ระดับความสำคัญ-->   ปกติ    ด่วน    ด่วนมาก    ด่วนที่สุด
รายการ กลุ่ม วันที่
ปกติ  อนุมัติวูดแบดจ์ 2 ท่อน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 มี.ค. 2566
ปกติ  ประกาศการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 มี.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านหนองแดง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 มี.ค. 2566
ด่วนที่สุด  โอนเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน1/2566(70%)ฎีกาที่2566/328 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 22 มี.ค. 2566
ปกติ  แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มนโยบายและแผน 22 มี.ค. 2566
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน และการบันทึกผลการเรียน ตามโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (School MIS) กลุ่มนิเทศฯ 21 มี.ค. 2566
ปกติ  แจ้งผลการทดสอบความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy)ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 21 มี.ค. 2566
ปกติ  แจ้งผลการทดสอบความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy)ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 21 มี.ค. 2566
ปกติ  การแจ้งผลการคัดเลือกพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับอาสาสมัครหน่วยสันติภาพ กลุ่มนิเทศฯ 21 มี.ค. 2566
ปกติ  สมัครและลงทะเบียน App กบข กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 มี.ค. 2566
ด่วนที่สุด  แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการส่งเรื่องการขอเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2566 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 มี.ค. 2566
ปกติ  แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผ้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 มี.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 มี.ค. 2566
ปกติ  การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ด้วยระบบ Data Management Center (DMC) สิ้นปีการศึกษา 2565 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 20 มี.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภาและภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 มี.ค. 2566
ปกติ  ขอมติคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณารับย้าย ตำแหน่งครู ป๊ พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 มี.ค. 2566
ปกติ  แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการส่งเรื่องการขอเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2566 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 20 มี.ค. 2566
ด่วนที่สุด  แจ้งการส่งข้อมูลผู้เกษียณเพื่อทำหนังสือที่ระลึกงานเกษียณ (แก้ไขใช้เอกสารนี้ค่ะ) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 20 มี.ค. 2566
ปกติ  ติดตามการจัดส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ปพ.3 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 มี.ค. 2566
ปกติ  ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค(กลุ่มชั้นรอยต่อ)จากภาคเอกชน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 มี.ค. 2566
ปกติ  ติดตามการจัดส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ปพ.3 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 มี.ค. 2566
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา (วัดทุ่งจาน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 มี.ค. 2566
ปกติ  รายงานประจำปีของสถานศึกษาปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 20 มี.ค. 2566
ปกติ  การอนุมัติแต่งตั้งกลุ่มลูกเสือ ตั้งกองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียน ประจำเดือน มีนาคม 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 มี.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การดำเนินงาน โครงการทุนการศึกษาพระราชทานน ม.ท.ศ.ปี 2566 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 มี.ค. 2566
ด่วนที่สุด  ด่วนที่สุด สำเนาหนังสือ เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกรงเรียนในสังกัด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 มี.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 มี.ค. 2566
ปกติ  แจ้งการโอนค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 16 มี.ค. 2566
ปกติ  การจ่ายใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลา กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 มี.ค. 2566
ปกติ  แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 มี.ค. 2566
ด่วน  โครงการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะครู บุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 16 มี.ค. 2566
ปกติ  การประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเข กลุ่มนิเทศฯ 16 มี.ค. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะสถานที่จัดงาน กลุ่มนิเทศฯ 16 มี.ค. 2566
ปกติ  การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาการจัดการค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 มี.ค. 2566
ปกติ  แจ้งเตือนการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย กลุ่มอำนวยการ 15 มี.ค. 2566
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16)รร.บ้านหนองโบสถ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 มี.ค. 2566
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16)รร.บ้านหนองผักไร กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 มี.ค. 2566
ปกติ  เชิญร่วมกิจกรรมวิ่งคบไฟ กลุ่มอำนวยการ 15 มี.ค. 2566
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการรร.ม่วงแก้ววิทยาคาร กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 มี.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การอบรม กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 มี.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การอบรม กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 มี.ค. 2566
ปกติ  ขอตัวบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 มี.ค. 2566
ปกติ  --แก้ไขปฏิทินการเลื่อนเงินเดือน--- กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 มี.ค. 2566
ด่วน  ขอความอนุเคราะห์วงดุริยางค์นักเรียน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 มี.ค. 2566
ปกติ  เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 มี.ค. 2566
ปกติ  การยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ากองประจำการในยามปกติ ตามมาตรา 14(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 มี.ค. 2566
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนโยบายและแผน 15 มี.ค. 2566
ปกติ  แจ้งโรงเรียน เพื่อขอรับการประเมินเพื่อขรับตราพระราชทาน โครงการบ้าน"นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"ระดับปฐมวัยปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 14 มี.ค. 2566
ด่วนที่สุด  เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำบึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายการงบลงทุน กลุ่มนโยบายและแผน 14 มี.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การจัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มนิเทศฯ 14 มี.ค. 2566
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ ภายใต้โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กลุ่มนิเทศฯ 14 มี.ค. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สถานที่ กลุ่มนิเทศฯ 14 มี.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การรายงานผลการดำเนินงาน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติมสิ่งที่ส่งมาด้วย) กลุ่มนโยบายและแผน 14 มี.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การรายงานผลการดำเนินงาน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มนโยบายและแผน 14 มี.ค. 2566
ปกติ  โปรแกรมเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน 2566--ฉบับแก้ไข 14 มีนาคม 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 มี.ค. 2566
ด่วน  แก้ไขคำสั่งคณะกรรมการแข่งขันความสามารถด้านคำนวณ กลุ่มนิเทศฯ 13 มี.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา(ก.ต.ป.น.) กลุ่มนิเทศฯ 13 มี.ค. 2566
ปกติ  โปรแกรมเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน 2566--แจ้งยกเลิกการใช้ กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 มี.ค. 2566
ปกติ  แจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ ภาคเรียนที่ 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 มี.ค. 2566
ปกติ  โปรแกรมเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน 2566 -- สำหรับโรงเรียน ที่มีรอง ผอ. -- กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 มี.ค. 2566
ปกติ  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ครั้งท่ 1 (1 เมษายน 2566) ***แจ้งประธานกลุ่ม+ผอ.รร.*** กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 มี.ค. 2566
ปกติ  ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ครั้งท่ 1 (1 เมษายน 2566) กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 มี.ค. 2566
ปกติ  นโยบายทางการบริหารแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายกร กฎหมายและคดี 13 มี.ค. 2566
ปกติ  กําชับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนั กฎหมายและคดี 13 มี.ค. 2566
ด่วนที่สุด  แก้ไขคำสั่งคณะกรรมการสอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2565 สนาม รร.ชุมชนจระเข้หิน และบ้านไชยวาล กลุ่มนิเทศฯ 13 มี.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (ด่านอุดมวิทยา) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 พ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ ภายใต้โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กลุ่มนิเทศฯ 13 มี.ค. 2566
ปกติ  การยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ากองประจำการในยามปกติ ตามมาตรา 14(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 มี.ค. 2566
ปกติ  การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 มี.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดับประเทศ (รุ่นที่ 4) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 มี.ค. 2566
ปกติ  ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นการดำเนินงานและการเข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 มี.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การแบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของสถานศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 มี.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การขอเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโสผู้เกษียณและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ปรจำปี 2566 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 มี.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 มี.ค. 2566
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 มี.ค. 2566
ปกติ  แนวทางการจัดทำและจัดส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา(ปพ.๓) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 มี.ค. 2566
ปกติ  การส่งเสริมการให้ความรุ้และทักษะด้านการเงินและการออมให้กับผู้เรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 มี.ค. 2566
ปกติ  โครงการ "อิ่มนี้เพื่อน้อง" ประจำปี 2566 (โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดจำนวนเด็กไม่ต่อกว่า 120-ไม่เกิน 500 คน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 มี.ค. 2566
ปกติ  แจ้งการโอนค่าจ้างพี่เลี้ยงและธุรการ 9,000 เดือน ก.พ. 66 จำนวน 6 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 10 มี.ค. 2566
ด่วนที่สุด  มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุช่วงปิดภาคเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 มี.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566 (กองทุนกสศ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 มี.ค. 2566
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 มี.ค. 2566
ปกติ  ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบการปรเเมินที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66) กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 มี.ค. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคระห์สถานที่จัดการทดสอบความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 8 มี.ค. 2566
ปกติ  การทดสอบความสามารถด้านคำนวณ(Numeracy)ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 8 มี.ค. 2566
ปกติ  ส่งวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 9 มีนาคม 2566 เพ่ิมเติม ใช้ฉบับนี้แทนนะคะ กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 มี.ค. 2566
ปกติ  ส่งวาระการะการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 9 มีนาคม 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล เพิ่มเติม กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 มี.ค. 2566
ปกติ  แจ้งการโอนค่าจ้างพี่เลี้ยงและธุรการ 9,000 เดือน ก.พ. 66 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 8 มี.ค. 2566
ปกติ  ส่งรายชื่อนักเรียนจัดสนามสอบ NT กลุ่มนิเทศฯ 8 มี.ค. 2566
ปกติ  แจ้งการหัก กยศ. และ กรอ. เดือน มีนาคม 2566 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 8 มี.ค. 2566
ปกติ  การจ่ายใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 มี.ค. 2566
ปกติ  การดำเนินงานการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 8 มี.ค. 2566
ปกติ  ส่งคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 มี.ค. 2566
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะ ครูชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 มี.ค. 2566
ปกติ  อบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลูกจ้างในสังกัด กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 มี.ค. 2566
ปกติ  การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนจากโรงเรียนที่เกินเกณฑ์ไปกำหนดในโรงเรียนที่ต่ำกว่าเกณฑ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 มี.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน รอง ผอ.ชำนาญการ และ รอง ผอ. ชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 มี.ค. 2566
ปกติ  ส่งระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ กลุ่มอำนวยการ 8 มี.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ กลุ่มอำนวยการ 7 มี.ค. 2566
ปกติ  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการประเมินโครงการอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 มี.ค. 2566
ปกติ  ***แก้ไข สำรวจข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 มี.ค. 2566
ปกติ  แจ้งโรงเรียนเข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานผลการเฉลี่ยสะสม(GPAX)ฯ กลุ่มนิเทศฯ 7 มี.ค. 2566
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 มี.ค. 2566
ปกติ  สำรวจลูกจ้างประจำ ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 มี.ค. 2566
ปกติ  รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจง การตรวจสอบ จัดเก็บ ปพ. ออนไลน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 มี.ค. 2566
ด่วนที่สุด  แนวทางการจัดทำแผนเผชิญเหตุ (Incident Response Plan) สถานศึกษาปลอดภัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 มี.ค. 2566
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 มี.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางลูกเสือ (เจียรวนนท์อุทิศ2,ชุมชนจระเข้หิน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 มี.ค. 2566
ด่วนที่สุด  ขอเลื่อนปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน 6 มี.ค. 2566
ด่วนที่สุด  ขอเลื่อนปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน 6 มี.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 5 มี.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 5 มี.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 5 มี.ค. 2566
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มนิเทศฯ 3 มี.ค. 2566
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพฯ(เชิญวิทยากร) กลุ่มนิเทศฯ 3 มี.ค. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดอบรม กลุ่มนิเทศฯ 3 มี.ค. 2566
ปกติ  สำรวจข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 มี.ค. 2566
ปกติ  แจ้งการโอนค่าจ้างพี่เลี้ยง ,ธุรการ 9,000 .ครูผู้ทรง เดือน ก.พ. 66 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 3 มี.ค. 2566
ปกติ  รายงานอัตราว่างผู้ปฏิงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 มี.ค. 2566
ปกติ  อัตราว่างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 มี.ค. 2566
ปกติ  สำรวจความต้องการวิชาเอก กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 มี.ค. 2566
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 มี.ค. 2566
ปกติ  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 มี.ค. 2566
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 มี.ค. 2566
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 มี.ค. 2566
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 มี.ค. 2566
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ ผอ.รร.บ้านหนองแดง กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 มี.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network:LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer:LT) กลุ่มนิเทศฯ 3 มี.ค. 2566
ปกติ  ตรวจสอบและรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2566 ของสถานศึกษาในสังกัด กลุ่มนิเทศฯ 3 มี.ค. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เข้าเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มนิเทศฯ 3 มี.ค. 2566
ปกติ  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 มี.ค. 2566
ปกติ  การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 มี.ค. 2566
ปกติ  ตัวอย่าง แบบตอบรับฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 มี.ค. 2566
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 มี.ค. 2566
ปกติ  เชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินความสามารถพื้นฐานและช่วยเหลือนักเรียน ที่มีภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียน กลุ่มนิเทศฯ 2 มี.ค. 2566
ด่วนที่สุด  ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัด มาปฏิบัติการตรวจข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 2 มี.ค. 2566
ด่วนที่สุด  แจ้งธุรการโรงเรียนบ้านมาบกราด กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2 มี.ค. 2566
ปกติ  แจ้งธุรการโรงเรียนบ้านแชะ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2 มี.ค. 2566
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เข้าสู่ระบบการคัดเลือกกลางบุคคล กลุ่มนิเทศฯ 2 มี.ค. 2566
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 มี.ค. 2566
ปกติ  ขออนุญาตจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ (รายใหม่) และขออนุญาตต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 มี.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ดำรงตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 มี.ค. 2566
ปกติ  เเก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 ก.พ. 2566
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network : LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local กลุ่มนิเทศฯ 1 มี.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลและแรมคืน (รร.บ้านโนนสาวเอ้) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 มี.ค. 2566
ปกติ  โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 มี.ค. 2566
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงา่นและรับสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 มี.ค. 2566
ปกติ  มาตรการกำชับการนำเด็กเข้าค่ายลูกเสือ หรือการปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 มี.ค. 2566
ปกติ  การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 1 มี.ค. 2566
ปกติ  การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 1 มี.ค. 2566
ปกติ  การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 1 มี.ค. 2566
ปกติ  การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 1 มี.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 มี.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 พ.ย. 2563
ปกติ  การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๖ กลุ่มอำนวยการ 28 ก.พ. 2566
ปกติ  ขอความร่วมมือใช้ข้อความ กลุ่มอำนวยการ 28 ก.พ. 2566
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ขอย้ายกรณีพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 ก.พ. 2566
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ขอย้ายกรณีพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 ก.พ. 2566
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณโครงการเรียนภาษาต่างประเทศ โดยใช้รูปแบบการสื่อสารสองทางจากครูชาวต่างชาติฯ กลุ่มนิเทศฯ 28 ก.พ. 2566
ปกติ  แจ้งการโอนค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 27 ก.พ. 2566
ปกติ  ขอความร่วมมือสวมใส่เสื้อ TO BE NUMBER ONE ทุกวันพุธ กลุ่มอำนวยการ 28 ก.พ. 2566
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 ก.พ. 2566
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 ก.พ. 2566
ปกติ  ประกาศผลการสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2566(รอบแรก เขตพื้นที่การศึกษา) กลุ่มนิเทศฯ 27 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  แจ้งขอเรียกเงินคืน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 24 ก.พ. 2566
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน ก.พ. 66 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 24 ก.พ. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ประจำปี 2566(สพป.อุบลราชธานี เขต 5) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ก.พ. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 ก.พ. 2566
ปกติ  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ก.พ. 2566
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ 24 ก.พ. 2566
ปกติ  แจ้งโอนเงินสวัสิการค่ารักษาพยาบาล,ค่าศึกษาบุตรและคชจ.อื่น กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 24 ก.พ. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ก.พ. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โรงเรียนในสัง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ก.พ. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ E-Book "เมื่อเผชิญความเปลี่ยนแปลง จะเข้มแข็งได้อยางไร" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ก.พ. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 10 และเข้าร่วมการประกวดแข่งขันภายในสวน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ก.พ. 2566
ปกติ  แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 23 ก.พ. 2566
ปกติ  แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 23 ก.พ. 2566
ปกติ  การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบหมายการปฏิบัติงานในช่วงการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 ก.พ. 2566
ปกติ  การตั้ง อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 ก.พ. 2566
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลและแรมคืน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ก.พ. 2566
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารขออนุญาตเข้าค่าย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  กรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับรายได้สถานศึกษา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 22 ก.พ. 2566
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลและแรมคืน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 22 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 22 ก.พ. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร กลุ่มนิเทศฯ 21 ก.พ. 2566
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ฝึกสอนกีฬาคีตะมวยไทยเพื่อสุขภาพและการสร้างทีมสู่ความสำเร็จ กลุ่มนิเทศฯ 21 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการแนะนำโครงการ"เพื่อนักเรียนเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ผ่านโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกลและพื้น กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 21 ก.พ. 2566
ปกติ  ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๗ กลุ่มนิเทศฯ 21 ก.พ. 2566
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กลุ่มนิเทศฯ 21 ก.พ. 2566
ปกติ  ข้าราชการครูถึงแก่กรรม กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 ก.พ. 2566
ปกติ  ข้าราชการครูถึงแก่กรรม รร.ครบุรีวิทยา กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 ก.พ. 2566
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ รร.บ้านโนนเหลื่อม กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 ก.พ. 2566
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16)รร.วัดโคกสระน้อย กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 ก.พ. 2566
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการแนะนำโครงการ "เพื่อนักเรียนเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ผ่านโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกลและพื้ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 21 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 ก.พ. 2566
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือในการตอบแบบรายงาน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 ก.พ. 2566
ปกติ  รายงานผลการรับนักเรียนที่ย้ายมาเข้าเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  การคัดเลือกและยกย่อง "คนดีศรีจังหวัด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2566 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 ก.พ. 2566
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลและแรมคืน (6 รร.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  การคัดเลือกเด็กและเยาวชนแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาชน ประจำปี 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ก.พ. 2566
ปกติ  กำหนดการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ก.พ. 2566
ปกติ  ขอเชิญร่วมงานและประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๑๐ กลุ่มนิเทศฯ 21 ก.พ. 2566
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ก.พ. 2566
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ก.พ. 2566
ปกติ  รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) กลุ่มนิเทศฯ 21 ก.พ. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดรางวัล "เพชรแห่งแผ่นดิน" ครั้งที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ก.พ. 2566
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) รร.บ้านคลองกุ่ม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ก.พ. 2566
ด่วนมาก  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด. 91 ปีภาษี 2565 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 20 ก.พ. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้กรมอนามัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ก.พ. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาบุกเบิก (Pioneering) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ก.พ. 2566
ปกติ  แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 17 ก.พ. 2566
ปกติ  แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 17 ก.พ. 2566
ปกติ  แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 17 ก.พ. 2566
ปกติ  แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 17 ก.พ. 2566
ปกติ  แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 17 ก.พ. 2566
ปกติ  แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 17 ก.พ. 2566
ปกติ  แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 17 ก.พ. 2566
ปกติ  การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการนำผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) กา กลุ่มนิเทศฯ 17 ก.พ. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ “การส่งเสริมการนำผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนก กลุ่มนิเทศฯ 17 ก.พ. 2566
ปกติ  แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 17 ก.พ. 2566
ปกติ  แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 17 ก.พ. 2566
ปกติ  แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 17 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 17 ก.พ. 2566
ปกติ  แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 17 ก.พ. 2566
ปกติ  แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 17 ก.พ. 2566
ปกติ  แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กฎหมายและคดี 17 ก.พ. 2566
ปกติ  แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 17 ก.พ. 2566
ปกติ  แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 17 ก.พ. 2566
ปกติ  แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 17 ก.พ. 2566
ปกติ  แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 17 ก.พ. 2566
ปกติ  แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 17 ก.พ. 2566
ปกติ  แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 17 ก.พ. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.S.ฺฺB.T.C.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ก.พ. 2566
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั่งคระกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 17 ก.พ. 2566
ปกติ  การเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาทักษะครู “Proactive Teacher for Active Learning” ของโรงเรียนภายใต้การดูแลโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ของซีพีเ กลุ่มนิเทศฯ 17 ก.พ. 2566
ปกติ  แจ้งคำสั่งนานาชาติ กลุ่มนิเทศฯ 17 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาต่อประเทศจีน 5มหาวิทยาลัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ก.พ. 2566
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ก.พ. 2566
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ก.พ. 2566
ปกติ  แจ้งผู้มีรายชื่อเข้ารับการอบรมออนไลน์หลักสูตรผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาฯ กลุ่มนิเทศฯ 16 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 16 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 16 ก.พ. 2566
ปกติ  การจัดฝึกอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กลุ่มนิเทศฯ 16 ก.พ. 2566
ปกติ  การจัดการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 16 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 16 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 16 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 16 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 16 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 16 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 16 ก.พ. 2566
ปกติ  การประชุมปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินขิรับตราพระราชทานฯ กลุ่มนิเทศฯ 16 ก.พ. 2566
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง งบปกติ ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ก.พ. 2566
ด่วน  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลูกจ้างในสังกัด กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 16 ก.พ. 2566
ปกติ  การติดตามการจัดส่งแบบ ปพ.3 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  มาตรการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง กรณีค้างชำระค่าสาธารณูปโภค กลุ่มนโยบายและแผน 16 ก.พ. 2566
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ก.พ. 2566
ปกติ  เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ(รายเดิม)และเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 15 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือจิตศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 15 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 15 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 15 ก.พ. 2566
ปกติ  แก้ไขแนบท้ายคำสั่งแต่งตั้งรักษาการ ผอ.รร กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 15 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯ) หน่วยตรวจสอบภายใน 15 ก.พ. 2566
ปกติ  การประชุมปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินขิรับตราพระราชทานฯ กลุ่มนิเทศฯ 15 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 15 ก.พ. 2566
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 ก.พ. 2566
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 ก.พ. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดประชุม กลุ่มนิเทศฯ 15 ก.พ. 2566
ปกติ  การประชุมปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินขิรับตราพระราชทานฯ กลุ่มนิเทศฯ 15 ก.พ. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การอบรมปฏิบัติการ 9 ใบงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน(โรงเรียนที่ได้รับป้ายสนองพระราชดำริฯ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ก.พ. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือขับเคลื่อนการนำคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาฯ กลุ่มนิเทศฯ 15 ก.พ. 2566
ปกติ  การประกาศผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันผลงานสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริตฯ กลุ่มนิเทศฯ 15 ก.พ. 2566
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศฯ 15 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 15 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 15 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  การติดตาม ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ขอให้จัดส่งเอกสารฯเพิ่มเติม) หน่วยตรวจสอบภายใน 15 ก.พ. 2566
ปกติ  การเพิ่มห้องเรียนในแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  แนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.พ. 2566
ปกติ  ส่งบัญชีลงเวลาประชุมคณะกรรมการสอบ NT, RT รร.บ้านบุตะโก กลุ่มนิเทศฯ 14 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  บัญชีลงเวลาประชุมกรรมการ RT ,NT รร.ท้าวสุรนารี(2521) กลุ่มนิเทศฯ 14 ก.พ. 2566
ปกติ  บัญชีลงเวลา ประชุมRt วันที่ 15 กพ.66 กลุ่มนิเทศฯ 14 ก.พ. 2566
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 14 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  การฝึกอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 14 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  การสำรวจเว็บไซต์ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 14 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  การคัดเลือกเด็กและเยาวชนเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” ประจำปี ๒๕๖๖ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ก.พ. 2566
ปกติ  ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียน และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อฯ ปีการศึกษา 2567 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.พ. 2566
ด่วน  แจ้งแนบท้ายคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับสนามสอบ กลุ่มนิเทศฯ 14 ก.พ. 2566
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลและแรมคืน (5โรงเรียน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.พ. 2566
ปกติ  แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 ก.พ. 2566
ปกติ  แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 ก.พ. 2566
ปกติ  แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 ก.พ. 2566
ปกติ  แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 ก.พ. 2566
ปกติ  แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 ก.พ. 2566
ปกติ  โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มนิเทศฯ 14 ก.พ. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ทุนอบรม SEA -SLP 2023 ของศูนย์ SEAMEO INNOTECH กลุ่มนิเทศฯ 14 ก.พ. 2566
ปกติ  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับโรงเรียนที่ประสบอุบัติภัย กลุ่มนโยบายและแผน 13 ก.พ. 2566
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.พ. 2566
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลและแรมคืน(8โรงเรียน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ก.พ. 2566
ปกติ  เชิญประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ก.พ. 2566
ปกติ  เชิญประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ก.พ. 2566
ปกติ  เชิญประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ก.พ. 2566
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านดอนกรูด) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ก.พ. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บูชาวัตถุมงคล พระยอดธง รุ่น "เก้ายอดจันทร์" กลุ่มอำนวยการ 13 ก.พ. 2566
ปกติ  แจ้งยอดหัก กยศ. และ กรอ. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ของพนักงานราชการ และ อัตราจ้าง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 13 ก.พ. 2566
ปกติ  การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร ปี 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ก.พ. 2566
ด่วน  แจ้งเปลี่ยนวิธีการคำนวณรายเดือนของผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 13 ก.พ. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่โรงเรียนวัดม่วง กลุ่มอำนวยการ 13 ก.พ. 2566
ปกติ  ขอความร่วมมือตอบเเบบสอบถาม กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ก.พ. 2566
ปกติ  การขับเคลื่อนโครงการเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวคลอดก่อนกำหนด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ก.พ. 2566
ปกติ  แผนบริหารความปลอดภัยระยะที่ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕ - พ.ศ.๒๕๖๗) และแผนปฏิบัติการความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๖๖ กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ก.พ. 2566
ปกติ  การควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ก.พ. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ก.พ. 2566
ปกติ  ช่องทางอิเล็ทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 กลุ่มอำนวยการ 9 ก.พ. 2566
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.รร.บ้านมาบกราด กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลูกจ้างในสังกัด (ตำแหน่งช่างไม้และนักการภารโรง) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 ก.พ. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ โครงการทุนนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ก.พ. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ประจำปี 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ก.พ. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ก.พ. 2566
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษากรณี ไม่พักแรม (บ้านลำเพียก) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 พ.ย. 2562
ปกติ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ก.พ. 2566
ปกติ  การประเมินสถานศึกษาพอเพียงในระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ก.พ. 2566
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลและแรมคืน 7 รร. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ก.พ. 2566
ปกติ  พิธีมอบทุน การศึุกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๖ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ก.พ. 2566
ปกติ  การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร ปี 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ก.พ. 2566
ปกติ  การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  โอนเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 2/2566 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 9 ก.พ. 2566
ปกติ  รับทราบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 ก.พ. 2566
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว (รายใหม่)และเห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 ก.พ. 2566
ปกติ  แจ้งค่าใช้จ่ายการประเมินNt กลุ่มนิเทศฯ 9 ก.พ. 2566
ปกติ  แจ้งค่าใช้จ่ายการประเมินNt กลุ่มนิเทศฯ 9 ก.พ. 2566
ปกติ  การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 9 ก.พ. 2566
ปกติ  รายงานอัตราว่างผู้ปฏิงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  การป้องกันและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ช่วงเทศกาลวันแห่งความรัก Valentine’s Day ประจำปี ๒๕๖๖ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ก.พ. 2566
ปกติ  การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 8 ก.พ. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดประชุม RT,NT กลุ่มนิเทศฯ 8 ก.พ. 2566
ปกติ  โครงการ “โลกสวย ตาใส ข้าราชการไทยไร้ต้อกระจก” ระหว่าง โรงพยาบาลศุภมิตร กับ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กลุ่มอำนวยการ 8 ก.พ. 2566
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษ กลุ่มนิเทศฯ 8 ก.พ. 2566
ปกติ  การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565(แจ้งโรงเรียน) กลุ่มนิเทศฯ 8 ก.พ. 2566
ปกติ  ขอให้เร่งรัดส่งข้อมูลสำรวจแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น กลุ่มนิเทศฯ 8 ก.พ. 2566
ปกติ  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง กลุ่มอำนวยการ 8 ก.พ. 2566
ปกติ  แจ้งการโอนค่าจ้างพี่เลี้ยงและธุรการ 9,000 เดือน ม.ค. 66 จำนวน 21 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 8 ก.พ. 2566
ปกติ  ขอความร่วมมือในการบริจาคโลหิต และประชาสัมพันธ์เชิญชวน จัดหาผู้บริจาคโลหิต กลุ่มอำนวยการ 8 ก.พ. 2566
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านพัดทะเล,บ้านหนองสนวน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 ก.พ. 2566
ด่วน  แจ้งให้มารับ ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ของพนักงานราชการ และ ลูกจ้างทุกโครงการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 8 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  เงินอุดหนุนค้างนานเกิน 2 ปีงบประมาณ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 8 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 8 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2565 สนามบ้านระเริง กลุ่มนิเทศฯ 8 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2565 สนามสอบปักธงชัยชุณหะวัณและบ้านลำนางแก้ว กลุ่มนิเทศฯ 8 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2565 สนามสอบโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร กลุ่มนิเทศฯ 7 ก.พ. 2566
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคำขวัญเพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตซื้อสิทธิขายเสียง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขคณะทำงานตัวแทนศูนย์สอบ การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET ) ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 7 ก.พ. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.พ. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.พ. 2566
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.พ. 2566
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.พ. 2566
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.พ. 2566
ปกติ  การดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รร.บ้านเมืองปักสามัคคี) กลุ่มนิเทศฯ 7 ก.พ. 2566
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดระบายสี "โตโยต้ารถยนต์ในฝัน" ครั้งที่ 12 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.พ. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.พ. 2566
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.พ. 2566
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.พ. 2566
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.พ. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.พ. 2566
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา(บ้านเก่าปอแดง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  การดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (กลุ่มลำมูลบน-ถ้ำวัวแดง) กลุ่มนิเทศฯ 7 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  การดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (กลุ่มนครธรรม-พระยาตะแบก) กลุ่มนิเทศฯ 7 ก.พ. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  การดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (กลุ่มเบญจมิตรธงชัย-สมเด็จพระธีรญาณมุนี) กลุ่มนิเทศฯ 7 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  การดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (สนามสอบ กลุ่มลำพระเพลิง-เมืองปักไหมงาม) กลุ่มนิเทศฯ 7 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  การดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (สนามสอบ อ.วังน้ำเขียว) กลุ่มนิเทศฯ 7 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  การดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (สนามสอบ อ.เสิงสาง) กลุ่มนิเทศฯ 7 ก.พ. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือขุั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.พ. 2566
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 ก.พ. 2566
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผุ้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กลุ่มนิเทศฯ 7 ก.พ. 2566
ปกติ  สำรวจข้อมูลครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต เข้าอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ กลุ่มนิเทศฯ 7 ก.พ. 2566
ปกติ  เผยแพร่แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 กลุ่มนโยบายและแผน 6 ก.พ. 2566
ปกติ  รายชื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้าร่วมเป็นคณะทำงานและประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือจิตศึกษาโคราช 3 โมเดล โดยมีส่วนร่วมฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ก.พ. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ กลุ่มนิเทศฯ 6 ก.พ. 2566
ปกติ  ขอเชิญจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ กลุ่มนิเทศฯ 6 ก.พ. 2566
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 6 ก.พ. 2566
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 6 ก.พ. 2566
ปกติ  ประกาศแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญโครงการยกระดับโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สสวท. ประจำปีการสึกษา ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘ กลุ่มนิเทศฯ 6 ก.พ. 2566
ปกติ  แจ้งโอนค่าจ้างพี่เลี้ยง,ธุรการ9000,ครูผู้ทรง เดือน ม.ค. 66 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 6 ก.พ. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกปูชนียบุคคล ด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 6 ก.พ. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย กลุ่มนิเทศฯ 6 ก.พ. 2566
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) รร.บ้านคลองทุเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ก.พ. 2566
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) รนร.บ้านบุไผ่ กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ก.พ. 2566
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.รร.รักเมืองไทย1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ก.พ. 2566
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านเขาพญาปราบ) ที่เปลี่ยนแปลง* กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ก.พ. 2566
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ก.พ. 2566
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) รร.บ้านราษฏร์สามัคคี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ก.พ. 2566
ปกติ  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการและชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 ก.พ. 2566
ด่วน  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมทดสอบความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) กลุ่มนิเทศฯ 3 ก.พ. 2566
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ก.พ. 2566
ปกติ  การจ่ายใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 ก.พ. 2566
ปกติ  การถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงการใช้งานระบบรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ก.พ. 2566
ปกติ  สำรวจพื้นที่พิเศษลดระยะเวลาขอวิทยฐานะ กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ม.ค. 2566
ปกติ  แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับวิทยฐานะ กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ม.ค. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินตนเองออนไลน์ เพื่อร่วมสมัครคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ เขตสุขภาพที่ ๙ ปี๒๕๖๖ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ก.พ. 2566
ปกติ  ขอให้ดำเนินการตามยุธศาสตร์ข้อสั่งการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ก.พ. 2566
ปกติ  แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ สายบริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ม.ค. 2566
ปกติ  รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) กลุ่มนิเทศฯ 3 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  แบบสอบถามงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 3 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  แบบติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุ หน่วยตรวจสอบภายใน 3 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายแกนนำก้าวท้าใจในสถานศึกษา เขตสุขภาพที่ 9 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ก.พ. 2566
ปกติ  ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน กลุ่มนิเทศฯ 2 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  การควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ก.พ. 2566
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลและแรมคืน (13 โรงเรียน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ก.พ. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียน กรณีประสบอุบัติภัย กลุ่มนโยบายและแผน 1 ก.พ. 2566
ปกติ  ขอมติคณะกรรมการสถานศึกษษเพื่อประกอบการพิจารณารับย้าย ผู้บรืหารสถานศึกษา ป๊ พ.ศ.2565 (เพื่มเติมครั้งที่ 1) กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  การฉีดวัคซีนโควิด19 เข็มกระตุ้น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 ก.พ. 2566
ปกติ  การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบหมายการปฏิบัติงาน การลา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใน กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ม.ค. 2566
ปกติ  การตรวจสอบประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 ก.พ. 2566
ปกติ  อนุญาตการลาผอ.รร.ชุมชนบ้านเสิงสาง กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 ก.พ. 2566
ปกติ  การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 ก.พ. 2566
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.รร.ชุมชนบ้านเสิงสาง กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 1 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 ม.ค. 2566
ด่วนที่สุด  ประกาศจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 ม.ค. 2566
ปกติ  ขั้นตอนการสั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 1 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 1 ก.พ. 2566
ปกติ  ให้ครูอัตราจ้างรายเดือน โครงการแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ช่วยปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ม.ค. 2566
ปกติ  ให้ครูอัตราจ้างรายเดือน โครงการแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ช่วยปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ม.ค. 2566
ด่วนมาก  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2565 สนามสอบ รร.บ้านลำนางแก้ว กลุ่มนิเทศฯ 31 ม.ค. 2566
ปกติ  คัดเลือกผู้เข้าอบรมการใช้แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษของเด็กปฐมวัย กลุ่มนิเทศฯ 31 ม.ค. 2566
ด่วนที่สุด  จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2566 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศ กลุ่มนโยบายและแผน 31 ม.ค. 2566
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนอัตราจ้าง เดือน มกราคม 2566 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 31 ม.ค. 2566
ด่วน  แจ้งให้มารับ กบข. ของข้าราชการในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 31 ม.ค. 2566
ด่วนมาก  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 31 ม.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 31 ม.ค. 2566
ด่วนมาก  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 30 ม.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานนของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ปีการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 ม.ค. 2566
ด่วน  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 30 ม.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในนพระบรมราชินูปถ้มภ์ ปีการศึกษา 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 ม.ค. 2566
ปกติ  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 30 ม.ค. 2566
ปกติ  การติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน 26 ม.ค. 2566
ด่วนที่สุด  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครังที่ 70 สพม.ร้อยเอ็ด กลุ่มนิเทศฯ 27 ม.ค. 2566
ปกติ  แจ้งคณะกรรมการศิลปหัตถกรรม กลุ่มนิเทศฯ 27 ม.ค. 2566
ปกติ  การติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน 26 ม.ค. 2566
ปกติ  การจัดส่งเงินอุดหนุนการจัดงานวันครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มอำนวยการ 27 ม.ค. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนเป็นสนามสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการส่งเสริมการแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2566 รอบแรก ระดับเขตพื้นท กลุ่มนิเทศฯ 26 ม.ค. 2566
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน ม.ค. 66 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 26 ม.ค. 2566
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผุ้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กลุ่มนิเทศฯ 26 ม.ค. 2566
ปกติ  กรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มนิเทศฯ 26 ม.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านคลองยาง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ม.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 26 ม.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 26 ม.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 26 ม.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลและแรมคืน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ม.ค. 2566
ปกติ  การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 26 ม.ค. 2566
ปกติ  ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ม.ค. 2566
ปกติ  หนังสือ “มหาดไทย ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามโครงการส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทยตามพระดำริ กลุ่มอำนวยการ 26 ม.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 26 ม.ค. 2566
ปกติ  การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 26 ม.ค. 2566
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ม.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 26 ม.ค. 2566
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 ม.ค. 2566
ด่วนที่สุด  เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู/บุคลากรหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด คู่มือการดำเนินงานโครงการ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ม.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แทนตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลง) บ้านคลองทุเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ม.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (5 รร.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 ม.ค. 2566
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ม.ค. 2566
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ม.ค. 2566
ปกติ  ติดตามและสอบถามการใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ม.ค. 2566
ปกติ  การเน้นยำ้มาตรการความปลอดภัยสถานศึกษา เพิ่อเฝ้าระวังนักเรียนและนักศึกษาในการเข้าถึงสื่อออนไลน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 ม.ค. 2566
ปกติ  คำชี้แจงแนวทางบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ม.ค. 2566
ปกติ  ส่งรหัสเข้าศิลปหัตถกรรม กลุ่มนิเทศฯ 25 ม.ค. 2566
ปกติ  แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ม.ค. 2566
ปกติ  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ม.ค. 2566
ปกติ  รายงานผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กลุ่มนโยบายและแผน 25 ม.ค. 2566
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ 25 ม.ค. 2566
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ 25 ม.ค. 2566
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ 25 ม.ค. 2566
ปกติ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กลุ่มนโยบายและแผน 25 ม.ค. 2566
ปกติ  ผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ กลุ่มนิเทศฯ 25 ม.ค. 2566
ปกติ  กรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 25 ม.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 ม.ค. 2566
ปกติ  แจ้งรายชื่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่ กลุ่มนิเทศฯ 25 ม.ค. 2566
ปกติ  การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ของค.ต.ป. ประจำกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มนิเทศฯ 25 ม.ค. 2566
ปกติ  แจ้งการอนุมัติคูปองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 ม.ค. 2566
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 ม.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ม.ค. 2566
ปกติ  ให้ครูอัตราจ้างรายเดือน โครงการแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ช่วยปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 ม.ค. 2566
ปกติ  การจัดสรรค่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ใบงวดเงิน) ต.ค.65-มี.ค.66 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 24 ม.ค. 2566
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) กลุ่มนิเทศฯ 24 ม.ค. 2566
ปกติ  การรับหนังสือ “พลโลกศึกษา: หัวเรื่องและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Global Citizenship Education:Topics and Learning Objectives)” กลุ่มนิเทศฯ 23 ม.ค. 2566
ปกติ  การจ่ายใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์พนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 ม.ค. 2566
ปกติ  การรับหนังสือ “ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สมรรถนะเพื่อส่งเสริมความฉลาดรู้การเงิน (Financial Literacy) ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น” กลุ่มนิเทศฯ 23 ม.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การนำเข้าข้อมูลกำลังพล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ม.ค. 2566
ด่วนที่สุด  แนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ม.ค. 2566
ปกติ  ตำแหน่งว่าง (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 ม.ค. 2566
ปกติ  การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ม.ค. 2566
ด่วน  แจ้งรหัสโรงเรียนเพื่อเข้าระบบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 23 ม.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 23 ม.ค. 2566
ปกติ  การพิจารณาคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี ๒๕๖๖ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ม.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กลุ่มนิเทศฯ 20 ม.ค. 2566
ปกติ  สำรวจแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น กลุ่มนิเทศฯ 20 ม.ค. 2566
ปกติ  แจ้งการเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ประจำปี 2565 กลุ่มนิเทศฯ 20 ม.ค. 2566
ปกติ  รายงานการวิจัยรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 20 ม.ค. 2566
ปกติ  แจ้งรหัสโรงเรียนเพื่อเข้าระบบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 20 ม.ค. 2566
ปกติ  แจ้งรหัสโรงเรียนเพื่อเข้าระบบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 20 ม.ค. 2566
ปกติ  การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 202 (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 19 ม.ค. 2566
ปกติ  กิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 ม.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (5 รร.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ม.ค. 2566
ปกติ  แจ้งคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กลุ่มอำนวยการ 19 ม.ค. 2566
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ม.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (11 รร.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ม.ค. 2566
ปกติ  สำรวจความต้องการวิชาเอก กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 ม.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลและแรมคืน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ม.ค. 2566
ปกติ  เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู/บุคลากรหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด คู่มือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ม.ค. 2566
ปกติ  การให้ทุนอุดหนุนเพื่อโครงการด้านการกุศลของสมาคมราชกรีฑาสโมสร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ม.ค. 2566
ปกติ  โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ม.ค. 2566
ปกติ  แจ้งรหัสโรงเรียนเพื่อเข้าระบบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 19 ม.ค. 2566
ปกติ  รายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน 18 ม.ค. 2566
ปกติ  แจ้งรหัสโรงเรียนเพื่อเข้าระบบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 18 ม.ค. 2566
ปกติ  แจ้งรหัสโรงเรียนเพื่อเข้าระบบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 18 ม.ค. 2566
ปกติ  ข้อมูลประกอบการอนุมัติจัดทำโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) กลุ่มอำนวยการ 18 ม.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ "ทุนสร้างคนสร้างบัณฑิต" รุ่นที่ 22 /2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ม.ค. 2566
ปกติ  ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 18 ม.ค. 2566
ปกติ  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2570)ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ กลุ่มนโยบายและแผน 18 ม.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (17 รร.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ม.ค. 2566
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 18 ม.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีพ.ศ.2566 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 ม.ค. 2566
ปกติ  ขอแจ้งการลงทะเบียนระบบ Thai School Lunch(เพิ่มเติม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ม.ค. 2566
ปกติ  ขอแจ้งการลงทะเบียนระบบ Thai School Lunch กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ม.ค. 2566
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพัฒนาการนิเทศการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม) กลุ่มนิเทศฯ 17 ม.ค. 2566
ปกติ  การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 17 ม.ค. 2566
ปกติ  มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันของนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ม.ค. 2566
ด่วนที่สุด  สำเนา โครงการประกวดนวัตกรรมด้านสาธารณภัย เกมส์ดิจิทัลแห่งการเรียนรู้ภัยพิบัติ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ม.ค. 2566
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ สุดยอดโรงเรียนคุณภาพดี เอไอเอ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ม.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง Tokyo Metropolitan Board of Education และ สพฐ. กลุ่มนิเทศฯ 16 ม.ค. 2566
ด่วนมาก  โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพ กลุ่มนิเทศฯ 16 ม.ค. 2566
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16)รร.บ้านโนนแดง กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ม.ค. 2566
ด่วนที่สุด  โอนเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 (30%) จำนวน 179 โรงเรียน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 13 ม.ค. 2566
ปกติ  การจัดอบรมหลักสูตรการจัดการความรู้ด้านการเงินสำหรับเด็ก (Cha - Ching) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 13 ม.ค. 2566
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 ม.ค. 2566
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 ม.ค. 2566
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประกวดคัดเลือกเยาวชนเป็นตัวแทนจังหวัด เข้าร่วมประกวดแข่งขันเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ ๑๓ ระดับจังหวัด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ม.ค. 2566
ด่วน  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (ขอรับเอกสารเพิ่มฯ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ม.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน International English Language Qlympiad 2023 ณ ราชอาณาจักร ฮัชไมต์จอร์แดน กลุ่มนิเทศฯ 13 ม.ค. 2566
ปกติ  ขอเชิญโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ-ไทย-จีน ครั้งที่ ๕/๒๐๒๒ กลุ่มนิเทศฯ 13 ม.ค. 2566
ด่วน  แบบติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุ หน่วยตรวจสอบภายใน 13 ม.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ม.ค. 2566
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) รร.บ้านซับก้านเหลือง กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ม.ค. 2566
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 ม.ค. 2566
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 ม.ค. 2566
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั่งคระกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 12 ม.ค. 2566
ปกติ  แจ้งรหัสโรงเรียนเพื่อเข้าระบบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 12 ม.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 พ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปี 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ม.ค. 2566
ปกติ  ปฏิทินการดำเนินการระบบโปรแกรมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มนิเทศฯ 12 ม.ค. 2566
ปกติ  แจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)กลุ่มต่อเนื่องภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ม.ค. 2566
ปกติ  ส่งเกียรติบัตรการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 12 ม.ค. 2566
ปกติ  ส่งเกียรติบัตรการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 12 ม.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (13 ร.ร.)) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ม.ค. 2566
ปกติ  ส่งเกียรติบัตรการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 12 ม.ค. 2566
ปกติ  ส่งเกียรติบัตรการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 12 ม.ค. 2566
ปกติ  ส่งเกียรติบัตรการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 12 ม.ค. 2566
ปกติ  ส่งเกียรติบัตรการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 12 ม.ค. 2566
ปกติ  ส่งเกียรติบัตรการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 12 ม.ค. 2566
ปกติ  ส่งเกียรติบัตรการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 12 ม.ค. 2566
ด่วน  การรายงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ 1/2566 หน่วยตรวจสอบภายใน 12 ม.ค. 2566
ปกติ  เลื่อนกำหนดการสาธิตสื่อการเรียนรู้ดิจิตอล สำหรับสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียน กลุ่มนิเทศฯ 12 ม.ค. 2566
ด่วนที่สุด  แจ้งรหัสโรงเรียนเพื่อเข้าระบบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 12 ม.ค. 2566
ปกติ  ขอให้ดำเนินการลงทะเบียนระบบ Thai School Lunch กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ม.ค. 2566
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) รร.บ้านแชะ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ม.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(บ้านดอนกรูด) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ม.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลและแรมคืน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ม.ค. 2566
ปกติ  การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๕ กลุ่มอำนวยการ 11 ม.ค. 2566
ปกติ  รับทราบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 ม.ค. 2566
ปกติ  ขอความร่วมมือจำหน่ายบันทึก สพฐ.ประจำปี 2566 กลุ่มอำนวยการ 11 ม.ค. 2566
ปกติ  การตรวจสอบข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 ม.ค. 2566
ปกติ  การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ม.ค. 2566
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งพนักงานราชการ โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราค่าตอบแทน กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 ม.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 ม.ค. 2566
ปกติ  การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2566 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 ม.ค. 2566
ปกติ  ยกเลิกคำสั่ง สพป.นครราชสีมา ที่ 3/ 2566 ลงวันที่ 6 มกราคม 2566 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 ม.ค. 2566
ปกติ  สำรวจความต้องการวิชาเอก ตำแหน่งว่างของพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 ม.ค. 2566
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 ม.ค. 2566
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน (SP2) กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 ม.ค. 2566
ปกติ  ขยายเวลาการรับสมัครแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อจัดหางบประมาณในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ภาคตะวันออกเฉียงเห กลุ่มนิเทศฯ 11 ม.ค. 2566
ปกติ  การประชุมอบรม เรื่อง การสอนประวัติศาสตร์สำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ กลุ่มนิเทศฯ 11 ม.ค. 2566
ปกติ  การประชุมอบรม เรื่อง การสอนประวัติศาสตร์สำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ กลุ่มนิเทศฯ 11 ม.ค. 2566
ปกติ  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 ม.ค. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนเป็นสนามจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 11 ม.ค. 2566
ปกติ  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (30%) กลุ่มนโยบายและแผน 11 ม.ค. 2566
ปกติ  แผนเสริมสร้างและแผนเผชิญเหตุเพื่อความปลอดภัยสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ม.ค. 2566
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือคัดเลือกผลงานเชิงนวัตกรรมโครงงานสุขภาพนักเรียนปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ม.ค. 2566
ปกติ  โครงการประกวดผลงานวิจัยดี มีคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนิเทศฯ 10 ม.ค. 2566
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.(การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 ม.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ม.ค. 2566
ปกติ  แจ้งการหัก กยศ. และ กรอ. เดือน มกราคม 2566 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 10 ม.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ม.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ม.ค. 2566
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ม.ค. 2566
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ม.ค. 2566
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ม.ค. 2566
ปกติ  การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 ม.ค. 2566
ปกติ  การปฐมนิเทศและจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (บรรจุใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 ม.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 10 ม.ค. 2566
ปกติ  การจ่ายใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 ม.ค. 2566
ปกติ  สำรวจความต้องการสื่อการเรียนรู้ดิจิตอล สำหรับสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียน กลุ่มนิเทศฯ 10 ม.ค. 2566
ปกติ  แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ.2565 (เพิ่มเติมรอบที่ 1) กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 ม.ค. 2566
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทำคลิป "สัญจรดี วิถีไทย" ปีที่ 3 หัวข้อ "จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ม.ค. 2566
ปกติ  แจ้งเปลี่ยนวิธีการทดรองจ่ายค่าเบี้ยประกันและทางเลือกกรณีผู้ไม่ประสงค์ทำประกันและผู้กู้ที่ประสงค์ทำประกัน ช.พ.ค. กลุ่มอำนวยการ 9 ม.ค. 2566
ปกติ  การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. กรณีพิเศษ กลุ่มอำนวยการ 9 ม.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านหนองสนวน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 พ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านหนองหิน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ม.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (สะแกราชวิทยาคม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ม.ค. 2566
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลในหน่วยงานเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 6 ม.ค. 2566
ปกติ  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงาน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ม.ค. 2566
ปกติ  การจัดทำคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบที่ 5) เพิ่มเติม บ กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ม.ค. 2566
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) รร.บ้านบุหว้าสามัคคี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ม.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านโกรกสำโรง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ม.ค. 2566
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) รร.บ้านพุปลาไหล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ม.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษางานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ธ.ค. 2565
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ม.ค. 2566
ปกติ  ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards กลุ่มนิเทศฯ 6 ม.ค. 2566
ปกติ  การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติ กลุ่มนิเทศฯ 6 ม.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมในงาน "วันนักประดิษฐ์"ประจำปี 2566 กลุ่มนิเทศฯ 6 ม.ค. 2566
ปกติ  การอบรมออนไลน์ NCSA Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 3/2566 กลุ่มนิเทศฯ 6 ม.ค. 2566
ปกติ  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาของ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการอนุญาตใช้สื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนหรือห้องเรียนในโครงการที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 6 ม.ค. 2566
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) รร.บุตาโฮ-โนนกลาง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ม.ค. 2566
ปกติ  วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุก สุขได้ด้วยการแบ่งปัน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ม.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านคลองสะท้อน) ขอเอกสารเพิ่มฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ม.ค. 2566
ด่วนที่สุด  เชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำ หลักสูตร ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 ม.ค. 2566
ปกติ  แนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมายและคดี 6 ม.ค. 2566
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือในการคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยงเพื่อเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโดยจิตแพทย์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 ม.ค. 2566
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลและแรมคืน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ม.ค. 2566
ด่วนที่สุด  แนวทางการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มนโยบายและแผน 5 ม.ค. 2566
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แทนตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลง) บ้านหันฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ม.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ธ.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์แนวทางการรับนักเรียนโครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 ม.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวชนที่ปรึกษายูนิเซฟ รุ่นที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 ม.ค. 2566
ปกติ  ขอให้โรงเรียนตามรายชื่อแนบ ติดต่อรับใบ ลส.13 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 ม.ค. 2566
ปกติ  การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 ม.ค. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการขับเคลื่อน PA สู่โรงเรียนคุณภาพ โครงการ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 ม.ค. 2566
ปกติ  รายงานอัตราว่างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ม.ค. 2566
ปกติ  เชิญประชุมกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มนิเทศฯ 5 ม.ค. 2566
ปกติ  รายงานอัตราว่างผู้ปฏิงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ม.ค. 2566
ด่วนที่สุด  แจ้งเพิ่ม/ลดนักเรียน การแก้ไขข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับกรณีรายชื่อตกหล่น หรือกรณีย้ายสถานศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 5 ม.ค. 2566
ปกติ  รายงานอัตราว่างผู้ปฏิงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 ม.ค. 2566
ปกติ  แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 ม.ค. 2566
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 ม.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การนำเข้าข้่อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดสในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 ม.ค. 2566
ปกติ  คู่มือการใช้งานระบบแพลตฟอร์ตต้านทุจริตศึกษา(Anti-Comuption Education Matform) กลุ่มนิเทศฯ 4 ม.ค. 2566
ปกติ  การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ติจิทัล หลักสูตร "อุ่นใจไซเบอร์" ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (video conference) กลุ่มนิเทศฯ 4 ม.ค. 2566
ปกติ  การจัดทำคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบที่ 5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ม.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. – สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2566 กลุ่มนิเทศฯ 4 ม.ค. 2566
ปกติ  รายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมโครงการความร่วมมือในการพัฒนาสื่อของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ Thai PBS กลุ่มนิเทศฯ 4 ม.ค. 2566
ปกติ  การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะประเภททีม 5 ในงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ กลุ่มนิเทศฯ 4 ม.ค. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มนิเทศฯ 4 ม.ค. 2566
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เอกสารผลงานทางวิชาการ กลุ่มนิเทศฯ 4 ม.ค. 2566
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ม.ค. 2566
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ม.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์รับสมัครต้นแบบผู้บริหารสถานศึกษาที่มีศักยภาพสูงและมีสมรรถนะด้านภาษา ต่างประเทศที่ ๒ กลุ่มนิเทศฯ 4 ม.ค. 2566
ปกติ  เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ม.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 3 ม.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การปฏิบัติหรือวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางไซเบอร์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 3 ม.ค. 2566
ด่วนที่สุด  การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุก ระดับปฐมวัย ในโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมกา กลุ่มนิเทศฯ 3 ม.ค. 2566
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) รร.บ้านปลายดาบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ม.ค. 2566
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา กลุ่มนิเทศฯ 3 ม.ค. 2566
ปกติ  การจัดทำคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบที่ 5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 ม.ค. 2566
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ธ.ค. 2565
ปกติ  รายงานอัตราว่างผู้ปฏิงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 ม.ค. 2566
ปกติ  การสำรวจขนาดเสื้อที่ระลึกงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มนิเทศฯ 29 ธ.ค. 2565
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลและแรมคืน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ธ.ค. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประสานการดำเนินการร่วมกันเพื่อกำกับติดตามมาตรการป้องกันการทุจริต ในการเรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้า กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ธ.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ธ.ค. 2565
ปกติ  เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ธ.ค. 2565
ปกติ  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มนโยบายและแผน 27 ธ.ค. 2565
ปกติ  เร่งรัดการส่งหลักฐานถอนเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 27 ธ.ค. 2565
ปกติ  การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ ๒๕๖๖ กลุ่มอำนวยการ 27 ธ.ค. 2565
ปกติ  การถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยากา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กลุ่มอำนวยการ 27 ธ.ค. 2565
ปกติ  แก้ไข บัญชีตำแหน่งว่างการย้ายครู ปี พ.ศ.2566 (กรณีปกติ) กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ธ.ค. 2565
ปกติ  อนุญาตการลา กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ธ.ค. 2565
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.(การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ธ.ค. 2565
ด่วนที่สุด  นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กลุ่มนโยบายและแผน 27 ธ.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 ธ.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ประกาศผลการคัดคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ธ.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อเสนอเชิงนโยบายต่อกระทรวงศึกษาธิการ "ถนนปลอดภัย เด็กไทยไม่สูญเสีย" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ธ.ค. 2565
ปกติ  การขออนุมัติแต่งตั้งกลุ่มลูกเสือ ตั้งกองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 ธ.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั้งชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 ธ.ค. 2565
ปกติ  การติดตามประเมินผลโครงการอาหารกลางวันฯ ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ธ.ค. 2565
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) (ตะแบกวิทยา) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ธ.ค. 2565
ปกติ  การจัดทำคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบที่ 5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 ธ.ค. 2565
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ธ.ค. 2565
ปกติ  แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ธ.ค. 2565
ปกติ  แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 ธ.ค. 2565
ปกติ  แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 ธ.ค. 2565
ปกติ  การตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน 22 ธ.ค. 2565
ปกติ  ขอความร่วมมือทุกโรงเรียนที่นำนักเรียนมาแข่งทักษะวิชาการ กลุ่มนิเทศฯ 22 ธ.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 22 ธ.ค. 2565
ปกติ  รายงานอัตราว่างผู้ปฏิงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 ธ.ค. 2565
ปกติ  เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 ธ.ค. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 ธ.ค. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งสถานที่รับเอกสารและลงทะเบียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี2565 กลุ่มนิเทศฯ 22 ธ.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ธ.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ความปลอดภัยในการเดินทางไป-กลับ สถานที่จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ธ.ค. 2565
ด่วนที่สุด  โอนเงินอุดหนุน ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2565 จำนวน 4 ราย ในวันที่ 21ธันวาคม 2565 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 22 ธ.ค. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งคณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2565 (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) กลุ่มนิเทศฯ 22 ธ.ค. 2565
ด่วนที่สุด  สำรวจความต้องการวิชาเอก กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 ธ.ค. 2565
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลและแรมคืน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ธ.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565 กลุ่มนิเทศฯ 21 ธ.ค. 2565
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ธ.ค. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (การแข่งขันนักบินน้อย) กลุ่มนิเทศฯ 21 ธ.ค. 2565
ปกติ  แก้ไขเพิ่มเติมประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา ปี 65 เพิ่มเติมรอบที่ 1 กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 ธ.ค. 2565
ปกติ  การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy) กลุ่มอำนวยการ 21 ธ.ค. 2565
ปกติ  การรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 21 ธ.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ธ.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ธ.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ธ.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ธ.ค. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไข ปรับปรุง รายชื่อคณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2565 (การงานอาชีพ) กลุ่มนิเทศฯ 21 ธ.ค. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไข ปรับปรุง รายชื่อคณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2565 (เด็กพิเศษเรียนรวม) กลุ่มนิเทศฯ 21 ธ.ค. 2565
ปกติ  ประกาศแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ ๕ ปี และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ธ.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การประชุมชี้แจงตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนของจังหวัดนครราชสีมาที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปี ๒๕๖๖ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ธ.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ธ.ค. 2565
ปกติ  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ธ.ค. 2565
ปกติ  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.) กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ธ.ค. 2565
ด่วนที่สุด  แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กรณีหน่วยงานหรือสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ กลุ่มนโยบายและแผน 20 ธ.ค. 2565
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีชำนาญการ ผอ.ชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ธ.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองผลงาน ผอ.เชี่ยวชาญ กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ธ.ค. 2565
ปกติ  แจ้งสถานะของบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 20 ธ.ค. 2565
ปกติ  ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ.2565 (เพิ่มเติมรอบที่ 1) กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ธ.ค. 2565
ด่วนมาก  แจ้งคณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2565 (เด็กพิเศษเรียนรวม) กลุ่มนิเทศฯ 20 ธ.ค. 2565
ด่วนมาก  แจ้งคณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2565 (ดนตรี) กลุ่มนิเทศฯ 20 ธ.ค. 2565
ด่วนมาก  แจ้งคณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2565 (ภาษาต่างประเทศ) กลุ่มนิเทศฯ 20 ธ.ค. 2565
ด่วนมาก  แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมคณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2565 (การงานอาชีพ) กลุ่มนิเทศฯ 20 ธ.ค. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งคณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2565 (วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย) กลุ่มนิเทศฯ 20 ธ.ค. 2565
ปกติ  การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ธ.ค. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งคณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2565 (วิทยาศาสตร์) กลุ่มนิเทศฯ 20 ธ.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ธ.ค. 2565
ปกติ  เชิญร่วมประกวดต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ธ.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อหนังสือวันเด็ก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ธ.ค. 2565
ด่วนมาก  แจ้งคณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2565 (การงานอาชีพ) กลุ่มนิเทศฯ 20 ธ.ค. 2565
ปกติ  การคัดเลือกผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ธ.ค. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 ธ.ค. 2565
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.(การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 ธ.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 ธ.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 ธ.ค. 2565
ด่วนมาก  แจ้งแนวปฏิบัติเพิ่มเติม การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มนิเทศฯ 19 ธ.ค. 2565
ด่วนมาก  แจ้งคณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2565 (ทัศนศิลป์) กลุ่มนิเทศฯ 19 ธ.ค. 2565
ด่วนมาก  ส่งเอกสารแก้ไข เปลี่ยนแปลง นักเรียน ครู การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 19 ธ.ค. 2565
ด่วนที่สุด  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนโยบายและแผน 19 ธ.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโรงเรียนที่จัดการเรียนการรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปีการศึกษา 2566 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 16 ธ.ค. 2565
ด่วนมาก  แจ้งคณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2565 (ภาษาไทย) กลุ่มนิเทศฯ 19 ธ.ค. 2565
ด่วนที่สุด  แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาบ และช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ธ.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการ การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล กลุ่มนิเทศฯ 16 ธ.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์ สพฐ. ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 16 ธ.ค. 2565
ปกติ  ส่งหนังสือ E–Book เรื่อง ชีวิตและงานของสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ผ่านระบบออนไลน์ QR Code กลุ่มนิเทศฯ 16 ธ.ค. 2565
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2565 กรณีพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ธ.ค. 2565
ด่วนมาก  แจ้งคณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2565 (นาฏศิลป์) กลุ่มนิเทศฯ 16 ธ.ค. 2565
ด่วนมาก  แจ้งคณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2565 (ศิลปวัฒนธรรมอีสาน) กลุ่มนิเทศฯ 16 ธ.ค. 2565
ด่วนมาก  แจ้งคณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2565 (สุขศึกษาและพลศึกษา) กลุ่มนิเทศฯ 16 ธ.ค. 2565
ด่วนมาก  แจ้งคณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2565 (สังคมศึกษา) กลุ่มนิเทศฯ 16 ธ.ค. 2565
ด่วนมาก  แจ้งคณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2565 (คณิตศาสตร์) กลุ่มนิเทศฯ 16 ธ.ค. 2565
ด่วนมาก  แจ้งคณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2565 (ปฐมวัย) กลุ่มนิเทศฯ 16 ธ.ค. 2565
ปกติ  แจ้งปรับปรุงระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 16 ธ.ค. 2565
ปกติ  กำหนดการดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๓ กลุ่มอำนวยการ 16 ธ.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 15 ธ.ค. 2565
ปกติ  พิธีมอบทุน "โครงการ ๙๑๐ ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนขาดแคลน" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ธ.ค. 2565
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านดอนกรูด) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ธ.ค. 2565
ปกติ  แผนการรับนักเรียน ปี 66 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ธ.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลและแรมคืน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ธ.ค. 2565
ปกติ  โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (การโอนเงินทุนกศฯ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ธ.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 14 ธ.ค. 2565
ปกติ  มอบเกียรติบัตรผู้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ของผู้บริหาร ครู “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประ กลุ่มนิเทศฯ 14 ธ.ค. 2565
ด่วนที่สุด  รายงานการใช้งานการ์ตูน animation “เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร และ “สัมมาทิฏฐิ ทะลุมิติมายา” เพื่อใช้ควบคู่กับหนังสือพระราชทาน กลุ่มนิเทศฯ 14 ธ.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มนิเทศฯ 14 ธ.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์แบบสอบถาม โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภ กลุ่มนิเทศฯ 14 ธ.ค. 2565
ปกติ  แจ้งการหัก กยศ. และ กรอ. เดือน ธันวาคม 2565 ของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 14 ธ.ค. 2565
ปกติ  รายงานอัตราว่างผู้ปฏิงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ธ.ค. 2565
ปกติ  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงาน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ธ.ค. 2565
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 13 ธ.ค. 2565
ปกติ  โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 20 พ.ศ.2566 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 13 ธ.ค. 2565
ปกติ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ตามประกาศสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญข กลุ่มอำนวยการ 13 ธ.ค. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลการใช้วิทยุสื่อสารโรงเรียน กลุ่มอำนวยการ 13 ธ.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ธ.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์แบบสอบถาม โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภ กลุ่มนิเทศฯ 13 ธ.ค. 2565
ปกติ  แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ธ.ค. 2565
ด่วนที่สุด  เชิญเข้าร่วมโครงการรณรงค์ใส่หมวกกันน็อค สังคมหัวแข็งปี 7 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ธ.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ให้โรงเรียนในสังกัดตอบแบบสำรวจการใช้งานระบบ School Health HERO กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ธ.ค. 2565
ปกติ  สมัครสมาชิก กบข กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ธ.ค. 2565
ปกติ  เชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินรายการเด็กพิเศษ(เรียนรวม) เพิ่มเติม กลุ่มนิเทศฯ 12 ธ.ค. 2565
ปกติ  เชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินรายการเด็กพิเศษ(เรียนรวม) กลุ่มนิเทศฯ 10 ธ.ค. 2565
ด่วน  ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ศิลปวัฒนธรรมอีสาน กลุ่มนิเทศฯ 9 ธ.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจำปี พ.ศ. 2566 กลุ่มนิเทศฯ 9 ธ.ค. 2565
ปกติ  ประกาศผลการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ประจำปี 2565 กลุ่มนิเทศฯ 9 ธ.ค. 2565
ปกติ  สำรวจข้อมูลห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษและโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนภาษาจีน กลุ่มนิเทศฯ 9 ธ.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์) กลุ่มนิเทศฯ 9 ธ.ค. 2565
ด่วน  โครงการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการในสังกัด (แจ้งรายชื่อ) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 9 ธ.ค. 2565
ปกติ  ขยายเวลาการรับสมัครกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 จังหวัดร้อยเอ็ด (ระดับมัธยมศึกษา) กลุ่มนิเทศฯ 9 ธ.ค. 2565
ปกติ  ่ส่งเอกสารขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครู นักเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 9 ธ.ค. 2565
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลและแรมคืน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 ธ.ค. 2565
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านหน้ากลองวิทยา) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 พ.ย. 2562
ปกติ  การอบรมครูออนไลน์ หลักสูตร “Good For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ” รหัสหลักสูตร ๖๔๑๐๑ รุ่นที่๔ กลุ่มนิเทศฯ 8 ธ.ค. 2565
ปกติ  การรับสมัครหลักสูตร “ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวิถีพุทธ” กลุ่มนิเทศฯ 8 ธ.ค. 2565
ด่วน  ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา (นาฏศิลป์) กลุ่มนิเทศฯ 8 ธ.ค. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการประเมินความฉลาดรู้ตามแนว ทางการประเมิน PISA แก่บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนัก กลุ่มนิเทศฯ 8 ธ.ค. 2565
ด่วน  ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์) กลุ่มนิเทศฯ 8 ธ.ค. 2565
ปกติ  การจัดอบรมครูหลักสูตร “ พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม” รุ่นที่ ๖ (รูปแบบออนไลน์) กลุ่มนิเทศฯ 8 ธ.ค. 2565
ด่วน  ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มนิเทศฯ 8 ธ.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 ธ.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 ธ.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 ธ.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 ธ.ค. 2565
ด่วน  ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการ กิจกรรมเด็กพิเศษเรียนรวม กลุ่มนิเทศฯ 8 ธ.ค. 2565
ด่วน  ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย) กลุ่มนิเทศฯ 8 ธ.ค. 2565
ด่วน  แจ้งการส่งเอกสารเบิกค่าจ้างธุรการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 8 ธ.ค. 2565
ด่วน  แจ้งการส่งเอกสารเบิกค่าจ้างธุรการโรงเรียนบ้านหนองโสมง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 8 ธ.ค. 2565
ด่วน  แจ้งการส่งเอกสารเบิกค่าจ้างธุรการโรงเรียนวัดใหม่สำโรง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 8 ธ.ค. 2565
ด่วน  ขอเชิญประชุม คณะกรรมการกลุ่มสาระฯ ศิลปศึกษา (ดนตรี) กลุ่มนิเทศฯ 8 ธ.ค. 2565
ปกติ  การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา(หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา,บ้านไทยสามัคคี,บ้านมาบกราด) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 ธ.ค. 2565
ด่วน  ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการ ระดับปฐมวัย กลุ่มนิเทศฯ 8 ธ.ค. 2565
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลและแรมคืน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 ธ.ค. 2565
ด่วนมาก  แจ้งแก้ไข QR Code การประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 8 ธ.ค. 2565
ด่วน  ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มนิเทศฯ 8 ธ.ค. 2565
ด่วน  ขอเชิญประชุม คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มนิเทศฯ 8 ธ.ค. 2565
ด่วน  ขอเชิญประชุม คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 8 ธ.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศฯ 7 ธ.ค. 2565
ปกติ  การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการ ว่าด้วยการกำหนดจำนวนองค์ประกอบ วิธีการได้มา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการประชุมของ กลุ่มอำนวยการ 7 ธ.ค. 2565
ด่วนที่สุด  สพฐ.มอบนโยบายป้องกันการพนันฟุตบอลฯ ให้โรงเรียนขยายโอกาสเข้าร่วมกลุ่มไลน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ธ.ค. 2565
ปกติ  กำหนดการดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มอำนวยการ 7 ธ.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมดำเนินงานพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านกีฬาเทนนิสเพื่อความเป็นเลิศในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ธ.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพัน์แนวทางการช่วยเหลือนักเรียนถูกล่วงละเมิดและการกระทำด้วยความรุนแรงในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ธ.ค. 2565
ด่วน  การส่งเอกสารหลักฐานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565 กลุ่มนิเทศฯ 7 ธ.ค. 2565
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) รร.บ้านวังตะเคียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ธ.ค. 2565
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) รร.บ้านบ่อปลา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ธ.ค. 2565
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) รร.บ้านหนองไทร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ธ.ค. 2565
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) รร.ม่วงแก้ววิทยาคาร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ธ.ค. 2565
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) รร.บ้านไร่แหลมทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ธ.ค. 2565
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) รร.บ้านพัดทะเล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ธ.ค. 2565
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) รร.วัดมกุฎไทยาราม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ธ.ค. 2565
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) รร.คลองซับน้อยสามัคคี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ธ.ค. 2565
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) รร.บ้านเขาพญาปราบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ธ.ค. 2565
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) รร.บ้านน้ำซับ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ธ.ค. 2565
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) รร.บ้านเทพนิมิต กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ธ.ค. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งรายชื่อโรงเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทาง โครงการเรียนภาษาต่างประเทศ โดยใช้รูปแบบ การสื่อสารสองทางจากครูต่างชาติ (Native Speaker) และครูไทยที่มีวิธี กลุ่มนิเทศฯ 7 ธ.ค. 2565
ปกติ  จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ธ.ค. 2565
ด่วนที่สุด  เชิญร่วมเป็นคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันบอลในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ธ.ค. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งเข้าร่วมประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงมาตรการและมอบนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในการเล่นพนันบอลในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ธ.ค. 2565
ปกติ  หลักเกณฑ์และวิธีการ ว่าด้วยการกำหนดจำนวนองค์ประกอบ วิธีการได้มา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการประชุมของ อ.ก.ค.ศ กลุ่มอำนวยการ 7 ธ.ค. 2565
ด่วนที่สุด  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนโยบายและแผน 6 ธ.ค. 2565
ปกติ  แก้ไขประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ของผู้บริหาร ครู “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีง กลุ่มนิเทศฯ 6 ธ.ค. 2565
ปกติ  การขอรับการยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ากองประจำการในยามปกติ ตามมาตรา 14 (5) ประจำปี พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ธ.ค. 2565
ปกติ  แก้ไขประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ของผู้บริหาร ครู “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี กลุ่มนิเทศฯ 6 ธ.ค. 2565
ปกติ  แก้ไขประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ของผู้บริหาร ครู “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีง กลุ่มนิเทศฯ 6 ธ.ค. 2565
ปกติ  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับเงินของสถานศึกษา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 6 ธ.ค. 2565
ปกติ  เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 6 ธ.ค. 2565
ด่วนที่สุด  เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ บุคลากรทางการศึกษาในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม กลุ่มนิเทศฯ 6 ธ.ค. 2565
ปกติ  รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 ก กลุ่มนิเทศฯ 6 ธ.ค. 2565
ปกติ  ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ของผู้บริหาร ครู “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบปร กลุ่มนิเทศฯ 6 ธ.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาชมตะวัน กลุ่มอำนวยการ 6 ธ.ค. 2565
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ขอโอนไปรับราชการต่างสังกัด กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ธ.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อหนังสือวันเด็ฏแห่งชาติ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ธ.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ ขอส่งสื่อ "เดินหน้า สร้างเด็กไทย ไอคิวดี" การสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ธ.ค. 2565
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ธ.ค. 2565
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ธ.ค. 2565
ปกติ  ให้ธุรการโรงเรียนไปปฏิบัติหน้าที่สองโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 ธ.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเบญจมิตรธงชัย กลุ่มอำนวยการ 6 ธ.ค. 2565
ปกติ  การจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ ปี 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 ธ.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศฯ 2 ธ.ค. 2565
ปกติ  เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 ธ.ค. 2565
ปกติ  เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 ธ.ค. 2565
ด่วน  ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศฯ 2 ธ.ค. 2565
ปกติ  การขอจัดตั้งตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 ธ.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ธ.ค. 2565
ด่วนที่สุด  โอนเงินอุดหนุนฯค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวฯ ภาคเรียนที่ 2/2565 จำนวน 4 ราย ในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2 ธ.ค. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเพิ่มเติม แบบกรอกคะแนนข้อทดสอบยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 2 ธ.ค. 2565
ปกติ  ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 2 ธ.ค. 2565
ด่วนมาก  ประชาสัมพันธ์รับสมัครกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ กลุ่มนิเทศฯ 2 ธ.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเสิงสาง กลุ่มอำนวยการ 1 ธ.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาลำมูลบน กลุ่มอำนวยการ 1 ธ.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาชมตะวัน กลุ่มอำนวยการ 1 ธ.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเบญจมิตรธงชัย กลุ่มอำนวยการ 1 ธ.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาถ้ำวัวแดง กลุ่มอำนวยการ 1 ธ.ค. 2565
ปกติ  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ กลุ่มอำนวยการ 1 ธ.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานครธรรม กลุ่มอำนวยการ 1 ธ.ค. 2565
ปกติ  แก้ไขรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งธุรการปฏิบัติงานสองโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 ธ.ค. 2565
ปกติ  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 1 ธ.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศฯ 1 ธ.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการPA Support Team กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 พ.ย. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานครธรรม กลุ่มอำนวยการ 1 ธ.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 พ.ย. 2565
ปกติ  การจัดซื้อครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 1 ธ.ค. 2565
ด่วน  โครงการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการในสังกัด กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 ธ.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากร กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 ธ.ค. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 1 ธ.ค. 2565
ปกติ  อนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (กรณีมีเงินประกันสังคม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 ธ.ค. 2565
ปกติ  อนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (กรณีมีเงินประกันสังคม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 ธ.ค. 2565
ปกติ  ตัวอย่างเอกสารเบิกค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 30 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูอนามัยฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือดำเนินการตามสรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางท้องถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 พ.ย. 2565
ด่วนมาก  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 30 พ.ย. 2565
ปกติ  ให้ธุรการโรงเรียนไปปฏิบัติหน้าที่สองโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 พ.ย. 2565
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 พ.ย. 2565
ปกติ  หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการปฏิบัติราชการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์รับสมัครกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ กลุ่มนิเทศฯ 30 พ.ย. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แทนตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลง)บ้านพันธ์สงวน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 พ.ย. 2565
ปกติ  สำรวจการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนท กลุ่มนโยบายและแผน 30 พ.ย. 2565
ปกติ  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมและระเบียบการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 พ.ย. 2565
ปกติ  ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” ระดับประเทศ ประ กลุ่มนิเทศฯ 30 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอเชิญรับชมงานแถลงข่าวการนำหนังสือพระราชทาน “จิตตนคร นครหลวงของโลก” และ “สัมมาทิฏฐิ” ไปจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการก กลุ่มนิเทศฯ 30 พ.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๒ กลุ่มนิเทศฯ 30 พ.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เชิญชมงานและรับฟังการถ่ายทอดเรื่องราวงานพัฒนาของมูลนิธิชัยพัฒนาในงาน “ชัยพัฒนาแฟร์” กลุ่มนิเทศฯ 30 พ.ย. 2565
ปกติ  แจ้งเลื่อนการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 30 พ.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมสัมมนา “ลดโลกร้อน กับ LESS” กลุ่มนิเทศฯ 30 พ.ย. 2565
ปกติ  การประชุมสัมมนาเชิงปฏบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนิเทศฯ 30 พ.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มนิเทศฯ 30 พ.ย. 2565
ปกติ  โครงการการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ กลุ่มนิเทศฯ 30 พ.ย. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แทนตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลง) บ้านพัดทะเล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 พ.ย. 2565
ปกติ  การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน" กลุ่มนิเทศฯ 30 พ.ย. 2565
ปกติ  ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา(STEM Education) เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ผ กลุ่มนิเทศฯ 30 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรช่วยให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 พ.ย. 2565
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลและแรมคืน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 พ.ย. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านหัน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 พ.ย. 2565
ปกติ  แก้ไข แบบหน้าคำสั่ง เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยเป็นครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 พ.ย. 2565
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนครูวิทย์-คณิต,ครูพี่เลี้ยง,ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยง เดือน ต.ค. 65 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 29 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมแนวดำเนินการนิเทศ ติดตามยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 28 พ.ย. 2565
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั่งคระกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 28 พ.ย. 2565
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั่งคระกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 28 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  มาตรการเฝ้าระวังการเล่นพนันในสถานศึกษาช่วงมหกรรมกีฬาฟุตบอลโลก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 พ.ย. 2565
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 28 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม กลุ่มนโยบายและแผน 18 พ.ย. 2565
ปกติ  ตัวอย่างใบส่งมอบงานและตรวจรับงาน ของครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 25 พ.ย. 2565
ปกติ  การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๗ กลุ่มอำนวยการ 25 พ.ย. 2565
ปกติ  ทุนการศึกษาจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน กลุ่มนิเทศฯ 25 พ.ย. 2565
ปกติ  การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม (Crossword) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๐ กลุ่มนิเทศฯ 25 พ.ย. 2565
ปกติ  ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 25 พ.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครครูเข้าร่วมการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ ASEAN Teachers’ Boot Camp กลุ่มนิเทศฯ 25 พ.ย. 2565
ปกติ  การสำรวจโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความประสงค์ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 25 พ.ย. 2565
ปกติ  การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 25 พ.ย. 2565
ปกติ  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 พ.ย. 2565
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน พ.ย. 65 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 25 พ.ย. 2565
ปกติ  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 พ.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกนานาชาติ IRO 2022 กลุ่มนิเทศฯ 25 พ.ย. 2565
ปกติ  แนวปฏิบัติการกำหนดรายวิชา/วิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ในการเสนอขอให้มีวิทยฐานะ กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 พ.ย. 2565
ปกติ  การนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA เพื่อขอมีวิทยฐะานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 พ.ย. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 พ.ย. 2565
ปกติ  การให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 พ.ย. 2565
ปกติ  ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอนำเสนอหนังสือแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเลือกใช้ในโรงเรียน สถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศฯ 25 พ.ย. 2565
ปกติ  การรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 25 พ.ย. 2565
ปกติ  การสำรวจโรงเรียนที่มีความประสงค์ขอรับเกียรติบัตรของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ประจำปีการ กลุ่มนิเทศฯ 25 พ.ย. 2565
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 กลุ่มนโยบายและแผน 24 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 24 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 8 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลและเเรมคืน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน ผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  ขอตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมด้านการสอนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 พ.ย. 2565
ปกติ  การสำรวจข้อมูลครูผู้รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 24 พ.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ส่งจดหมายข่าว NIETS NEWs ฉบับที่ ๘๙ กลุ่มนิเทศฯ 24 พ.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการบริการการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W) และ การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้ กลุ่มนิเทศฯ 24 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การนิเทศ ติดตาม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 24 พ.ย. 2565
ปกติ  การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 24 พ.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ระบบการทดสอบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยนำผลการทดสอบ ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ กลุ่มนิเทศฯ 24 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 พ.ย. 2565
ปกติ  อนุญาตการลา กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 พ.ย. 2565
ปกติ  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 พ.ย. 2565
ปกติ  ส่งสำเนาหนังสือส่งตัวของ จินตหรา สายแวว กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 พ.ย. 2565
ด่วน  การนิเทศ ติดตาม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 23 พ.ย. 2565
ปกติ  การนิเทศ ติดตาม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 23 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์บุคลากร กลุ่มนิเทศฯ 23 พ.ย. 2565
ด่วน  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านพันธ์สงวน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 พ.ย. 2565
ปกติ  แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณ รายการงบลงทุน (ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ 2566 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 23 พ.ย. 2565
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 พ.ย. 2565
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 พ.ย. 2565
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 พ.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 พ.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 พ.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 พ.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 พ.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณและเงินงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 พ.ย. 2565
ปกติ  รับทราบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 พ.ย. 2565
ปกติ  สรุปวันลา จินตหรา สายแวว กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 พ.ย. 2565
ปกติ  จัดสรรงบประมาณโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 22 พ.ย. 2565
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านโปร่งสนวน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 พ.ย. 2565
ด่วน  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ( บ้านคลองทุเรียน ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 พ.ย. 2562
ปกติ  การตรวจสอบความขาดแคลนจำเป็นในการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน 22 พ.ย. 2565
ปกติ  กำหนดการจัดการแข่งขัน “ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 กลุ่มนิเทศฯ 22 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 22 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 22 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 22 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 22 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 พ.ย. 2565
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 พ.ย. 2565
ปกติ  ประกาศผลการประกวดแข่งขันผลงานสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 กลุ่มนิเทศฯ 22 พ.ย. 2565
ปกติ  การจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 พ.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 พ.ย. 2565
ด่วน  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้คำปรึกษาด้านอนามัยเจริญพันธุ์วัยรุ่น จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 พ.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณและเงินงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมปรึกษาแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ข้าราชการบำนาญ กลุ่มอำนวยการ 22 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 21 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  สมัครเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 21 พ.ย. 2565
ปกติ  แจ้งประชาสัมพันธ์การขอขยายเวลาชะลอการดำเนินการทางกฎหมายของธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มอำนวยการ 21 พ.ย. 2565
ปกติ  แจ้งกำหนดตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มอำนวยการ 21 พ.ย. 2565
ปกติ  การจัดสรรเงินทุนหมุนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ประจำปี 2566 กลุ่มอำนวยการ 21 พ.ย. 2565
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลและแรมคืน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 พ.ย. 2565
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 พ.ย. 2565
ปกติ  แต่งตั้งกรรมการประเมินผอ.เขตชช. กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอเชิญเป็นเกียรติ กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 พ.ย. 2565
ปกติ  คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมการประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นต่อต้านทุจริต2565 กลุ่มนิเทศฯ 18 พ.ย. 2565
ปกติ  การประชุมชี้แจงการต่อยอดนวัตกรรม 12 เดือน webinar การเรียนรู้ ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต สู่การประยุกต์ใช้ในห้องเรียน กลุ่มนิเทศฯ 18 พ.ย. 2565
ปกติ  สำรวจข้อมูลครูผู้รับผิดชอบ โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 18 พ.ย. 2565
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพัฒนาการนิเทศการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม) กลุ่มนิเทศฯ 18 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์บุคลากร กลุ่มนิเทศฯ 18 พ.ย. 2565
ปกติ  เกลี่ยอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 พ.ย. 2565
ปกติ  เกลี่ยอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 พ.ย. 2565
ปกติ  เกลี่ยอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบความขาดแคลนจำเป็นในการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน 18 พ.ย. 2565
ปกติ  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 พ.ย. 2565
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 พ.ย. 2565
ปกติ  เอกสาร QR Code แบบตอบรับประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูให้คำปรึกษาอนามัยเจริญพันธ์ุวัยรุ่น 25 พ.ย.65 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 พ.ย. 2565
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านหนองรัง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 พ.ย. 2565
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 17 พ.ย. 2565
ปกติ  คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุน ปี 2565 เข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 พ.ย. 2565
ปกติ  ตัวอย่างใบส่งมอบงานและตรวจรับงาน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 17 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 พ.ย. 2565
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้คำปรึกษาด้านอนามัยเจริญพันธุ์วัยรุ่น จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอให้ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กลุ่มนโยบายและแผน 17 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอให้ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  ประชา่สัมพันธ์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 พ.ย. 2565
ปกติ  พิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 พ.ย. 2565
ปกติ  การจัดสรรอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปี 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 พ.ย. 2565
ปกติ  การจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 พ.ย. 2565
ปกติ  การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 16 พ.ย. 2565
ปกติ  การทำสัญญาจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 พ.ย. 2565
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านยางกระทุง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 พ.ย. 2565
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลและแรมคืน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 พ.ย. 2565
ปกติ  การบริหารอัตรากำลังพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 พ.ย. 2565
ปกติ  การจัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีงบ 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  เชิญประชุมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนิเทศฯ 15 พ.ย. 2565
ปกติ  สำรวจและเก็บข้อมูลในการดำเนินโครงการวิจัยการสำรวจสถานกรณ์รู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลของประชาชนไทย ยุค New Normal กลุ่มนิเทศฯ 15 พ.ย. 2565
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (รักเมืองไทย1 มูลนิธิเตชะไพบูลย์) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 พ.ย. 2565
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (หนองนกเขียนสามัคคี) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 พ.ย. 2565
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (ชุมชนบ้านตะขบ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 พ.ย. 2565
ปกติ  แจ้งการหัก กยศ. และ กรอ. เดือน พฤศจิกายน 2565 ของพนักงานราชการและอัตราจ้าง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 15 พ.ย. 2565
ปกติ  แจ้งการดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เลื่อนวันจัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯครั้งที่ 26 ประจำปีพศ.2565 ระดับพื้นที่จังหวัด กลุ่มนิเทศฯ 14 พ.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การทดสอบความสามารถทางวิทยาศาสตร์ (Pre-science) ครั้งที่ ๓ กลุ่มนิเทศฯ 14 พ.ย. 2565
ปกติ  การรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนเพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบระดับประถมศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 14 พ.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประเมินตนเองในโปรแกรมออนไลน์ และขอเชิญเข้าร่วมประชุม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 พ.ย. 2565
ปกติ  เชิญโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมประชุม เด็กไทยสายตาดีฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 พ.ย. 2565
ปกติ  การขยายผลโครงการความร่วมมือในการพัฒนาสื่อของสพฐ. กลุ่มนิเทศฯ 14 พ.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์นิทรรศการศิลปะเยาวชนนานาชาติ “Joy of Tashkent” ครั้งที่ ๙ กลุ่มนิเทศฯ 14 พ.ย. 2565
ด่วน  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 พ.ย. 2565
ด่วน  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอเชิญครูแกนนำเข้าร่วมประชุมการรายงานผลการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางฯ กลุ่มนิเทศฯ 14 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ขออนุญาตไปเข้าค่ายพักแรม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 พ.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ต.ค. 2565
ปกติ  แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ สพฐ เอ พี ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 18 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 พ.ย. 2565
ปกติ  การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกีฬา ESPORTS ในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 พ.ย. 2565
ปกติ  รายงานอัตราว่างผู้ปฏิงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 พ.ย. 2565
ปกติ  ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลุ่มนโยบายและแผน 11 พ.ย. 2565
ปกติ  เชิญประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 11 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  ติดตามการบันทึกข้อมูลโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ บนระบบฐานข้อมูล และบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management System) กลุ่มนิเทศฯ 11 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอความร่วมมือร่วมดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยเทคโนโลยี โปรแกรมประยุกต์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนิเทศฯ 11 พ.ย. 2565
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 9 พ.ย. 2565
ด่วน  เชิญประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 11 พ.ย. 2565
ปกติ  สลิปเงินเดือน ครูยุภาวดี ปะนามะทัง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 10 พ.ย. 2565
ปกติ  การขอรับการยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ากองประจำการในยามปกติ ตามมาตรา 14 (5) ประจำปี พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 พ.ย. 2565
ปกติ  สำรวจความต้องการรับครูผู้ช่วยสอนชาวแอฟริกาใต้สำหรับสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 พ.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 พ.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 พ.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณและเงินงบประมาณ (รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 พ.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณและเงินงบประมาณ (รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 พ.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 พ.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน (SP2) ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบ Online ในหัวข้อ"การใช้งานฟังก์ชั่นใน TV อย่างมีประสิทธิภาพ" กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การตรวจสอบข้อมูลหน่วยลูกเสืออาสา กกต. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 พ.ย. 2565
ปกติ  ส่งระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ กลุ่มอำนวยการ 9 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  ส่งภาคผนวกวาระประชุมผู้บริหารโรงเรียน ประจำเดือนพฤศจิกายน ของกลุ่มนิเทศฯ (เพิ่มเติม) กลุ่มนิเทศฯ 9 พ.ย. 2565
ปกติ  ชี้แจงแนวทางการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบบัญชีผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม KidDiary กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาการจัดการค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 พ.ย. 2565
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนอัตราจ้างและค่าจ้างธุรการ 9,000 เดือน ต.ค. 65 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 9 พ.ย. 2565
ปกติ  ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2565 กลุ่มอำนวยการ 9 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม กลุ่มนโยบายและแผน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอรับทราบรายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 พ.ย. 2565
ปกติ  การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ิดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน 9 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ิดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน 9 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ิดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2565 กลุ่มอำนวยการ 9 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน 9 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ กลุ่มนโยบายและแผน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) กลุ่มนโยบายและแผน 9 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) กลุ่มนโยบายและแผน 9 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 พ.ย. 2565
ปกติ  แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 พ.ย. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 พ.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 พ.ย. 2565
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 พ.ย. 2565
ด่วนมาก  แจ้งการหักเงินเดือนเพื่อชำระคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของอัตราจ้างที่ยังไม่ได้ต่อสัญญาจ้าง (ครูพี่เลี้ยง+ครูวิทย์-คณิต) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 พ.ย. 2565
ปกติ  ขยายเวลาในการส่งผลงานการประกวดคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี กลุ่มนิเทศฯ 7 พ.ย. 2565
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 พ.ย. 2565
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 พ.ย. 2565
ปกติ  ส่งมอบเกียรติบัตรการอบรมขั้น1 2 ปี65 กลุ่มนิเทศฯ 4 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ รร.บ้านไทยสามัคคี กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 พ.ย. 2565
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน (SP2) กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 พ.ย. 2565
ปกติ  ประกาศการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 4 พ.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเพชรอุทัย ครั้งที่ ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 4 พ.ย. 2565
ปกติ  อัตราว่างผู้ปฏิงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงต้อนรับรอง สพป.นครราชสีีมา เขต ๓ กลุ่มอำนวยการ 4 พ.ย. 2565
ปกติ  เลื่อนประชุมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ 4 พ.ย. 2565
ปกติ  การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูสังคมศึกษา มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ ประจำปี 2566 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 พ.ย. 2565
ปกติ  การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูภาษาไทย มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ ประจำปี 2566 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 พ.ย. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 พ.ย. 2565
ด่วน  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 พ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การแข่งขันกิจกรรมให้ความรู้ และการประกวด Tik Tok สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งการส่งเบิกจ้างเหมาครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 4 พ.ย. 2565
ด่วน  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 พ.ย. 2565
ด่วน  การะประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 พ.ย. 2565
ปกติ  สำรวจความต้องการการับครูผู้ช่วยสอนชาวแอฟริกาใต้ ปี 2566 กลุ่มนิเทศฯ 3 พ.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ต.ค. 2565
ปกติ  อนุญาตการลา รร.รักเมืองไทย1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 พ.ย. 2565
ปกติ  อนุญาตการลา รร.บ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 พ.ย. 2565
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน (SP2) ทดแทนรายเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ต.ค. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่การประชุม กลุ่มอำนวยการ 3 พ.ย. 2565
ปกติ  สำรวจความต้องการการับครูผู้ช่วยสอนชาวแอฟริกาใต้ ปี 2566 กลุ่มนิเทศฯ 3 พ.ย. 2565
ปกติ  ให้ธุรการโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่สองโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ต.ค. 2565
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 พ.ย. 2565
ปกติ  การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูสังคมศึกษา มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ ประจำปี 2566 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอขอบคุณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 พ.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ต.ค. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ต.ค. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ต.ค. 2565
ปกติ  เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ต.ค. 2565
ปกติ  เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ต.ค. 2565
ปกติ  เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ต.ค. 2565
ปกติ  เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ต.ค. 2565
ปกติ  รายงานอัตราว่างผู้ปฏิงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 พ.ย. 2565
ปกติ  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 พ.ย. 2565
ปกติ  แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 พ.ย. 2565
ปกติ  การสรรหาบุคคลเพื่อการเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 พ.ย. 2565
ปกติ  การสรรหาบุคคลเพื่อการเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 พ.ย. 2565
ปกติ  การปรับปรุงระบบจัดเก็บแผนชัั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี และแผนชั้นเรียนรายปี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนในสถาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ต.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 พ.ย. 2565
ปกติ  ประกาศผลการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ประจำปี 2565 กลุ่มนิเทศฯ 2 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มนิเทศฯ 2 พ.ย. 2565
ปกติ  อนุญาตรื้อถอนอาคารบ้านพักครูแบบองค์การ จำนวน 1 หลัง โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2 พ.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมทัศนศึกษาเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 พ.ย. 2565
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 พ.ย. 2565
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 พ.ย. 2565
ปกติ  การประเมินนวัตกรรม และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศผลงานผู้บริหารสถานศึกษา (Best Practice) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 พ.ย. 2565
ปกติ  เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ขอตรวจสอบวุฒิ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 พ.ย. 2565
ปกติ  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน ปีการศึกษา 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 พ.ย. 2565
ปกติ  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน ปีการศึกษา 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  โอนเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 (70%) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 1 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มนิเทศฯ 1 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือโรงเรียน 6 โรงตอบแบบสอบถาม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 พ.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนตนแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีประจำปี 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 พ.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม(คริปสั้น tiktok) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนัก ปปส. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 พ.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 17 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 พ.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การการประกวดแอโรบิกดานซ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 พ.ย. 2565
ปกติ  ข้าราชการครูถึงแก่กรรม กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  แถลงข่าวการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 ต.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 ต.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ต.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ต.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 ต.ค. 2565
ปกติ  แจ้งผลการสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอีโคสคูล(Eco-school) ระดับต้น(รอบการสมัครที่ 2565) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 ต.ค. 2565
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชุมชนจระเข้หินฯ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ต.ค. 2565
ปกติ  การตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 ต.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แทนตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลง) บ้านท่าวังไทรฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ส.ค. 2565
ปกติ  แจ้งแก้ไขประกาสรายชื่อโรงเรียนคุณภาพ กลุ่มนิเทศฯ 31 ต.ค. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มการเรียนรู้ Dear-ASIA.com กลุ่มนิเทศฯ 31 ต.ค. 2565
ปกติ  รายชื่อโรงเรียนคุณภาพที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนิเทศฯ 31 ต.ค. 2565
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ต.ค. 2565
ปกติ  ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” ระดับประเทศ ประ กลุ่มนิเทศฯ 31 ต.ค. 2565
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนรู้ดิจิตอล สำหรับสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียน กลุ่มนิเทศฯ 31 ต.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์ในการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กร เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับประท่นรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์โสมสวลีฯ เทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ป กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ต.ค. 2565
ปกติ  ขอประชุาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ต.ค. 2565
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน ต.ค. 65 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 28 ต.ค. 2565
ปกติ  การคัดเลือกผู้แทนลูกเสือเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาลูกเสือไทยสู่สากลของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ต.ค. 2565
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 พ.ย. 3105
ปกติ  แจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขกองทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ต.ค. 2565
ปกติ  แจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) นักเรียนกลุ่มใหม่ ปีการศึกษา1/ 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ต.ค. 2565
ปกติ  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 ต.ค. 2565
ปกติ  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 ต.ค. 2565
ปกติ  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 ต.ค. 2565
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 ต.ค. 2565
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 ต.ค. 2565
ปกติ  การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนจากโรงเรียนที่เกินเกณฑ์ไปกำหนดในโรงเรียนที่ต่ำกว่าเกณฑ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ต.ค. 2565
ปกติ  การทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ต.ค. 2565
ปกติ  กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ว่างจากการเกษียณ ปี 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ต.ค. 2565
ปกติ  การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ต.ค. 2565
ปกติ  การขออนุมัติแต่งตั้งกลุ่มลูกเสือ ตั้งกองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 ต.ค. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์จัดส่งหนังสือ กลุ่มอำนวยการ 27 ต.ค. 2565
ปกติ  ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) กลุ่มอำนวยการ 27 ต.ค. 2565
ปกติ  แจ้งยอดหัก กยศ. และ กรอ. ประจำเดือน ตุลาคม 2565 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 27 ต.ค. 2565
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนโยบายและแผน 26 ต.ค. 2565
ปกติ  โครงการส่งเสริมโรงเรียนคุณภาพของชุมชนด้วยนวัตกรรม SLC (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ กลุ่มนิเทศฯ 27 ต.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ กลุ่มอำนวยการ 27 ต.ค. 2565
ปกติ  กิจกรรม ๑๒ เดือน Webinar เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต เดือนที่ ๙ : รากวัฒนธรรมสะท้อนหัวใจความเป็นพลเมืองโลก กลุ่มนิเทศฯ 27 ต.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกาษาเข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 ต.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านทุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำ กลุ่มนิเทศฯ 27 ต.ค. 2565
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต และบุคลากรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 ต.ค. 2565
ปกติ  ตัดโอนตำแหน่งและอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 ต.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าวังไทร กลุ่มนิเทศฯ 26 ต.ค. 2565
ด่วน  แจ้งแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการทุกโครงการ งบประมาณปี พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 26 ต.ค. 2565
ปกติ  แก้ไขคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี และหรือให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 ต.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แทนตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลง) ชุมชนจระเข้หิน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ต.ค. 2565
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) รร.บ้านสันติสุข กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 ต.ค. 2565
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) รร.บ้านหนองนมนาง กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 ต.ค. 2565
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ รร.ด่านอุดมวิทยา กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 ต.ค. 2565
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 ต.ค. 2565
ปกติ  ให้ลูกจ้างประจำช่วยราชการเป็นการชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ต.ค. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งเกี่ยวกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน ตุลาคม 2565 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 25 ต.ค. 2565
ด่วนที่สุด  สำรวจความต้องการวิชาเอก กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ต.ค. 2565
ปกติ  การนำ(ร่าง) หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปทดลองใช้ในการจัดการเรียนการสอน กลุ่มนิเทศฯ 25 ต.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 25 ต.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มนิเทศฯ 25 ต.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้แนวคิด วิทย์วิถีใหม่ “Science for life #๒” กลุ่มนิเทศฯ 25 ต.ค. 2565
ปกติ  แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: ผลการประเมิน SAR กลุ่มนิเทศฯ 25 ต.ค. 2565
ปกติ  การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 กลุ่มอำนวยการ 2 ส.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การเก็บข้อมูลและแบบสำรวจ กลุ่มนิเทศฯ 25 ต.ค. 2565
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ต.ค. 2565
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ต.ค. 2565
ปกติ  รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ “การสร้างสื่อออนไลน์และออฟไลน์พัฒนาทักษะการคิดด้วยเกมการศึกษา ระดับปฐมวัย” กลุ่มนิเทศฯ 21 ต.ค. 2565
ด่วน  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมบริจาคในพิธีมอบทุนการศึกษาวันปิยมหาราชอำเภอครบุรี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 ต.ค. 2565
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 ต.ค. 2565
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 ต.ค. 2565
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 21 ต.ค. 2565
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์โครงการเทียนชนวน 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ต.ค. 2565
ปกติ  ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ต.ค. 2565
ปกติ  ขอแจ้งแนวทางการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในสถานศึกษา และขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดต่อในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ต.ค. 2565
ปกติ  การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 21 ต.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แทนตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลง) บ้านหนองสนวน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ต.ค. 2565
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านไทยสามัคคี) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ต.ค. 2565
ด่วนที่สุด  รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ต.ค. 2565
ปกติ  เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 ต.ค. 2565
ปกติ  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 ต.ค. 2565
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ต.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 19 ต.ค. 2565
ปกติ  การจัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หน่วยตรวจสอบภายใน 18 ต.ค. 2565
ปกติ  ขออนุญาตบุคลากรช่วยให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 ต.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent ภาครัฐ) รุ่นที่ ๓ กลุ่มนิเทศฯ 18 ต.ค. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย กลุ่มนิเทศฯ 18 ต.ค. 2565
ปกติ  การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 18 ต.ค. 2565
ด่วน  สำรวจความต้องการครูอาสาสมัครสอนภาษาจีน ประจำปี 2566 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 ต.ค. 2565
ปกติ  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Onlin กลุ่มนิเทศฯ 18 ต.ค. 2565
ปกติ  การแจ้งเพิ่ม/ลด และการแก้ไขข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในการจัดสอบO-net ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 18 ต.ค. 2565
ปกติ  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ต.ค. 2565
ปกติ  เชิญรับชมการถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง "สภานักเรียน" กับการขับเคลื่อนประชาธิปไตยฐานรากเพื่อรากฐานประชาธิปไตยไทยที่มั่นคง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ต.ค. 2565
ปกติ  แผนงานโครงการมูลนิธิอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ต.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ 18 ต.ค. 2565
ปกติ  ให้ธุรการโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่สองโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ต.ค. 2565
ปกติ  สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 ต.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 ต.ค. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งเข้าร่วมประชุม โครงการ School Safety Total Solution (๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนต้นแบบความปลอดภัยอย่างยั่งยืน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ต.ค. 2565
ปกติ  เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณและเงินอุดหนุน (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณและเงินงบประมาณ (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2565
ปกติ  การดำเนินการจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 ต.ค. 2565
ปกติ  การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปี พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 ต.ค. 2565
ปกติ  การแจ้งเพิ่ม/ลด และการแก้ไขข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 17 ต.ค. 2565
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับปฐมวัย กลุ่มนิเทศฯ 17 ต.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การสำรวจจำนวนพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ประจำปี ๒๕๖๖ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ต.ค. 2565
ปกติ  แจ้งการอนุมัติคูปองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ต.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญเครือข่ายครูเข้าร่วมโครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ต.ค. 2565
ปกติ  การประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent ภาครัฐ) รุ่นที่ ๓ (แก้ไขสิ่งที่ส่งมาด้วยใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 ต.ค. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการปฏิบัติธรรมครูฟื้นฟูศีลธรรมโลก กลุ่มนิเทศฯ 12 ต.ค. 2565
ปกติ  มอบเกียรติบัตรการประกวด Best Pactices โครงการโรงเรียนสุจริต ของเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 12 ต.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณปี 256ึ7 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 12 ต.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การรายงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ 4/2565 หน่วยตรวจสอบภายใน 12 ต.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าประกวดเนื่องในโอกาสการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ ๕๓ ประจำปี ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 12 ต.ค. 2565
ปกติ  ส่งมอบหนังสือ กลุ่มนิเทศฯ 12 ต.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานของอาสาสมัคร ครั้งที่ ๓ กลุ่มนิเทศฯ 12 ต.ค. 2565
ปกติ  เผยแพร่ หลักสูตรท้องถิ่น เพลงพื้นบ้านเพลงอีแซว กลุ่มนิเทศฯ 12 ต.ค. 2565
ปกติ  ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มนิเทศฯ 12 ต.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์อบรมการทำโครงงานดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการ ด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 12 ต.ค. 2565
ปกติ  ประกาศผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ฯ กลุ่มนิเทศฯ 12 ต.ค. 2565
ปกติ  การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มอำนวยการ 12 ต.ค. 2565
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ซีพีแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ต.ค. 2565
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7 กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 ต.ค. 2565
ปกติ  การบันทึกและยืนยันข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนโยบายและแผน 12 ต.ค. 2565
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 ต.ค. 2565
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 ต.ค. 2565
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 ต.ค. 2565
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 ต.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นพิเศษโครงการให้บริการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2566 ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์นครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ต.ค. 2565
ปกติ  ข้อมูลอัตรากำลัง กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 ต.ค. 2565
ปกติ  แจ้งกรอบอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 ต.ค. 2565
ปกติ  ขอมอบหนังสือ "สมุดภาพนครรราชสีมา" กลุ่มอำนวยการ 11 ต.ค. 2565
ปกติ  ขยายเวลาในการส่งผลงานการประกวดคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีและคุรุชนคนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กลุ่มนิเทศฯ 10 ต.ค. 2565
ปกติ  การขอรับการจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน 10 ต.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญร่วมเผยแพร่ภาพยนตร์สั้นเสริมสร้างความปลอดภัยสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ต.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การดำเนินงานตามมาตรการความปลอดภัยในสถานการณ์ความรุนแรงเร่งด่วน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ต.ค. 2565
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา - ไม่พักแรม (วัดศรีษะกระบือ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 พ.ย. 2563
ปกติ  แก้ไขรายละเอียดในหนังสือการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 ต.ค. 2565
ปกติ  การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต และบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 ต.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ การต่อสมการคณิตศาสตร์ และการต่อคำศัพท์ภาษาไทย กลุ่มนิเทศฯ 7 ต.ค. 2565
ปกติ  ขอความร่วมมือกำกับติดตามการปฏิบัติงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มนิเทศฯ 7 ต.ค. 2565
ปกติ  ขอส่ง File การ์ตูนเมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร และสัมมาทิฏฐิ ทะลุมิติมายา เพื่อใช้ควบคู่กับหนังสือพระราชทาน กลุ่มนิเทศฯ 7 ต.ค. 2565
ปกติ  ขอความร่วมมือรายงานสถานการณ์และผลกระทบความเสียหายของหน่วยงานหรือสถานศึกษาจากสถานการณ์ภัยพิบัติอุทกภัย กลุ่มอำนวยการ 6 ต.ค. 2565
ปกติ  เผยแพร่เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มนโยบายและแผน 6 ต.ค. 2565
ปกติ  แก้ไขเกียรติบัตรการแข่งขันวันรักษ์ภาษาไทย กลุ่มนิเทศฯ 6 ต.ค. 2565
ปกติ  ขอความร่วมมือรายงานสถานการณ์และผลกระทบความเสียหายของหน่วยงานหรือสถานศึกษา จากสถานการณ์ภัยพิบัติอุทกภัย กลุ่มอำนวยการ 6 ต.ค. 2565
ปกติ  การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ต.ค. 2565
ปกติ  แจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลุ่มนิเทศฯ 6 ต.ค. 2565
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 6 ต.ค. 2565
ปกติ  แจ้งคู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 6 ต.ค. 2565
ปกติ  แจ้งเตือนสถานการณ์พายุ "โนรู" กลุ่มอำนวยการ 6 ต.ค. 2565
ปกติ  การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานราชการ ครูวิกฤต ครูวิทย์-คณิต กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 ต.ค. 2565
ปกติ  การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) -- ฉบับแก้ไข กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ก.ย. 2565
ปกติ  ประกาศผลการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ฺBest Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV) ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 5 ต.ค. 2565
ปกติ  ประกาศผลการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ประจำปี 2565 กลุ่มนิเทศฯ 5 ต.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว NIETS News ฉบับที่ ๘๘ (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๕) กลุ่มนิเทศฯ 5 ต.ค. 2565
ปกติ  แจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลุ่มนิเทศฯ 4 ต.ค. 2565
ปกติ  การส่งเสริมสนับสนุนการใช้และสวมผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง กลุ่มอำนวยการ 4 ต.ค. 2565
ปกติ  การรับหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประจำปี ๒๕๖๕ ตามโครงการส่งเสริมการอ่านสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯประจำปี ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 4 ต.ค. 2565
ปกติ  แก้ไขแนบท้ายคำสั่งบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รายนางสาวยุภาวดี ปะนามะทัง กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ต.ค. 2565
ปกติ  การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับมอบทุนการศึกษาวันปิยมหาราชอำเภอครบุรี ประจำปี ๒๕๖๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ต.ค. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งให้ส่งเงินคืน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 3 ต.ค. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งเรียกให้ส่งเงินคืน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 3 ต.ค. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งเรียกให้ส่งเงินคืน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 3 ต.ค. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งเรียนให้ส่งเงินคืน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 3 ต.ค. 2565
ปกติ  เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนรายหัว (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ เงินอุดหนุน (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2565
ปกติ  แจ้งการโอนค่าจ้างครูผู้ทรง,พี่เลี้ยง,ธุรการ 9,000 เดือน กันยายน 2565 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 3 ต.ค. 2565
ปกติ  การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับมอบทุนการศึกษาวันปิยมหาราชอำเภอครบุรี ประจำปี ๒๕๖๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ต.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 ต.ค. 2565
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 ต.ค. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2565
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (ไม่พักแรม) บ้านโคกสะอาด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 พ.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณและเงินอุดหนุนรายหัว (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณและเงินอุดหนุนรายหัว (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2565
ปกติ  บัญชีคงเหลือ การบรรจุ คผช กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 ต.ค. 2565
ปกติ  สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 ต.ค. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(รายใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2565
ปกติ  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 ต.ค. 2565
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 ต.ค. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2565
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ(รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2565
ปกติ  แจ้งโอนค่าตอบแทนอัตราจ่าง เดือน กันยายน 2565 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 30 ก.ย. 2565
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ขอโอนไปรับราชการต่างสังกัด กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2565
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ขอโอนไปรับราชการต่างสังกัด กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งโอนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนหลุ่มใหม่ ภาคเรียนที่1/2565 จำนวน 173 โรงเรียน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 30 ก.ย. 2565
ปกติ  การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ก.ย. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งส่งเอกสารเบิกค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่า เดือน กันยายน 2565 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ในเวลาราชการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 29 ก.ย. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งส่งเอกสารเบิกค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ เดือน กันยายน 2565 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ในเวลาราชการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 29 ก.ย. 2565
ปกติ  อนุญาตรื้อถอนส้วม ปรับปรุงถังเก็บน้ำฝ33เป็นห้องน้ำ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 29 ก.ย. 2565
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ก.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ โครงการทุนการศึกษา ของโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ก.ย. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร หน่วยตรวจสอบภายใน 29 ก.ย. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร หน่วยตรวจสอบภายใน 29 ก.ย. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กลุ่มนโยบายและแผน 29 ก.ย. 2565
ปกติ  การรายงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ 4/2565 หน่วยตรวจสอบภายใน 29 ก.ย. 2565
ปกติ  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 20 พ.ศ.2566 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 29 ก.ย. 2565
ปกติ  การประกาศผลการประเมิน ตรวจสอบ ยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 29 ก.ย. 2565
ปกติ  การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มนิเทศฯ 29 ก.ย. 2565
ปกติ  การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 ก.ย. 2565
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ เรื่อง “สร้างพลเมืองดีสู่สังคม เพาะบ่มคุณธรรมตามแนววิถีพุทธ” กลุ่มนิเทศฯ 28 ก.ย. 2565
ปกติ  เผยแพร่รายงานถอดบทรู้ ดูบทเรียน ดำรงวิถีนวัตกรรม “ครูนวัตกร” สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมทางการศึกษา ครูนวัตกร ปีที่ 2 ปีงบป กลุ่มนิเทศฯ 28 ก.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๔๒ “เรื่อง ELT for the Future :Navigating the Possibilities” กลุ่มนิเทศฯ 28 ก.ย. 2565
ด่วนที่สุด  จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) นักเรียนยากจนกลุ่มใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2565 กลุ่มนโยบายและแผน 28 ก.ย. 2565
ปกติ  การประกวดคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีและคุรุชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กลุ่มนิเทศฯ 28 ก.ย. 2565
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านดอนแขวนฯ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 พ.ย. 2565
ปกติ  ขอมอบหนังสือ"สมุดภาพนครราชสีมา กลุ่มอำนวยการ 28 ก.ย. 2565
ปกติ  การพัฒนาการใช้งาน Platform ของระบบ MOE Safety Center กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ก.ย. 2565
ปกติ  ขอส่งเกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ฺBest Practices) ตามโครงการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนฯ กลุ่มนิเทศฯ 28 ก.ย. 2565
ปกติ  ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มติคณะรัฐมนตรี เรื่องการปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน กลุ่มนโยบายและแผน 28 ก.ย. 2565
ปกติ  ส่งเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการนำผลการประเมิน ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผ กลุ่มนิเทศฯ 28 ก.ย. 2565
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 ก.ย. 2565
ปกติ  สำรวจความต้องการวิชาเอก ทดแทนตำแหน่งว่าง กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ก.ย. 2565
ปกติ  รายงานอัตราว่างผู้ปฏิงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ก.ย. 2565
ปกติ  การวางแผนบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ก.ย. 2565
ปกติ  แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ก.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(NEW DLTV) เพิ่มเติม กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 27 ก.ย. 2565
ปกติ  การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ก.ย. 2565
ปกติ  คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ก.ย. 2565
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน กันยายน 2565 จำนวน 119 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 27 ก.ย. 2565
ด่วนที่สุด  แก้ไขการสำรวจความต้องการวิชาเอกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อทดแทนอัตราว่าง กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ก.ย. 2565
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกและประเมินผลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศฯ กลุ่มนิเทศฯ 27 ก.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(NEW DLTV) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 27 ก.ย. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 ก.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การรายงานการใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กลุ่มนิเทศฯ 27 ก.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันความรู้ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ กลุ่มนิเทศฯ 27 ก.ย. 2565
ปกติ  แจ้งปฏิทินการรายงานผลการเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคค กลุ่มนิเทศฯ 26 ก.ย. 2565
ปกติ  จัดส่งเกียรติบัตรการแข่งขันวันรักษ์ภาษาไทย ประจำปี 2565 กลุ่มนิเทศฯ 26 ก.ย. 2565
ปกติ  การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (ITA) โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 26 ก.ย. 2565
ด่วนที่สุด  สำรวจความต้องการวิชาเอกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อทดแทนอัตราว่าง กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 ก.ย. 2565
ปกติ  ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กล