรติบัตรRT กลุ่มนิเทศฯ 21 มี.ค. 2567
ปกติ  ส่งเกียรติบัตรRT กลุ่มนิเทศฯ 21 มี.ค. 2567
ปกติ  ส่งเกียรติบัตรRT กลุ่มนิเทศฯ 21 มี.ค. 2567
ปกติ  ส่งเกียรติบัตรRT กลุ่มนิเทศฯ 21 มี.ค. 2567
ปกติ  ส่งเกียรติบัตรRT กลุ่มนิเทศฯ 21 มี.ค. 2567
ปกติ  ส่งเกียรติบัตรRT กลุ่มนิเทศฯ 21 มี.ค. 2567
ปกติ  ส่งเกียรติบัตรRT กลุ่มนิเทศฯ 21 มี.ค. 2567
ปกติ  ส่งเกียรติบัตรRT กลุ่มนิเทศฯ 21 มี.ค. 2567
ปกติ  ส่งเกียรติบัตรRT กลุ่มนิเทศฯ 21 มี.ค. 2567
ปกติ  ส่งเกียรติบัตรRT กลุ่มนิเทศฯ 21 มี.ค. 2567
ปกติ  ส่งเกียรติบัตรคณะกรรมการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 อำเภอเสิงสาง กลุ่มนิเทศฯ 21 มี.ค. 2567
ปกติ  ส่งเกียรติบัตรคณะกรรมการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 อำเภอวังน้ำเขียว กลุ่มนิเทศฯ 21 มี.ค. 2567
ปกติ  ส่งเกียรติบัตรคณะกรรมการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 อำเภอปักธงชัย กลุ่มนิเทศฯ 21 มี.ค. 2567
ปกติ  ส่งเกียรติบัตรคณะกรรมการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 อำเภอครบุรี กลุ่มนิเทศฯ 21 มี.ค. 2567
ปกติ  ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการเลื่อนเงินเดือน ไม่เกินร้อยละ 1.94 กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 มี.ค. 2567
ปกติ  กิจกรรมการเขียนความประทับใจที่มีต่อพระราชกรณียกิจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มนิเทศฯ 21 มี.ค. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.นเรศวร กลุ่มนิเทศฯ 21 มี.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 มี.ค. 2567
ปกติ  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) (แจ้งประธานกลุ่ม+ ผอ.รร) กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 มี.ค. 2567
ปกติ  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 มี.ค. 2567
ปกติ  ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบการปรเเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567) และประกาศ กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 มี.ค. 2567
ปกติ  โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 (แบบติดตามนร.ทุนเฉลิมราชกุมารี) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 มี.ค. 2567
ปกติ  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ครบวาระ ๔ ปี) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 มี.ค. 2567
ปกติ  สำรวจความต้องการวิชาเอก กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 มี.ค. 2567
ปกติ  เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 มี.ค. 2567
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 มี.ค. 2567
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) รร.บ้านดอนฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 มี.ค. 2567
ปกติ  ขอมติคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครู (การย้ายกรณีพิเศษ) กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 มี.ค. 2567
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ขอโอนไปรับราชการต่างสังกัด กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 มี.ค. 2567
ด่วนที่สุด  โครงการพัฒนาบุคลากรในการทำงานงานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 มี.ค. 2567
ปกติ  แก้ไขชื่อในคำสั่งกรรมการคุมสอบนานาชาติ กลุ่มนิเทศฯ 18 มี.ค. 2567
ด่วน  โครงการพัฒนาบุคลากรในการทำงานงานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 มี.ค. 2567
ปกติ  รับสมัครครูเข้าร่วมโครงการหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา” ครั้งที่ 1 กลุ่มนิเทศฯ 18 มี.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 15 มี.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 15 มี.ค. 2567
ปกติ  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2567 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 มี.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าศึกษาบุตร กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 15 มี.ค. 2567
ปกติ  โครงการสัมมนาปฏิบัติธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษาคณะกรรมการโครงการฟื้นฟู้ศีลธรรมโลกประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ และโครงการปฏิบัติธรรมครูฟื้นฟูศีลธรรมโลก กลุ่มนิเทศฯ 15 มี.ค. 2567
ด่วนมาก  แจ้งธุรการโรงเรียน กลุ่มอำนวยการ 15 มี.ค. 2567
ปกติ  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมออนไลน์หลักสูตรผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ กลุ่มนิเทศฯ 15 มี.ค. 2567
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 มี.ค. 2567
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลและแรมคืน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 มี.ค. 2567
ปกติ  มอบเกียรติบัตรการอบรมออนไลน์ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๗ สำหรับบุคลากรในโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย "๑ อำเภอ ๑ โรงเรีย กลุ่มนิเทศฯ 15 มี.ค. 2567
ปกติ  การจัดทำคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (บรรจุวันที่ 15 มีนาคม 2567) กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 มี.ค. 2567
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 มี.ค. 2567
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 มี.ค. 2567
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 มี.ค. 2567
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 มี.ค. 2567
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 มี.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การสำรวจแววความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ช่วงที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 มี.ค. 2567
ปกติ  การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กรณ๊ไม่พักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 มี.ค. 2567
ปกติ  การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กรณ๊ไม่พักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 มี.ค. 2567
ปกติ  ขอเลื่อนการจัดงานเชิดชูเกียรติฯ กลุ่มนิเทศฯ 13 มี.ค. 2567
ปกติ  ขอเลื่อนการจัดงานเชิดชูเกียรติฯ กลุ่มนิเทศฯ 13 มี.ค. 2567
ปกติ  ขอเลื่อนการจัดงานเชิดชูเกียรติฯ กลุ่มนิเทศฯ 13 มี.ค. 2567
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์กรรมการเพื่อคุมสอบการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2567 กลุ่มนิเทศฯ 13 มี.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 13 มี.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 13 มี.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 13 มี.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 13 มี.ค. 2567
ปกติ  การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร ปีการศึกษา 2567 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 มี.ค. 2567
ปกติ  การตรวจสอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ ธงชาติไทย และธงประจำพระองค์ กลุ่มอำนวยการ 13 มี.ค. 2567
ปกติ  การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาท กลุ่มอำนวยการ 13 มี.ค. 2567
ปกติ  โครงการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ ๔๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ _ กลุ่มนิเทศฯ 13 มี.ค. 2567
ปกติ  การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาท กลุ่มอำนวยการ 13 มี.ค. 2567
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ห้องประชุมสถานที่ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 13 มี.ค. 2567
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบและรับรองผลงานการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 มี.ค. 2567
ปกติ  การกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 มี.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 มี.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 มี.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 มี.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 มี.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 มี.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 มี.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 มี.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 มี.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 มี.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 มี.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 มี.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 มี.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 มี.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 มี.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 มี.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 มี.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 มี.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 มี.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 มี.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 มี.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 มี.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 มี.ค. 2567
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ รร.บ้านหนองโสน กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 มี.ค. 2567
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ รร.บ้านกลาง กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 มี.ค. 2567
ปกติ  โครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ระดับจังหวัด กลุ่มนิเทศฯ 13 มี.ค. 2567
ปกติ  การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กลุ่มนิเทศฯ 13 มี.ค. 2567
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหน่วยการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ ตามแนวทางการประเมิน PISA กลุ่มนิเทศฯ 13 มี.ค. 2567
ปกติ  การประกาศรับสมัครโรงเรียนเพื่อเข้ารับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว กลุ่มนิเทศฯ 13 มี.ค. 2567
ปกติ  การประกวดคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีฯ กลุ่มนิเทศฯ 13 มี.ค. 2567
ปกติ  ขอความร่วมมือในการบริจาคโลหิต และประชาสัมพันธ์เชิญชวนจัดหาผู้บริจาคโลหิต กลุ่มอำนวยการ 13 มี.ค. 2567
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาระบบการแนะแนวของประเทศไทย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 มี.ค. 2567
ปกติ  ติดตามการตรวจสอบพัสดุของโรงเรียนภายใต้สังกัด ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 11 มี.ค. 2567
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 มี.ค. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การทดสอบสมรรถนะการให้ข้อมูลป้อนกลับของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยระบบออนไลน์ กลุ่มนิเทศฯ 12 มี.ค. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนแนวคิด “บ้านเมืองสุจริต” ผ่านเกมคอมพิวเตอร์ กลุ่มนิเทศฯ 12 มี.ค. 2567
ปกติ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 มี.ค. 2567
ปกติ  กิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) โครงการ "อิ่มนี้เพื่อน้อง" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 มี.ค. 2567
ปกติ  โครงการพัฒนาโภชนาการเด็ก FOOD FOR GOOD "โภชนาการที่ดี คือรากฐานของการเจริญเติบโต" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 มี.ค. 2567
ปกติ  รายงานแบบเก็บข้อมูลพฤติกรรมการมาเรียนของนักเรียนที่ได้รับบริการอาหารเช้าตามแนวทางการจัดอาหารเช้าเพื่อเสริมสร้างภาวะโภชนาการของนักเรียนประถมศึกษา โรงเร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 มี.ค. 2567
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 มี.ค. 2567
ด่วน  การจัดส่งใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2566 (30%) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 12 มี.ค. 2567
ปกติ  การย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 มี.ค. 2567
ด่วนที่สุด  สำรวจข้อมูลด้านสวัสดิภาพปัจจุบันของครุและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มอำนวยการ 12 มี.ค. 2567
ปกติ  ขอมติคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครู (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ.2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 มี.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 มี.ค. 2567
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ รร.บ้านบะใหญ่ กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 มี.ค. 2567
ปกติ  การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กรณ๊ไม่พักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 มี.ค. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 มี.ค. 2567
ปกติ  ส่งคำสั่งกรรมการสอบนานาชาติ กลุ่มนิเทศฯ 12 มี.ค. 2567
ด่วน  แจ้งคณะกรรมการการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 12 มี.ค. 2567
ปกติ  แบบประเมิน ตาม ว 23 /2564 (สายงานการสอน) กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 มี.ค. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวยนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 มี.ค. 2567
ด่วน  โครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดทำงานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 มี.ค. 2567
ด่วนที่สุด  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุด กลุ่มนโยบายและแผน 11 มี.ค. 2567
ปกติ  แจ้งคำสั่งตรวจสภาพอาคารรื้อถอน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 มี.ค. 2567
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ 2567 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 มี.ค. 2567
ปกติ  แจ้งกำหนดการประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ 2567 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 มี.ค. 2567
ปกติ  เลื่อนการจัดงาน “Korat Congratulation Day : เด็กโคราช เรียนดี มีความสุข” กลุ่มนโยบายและแผน 11 มี.ค. 2567
ปกติ  การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 8 มี.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การรายงานเงินคงเหลือประจำวันทุกวันสิ้นเดือน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 8 มี.ค. 2567
ปกติ  แจ้งรายชื่อของพนักงานราชการและอัตราจ้างที่ต้องหักเงิน กยศ. และ กรอ. เดือน มีนาคม 2567 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 11 มี.ค. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขสัญญาจ้างธุรการโรงเรียนวัดมกุฎไทยาราม กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 11 มี.ค. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะทางด้านการวัดและประเมินผลฯ กลุ่มนิเทศฯ 8 มี.ค. 2567
ปกติ  ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มนิเทศฯ 8 มี.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 5 มี.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 5 มี.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 5 มี.ค. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ารประกวดสปอตโทรทัศน์รณรงค์เพื่อสิงแวดล้อมที่ยั่งยืน กลุ่มนิเทศฯ 8 มี.ค. 2567
ปกติ  ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสพมสุโขทัย กลุ่มนิเทศฯ 8 มี.ค. 2567
ปกติ  แจ้งเลื่อนการจัดงานเชิดชูเกียรติ “Korat Congratulations Day: เด็กโคราช เรียนดี มีความสุข” กลุ่มนิเทศฯ 8 มี.ค. 2567
ปกติ  แจ้งเลื่อนการจัดงานเชิดชูเกียรติ “Korat Congratulations Day: เด็กโคราช เรียนดี มีความสุข” กลุ่มนิเทศฯ 8 มี.ค. 2567
ปกติ  แจ้งเลื่อนการจัดงานเชิดชูเกียรติ “Korat Congratulations Day: เด็กโคราช เรียนดี มีความสุข” กลุ่มนิเทศฯ 8 มี.ค. 2567
ปกติ  ขอเชิญประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ” ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 8 มี.ค. 2567
ด่วน  โครงการพัฒนาบุคลากรในการทำงานงานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 มี.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมาศึกษาดูงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 มี.ค. 2567
ปกติ  แจ้งผลการคัดเลือกพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับอาสาสมัครหน่วยสันติภาพฯ กลุ่มนิเทศฯ 8 มี.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การติดตามผลการดำเนินงาน ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 19 ม.ค. 2567
ด่วน  ขอเชิญประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ” ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 7 มี.ค. 2567
ปกติ  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 มี.ค. 2567
ปกติ  การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC Awards) ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 7 มี.ค. 2567
ปกติ  แบบติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ กลุ่มนโยบายและแผน 7 มี.ค. 2567
ปกติ  การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร ปีการศึกษา 2567 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 มี.ค. 2567
ปกติ  แบบติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ กลุ่มนโยบายและแผน 7 มี.ค. 2567
ปกติ  การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรพัยากร ปีการศึกษา 2567 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 มี.ค. 2567
ปกติ  การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.ราชภัฎนครราชสีมา โครงการนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (ร.ร.ในสังกัด เขตพื้นที่/ อปท.นครราชสีมา ) ปี 2567 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 มี.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 มี.ค. 2567
ปกติ  การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 มี.ค. 2567
ปกติ  โครงการพัฒนาบุคลากรในการทำงานงานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 6 มี.ค. 2567
ปกติ  โครงการพัฒนาบุคลากรในการทำงานงานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 6 มี.ค. 2567
ปกติ  การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 ก.พ. 2567
ปกติ  แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ก.พ. 2567
ปกติ  โครงการ "อิ่มนี้เพื่อน้อง" ประจำปี 2567 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 มี.ค. 2567
ปกติ  การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2567 ระดับจังหวัด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 มี.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 6 มี.ค. 2567
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนรายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มนิเทศฯ 6 มี.ค. 2567
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนเป็นสนามสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 6 มี.ค. 2567
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนรายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มนิเทศฯ 6 มี.ค. 2567
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนรายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มนิเทศฯ 6 มี.ค. 2567
ปกติ  การประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 6 มี.ค. 2567
ปกติ  การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) กลุ่มอำนวยการ 6 มี.ค. 2567
ปกติ  ขอเชิญประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ” ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 6 มี.ค. 2567
ปกติ  การดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 มี.ค. 2567
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูอนามัย หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 มี.ค. 2567
ปกติ  ซักซ้อมการเลื่แนเงินเดือน แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 มี.ค. 2567
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 มี.ค. 2567
ปกติ  การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 6 มี.ค. 2567
ปกติ  การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กรณ๊ไม่พักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 มี.ค. 2567
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 มี.ค. 2567
ปกติ  การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กรณ๊ไม่พักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 มี.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 23 ก.พ. 2567
ปกติ  การสรรหา และการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ กลุ่มอำนวยการ 6 มี.ค. 2567
ปกติ  การจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 มี.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 23 ก.พ. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 23 ก.พ. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 23 ก.พ. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 23 ก.พ. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 23 ก.พ. 2567
ปกติ  การแต่งกายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ กลุ่มอำนวยการ 5 มี.ค. 2567
ปกติ  การแต่งกายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ กลุ่มอำนวยการ 5 มี.ค. 2567
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลและแรมคืน(บุไผ่,บ้านทุ่งแขวน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 มี.ค. 2567
ปกติ  การใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุในความครอบครองของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 5 มี.ค. 2567
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์จัดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน กลุ่มนิเทศฯ 5 มี.ค. 2567
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์จัดนิทรรศการการขับเคลื่องานตามนโยบาย กลุ่มนิเทศฯ 5 มี.ค. 2567
ปกติ  ทบทวนสนับสนุนการดำเนินการจัดตั้งหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 5 มี.ค. 2567
ปกติ  สำรวจความต้องการวิชาเอก กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 มี.ค. 2567
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กลุ่มนโยบายและแผน 5 มี.ค. 2567
ปกติ  การขอรับการยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ากองประจำการในยามปกติ ตามมาตรา 14(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 มี.ค. 2567
ปกติ  มาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กลุ่มอำนวยการ 5 มี.ค. 2567
ปกติ  โครงการ"โลกสวย ตาใส ไร้ต้อกระจก" ระหว่าง โรงพยาบาลศุภมิตร กลุ่มอำนวยการ 5 มี.ค. 2567
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มนโยบายและแผน 5 มี.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 กลุ่มอำนวยการ 5 มี.ค. 2567
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 มี.ค. 2567
ปกติ  เก็บรวบรวมข้อมูลการนำคู่มือและเครื่องมือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มนิเทศฯ 4 มี.ค. 2567
ปกติ  รายงานผลการจัดทำโครงการการอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการประเมินความฉลาดรู้ตามแนวทาง การประเมิน PISA แก่บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 4 มี.ค. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมออนไลน์ ของศูนย์ SEAMEO กลุ่มนิเทศฯ 4 มี.ค. 2567
ด่วนที่สุด  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลกรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 มี.ค. 2567
ปกติ  รายงานประจำปีของสถานศึกษาปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 4 มี.ค. 2567
ปกติ  แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงการใช้และการรักษารถราชการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 4 มี.ค. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 4 มี.ค. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งให้แก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านโคกสำราญ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 4 มี.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การติดตามผลการดำเนินงาน ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 19 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การติดตามผลการดำเนินงาน ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 19 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การติดตามผลการดำเนินงาน ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 19 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การติดตามผลการดำเนินงาน ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 19 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การติดตามผลการดำเนินงาน ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 19 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การติดตามผลการดำเนินงาน ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 19 ม.ค. 2567
ปกติ  ขอเชิญรับรางวัลในงานเชิดชูกียรติ “Korat Congratulations Day : เด็กโคราช เรียนดี มีความสุข” กลุ่มนิเทศฯ 1 มี.ค. 2567
ปกติ  แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 มี.ค. 2567
ปกติ  แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 มี.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสภาพอาคารสิ่งปลูกสร้างขอรื้อถอน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 29 ก.พ. 2567
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ก.พ. 2567
ปกติ  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 มี.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึก กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 มี.ค. 2567
ด่วน  ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลและแบบสอบถามเพื่อประกอบการทำวิทยานิพนธ์ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 มี.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นเฉพาะทาง สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network : LN) และวิทยากร เครือข่ายท้องถิ่น (LocalTrainer : LT) โครงการบ กลุ่มนิเทศฯ 1 มี.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 มี.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 มี.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 มี.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การประชุมเชิงปฎิบัติการแผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(แก้ไข) กลุ่มนโยบายและแผน 1 มี.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การประชุมเชิงปฎิบัติการแผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กลุ่มนโยบายและแผน 1 มี.ค. 2567
ปกติ  การประชุมสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ก.พ. 2567
ปกติ  รายงานความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ ฯ กลุ่มนิเทศฯ 29 ก.พ. 2567
ปกติ  กำชับมาตรการการเตรียมความพร้อมช่วงปิดภาคเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ก.พ. 2567
ปกติ  การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน กลุ่มนิเทศฯ 29 ก.พ. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 กลุ่มอำนวยการ 29 ก.พ. 2567
ด่วนที่สุด  สำรวจความต้องการวิชาเอก กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ก.พ. 2567
ปกติ  การขอรับการยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ากองประจำการในยามปกติ ตามมาตรา 14(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ก.พ. 2567
ปกติ  กำชับการรับนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ก.พ. 2567
ปกติ  ประกาศการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาภาคบังคับและการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2568 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ก.พ. 2567
ปกติ  ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ก.พ. 2567
ปกติ  การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กรณ๊ไม่พักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ก.พ. 2567
ปกติ  แจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ก.พ. 2567
ปกติ  การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กรณ๊ไม่พักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ก.พ. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสภาพอาคารสิ่งปลูกสร้างขอรื้อถอน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 23 ก.พ. 2567
ปกติ  แต่่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพสิ่งก่อสร้างที่ขอรื้อถอน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 23 ก.พ. 2567
ปกติ  แจ้งการส่งหนังสือราชการ ขอให้ส่งถึง "สารบรรณกลาง" เท่านั้น กลุ่มอำนวยการ 28 ก.พ. 2567
ปกติ  แจ้งการพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของข้าราชการครู กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 28 ก.พ. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าศึกษาต่อสำหรับนักเรียนกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ก.พ. 2567
ด่วนที่สุด  รบกวนธุรการโรงเรียน แจ้งพนักงานราชการหรือลูกจ้างทุกโครงการที่เปลี่ยนคำนำหน้า,ชื่อ-สกุล กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 27 ก.พ. 2567
ด่วนที่สุด  ส่งแก้ไขบัญชีแนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการสอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2566 สนามอาจวิทยาคาร และชุมชนบ้านตะขบ กลุ่มนิเทศฯ 27 ก.พ. 2567
ปกติ  สำรวจข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ มีตัวอยู่ จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ก.พ. 2567
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั่งคระกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 27 ก.พ. 2567
ปกติ  การย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ก.พ. 2567
ปกติ  ประกาศตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ก.พ. 2567
ปกติ  OBEC POLL สำรวจความคิดเห็นของข้าราชการครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก (จำนวนนักเรียน ไม่เกิน ๔๐ คน) ที่มีต่อการถ่ายโอนอำนาจการบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ก.พ. 2567
ปกติ  การประชุมชี้แจงโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ กลุ่มนิเทศฯ 23 ก.พ. 2567
ปกติ  การจัดห้องสอบ การประเมินความรู้พื้นฐานป.3 กลุ่มนิเทศฯ 23 ก.พ. 2567
ปกติ  การจัดห้องสอบ การประเมินความรู้พื้นฐานป.3 กลุ่มนิเทศฯ 23 ก.พ. 2567
ปกติ  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 กลุ่มอำนวยการ 23 ก.พ. 2567
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายสับเปลี่ยน) ปี พ.ศ.2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 ก.พ. 2567
ปกติ  เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 ก.พ. 2567
ปกติ  การจัดห้องสอบ การประเมินความรู้พื้นฐานป.3 กลุ่มนิเทศฯ 23 ก.พ. 2567
ปกติ  การจัดห้องสอบ การประเมินความรู้พื้นฐานป.3 กลุ่มนิเทศฯ 23 ก.พ. 2567
ปกติ  การจัดห้องสอบ การประเมินความรู้พื้นฐานป.3 กลุ่มนิเทศฯ 23 ก.พ. 2567
ปกติ  การจัดห้องสอบ การประเมินความรู้พื้นฐานป.3 กลุ่มนิเทศฯ 23 ก.พ. 2567
ปกติ  การจัดห้องสอบ การประเมินความรู้พื้นฐานป.3 กลุ่มนิเทศฯ 23 ก.พ. 2567
ปกติ  การดำเนินโครงการสนับสนุนสื่อการอ่านให้โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2567 กลุ่มนิเทศฯ 22 ก.พ. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การนำเวทคณิตสู่ชั้นเรียน” กลุ่มนิเทศฯ 22 ก.พ. 2567
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 ก.พ. 2567
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 ก.พ. 2567
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 ก.พ. 2567
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 ก.พ. 2567
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลและแรมคืน(คลองทราย,หนองใหญ่) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ก.พ. 2567
ปกติ  แจ้งขั้นตอนการได้รับเงินผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 21 ก.พ. 2567
ปกติ  การสรรหา และการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ กลุ่มอำนวยการ 21 ก.พ. 2567
ด่วน  แจ้งแก้ไขคณะกรรมการการดำเนินงานการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 21 ก.พ. 2567
ปกติ  การพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบท กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 ก.พ. 2567
ปกติ  การพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบท กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 ก.พ. 2567
ด่วน  การดำเนินงานการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 21 ก.พ. 2567
ปกติ  ส่งระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2567 กลุ่มอำนวยการ 20 ก.พ. 2567
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ก.พ. 2567
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์โครงการประลองยอดฝีมือเยาวชนดนตรี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ก.พ. 2567
ปกติ  แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 20 ก.พ. 2567
ด่วนที่สุด  ให้เข้าร่วมประชุมการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ก.พ. 2567
ปกติ  ขอมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.พ. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์การประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติ"ร้อยถ้อยคำ ร้อยความทรงจำ จากดวงใจ" เจ็ดทศวรรษ ธ ครองธรรม ธ ครองไทย พระบาทสมเด็จพ กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.พ. 2567
ปกติ  การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปกิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยฯ กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.พ. 2567
ปกติ  การรับชมการประชุมการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บ ปพ.3 ออนไลน์ (ร.ร.ขยายโอกาสทางการศึกษา) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ก.พ. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย (จ้างเหมาบริการ เงินเดือน 15,000 บาท) ดังนี้ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 19 ก.พ. 2567
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลและแรมคืน(บ้านโคกไม้งาม,พนาหนองหิน,ไชยวาล,สันติสุข,ดอนแสนสุข กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ก.พ. 2567
ด่วนที่สุด  แนวทางการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดบุหรี่ไฟฟ้า กรณีพบผู้ครอบครอง หรือเสพ หรือรับไว้ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการกา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ก.พ. 2567
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลและแรมคืน(โกรกสำโรง,หนองรัง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ก.พ. 2567
ปกติ  ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ก.พ. 2567
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลและแรมคืน(น้ำซับ,ชุมชนบ้านเสิงสาง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ก.พ. 2567
ปกติ  โครงการค่ายฝึกอบรม "เยาวชนนักพูดต้านการทุจริตเพื่อรักษ์สิ่งแวดล้อม" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ก.พ. 2567
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.รร.บ้านกุดโบสถ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 ก.พ. 2567
ปกติ  แจ้งการโอนเงินรายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2/2566 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 15 ก.พ. 2567
ปกติ  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียงและหลักสูตรครูไทยยุคใหม่เข้าใจการเงิน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 17 ก.พ. 2567
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 17 ก.พ. 2567
ด่วนที่สุด  การติดตามผลการดำเนินงาน ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 19 ม.ค. 2567
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ 16 ก.พ. 2567
ปกติ  พิธีมอบทุน การศึุกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๗ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ก.พ. 2567
ปกติ  การดำเนินงานเกี่ยวกับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 16 ก.พ. 2567
ด่วนมาก  แจ้งให้มารับใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. ประจำปี 2566 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 16 ก.พ. 2567
ปกติ  ให้พนักงานราชการช่วยปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ก.พ. 2567
ปกติ  การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ก.พ. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ก.พ. 2567
ด่วนที่สุด  พนักงานราชการช่วยปฎิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ก.พ. 2567
ด่วนที่สุด  การติดตามผลการดำเนินงาน ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 19 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การติดตามผลการดำเนินงาน ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 19 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การติดตามผลการดำเนินงาน ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 19 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การติดตามผลการดำเนินงาน ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 19 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การติดตามผลการดำเนินงาน ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 19 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การติดตามผลการดำเนินงาน ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 19 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การติดตามผลการดำเนินงาน ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 19 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การติดตามผลการดำเนินงาน ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 19 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การติดตามผลการดำเนินงาน ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 19 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การติดตามผลการดำเนินงาน ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 19 ม.ค. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในนพระบรมราชินูปถ้มภ์ ปีการศึกษา 2567 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ก.พ. 2567
ปกติ  การประกวดผลงานคลิปวีดิทัศน์ “Meditation Clip Contest” กลุ่มนิเทศฯ 15 ก.พ. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ส่งคำร้องขอย้าย ประจำี พ.ศ.2567 การย้ายกรณีปกติ กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 ก.พ. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การสมัครและคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กลุ่มนิเทศฯ 15 ก.พ. 2567
ปกติ  แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม กรอกแบบสำรวจวิชาเอกของข้าราชการครูที่มีตัวจริง กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 ก.พ. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แทนตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลง) วัดโพธินิมิตร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ก.พ. 2567
ปกติ  แจ้งการสำรวจการบริหารจัดการสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 15 ก.พ. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ปีการศึกษา 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ก.พ. 2567
ปกติ  1ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ปีการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ก.พ. 2567
ปกติ  ขอให้ดำเนินงานเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตนักเรียน (กรณีผลการประเมินนักเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ขึ้นสถานะเสี่ยง/ควรดูแล) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.พ. 2567
ปกติ  โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 (ส่งต่อระดับอุดมศึกษา) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ก.พ. 2567
ปกติ  ขอเชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี ๒๕๖๗ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.พ. 2567
ปกติ  แจ้งเลื่อนปฏิทินการออกติดตามโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนโครงการอาหารกลางวัน ประจำปี ๒๕๖๖ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ก.พ. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ส่งคำร้องขอย้าย ประจำี พ.ศ.2567 การย้ายกรณีปกติ กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 ก.พ. 2567
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.พ. 2567
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.พ. 2567
ปกติ  การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กรณ๊ไม่พักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.พ. 2567
ปกติ  ขอการสนับสนุนการบันทึกข้อมูลสำหรับโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 15 ก.พ. 2567
ด่วนที่สุด  โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2567 (รอบ 2) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 14 ก.พ. 2567
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านลำนางแก้ว) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.พ. 2567
ปกติ  ขอเอกสารเพิ่มเติม การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.พ. 2567
ปกติ  แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 14 ก.พ. 2567
ด่วนที่สุด  โครงการพัฒนาบุคลากรในการทำงานงานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 14 ก.พ. 2567
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 14 ก.พ. 2567
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 14 ก.พ. 2567
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 ก.พ. 2567
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 ก.พ. 2567
ปกติ  การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครู ตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ก.พ. 2567
ปกติ  แจ้งกำชับสถานศึกษาที่มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สมัครใจเข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 14 ก.พ. 2567
ปกติ  แจ้งรายชื่อของพนักงานราชการและอัตราจ้างที่ต้องหักเงิน กยศ. และ กรอ. เดือน กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 14 ก.พ. 2567
ปกติ  แนวทางการดำเนินงานภายหลังบอกเลิกสัญญาก่อสร้าง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 14 ก.พ. 2567
ปกติ  การประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 13 ก.พ. 2567
ปกติ  แจ้งการสำรวจการบริหารจัดการสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 13 ก.พ. 2567
ปกติ  การวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ 4 ทักษะตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล CEFR กลุ่มนิเทศฯ 13 ก.พ. 2567
ปกติ  โครงการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพโรงเรียน จากแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน (งบแลกเป้า)ฯ กลุ่มนิเทศฯ 13 ก.พ. 2567
ด่วนที่สุด  การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2568 และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนโยบายและแผน 6 ก.พ. 2567
ด่วนที่สุด  การจัดกิจกรรม "ความห่วงใยจากใจครู มอบความรู้ด้วยความรัก" นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย กลุ่มนิเทศฯ 13 ก.พ. 2567
ด่วนที่สุด  การดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (ปักธงชัย) กลุ่มนิเทศฯ 13 ก.พ. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดวาดภาพระบายสี กลุ่มนิเทศฯ 13 ก.พ. 2567
ด่วนที่สุด  การดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (วังน้ำเขียว) กลุ่มนิเทศฯ 13 ก.พ. 2567
ด่วนที่สุด  การดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (เสิงสาง) กลุ่มนิเทศฯ 13 ก.พ. 2567
ด่วนที่สุด  การดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (ครบุรี) กลุ่มนิเทศฯ 13 ก.พ. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ (ICE 2024) กลุ่มนิเทศฯ 13 ก.พ. 2567
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ กลุ่มอำนวยการ 12 ก.พ. 2567
ปกติ  การจัดส่งแนวทางการดำเนินงานโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ และโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ คลิปวีดีโอสั้น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ก.พ. 2567
ด่วน  การประชุมชี้แจงแนวทางเตรียมความพร้อมในประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 12 ก.พ. 2567
ปกติ  ประกาศนโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2567 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ก.พ. 2567
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลและแรมคืน(บ้านโคกสันติสุข,น้ำซับ,ชุมชนจระเข้หิน,บ้านใหญ่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ก.พ. 2567
ปกติ  การสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ กลุ่มอำนวยการ 12 ก.พ. 2567
ด่วนที่สุด  โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความเข้มแข็งการดำเนินงานโรงเรียน อย.น้อย ฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ก.พ. 2567
ปกติ  โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ก.พ. 2567
ปกติ  กำชับมาตรการดำเนินงานกิจกรรมออมทรัพย์นักเรียนของโรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ก.พ. 2567
ปกติ  การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ประจำปี 2567 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ก.พ. 2567
ด่วนที่สุด  การกำชับ มาตรการการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน และการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพนักเรียนเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ก.พ. 2567
ปกติ  การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2567 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ก.พ. 2567
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลและแรมคืน(บ้านน้อย,บ้านโคกสะอาด,บ้านซับไทรทอง,ชุมชนบ้านตะขบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ก.พ. 2567
ด่วนที่สุด  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบดำเนินงาน รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา (ฉบับปรับปรุง) กลุ่มนโยบายและแผน 9 ก.พ. 2567
ด่วนที่สุด  การเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ประจำปี ๒๕๖๗ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ก.พ. 2567
ด่วนที่สุด  การติดตามผลการดำเนินงาน ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 19 ม.ค. 2567
ปกติ  การเดินแบบผ้าไทยเพื่อการกุศล"ร้อยรักภูมิปัญญาไทย ร้อยสายใยหลานย่าโม" กลุ่มอำนวยการ 9 ก.พ. 2567
ด่วนที่สุด  การติดตามผลการดำเนินงาน ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 19 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การติดตามผลการดำเนินงาน ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 19 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การติดตามผลการดำเนินงาน ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 19 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การติดตามผลการดำเนินงาน ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 19 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การติดตามผลการดำเนินงาน ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 19 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การติดตามผลการดำเนินงาน ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 19 ม.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 ก.พ. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 ก.พ. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 ก.พ. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 ก.พ. 2567
ด่วนที่สุด  การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2568 และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนโยบายและแผน 6 ก.พ. 2567
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ม.ค. 2567
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 30 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 ก.พ. 2567
ด่วนที่สุด  การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” กลุ่มนโยบายและแผน 8 ก.พ. 2567
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม กลุ่มนโยบายและแผน 8 ก.พ. 2567
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 ก.พ. 2567
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 ก.พ. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมด้านการสอนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 ก.พ. 2567
ปกติ  ปฏิทินการบริหารงานบุคคล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 ก.พ. 2567
ปกติ  แจ้งรายชื่อกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ พ.ศ กลุ่มอำนวยการ 8 ก.พ. 2567
ปกติ  การสรรหา และการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ พ.ศ.๒๕๖๗ กลุ่มอำนวยการ 8 ก.พ. 2567
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม กลุ่มนโยบายและแผน 8 ก.พ. 2567
ด่วนที่สุด  การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2568 และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนโยบายและแผน 7 ก.พ. 2567
ปกติ  การขออนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2567 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.พ. 2567
ปกติ  ทุนการศึกษามูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ปีกศ 2567 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ม.ค. 2567
ด่วน  การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.พ. 2567
ด่วน  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แทนตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลง) บ้านคลองสาริกา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.พ. 2567
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (ธงชัยเหนือวิทยาฯ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.พ. 2567
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กรณีไม่พักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.พ. 2567
ด่วน  ประกาศหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสของอบจ.นม. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.พ. 2567
ปกติ  การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 6 ก.พ. 2567
ด่วนที่สุด  การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2568 และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนโยบายและแผน 6 ก.พ. 2567
ด่วน  แก้ไขบัญชีแนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 6 ก.พ. 2567
ปกติ  เอกสารแนบ การประชุมรับนักเรียน ปี 2567 (คู่มือระบบรายงานผลการรับนักเรียน ปี 67) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ก.พ. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 1 ก.พ. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 1 ก.พ. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 6 ก.พ. 2567
ปกติ  การรับชุมการถ่ายทอดสดประชุมการรับนักเรียน และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (สพฐ.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ก.พ. 2567
ด่วนที่สุด  การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2568 และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนโยบายและแผน 6 ก.พ. 2567
ด่วนที่สุด  แนวทางการบริหารจัดการห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 6 ก.พ. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 1 ก.พ. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2 ก.พ. 2567
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลและแรมคืน(บ้านลำไซกง,บ้านบุตาโฮ-โนนกลาง,บ้านโคกใบบัว,บ้านหนองตะเข้-หนองตูม,บ้านนางเหริญ,บ้านหนองต้อ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ก.พ. 2567
ปกติ  ขอเชิญประชุมพิจารณาการขออนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2567 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ก.พ. 2567
ปกติ  การจัดทำคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (บรรจุวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567) กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ก.พ. 2567
ปกติ  ยืนยันยอดเงินประกันสัญญาที่นำฝากกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 1 ก.พ. 2567
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย กลุ่มนิเทศฯ 5 ก.พ. 2567
ปกติ  การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 5 ก.พ. 2567
ปกติ  การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 5 ก.พ. 2567
ปกติ  แก้ไขคำสั่งแนบท้ายคณะกรรมการสนามสอบ O-NET สนามบ้านบุเจ้าคุณ และบ้านระเริง กลุ่มนิเทศฯ 5 ก.พ. 2567
ปกติ  การดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สนามสอบ อ.วังน้ำเขียว กลุ่มนิเทศฯ 5 ก.พ. 2567
ปกติ  การดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สนามสอบ อ.ปักธงชัย กลุ่มนิเทศฯ 5 ก.พ. 2567
ปกติ  การดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สนามสอบ อ.ครบุรี และ อ.เสิงสาง กลุ่มนิเทศฯ 5 ก.พ. 2567
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี ๒๕๖๗ กลุ่มอำนวยการ 5 ก.พ. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างพี่เลี้ยง เดือน ม.ค. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 5 ก.พ. 2567
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลและแรมคืน(บ้านปางไม้,บ่อลิงประชาสรรค์,บ้านราษฎร์สามัคคี,บ้านราษฏร์พัฒนา,บ้านตะกุดโนนระเวียง,บ้านดอนแขวนฯ,บ้านค กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 ก.พ. 2567
ปกติ  การรายงานผลการจัดการเรียนรู้ (Active Learning) ที่ส่งผลต่อสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน กลุ่มนิเทศฯ 5 ก.พ. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางภาษา และเตรียมความพร้อมนักเรียน เพื่อการต่อยอด ด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพในระดับสากล ประจำปีงบประมา กลุ่มนิเทศฯ 5 ก.พ. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์แข่งขันการต่อคำศัพท์ และสมการ ระดับประเทศ กลุ่มนิเทศฯ 5 ก.พ. 2567
ปกติ  รายงานผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มนโยบายและแผน 31 ม.ค. 2567
ปกติ  การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างพี่เลี้ยง เดือน ม.ค. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2 ก.พ. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างพี่เลี้ยง เดือน ม.ค. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2 ก.พ. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างพี่เลี้ยง เดือน ม.ค. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2 ก.พ. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างพี่เลี้ยง เดือน ม.ค. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2 ก.พ. 2567
ด่วนที่สุด  ขอส่งเอกสารเพิ่มเติม รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา กลุ่มนโยบายและแผน 29 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การประชุมทางไกลผ่านระบบ​ Zoom​ Cloud Meeting การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย​ "1​ อำเภอ​ 1​ โรงเรียนคุณภาพ" กลุ่มนโยบายและแผน 2 ก.พ. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างธุรการ 9,000 บาท เดือน ม.ค. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2 ก.พ. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างธุรการ 9,000 บาท เดือน ม.ค. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2 ก.พ. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างธุรการ 9,000 บาท เดือน ม.ค. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2 ก.พ. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างธุรการ 9,000 บาท เดือน ม.ค. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2 ก.พ. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างธุรการ 9,000 บาท เดือน ม.ค. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2 ก.พ. 2567
ด่วนที่สุด  การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา กลุ่มนิเทศฯ 2 ก.พ. 2567
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำหลักฐานการศึกษาให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมหรือไฟไหม้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ก.พ. 2567
ปกติ  การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 ก.พ. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้ใน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 2 ก.พ. 2567
ปกติ  ส่งคู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มนิเทศฯ 2 ก.พ. 2567
ปกติ  มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมย้อนหลัง หัวข้อ “การบูรณาการปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อการศึกษา” กลุ่มนิเทศฯ 2 ก.พ. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างครูผู้่ทรง เดือน ม.ค. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2 ก.พ. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างธุรการ 9,000 บาท เดือน ม.ค. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 1 ก.พ. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างธุรการ 9,000 บาท เดือน ม.ค. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 1 ก.พ. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างธุรการ 9,000 บาท เดือน ม.ค. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 1 ก.พ. 2567
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 ม.ค. 2567
ปกติ  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างธุรการ 9,000 บาท เดือน ม.ค. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 1 ก.พ. 2567
ด่วนที่สุด  ประซาสัมพันธ์การแข่งขันทุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ยุวชน ประจำปี ๒๕๖๗ กลุ่มนิเทศฯ 1 ก.พ. 2567
ปกติ  ตรวจสอบข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ปี 2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 ก.พ. 2567
ปกติ  การขอใช้ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน กลุ่มอำนวยการ 1 ก.พ. 2567
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  ให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาในการคัดกรองเชิงรุกในโรงเรียน และดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน วัยรุ่น ในเขตสุขภาพ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 ม.ค. 2567
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ม.ค. 2567
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ม.ค. 2567
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี ๒๕๖๗ กลุ่มอำนวยการ 1 ก.พ. 2567
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ม.ค. 2567
ปกติ  การเก็บเงินค่าบำรุงลูกเสือ ประจำปี 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 ม.ค. 2567
ปกติ  ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยค่าบำรุงลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ.2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 ม.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพัดทะเล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 ม.ค. 2567
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองเตย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 ม.ค. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ประจำปี 2567 กลุ่มนิเทศฯ 31 ม.ค. 2567
ปกติ  รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 ม.ค. 2567
ปกติ  กำชับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 ม.ค. 2567
ปกติ  ติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ย้อนหลัง ครั้งที่ 8 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 ม.ค. 2567
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลและแรมคืน(บ้านไผ่,บ้านพุปลาไหล,บ้านหนองไผ่ใหญ่,บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด,บ้านหนองใหญ่พัฒนา) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 ม.ค. 2567
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลและแรมคืน(วัดพรหมราช,ตะแบกวิทยา,บ้านปลายดาบ,บ้านหนองหลักศิลา,บ้านสระประทีป,หนองไผ่วิทยา,บ้านประชาสันต์,หนองใหญ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 ม.ค. 2567
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลและแรมคืน(บ้านเทพนิมิต,บ้านระเริง,บ้านโนนสาวเอ้,บ้านสุขัง,ตะแบกวิทยา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 ม.ค. 2567
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งรักษาการในตำหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เรียนฟรี 15 ปี)กรณีมีเงินอุดหนุนคงเหลือเกิ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 31 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขสัญญาจ้างครูพี่เลี้ยง ที่ทำสัญญาจ้างในวันที่ 22 ม.ค. 66 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 30 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  ทุนการศึกษาพระราชทาน “นวฤกษ์” มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ม.ค. 2567
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (จอมทองวิทยา) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ม.ค. 2567
ปกติ  แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามนโยบายบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กฯ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 29 ม.ค. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 29 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมกา กลุ่มนโยบายและแผน 29 ม.ค. 2567
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านโคกสำราญ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การปรับปรุงปฏิทินการดำเนินงาน กรณีปกติ ในหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบดำเนินงาน รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา กลุ่มนโยบายและแผน 29 ม.ค. 2567
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศล กลุ่มอำนวยการ 29 ม.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 26 ม.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 26 ม.ค. 2567
ปกติ  แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุและมอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 26 ม.ค. 2567
ปกติ  การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน ครั้งที่ 142 ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 26 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  แจ้งเชิญประชุม คณะกรรมการการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ อ.ครบุรี กลุ่มนิเทศฯ 26 ม.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 26 ม.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 24 ม.ค. 2567
ปกติ  โครงการฝึกอบรมวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กลุ่มนิเทศฯ 26 ม.ค. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การบรรยายกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการศึกษา เพื่อเตรียมสู่อาชีพ ระดับมัธยมศึกษา” กลุ่มนิเทศฯ 26 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  คณะรัฐมนตรีมีมติยกเว้นให้ครูไม่ต้องอยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ กลุ่มอำนวยการ 25 ม.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าศึกษาบุตร กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 25 ม.ค. 2567
ด่วน  โครงการฝึกอบรมวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กลุ่มนิเทศฯ 25 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม คณะกรรมการการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ อำเภอเสิงสาง กลุ่มนิเทศฯ 25 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  แก้ไขบัญชีแนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการสอบ NT โรงเรียนวัดใหม่สำโรง กลุ่มนิเทศฯ 25 ม.ค. 2567
ปกติ  แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา--ฉบับแก้ไข กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 ม.ค. 2567
ด่วน  ขอเชิญร่วมพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม ๔๓ ฉบับ พระ กลุ่มนิเทศฯ 25 ม.ค. 2567
ด่วน  ขอเชิญร่วมพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม ๔๓ ฉบับ พระ กลุ่มนิเทศฯ 25 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม คณะกรรมการการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ อ.ปักธงชัย กลุ่มนิเทศฯ 25 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม คณะกรรมการการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 25 ม.ค. 2567
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.รร.บ้านคลองซับน้อยสามัคคี กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ม.ค. 2567
ปกติ  ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 24ก 00681 เลขที่ 1-50 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 24 ม.ค. 2567
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลและแรมคืน(ธงชัยเหนือ,อาจวิทยาคาร) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ม.ค. 2567
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งรักษาการในตำหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 ม.ค. 2567
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (จอมทองวิทยา) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ม.ค. 2567
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กรณีไม่พักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ม.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(วัดศรีษะกระบือ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ม.ค. 2567
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ม.ค. 2567
ปกติ  การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลา 6 เดือน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 24 ม.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าศึกษาบุตร กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 24 ม.ค. 2567
ปกติ  การพัฒนาหลักสูตรUpskil&Reskill สร้างสรรค์สื่อยุคใหม่ไปกับ Digital Tools กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 24 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  มติคณะรัฐมนตรี เรื่องการยกเลิกการอยู่เวรของครูในโรงเรียนและสถานศึกษาทั่วประเทศ กลุ่มอำนวยการ 24 ม.ค. 2567
ปกติ  ให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ไปรับราชการต่างสังกัด กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 ม.ค. 2567
ปกติ  การดำเนินการโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดฯ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 24 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  เฝ้าระวังบุคคลภายนอกเข้ามาก่อความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ม.ค. 2567
ปกติ  ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มนิเทศฯ 24 ม.ค. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์งานฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ ๘ :โคราชมหานครแห่งบรรพชีวินของโลก กลุ่มนิเทศฯ 24 ม.ค. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 24 ม.ค. 2567
ปกติ  การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (แก้ไขหน้าคำสั่ง) กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 ม.ค. 2567
ปกติ  แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 ม.ค. 2567
ปกติ  แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 ม.ค. 2567
ปกติ  แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 ม.ค. 2567
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 ม.ค. 2567
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  ส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 กลุ่มเมืองปักไหมงาม กลุ่มนิเทศฯ 23 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  ส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 กลุ่มวังน้ำเขียวสามัคคี กลุ่มนิเทศฯ 23 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  ส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 กลุ่มเบญจมิตรธงชัย กลุ่มนิเทศฯ 23 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  ส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 กลุ่มสมเด็จพระธีรญาณมุนี กลุ่มนิเทศฯ 23 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  ส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 กลุ่มลำพระเพลิง กลุ่มนิเทศฯ 23 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  ส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 กลุ่มพระยาตะแบก กลุ่มนิเทศฯ 23 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  ส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 กลุ่มถ้ำวัวแดง กลุ่มนิเทศฯ 23 ม.ค. 2567
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  เชิญประชุมคณะกรรมการสอบ Onet ปีการศึกษา 2566 ครบุรี,เสิงสาง กลุ่มนิเทศฯ 23 ม.ค. 2567
ปกติ  แก้ไขรายชื่อคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 (หนองหลักศิลา) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ม.ค. 2567
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 23 ม.ค. 2567
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 23 ม.ค. 2567
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 23 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่2 กลุ่มนโยบายและแผน 23 ม.ค. 2567
ปกติ  แจ้งพนักงานราชการ,อัตราจ้าง,จ้างเหมาบริการทุกโครงการ ที่มีรายได้ประจำปี 2566 ให้ยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่าย ดังนี้ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 23 ม.ค. 2567
ปกติ  การให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 ม.ค. 2567
ปกติ  เกียรติบัตรคณะกรรมการงานศิลปหัตุถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 22 ม.ค. 2567
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 ม.ค. 2567
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลและแรมคืน(รร.บ้านคลองสะท้อน,คลองใบพัด,วังหมี,หนองนกเขียนสามัคคี,บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม,บ้านกลาง,บ้านหนองไม้สัก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ม.ค. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์งาน Open House การศึกษาทางเลือกโรงเรียนลินคอล์น เฮาส์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ม.ค. 2567
ปกติ  การติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน่วยตรวจสอบภายใน 19 ม.ค. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้สุขภาพ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 22 ม.ค. 2567
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 22 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม กลุ่มนโยบายและแผน 22 ม.ค. 2567
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระผักโพด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ม.ค. 2567
ปกติ  โครงการพัฒนาบุคลากรในการทำงานงานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 22 ม.ค. 2567
ปกติ  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 ม.ค. 2567
ด่วน  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 22 ม.ค. 2567
ปกติ  โครงการพัฒนาบุคลากรในการทำงานงานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 22 ม.ค. 2567
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ม.ค. 2567
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ม.ค. 2567
ปกติ  การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 ม.ค. 2567
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลและแรมคืน(บ้านเมืองปักสามัคคี,คลองกุ่ม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ม.ค. 2567
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลและแรมคืน11 รร. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ม.ค. 2567
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลและแรมคืน(ซับเต่า,สุขไพบูลย์,เขาพญาปราบ,คลองสาริกา,,สระตะเคียน,หนองหิน,ไร่แหลมทองหนองตะแบก) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ม.ค. 2567
ปกติ  แก้ไข ชื่อโรงเรียนอนุบาลครบุรี ในเขตพื้นที่บริการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 ม.ค. 2567
ปกติ  การแต่งตั้งข่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ดำรงตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 ม.ค. 2567
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สถานที่ กลุ่มนิเทศฯ 19 ม.ค. 2567
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 ม.ค. 2567
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สถานที่ กลุ่มนิเทศฯ 19 ม.ค. 2567
ปกติ  ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการจันทบุรีเขต 1 กลุ่มนิเทศฯ 19 ม.ค. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนม.6 สำหรับการสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ A-lever กลุ่มนิเทศฯ 19 ม.ค. 2567
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลและแรมคืน (แก้ไข) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ม.ค. 2567
ปกติ  ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มนิเทศฯ 19 ม.ค. 2567
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.รร. กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 ม.ค. 2567
ปกติ  โครงการจัดประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ปีที่18 กลุ่มนิเทศฯ 19 ม.ค. 2567
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลและแรมคืน 9 รร.(หนองโสน,สระผักโพด,บ้านครบุรี,ปางไม้,วังตะเคียน,หนองแคทราย,บุยายแลบ,ทรัพย์เจริญ,หนองเมา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ม.ค. 2567
ปกติ  ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การจัดทำข้อมูลของโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย "1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ" กลุ่มนโยบายและแผน 19 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบลงทุน เพิ่มเติม กลุ่มนโยบายและแผน 19 ม.ค. 2567
ปกติ  การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ม.ค. 2567
ปกติ  ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ปีการศึกษา 2567 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ม.ค. 2567
ปกติ  ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ม.ค. 2567
ปกติ  มอบหนังสือผลงานรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ม.ค. 2567
ปกติ  โครงการพัฒนาบุคลากรในการทำงานงานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 ม.ค. 2567
ปกติ  การสรรหา และการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ กลุ่มอำนวยการ 18 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การจัดกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษา สัปดาห์ “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  ตัวอย่างใบส่งมอบงานและตรวจรับงาน ครูผู้ทรงคุณค่า เดือน ม.ค. 67 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 18 ม.ค. 2567
ปกติ  ขอเลื่อนการประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ม.ค. 2567
ปกติ  การจัดส่งเงินสนับสนุนการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๗ กลุ่มอำนวยการ 18 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายวิชาการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 กลุ่มนิเทศฯ 18 ม.ค. 2567
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 18 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  ขอข้อมูลการสำรวจ ตรวจนับสินทรัพย์ของโรงเรียนภายใต้สังกัด ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 17 ม.ค. 2567
ปกติ  แจ้งยกเลิกการสั่งจองและการจัดพิมพ์บันทึกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2567 กลุ่มอำนวยการ 17 ม.ค. 2567
ปกติ  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ กลุ่มอำนวยการ 17 ม.ค. 2567
ปกติ  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม กลุ่มอำนวยการ 17 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การสำรวจความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย "1 โรงเรียน 1 โรงเรียนคุณภาพ" กลุ่มนโยบายและแผน 17 ม.ค. 2567
ปกติ  แนวทางการลดภาระการประเมินของสถานศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน 17 ม.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 16 ม.ค. 2567
ปกติ  การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ม.ค. 2567
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม รอบที่ 1) กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 ม.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 16 ม.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 16 ม.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 16 ม.ค. 2567
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 17 ม.ค. 2567
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การรายงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ 1/2567 หน่วยตรวจสอบภายใน 16 ม.ค. 2567
ด่วน  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัดหงษ์) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ม.ค. 2567
ด่วน  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัดม่วง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  มาตรการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ม.ค. 2567
ด่วน  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านสันติสุข) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ม.ค. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ "โครงการทุนสร้างคนสร้างบัณฑิต รุ่นที่ 23/2567 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ม.ค. 2567
ด่วน  แจ้งโรงเรียน คัดกรองภาษาไทย กลุ่มนิเทศฯ 15 ม.ค. 2567
ปกติ  จดหมายเชิญฟรี นักเรียนทดสอบออนไลน์ กลุ่มนิเทศฯ 15 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  ขอข้อมูลการใช้ใบเสร็จรับเงิน ปีงบประมาณ 2566 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 15 ม.ค. 2567
ปกติ  ประกาศเผลการประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติ67 กลุ่มนิเทศฯ 15 ม.ค. 2567
ปกติ  โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 8 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC Awards) ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC Awards) ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 14 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC Awards) ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 14 ม.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 ม.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  โครงการพัฒนาบุคลากรในการทำงานงานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 ม.ค. 2567
ปกติ  โครงการพัฒนาบุคลากรในการทำงานงานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  โครงการพัฒนาบุคลากรในการทำงานงานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 ม.ค. 2567
ปกติ  แจ้งยอดหัก กยศ. และ กรอ. ประจำเดือน มกราคม 2567 ของพนักงานราชการ และ อัตราจ้าง ตามรายชื่อดังนี้ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 12 ม.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2566 (30%) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 8 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การรายงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ 1/2567 หน่วยตรวจสอบภายใน 11 ม.ค. 2567
ปกติ  การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2567 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ม.ค. 2567
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลและแรมคืน(บ้านบุมะค่า,บ้านมาบตะโกเอน,บ้านหนองสองห้อง,บ้านบุตะโก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  สำรวจความต้องการวิชาเอก พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 ม.ค. 2567
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา(วัดหลุมข้าว) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ม.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าศึกษาบุตร กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 11 ม.ค. 2567
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา(บ้านยางกระทุง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ม.ค. 2567
ปกติ  การให้บริการทดสอบกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสวาระดิถีวันีใหม่และวันครูประจำปี พ.ศ.2567 กลุ่มนิเทศฯ 11 ม.ค. 2567
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านโนนสมบูรณ์) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ม.ค. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง Tokyo Metropolitan Board of Education และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนิเทศฯ 11 ม.ค. 2567
ปกติ  มอบเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน ชั้นที่ ๑ และขั้นที่๒ฯ กลุ่มนิเทศฯ 11 ม.ค. 2567
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ ครู รร.บ้านพุปลาไหล กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 ม.ค. 2567
ปกติ  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 ม.ค. 2567
ปกติ  ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ม.ค. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เข้ารับการฝึกอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2567 กลุ่มนิเทศฯ 10 ม.ค. 2567
ปกติ  ตอบแบบประเมินการดำเนินโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มนิเทศฯ 10 ม.ค. 2567
ปกติ  ขออนุญาตใช้แบบ สปช.104/26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) กลุ่มนโยบายและแผน 10 ม.ค. 2567
ปกติ  ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มนิเทศฯ 10 ม.ค. 2567
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 ม.ค. 2567
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัย กลุ่มนิเทศฯ 10 ม.ค. 2567
ปกติ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2568 กลุ่มนโยบายและแผน 10 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  การให้บริการทดสอบกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสวาระดิถีวันีใหม่และวันครูประจำปี พ.ศ.2567 กลุ่มนิเทศฯ 10 ม.ค. 2567
ปกติ  ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มนิเทศฯ 10 ม.ค. 2567
ปกติ  ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มนิเทศฯ 10 ม.ค. 2567
ปกติ  การคัดเลือกเด็กและเยาวชน กิจกรรม young smart : young ทำดี ประจำปี 2567 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ม.ค. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ 2567 กลุ่มนิเทศฯ 10 ม.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 10 ม.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 10 ม.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 10 ม.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 10 ม.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 10 ม.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 10 ม.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 10 ม.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 10 ม.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 10 ม.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 10 ม.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 10 ม.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 10 ม.ค. 2567
ปกติ  การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 10 ม.ค. 2567
ปกติ  การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 5 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ม.ค. 2567
ปกติ  ประชุมชี้แจงสถานศึกษานำร่องในการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียง แบบออนไลน์ (RT e-Exam) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษ กลุ่มนิเทศฯ 10 ม.ค. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 29 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ม.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 9 ม.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 9 ม.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 ม.ค. 2567
ปกติ  การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  สำรวจความต้องการวิชาเอก พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  สำรวจความต้องการวิชาเอก พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 ม.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 5 ม.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 5 ม.ค. 2567
ปกติ  แจ้งการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 5 ม.ค. 2567
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 ม.ค. 2567
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลและแรมคืน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 ม.ค. 2567
ด่วนที่สุด  เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการฯ "สมัครเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (GSHPS)" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 ม.ค. 2567
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(สถานีแก้หนี้ครู) กลุ่มอำนวยการ 8 ม.ค. 2567
ปกติ  การเพิ่ม/ลด และการแก้ไขข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในการจัดสอบ O-net ปีการศึกษา 256 กลุ่มนิเทศฯ 8 ม.ค. 2567
ปกติ  การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 8 ม.ค. 2567
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากร กลุ่มนิเทศฯ 8 ม.ค. 2567
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ กลุ่มนิเทศฯ