ระดับความสำคัญ-->   ปกติ    ด่วน    ด่วนมาก    ด่วนที่สุด
รายการ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมแนวดำเนินการนิเทศ ติดตามยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 28 พ.ย. 2565
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั่งคระกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 28 พ.ย. 2565
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั่งคระกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 28 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  มาตรการเฝ้าระวังการเล่นพนันในสถานศึกษาช่วงมหกรรมกีฬาฟุตบอลโลก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 พ.ย. 2565
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 28 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม กลุ่มนโยบายและแผน 18 พ.ย. 2565
ปกติ  ตัวอย่างใบส่งมอบงานและตรวจรับงาน ของครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 25 พ.ย. 2565
ปกติ  การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๗ กลุ่มอำนวยการ 25 พ.ย. 2565
ปกติ  ทุนการศึกษาจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน กลุ่มนิเทศฯ 25 พ.ย. 2565
ปกติ  การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม (Crossword) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๐ กลุ่มนิเทศฯ 25 พ.ย. 2565
ปกติ  ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 25 พ.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครครูเข้าร่วมการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ ASEAN Teachers’ Boot Camp กลุ่มนิเทศฯ 25 พ.ย. 2565
ปกติ  การสำรวจโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความประสงค์ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 25 พ.ย. 2565
ปกติ  การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 25 พ.ย. 2565
ปกติ  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 พ.ย. 2565
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน พ.ย. 65 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 25 พ.ย. 2565
ปกติ  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 พ.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกนานาชาติ IRO 2022 กลุ่มนิเทศฯ 25 พ.ย. 2565
ปกติ  แนวปฏิบัติการกำหนดรายวิชา/วิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ในการเสนอขอให้มีวิทยฐานะ กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 พ.ย. 2565
ปกติ  การนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA เพื่อขอมีวิทยฐะานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 พ.ย. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 พ.ย. 2565
ปกติ  การให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 พ.ย. 2565
ปกติ  ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอนำเสนอหนังสือแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเลือกใช้ในโรงเรียน สถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 25 พ.ย. 2565
ปกติ  การรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 25 พ.ย. 2565
ปกติ  การสำรวจโรงเรียนที่มีความประสงค์ขอรับเกียรติบัตรของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ประจำปีการ กลุ่มนิเทศฯ 25 พ.ย. 2565
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 กลุ่มนโยบายและแผน 24 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 24 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 8 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลและเเรมคืน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน ผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  ขอตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมด้านการสอนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 พ.ย. 2565
ปกติ  การสำรวจข้อมูลครูผู้รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 24 พ.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ส่งจดหมายข่าว NIETS NEWs ฉบับที่ ๘๙ กลุ่มนิเทศฯ 24 พ.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการบริการการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W) และ การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้ กลุ่มนิเทศฯ 24 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การนิเทศ ติดตาม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 24 พ.ย. 2565
ปกติ  การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 24 พ.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ระบบการทดสอบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยนำผลการทดสอบ ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ กลุ่มนิเทศฯ 24 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 พ.ย. 2565
ปกติ  อนุญาตการลา กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 พ.ย. 2565
ปกติ  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 พ.ย. 2565
ปกติ  ส่งสำเนาหนังสือส่งตัวของ จินตหรา สายแวว กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 พ.ย. 2565
ด่วน  การนิเทศ ติดตาม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 23 พ.ย. 2565
ปกติ  การนิเทศ ติดตาม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 23 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์บุคลากร กลุ่มนิเทศฯ 23 พ.ย. 2565
ด่วน  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านพันธ์สงวน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 พ.ย. 2565
ปกติ  แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณ รายการงบลงทุน (ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ 2566 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 23 พ.ย. 2565
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 พ.ย. 2565
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 พ.ย. 2565
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 พ.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 พ.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 พ.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 พ.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 พ.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณและเงินงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 พ.ย. 2565
ปกติ  รับทราบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 พ.ย. 2565
ปกติ  สรุปวันลา จินตหรา สายแวว กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 พ.ย. 2565
ปกติ  จัดสรรงบประมาณโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 22 พ.ย. 2565
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านโปร่งสนวน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 พ.ย. 2565
ด่วน  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ( บ้านคลองทุเรียน ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 พ.ย. 2562
ปกติ  การตรวจสอบความขาดแคลนจำเป็นในการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน 22 พ.ย. 2565
ปกติ  กำหนดการจัดการแข่งขัน “ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 กลุ่มนิเทศฯ 22 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 22 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 22 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 22 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 22 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 พ.ย. 2565
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 พ.ย. 2565
ปกติ  ประกาศผลการประกวดแข่งขันผลงานสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 กลุ่มนิเทศฯ 22 พ.ย. 2565
ปกติ  การจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 พ.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 พ.ย. 2565
ด่วน  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้คำปรึกษาด้านอนามัยเจริญพันธุ์วัยรุ่น จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 พ.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณและเงินงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมปรึกษาแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ข้าราชการบำนาญ กลุ่มอำนวยการ 22 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 21 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  สมัครเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 21 พ.ย. 2565
ปกติ  แจ้งประชาสัมพันธ์การขอขยายเวลาชะลอการดำเนินการทางกฎหมายของธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มอำนวยการ 21 พ.ย. 2565
ปกติ  แจ้งกำหนดตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มอำนวยการ 21 พ.ย. 2565
ปกติ  การจัดสรรเงินทุนหมุนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ประจำปี 2566 กลุ่มอำนวยการ 21 พ.ย. 2565
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลและแรมคืน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 พ.ย. 2565
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 พ.ย. 2565
ปกติ  แต่งตั้งกรรมการประเมินผอ.เขตชช. กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอเชิญเป็นเกียรติ กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 พ.ย. 2565
ปกติ  คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมการประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นต่อต้านทุจริต2565 กลุ่มนิเทศฯ 18 พ.ย. 2565
ปกติ  การประชุมชี้แจงการต่อยอดนวัตกรรม 12 เดือน webinar การเรียนรู้ ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต สู่การประยุกต์ใช้ในห้องเรียน กลุ่มนิเทศฯ 18 พ.ย. 2565
ปกติ  สำรวจข้อมูลครูผู้รับผิดชอบ โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 18 พ.ย. 2565
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพัฒนาการนิเทศการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม) กลุ่มนิเทศฯ 18 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์บุคลากร กลุ่มนิเทศฯ 18 พ.ย. 2565
ปกติ  เกลี่ยอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 พ.ย. 2565
ปกติ  เกลี่ยอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 พ.ย. 2565
ปกติ  เกลี่ยอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบความขาดแคลนจำเป็นในการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน 18 พ.ย. 2565
ปกติ  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 พ.ย. 2565
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 พ.ย. 2565
ปกติ  เอกสาร QR Code แบบตอบรับประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูให้คำปรึกษาอนามัยเจริญพันธ์ุวัยรุ่น 25 พ.ย.65 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 พ.ย. 2565
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านหนองรัง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 พ.ย. 2565
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 17 พ.ย. 2565
ปกติ  คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุน ปี 2565 เข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 พ.ย. 2565
ปกติ  ตัวอย่างใบส่งมอบงานและตรวจรับงาน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 17 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 พ.ย. 2565
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้คำปรึกษาด้านอนามัยเจริญพันธุ์วัยรุ่น จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอให้ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กลุ่มนโยบายและแผน 17 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอให้ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  ประชา่สัมพันธ์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 พ.ย. 2565
ปกติ  พิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 พ.ย. 2565
ปกติ  การจัดสรรอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปี 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 พ.ย. 2565
ปกติ  การจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 พ.ย. 2565
ปกติ  การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 16 พ.ย. 2565
ปกติ  การทำสัญญาจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 พ.ย. 2565
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านยางกระทุง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 พ.ย. 2565
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลและแรมคืน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 พ.ย. 2565
ปกติ  การบริหารอัตรากำลังพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 พ.ย. 2565
ปกติ  การจัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีงบ 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  เชิญประชุมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนิเทศฯ 15 พ.ย. 2565
ปกติ  สำรวจและเก็บข้อมูลในการดำเนินโครงการวิจัยการสำรวจสถานกรณ์รู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลของประชาชนไทย ยุค New Normal กลุ่มนิเทศฯ 15 พ.ย. 2565
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (รักเมืองไทย1 มูลนิธิเตชะไพบูลย์) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 พ.ย. 2565
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (หนองนกเขียนสามัคคี) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 พ.ย. 2565
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (ชุมชนบ้านตะขบ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 พ.ย. 2565
ปกติ  แจ้งการหัก กยศ. และ กรอ. เดือน พฤศจิกายน 2565 ของพนักงานราชการและอัตราจ้าง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 15 พ.ย. 2565
ปกติ  แจ้งการดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เลื่อนวันจัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯครั้งที่ 26 ประจำปีพศ.2565 ระดับพื้นที่จังหวัด กลุ่มนิเทศฯ 14 พ.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การทดสอบความสามารถทางวิทยาศาสตร์ (Pre-science) ครั้งที่ ๓ กลุ่มนิเทศฯ 14 พ.ย. 2565
ปกติ  การรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนเพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบระดับประถมศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 14 พ.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประเมินตนเองในโปรแกรมออนไลน์ และขอเชิญเข้าร่วมประชุม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 พ.ย. 2565
ปกติ  เชิญโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมประชุม เด็กไทยสายตาดีฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 พ.ย. 2565
ปกติ  การขยายผลโครงการความร่วมมือในการพัฒนาสื่อของสพฐ. กลุ่มนิเทศฯ 14 พ.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์นิทรรศการศิลปะเยาวชนนานาชาติ “Joy of Tashkent” ครั้งที่ ๙ กลุ่มนิเทศฯ 14 พ.ย. 2565
ด่วน  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 พ.ย. 2565
ด่วน  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอเชิญครูแกนนำเข้าร่วมประชุมการรายงานผลการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางฯ กลุ่มนิเทศฯ 14 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 พ.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ต.ค. 2565
ปกติ  แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ สพฐ เอ พี ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 18 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 พ.ย. 2565
ปกติ  การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกีฬา ESPORTS ในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 พ.ย. 2565
ปกติ  รายงานอัตราว่างผู้ปฏิงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 พ.ย. 2565
ปกติ  ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลุ่มนโยบายและแผน 11 พ.ย. 2565
ปกติ  เชิญประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 11 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  ติดตามการบันทึกข้อมูลโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ บนระบบฐานข้อมูล และบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management System) กลุ่มนิเทศฯ 11 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอความร่วมมือร่วมดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยเทคโนโลยี โปรแกรมประยุกต์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนิเทศฯ 11 พ.ย. 2565
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 9 พ.ย. 2565
ด่วน  เชิญประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 11 พ.ย. 2565
ปกติ  สลิปเงินเดือน ครูยุภาวดี ปะนามะทัง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 10 พ.ย. 2565
ปกติ  การขอรับการยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ากองประจำการในยามปกติ ตามมาตรา 14 (5) ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 พ.ย. 2565
ปกติ  สำรวจความต้องการรับครูผู้ช่วยสอนชาวแอฟริกาใต้สำหรับสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 พ.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 พ.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 พ.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณและเงินงบประมาณ (รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 พ.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณและเงินงบประมาณ (รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 พ.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 พ.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน (SP2) ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบ Online ในหัวข้อ"การใช้งานฟังก์ชั่นใน TV อย่างมีประสิทธิภาพ" กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบข้อมูลหน่วยลูกเสืออาสา กกต. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 พ.ย. 2565
ปกติ  ส่งระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ กลุ่มอำนวยการ 9 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  ส่งภาคผนวกวาระประชุมผู้บริหารโรงเรียน ประจำเดือนพฤศจิกายน ของกลุ่มนิเทศฯ (เพิ่มเติม) กลุ่มนิเทศฯ 9 พ.ย. 2565
ปกติ  ชี้แจงแนวทางการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบบัญชีผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม KidDiary กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาการจัดการค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 พ.ย. 2565
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนอัตราจ้างและค่าจ้างธุรการ 9,000 เดือน ต.ค. 65 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 9 พ.ย. 2565
ปกติ  ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2565 กลุ่มอำนวยการ 9 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม กลุ่มนโยบายและแผน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอรับทราบรายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ิดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน 9 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ิดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน 9 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ิดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2565 กลุ่มอำนวยการ 9 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน 9 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ กลุ่มนโยบายและแผน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) กลุ่มนโยบายและแผน 9 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) กลุ่มนโยบายและแผน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 พ.ย. 2565
ปกติ  แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 พ.ย. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 พ.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 พ.ย. 2565
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 พ.ย. 2565
ด่วนมาก  แจ้งการหักเงินเดือนเพื่อชำระคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของอัตราจ้างที่ยังไม่ได้ต่อสัญญาจ้าง (ครูพี่เลี้ยง+ครูวิทย์-คณิต) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 พ.ย. 2565
ปกติ  ขยายเวลาในการส่งผลงานการประกวดคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี กลุ่มนิเทศฯ 7 พ.ย. 2565
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 พ.ย. 2565
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 พ.ย. 2565
ปกติ  ส่งมอบเกียรติบัตรการอบรมขั้น1 2 ปี65 กลุ่มนิเทศฯ 4 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ รร.บ้านไทยสามัคคี กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 พ.ย. 2565
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน (SP2) กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 พ.ย. 2565
ปกติ  ประกาศการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 4 พ.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเพชรอุทัย ครั้งที่ ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 4 พ.ย. 2565
ปกติ  อัตราว่างผู้ปฏิงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงต้อนรับรอง สพป.นครราชสีีมา เขต ๓ กลุ่มอำนวยการ 4 พ.ย. 2565
ปกติ  เลื่อนประชุมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ 4 พ.ย. 2565
ปกติ  การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูสังคมศึกษา มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ ประจำปี 2566 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 พ.ย. 2565
ปกติ  การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูภาษาไทย มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ ประจำปี 2566 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 พ.ย. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 พ.ย. 2565
ด่วน  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 พ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การแข่งขันกิจกรรมให้ความรู้ และการประกวด Tik Tok สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งการส่งเบิกจ้างเหมาครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 4 พ.ย. 2565
ด่วน  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 พ.ย. 2565
ด่วน  การะประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 พ.ย. 2565
ปกติ  สำรวจความต้องการการับครูผู้ช่วยสอนชาวแอฟริกาใต้ ปี 2566 กลุ่มนิเทศฯ 3 พ.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ต.ค. 2565
ปกติ  อนุญาตการลา รร.รักเมืองไทย1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 พ.ย. 2565
ปกติ  อนุญาตการลา รร.บ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 พ.ย. 2565
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน (SP2) ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ต.ค. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่การประชุม กลุ่มอำนวยการ 3 พ.ย. 2565
ปกติ  สำรวจความต้องการการับครูผู้ช่วยสอนชาวแอฟริกาใต้ ปี 2566 กลุ่มนิเทศฯ 3 พ.ย. 2565
ปกติ  ให้ธุรการโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่สองโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ต.ค. 2565
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 พ.ย. 2565
ปกติ  การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูสังคมศึกษา มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ ประจำปี 2566 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอขอบคุณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 พ.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ต.ค. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ต.ค. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ต.ค. 2565
ปกติ  เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ต.ค. 2565
ปกติ  เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ต.ค. 2565
ปกติ  เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ต.ค. 2565
ปกติ  เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ต.ค. 2565
ปกติ  รายงานอัตราว่างผู้ปฏิงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 พ.ย. 2565
ปกติ  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 พ.ย. 2565
ปกติ  แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 พ.ย. 2565
ปกติ  การสรรหาบุคคลเพื่อการเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 พ.ย. 2565
ปกติ  การสรรหาบุคคลเพื่อการเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 พ.ย. 2565
ปกติ  การปรับปรุงระบบจัดเก็บแผนชัั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี และแผนชั้นเรียนรายปี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนในสถาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ต.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 พ.ย. 2565
ปกติ  ประกาศผลการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ประจำปี 2565 กลุ่มนิเทศฯ 2 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มนิเทศฯ 2 พ.ย. 2565
ปกติ  อนุญาตรื้อถอนอาคารบ้านพักครูแบบองค์การ จำนวน 1 หลัง โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2 พ.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมทัศนศึกษาเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 พ.ย. 2565
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 พ.ย. 2565
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 พ.ย. 2565
ปกติ  การประเมินนวัตกรรม และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศผลงานผู้บริหารสถานศึกษา (Best Practice) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 พ.ย. 2565
ปกติ  เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ขอตรวจสอบวุฒิ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 พ.ย. 2565
ปกติ  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน ปีการศึกษา 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 พ.ย. 2565
ปกติ  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน ปีการศึกษา 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  โอนเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 (70%) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 1 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มนิเทศฯ 1 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือโรงเรียน 6 โรงตอบแบบสอบถาม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 พ.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนตนแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีประจำปี 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 พ.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม(คริปสั้น tiktok) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนัก ปปส. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 พ.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 17 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 พ.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การการประกวดแอโรบิกดานซ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 พ.ย. 2565
ปกติ  ข้าราชการครูถึงแก่กรรม กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  แถลงข่าวการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 ต.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 ต.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ต.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ต.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 ต.ค. 2565
ปกติ  แจ้งผลการสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอีโคสคูล(Eco-school) ระดับต้น(รอบการสมัครที่ 2565) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 ต.ค. 2565
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชุมชนจระเข้หินฯ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ต.ค. 2565
ปกติ  การตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 ต.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แทนตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลง) บ้านท่าวังไทรฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ส.ค. 2565
ปกติ  แจ้งแก้ไขประกาสรายชื่อโรงเรียนคุณภาพ กลุ่มนิเทศฯ 31 ต.ค. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มการเรียนรู้ Dear-ASIA.com กลุ่มนิเทศฯ 31 ต.ค. 2565
ปกติ  รายชื่อโรงเรียนคุณภาพที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนิเทศฯ 31 ต.ค. 2565
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ต.ค. 2565
ปกติ  ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” ระดับประเทศ ประ กลุ่มนิเทศฯ 31 ต.ค. 2565
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนรู้ดิจิตอล สำหรับสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียน กลุ่มนิเทศฯ 31 ต.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์ในการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กร เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับประท่นรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์โสมสวลีฯ เทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ป กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ต.ค. 2565
ปกติ  ขอประชุาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ต.ค. 2565
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน ต.ค. 65 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 28 ต.ค. 2565
ปกติ  การคัดเลือกผู้แทนลูกเสือเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาลูกเสือไทยสู่สากลของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ต.ค. 2565
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 พ.ย. 3105
ปกติ  แจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขกองทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ต.ค. 2565
ปกติ  แจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) นักเรียนกลุ่มใหม่ ปีการศึกษา1/ 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ต.ค. 2565
ปกติ  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 ต.ค. 2565
ปกติ  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 ต.ค. 2565
ปกติ  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 ต.ค. 2565
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 ต.ค. 2565
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 ต.ค. 2565
ปกติ  การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนจากโรงเรียนที่เกินเกณฑ์ไปกำหนดในโรงเรียนที่ต่ำกว่าเกณฑ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ต.ค. 2565
ปกติ  การทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ต.ค. 2565
ปกติ  กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ว่างจากการเกษียณ ปี 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ต.ค. 2565
ปกติ  การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ต.ค. 2565
ปกติ  การขออนุมัติแต่งตั้งกลุ่มลูกเสือ ตั้งกองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 ต.ค. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์จัดส่งหนังสือ กลุ่มอำนวยการ 27 ต.ค. 2565
ปกติ  ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) กลุ่มอำนวยการ 27 ต.ค. 2565
ปกติ  แจ้งยอดหัก กยศ. และ กรอ. ประจำเดือน ตุลาคม 2565 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 27 ต.ค. 2565
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนโยบายและแผน 26 ต.ค. 2565
ปกติ  โครงการส่งเสริมโรงเรียนคุณภาพของชุมชนด้วยนวัตกรรม SLC (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ กลุ่มนิเทศฯ 27 ต.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ กลุ่มอำนวยการ 27 ต.ค. 2565
ปกติ  กิจกรรม ๑๒ เดือน Webinar เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต เดือนที่ ๙ : รากวัฒนธรรมสะท้อนหัวใจความเป็นพลเมืองโลก กลุ่มนิเทศฯ 27 ต.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกาษาเข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 ต.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านทุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำ กลุ่มนิเทศฯ 27 ต.ค. 2565
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต และบุคลากรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 ต.ค. 2565
ปกติ  ตัดโอนตำแหน่งและอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 ต.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าวังไทร กลุ่มนิเทศฯ 26 ต.ค. 2565
ด่วน  แจ้งแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการทุกโครงการ งบประมาณปี พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 26 ต.ค. 2565
ปกติ  แก้ไขคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี และหรือให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 ต.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แทนตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลง) ชุมชนจระเข้หิน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ต.ค. 2565
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) รร.บ้านสันติสุข กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 ต.ค. 2565
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) รร.บ้านหนองนมนาง กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 ต.ค. 2565
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ รร.ด่านอุดมวิทยา กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 ต.ค. 2565
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 ต.ค. 2565
ปกติ  ให้ลูกจ้างประจำช่วยราชการเป็นการชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ต.ค. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งเกี่ยวกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน ตุลาคม 2565 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 25 ต.ค. 2565
ด่วนที่สุด  สำรวจความต้องการวิชาเอก กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ต.ค. 2565
ปกติ  การนำ(ร่าง) หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปทดลองใช้ในการจัดการเรียนการสอน กลุ่มนิเทศฯ 25 ต.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 25 ต.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มนิเทศฯ 25 ต.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้แนวคิด วิทย์วิถีใหม่ “Science for life #๒” กลุ่มนิเทศฯ 25 ต.ค. 2565
ปกติ  แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: ผลการประเมิน SAR กลุ่มนิเทศฯ 25 ต.ค. 2565
ปกติ  การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 กลุ่มอำนวยการ 2 ส.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การเก็บข้อมูลและแบบสำรวจ กลุ่มนิเทศฯ 25 ต.ค. 2565
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ต.ค. 2565
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ต.ค. 2565
ปกติ  รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ “การสร้างสื่อออนไลน์และออฟไลน์พัฒนาทักษะการคิดด้วยเกมการศึกษา ระดับปฐมวัย” กลุ่มนิเทศฯ 21 ต.ค. 2565
ด่วน  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมบริจาคในพิธีมอบทุนการศึกษาวันปิยมหาราชอำเภอครบุรี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 ต.ค. 2565
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 ต.ค. 2565
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 ต.ค. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 21 ต.ค. 2565
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์โครงการเทียนชนวน 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ต.ค. 2565
ปกติ  ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ต.ค. 2565
ปกติ  ขอแจ้งแนวทางการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในสถานศึกษา และขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดต่อในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ต.ค. 2565
ปกติ  การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 21 ต.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แทนตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลง) บ้านหนองสนวน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ต.ค. 2565
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านไทยสามัคคี) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ต.ค. 2565
ด่วนที่สุด  รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ต.ค. 2565
ปกติ  เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 ต.ค. 2565
ปกติ  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 ต.ค. 2565
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ต.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 19 ต.ค. 2565
ปกติ  การจัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หน่วยตรวจสอบภายใน 18 ต.ค. 2565
ปกติ  ขออนุญาตบุคลากรช่วยให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 ต.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent ภาครัฐ) รุ่นที่ ๓ กลุ่มนิเทศฯ 18 ต.ค. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย กลุ่มนิเทศฯ 18 ต.ค. 2565
ปกติ  การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 18 ต.ค. 2565
ด่วน  สำรวจความต้องการครูอาสาสมัครสอนภาษาจีน ประจำปี 2566 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 ต.ค. 2565
ปกติ  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Onlin กลุ่มนิเทศฯ 18 ต.ค. 2565
ปกติ  การแจ้งเพิ่ม/ลด และการแก้ไขข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในการจัดสอบO-net ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 18 ต.ค. 2565
ปกติ  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ต.ค. 2565
ปกติ  เชิญรับชมการถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง "สภานักเรียน" กับการขับเคลื่อนประชาธิปไตยฐานรากเพื่อรากฐานประชาธิปไตยไทยที่มั่นคง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ต.ค. 2565
ปกติ  แผนงานโครงการมูลนิธิอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ต.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ 18 ต.ค. 2565
ปกติ  ให้ธุรการโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่สองโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ต.ค. 2565
ปกติ  สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 ต.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 ต.ค. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งเข้าร่วมประชุม โครงการ School Safety Total Solution (๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนต้นแบบความปลอดภัยอย่างยั่งยืน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ต.ค. 2565
ปกติ  เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณและเงินอุดหนุน (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณและเงินงบประมาณ (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2565
ปกติ  การดำเนินการจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 ต.ค. 2565
ปกติ  การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปี พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 ต.ค. 2565
ปกติ  การแจ้งเพิ่ม/ลด และการแก้ไขข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 17 ต.ค. 2565
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับปฐมวัย กลุ่มนิเทศฯ 17 ต.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การสำรวจจำนวนพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ประจำปี ๒๕๖๖ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ต.ค. 2565
ปกติ  แจ้งการอนุมัติคูปองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ต.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญเครือข่ายครูเข้าร่วมโครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ต.ค. 2565
ปกติ  การประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent ภาครัฐ) รุ่นที่ ๓ (แก้ไขสิ่งที่ส่งมาด้วยใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 ต.ค. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการปฏิบัติธรรมครูฟื้นฟูศีลธรรมโลก กลุ่มนิเทศฯ 12 ต.ค. 2565
ปกติ  มอบเกียรติบัตรการประกวด Best Pactices โครงการโรงเรียนสุจริต ของเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 12 ต.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณปี 256ึ7 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 12 ต.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การรายงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ 4/2565 หน่วยตรวจสอบภายใน 12 ต.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าประกวดเนื่องในโอกาสการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ ๕๓ ประจำปี ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 12 ต.ค. 2565
ปกติ  ส่งมอบหนังสือ กลุ่มนิเทศฯ 12 ต.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานของอาสาสมัคร ครั้งที่ ๓ กลุ่มนิเทศฯ 12 ต.ค. 2565
ปกติ  เผยแพร่ หลักสูตรท้องถิ่น เพลงพื้นบ้านเพลงอีแซว กลุ่มนิเทศฯ 12 ต.ค. 2565
ปกติ  ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มนิเทศฯ 12 ต.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์อบรมการทำโครงงานดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการ ด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 12 ต.ค. 2565
ปกติ  ประกาศผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ฯ กลุ่มนิเทศฯ 12 ต.ค. 2565
ปกติ  การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มอำนวยการ 12 ต.ค. 2565
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ซีพีแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ต.ค. 2565
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7 กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 ต.ค. 2565
ปกติ  การบันทึกและยืนยันข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนโยบายและแผน 12 ต.ค. 2565
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 ต.ค. 2565
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 ต.ค. 2565
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 ต.ค. 2565
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 ต.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นพิเศษโครงการให้บริการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2566 ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์นครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ต.ค. 2565
ปกติ  ข้อมูลอัตรากำลัง กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 ต.ค. 2565
ปกติ  แจ้งกรอบอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 ต.ค. 2565
ปกติ  ขอมอบหนังสือ "สมุดภาพนครรราชสีมา" กลุ่มอำนวยการ 11 ต.ค. 2565
ปกติ  ขยายเวลาในการส่งผลงานการประกวดคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีและคุรุชนคนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กลุ่มนิเทศฯ 10 ต.ค. 2565
ปกติ  การขอรับการจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน 10 ต.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญร่วมเผยแพร่ภาพยนตร์สั้นเสริมสร้างความปลอดภัยสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ต.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การดำเนินงานตามมาตรการความปลอดภัยในสถานการณ์ความรุนแรงเร่งด่วน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ต.ค. 2565
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา - ไม่พักแรม (วัดศรีษะกระบือ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 พ.ย. 2563
ปกติ  แก้ไขรายละเอียดในหนังสือการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 ต.ค. 2565
ปกติ  การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต และบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 ต.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ การต่อสมการคณิตศาสตร์ และการต่อคำศัพท์ภาษาไทย กลุ่มนิเทศฯ 7 ต.ค. 2565
ปกติ  ขอความร่วมมือกำกับติดตามการปฏิบัติงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มนิเทศฯ 7 ต.ค. 2565
ปกติ  ขอส่ง File การ์ตูนเมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร และสัมมาทิฏฐิ ทะลุมิติมายา เพื่อใช้ควบคู่กับหนังสือพระราชทาน กลุ่มนิเทศฯ 7 ต.ค. 2565
ปกติ  ขอความร่วมมือรายงานสถานการณ์และผลกระทบความเสียหายของหน่วยงานหรือสถานศึกษาจากสถานการณ์ภัยพิบัติอุทกภัย กลุ่มอำนวยการ 6 ต.ค. 2565
ปกติ  เผยแพร่เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มนโยบายและแผน 6 ต.ค. 2565
ปกติ  แก้ไขเกียรติบัตรการแข่งขันวันรักษ์ภาษาไทย กลุ่มนิเทศฯ 6 ต.ค. 2565
ปกติ  ขอความร่วมมือรายงานสถานการณ์และผลกระทบความเสียหายของหน่วยงานหรือสถานศึกษา จากสถานการณ์ภัยพิบัติอุทกภัย กลุ่มอำนวยการ 6 ต.ค. 2565
ปกติ  การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ต.ค. 2565
ปกติ  แจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลุ่มนิเทศฯ 6 ต.ค. 2565
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 6 ต.ค. 2565
ปกติ  แจ้งคู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 6 ต.ค. 2565
ปกติ  แจ้งเตือนสถานการณ์พายุ "โนรู" กลุ่มอำนวยการ 6 ต.ค. 2565
ปกติ  การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานราชการ ครูวิกฤต ครูวิทย์-คณิต กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 ต.ค. 2565
ปกติ  การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) -- ฉบับแก้ไข กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ก.ย. 2565
ปกติ  ประกาศผลการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ฺBest Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV) ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 5 ต.ค. 2565
ปกติ  ประกาศผลการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ประจำปี 2565 กลุ่มนิเทศฯ 5 ต.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว NIETS News ฉบับที่ ๘๘ (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๕) กลุ่มนิเทศฯ 5 ต.ค. 2565
ปกติ  แจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลุ่มนิเทศฯ 4 ต.ค. 2565
ปกติ  การส่งเสริมสนับสนุนการใช้และสวมผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง กลุ่มอำนวยการ 4 ต.ค. 2565
ปกติ  การรับหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประจำปี ๒๕๖๕ ตามโครงการส่งเสริมการอ่านสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯประจำปี ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 4 ต.ค. 2565
ปกติ  แก้ไขแนบท้ายคำสั่งบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รายนางสาวยุภาวดี ปะนามะทัง กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ต.ค. 2565
ปกติ  การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับมอบทุนการศึกษาวันปิยมหาราชอำเภอครบุรี ประจำปี ๒๕๖๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ต.ค. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งให้ส่งเงินคืน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 3 ต.ค. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งเรียกให้ส่งเงินคืน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 3 ต.ค. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งเรียกให้ส่งเงินคืน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 3 ต.ค. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งเรียนให้ส่งเงินคืน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 3 ต.ค. 2565
ปกติ  เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนรายหัว (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ เงินอุดหนุน (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2565
ปกติ  แจ้งการโอนค่าจ้างครูผู้ทรง,พี่เลี้ยง,ธุรการ 9,000 เดือน กันยายน 2565 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 3 ต.ค. 2565
ปกติ  การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับมอบทุนการศึกษาวันปิยมหาราชอำเภอครบุรี ประจำปี ๒๕๖๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ต.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 ต.ค. 2565
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 ต.ค. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2565
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (ไม่พักแรม) บ้านโคกสะอาด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 พ.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณและเงินอุดหนุนรายหัว (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณและเงินอุดหนุนรายหัว (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2565
ปกติ  บัญชีคงเหลือ การบรรจุ คผช กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 ต.ค. 2565
ปกติ  สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 ต.ค. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2565
ปกติ  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 ต.ค. 2565
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 ต.ค. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2565
ปกติ  แจ้งโอนค่าตอบแทนอัตราจ่าง เดือน กันยายน 2565 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 30 ก.ย. 2565
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ขอโอนไปรับราชการต่างสังกัด กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2565
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ขอโอนไปรับราชการต่างสังกัด กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งโอนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนหลุ่มใหม่ ภาคเรียนที่1/2565 จำนวน 173 โรงเรียน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 30 ก.ย. 2565
ปกติ  การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ก.ย. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งส่งเอกสารเบิกค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่า เดือน กันยายน 2565 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ในเวลาราชการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 29 ก.ย. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งส่งเอกสารเบิกค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ เดือน กันยายน 2565 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ในเวลาราชการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 29 ก.ย. 2565
ปกติ  อนุญาตรื้อถอนส้วม ปรับปรุงถังเก็บน้ำฝ33เป็นห้องน้ำ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 29 ก.ย. 2565
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ก.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ โครงการทุนการศึกษา ของโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ก.ย. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร หน่วยตรวจสอบภายใน 29 ก.ย. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร หน่วยตรวจสอบภายใน 29 ก.ย. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กลุ่มนโยบายและแผน 29 ก.ย. 2565
ปกติ  การรายงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ 4/2565 หน่วยตรวจสอบภายใน 29 ก.ย. 2565
ปกติ  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 20 พ.ศ.2566 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 29 ก.ย. 2565
ปกติ  การประกาศผลการประเมิน ตรวจสอบ ยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 29 ก.ย. 2565
ปกติ  การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 29 ก.ย. 2565
ปกติ  การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 ก.ย. 2565
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ เรื่อง “สร้างพลเมืองดีสู่สังคม เพาะบ่มคุณธรรมตามแนววิถีพุทธ” กลุ่มนิเทศฯ 28 ก.ย. 2565
ปกติ  เผยแพร่รายงานถอดบทรู้ ดูบทเรียน ดำรงวิถีนวัตกรรม “ครูนวัตกร” สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมทางการศึกษา ครูนวัตกร ปีที่ 2 ปีงบป กลุ่มนิเทศฯ 28 ก.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๔๒ “เรื่อง ELT for the Future :Navigating the Possibilities” กลุ่มนิเทศฯ 28 ก.ย. 2565
ด่วนที่สุด  จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) นักเรียนยากจนกลุ่มใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2565 กลุ่มนโยบายและแผน 28 ก.ย. 2565
ปกติ  การประกวดคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีและคุรุชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กลุ่มนิเทศฯ 28 ก.ย. 2565
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านดอนแขวนฯ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอมอบหนังสือ"สมุดภาพนครราชสีมา กลุ่มอำนวยการ 28 ก.ย. 2565
ปกติ  การพัฒนาการใช้งาน Platform ของระบบ MOE Safety Center กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ก.ย. 2565
ปกติ  ขอส่งเกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ฺBest Practices) ตามโครงการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนฯ กลุ่มนิเทศฯ 28 ก.ย. 2565
ปกติ  ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มติคณะรัฐมนตรี เรื่องการปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน กลุ่มนโยบายและแผน 28 ก.ย. 2565
ปกติ  ส่งเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการนำผลการประเมิน ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผ กลุ่มนิเทศฯ 28 ก.ย. 2565
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 ก.ย. 2565
ปกติ  สำรวจความต้องการวิชาเอก ทดแทนตำแหน่งว่าง กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ก.ย. 2565
ปกติ  รายงานอัตราว่างผู้ปฏิงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ก.ย. 2565
ปกติ  การวางแผนบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ก.ย. 2565
ปกติ  แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ก.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(NEW DLTV) เพิ่มเติม กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 27 ก.ย. 2565
ปกติ  การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ก.ย. 2565
ปกติ  คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ก.ย. 2565
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน กันยายน 2565 จำนวน 119 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 27 ก.ย. 2565
ด่วนที่สุด  แก้ไขการสำรวจความต้องการวิชาเอกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อทดแทนอัตราว่าง กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ก.ย. 2565
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกและประเมินผลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศฯ กลุ่มนิเทศฯ 27 ก.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(NEW DLTV) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 27 ก.ย. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 ก.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การรายงานการใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กลุ่มนิเทศฯ 27 ก.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันความรู้ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ กลุ่มนิเทศฯ 27 ก.ย. 2565
ปกติ  แจ้งปฏิทินการรายงานผลการเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคค กลุ่มนิเทศฯ 26 ก.ย. 2565
ปกติ  จัดส่งเกียรติบัตรการแข่งขันวันรักษ์ภาษาไทย ประจำปี 2565 กลุ่มนิเทศฯ 26 ก.ย. 2565
ปกติ  การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (ITA) โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 26 ก.ย. 2565
ด่วนที่สุด  สำรวจความต้องการวิชาเอกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อทดแทนอัตราว่าง กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 ก.ย. 2565
ปกติ  ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มนิเทศฯ 26 ก.ย. 2565
ปกติ  ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มนิเทศฯ 26 ก.ย. 2565
ปกติ  ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มนิเทศฯ 26 ก.ย. 2565
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านหนองแดง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ก.ย. 2565
ปกติ  ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มนิเทศฯ 26 ก.ย. 2565
ปกติ  ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มนิเทศฯ 26 ก.ย. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ Thailand Cyber Top Talent ๒o๒๒ กลุ่มนิเทศฯ 26 ก.ย. 2565
ปกติ  แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 23 ก.ย. 2565
ปกติ  แนวปฏิบัติการขออนุญาตคัดสำเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7 / ก.ค.ศ. 16) กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 ก.ย. 2565
ด่วนมาก  เปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม กองทุนปิยมหาราชฯ2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ก.ย. 2565
ปกติ  แบบติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและออกกลางคัน "พาน้องกลับมาเรียน" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ก.ย. 2565
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ก.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา” ปการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 22 ก.ย. 2565
ด่วนที่สุด  แนวปฏิบัติการลงทะเบียนผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาในระบบ DPA กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 ก.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 ก.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มนโยบายและแผน 22 ก.ย. 2565
ปกติ  การโอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ก.ย. 2565
ด่วนที่สุด  ติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 22 ก.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ก.ย. 2565
ปกติ  การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ก.ย. 2565
ด่วน  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนวันปิยมหาราชอำเภอครบุรี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ก.ย. 2565
ปกติ  ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการประเมินข้อตกลงในการพัฒนงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 ก.ย. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน PA กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 ก.ย. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน PA กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 ก.ย. 2565
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 ก.ย. 2565
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 ก.ย. 2565
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 ก.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสุขภาพประจำปีของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มอำนวยการ 22 ก.ย. 2565
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคม กลุ่มอำนวยการ 22 ก.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ก.ย. 2565
ปกติ  การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ก.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา” ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 22 ก.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 ก.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ก.ย. 2565
ด่วนที่สุด  เชิญประชุมคณะกรรมการเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 21 ก.ย. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สถานที่การจัดการประชุม กลุ่มอำนวยการ 21 ก.ย. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 ก.ย. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แทนตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลง) บ้านโกรกหว้า กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.ย. 2565
ด่วน  แจ้งเอกสารเพิ่มเติม แก้ไขคำสั่งการอบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูสู่ครูมืออาชีพ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 ก.ย. 2565
ปกติ  โครงการ “ฐานข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม ปีการศึกษา ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖” กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ก.ย. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แทนตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลง) บ้านปางไม้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ก.ย. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน PA กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 ก.ย. 2565
ปกติ  กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มอำนวยการ 21 ก.ย. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน PA กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 ก.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา” ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 21 ก.ย. 2565
ปกติ  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ก.ย. 2565
ปกติ  แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ก.ย. 2565
ปกติ  แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ก.ย. 2565
ปกติ  ส่งคำ กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.ย. 2565
ด่วนที่สุด  ขอเชิญร่วมการประชุมขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.ย. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ก.ย. 2565
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั่งคระกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.ย. 2565
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั่งคระกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.ย. 2565
ปกติ  ผลการประกวดผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลฯ (OBEC Content Center) ระดับ กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.ย. 2565
ปกติ  ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.ย. 2565
ด่วนมาก  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กรณีไม่พักแรม (บ้านสระผักโพด) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ก.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ก.ย. 2565
ปกติ  การจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 ก.ย. 2565
ด่วน  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 19 ก.ย. 2565
ปกติ  การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มนโยบายและแผน 19 ก.ย. 2565
ปกติ  ขอความร่วมมือในการจัด“โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน ๑ นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๖๕” กลุ่มอำนวยการ 19 ก.ย. 2565
ปกติ  โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 19 ก.ย. 2565
ด่วนที่สุด  โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 19 ก.ย. 2565
ปกติ  เชิญร่วมเป็นเกียรติประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570 กลุ่มนโยบายและแผน 19 ก.ย. 2565
ด่วนที่สุด  ให้ผู้แทนโรงเรียนครบุรีวิทยา เข้าร่วมประชุมโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ก.ย. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 ก.ย. 2565
ปกติ  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ก.ย. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งรายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อเข้ารับการพัฒนา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 16 ก.ย. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมพัฒนาตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครู สู่ครูมืออาชีพ ประจำปี 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ก.ย. 2565
ปกติ  ประกาศผลการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ประจำปี 2565 กลุ่มนิเทศฯ 16 ก.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ก.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ก.ย. 2565
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 ก.ย. 2565
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 ก.ย. 2565
ปกติ  ส่งมอบเกียรติบัตร กลุ่มนิเทศฯ 15 ก.ย. 2565
ปกติ  อบรมพัฒนาตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครู สู่ครูมืออาชีพ ประจำปี 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 ก.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2565 กลุ่มนโยบายและแผน 15 ก.ย. 2565
ปกติ  คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 ก.ย. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(New DLTV) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 12 ก.ย. 2565
ปกติ  การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยแกนนำศึกษาดูงานการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน และส่งเสริมความเข้มแข็งการจัดการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 15 ก.ย. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(New DLTV) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 12 ก.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะเวลา 11 เดือน(ตุลาคม 2564 ถึงสิงหาคม 2565) กลุ่มนโยบายและแผน 15 ก.ย. 2565
ปกติ  ส่งมอบหนังสือ จิตตนคร นครหลวงของโลก และสัมมาทิฏฐิ กลุ่มนิเทศฯ 15 ก.ย. 2565
ด่วน  แจ้งตัวอย่างใบส่งมอบงานและตรวจรับพัสดุ เดือน ก.ย. 65 และตัวอย่างสัญญจ้าง งบประมาณ 2566 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 14 ก.ย. 2565
ปกติ  การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (ITA) โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 14 ก.ย. 2565
ด่วนที่สุด  โครงการค่ายฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.ย. 2565
ปกติ  แจ้งยอดหัก กยศ. และ กรอ. ประจำเดือน กันยายน 2565 ของพนักงานราชการ และ อัตราจ้าง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 14 ก.ย. 2565
ปกติ  แจ้งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มนิเทศฯ 14 ก.ย. 2565
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านสระผักโพด) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.ย. 2565
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (จอมทองวิทยา) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านสระผักโพด) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.ย. 2565
ปกติ  การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.ย. 2565
ปกติ  การติดตามผลการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ(โรงเรียนคุณภาพประถมศึกษา โรงเรียนคุณภาพ มัธยมศึกษาและโรงเรียนที่ดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ(Stand Alone)) ประจำปีง กลุ่มนิเทศฯ 12 ก.ย. 2565
ปกติ  การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2565) กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 ส.ค. 2565
ปกติ  ให้ชะลอการส่งตัวพนักงานราชการไปช่วยปฏิบัติราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 ก.ย. 2565
ปกติ  ส่งโปรแกรมเลื่อนเงินเดือนปรับปรุงล่าสุด กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 ก.ย. 2565
ปกติ  ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มนิเทศฯ 12 ก.ย. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มนโยบายและแผน 12 ก.ย. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มนโยบายและแผน 12 ก.ย. 2565
ด่วน  ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค(กลุ่มชั้นรอยต่อ)จากภาคเอกชน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ก.ย. 2565
ปกติ  การออกติดตามผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มอำนวยการ 6 ก.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์สื่อจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำปี 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ก.ย. 2565
ปกติ  ผลการประกวดโครงการสร้างสรรค์ "วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน"กิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ก.ย. 2565
ด่วนที่สุด  เรื่อง โครงการค่ายฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ก.ย. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อ่านออกเขียนได้สู่สมรรถนะการอ่านขั้นสู กลุ่มนิเทศฯ 9 ก.ย. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อ่านออกเขียนได้สู่สมรรถนะการอ่านขั้นสู กลุ่มนิเทศฯ 9 ก.ย. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อ่านออกเขียนได้สู่สมรรถนะการอ่านขั้นสู กลุ่มนิเทศฯ 9 ก.ย. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อ่านออกเขียนได้สู่สมรรถนะการอ่านขั้นสู กลุ่มนิเทศฯ 9 ก.ย. 2565
ปกติ  อความอนุเคราะห์วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อ่านออกเขียนได้สู่สมรรถนะการอ่านขั้นสูง กลุ่มนิเทศฯ 9 ก.ย. 2565
ปกติ  โปรแกรมเลื่อนเงินเดือน 1 ตุลาคม 2565 (เพิ่มช่องคะแนนประเมิน) กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 ก.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การสำรวจข้อมูลครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 9 ก.ย. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ก.ย. 2565
ปกติ  การคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในด้านการบริหารจัดากรศึดษาทางไกลผ่านดาวเทียม (New Distance Learning Television:NEW DLT กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 5 ก.ย. 2565
ปกติ  การจ่ายใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 ก.ย. 2565
ปกติ  ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันการเกิดโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 ก.ย. 2565
ด่วน  ประกาศผลการประกวดแข่งขันเพื่อคัดเลือกผลงานนวัตกรรม ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีการศ กลุ่มนิเทศฯ 8 ก.ย. 2565
ปกติ  แจ้งพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวทุกโครงการ เกี่ยวกับสลิปเงินเดือน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 8 ก.ย. 2565
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและเสวนารูปแบบออนไลน์ (On Line) กลุ่มนิเทศฯ 8 ก.ย. 2565
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 ก.ย. 2565
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 ก.ย. 2565
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16)นายปฐมพงษ์ น้อยหนูจตุรัส กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 ก.ย. 2565
ปกติ  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม Best Practices ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่นานานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) เพื่อ กลุ่มนิเทศฯ 8 ก.ย. 2565
ปกติ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice เพื่อแก้ปัญหาพัฒนาอ่านเขียนสู่การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ตามนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” และกิจกร กลุ่มนิเทศฯ 8 ก.ย. 2565
ปกติ  แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 ก.ย. 2565
ปกติ  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 ก.ย. 2565
ปกติ  แนวปฏิบัติการขออนุญาตคัดสำเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7/กคศ.16) กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 ก.ย. 2565
ด่วนที่สุด  โครงการค่ายฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำ 2565 "สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.ย. 2565
ด่วน  การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (ITA) โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 7 ก.ย. 2565
ปกติ  การให้ทุนการศึกษา มูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.ย. 2565
ด่วนที่สุด  มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน กลุ่มนโยบายและแผน 7 ก.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการอายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 (ปีที่ 2) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.ย. 2565
ปกติ  การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.ย. 2565
ปกติ  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.ย. 2565
ด่วน  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (ชุมชนจระเข้หินฯ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.ย. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สถานที่ กลุ่มนิเทศฯ 7 ก.ย. 2565
ด่วน  แจ้งอบรมเชิงปฏิบัติการ และเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice เพื่อแก้ปัญหาพัฒนาการอ่านออกเขียนได้สู่การพัฒนาสมรรถนะก กลุ่มนิเทศฯ 6 ก.ย. 2565
ปกติ  แจ้งโรงเรียนแกนนำเข้าร่วมกิจกรรม Best Practices ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียรู้สู่นานานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผ กลุ่มนิเทศฯ 6 ก.ย. 2565
ปกติ  ส่งซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน เพิ่มเติม กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 ก.ย. 2565
ปกติ  แจ้งการโอนค่าจ้างเหมาครูพี่เลี้ยง,ธุรการ 9000,ครูผู้ทรง เดือน สิงหาคม 2565 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 6 ก.ย. 2565
ปกติ  การรวบรวมข้อมูลสมาชิก กบข. ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ กลุ่มอำนวยการ 6 ก.ย. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สั่งซื้อหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ กลุ่มอำนวยการ 6 ก.ย. 2565
ปกติ  เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผุ้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาฯ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 6 ก.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม SET Guru Talk OBEC กลุ่มอำนวยการ 6 ก.ย. 2565
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาและการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน ( Assessment for Learn กลุ่มนิเทศฯ 30 ส.ค. 2565
ปกติ  พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทย แห่งชาติ ปี ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 6 ก.ย. 2565
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนอัตราจ้าง เดือน สิงหาคม 2565 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 6 ก.ย. 2565
ปกติ  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ก.ย. 2565
ด่วน  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แทนตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลง) บ้านหนองสนวน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ก.ย. 2565
ปกติ  ส่งแบบรายงานการประชุมกลุ่มเสนอแนะ กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ก.ย. 2565
ด่วนที่สุด  โครงการค่ายฝึกอบรมลูกเสือต้่านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ก.ย. 2565
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2565) กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 ก.ย. 2565
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ก.ย. 2565
ปกติ  การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ก.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ส.ค. 2565
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology Innovation (STI):Smart internsive Farming) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 6 ก.ย. 2565
ปกติ  การดำเนินโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology Innovation (STI):Smart internsive Farming) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 6 ก.ย. 2565
ปกติ  ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 ก.ย. 2565
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านหนองไม้สัก) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ก.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน “วิชาการสัมพันธ์คำคม ชิงแชมป์จังหวัดนครราชสีมา” กลุ่มนิเทศฯ 6 ก.ย. 2565
ปกติ  การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (ITA) โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 5 ก.ย. 2565
ปกติ  แจ้งโรงเรียนแกนนำเข้าร่วมกิจกรรม Best Practices ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียรู้สู่นานานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผ กลุ่มนิเทศฯ 5 ก.ย. 2565
ปกติ  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 ก.ย. 2565
ปกติ  แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 ก.ย. 2565
ปกติ  เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนา ประสิทธิ ภาพด้านการเงินพัสดุ ปี 2565 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 5 ก.ย. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ห้องประชุมฝึกอบรมฯ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 5 ก.ย. 2565
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 ก.ย. 2565
ปกติ  การจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ ๕ ปี และแผนชั้นเรียนรายปี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 ส.ค. 2565
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านตะกุดโนนระเวียง)กรณีพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ส.ค. 2565
ปกติ  การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (ITA) โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 3 ก.ย. 2565
ปกติ  เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ส.ค. 2565
ปกติ  การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ส.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาและการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน ( Assessment for Learn กลุ่มนิเทศฯ 31 ส.ค. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 30 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งการยืนคำขอกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่ิพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 30 ส.ค. 2565
ปกติ  การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน 1 ต.ค.2556 กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ส.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั่้งคณะกรรมการPA บริหาร กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 ส.ค. 2565
ปกติ  ส่งแบบตอบรับเป็นคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ( Performance Agreement: PA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 30 ส.ค. 2565
ปกติ  เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดิม) จากเงินงบประมาณ(เงินอุดหนุน) กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ส.ค. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ส.ค. 2565
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.รร.ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ส.ค. 2565
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ รร.ม่วงแก้ววิทยาคาร กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ส.ค. 2565
ปกติ  ส่งแบบตอบรับเป็นคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ( Performance Agreement: PA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 30 ส.ค. 2565
ปกติ  การจัดสรรอัตราพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ส.ค. 2565
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ส.ค. 2565
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีพิเศษ) กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศฯ 30 ส.ค. 2565
ปกติ  การคัดเลือกสถานศึกษาที่มีการนำผลการประเมิน RT,NT,O-NET ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ข กลุ่มนิเทศฯ 30 ส.ค. 2565
ด่วน  ขอเชิญโรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) เข้าร่วมประชุมวางแผนดำเนินงาน กลุ่มนิเทศฯ 30 ส.ค. 2565
ปกติ  ขอความร่วมมือตอบแบบนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 29 ส.ค. 2565
ปกติ  ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มนิเทศฯ 29 ส.ค. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสี กลุ่มนิเทศฯ 29 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ขอเชิญโรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) เข้าร่วมประชุมวางแผนดำเนินงาน กลุ่มนิเทศฯ 29 ส.ค. 2565
ปกติ  การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ITA Online ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ส.ค. 2565
ปกติ  ขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ส.ค. 2565
ปกติ  ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ส.ค. 2565
ปกติ  ประกาศราชื่อนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ส.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ส.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ส.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 29 ส.ค. 2565
ปกติ  รายงานอัตราว่างผู้ปฏิงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ส.ค. 2565
ปกติ  การนิเทศติดตามความก้าวหน้าโรงเรียนร่วมพัฒนา รุ่นที่ 2 กลุ่มนิเทศฯ 29 ส.ค. 2565
ปกติ  การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC Awards) ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 26 ส.ค. 2565
ปกติ  การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2565) กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 ส.ค. 2565
ปกติ  การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ส.ค. 2565
ปกติ  แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กลุ่มนโยบายและแผน 26 ส.ค. 2565
ปกติ  แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กลุ่มนโยบายและแผน 26 ส.ค. 2565
ปกติ  แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน ส.ค. 65 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 26 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมทางไกลเรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตสุขภาพจิตในโรงเรียน Mental Health Crisis in School Setting ผ่าน Video Conference กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ส.ค. 2565
ปกติ  สำรวจข้อมูลมีตัวตน ณ 1 กันยายน 2565 ลูกจ้างประจำ กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ส.ค. 2565
ปกติ  สอบถามนักเรียนที่ขอย้ายมาเข้าเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ส.ค. 2565
ปกติ  สำรวจข้อมูลข้าราชการมีตัวตน ณ 1 กันยายน 2565 และโปรแกรมเลื่อนเงินเดือน 1 ตค 65 กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 ส.ค. 2565
ปกติ  ประกาศผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาBest Practicesฯ กลุ่มนิเทศฯ 26 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  สำรวจรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (จตุคามวิทยาคม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ส.ค. 2565
ปกติ  แจ้งยอดหัก กยศ. และ กรอ. ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ของพนักงานราชการ และ อัตราจ้าง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 26 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ขอยืมตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ขอยืมตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ส.ค. 2565
ปกติ  ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณธรรม สฑฐ.ระดับ 4 ดาว ประจำปี 2564 กลุ่มนิเทศฯ 25 ส.ค. 2565
ด่วนมาก  อบรมสัมมนาการดำเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สำหรับโรงเรียนที่เสนอขอรับตราพระราชทาน ในปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 25 ส.ค. 2565
ปกติ  การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ITA Online ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 25 ส.ค. 2565
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณโครงการเรียนภาษาต่างประเทศ โดยใช้รูปแบบการสื่อสารสองทางจากครูชาวต่างชาติฯ กลุ่มนิเทศฯ 25 ส.ค. 2565
ปกติ  การนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงการเรียนภาษาต่างประเทศ โดยใช้รูปแบบการสื่อสารฯ กลุ่มนิเทศฯ 25 ส.ค. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย กลุ่มนิเทศฯ 25 ส.ค. 2565
ปกติ  ส่งรายงานการประชุมเกลี่ยอัตรา กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ส่งเอกสารเพิ่มเติมการจัดสรรงบประมาณโครงการโรงเรียนสุจริต กลุ่มนิเทศฯ 25 ส.ค. 2565
ปกติ  เพิ่มเติมเอกสารแบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 25 ส.ค. 2565
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน ขั้นที่ ๑ และขั้นที่ ๒ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย กลุ่มนิเทศฯ 25 ส.ค. 2565
ปกติ  เชิญวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน ขั้นที่ ๑ และขั้นที่ ๒ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย กลุ่มนิเทศฯ 25 ส.ค. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 กลุ่มนิเทศฯ 25 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC Awards) ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 24 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC Awards) ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 24 ส.ค. 2565
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 ส.ค. 2565
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.รร.ไผ่สีสุก กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 ส.ค. 2565
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.รร.บ้านพนาหนองหิน กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 ส.ค. 2565
ปกติ  แก้ไขคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 ส.ค. 2565
ปกติ  พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทย แห่งชาติ ปี ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 24 ส.ค. 2565
ปกติ  การรายงานสถานการณ์สาธารณภัยของสถานศึกษาในสังกัด กลุ่มอำนวยการ 24 ส.ค. 2565
ปกติ  การจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 ส.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุม จัดสรรพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 ส.ค. 2565
ปกติ  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลูกจ้างในสังกัด (ตำแหน่งช่างไม้และนักการภารโรง) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 24 ส.ค. 2565
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 ส.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุม จัดสรรนักเรียนทุน 65 กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 ส.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 24 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันโครงการเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กร กลุ่มนิเทศฯ 24 ส.ค. 2565
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 ส.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขัน "สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ส.ค. 2565
ปกติ  ขอความร่วมมือในการจัด“โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน ๑ นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๖๕” (ทุกวันที่ ๒๑ กันยายนของทุกปี) กลุ่มอำนวยการ 23 ส.ค. 2565
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับการคัดเลือกให้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 23 ส.ค. 2565
ปกติ  การนิเทศติดตามความก้าวหน้าโรงเรียนร่วมพัฒนา รุ่นที่ 2 กลุ่มนิเทศฯ 23 ส.ค. 2565
ปกติ  แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ส.ค. 2565
ปกติ  เชิญเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ส.ค. 2565
ปกติ  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูประถมศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 23 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งโอนเงินอุดหนุน 22 สิงหาคม 2565 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 23 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 23 ส.ค. 2565
ด่วน  เพิ่มเติมเอกสารการประกวดแข่งขันโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 22 ส.ค. 2565
ด่วน  เพิ่มเติมเอกสารการประกวดแข่งขันโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 22 ส.ค. 2565
ด่วน  เพิ่มเติมเอกสารการประกวดแข่งขันโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 22 ส.ค. 2565
ด่วน  เพิ่มเติมเอกสารการประกวดแข่งขันโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 22 ส.ค. 2565
ด่วน  การประกวดแข่งขันโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 22 ส.ค. 2565
ปกติ  การใช้งานระบบคลังสื่อเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC Content Center) กลุ่มนิเทศฯ 22 ส.ค. 2565
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding CODING Achievement Awards ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มนิเทศฯ 22 ส.ค. 2565
ปกติ  มอบเอกสารแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ส.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ส.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 กลุ่มนิเทศฯ 22 ส.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระตะเคียน กลุ่มนิเทศฯ 22 ส.ค. 2565
ปกติ  แจ้งการโอนค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000 และค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยงและค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยง เดือน ก.ค. 65 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 22 ส.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แทนตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลง) วัดศรีษะกระบือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ส.ค. 2565
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (ครบุรีวิทยา) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ส.ค. 2565
ปกติ  การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ส.ค. 2565
ปกติ  การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ส.ค. 2565
ปกติ  การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ส.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 ส.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ส.ค. 2565
ปกติ  ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคมือเท้าปาก จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ส.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ส.ค. 2565
ปกติ  อนุญาตการลา กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 ส.ค. 2565
ปกติ  แก้ไขประกาศเกษียณอายุราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 ส.ค. 2565
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 ส.ค. 2565
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 ส.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ส.ค. 2565
ด่วนมาก  การติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 20 ส.ค. 2565
ด่วนมาก  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 20 ส.ค. 2565
ปกติ  ขอเลื่อนปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยตรวจสอบภายใน 19 ส.ค. 2565
ด่วนมาก  เปลี่ยนแปลงปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยตรวจสอบภายใน 19 ส.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศฯ 19 ส.ค. 2565
ปกติ  การจัดสรรค่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือน พ.ค.65-ก.ย.65) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 19 ส.ค. 2565
ปกติ  ติดตามนักเรียนเข้าเรียนชั้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ส.ค. 2565
ปกติ  ติดตามนักเรียนเข้าเรียนชั้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ส.ค. 2565
ปกติ  ติดตามนักเรียนเข้าเรียนชั้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ส.ค. 2565
ปกติ  ติดตามนักเรียนเข้าเรียนชั้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 ส.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การสมัครรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย กลุ่มนิเทศฯ 18 ส.ค. 2565
ปกติ  การประกาศรายชื่อบุคลากร ICT Talent ภาครัฐ เพิ่มเติม กลุ่มนิเทศฯ 18 ส.ค. 2565
ปกติ  เอกสารแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์ กลุ่มนิเทศฯ 18 ส.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการรายงานผลการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วยกระบวนก กลุ่มนิเทศฯ 18 ส.ค. 2565
ปกติ  การสำรวจข้อมูลครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 18 ส.ค. 2565
ปกติ  การติดตาม ค้นหา เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน "พาน้องกลับมาเรียน" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ส.ค. 2565
ปกติ  การประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 18 ส.ค. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 18 ส.ค. 2565
ปกติ  การติดตาม ค้นหา เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน "พาน้องกลับมาเรียน" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 17 ส.ค. 2565
ปกติ  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาตามแผน ก.ต.ป.น. กลุ่มนิเทศฯ 17 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีสมรรถนะทางภา กลุ่มนิเทศฯ 17 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ประกวดแข่งขันกิจกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีระบบ และครูผู้สร้าง และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ระดับ เขตพื้นที่การ กลุ่มนิเทศฯ 17 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การกำกับติดตาม และสะท้อนความคิดการบริหารจัดการ 178 เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 17 ส.ค. 2565
ปกติ  การประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 17 ส.ค. 2565
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 ส.ค. 2565
ปกติ  การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 16 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ค่ายฝึกอาชีพตามความต้องการและความถนัด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ส.ค. 2565
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาฯ กลุ่มนิเทศฯ 16 ส.ค. 2565
ปกติ  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาตามแผน ก.ต.ป.น. กลุ่มนิเทศฯ 16 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ส.ค. 2565
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (ไม่พักแรม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยง เดือน กรกฎาคม 2565 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 16 ส.ค. 2565
ปกติ  สำรวจข้อมูลมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ส.ค. 2565
ปกติ  แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ส.ค. 2565
ปกติ  การขออนุมัติแต่งตั้งกลุ่มลูกเสือ กองลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ส.ค. 2565
ปกติ  การขออนุมัติแต่งตั้งกลุ่มลูกเสือ กองลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ส.ค. 2565
ปกติ  การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ฯ กลุ่มนิเทศฯ 16 ส.ค. 2565
ปกติ  วิชาเอก กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ส.ค. 2565
ปกติ  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 ส.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 ส.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 ส.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 ส.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  อบรมการสร้างความตระหนัก ปรับทัศนคติแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการรับรู้ ผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต มีพฤติกรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (ปริ้นเอกสารเข้า กลุ่มนิเทศฯ 15 ส.ค. 2565
ปกติ  จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2565 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศ กลุ่มนโยบายและแผน 15 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ขอเชิญชวยน สมัครเข้าร่วมโครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน หัวข้อ "โทษของกัญชาและยาเสพติด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ส.ค. 2565
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 ส.ค. 2565
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ ๘ กลุ่มนิเทศฯ 11 ส.ค. 2565
ปกติ  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมในโอกาสการลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ..ศ... แล กลุ่มอำนวยการ 11 ส.ค. 2565
ปกติ  การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการผ่านเว็บไซต์ ของโรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มนิเทศฯ 11 ส.ค. 2565
ปกติ  การนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้รู้วิทยาการคำนวณ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 11 ส.ค. 2565
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.รร.บ้านคลองทุเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 ส.ค. 2565
ปกติ  นโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของเด็กปฐมวัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ส.ค. 2565
ปกติ  เกียรติบัตรอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้พละศึกษาฯ กลุ่มนิเทศฯ 11 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 11 ส.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการ OBEC OH PANG (โอเบค โอ้ปัง) เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนิเทศฯ 10 ส.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การประกวดแต่งเรียงความ กลุ่มนิเทศฯ 10 ส.ค. 2565
ปกติ  โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย” กลุ่มนิเทศฯ 10 ส.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ผ่านกระบวนการจัดการเรียนร กลุ่มนิเทศฯ 10 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่และครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๕ ระดับภูมิภาคการศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับราง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ส.ค. 2565
ปกติ  ขอให้ดำเนินการตามข้อสั่งการ โครงการโคราชเมืองสะอาด ปลอดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี ๒๕๖๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ส.ค. 2565
ปกติ  ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันการเกิดโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ส.ค. 2565
ด่วนมาก  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 11 ส.ค. 2565
ปกติ  การอบรมปฏิบัติการปลุกจิตสำนึกเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และคุณธรรมจริยธรรม “สร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ สร้างชาติด้วยอุดมการณ์” กลุ่มนิเทศฯ 11 ส.ค. 2565
ปกติ  รายงานอัตราว่างผู้ปฏิงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 ส.ค. 2565
ปกติ  การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ส.ค. 2565
ด่วนมาก  เปลี่ยนแปลงปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยตรวจสอบภายใน 10 ส.ค. 2565
ด่วนมาก  เปลี่ยนแปลงปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยตรวจสอบภายใน 10 ส.ค. 2565
ปกติ  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบบ Zoom กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ส.ค. 2565
ปกติ  เกียรติบัตรอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้พละศึกษาฯ กลุ่มนิเทศฯ 10 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ขอเชิญครูแกนนำภาษาไทยเข้าประชุมเพื่อรับฟังชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อ แก้ปัญหาและพัฒนาอ่านการเขียน และพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้น กลุ่มนิเทศฯ 10 ส.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญครูแกนนำภาษาไทยเข้าประชุมเพื่อรับฟังชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนการการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาอ่านการเขียน และพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงของนั กลุ่มนิเทศฯ 9 ส.ค. 2565
ปกติ  โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 20 พ.ศ.2566 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 9 ส.ค. 2565
ปกติ  ขอยืมตัวข้าราชการครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 ส.ค. 2565
ปกติ  เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณโครงการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 9 ส.ค. 2565
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 ส.ค. 2565
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ขอโอนไปรับราชการต่างสังกัด กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Best Practice ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (เอกสารเพิ่มเติม) กลุ่มนิเทศฯ 9 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  แก้ไขการอบรมการสร้างความตระหนัก ปรับทัศนคติแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการรับรู้ ผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต มีพฤติกรรมที่ไม่ทนต่อการทุจร กลุ่มนิเทศฯ 9 ส.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการรับประทานอาหารมังสวิรัติในช่วงเข้าพรรษา "กินดี มีบุญ เข้าพรรณา ๒๕๖๕" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ส.ค. 2565
ปกติ  การเก็บเงินค่าบำรุงลูกเสือ ประจำปี ๒๕๖๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ส.ค. 2565
ปกติ  รายงานการใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีฯ กลุ่มนิเทศฯ 9 ส.ค. 2565
ปกติ  ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย กลุ่มนิเทศฯ 9 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ขอเชิยประชุมคณะกรรมการการเตรียมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 ส.ค. 2565
ปกติ  การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 กลุ่มอำนวยการ 8 ส.ค. 2565
ปกติ  อบรมการสร้างความตระหนัก ปรับทัศนคติแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการรับรู้ผลกระทบ ที่เกิดจากการทุจริต มีพฤติกรรมที่ไม่ทนต่อการ กลุ่มนิเทศฯ 8 ส.ค. 2565
ปกติ  คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว กลุ่มอำนวยการ 8 ส.ค. 2565
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding CODING Achievement Awards ระดับเขตพื้นที่ กลุ่มนิเทศฯ 8 ส.ค. 2565
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนอัตรางจ้าง , ค่าตอบแทนพนักงานราชการ , ค่าจ้างธุรการ 9,000 บาท , ค่าจ้างครูผู้ทรง เดือน กรกฎาคม 2565 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 6 ส.ค. 2565
ปกติ  แจ้งแนวทางการประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ ด้วยลื่อเทคโนโลยีดิจิทัลฯ กลุ่มนิเทศฯ 5 ส.ค. 2565
ปกติ  เลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) เพิ่มเติม กรณีย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ค่ายฝึกอาชีพตามต้องการและความถนัด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 ก.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การประเมินคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนิเทศฯ 5 ส.ค. 2565
ปกติ  การใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สําหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ ๘ กลุ่มนิเทศฯ 5 ส.ค. 2565
ด่วนมาก  โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กลุ่มนิเทศฯ 5 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งโอนเงินอุดหนุน การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1/2565 (4ราย) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 5 ส.ค. 2565
ด่วนมาก  อบรมการสร้างความตระหนัก ปรับทัศนคติแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการรับรู้ผลกระทบ ที่เกิดจากการทุจริต มีพฤติกรรมที่ไม่ทนต่อการ กลุ่มนิเทศฯ 5 ส.ค. 2565
ปกติ  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม กลุ่มอำนวยการ 4 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  อบรมการสร้างความตระหนัก ปรับทัศนคติแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการรับรู้ผลกระทบ ที่เกิดจากการทุจริต มีพฤติกรรมที่ไม่ทนต่อการ กลุ่มนิเทศฯ 4 ส.ค. 2565
ปกติ  ประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Best Practice ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาธ กลุ่มนิเทศฯ 4 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  อบรมการสร้างความตระหนัก ปรับทัศนคติแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการรับรู้ผลกระทบ ที่เกิดจากการทุจริต มีพฤติกรรมที่ไม่ทนต่อการ กลุ่มนิเทศฯ 4 ส.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมวิชาการ ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ใน ๔ ภูมิภาค (English Medium Instruction Programmes Open House 2022) กลุ่มนิเทศฯ 4 ส.ค. 2565
ปกติ  การสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานของอาสาสมัครโครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา กลุ่มนิเทศฯ 4 ส.ค. 2565
ปกติ  เชิญคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรองรางวัล IQA Awardฯ กลุ่มนิเทศฯ 4 ส.ค. 2565
ปกติ  การส่งข้อมูลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) กลุ่มนิเทศฯ 4 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การจัดการอบรมวิทยากรเพื่อขยายผลหลักสูตรการจัดการความรู้ด้านการเงินสำหรับเด็ก กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 ส.ค. 2565
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ขอเชิยประชุมคณะกรรมการการเตรียมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 ส.ค. 2565
ปกติ  การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (ITA) โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 4 ส.ค. 2565
ด่วนมาก  แจ้งแนวทางการประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลฯ กลุ่มนิเทศฯ 4 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม การวิจัยภายใต้โครงการคอนเน็กอีดี : กรณีศึกษาโครงการ นวัตกรรมแผนพัฒนาโรงเรียน ๔.๐ กลุ่มนิเทศฯ 4 ส.ค. 2565
ปกติ  ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณภาพ กลุ่มนิเทศฯ 4 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มนิเทศฯ 4 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งเพิ่มเติม เรื่องการอบรม เชิงปฏิบัติการโครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ” ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 4 ส.ค. 2565
ปกติ  ขอมติกรรมการสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 ส.ค. 2565
ปกติ  การรายงานการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนโยบายและแผน 3 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) ย้อนหลัง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ส.ค. 2565
ปกติ  แจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)กลุ่มต่อเนื่องภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ส.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แทนตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลง) บ้านหนองโสน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ส.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แทนตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลง) วังวารีวนราษฎร์วัฒนา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ส.ค. 2565
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านโกรกสำโรง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ส.ค. 2565
ปกติ  ส่งแบบตอบรับเป็นคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ( Performance Agreement: PA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 3 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งผลการเข้าร่วมประกวดคลิปวีดีโอส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เท่หุ่นดี แข็งแรง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน กรณี รถรับ - ส่งนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ส.ค. 2565
ปกติ  ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มนโยบายและแผน 2 ส.ค. 2565
ปกติ  ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) จังหวัดนครราชสีมา แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และแนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจัง กลุ่มนโยบายและแผน 2 ส.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการPAโรงเรียนวัดโพนทราย กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 ส.ค. 2565
ปกติ  โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 ส.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมค่ายศิลปะ (ART CAMP) ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 ส.ค. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์รถโรงเรียน กลุ่มอำนวยการ 2 ส.ค. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์รถตัดหญ้า กลุ่มอำนวยการ 2 ส.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 ส.ค. 2565
ปกติ  การเข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 กลุ่มนิเทศฯ 2 ส.ค. 2565
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 ส.ค. 2565
ปกติ  การคัดเลือกผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ส.ค. 2565
ปกติ  การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะ พลเมืองรุ่นใหม่ ด้วยนวัตกรรมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ กลุ่มนิเทศฯ 1 ส.ค. 2565
ปกติ  การบันทึกข้อมูลสำหรับโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ บนระบบฐานข้อมูล และบริหารจัดสถานศึกษา (School Management System) กลุ่มนิเทศฯ 1 ส.ค. 2565
ปกติ  การเข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 กลุ่มนิเทศฯ 1 ส.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง สพป.นครราชสีมา เขต 3 ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ 1 ส.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไผ่สีสุก ปีการศึกษา2565 กลุ่มนิเทศฯ 1 ส.ค. 2565
ปกติ  แก้ไขคำสั่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 1 ส.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองหว้าดอนตะเกียด ปีการศึกษา2565 กลุ่มนิเทศฯ 1 ส.ค. 2565
ปกติ  การตรวจสอบข้อมูลตนเองและบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 ส.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอบรมแนวทางดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา รุ่นที่ ๒ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 ส.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 1 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ส่งเอกสารเบิกค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน,ครูผู้ทรง,ครูพี่เลี้ยง เดือน กรกฎาคม 2565 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 1 ส.ค. 2565
ปกติ  โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2565(การโอนเงินทุนกศฯ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งรายชื่อโรงเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทาง โครงการเรียนภาษาต่างประเทศ โดยใช้รูปแบบการสื่อสาร สองทางจากครูต่างชาติ (Native Speaker) และครูไทยที่มีวิธ กลุ่มนิเทศฯ 1 ส.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖6 กลุ่มนิเทศฯ 27 ก.ค. 2565
ด่วนมาก  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมโครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (WRO2022 : World Robot Olympiad กลุ่มนิเทศฯ 1 ส.ค. 2565
ด่วนมาก  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 31 ก.ค. 2565
ด่วนมาก  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 31 ก.ค. 2565
ด่วนมาก  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 31 ก.ค. 2565
ด่วนมาก  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 31 ก.ค. 2565
ด่วนมาก  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 31 ก.ค. 2565
ด่วนมาก  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 31 ก.ค. 2565
ปกติ  มอบเกียรติบัตรโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 27 ก.ค. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งเงินค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 27 ก.ค. 2565
ปกติ  การบันทึกข้อมูลสำหรับโรงเรียนคอนเน็กอีดี ประจำปีการศึกษา 2565 ฯ กลุ่มนิเทศฯ 27 ก.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ก.ค. 2565
ปกติ  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ก.ค. 2565
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 ก.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการนําแนวทางการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย” สู่การปฏิบัติ กลุ่มนิเทศฯ 26 ก.ค. 2565
ปกติ  แนวปฏิบัติการดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณและเงินอุดหนุนรายหัว กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 ก.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ขอให้โรงเรียนปริ้นต์เอกสารประกอบการประชุม กลุ่มนโยบายและแผน 26 ก.ค. 2565
ปกติ  แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน:ผลการประเมิณ SAR กลุ่มนิเทศฯ 26 ก.ค. 2565
ปกติ  การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC Awards) ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 25 ก.ค. 2565
ปกติ  การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ก.ค. 2565
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ก.ค. 2565
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.รร.บ้านคลองทุเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ก.ค. 2565
ปกติ  การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา) กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ก.ค. 2565
ปกติ  การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ก.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนพฤษภาคม-กันยายน ) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 25 ก.ค. 2565
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน ก.ค. 65 และค่าจ้างพี่เลี้ยง,ธุรการ 9,000 เดือน มิ.ย. 65 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 25 ก.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศกำกับและติดตาม การดำเนินงานด้านวิทยาการคำนวณและการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน coding CODING Achievement Awards กลุ่มนิเทศฯ 25 ก.ค. 2565
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในการจัดการเรียนรู้โครงงานอาชีพ กลุ่มนิเทศฯ 25 ก.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญวิทยากร กลุ่มนิเทศฯ 25 ก.ค. 2565
ปกติ  รายงานอัตราว่างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ก.ค. 2565
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษาปีงบประมาณ 2565 กลุ่มนิเทศฯ 25 ก.ค. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดอบรม กลุ่มนิเทศฯ 25 ก.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญวิทยากร กลุ่มนิเทศฯ 25 ก.ค. 2565
ปกติ  ขอความร่วมมือประสานงานการจำหน่ายดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 กลุ่มอำนวยการ 25 ก.ค. 2565
ปกติ  ขอยืมตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ก.ค. 2565
ปกติ  ขอยืมตัวข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ก.ค. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ก.ค. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ก.ค. 2565
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 25 ก.ค. 2565
ด่วนมาก  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 24 ก.ค. 2565
ด่วนมาก  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 24 ก.ค. 2565
ด่วนมาก  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 24 ก.ค. 2565
ด่วนมาก  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 24 ก.ค. 2565
ด่วนมาก  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 24 ก.ค. 2565
ด่วนมาก  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 24 ก.ค. 2565
ด่วนมาก  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขอให้จัดส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบ) หน่วยตรวจสอบภายใน 22 ก.ค. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่เพื่อคัดเลือกสถานศึกษา รับรางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 22 ก.ค. 2565
ด่วน  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 22 ก.ค. 2565
ด่วนมาก  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 22 ก.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุมการจัดทำแผนชั้นเรียน และระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป และแผนชั้นเรียนรายปี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ก.ค. 2565
ปกติ  โครงการประกวด ต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ ประจำปี 2565 กลุ่มนิเทศฯ 22 ก.ค. 2565
ปกติ  การอบรมระบบการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ภายใต้โครงการเสริมสร้าง ประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มนิเทศฯ 22 ก.ค. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย กลุ่มนิเทศฯ 22 ก.ค. 2565
ปกติ  การเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้น ม.ต้น ผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) กลุ่มนิเทศฯ 22 ก.ค. 2565
ปกติ  ประกาศผลการตัดสินการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพและผลิตภัณฑ์ โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระดับประเทศ กลุ่มนิเทศฯ 22 ก.ค. 2565
ปกติ  การรายงานผลการประเมินความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษาผ่าน TSC+ ตามข้อกำหนดแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา รองรับการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2564 กลุ่มนิเทศฯ 22 ก.ค. 2565
ปกติ  แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ก.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แทนตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลง) ป่าไม้อุทิศ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ก.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนโยบายและแผน 21 ก.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การส่งประเมินขอรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 21 ก.ค. 2565
ด่วนมาก  การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัยรุ่นที่ 4 ที่ผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน ปีการศึกษา 2563 กลุ่มนิเทศฯ 21 ก.ค. 2565
ปกติ  ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจการใช้งานช่องรายการโทรทศน์ดิจิตอลเพื่อการศึกษาฯ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 21 ก.ค. 2565
ด่วนที่สุด  รายงานตัวเพื่อขอรับการการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 ก.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ก.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ก.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ก.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ก.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ก.ค. 2565
ปกติ  แจ้งยอดหัก กยศ. และ กรอ. ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ของพนักงานราชการ และ อัตราจ้าง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 21 ก.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ก.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ก.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ก.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ก.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ก.ค. 2565
ปกติ  รายงานอัตราว่างผู้ปฏิงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ก.ค. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่กรรมการจัดกิจกรรมของสมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทย กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ก.ค. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำในโรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ก.ค. 2565
ปกติ  การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.ค. 2565
ปกติ  ประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติของสถานศึกษาเพื่อรับรองวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม MILO School Sports Development Program กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ก.ค. 2565
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.รร.บ้านหัน กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ก.ค. 2565
ด่วนมาก  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัดศรีษะกระบือ ) เปลี่ยนแปลง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ก.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ก.ค. 2565
ปกติ  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕ กลุ่มอำนวยการ 20 ก.ค. 2565
ปกติ  สัญญาจ้างครูผู้ทรง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 20 ก.ค. 2565
ปกติ  ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ก.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ก.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ระยะที่ ๒ กลุ่มนิเทศฯ 18 ก.ค. 2565
ปกติ  การขอเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ 19 ก.ค. 2565
ด่วนที่สุด  สำรวจความต้องการวิชาเอก กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 ก.ค. 2565
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 19 ก.ค. 2565
ด่วนที่สุด  อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้พัฒนาเว็บไซต์สถานศึกษาเพื่อรองรับ การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) โรงเรียนในสังกัด กลุ่มนิเทศฯ 19 ก.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC Awards) ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 19 ก.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC Awards) ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 19 ก.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC Awards) ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 19 ก.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC Awards) ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 19 ก.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖ กลุ่มนิเทศฯ 18 ก.ค. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งเลื่อนประชุม กลุ่มนิเทศฯ 18 ก.ค. 2565
ปกติ  การตรวจสอบคัดกรองโรงเรียนเพื่อเข้ารับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ ๓ ดาว ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ - กลุ่มนิเทศฯ 18 ก.ค. 2565
ปกติ  มอบเกียรติบัตรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ครูสอนภาษาอังกฤษสู่ศตวรรษที่ 21 กลุ่มนิเทศฯ 18 ก.ค. 2565
ปกติ  มอบเกียรติบัตรอบรมเชิงปฏิบัติการ PISA STYLE (ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) กลุ่มนิเทศฯ 18 ก.ค. 2565
ปกติ  การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ก.ค. 2565
ปกติ  เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำโครงการสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษา ตามหลักความเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) กลุ่มนโยบายและแผน 12 ก.ค. 2565
ด่วนที่สุด  โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 16 ก.ค. 2565
ด่วนที่สุด  โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 16 ก.ค. 2565
ด่วนที่สุด  โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 16 ก.ค. 2565
ด่วนที่สุด  โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 16 ก.ค. 2565
ด่วนที่สุด  โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 16 ก.ค. 2565
ด่วนที่สุด  โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 16 ก.ค. 2565
ด่วนที่สุด  โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 16 ก.ค. 2565
ด่วนมาก  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 13 ก.ค. 2565
ด่วนมาก  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 13 ก.ค. 2565
ด่วนมาก  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 13 ก.ค. 2565
ด่วนมาก  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 13 ก.ค. 2565
ด่วนมาก  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 13 ก.ค. 2565
ด่วนมาก  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 13 ก.ค. 2565
ด่วนมาก  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 13 ก.ค. 2565
ด่วนมาก  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 13 ก.ค. 2565
ด่วนมาก  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 13 ก.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร กลุ่มนิเทศฯ 12 ก.ค. 2565
ปกติ  ขอระงับการลาออกจากราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 ก.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ขอเชิญวิทยากรและวิทยากรผู้ช่วย ประชุม กลุ่มนิเทศฯ 12 ก.ค. 2565
ปกติ  มอบอำนาจเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด กฎหมายและคดี 12 ก.ค. 2565
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้พัฒนาเว็บไซต์สถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของสถานศึกษาออนไลน์ ITA online กลุ่มนิเทศฯ 12 ก.ค. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 ก.ค. 2565
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) รร.บ้านหันฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 ก.ค. 2565
ปกติ  การดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี 2565 กลุ่มนิเทศฯ 12 ก.ค. 2565
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.รร.วัดใหม่สำโรง กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 ก.ค. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 ก.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การรายงานข้อมูลเงินรายได้สถานศึกษาและเงินอุดหนุนของสถานศึกษา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 12 ก.ค. 2565
ด่วนที่สุด  แก้ไขคำสั่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองหว้าดอนตะเกียด ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 12 ก.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การรายงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ 3/2565 หน่วยตรวจสอบภายใน 11 ก.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ประกาศผลการประกวดสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ก.ค. 2565
ปกติ  แจ้งการโอนค่าจ้างพี่เลี้ยงและธุรการ 9,000 เดือน มิ.ย. 65 จำนวน 6 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 11 ก.ค. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ METAVERSE IYMRC 2022 กลุ่มนิเทศฯ 11 ก.ค. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจําปี พ.ศ. ๒๕64 กลุ่มนิเทศฯ 11 ก.ค. 2565
ปกติ  วารสารวิชาการ สพฐ. ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ก.ค. 2565
ปกติ  การวิจัยภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ประจำปี 2565 กลุ่มนิเทศฯ 11 ก.ค. 2565
ปกติ  การคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 11 ก.ค. 2565
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 ก.ค. 2565
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 ก.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์ "วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน" กิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ก.ค. 2565
ปกติ  แนวทางการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 ก.ค. 2565
ด่วนที่สุด  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ Focus Group งานวิจัย กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 ก.ค. 2565
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 ก.ค. 2565
ปกติ  แนวทางปฏิบัติด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคฝีดาษวานร (Monkeypox) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 ก.ค. 2565
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) รร.บ้านท่าวังไทรสามัคคี กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 ก.ค. 2565
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ รร.เจียรวนนท์อุทิศ2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 ก.ค. 2565
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ รร.ม่วงแก้ววิทยาคาร กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 ก.ค. 2565
ด่วนที่สุด  สำรวจความต้องการวิชาเอก ตำแหน่งว่างของพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 ก.ค. 2565
ด่วนที่สุด  สำรวจความต้องการวิชาเอก ตำแหน่งว่างของพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 ก.ค. 2565
ด่วน  การขอถอนคืนหลักประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 8 ก.ค. 2565
ปกติ  แจ้งการโอนค่าจ้างธุรการ 9,000,พี่เลี้ยง,ครูผู้ทรงคุณค่า,พนักงานราชการ เดือน มิ.ย. 65 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 8 ก.ค. 2565
ปกติ  คู่มือการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.ค. 2565
ปกติ  แจ้งการจัดสรรทุนการศึกษาและขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการดำเนินงานการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค(กลุ่มชั้นรอยต่อ) จากภาคเอกชน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.ค. 2565
ปกติ  การประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้้นที่การศึกษา กลุ่มอำนวยการ 7 ก.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมทางไกล (Video Conference) โรงเรียนต้นทางและปลายทาง โครงการการเรียนภาษาต่างประเทศ โดยใช้รูปแบบการสื่อสารสองทางจากครูชาวต่างชาติ กลุ่มนิเทศฯ 7 ก.ค. 2565
ปกติ  การลงพื้นที่เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน และงานส่งเสริมสุขภาพพลานามัยนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมทางไกล (Video Conference) โรงเรียนต้นทางและปลายทาง โครงการการเรียนภาษาต่างประเทศ โดยใช้รูปแบบการสื่อสารสองทางจากครูชาวต่างชาติ (Native Spe กลุ่มนิเทศฯ 7 ก.ค. 2565
ปกติ  การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลว กลุ่มอำนวยการ 7 ก.ค. 2565
ปกติ  ประเด็นที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กลุ่มอำนวยการ 7 ก.ค. 2565
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 6 ก.ค. 2565
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 6 ก.ค. 2565
ปกติ  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 6 ก.ค. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ก.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ให้ข้าราชการครูไปราชการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 6 ก.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2565 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 3 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ก.ค. 2565
ปกติ  รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครู/ ผอ/ ศน กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ก.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย 8 จุดเน้น กลุ่มนิเทศฯ 6 ก.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย 8 จุดเน้น กลุ่มนิเทศฯ 6 ก.ค. 2565
ปกติ  การลงพื้นที่ปฏิบัติงานของ School Partner กลุ่มทรู ประจําปี ๒๕๖๕ และอบรมออนไลน์หลักสูตร Digital Classroom การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีเพื่อการจั กลุ่มนิเทศฯ 6 ก.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2565 กลุ่มนิเทศฯ 6 ก.ค. 2565
ปกติ  การนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และปรับใช้ในโครงการ หรือหลักสูตรฝึกอบรม กลุ่มนิเทศฯ 6 ก.ค. 2565
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้พละศึกษาฯ กลุ่มนิเทศฯ 6 ก.ค. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ก.ค. 2565
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้พละศึกษาฯ กลุ่มนิเทศฯ 6 ก.ค. 2565
ปกติ  เห็นชอบการแก้ไขงบประมาณในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ก.ค. 2565
ปกติ  การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC Awards) ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 ก.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ ๑๙ ปี กลุ่มอำนวยการ 5 ก.ค. 2565
ปกติ  แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 ก.ค. 2565
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม 2) กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 ก.ค. 2565
ปกติ  การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. ๒๕๖๕ กลุ่มอำนวยการ 5 ก.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์ "วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน" กิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 ก.ค. 2565
ปกติ  การขอรับทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 ก.ค. 2565
ปกติ  การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับราวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC Awards)ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา256 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 ก.ค. 2565
ปกติ  รายงานอัตราว่างผู้ปฏิงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 ก.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และรับนโยบาย การพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 ก.ค. 2565
ปกติ  ประกาศผลการแข่งขันตามโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 กลุ่มนิเทศฯ 5 ก.ค. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างธุรการ 9,000 บาท เดือน มิ.ย. 65 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 5 ก.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ.2566 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 ก.ค. 2565
ด่วนมาก  การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับราวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC Awards)ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา256 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 ก.ค. 2565
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนอัตราจ้าง เดือน มิถุนายน 2565 จำนวน 228 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 4 ก.ค. 2565
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (กรณีพิเศษ) กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ก.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 4 ก.ค. 2565
ปกติ  เกียรติบัตรผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรฐานสมรรถนะสําหรับครูวิชาการ กลุ่มนิเทศฯ 4 ก.ค. 2565
ปกติ  พิธีรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย (ออนไลน์) กลุ่มนิเทศฯ 4 ก.ค. 2565
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม ) กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ก.ค. 2565
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กรกณีพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ก.ค. 2565
ปกติ  ประกาศผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 ก.ค. 2565
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มอำนวยการ 4 ก.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การร่วมกิจกรรมกับกองทุนการออมแห่งชาติ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 ก.ค. 2565
ปกติ  แนวทางเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 ก.ค. 2565
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ก.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 27 มิ.ย. 2565
ปกติ  แก้ไขคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ก.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 ก.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การประชุมเพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องกัญชาและผลกระทบที่เกิดกับนักเรียน นักศึกษาให้กับหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา ประจำป กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 ก.ค. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบงานควบคุมภายในฯ ปรเจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มอำนวยการ 1 ก.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธโรงเรียนเข้าร่วมโครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน(ตาย) ด้วยหลัก ๑๐ อ. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 ก.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ประกาศผลการประกวดสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 ก.ค. 2565
ปกติ  เลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) เพิ่มเติม กรณีย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 ก.ค. 2565
ปกติ  เลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1(1 เมษายน 2565)เพิ่มเติม กรณีย้ายาดำรงตำแหน่งใหม่ กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 ก.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 ก.ค. 2565
ปกติ  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 ก.ค. 2565
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 ก.ค. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 มิ.ย. 2565
ปกติ  ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 30 มิ.ย. 2565
ปกติ  การประชุมปฏิบัติการเพื่อประสานแผนส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาและการลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษากั กลุ่มนิเทศฯ 30 มิ.ย. 2565
ปกติ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสอนคณิตศาสตร์ กลุ่มนิเทศฯ 30 มิ.ย. 2565
ปกติ  การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 มิ.ย. 2565
ปกติ  แก้ไขบัญชีแนบท้ายคำสั่งศธจ.ชำนาญการ หน้าโสภิดา ให้ใช้แผ่นนี้แทน นอกนั้นคงเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 มิ.ย. 2565
ปกติ  แนวทางปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) สำหรับกิจการโรงภาพยนตร์ กลุ่มอำนวยการ 30 มิ.ย. 2565
ปกติ  ผลการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 2 ดาวประจำปี 2565 กลุ่มนิเทศฯ 30 มิ.ย. 2565
ปกติ  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กลุ่มอำนวยการ 30 มิ.ย. 2565
ปกติ  การสำรวจข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 30 มิ.ย. 2565
ปกติ  การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๕ กลุ่มอำนวยการ 30 มิ.ย. 2565
ปกติ  การคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding “CODING Achievement Awards” ระดับเขตพื้นที่ กลุ่มนิเทศฯ 30 มิ.ย. 2565
ปกติ  การประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย กลุ่มนิเทศฯ 30 มิ.ย. 2565
ปกติ  แต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 มิ.ย. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินชนก กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 มิ.ย. 2565
ปกติ  การรายงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ 3/2565 หน่วยตรวจสอบภายใน 30 มิ.ย. 2565
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (วัดหลุมข้าว) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 มิ.ย. 2565
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านคลองใบพัด) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 มิ.ย. 2565
ปกติ  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 มิ.ย. 2565
ปกติ  การรับสมัครทีมวิทยากรแกนนำตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านการบริหารการศึกษาภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี กลุ่มนิเทศฯ 29 มิ.ย. 2565
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.รร.วัดใหม่สำโรง กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 มิ.ย. 2565
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 มิ.ย. 2565
ปกติ  ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 มิ.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 มิ.ย. 2565
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ขอโอนไปรับราชการต่างสังกัด กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 มิ.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 มิ.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ(รายใหม่)และเห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 มิ.ย. 2565
ปกติ  นำส่งแบบนิเทศติดตาม นโยบายเร่งด่วน สพฐ กลุ่มนิเทศฯ 29 มิ.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการ "การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ให้แก่นักเรียนและครู ในสังกัดสำนักงานคณะก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  ติดตามเร่งรัดการนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานต้านยาเสพติดในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 มิ.ย. 2565
ปกติ  การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ระดับจังหวัด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 มิ.ย. 2565
ปกติ  แจ้งแนวทางการบริหารจัดการทุนการศึกษาต่อของนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค)กลุ่มชั้นรอยต่อ ภาคเรียนที่ 2/2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การพัฒนาการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย” กลุ่มนิเทศฯ 28 มิ.ย. 2565
ด่วน  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 28 มิ.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 มิ.ย. 2565
ปกติ  ให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 ร กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 มิ.ย. 2565
ปกติ  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยตรวจสอบภายใน 27 มิ.ย. 2565
ปกติ  ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มนโยบายและแผน 27 มิ.ย. 2565
ปกติ  ขอเชิญรับชมการสาธิตและทดลองใช้โปรแกรม EOL System พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษบุคลากรและ ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเ กลุ่มนิเทศฯ 27 มิ.ย. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มอำนวยการ 27 มิ.ย. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มอำนวยการ 27 มิ.ย. 2565
ปกติ  แจ้งโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน มิถุนายน 2565 จำนวน 117 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 27 มิ.ย. 2565
ปกติ  คำสั่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านราษฎ์สามัคคี ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 27 มิ.ย. 2565
ปกติ  คำสั่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระผักโพด ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 27 มิ.ย. 2565
ปกติ  คำสั่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 27 มิ.ย. 2565
ปกติ  คำสั่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนครบุรีวิทยา ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 27 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การกํากับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดําเนินการตามมาตรการป้องกันใน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-1 กลุ่มนิเทศฯ 27 มิ.ย. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สถานที่ กลุ่มนิเทศฯ 27 มิ.ย. 2565
ปกติ  กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๕ หัวข้อ “รักนะจ๊ะ ภาษาไทย” กลุ่มนิเทศฯ 27 มิ.ย. 2565
ปกติ  ขอยืมตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  ส่งผลการคัดเลือกนวัตกรรมเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ระดับจังหวัด กลุ่มนิเทศฯ 24 มิ.ย. 2565
ปกติ  เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเหลื่อมปี กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 24 มิ.ย. 2565
ปกติ  ขอหนังสือขอบคุณจากโรงเรียนที่รับบริจาคหนังสือ กลุ่มนิเทศฯ 24 มิ.ย. 2565
ปกติ  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย” กลุ่มนิเทศฯ 24 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  สำรวจโรงรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า 60 คน ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) และมีความประสงค์จะขอรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ( กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 21 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 23 มิ.ย. 2565
ปกติ  การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 10 เรื่อง กลุ่มนิเทศฯ 23 มิ.ย. 2565
ปกติ  เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2565 กลุ่มนิเทศฯ 23 มิ.ย. 2565
ปกติ  การเปิดอบรมพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิตในระบบการศึกาาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนิเทศฯ 23 มิ.ย. 2565
ปกติ  การอบรมสัมนา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางก กลุ่มนิเทศฯ 23 มิ.ย. 2565
ปกติ  การจัดสรรอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ทดแทน Digital Life Box (ส่งแนบเอกสารใหม่) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 21 มิ.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเช้าร่วมการจัดทำข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 23 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การประเมินผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการาจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 มิ.ย. 2565
ปกติ  การจัดสรรอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ทดแทน Digital Life Box กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 21 มิ.ย. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเผยแพร่องค์ความรู้และแสดงผลงานดีเด่นด้าน Coding “CODING Achievement Awards” กลุ่มนิเทศฯ 22 มิ.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียพากย์เสียงภาษาไทย "มาสร้างสรรค์กับโพโรโระ" (Getting Creative with Pororo) กลุ่มนิเทศฯ 22 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนส่งผลงานเข้าประกวด Win Win OTOP Junior กลุ่มนิเทศฯ 22 มิ.ย. 2565
ปกติ  ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรฐานสมรรถนะ กลุ่มนิเทศฯ 22 มิ.ย. 2565
ปกติ  การคัดเลือกนวัตกรรม และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศผลงานผู้บริหารสถานศึกษา (ฺBest Practice) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 22 มิ.ย. 2565
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 46 พุทธศักราช 2565 กลุ่มนิเทศฯ 22 มิ.ย. 2565
ด่วน  เกณฑ์การแข่งขันรักษ์ภาษาไทย กลุ่มนิเทศฯ 22 มิ.ย. 2565
ปกติ  การประกาศรับสมัครโรงเรียนเพื่อเข้ารับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ ๒ ดาว ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 22 มิ.ย. 2565
ปกติ  การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  ขอยกเลิกการประชาสัมพันธ์โครงการ How I Care กลุ่มนิเทศฯ 22 มิ.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 มิ.ย. 2565
ปกติ  แจ้งการโอนค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000 เดือน พฤษภาคม 2565 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 21 มิ.ย. 2565
ปกติ  แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 มิ.ย. 2565
ปกติ  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 มิ.ย. 2565
ปกติ  การรับสมัครนักเรียนปลายทางเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาต่างประเทศ โดยใช้รูปแบบการสื่อสารสองทางจากครูชาวต่างชาติ (Native Speaker) และครูไทยที่มีวิธีการสอนที กลุ่มนิเทศฯ 21 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจ โครงการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มนิเทศฯ 21 มิ.ย. 2565
ปกติ  ข้อมูลผู้ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 มิ.ย. 2565
ปกติ  การประชุมชี้แจงการดำเนินงานในกรอบกลยุทธ์การบริหารจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑล ประเทศไทย และหารือการบูรณาการการดำเนินงานในพื้นที่สงวนชีวมณฑล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 มิ.ย. 2565
ปกติ  การแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มอำนวยการ 21 มิ.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 มิ.ย. 2565
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.รร.วัดโพธินิมิตร กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 มิ.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 มิ.ย. 2565
ปกติ  รายงานอัตราว่างผู้ปฏิงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด(๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 มิ.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนการสอนออนไลน์แอนิเมชั่น ในรูปแบบวีดิทัศน์ และแบบสำรวจความคิดเห็นของครูและนักเรียนที่มีต่อสื่อ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 มิ.ย. 2565
ปกติ  การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 กลุ่มนิเทศฯ 20 มิ.ย. 2565
ปกติ  ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ MV และ MP 3 เพลงอย่าโอน กลุ่มอำนวยการ 20 มิ.ย. 2565
ปกติ  เชิญประชุมคณะกรรมการโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 20 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การขออนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กรณีโรงเรียนจ่ายเงินสมทบประกันสังคมในฐานะนายจ้าง กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 20 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  สำรวจข้อมูลชำนาญการช่วงเปลี่ยนแผ่าน กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 มิ.ย. 2565
ปกติ  แก้ไขคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 มิ.ย. 2565
ปกติ  คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (บรรจุ 1 มิถุนายน 2565) กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 มิ.ย. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แทนตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลง) บ้านโป่งสามัคคี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 พ.ค. 2565
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านหนองนกเขียนสามัคคี) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 พ.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แทนตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลง) บ้านพัดทะเล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 พ.ค. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งโอนเงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 1 รร.(ธกส.) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 17 มิ.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 มิ.ย. 2565
ปกติ  แจ้งการโอนค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยง,ธุรการ 9,000 เดือน พฤษภาคม 2565 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 17 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งโอนเงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 รร.(ธ.กรุงไทย) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 17 มิ.ย. 2565
ปกติ  การลดใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ 20 ตามมติคณะรัฐมนตรี กลุ่มอำนวยการ 17 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การส่งเบิกค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน กรณีรวมและเลิกโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 16 มิ.ย. 2565
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 กลุ่มอำนวยการ 16 มิ.ย. 2565
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 16 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 16 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 16 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 16 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 16 มิ.ย. 2565
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านไทยสามัคคี) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 มิ.ย. 2565
ปกติ  สรุปผลการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กลุ่มอำนวยการ 15 มิ.ย. 2565
ปกติ  ประเด็นที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา พระราชทาน กลุ่มอำนวยการ 15 มิ.ย. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดประชุม ฯ กลุ่มอำนวยการ 15 มิ.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการรักษ์ไทย ครั้งที 1 กลุ่มนิเทศฯ 15 มิ.ย. 2565
ปกติ  การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มนิเทศฯ 15 มิ.ย. 2565
ปกติ  ประเมินตนเอง ตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ของโรงเรียนวิถีพุธ กลุ่มนิเทศฯ 15 มิ.ย. 2565
ด่วน  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 มิ.ย. 2565
ด่วน  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (ขอเอกสารเพิ่มเติม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 มิ.ย. 2565
ปกติ  ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลุ่มนิเทศฯ 15 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การประชุมชี้แจ้งกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 15 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะเวลา 8 เดือน(ตุลาคม 2564 ถึงพฤษภาคม 2565) กลุ่มนโยบายและแผน 14 มิ.ย. 2565
ปกติ  แจ้งการหัก กยศ. และ กรอ. เดือน มิถุนายน 2565 ของพนักงานราชการและอัตราจ้าง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 14 มิ.ย. 2565
ปกติ  แจ้งการโอนค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยง,ธุรการ 9,000 เดือน เดือน พฤษภาคม 2565 จำนวน 19 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 14 มิ.ย. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศฯ 14 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA On กลุ่มนิเทศฯ 14 มิ.ย. 2565
ปกติ  ขอความร่วมมือดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 มิ.ย. 2565
ปกติ  ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคมือเท้าปาก และโรคติดต่อที่สำคัญในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 มิ.ย. 2565
ปกติ  แจ้งข้อสั่งการมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้หูดับ จังหวัดนครราชสีมา ๒๕๖๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 มิ.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครโครงการโรงเรียนอีโสคูล (Eco-school) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 มิ.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการ นวัตกรรมรักษ์โลก ในหัวข้อ บอกรักโลก : บ้านส่วนรวมของเรา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 มิ.ย. 2565
ปกติ  การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 มิ.ย. 2565
ปกติ  การอบรมพัฒนาแนวทางสนับสนุนงานสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ ๔๒ ประจำปี ๒๕๖๕ จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 14 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๕ กลุ่มนิเทศฯ 14 มิ.ย. 2565
ปกติ  การประกาศรับสมัครโรงเรียนเพื่อเข้ารับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 14 มิ.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 มิ.ย. 2565
ปกติ  ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA On กลุ่มนิเทศฯ 14 มิ.ย. 2565
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 มิ.ย. 2565
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรสมมรรถนะ กลุ่มนิเทศฯ 14 มิ.ย. 2565
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรสมมรรถนะ กลุ่มนิเทศฯ 14 มิ.ย. 2565
ปกติ  ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มนโยบายและแผน 13 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA On กลุ่มนิเทศฯ 13 มิ.ย. 2565
ปกติ  แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 มิ.ย. 2565
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการทักษะการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสู่ศตวรรษที่ 21 กลุ่มนิเทศฯ 13 มิ.ย. 2565
ปกติ  ขอเชิญวิทยากร กลุ่มนิเทศฯ 13 มิ.ย. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และอุปกรณ์ในการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษฯ กลุ่มนิเทศฯ 13 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมจัดทำหลักสูตรการสอนยาเสพติดสำหรับครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 มิ.ย. 2565
ปกติ  เลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) เพิ่มเติม กรณีย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 มิ.ย. 2565
ปกติ  แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (บรรจุ 5 เม.ย.65) กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 มิ.ย. 2565
ปกติ  แจ้ง QR Code เอกสารอบรมการขับเคลื่อนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 มิ.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 มิ.ย. 2565
ปกติ  ขอแจ้งขยายเวลา การส่งความ และคลิป VDO โครงการ NRRU Best Practice 2022 กลุ่มนิเทศฯ 13 มิ.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ(รายใหม่)และเห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 มิ.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอวิทยาศาสตร์ ภายใต้แนวคิด“สนุกคิด วิทย์สมุนไพร” กลุ่มนิเทศฯ 13 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การประชาสัมพันธ์และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประจำปี ๒๕๖๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 มิ.ย. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ห้องประชุม กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 มิ.ย. 2565
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปีครั้งที่ 2 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 มิ.ย. 2565
ด่วน  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี(ครั้งที่ 2) และการคัดเลือกนัวตกรรมและวิธีปฏิ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 มิ.ย. 2565
ด่วน  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปีครั้งที่ 2 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 มิ.ย. 2565
ด่วน  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี(ครั้งที่ 2) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 มิ.ย. 2565
ปกติ  คำสั่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตาด ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 10 มิ.ย. 2565
ปกติ  คำสั่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 10 มิ.ย. 2565
ปกติ  คำสั่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนางกระทุงปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 10 มิ.ย. 2565
ปกติ  คำสั่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับไทรทอง ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 10 มิ.ย. 2565
ปกติ  คำสั่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่แหลมทอง ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 10 มิ.ย. 2565
ปกติ  คำสั่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพรหม ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 10 มิ.ย. 2565
ปกติ  คำสั่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังหิน ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 10 มิ.ย. 2565
ปกติ  คำสั่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนด่านอุดมวิทยา ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 10 มิ.ย. 2565
ปกติ  คำสั่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 10 มิ.ย. 2565
ปกติ  คำสั่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนกรูด ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 10 มิ.ย. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา ปีการศึกษา2565 กลุ่มนิเทศฯ 10 มิ.ย. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 มิ.ย. 2565
ปกติ  แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 มิ.ย. 2565
ปกติ  แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 มิ.ย. 2565
ปกติ  รับทราบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 มิ.ย. 2565
ปกติ  คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (บรรจุวันที่ 12 พ.ค.2565) กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 มิ.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 มิ.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ(รายใหม่) และเห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 มิ.ย. 2565
ปกติ  แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  โรงเรียนขนาดเล็กที่มีความประสงค์ จะขอรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ใบงาน) สําหรับนักเรียนระดับ ประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึก กลุ่มนิเทศฯ 10 มิ.ย. 2565
ปกติ  อนุญาตการลา รร.บ้านยางกระทุง กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 มิ.ย. 2565
ปกติ  ขอขอบคุณ กลุ่มอำนวยการ 10 มิ.ย. 2565
ปกติ  มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) สำหรับพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มอำนวยการ 10 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการ Kiddy Code สนุกโค้ด สนุกคิด กลุ่มนิเทศฯ 9 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การอบรมออนไลน์ ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT ภาครัฐ รุ่นที่ ๒ กลุ่มนิเทศฯ 9 มิ.ย. 2565
ด่วนมาก  การติดตามการจัดอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 9 มิ.ย. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่ 6 กลุ่มนิเทศฯ 9 มิ.ย. 2565
ปกติ  การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 9 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าจ้างธุรการ 9,000 บาท เดือน พ.ค. 65 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 9 มิ.ย. 2565
ปกติ  รายงานอัตราว่างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 มิ.ย. 2565
ปกติ  รายงานอัตราว่างผู้ปฏิงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 มิ.ย. 2565
ปกติ  ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 มิ.ย. 2565
ปกติ  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 มิ.ย. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 มิ.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 มิ.ย. 2565
ปกติ  ข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2565 ***แก้ไขประกาศลูกจ้่าง กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การอบรมเชิงปฏิบัติการ PISA STYLE (ครูผุ้สอนกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) กลุ่มนิเทศฯ 8 มิ.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565 จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 มิ.ย. 2565
ปกติ  ข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 มิ.ย. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แทนตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลง) ม่วงแก้วิทยาคาร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 มิ.ย. 2565
ปกติ  โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 มิ.ย. 2565
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 มิ.ย. 2565
ปกติ  ขอปรึกษาเกณฑ์อัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 มิ.ย. 2565
ปกติ  การประชุมชี้แจงทบทวนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กลุ่มนิเทศฯ 7 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  โครงการพัฒนาข้าราชการคณูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ Platfrom Online กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 7 มิ.ย. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนกรูดปีการศึกษา2565 กลุ่มนิเทศฯ 7 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไร่แหลมทอง ปีการศึกษา2565 กลุ่มนิเทศฯ 7 มิ.ย. 2565
ปกติ  การสนับสนุนทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี ๒๕๖๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 มิ.ย. 2565
ปกติ  ขอมอบหนังสือ "สมุดภาพนครรราชสีมา" กลุ่มอำนวยการ 7 มิ.ย. 2565
ปกติ  ส่งข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มอำนวยการ 7 มิ.ย. 2565
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนครูวิทย์-คณิต และ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน พ.ค. 65 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 6 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งเอกสารส่งเบิกค่าจ้างพี่เลี้ยงและธุรการ 9,000 เดือน พ.ค. 65 ที่ต้องแก้ไข กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 6 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือเฝ้าระวังป้องกันโรคมือเท้าปาก และโรคติดต่อที่สำคัญในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การประชุมกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย กลุ่มนิเทศฯ 6 มิ.ย. 2565
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสู่ศตวรรษที่ ๒๑ และ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR กลุ่มนิเทศฯ 6 มิ.ย. 2565
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 มิ.ย. 2565
ด่วน  การสัมมนากลุ่มย่อยของคณะกรรมาธิการผ่านระบบออนไลน์ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 มิ.ย. 2565
ปกติ  การอบรมปฏิบัติการปลุกจิตสำนึกเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และคุณธรรมจริยธรรม “สร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ สร้างชาติด้วยอุดมการณ์” กลุ่มนิเทศฯ 2 มิ.ย. 2565
ปกติ  การติดตามนักเรียนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 มิ.ย. 2565
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรฐานสมรรถนะ กลุ่มนิเทศฯ 2 มิ.ย. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แทนตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลง) วัดม่วง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 พ.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แก้ไขรายชื่อ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การสร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 มิ.ย. 2565
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรฐานสมรรถนะ กลุ่มนิเทศฯ 2 มิ.ย. 2565
ปกติ  ประกาศรายชื่อบุคลากร ICT Talentภาครัฐ รุ่นที่ 2 กลุ่มนิเทศฯ 2 มิ.ย. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มนิเทศฯ 2 มิ.ย. 2565
ปกติ  การรายงานผลการประเมินความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษาผ่าน TSC+ ตามข้อกำหนดแนวทาง ๗ มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา รองรับการเปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 2 มิ.ย. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดการอบรม กลุ่มนิเทศฯ 2 มิ.ย. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากร กลุ่มนิเทศฯ 2 มิ.ย. 2565
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการ PISA STYLE (ครูผุ้สอนกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) กลุ่มนิเทศฯ 2 มิ.ย. 2565
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรฐานสมรรถนะ กลุ่มนิเทศฯ 2 มิ.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 พ.ค. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 พ.ค. 2565
ปกติ  ขอยืมตัวข้าราชการครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 มิ.ย. 2565
ปกติ  การขออนุมัติแต่งตั้งกลุ่มลูกเสือ กองลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 มิ.ย. 2565
ปกติ  ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 มิ.ย. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผนงานนำนักเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (กิจกรรม Play & Learn) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 มิ.ย. 2565
ปกติ  รายงานอัตราว่างผู้ปฏิงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 มิ.ย. 2565
ปกติ  แจ้งประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 มิ.ย. 2565
ปกติ  ประชุมวิชาการ เรื่องโครงงานคุณธรรมของโรงเรียนในโครงการ "อิ่มนี้เพื่อน้อง" ประจำปี ๒๕๖๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 มิ.ย. 2565
ปกติ  แก้ไขคำสั่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 1 มิ.ย. 2565
ปกติ