ระดับความสำคัญ-->   ปกติ    ด่วน    ด่วนมาก    ด่วนที่สุด
รายการ กลุ่ม วันที่
ปกติ  การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2563 ระยะเวลา 3 เดือน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 23 ม.ค. 2563
ปกติ  ปฏิทินการประเมินปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 22 ม.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 ม.ค. 2563
ปกติ  การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สถานที่การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้้นฐาน ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย กลุ่มนิเทศฯ 22 ม.ค. 2563
ปกติ  ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ม.ค. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ม.ค. 2563
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 22 ม.ค. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเปลี่ยนสถานที่ประชุมคณะกรรมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 อำเภอวังน้ำเขียว กลุ่มนิเทศฯ 22 ม.ค. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ม.ค. 2563
ปกติ  รายงานผลการรับนักเรียนที่ย้ายมาเข้าเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์รถยนต์และบุคลากร กลุ่มนิเทศฯ 22 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากร กลุ่มนิเทศฯ 22 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากร กลุ่มนิเทศฯ 22 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากร กลุ่มนิเทศฯ 22 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากร กลุ่มนิเทศฯ 22 ม.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 และพี่เลี้ยง เดือน ธ.ค. 62 จำนวน 3 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 21 ม.ค. 2563
ปกติ  ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ม.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 บุรีรัมย์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ม.ค. 2563
ปกติ  ส่งคำสั่งแก้ไขการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 ม.ค. 2563
ปกติ  การจัดเก็บข้อมูลการใช้รถ-ถนนของหน่วยงานและสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ม.ค. 2563
ปกติ  บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอทราบบุคลว่าเป็นหรือเคยเป็นข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 ม.ค. 2563
ด่วนมาก  แจ้งให้มารับรูปแบบรายการ กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการงบปีเดียว ประจ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 21 ม.ค. 2563
ปกติ  การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ม.ค. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ม.ค. 2563
ปกติ  การตรวจสอบข้อมูลในระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  รายงานวิชาเอกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3) กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ม.ค. 2563
ปกติ  การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2563 ระยะเวลา 5 เดือน (เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2563) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 20 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ กีฏวิทยา และการเกษตร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ (รายงานไตรมาสที่ 1/2563) หน่วยตรวจสอบภายใน 27 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  แจ้งเลื่อนการประชุมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ กลุ่มนิเทศฯ 17 ม.ค. 2563
ด่วน  โครงการทุน s&p ระดับปริญญาตรี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ม.ค. 2563
ด่วนมาก  แจ้งผลการคัดเลือกนักเรียนยากจนเข้ารับทุนการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ มูลนิธิ EDF ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ม.ค. 2563
ด่วนมาก  ขอส่งแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงคู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ม.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.ปองพล จิตรเขต กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มนโยบายและแผน 17 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  รายงานวิชาเอกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 3 การจัดทำแผนกลยุทธ์ฯ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 16 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การประชุมปฏิบัติการพัฒนาและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ กลุ่มนิเทศฯ 16 ม.ค. 2563
ปกติ  การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 16 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ม.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การจัดการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุดสืบมรรคา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ม.ค. 2563
ปกติ  การควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอเอกสารเพิ่มเติมการนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ม.ค. 2563
ปกติ  การเผยแพร่หนังสั้นของโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน กลุ่มนิเทศฯ 16 ม.ค. 2563
ปกติ  โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุ 12 - 18 ปี และประชาชนชาย -หญิง ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ม.ค. 2563
ปกติ  การพิจารณาคำร้องแบบแสดงความจำนงพนักงานราชการ และครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ที่ได้รับการถูกเกลี่ยอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งตัวอย่างการจัดทำสัญญาจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 15 ม.ค. 2563
ปกติ  การจัดส่งเงินอุดหนุนการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยการ 15 ม.ค. 2563
ปกติ  สำรวจความต้องการในการสนับสนุนให้บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (ศึกษานิเทศก์) กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษาทางไกลฯ และบุคลากรหน่วยตรวจสอ กลุ่มอำนวยการ 15 ม.ค. 2563
ปกติ  การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ม.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2 กลุ่มนิเทศฯ 15 ม.ค. 2563
ปกติ  มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ (รายงานไตรมาสที่ 1/2563) หน่วยตรวจสอบภายใน 27 ธ.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (เจียรวนนท์อุทิศ 2) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ม.ค. 2563
ปกติ  แนวปฏิบัติการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน กลุ่มนิเทศฯ 14 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้กู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์พ.ศ.2551 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 14 ม.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. รุ่นที่ 2 (เพิ่ กลุ่มนิเทศฯ 14 ม.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ไม่พักแรม (เมืองปักสามัคคี) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ม.ค. 2563
ปกติ  การสนับสนุนทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์จากกองทุน Mizuho Asian Fund ปี2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แก้ไขข้อมูลการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดการประชุมคณะกรรมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 14 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดประชุมคณะกรรมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 14 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดการประชุมคณะกรรมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 14 ม.ค. 2563
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 14 ม.ค. 2563
ปกติ  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 ม.ค. 2563
ปกติ  รายงานผลการดำเนินการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 1) กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  รายงานวิชาเอกครูผู็ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563 (แก้ไขแบบรายงาน) กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 ม.ค. 2563
ปกติ  การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 ม.ค. 2563
ปกติ  แก้ไขข้อมูลการจัดสรรอัตราพนักงานราชการและครูขั้นวิกฤต กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ม.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ม.ค. 2563
ปกติ  แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ม.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ม.ค. 2563
ปกติ  การมอบเกียรติบัตรและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 ม.ค. 2563
ปกติ  แนวทางการจ้างธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ม.ค. 2563
ปกติ  ข้อมูลสารสนเทศลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ม.ค. 2563
ปกติ  การดำเนินโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ม.ค. 2563
ปกติ  การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ม.ค. 2563
ปกติ  เิชิญร่วมเป็นเกียรติงานสานสัมพันธ์วันตรุษจีน ปี ๒๕๖๓ กลุ่มนิเทศฯ 13 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งบุคลากรผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย มาปฏิบัติการตรวจข้อสอบรูปแบบอัตนัย วิชาภาษาไทย (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา ๒ กลุ่มนิเทศฯ 13 ม.ค. 2563
ปกติ  การประชุมมอบนโนบายการเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ม.ค. 2563
ปกติ  การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการและครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ม.ค. 2563
ปกติ  ส่งรายชื่อผู้รับรางวัลดีเด่นวันครู ปี ๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยการ 13 ม.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 บาท และ พี่เลี้ยง เดือน ธ.ค. 62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 10 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) กลุ่มนโยบายและแผน 13 ม.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ม.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ม.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ม.ค. 2563
ปกติ  การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยการ 13 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งบุคลากรผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย มาปฏิบัติการตรวจข้อสอบรูปแบบอัตนัย วิชาภาษาไทย (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2 กลุ่มนิเทศฯ 13 ม.ค. 2563
ปกติ  การจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ม.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การประชุมกลุ่มงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ม.ค. 2563
ปกติ  โครงการ ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 19/2563 "สร้างนวัตกรเพื่อสังคม" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นักเรียนทุนเสมอภ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ม.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ โครงการห้องเรียนกีฬา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ม.ค. 2563
ปกติ  การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ ๙ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ม.ค. 2563
ปกติ  มาตรการการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ม.ค. 2563
ปกติ  การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562 รอบที่ 2 กลุ่มนิเทศฯ 10 ม.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรม (บ้านหนองแฟบ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การนิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๒ กลุ่มนิเทศฯ 9 ม.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 6 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครราช กลุ่มนิเทศฯ 9 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่ กลุ่มนิเทศฯ 9 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอความร่วมมือในการบริจาคโลหิต และประชาสัมพันธ์เชิญชวน จัดหาผู้บริจาคโลหิต กลุ่มอำนวยการ 8 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มอำนวยการ 8 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอความร่วมมือรณรงค์ งานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ในงานเลี้ยงวันครูของทุกปีการศึกษา กลุ่มอำนวยการ 8 ม.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 6 ม.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ม.ค. 2563
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน ขั้นที่ 1และขั้นที่ 2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย กลุ่มนิเทศฯ 8 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  กำรนิเทศ ติดตำมกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ประจำภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ กลุ่มนิเทศฯ 7 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  กำรนิเทศ ติดตำมกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ประจำภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ กลุ่มนิเทศฯ 7 ม.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 บาท จำนวน 43 ราย เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งหลักฐานการโอนเงินอุดหนุน 30% (ภาคเรียน 2/62) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 ม.ค. 2563
ปกติ  การจัดทำฐานข้อมูลการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ม.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนโควตาจังหวัด เพ่ือศึกษาต่อชั้นม.1 ปี 63 ร.ร.บรมราชินีนาถ จ.ราชบุรี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ม.ค. 2563
ปกติ  รณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวงและผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิศิลปาชีพ กลุ่มอำนวยการ 7 ม.ค. 2563
ปกติ  แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กลุ่มอำนวยการ 7 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ กลุ่มนิเทศฯ 6 ม.ค. 2563
ปกติ  การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ม.ค. 2563
ปกติ  ประกาศและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 6 ม.ค. 2563
ปกติ  การตั้งหมู่ยุวกาชาดสถานศึกษาแลการแต่งตั้งกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ม.ค. 2563
ปกติ  ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ม.ค. 2563
ปกติ  การเตรียมพร้อมสถานศึกษาเพื่อเตรียมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 6 ม.ค. 2563
ปกติ  แจ้งคณะกรรมการจัดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ 6 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์กรรมการจัดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ 6 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สถานที่การจัดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ 6 ม.ค. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ม.ค. 2563
ปกติ  การสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2 กลุ่มนิเทศฯ 5 ม.ค. 2563
ปกติ  การสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2(ม.3) กลุ่มนิเทศฯ 5 ม.ค. 2563
ปกติ  การสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2(ม.3) กลุ่มนิเทศฯ 5 ม.ค. 2563
ปกติ  การสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2 กลุ่มนิเทศฯ 5 ม.ค. 2563
ปกติ  การสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2 กลุ่มนิเทศฯ 5 ม.ค. 2563
ปกติ  การสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2 กลุ่มนิเทศฯ 5 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง (Authentic L กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 ม.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 24 ธ.ค. 2562
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 ธ.ค. 2562
ปกติ  สนามสอบ NT-RT กลุ่มนิเทศฯ 2 ม.ค. 2563
ปกติ  การดำเนินงานด้านต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มนิเทศฯ 2 ม.ค. 2563
ปกติ  การประกวด "บริหารกายหน้าเสาธง" ประจำปี ๒๕๖๓ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ม.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 ม.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 ม.ค. 2563
ปกติ  มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน 27 ธ.ค. 2562
ปกติ  ให้ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤตช่วยราชการกลับต้นสังกัด กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ธ.ค. 2562
ปกติ  ให้ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤตช่วยราชการกลับต้นสังกัด กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ธ.ค. 2562
ปกติ  ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 ธ.ค. 2562
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ธ.ค. 2562
ปกติ  ขอขอบคุณ กลุ่มนิเทศฯ 27 ธ.ค. 2562
ปกติ  ประกาศผลการประกวด Video Clip ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ ปี 2562 กลุ่มนิเทศฯ 27 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  แจ้งรายชื่อครูภาษาอังกฤษที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูตามกรอบมาตรฐาน CEFR โดยใช้สื่อ SPEEXX English กลุ่มนิเทศฯ 27 ธ.ค. 2562
ปกติ  แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 ธ.ค. 2562
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนลูกจ้าง เดือน ธันวาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 27 ธ.ค. 2562
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ร่วมงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 10 ปี บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาที่ยั่งยืน กลุ่มนิเทศฯ 27 ธ.ค. 2562
ปกติ  แจ้งประชาสัมพันธ์เก็บข้อมูลโครงการ "การประเมินผลการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูที่สืบเนื่องจาการจัดโครงการศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค กลุ่มนิเทศฯ 27 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ธ.ค. 2562
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ธ.ค. 2562
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 26 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  แจ้งเลื่อนการประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 25 ธ.ค. 2562
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ธ.ค. 2562
ปกติ  ส่งแก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ธ.ค. 2562
ปกติ  ส่งแก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ธ.ค. 2562
ปกติ  ส่งแก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ธ.ค. 2562
ปกติ  การจัดทำฐานข้อมูลการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาดำเนินงานตา่มโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ธ.ค. 2562
ปกติ  การจัดทำฐานข้อมูลการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ธ.ค. 2562
ด่วน  แจ้งหลักฐานการโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 24 ธ.ค. 2562
ปกติ  การคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต" เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ธ.ค. 2562
ปกติ  เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ธ.ค. 2562
ปกติ  การซักซ้อมความเข้าใจในการขอรับจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเ กลุ่มนโยบายและแผน 23 ธ.ค. 2562
ปกติ  แจ้งผลการประกวด โครงการ"ขยะความดี สร้างวิถีชุมชน ปีที่ (Zero Waste ll)" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ธ.ค. 2562
ปกติ  แจ้งผลการประกวด โครงการ"ขยะความดี สร้างวิถีชุมชน ปีที่ (Zero Waste ll)" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ธ.ค. 2562
ปกติ  แจ้งผลการประกวด โครงการ"ขยะความดี สร้างวิถีชุมชน ปีที่ (Zero Waste ll)" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ธ.ค. 2562
ปกติ  แจ้งผลการประกวด โครงการ"ขยะความดี สร้างวิถีชุมชน ปีที่ (Zero Waste ll)" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตการลา กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 ธ.ค. 2562
ปกติ  ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเ กลุ่มนโยบายและแผน 23 ธ.ค. 2562
ปกติ  แจ้งรับคูปองการศึกษาและรายงานการอนุมัติ รอบที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ธ.ค. 2562
ด่วนมาก  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ธ.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรม (บ้านดอนแขวนฯ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ธ.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(บ้านสระประทีป) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ธ.ค. 2562
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันของสสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ธ.ค. 2562
ปกติ  ขอเชิญประชุม (แก้ไขวันประชุมใน นำส่ง และคำสั่ง) กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ธ.ค. 2562
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ธ.ค. 2562
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ธ.ค. 2562
ปกติ  การปฐมนิเทศและจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ธ.ค. 2562
ปกติ  การปฐมนิเทศและจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ธ.ค. 2562
ปกติ  การคัดเลือกรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี พ.ศ. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 20 ธ.ค. 2562
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ธ.ค. 2562
ปกติ  เอกสารเพิ่มเติมการขออนุญาตนำลูกเสือฯ เข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ธ.ค. 2562
ปกติ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 19 ธ.ค. 2562
ปกติ  การปฐมนิเทศและจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 ธ.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 ธ.ค. 2562
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เครื่องขยายเสียง กลุ่มอำนวยการ 19 ธ.ค. 2562
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษารางวัล IQA AWARD กลุ่มนิเทศฯ 19 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูล นร 01 ก่อนปิดระบบ 20 ธันวาคม 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ธ.ค. 2562
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประกวดแต่งเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมสุขภาพช่องปาก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  ลูกเสือจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ธ.ค. 2562
ปกติ  การจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูขั้นวิกฤต กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ธ.ค. 2562
ปกติ  การจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูขั้นวิกฤต กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ธ.ค. 2562
ปกติ  การแต่งตั้งกรรมการประจำสนามสอบ O-NET กลุ่มนิเทศฯ 18 ธ.ค. 2562
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง (เพิ่มเติม คำสั่ง 1387) กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ธ.ค. 2562
ปกติ  ประชาสัมพันธ์และเชิญโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ กลุ่มนิเทศฯ 18 ธ.ค. 2562
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ 18 ธ.ค. 2562
ปกติ  แจ้งการเปลี่ยชื่อศูนย์อำนาวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กลุ่มอำนวยการ 18 ธ.ค. 2562
ปกติ  ตรวจสอบปริมาณงาน 10 มิ.ย. 62 กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ธ.ค. 2562
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เครื่องขยายเสียง กลุ่มอำนวยการ 18 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  แจ้งธุรการโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 โรงเรียนใดที่มีพนักงานราชการ,ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างที่ไปบรรจุครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 18 ธ.ค. 2562
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 ธ.ค. 2562
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมอบรม กลุ่มนิเทศฯ 17 ธ.ค. 2562
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ธ.ค. 2562
ปกติ  การจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูขั้นวิกฤต กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ธ.ค. 2562
ปกติ  การจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูขั้นวิกฤต กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตรวจานโครงสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  ปฏิทินขั้นตอนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๑และปีการศึกษา ๒๕๖๒ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตการลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตการลาผู้อำนวยการโรงเรียนจตุคามวิทยาคม กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.โรงเรียนรักเมืองไทย กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตการลา กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ธ.ค. 2562
ปกติ  ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ธ.ค. 2562
ปกติ  ขอความร่วมมือคัดแยกขยะและรณรงค์หิ้วปิ่นโต โชว์ถุงผ้าในหน่วยงานราชการ กลุ่มอำนวยการ 16 ธ.ค. 2562
ปกติ  ขอความร่วมมือในการบริจาคโลหิต กลุ่มอำนวยการ 16 ธ.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านมาบกราด) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ธ.ค. 2562
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ธ.ค. 2562
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 16 ธ.ค. 2562
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 บาท เดือน พ.ย. 62 จำนวน 3 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 16 ธ.ค. 2562
ปกติ  ให้บุคลากรเดินทางไปนำเสนอผลงานเอกสารวิชาการกลุ่มและปัจฉิมนิเทศ กลุ่มนิเทศฯ 16 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  แจ้งการรับเงินสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 16 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  แจ้งการบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินและรหัสทรัพย์สินในระบบ GFMIS กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 16 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  แนวทางปฎิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 16 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ธ.ค. 2562
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกโครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปี พ.ศ.2562 (ปีที่ 9) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ธ.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 ธ.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 ธ.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 ธ.ค. 2562
ปกติ  การจัดทำฐานข้อมูลการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (ชุมชนบ้านนารากฯ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านหนองโบสถ์) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (รร.เอกชน) กลุ่มนิเทศฯ 13 ธ.ค. 2562
ปกติ  การแข่งหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ.ยุวชน ปีการศึกษา2563 กลุ่มนิเทศฯ 13 ธ.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านปลายดาบ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ธ.ค. 2562
ปกติ  ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 ธ.ค. 2562
ปกติ  ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 ธ.ค. 2562
ปกติ  ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ธ.ค. 2562
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ธ.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านบุยายแลบ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ธ.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านบุมะค่าฯ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ธ.ค. 2562
ปกติ  การจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูขั้นวิกฤต กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 ธ.ค. 2562
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 บาท เดือน พ.ย. 62 จำนวน 107 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 12 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ กลุ่มนิเทศฯ 12 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านปลายดาบ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านบะใหญ่) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 ธ.ค. 2562
ปกติ  การสำรวจข้อมูลความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 11 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านบะใหญ๋) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 11 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านปลายดาบ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 ธ.ค. 2562
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่เพื่อประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการโรงเรียน กลุ่มนโยบายและแผน 11 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กลุ่มนโยบายและแผน 11 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตการลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคทราย กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน 11 ธ.ค. 2562
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100% ประจำปี 2563 กลุ่มนิเทศฯ 11 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปี 2562 (กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน) กลุ่มนิเทศฯ 11 ธ.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 12 รร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 พ.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  แจ้งโรงเรียนที่จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กพิการ ที่รับสมัครแล้ว และได้ลูกจ้างมาปฏิบัติงานแล้ว กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 9 ธ.ค. 2562
ปกติ  การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี พ.ศ.2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 9 ธ.ค. 2562
ปกติ  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 17 พ.ศ.2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 9 ธ.ค. 2562
ปกติ  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ธ.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 27 พ.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 9 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตรวจานโครงสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ธ.ค. 2562
ปกติ  แจ้งสถานศึกษาส่งเอกสารเพิ่มเติมการขออนุญาตนำนักเรียนไปเข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ธ.ค. 2562
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์รายการสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กกลุ่มเสี่ยงและเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ธ.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ธ.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ธ.ค. 2562
ปกติ  เชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ธ.ค. 2562
ปกติ  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ธ.ค. 2562
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจในการนำนักเรียนเดินทางเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ธ.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการครูให้มีวิทยะฐานะชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 ธ.ค. 2562
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ธ.ค. 2562
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตการลา กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กลุ่มนโยบายและแผน 6 ธ.ค. 2562
ปกติ  ส่งเอกสารเพิ่มเติมการนำนักเรียนนักศึกษาไปเข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การส่งประเมินขอรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 6 ธ.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มอำนวยการ 6 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  บัญชีค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มนโยบายและแผน 6 ธ.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ธ.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ธ.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  การสนับสนุนการเข้าร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้นำเสนอผลงานสถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 6 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นกรรมการตัดสินศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 สาระภาษาไทย (เพิ่มเติม) กลุ่มนิเทศฯ 6 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  ประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 (เพิ่มเติม) กลุ่มนิเทศฯ 6 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การแต่งตั้งคณะกรรมการทอสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 6 ธ.ค. 2562
ปกติ  สนามสอบ O-NETและจำนวนกรรมการ กลุ่มนิเทศฯ 5 ธ.ค. 2562
ปกติ  การสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 1 กลุ่มนิเทศฯ 5 ธ.ค. 2562
ปกติ  การสมัครสอบวิชาการนานาชาติ กลุ่มนิเทศฯ 5 ธ.ค. 2562
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. กลุ่มอำนวยการ 4 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  แจ้งหนังสือเชิญประชุมกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศีรสะเกษ กลุ่มนิเทศฯ 4 ธ.ค. 2562
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมชมกิจกรรมงานเกษตรร้อยไร่ ๖๒ กลุ่มอำนวยการ 4 ธ.ค. 2562
ปกติ  ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 ธ.ค. 2562
ปกติ  ขอความร่วมมือจัดกิจกรรม ๕ ส กลุ่มอำนวยการ 4 ธ.ค. 2562
ปกติ  เลื่อนการประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ธ.ค. 2562
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการสร้างเครือข่ายการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยศิลปะมวยไทย(มวยโคราช) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 ธ.ค. 2562
ปกติ  ทะเบียนการตั้งกองและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาของร.ร.สะแกราชวิทยาคม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 ธ.ค. 2562
ปกติ  เชิญส่งผลงานเชิงนวัตกรรม"โครงงานสุขภาพนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ ๙" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 ธ.ค. 2562
ปกติ  การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 ธ.ค. 2562
ปกติ  การจัดกิจกรรมโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทบ ต้อนรับปีใหม่่วิถีพุทธ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยการ 3 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การแต่งตั้งคณะกรรมการทอสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 3 ธ.ค. 2562
ด่วนมาก  โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรฯ ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มนิเทศฯ 3 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  แจ้งเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างเหมาครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตามเอกสารแนบ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2 ธ.ค. 2562
ด่วน  แจ้งหลักฐานการโอนเงินค่าตอบแทนอัตราจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การประกวด Video Clip การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2562 กลุ่มนิเทศฯ 2 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 ธ.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 ธ.ค. 2562
ปกติ  ขอย้ายครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านหนองใหญ่ วังวารีฯ) ขอเอกสารเพิ่ม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การดำเนินโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2562 กลุ่มนิเทศฯ 2 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ครั้งที่ 4 ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มนิเทศฯ 2 ธ.ค. 2562
ปกติ  การจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ กลุ่มอำนวยการ 2 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการ “ครูไทยก้าวไกลสู่ยุคดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้” : KORAT OBEC SPARK กลุ่มนิเทศฯ 2 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 2 ธ.ค. 2562
ปกติ  การจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ กลุ่มอำนวยการ 2 ธ.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มอำนวยการ 2 ธ.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มอำนวยการ 2 ธ.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มอำนวยการ 2 ธ.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มอำนวยการ 2 ธ.ค. 2562
ปกติ  การส่งข้อมูล นร.สอบ RT/NT กลุ่มนิเทศฯ 1 ธ.ค. 2562
ปกติ  แก้ไขคำสั่งย้ายตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ตำแหน่งมีคนครอง กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 พ.ย. 2562
ปกติ  แจ้งกำหนดการลงพื้นที่การดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุก โครงการอาหารกลางวัน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 พ.ย. 2562
ปกติ  การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนจากโรงเรียนที่เกินเกณฑ์ไปกำหนดในโรงเรียนที่ต่ำกว่าเกณฑ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 พ.ย. 2562
ด่วน  แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 29 พ.ย. 2562
ปกติ  แจ้งกำหนดการลงพื้นที่การดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุก โครงการอาหารกลางวัน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 พ.ย. 2562
ด่วน  ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี 2562 และประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 3 ปี 2562 กลุ่มนิเทศฯ 28 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  การตรวจและการบันทึกและยืนยันข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง(B-OBEC) กลุ่มนโยบายและแผน 28 พ.ย. 2562
ด่วนมาก  แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คลองบง กลุ่มนิเทศฯ 28 พ.ย. 2562
ด่วนมาก  แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา บ้านราษฎร์พัฒนา กลุ่มนิเทศฯ 28 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  การจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ิดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน 28 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 พ.ย. 2562
ด่วนมาก  แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ลำไซกง กลุ่มนิเทศฯ 28 พ.ย. 2562
ด่วนมาก  แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาบตะโกเอน กลุ่มนิเทศฯ 28 พ.ย. 2562
ด่วนมาก  แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สะแกราช กลุ่มนิเทศฯ 28 พ.ย. 2562
ด่วนมาก  แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ไผ่สีสุก กลุ่มนิเทศฯ 28 พ.ย. 2562
ด่วนมาก  แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาบกราด กลุ่มนิเทศฯ 28 พ.ย. 2562
ปกติ  การสั่งซื้อหนังสือวันเด็ดแห่งชาติ ปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน 28 พ.ย. 2562
ด่วนมาก  แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เตาเหล็ก กลุ่มนิเทศฯ 28 พ.ย. 2562
ด่วนมาก  แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ชุมชนเสิงสาง กลุ่มนิเทศฯ 28 พ.ย. 2562
ด่วนมาก  แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา บุมะค่า กลุ่มนิเทศฯ 28 พ.ย. 2562
ด่วนมาก  แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทุ่งแขวน กลุ่มนิเทศฯ 28 พ.ย. 2562
ปกติ  แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ครบุรีวิทยา กลุ่มนิเทศฯ 28 พ.ย. 2562
ด่วนมาก  แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ท้าวสุระนารี กลุ่มนิเทศฯ 28 พ.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านโคกสะอาด) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 พ.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรม (บ้านสระผักโพด) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 พ.ย. 2562
ปกติ  ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 พ.ย. 2562
ปกติ  ลูกเสือจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 พ.ย. 2562
ปกติ  เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 พ.ย. 2562
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเรื่องการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ กลุ่มนิเทศฯ 28 พ.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านหน้ากลองวิทยา) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 พ.ย. 2562
ปกติ  การรายงานภาวะทุพโภชนาการ ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 พ.ย. 2562
ปกติ  การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  แจ้งรหัส emes โรงเรียนบ้านซับเต่า กลุ่มนิเทศฯ 28 พ.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอเชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมใน "โครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและสร้างเยาวชนจิตอาสาในการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างยั่งยืน" ณ จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (ขอเอกสารเพิ่ม รร สะแกราชวิทยาคม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ขอเอกสารเพิ่มเติม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (ศาลเจ้าพ่อ) กลุ่มนิเทศฯ 27 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 27 พ.ย. 2562
ปกติ  อนุญาตการลา กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 พ.ย. 2562
ปกติ  อนุญาตการลา กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 พ.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านท่าเยี่ยม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ "ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อเด็กวัยเรียนวัยรุ่น สูงดี สมส่วน" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 พ.ย. 2562
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาดำเนินงานตา่มโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 พ.ย. 2562
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลศูนย์การเรียรบริษัทเอส แอนด์ฺ พี ซินดิเคท จำกัด(มหาชน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 พ.ย. 2562
ปกติ  ประกาศ ศธ เร่ื่ือง การรับนักเรียน ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์ หรือไม่มีสัญชาติไทย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์นำนักเรียนเข้าร่วมชมงาน "มหกรรมวันดอกไม้บาน เปิดบ้านเกษตรแฟร์ 2019" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 พ.ย. 2562
ด่วนมาก  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา บ้านคลองเตย ขอเอกสารเพิ่มฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 พ.ย. 2562
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน พฤศจิกายน 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 26 พ.ย. 2562
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 26 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มอำนวยการ 26 พ.ย. 2562
ปกติ  การสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเทศการศึกษาแทนตำแหน่งที่ว่าง กลุ่มอำนวยการ 26 พ.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 พ.ย. 2562
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดแต่งเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมส่งภาพช่องปาก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 พ.ย. 2562
ปกติ  ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ปี พ.ศ.2563 ประเภททีม 5 คน กลุ่มนิเทศฯ 25 พ.ย. 2562
ด่วนมาก  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านคลองยาง*ขอเอกสารเพิ่ม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 พ.ย. 2562
ปกติ  การรายงานภาวะทุพโภชนาการ ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 25 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  แบบติดตามการใช้งบประมาณโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2562 กลุ่มนิเทศฯ 25 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 25 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 25 พ.ย. 2562
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 พ.ย. 2562
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 พ.ย. 2562
ปกติ  แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 พ.ย. 2562
ปกติ  ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 พ.ย. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 พ.ย. 2562
ปกติ  อนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากร วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิ กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 พ.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านคลองเตย) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 พ.ย. 2562
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 พ.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านโกรกสำโรง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 พ.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา บ้านท่าเยี่ยม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 พ.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (7โรงเรียน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 พ.ย. 2562
ปกติ  โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรฯ ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มนิเทศฯ 22 พ.ย. 2562
ปกติ  นำส่งตัวอย่างเอกสารขั้นตอน การดำเนินการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กพิการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 22 พ.ย. 2562
ปกติ  แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 22 พ.ย. 2562
ปกติ  การจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ กลุ่มอำนวยการ 22 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  การทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของกระทรวงศึกษ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 พ.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 19 พ.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 19 พ.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนโยบายและแผน 21 พ.ย. 2562
ปกติ  การจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 พ.ย. 2562
ปกติ  การจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอเชิญประชุม (คณะกรรมการรับนักเรียน ปี 2563) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับประถมศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 21 พ.ย. 2562
ปกติ  เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ"ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อเด็กวัยเรียนวัยรุ่น สูงดี สมส่วน" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  สรุปผลการติดตามตรวจสอบและุประเมินระบบการประกันคุณภาพภายสในสถานศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 21 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  สรุปผลการติดตามตรวจสอบและุประเมินระบบการประกันคุณภาพภายสในสถานศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 21 พ.ย. 2562
ปกติ  แจ้งอนุมัติเงินงวด รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียน2/2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 21 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือเชิญครูแนะแนวในสังกัดเข้าร่วมสัมมนาฯตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับของจั กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  ประกาศผลการคัดเลือกทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอเรคแซม ปี2562-2563รุ่นที่2 กลุ่มนิเทศฯ 21 พ.ย. 2562
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ([บ้านคลองหินร่อง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 พ.ย. 2562
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านไทยสามัคคี) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 พ.ย. 2562
ปกติ  การทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 พ.ย. 2562
ปกติ  เปลี่ยนแปลงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 พ.ย. 2562
ปกติ  อนุมัติการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 พ.ย. 2562
ปกติ  แจ้งการดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 พ.ย. 2562
ปกติ  การจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 พ.ย. 2562
ปกติ  การจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 พ.ย. 2562
ปกติ  เกลี่ยอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 พ.ย. 2562
ด่วน  โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ กลุ่มนิเทศฯ 20 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 20 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 พ.ย. 2562
ด่วน  ประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติของสถานศึกษาเพื่อรับการคัดเลือกให้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 20 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 พ.ย. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงวิชาเอกจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 พ.ย. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 พ.ย. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 พ.ย. 2562
ปกติ  แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 พ.ย. 2562
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณดำเนินตามแผนแม่บทหลักยุทธศาสตร์การเผยแพร่ธรรม กลุ่มนิเทศฯ 20 พ.ย. 2562
ปกติ  โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศประจำปี พ.ศ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ 20 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอเชิญประชุม (คณะกรรมการรับนักเรียน ปี 2563) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565 กลุ่มนโยบายและแผน 20 พ.ย. 2562
ปกติ  แนวทางการจัดตั้งกลุ่ม จัดตั้งกองลูกเสือและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 พ.ย. 2562
ปกติ  โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ O-NET(รายชื่อเพิ่มเติม) กลุ่มนิเทศฯ 19 พ.ย. 2562
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สำหรับจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะ กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 พ.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตซื้อ ปพ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 พ.ย. 2562
ด่วน  การนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 19 พ.ย. 2562
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนครูขั้นวิกฤต,นักการภารโรง,ธุรการ 9,000 บาท เดือน ต.ค. 62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 15 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565 กลุ่มนโยบายและแผน 18 พ.ย. 2562
ปกติ  โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ O-NET กลุ่มนิเทศฯ 18 พ.ย. 2562
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(สะแกราชวิทยาคม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 พ.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ไม่พักแรม (ม่วงแก้ววิทยาคาร) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 พ.ย. 2562
ปกติ  การรายงานภาวะทุพโภชนาการ ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 พ.ย. 2562
ปกติ  โครงการจิตอาสาพระราชทาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 พ.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านโคกโจด) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 15" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 พ.ย. 2562
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาโครงการ "บรีส เปิดประสบการณ์ เรียนรู้ เล่นเลอะ นอกห้องเรียน" ปี 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ Teleconference กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการบริหารจัดการที่ดินที่ราชพัสดุเขาหัวแหวน กลุ่มอำนวยการ 18 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 พ.ย. 2562
ปกติ  สอบถาม นักเรียนย้ายมาเข้าเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ Teleconference กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 พ.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 13 พ.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 13 พ.ย. 2562
ปกติ  การสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 1 กลุ่มนิเทศฯ 15 พ.ย. 2562
ปกติ  การสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 1 กลุ่มนิเทศฯ 15 พ.ย. 2562
ปกติ  การสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 1 กลุ่มนิเทศฯ 15 พ.ย. 2562
ปกติ  การสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 1 กลุ่มนิเทศฯ 15 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  การตรวจรับอุปกรณ์การศึกษาทางไกล สำหรับโรงเรียนเป้าหมายการประเมิน ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 14 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  แจ้งหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/62 70% กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 14 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอความร่วมประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ ไทยแลนด์ โคราช 2020 (Thailand Biennale, Korat 2020) กลุ่มอำนวยการ 14 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 พ.ย. 2562
ปกติ  สมเด็จพระสังฆราชประธานพระอนุมัติการตั้งพระพิธีธรรมประจำพระอารามหลวงในส่วนภูมิภาค กลุ่มอำนวยการ 14 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  เรียกคืนเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง เดือน กันยายน 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 13 พ.ย. 2562
ปกติ  การรับสมัคร เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ม.ต้น ครั้งที่ 17 กลุ่มนิเทศฯ 13 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอความร่วมมือเชิญครูแนะแนวในสังกัดเข้าร่วมสัมมนาฯตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับของจั กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 พ.ย. 2562
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการเจริญพระพุทธมนต์ฯ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 พ.ย. 2562
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ย กลุ่มนโยบายและแผน 13 พ.ย. 2562
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม่วงแก้ววิทยาคาร) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 พ.ย. 2562
ปกติ  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสิริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  ยืนยันการเข้าร่วมโครงการสานอนาคตการศึกษา-Connext ed กลุ่มนิเทศฯ 12 พ.ย. 2562
ปกติ  ผลO-NET กลุ่มนิเทศฯ 13 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 (แก้ไขเอกสารแนบ) กลุ่มนิเทศฯ 12 พ.ย. 2562
ด่วน  การมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนคราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 พ.ย. 2562
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พ.ศ.2563 กลุ่มนิเทศฯ 13 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  การนำข้อมูลนักเรียนเข้าระบบประเมินคุณภาพผู้เรียยน ชั้น ป.3 และข้อมูลนักเรียนการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ป.1 หน้า(2/2) กลุ่มนิเทศฯ 12 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  การนำข้อมูลนักเรียนเข้าระบบประเมินคุณภาพผู้เรียยน ชั้น ป.3 และข้อมูลนักเรียนการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ป.1 หน้า(1/2) กลุ่มนิเทศฯ 12 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 พ.ย. 2562
ปกติ  การสำรวจความต้องการในการอบรมพัฒนา (การพัฒนางาน/การพัฒนาตนเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสานอนาคตการศึกษา - CONNEXT ED กลุ่มนิเทศฯ 12 พ.ย. 2562
ปกติ  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 ในรายการที่ยังไม่มีตัวแทน กลุ่มนิเทศฯ 12 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  การรายงานข้อมูลการชำระค่าสาธารณูปโภค กลุ่มนโยบายและแผน 11 พ.ย. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 พ.ย. 2562
ปกติ  ระเบียนวาระประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2562 กลุ่มอำนวยการ 11 พ.ย. 2562
ปกติ  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 พ.ย. 2562
ปกติ  แจ้งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 พ.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านทรัพย์เจริญ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 พ.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านมาบกราด) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 พ.ย. 2562
ปกติ  ย้ายตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 พ.ย. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 พ.ย. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการเรียกผู้ที่สอบขึ้นบัญชีตำแหน่งธุรการโรงเรียนลำดับถัดไป กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 พ.ย. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 พ.ย. 2562
ปกติ  แก้ไขคำส่ั่งบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 พ.ย. 2562
ด่วน  การนำข้อมูลนักเรียนเข้าระบบประเมินคุณภาพผู้เรียยน ชั้น ป.3 และข้อมูลนักเรียนการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ป.1 (2/2) กลุ่มนิเทศฯ 11 พ.ย. 2562
ด่วน  การนำข้อมูลนักเรียนเข้าระบบประเมินคุณภาพผู้เรียยน ชั้น ป.3 และข้อมูลนักเรียนการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ป.1 (1/2) กลุ่มนิเทศฯ 11 พ.ย. 2562
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ซีพีแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 พ.ย. 2562
ปกติ  การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020) ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 พ.ย. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในโรงเรียร ประจำปี ๒๕๖๒ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 พ.ย. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 พ.ย. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  เชิญเข้าร่วมอบรมความรู้พื้นฐานครอสเวิร์ด (ภาษาต่างประเทศ) สำหรับการเป็นกรรมการ กลุ่มนิเทศฯ 11 พ.ย. 2562
ปกติ  เชิญร่วมอบรมความรู้พื้นฐานเอแม็ท (คณิตศาสตร์) สำหรับการเป็นกรรมการ กลุ่มนิเทศฯ 11 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอเชิญรับมอบเกียรติบัตร สถานศึกษาปลอดขยะ Zero Waste School ปี ๒๕๖๒ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ กลุ่มอำนวยการ 11 พ.ย. 2562
ปกติ  การประชาสัมพันธ์เรื่องสัตว์จรจัดในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 พ.ย. 2562
ปกติ  เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการวันรวมพลังเด็กดี V-Star เยาวชนดีศรีโคราชพัฒนาชาติด้วยศิลธรรม ครั้งที่ 3 กลุ่มนิเทศฯ 11 พ.ย. 2562
ปกติ  แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 พ.ย. 2562
ปกติ  แจ้งเลื่อนการอบรมลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (BTC) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 พ.ย. 2562
ปกติ  การทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวนักการภารโรง งบปกติ กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 พ.ย. 2562
ปกติ  การทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ปี พ.ศ.2563 ประเภททีมโรงเรียน กลุ่มนิเทศฯ 8 พ.ย. 2562
ปกติ  โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 110 รูป กลุ่มนิเทศฯ 8 พ.ย. 2562
ด่วน  การดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย และการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑–๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ กลุ่มนิเทศฯ 8 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  การดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย และการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑–๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ กลุ่มนิเทศฯ 8 พ.ย. 2562
ปกติ  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ กลุ่มนิเทศฯ 8 พ.ย. 2562
ปกติ  การทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 พ.ย. 2562
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 บาท เดือน ตุลาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  ตอบข้อทักท้วงผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2562 (กลุ่มสาระคณิตศาสตร์) กลุ่มนิเทศฯ 7 พ.ย. 2562
ปกติ  รับหนังสือ ในระบบด้วยค่ะ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอส่งเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 พ.ย. 2562
ปกติ  สำรวจความต้องการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  แนะแนวเพื่อการศึกษาต่อสายอาชีพในสถานประกอบการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 พ.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลและแรมคืน (บ้านบุยายแลบ บ้านหนองเมา และ บ้านสระว่านพระยา) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 พ.ย. 2562
ปกติ  การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 พ.ย. 2562
ปกติ  แบบสำรวจการใช้ข้อสอบปลายปี กลุ่มนิเทศฯ 6 พ.ย. 2562
ปกติ  แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2563 กลุ่มอำนวยการ 6 พ.ย. 2562
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการอาจารย์ผู้ช่วยผู้บำเพ็ญประโยชน์โครงการเยาวชนยูอีซี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (UCE) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 พ.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลและแรมคืน (บ้านมาบตะโกเอน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอตัวเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ในการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนจังหวัดระดับภาค ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ.2563) ”ช้างขาวเกมส์”จ กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 พ.ย. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 พ.ย. 2562
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านขี้เหล็ก) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 พ.ย. 2562
ปกติ  สำรวจข้อมูลจำนวนครูและนักเรียนเข้าชมนิทรรศการ ทรัพยากรไทย:ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 พ.ย. 2562
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 15,000 บาท เดือน ตุลาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 5 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  โครงการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มนิเทศฯ 5 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอความร่วมมือในการรองรับคณะกรรมาธิการการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 พ.ย. 2562
ปกติ  การรายงานภาวะทุพโภชนาการ ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 พ.ย. 2562
ปกติ  การบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 5 พ.ย. 2562
ปกติ  การจัดสรรค่าเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 5 พ.ย. 2562
ปกติ  การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอความร่วมมือส่งนักเรียนร่วมการแข่งขันกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากลโครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการฯ กลุ่มนิเทศฯ 5 พ.ย. 2562
ด่วนมาก  ตอบข้อทักท้วงผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (สาระการงานอาชีพฯ) กลุ่มนิเทศฯ 5 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  คัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 (รอบที่ 2) กลุ่มนิเทศฯ 4 พ.ย. 2562
ปกติ  การขอรับการยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ากองประจำการในยามปกติ ตามมาตรา14(5) ประจำปี พ.ศ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 พ.ย. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 พ.ย. 2562
ปกติ  ขอมติกรรมการสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 62 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 พ.ย. 2562
ด่วน  แจ้งหลักฐานการโอนเงินค่าตอบพนักงานราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 4 พ.ย. 2562
ด่วนมาก  ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 4 พ.ย. 2562
ด่วนมาก  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสันติสุข กลุ่มนิเทศฯ 4 พ.ย. 2562
ด่วนมาก  ขอความอนุเคราะห์กรรมการจัดสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562 กลุ่มนิเทศฯ 4 พ.ย. 2562
ด่วนมาก  การจัดสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 4 พ.ย. 2562
ปกติ  แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 พ.ย. 2562
ปกติ  แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 พ.ย. 2562
ปกติ  แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 พ.ย. 2562
ปกติ  แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 พ.ย. 2562
ปกติ  การพานักเรียน-นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 พ.ย. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 พ.ย. 2562
ปกติ  การประชุมขับเคลื่อนการดูแลคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน และกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์ วันลอยกระทง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด  การประชุมชี้แจงเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) กลุ่มนิเทศฯ 4 พ.ย. 2562
ปกติ  การประชุมขับเคลื่อนการดูแลคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน และกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 พ.ย. 2562
ปกติ  การติดตามและประเมินผลโรงเรียนในโครงการอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 พ.ย. 2562
ปกติ  เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการ โรงเรียนปลอดภัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 พ.ย. 2562
ปกติ  ส่งกำหนดการตรวจประเมินโครงการขยะความดีสร้างวิถีชุมชน ปีที่ 2 (Zero Waste) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 พ.ย. 2562
ปกติ  ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ต.ค. 2562
ปกติ  การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน่วยตรวจสอบภายใน 31 ต.ค. 2562
ปกติ  การตรวจสอบการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. หน่วยตรวจสอบภายใน 31 ต.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านไทยสามัคคี) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 ต.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านโคกโจด) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 ต.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ต.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านหนองหินโคน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 ต.ค. 2562
ปกติ  แบบสำรวจการใช้ข้อสอบปลายปี กลุ่มนิเทศฯ 31 ต.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ต.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ต.ค. 2562
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ต.ค. 2562
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ต.ค. 2562
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ต.ค. 2562
ปกติ  แจ้งผลทุนการศึกษาฯของนักเรียน,ครู, โรงเรียน จากบ.อินทัช ฯจำกัด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 ต.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ต.ค. 2562
ปกติ  การสอบปลายปีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 31 ต.ค. 2562
ด่วนมาก  การสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 31 ต.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การเตรียมพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่69 กลุ่มนิเทศฯ 31 ต.ค. 2562
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านคลองสะท้อน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ต.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การจัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามของงานวิจัยโครงการโรงเรียนประชารัฐ กลุ่มนิเทศฯ 31 ต.ค. 2562
ปกติ  รูปแบบข้อสอบ O-NET กลุ่มนิเทศฯ 31 ต.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การสำรวจความต้องการอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ต.ค. 2562
ปกติ  ตัวอย่างกระดาษคำตอบO-NET ม.3 กลุ่มนิเทศฯ 31 ต.ค. 2562
ปกติ  ตัวอย่างกระดาษคำตอบO-NET ป.6 กลุ่มนิเทศฯ 31 ต.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การรายงานข้อมูลการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 31 ต.ค. 2562
ปกติ  การสำรวจความต้องการจำเป็นรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น สำหรับโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 2 (1,246โรงเรียน) กลุ่มนโยบายและแผน 30 ต.ค. 2562
ปกติ  ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวันปิยมหาราชอำเภอครบุรี(ฉบับใหม่) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 ต.ค. 2562
ปกติ  ประท้วงผลการประกวดแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 ต.ค. 2562
ปกติ  การจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ต.ค. 2562
ปกติ  บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ต.ค. 2562
ปกติ  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคณิตศาสตร์ กลุ่มนิเทศฯ 30 ต.ค. 2562
ปกติ  สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 ต.ค. 2562
ด่วนมาก  การประชุมชี้แจงเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) กลุ่มนิเทศฯ 30 ต.ค. 2562
ด่วนที่สุด  ปฏิทินขั้นตอนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๑และปีการศึกษา ๒๕๖๒ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 ต.ค. 2562
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือประสานบุคลากรเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนบูรณาการป้องกันเอชไอวีและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 ต.ค. 2562
ด่วนที่สุด  ตรวจสอบข้อมูลการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่1/2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ต.ค. 2562
ปกติ  การจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ กลุ่มอำนวยการ 30 ต.ค. 2562
ปกติ  การจัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน 28 ต.ค. 2562
ปกติ  เร่งรัดการส่งหลักฐานล้างหนี้เงินยืมราชการ ครั้งที่ 1 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 29 ต.ค. 2562
ปกติ  เร่งรัดการส่งหลักฐานล้างหนี้เงินยืมราชการ ครั้งที่ 1 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 29 ต.ค. 2562
ปกติ  เร่งรัดการส่งหลักฐานล้างหนี้เงินยืมราชการ ครั้งที่ 1 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 29 ต.ค. 2562
ปกติ  เร่งรัดการส่งหลักฐานล้างหนี้เงินยืมราชการ ครั้งที่ 1 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 29 ต.ค. 2562
ปกติ  เร่งรัดการส่งหลักฐานล้างหนี้เงินยืมราชการ ครั้งที่ 1 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 29 ต.ค. 2562
ปกติ  เร่งรัดการส่งหลักฐานล้างหนี้เงินยืมราชการ ครั้งที่ 1 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 29 ต.ค. 2562
ด่วนที่สุด  ทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอเรคแซม ประจำปี 2562 - 2563 กลุ่มนิเทศฯ 29 ต.ค. 2562
ด่วนมาก  ประชาสัมพันและรับสมัครผูั้สนใจพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยEOL Intelligence Package กลุ่มนิเทศฯ 29 ต.ค. 2562
ด่วนมาก  อบรมไตรสิกขาสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มนิเทศฯ 29 ต.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ต.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ต.ค. 2562
ปกติ  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ต.ค. 2562
ปกติ  การชี้แจงการเดินทางเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ต.ค. 2562
ด่วน  ขอเชิญประชุมการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ กลุ่มนิเทศฯ 29 ต.ค. 2562
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านบ่อปลา) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ต.ค. 2562
ด่วนที่สุด  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ กลุ่มนิเทศฯ 29 ต.ค. 2562
ด่วนที่สุด  โครงการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มนิเทศฯ 29 ต.ค. 2562
ปกติ  แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 ต.ค. 2562
ด่วนที่สุด  แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนโยบายและแผน 29 ต.ค. 2562
ปกติ  ขอเชิญครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ต.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันเดิม) กลุ่มนโยบายและแผน 29 ต.ค. 2562
ด่วนมาก  ประชุมวิชาการ “การพัฒนาสมรรถนะสู่มาตรฐานวิชาชีพ” กลุ่มนิเทศฯ 28 ต.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการให้มีวิทยะฐานะชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 ต.ค. 2562
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 ต.ค. 2562
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 ต.ค. 2562
ปกติ  แจ้งการดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 ต.ค. 2562
ปกติ  แจ้งกำหนดส่งสัญญาจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ต.ค. 2562
ด่วนที่สุด  แจ้งพนักงานราชการ ในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 25 ต.ค. 2562
ปกติ  การทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวธุรการโรงเรียน ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 ต.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 ต.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 ต.ค. 2562
ปกติ  การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 ต.ค. 2562
ปกติ  การจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 ต.ค. 2562
ปกติ  การจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 ต.ค. 2562
ปกติ  การขอตั้งกองและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ต.ค. 2562
ปกติ  ขอเอกสารเพิ่มแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ต.ค. 2562
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านบ่อปลา) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ต.ค. 2562
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม้านมาบกราด) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ต.ค. 2562
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดการอบรมพัฒนาครูผู้สอนที่ไม่ได้เรียนจบด้านศิลปะฯ กลุ่มนิเทศฯ 22 ต.ค. 2562
ปกติ  ตรวจสอบรายชื่อผู้อบรมPISA กลุ่มนิเทศฯ 21 ต.ค. 2562
ปกติ  การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 กลุ่มนิเทศฯ 21 ต.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.รร.ไผ่สีสุก กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 ต.ค. 2562
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) รร.บ้านราษฎร์พัฒนา กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 ต.ค. 2562
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ รร.ป่าไม้อุทิศ2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 ต.ค. 2562
ด่วน  เรียกคืนเงินเดือน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 21 ต.ค. 2562
ปกติ  รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2562 (ภาคเรียนที่ 2/2562) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ต.ค. 2562
ปกติ  ขอเชิญร่วมอบรมการจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทยเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มนิเทศฯ 21 ต.ค. 2562
ปกติ  เปลี่ยนแปลงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 3 หลักสูตร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ต.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การดำเนินการจัดทำข้อมูล ในเว็บไซต์โรงเรียน (โครงการโรงเรียนสุจริต) เตรียมรับการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) กลุ่มนิเทศฯ 18 ต.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ต.ค. 2562
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ต.ค. 2562
ปกติ  ขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 17 ต.ค. 2562
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงวันลาไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 17 ต.ค. 2562
ด่วน  แจ้งพนักงานราชการ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 17 ต.ค. 2562
ด่วนที่สุด  ขอรับการประเมินความพร้อมสถานศึกษาตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ กลุ่มนิเทศฯ 17 ต.ค. 2562
ด่วนที่สุด  เชิญประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอ กลุ่มนโยบายและแผน 17 ต.ค. 2562
ด่วนที่สุด  โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2020ฯ กลุ่มนิเทศฯ 17 ต.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 ต.ค. 2562
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวางแผนการสอนและหลัก 6 ประการฯ กลุ่มนิเทศฯ 17 ต.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ต.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ต.ค. 2562
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผูู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ต.ค. 2562
ปกติ  การจัดส่งข้อมูลผลการเรียน (GPA) เพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาประจำปี 2563 กลุ่มนิเทศฯ 16 ต.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การจัดส่งข้อมูลผลการเรียน (GPA) เพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาประจำปี 2563 กลุ่มนิเทศฯ 16 ต.ค. 2562
ปกติ  การจัดส่งข้อมูลผลการเรียน (GPA) เพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาประจำปี 2563 กลุ่มนิเทศฯ 16 ต.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ต.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การจัดโครงการ การแข่งขันหุ่นยนต์ประจำปี ๒๕๖๒ SUPPEME COMPLEX ROBOTICS 2019 กลุ่มนิเทศฯ 16 ต.ค. 2562
ปกติ  การรายงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ 4 หน่วยตรวจสอบภายใน 15 ต.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 ต.ค. 2562
ด่วนที่สุด  เชิญประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอ กลุ่มนโยบายและแผน 15 ต.ค. 2562
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าประกวดเนื่องในโอกาสการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ต.ค. 2562
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์การประกวดแอโรบิกด๊านซ์ ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ต.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีมอบทุนการศึกษาวันปิยมหาราชอำเภอครบุรี ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ต.ค. 2562
ปกติ  การอบรมพัฒนาครูผู้สอนที่ไม่ได้เรียนจบด้านศิลปะ “วาดสีสื่อใจส่งให้ศิษย์” เทคนิคสีชอล์กน้ำมัน กลุ่มนิเทศฯ 15 ต.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีมอบทุนการศึกษาวันปิยมหาราชอำเภอครบุรี ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ต.ค. 2562
ปกติ  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เรื่องสัตว์จรจัดในสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ 15 ต.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 ต.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 ต.ค. 2562
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย กลุ่มนิเทศฯ 15 ต.ค. 2562
ปกติ  การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2562) กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 ต.ค. 2562
ด่วนที่สุด  ผู้อำนวยการโรงเรียนสกัดนาควิทยา กลุ่มนิเทศฯ 15 ต.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การเสนอของบประมาณปี พ.ศ. 2562 รายการค่าพาหนะ และค่าบริการจัดการรถ รับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 กลุ่มนโยบายและแผน 15 ต.ค. 2562
ปกติ  การส่งผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน (GPA) กลุ่มนิเทศฯ 11 ต.ค. 2562
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมฯ กลุ่มนิเทศฯ 11 ต.ค. 2562
ด่วนที่สุด  ขอติดป้ายแสดงสัญลักษณ์ “โรงเรียนประชารัฐและการได้รับการสนับสนุนเครือข่ายสัญญาณทรู อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงฟรีเพื่อการศึกษา” กลุ่มนิเทศฯ 11 ต.ค. 2562
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาดำเนินงานตา่มโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ต.ค. 2562
ปกติ  รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 3 หลักสูตร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ต.ค. 2562
ด่วนที่สุด  แนวทางการใช้จ่ายเงินนอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ต.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านหนองหินโคน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ต.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 ต.ค. 2562
ด่วนที่สุด  เชิญประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอ กลุ่มนโยบายและแผน 10 ต.ค. 2562
ด่วนที่สุด  เชิญประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอ กลุ่มนโยบายและแผน 10 ต.ค. 2562
ปกติ  สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 ต.ค. 2562
ด่วนที่สุด  เชิญประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอ กลุ่มนโยบายและแผน 10 ต.ค. 2562
ด่วนที่สุด  เชิญประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอ กลุ่มนโยบายและแผน 10 ต.ค. 2562
ด่วนที่สุด  เชิญประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอ กลุ่มนโยบายและแผน 9 ต.ค. 2562
ปกติ  ติดตามผลการตรวจสอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หน่วยตรวจสอบภายใน 9 ต.ค. 2562
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ร่วมพัฒนาการศึกษาไทยให้ยั่งยืน โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED กลุ่มนิเทศฯ 9 ต.ค. 2562
ปกติ  การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 ต.ค. 2562
ปกติ  ข้อสังเกตการออกติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ต.ค. 2562
ด่วนที่สุด  ตรวจสอบอุปกรณ์รับสัญญาณทรูวิชั่นส์ของโรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนทรูปลูกปัญญา กลุ่มนิเทศฯ 9 ต.ค. 2562
ด่วนที่สุด  ขอให้เร่งรัดการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ กลุ่มนิเทศฯ 9 ต.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มอำนวยการ 9 ต.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มอำนวยการ 9 ต.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มอำนวยการ 9 ต.ค. 2562
ปกติ  แจ้งสิ้นสุดผู้ประกันตน สำหรับโครงการที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ดังนี้ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 9 ต.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มอำนวยการ 9 ต.ค. 2562
ปกติ  ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุม กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 7 ต.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 7 ต.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 7 ต.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 7 ต.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 7 ต.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 ต.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 ต.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 ต.ค. 2562
ปกติ  การมอบทุนการศึกษาวันปิยมหาราชอำเภอครบุรี ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 ต.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูให้มีวิทยะฐานะชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 ต.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การสำรวจผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน งบผูกพัน กลุ่มนโยบายและแผน 8 ต.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การสำรวจผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน งบผูกพัน กลุ่มนโยบายและแผน 8 ต.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 25 ก.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 25 ก.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 25 ก.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 25 ก.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 25 ก.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 25 ก.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 25 ก.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 25 ก.ย. 2562
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผูู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 ต.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนะเด็กไทยให้พบแวว" เพือเพิ่ีมขีดความสามารถด้านการแนะแนวและประยุกต์ใช้นวัตกรรม Samsung Career Discovery ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ต.ค. 2562
ปกติ  ประชาสัมพันธ์หลักสูตร E-Training เรื่อง การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ต.ค. 2562
ปกติ  การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2562) กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 ต.ค. 2562
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนวันปิยมหาราช อำเภอครบุรี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ต.ค. 2562
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนวันปิยมหาราช อำเภอครบุรี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ต.ค. 2562
ปกติ  ข้อสังเกตการออกติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ต.ค. 2562
ปกติ  การรายงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ 4 หน่วยตรวจสอบภายใน 7 ต.ค. 2562
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ต.ค. 2562
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่า เดือน กันยายน 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 30 ก.ย. 2562
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนนักการ SP2 และธุรการ 9,000 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 3 ต.ค. 2562
ด่วนที่สุด  คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 กลุ่มนิเทศฯ 3 ต.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มอำนวยการ 3 ต.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มอำนวยการ 3 ต.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มอำนวยการ 3 ต.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มอำนวยการ 3 ต.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มอำนวยการ 3 ต.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มอำนวยการ 3 ต.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มอำนวยการ 3 ต.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มอำนวยการ 3 ต.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มอำนวยการ 3 ต.ค. 2562
ด่วนที่สุด  ประกาศผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น ปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ต.ค. 2562
ด่วนที่สุด  คณะกรรมการตัดสินตามกลุ่มสาระ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 (2/10/62) (แก้ไขคำสั่ง สาระดนตรี ,ต่างประเทศ) กลุ่มนิเทศฯ 2 ต.ค. 2562
ปกติ  การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 1 ต.ค. 2562
ด่วนที่สุด  คณะกรรมการตัดสินตามกลุ่มสาระ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 (2/10/62) (แก้ไขกลุ่มสาระการงานอาชีพ) กลุ่มนิเทศฯ 2 ต.ค. 2562
ปกติ  การจัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 ต.ค. 2562
ด่วนที่สุด  คณะกรรมการตัดสินตามกลุ่มสาระ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 (2/10/62) ครั้งที่ 3 กลุ่มนิเทศฯ 2 ต.ค. 2562
ด่วนที่สุด  คณะกรรมการตัดสินตามกลุ่มสาระ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 (2/10/62) ครั้งที่ 4 กลุ่มนิเทศฯ 2 ต.ค. 2562
ปกติ  การรายงานข้อมูล 30 กันยายน 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ต.ค. 2562
ปกติ  การประกาศผลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ดีเด่น กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 ต.ค. 2562
ด่วนที่สุด  คณะกรรมการตัดสินตามกลุ่มสาระ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 (2/10/62) ครั้งที่ 2 กลุ่มนิเทศฯ 2 ต.ค. 2562
ด่วนที่สุด  คณะกรรมการตัดสินตามกลุ่มสาระ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 (2/10/62) ครั้งที่ 1 กลุ่มนิเทศฯ 2 ต.ค. 2562
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ กลุ่มนิเทศฯ 1 ต.ค. 2562
ปกติ  เอกสารรับรองนักเรียน เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปลี่ยนตัว แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 1 ต.ค. 2562
ปกติ  เอกสารรับรองนักเรียน เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปลี่ยนตัว แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 1 ต.ค. 2562
ปกติ  การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 1 ต.ค. 2562
ด่วน  แจ้งการโอนเงินค่าสำรองจ่ายค่าอินเทอร์เน็ต,ค่าไฟโรงเรียน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 30 ก.ย. 2562
ปกติ  การตรวจสอบอัตราเงินเดือน กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2562
ปกติ  ขอความอนุเดคราะห์บุคลากรเป็นคณะกรรมการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2562
ปกติ  แจ้งหลักฐานการโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 30 ก.ย. 2562
ปกติ  การขอซื้อใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ ลส.19 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ก.ย. 2562
ปกติ  มาตรการป้องกันการเล่นพนันออนไลน์ในสถานศึกษาและการเล่นพนันฟุตบอล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ก.ย. 2562
ปกติ  การบริหารอัตรากำลังครูในสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 ก.ย. 2562
ปกติ  การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ก.ย. 2562
ปกติ  โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาระเบียบแถวลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ประจำปี 2562 รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 28 ก.ย. 2562
ปกติ  การจัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ก.ย. 2562
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 เพื่อเป็นค่่าจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน (เดิม) กลุ่มนโยบายและแผน 27 ก.ย. 2562
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนที่จ้างตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มนโยบายและแผน 27 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  แจ้งรายชื่อกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปี 2562 กลุ่มนิเทศฯ 27 ก.ย. 2562
ด่วนมาก  แจ้งหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนแต่ละโรงเรียน ภาคเรียนที่1/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 27 ก.ย. 2562
ปกติ  ส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2562 กลุ่มอำนวยการ 27 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  แจ้งกำหนดส่งสัญญาจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  การทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  แก้ไขวันประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ก.ย. 2562
ปกติ  การรายงานภาวะทุพโภชนาการ 30 กันยายน 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนการตรวจจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน 27 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ แบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 กลุ่มนิเทศฯ 27 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  ขอความต้องการวิชาเอกตำแหน่งข้าราชการครูฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ก.ย. 2562
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 27 ก.ย. 2562
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 27 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า กลุ่มนโยบายและแผน 27 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  รายชื่อกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งีที่ 69 ปี 2562 กลุ่มนิเทศฯ 27 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี2562 (กรรมการตัดสินการแข่งขัน ) คำสั่งแนบท้าย 306/2562ครั้งที่5 กลุ่มนิเทศฯ 26 ก.ย. 2562
ปกติ  ขอเลื่อนการติดตามงานสภานักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี2562 (กรรมการตัดสินการแข่งขัน ) คำสั่งแนบท้าย 306/2562ครั้งที่4 กลุ่มนิเทศฯ 26 ก.ย. 2562
ปกติ  แจ้งหลักฐานการโอนเงินค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน กันยายน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 26 ก.ย. 2562
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ 26 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี2562 (กรรมการตัดสินการแข่งขัน ) คำสั่งแนบท้าย 306/2562ครั้งที่3 กลุ่มนิเทศฯ 26 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี2562 (กรรมการตัดสินการแข่งขัน ) คำสั่งแนบท้าย 306/2562ครั้งที่2 กลุ่มนิเทศฯ 26 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี2562 (กรรมการตัดสินการแข่งขัน ) คำสั่งแนบท้าย 306/2562ครั้งที่1 กลุ่มนิเทศฯ 26 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  แจ้งส่งเอกสารหลักฐานของผู้เข้าแข่งขันกิจกรรมกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) กลุ่มนิเทศฯ 26 ก.ย. 2562
ปกติ  การอบรมปฏิบัติการการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ กลุ่มนิเทศฯ 26 ก.ย. 2562
ปกติ  คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 ตุลาคม 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกา กลุ่มนโยบายและแผน 25 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  แจ้งจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน 25 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  แจ้งจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน 25 ก.ย. 2562
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 ก.ย. 2562
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 ก.ย. 2562
ปกติ  อนุญาตการลาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหงษ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ก.ย. 2562
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ก.ย. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ก.ย. 2562
ปกติ  การอบรมสร้างเครื่องมือPISA กลุ่มนิเทศฯ 25 ก.ย. 2562
ปกติ  แจ้งชะลอหนังสือ กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ก.ย. 2562
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน"ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน" กลุ่มอำนวยการ 25 ก.ย. 2562
ปกติ  การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2562) กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ก.ย. 2562
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 ก.ย. 2562
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดหาข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565 กลุ่มนโยบายและแผน 25 ก.ย. 2562
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน กันยายน 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 24 ก.ย. 2562
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 ก.ย. 2562
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวนักกีฬาและผู้ฝึกสอนนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 ก.ย. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ก.ย. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ก.ย. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ก.ย. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ก.ย. 2562
ปกติ  เผยแพร่เอกสาร คู่มือปฏิบัติการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาฯ กลุ่มนิเทศฯ 25 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศ กลุ่มนโยบายและแผน 25 ก.ย. 2562
ปกติ  แจ้งคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 ก.ย. 2562
ปกติ  แจ้งการโอนค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 24 ก.ย. 2562
ปกติ  โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรกรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 24 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  แจ้งส่งเอกสารเบิกค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่า เดือน กันยายน 2562 พร้อมรับภาษี หัก ณ ที่จ่าย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 24 ก.ย. 2562
ปกติ  การรายงานภาวะทุพโภชนาการ ข้อมูล 30 กันยายน 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ปีงบประมาณ 2562 รายการค่าซ่อมแซมบ้านพักครู กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 24 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน กลุ่มนิเทศฯ 24 ก.ย. 2562
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 24 ก.ย. 2562
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 24 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  เข้าร่วมอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ กลุ่มนิเทศฯ 24 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์การอบรมผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิพีศึกษาแบบออนไลน์ กลุ่มนิเทศฯ 21 ส.ค. 2562
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ก.ย. 2562
ปกติ  ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษนักเรียน korat3 English Talent 2019 กลุ่มนิเทศฯ 24 ก.ย. 2562
ปกติ  การระดมทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุ "โพดุล" กลุ่มอำนวยการ 23 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  การดำเนินการกรอกรายงานการใช้งบประมาณ กลุ่มนิเทศฯ 23 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเป็นวิทยากร กลุ่มนิเทศฯ 23 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด รายการค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการภายใต้โครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 23 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ประชุมคณะกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี2562 กลุ่มนิเทศฯ 23 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน 23 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 20 ก.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 ก.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 ก.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 ก.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 ก.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 ก.ย. 2562
ปกติ  กำหนดการจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งช่าติ ครั้งที่ ๒๑ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ก.ย. 2562
ปกติ  การประเมินทักษะการอ่านภาษาอังกฟษผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  ประชุมปฏิบัติการโปรแกรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2562 กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  การดำเนินงานศิลปหัตกถกรรม ปี2562 กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.ย. 2562
ปกติ  บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่ความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการก กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณและโคดดิ้ง กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.ย. 2562
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ก.ย. 2562
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ก.ย. 2562
ปกติ  แจ้งรับเงินรางวัลโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมO (Zero Waste School) 62 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ก.ย. 2562
ปกติ  แจ้งรับเงินรางวัลโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมO (Zero Waste School) 62 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ก.ย. 2562
ปกติ  แจ้งรับเงินรางวัลโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมO (Zero Waste School) 62 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ก.ย. 2562
ปกติ  แจ้งรับเงินรางวัลโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมO (Zero Waste School) 62 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ก.ย. 2562
ปกติ  แจ้งรับเงินรางวัลโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมO (Zero Waste School) 62 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ก.ย. 2562
ปกติ  แจ้งรับเงินรางวัลโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมO (Zero Waste School) 62 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ก.ย. 2562
ปกติ  ขอให้มาติดต่อรับเงินรางวัลโรงเรียนต้นแบบส่ิงแวดล้อม Zero Waste School 62 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ก.ย. 2562
ปกติ  การรายงานภาวะทุพโภชนาการ ข้อมูล 30 กันยายน 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ก.ย. 2562
ปกติ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน"ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน"ให้ข้าราชการครูบรรจุใหม่และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด กลุ่มอำนวยการ 13 ก.ย. 2562
ปกติ  การเสนอรายนามบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์และสนเทศศาสตร์ ผู้มีอุปการคุณต่อวงการ ห้องสมุดการประกวดห้องสมุดดีเด่น และรางวัลยอดนักอ่าน ประจําปี 2 กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.ย. 2562
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.ย. 2562
ปกติ  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  ส่งครูสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ แบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Active Learning) เพื่อพัฒน กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.ย. 2562
ปกติ  ประกาศผลการประเมินเพ่ือคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบส่ิงแวดล้อม ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ก.ย. 2562
ด่วน  ขอประชาสัมพันธ์การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชำทานฯ กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  การประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเครื่องมือสื่อการสอนห้องเรียน ฯ กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.ย. 2562
ปกติ  เชิญครูแกนนำเป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเครื่องมือการสอนสู่ห้องเรียน ฯ กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.ย. 2562
ปกติ  แจ้งผลการตรวจประเมินโครงการ ขยะความดี สร้า่งวิถีชุมชน ปีทีี่2 Zero Waste กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ก.ย. 2562
ปกติ  แจ้งผลการตรวจประเมินโครงการ ขยะความดี สร้า่งวิถีชุมชน ปีทีี่2 Zero Waste กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ก.ย. 2562
ปกติ  ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Active Learning ประจำปี 2562 กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.ย. 2562
ปกติ  แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย(เงินเหลือจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 19 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  การดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่การแข่งขัน กลุ่มนิเทศฯ 19 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เงินเหลือจ่าย) กลุ่มนโยบายและแผน 19 ก.ย. 2562
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ก.ย. 2562
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ก.ย. 2562
ปกติ  การาจัดสรรงบประมาณจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ก.ย. 2562
ปกติ  ข้าราชการครูช่วยราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 ก.ย. 2562
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์ดาวน์โหลดเอกสาร กลุ่มนิเทศฯ 19 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน 18 ก.ย. 2562
ปกติ  การรายงานภาวะทุพโภชนาการ ข้อมูล 30 กันยายน 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  แจ้งขอความร่วมมือกรอกข้อมูลการติดตามฯ ของ สพฐ. กลุ่มนิเทศฯ 18 ก.ย. 2562
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (จตุคามฯ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ก.ย. 2562
ปกติ  การตรวจรับครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณื ประจำปี 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 17 ก.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (ครบุรีวิทยา) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  แจ้งให้มารับใบเสร็จรับเงินค่าเบี้ยประชุม กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 16 ก.ย. 2562
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการนิเทศติดตามสภานักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ก.ย. 2562
ปกติ  เชิญประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ก.ย. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ก.ย. 2562
ด่วน  นิเทศ ติดตามการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว ปีการศึกษา ๒๕๖๒ กลุ่มนิเทศฯ 11 ก.ย. 2562
ปกติ  การติดตามโครงการอาหารกลางวัน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. โรงเรียนสุจริต รุ่นที่ 5 กลุ่มนิเทศฯ 16 ก.ย. 2562
ปกติ  ซักซ้อมมาตรการดูแลนักเรียนเกี่ยวกับสุขภาพ และโรคติดต่อในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  ขอเชิญบุคลากรโรงเรียนประชารัฐเข้าร่วมอบรมจากกลุ่มบริษัททรู ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 16 ก.ย. 2562
ปกติ  โปรแกรมเลื่อนเงินเดือน แก้ไขช่องวันลา มีสูตร กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ก.ย. 2562
ปกติ  โปรแกรมเลื่อนเงินเดือน แก้ไขช่องวันลา กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ก.ย. 2562
ปกติ  การเก็บเงินค่าบำรุงลูกเสือและรับใบเสร็จเงินค่าบำรงลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ก.ย. 2562
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตกเบิก) เดือน สิงหาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 13 ก.ย. 2562
ปกติ  การรายงานภาวะทุพโภชนาการผ่านระบบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ก.ย. 2562
ปกติ  แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายค่าอินเทอร์เน็ต 2/2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 13 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  การรายงานข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2562) กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ก.ย. 2562
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครุภัณฑ์ห้องสมุดและคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ห้องสมุด กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 12 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  การส่งส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนฝึกประสบการณ์อาชีพ(work experience) กับกิจกรรม"ปิดเทอมเล็กกับโปรเจคอาชีพ" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ก.ย. 2562
ปกติ  การประชุมจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ก.ย. 2562
ปกติ  แบบแสดงความจำนงสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ก.ย. 2562
ปกติ  หลักเกณฑ์การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 ก.ย. 2562
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์จัดสรรอัตรากำลังทดแทนครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 11 ก.ย. 2562
ปกติ  คำสั่งชำนาญการพิเศษ และแก้ไขคำสั่งเลื่อนข้้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 ก.ย. 2562
ปกติ  การสั่งจองบันทึกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 กลุ่มอำนวยการ 12 ก.ย. 2562
ปกติ  การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มอำนวยการ 12 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูไทยก้าวไกลสู่ยุคดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้” กลุ่มนิเทศฯ 12 ก.ย. 2562
ปกติ  การตรวจสุขภาพประจำปีของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มอำนวยการ 12 ก.ย. 2562
ปกติ  การฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ กลุ่มอำนวยการ 12 ก.ย. 2562
ด่วนมาก  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาวังคีรี ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 11 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 11 ก.ย. 2562
ปกติ  แจ้งการโอนค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 11 ก.ย. 2562
ปกติ  ทุนอินทัช กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน 11 ก.ย. 2562
ปกติ  แจ้งการบริหารวงเงินพิจารณาเลื่อนเงินเดือน กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 ก.ย. 2562
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 ก.ย. 2562
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองแดง กลุ่มนิเทศฯ 11 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  โครงการจัดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ก.ย. 2562
ปกติ  การรายงานภาวะทุพโภชนาการ ข้อมูล 30 กันยายน 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ก.ย. 2562
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  ขอเอกสารเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษาเพิ่มเติม กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 11 ก.ย. 2562
ด่วนมาก  จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษจัดนักเรียน “Korat 3 English Talent 2019” กลุ่มนิเทศฯ 11 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  โครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ก.ย. 2562
ด่วนมาก  ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา กลุ่มนิเทศฯ 11 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  การขอรับทุนการศึกษาฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  เชิญร่วมงานสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย กลุ่มนิเทศฯ 10 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  แจ้งปฏิทินการดำเนินงาน การนิเทศ ติดตามการดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยด้านวรรณคดีและวรรณกรรม ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ – ๖) กลุ่มนิเทศฯ 10 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  การสำรวจข้อมูลสภาพการใช้งานสนามกีฬา/สนามฟุตบอล กลุ่มนโยบายและแผน 9 ก.ย. 2562
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านห้วยน้ำเค็ม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ก.ย. 2562
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (จตุคามวิทยาคม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ก.ย. 2562
ปกติ  โครงการจัดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทยปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ก.ย. 2562
ปกติ  การประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 6 ก.ย. 2562
ปกติ  แจ้งแก้ไขเอกสารการเบิกสวัสดิการค่าศึกษาบุตร กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 9 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 9 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  ขอเชิญคณะทำงานครูแกนนำภาษาไทยร่วมประชุมปฏิบัติการ และสนทนากลุ่ม “กิจกรรมแก้ปัญหา พัฒนา อ่านเขียน สู่การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ” โครงการตามนโยบายพัฒนาค กลุ่มนิเทศฯ 9 ก.ย. 2562
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากรในการประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤท กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 6 ก.ย. 2562
ปกติ  การประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 6 ก.ย. 2562
ปกติ  มาตรการการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ก.ย. 2562
ปกติ  การประเมินและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ก.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาไม่ค้างคืน (บ้านไผ่สีสุก) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ก.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 6 ก.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 6 ก.ย. 2562
ปกติ  พระราชกำหนดการบริหหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กลุ่มอำนวยการ 9 ก.ย. 2562
ปกติ  การดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) กลุ่มนิเทศฯ 9 ก.ย. 2562
ปกติ  ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ก.ย. 2562
ปกติ  แจ้งหลักฐานการโอนเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 4 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 6 ก.ย. 2562
ปกติ  การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ก.ย. 2562
ปกติ  รายชื่อครูที่อบรม PISA กลุ่มนิเทศฯ 6 ก.ย. 2562
ปกติ  การดำเนินกิจกรรม "เดินขวิ่ง เพื่อสุขภาพอำเภอปักธงชัย ประจำปี ๒๕๖๒" กลุ่มอำนวยการ 6 ก.ย. 2562
ปกติ  มอบหมายเป็นผู้ดำเนินการชี้แนวเขตบริเวณพื้นที่ขอส่งคืน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 6 ก.ย. 2562
ปกติ  แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 6 ก.ย. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ก.ย. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ก.ย. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ก.ย. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  ทุนศึกษาและฝึกอบรมของศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์ ประจำปี 2563 กลุ่มนิเทศฯ 6 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  โครงการค่ายฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาประจำปี ๒๕๖๒ "มุ่งมั่น แก้ไขขจัดภัยยาเสพติด" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 ก.ย. 2562
ปกติ  สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มอำนวยการ 5 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 5 กลุ่มนิเทศฯ 5 ก.ย. 2562
ปกติ  ส่งการเลื่อนเงินเดือน 1 ตุลาคม 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 ก.ย. 2562
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการให้มีวิทยะฐานะชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ก.ย. 2562
ปกติ  แจ้งการโอนค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่า เดือน สิงหาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 4 ก.ย. 2562
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ครุภัณฑ์ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 ก.ย. 2562
ปกติ  การดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) กลุ่มนิเทศฯ 4 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  โครงการจัดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ก.ย. 2562
ปกติ  โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 ก.ย. 2562
ปกติ  เฉลย Pre NT กลุ่มนิเทศฯ 3 ก.ย. 2562
ปกติ  ขอตัวบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 ก.ย. 2562
ปกติ  เลื่อนการจัดงานเวทีแสดงศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 3 ก.ย. 2562
ปกติ  แบบทดสอบPre NT กลุ่มนิเทศฯ 3 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 3 ก.ย. 2562
ปกติ  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563 และรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 30 ส.ค. 2562
ปกติ  รายชื่อนักเรียนสมัครสอบ สสวท. กลุ่มนิเทศฯ 3 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  แจ้งครูผู้ทรงคุณค่า ส่งเอกสารเบิกค่าจ้าง เดือน ส.ค. 62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 3 ก.ย. 2562
ปกติ  รายชื่อนักเรียนสมัครสอบ สสวท. กลุ่มนิเทศฯ 3 ก.ย. 2562
ด่วนมาก  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เวทคณิต (vedic Maths) ศาสตร์แห่งการคิดเลขเร็ว กลุ่มนิเทศฯ 3 ก.ย. 2562
ปกติ  การรายงานภาวะทุพโภชนาการ 30 กันยายน 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ก.ย. 2562
ปกติ  ขอมติกรรมการสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณารับย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์การจัดแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษนักเรียน “Korat 3 English Talent 2019” กลุ่มนิเทศฯ 21 ส.ค. 2562
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรต้านทุจริต กลุ่มนิเทศฯ 19 ส.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการครูให้มีวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 ก.ย. 2562
ปกติ  ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่รองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 ก.ย. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 ก.ย. 2562
ปกติ  การรายงานงานโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ปี ๒๕๖๒ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ก.ย. 2562
ปกติ  แจ้งการส่งหลักฐานการเบิกค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำเดือน กันยายน 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2 ก.ย. 2562
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 ก.ย. 2562
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 ก.ย. 2562
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 ก.ย. 2562
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 ก.ย. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 ก.ย. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 ก.ย. 2562
ปกติ  การประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อสอบตามแนวทาง PISA เพื่อเตรียมการสอบ PISA 2021 กลุ่มนิเทศฯ 2 ก.ย. 2562
ปกติ  การรายงานงานโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ปี ๒๕๖๒ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ กลุ่มนิเทศฯ 2 ก.ย. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 30 ส.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 30 ส.ค. 2562
ปกติ  สำรวจรายชื่อครูที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. รับรอง กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 30 ส.ค. 2562
ปกติ  การจ่ายใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ส.ค. 2562
ปกติ  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ณ ศูนย์ก กลุ่มอำนวยการ 30 ส.ค. 2562
ปกติ  การบริหารอัตรากำลังในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ส.ค. 2562
ปกติ  การนิเทศ ติดตามเตรียมความพร้อมรับการประเมินรอบสี่ กลุ่มนิเทศฯ 14 ส.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 ส.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 30 ส.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 30 ส.ค. 2562
ปกติ  แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างและพนักงานราชการเพิ่ม 1 ราย เดือน สิงหาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 29 ส.ค. 2562
ปกติ  การเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อใช้ประกอบการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 (สพม.) กลุ่มนิเทศฯ 29 ส.ค. 2562
ปกติ  แจ้งหลักฐานการโอนเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 29 ส.ค. 2562
ด่วนที่สุด  โครงการค่ายฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาประจำปี ๒๕๖๒ "มุ่งมั่น แก้ไขขจัดภัยยาเสพติด" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ส.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 ส.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 ส.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 ส.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 ส.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 ส.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 ส.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 ส.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 ส.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 ส.ค. 2562
ปกติ  ึคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานกิจกรรมสภานักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ส.ค. 2562
ปกติ  ตรวจสอบข้าราชการลูกจ้างมีตัว ณ 1 กันยายน 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 ส.ค. 2562
ปกติ  ตรวจสอบข้าราชการลูกจ้างมีตัว ณ 1 กันยายน 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 ส.ค. 2562
ด่วนที่สุด  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาใช้งบประมาณเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2562 งบลงทุน กลุ่มนโยบายและแผน 28 ส.ค. 2562
ปกติ  การรายงานโครงการอาหารกลางวัน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ส.ค. 2562
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์โครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ส.ค. 2562
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สกัดนาควิทยา) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ส.ค. 2562
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านหนองผักไร) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ส.ค. 2562
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านลำเพียก) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ส.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านลำไซกง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ส.ค. 2562
ปกติ  การรับมอบคูปองการศึกษาเพื่อรับบริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ส.ค. 2562
ปกติ  การตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล (ลูกเสือสามัญ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ส.ค. 2562
ปกติ  การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 ส.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลให้แก่สมาชิกชุมนุม นักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่ง กลุ่มนิเทศฯ 28 ส.ค. 2562
ปกติ  การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 ส.ค. 2562
ด่วนที่สุด  ประชุมปฏิบัติการโปรแกรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 28 ส.ค. 2562
ปกติ  สนามสอบ O-NET กลุ่มนิเทศฯ 28 ส.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การประชุมและศึกษาดูงานเปรียบเทียบโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มนโยบายและแผน 26 ส.ค. 2562
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 27 ส.ค. 2562
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 27 ส.ค. 2562
ปกติ  แจ้งหลักฐานการโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 27 ส.ค. 2562
ด่วนที่สุด  แจ้งส่งเอกสารเบิกค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ส่งเอกสารการเงิน ดังนี้ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 27 ส.ค. 2562
ปกติ  แจ้งตรวจสอบข้าราชการมีตัวตน ณ วันที่ 1 กันยายน 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 ส.ค. 2562
ปกติ  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ส.ค. 2562
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อัตราจ้าง 9,000 บาท) กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ส.ค. 2562
ปกติ  ตรวจสอบข้าราชการมีตัวตน ณ 1 กันยายน 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 ส.ค. 2562
ปกติ  ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ส.ค. 2562
ปกติ  แจ้งการโอนค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา จำนวน 16 โรงเรียน ดังนี้ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 26 ส.ค. 2562
ปกติ  การส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ ประจำปี 2562 (โรงเรียนที่ส่งเงิน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ส.ค. 2562
ปกติ  เลื่อนการประเมินสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 19 ส.ค. 2562
ปกติ  เลื่อนการประเมินสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 19 ส.ค. 2562
ปกติ  อัตราว่างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว กรณีสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีคว กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 ส.ค. 2562
ปกติ  อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคำนวณ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (เพิ่มเติม) กลุ่มนิเทศฯ 26 ส.ค. 2562
ด่วนที่สุด  โครงการค่ายฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาประจำปี ๒๕๖๒ "มุ่งมั่น แก้ไขขจัดภัยยาเสพติด" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ส.ค. 2562
ปกติ  คำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดัรับเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 ส.ค. 2562
ปกติ  คำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดัรับเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 ส.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนองานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ กลุ่มนิเทศฯ 26 ส.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านหนองไผ่ใหญ่) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ส.ค. 2562
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านหนองแดง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ส.ค. 2562
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านซับไทรทอง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ส.ค. 2562
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านหนองตะเข้-หนองตูม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ส.ค. 2562
ปกติ  การเก็บเงินค่าบำรุงลูกเสือ ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ส.ค. 2562
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านหน้ากลอง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ส.ค. 2562
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านหนองต้อ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ส.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านทรัพย์เจริญ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ส.ค. 2562
ปกติ  โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ส.ค. 2562
ปกติ  การรายงานโครงการอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม) ผ่านระบบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ส.ค. 2562
ปกติ  ประกวดสื่อออนไลน์ป้องการการทุจริต "นักคิดสุจริต" รุ่นที่ 2 กลุ่มนิเทศฯ 26 ส.ค. 2562
ปกติ  การให้ทุนสนับสนุนนักเรียน (บ.อินทัชโฮลดิ้งส์จำกัด) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ส.ค. 2562
ปกติ  เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนนักเรียน (บ.อินทัชฯ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ส.ค. 2562
ปกติ  การจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ส.ค. 2562
ด่วนที่สุด  เลื่อนประชุม กลุ่มนโยบายและแผน 26 ส.ค. 2562
ปกติ  ประกาศผลการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา NEW DLTV ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 20 ส.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตการลา กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 ส.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตการลา กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 ส.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตการลา กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 ส.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตการลา กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 ส.ค. 2562
ปกติ  โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 22 ส.ค. 2562
ปกติ  โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 23 ส.ค. 2562
ปกติ  ส่งวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2562 กลุ่มอำนวยการ 23 ส.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 ส.ค. 2562
ปกติ  แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ส.ค. 2562
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผูู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 ส.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ กลุ่มอำนวยการ 23 ส.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนองานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ กลุ่มนิเทศฯ 23 ส.ค. 2562
ปกติ  โครงการค่ายฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ " มุ่งมั่น แก้ไขขจัดภัยยาเสพติด" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ส.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน กลุ่มนโยบายและแผน 22 ส.ค. 2562
ปกติ  แจ้งการโอนค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา จำนวน 113 โรงเรียน ตามรายละเอียดแนบตามนี้ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 22 ส.ค. 2562
ด่วนที่สุด  โครงการค่ายฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาประจำปี ๒๕๖๒ "มุ่งมั่น แก้ไขขจัดภัยยาเสพติด" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ส.ค. 2562
ปกติ  รับสื่อการเรียนการสอนงานอนามัยโรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ส.ค. 2562
ปกติ  ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ 22 ส.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านโนนเหลื่อม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ส.ค. 2562
ปกติ  เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสำหรับครูและนักเรียนในโครงการรณรงค์สวมมวกกันน็อค "สังคมหัวแข็ง ปี ๔/๒๕๖๒ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ส.ค. 2562
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่14 กลุ่มนิเทศฯ 22 ส.ค. 2562
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่21 กลุ่มนิเทศฯ 22 ส.ค. 2562
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเรื่องการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ กลุ่มนิเทศฯ 22 ส.ค. 2562
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมกติก เทคนิค และวิธีการแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาไทยฯ กลุ่มนิเทศฯ 22 ส.ค. 2562
ปกติ  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดศิลปกรรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ส.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวง กลุ่มนิเทศฯ 22 ส.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ส.ค. 2562
ด่วนที่สุด  โครงการค่ายฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ส.ค. 2562
ปกติ  รายชื่อ นร.สมัครสอบ สสวท. กลุ่มนิเทศฯ 21 ส.ค. 2562
ปกติ  รายชื่อ นร.สมัครสอบ สสวท. กลุ่มนิเทศฯ 21 ส.ค. 2562
ปกติ  การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 9 ปี 2562 กลุ่มนิเทศฯ 21 ส.ค. 2562
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ครูยุคใหม่ สอนให้เป็น เน้นให้คิด ผลิตนวัตกรรม ด้วยกิจกรรม Active Learning” กลุ่มนิเทศฯ 21 ส.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 16 ส.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 ส.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 16 ส.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 16 ส.ค. 2562
ปกติ  โครงการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 16 ส.ค. 2562
ปกติ  เชิญประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ส.ค. 2562
ปกติ  กรอบโครงสร้างเครื่องมือในการทดสอบคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติ Test Blueprint กลุ่มนิเทศฯ 21 ส.ค. 2562
ปกติ  ขอเชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล (ประเภทสามัญ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ส.ค. 2562
ปกติ  การติดตามผลการดำเนินงานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ส.ค. 2562
ปกติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด กลุ่มนิเทศฯ 21 ส.ค. 2562
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 20 ส.ค. 2562
ปกติ  การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาไม่ค้างคืน (เอกสารอ้างอิงเพิ่มเติม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ส.ค. 2562
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ 20 ส.ค. 2562
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบตอบรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ IEP Online กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ส.ค. 2562
ปกติ  การติดตามและประเมินคุณภาพโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มนิเทศฯ 20 ส.ค. 2562
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผูู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ส.ค. 2562
ปกติ  เชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2562-2565 กลุ่มนโยบายและแผน 20 ส.ค. 2562
ปกติ  ให้ไปราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ส.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ส.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ส.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ส.ค. 2562
ปกติ  การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น/นำชือเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ส.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ส.ค. 2562
ปกติ  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 19 ส.ค. 2562
ปกติ  โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 19 ส.ค. 2562
ปกติ  โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 19 ส.ค. 2562
ปกติ  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 ส.ค. 2562
ปกติ  แจ้งการเลื่อนประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าเกี่ยวกับระบบงานควบคุมภายใน ประจำปี 2562 กลุ่มอำนวยการ 19 ส.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. โรงเรียนสุจริต รุ่นที่ 5 กลุ่มนิเทศฯ 19 ส.ค. 2562
ปกติ  การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาไม่ค้างคืน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ส.ค. 2562
ปกติ  การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาไม่ค้างคืน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ส.ค. 2562
ปกติ  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนองานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ กลุ่มนิเทศฯ 19 ส.ค. 2562
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมปฏิบัติการหัวข้อ วิทยาการคำนวณ (Unplugged Computer Science) สำหรับโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 19 ส.ค. 2562
ปกติ  แก้ไขคำสั่งคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผู้บริหาร กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ส.ค. 2562
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ส.ค. 2562
ปกติ  อนุมัติการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ส.ค. 2562
ปกติ  ขอแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 ส.ค. 2562
ปกติ  การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2562) กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 ส.ค. 2562
ปกติ  การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2562) กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 ส.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการเรียกผู้ที่สอบขึ้นบัญชีตำแหน่งธุรการโรงเรียนลำดับถัดไป กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 ส.ค. 2562
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือด้านบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 ส.ค. 2562
ปกติ  แจ้งการสมัครเป็นหน่วยบริการและผู้ให้บริการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ส.ค. 2562
ปกติ  แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือน สพฐ กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 ส.ค. 2562
ปกติ  ระเบียบการเลื่อนเงินเดือน กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 ส.ค. 2562
ปกติ  การรายงานโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ส.ค. 2562
ปกติ  แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 ส.ค. 2562
ปกติ  โครงการ "๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ" กลุ่มอำนวยการ 15 ส.ค. 2562
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านหนองนมนาง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ส.ค. 2562
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านโนนเหลื่อม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ส.ค. 2562
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านหนองแคทราย) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ส.ค. 2562
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านนางเหริญ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ส.ค. 2562
ปกติ  การประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 ส.ค. 2562
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม่วงแก้ววิทยาคาร) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ส.ค. 2562
ปกติ  คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 ส.ค. 2562
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านหนองหิน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ส.ค. 2562
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณสำหรับโรงเรียนรุ่นที่ 2 ที่ผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย กลุ่มนิเทศฯ 14 ส.ค. 2562
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ไทยสามัคคี) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ส.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มอำนวยการ 14 ส.ค. 2562
ปกติ  การจัดกิจกรรม "อาสาปั่นจักรยานทางไกลเพื่อสร้างห้องสุขา ปรับปรุงอาคารโรงเรียน โรงอาหาร โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว กลุ่มอำนวยการ 14 ส.ค. 2562
ปกติ  การเก็บเงินค่าบำรุงลูกเสือ ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ส.ค. 2562
ปกติ  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพภายในฯ กลุ่มนิเทศฯ 14 ส.ค. 2562
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สถานที่ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพภายในฯ กลุ่มนิเทศฯ 14 ส.ค. 2562
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากรประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพภายในฯ กลุ่มนิเทศฯ 14 ส.ค. 2562
ปกติ  ขอเชิญร่วมโครงการขับร้องสรภัณญะสรรเสริญพระคุณพระรัตนตรัยและพระคุณบิดามารดา กลุ่มนิเทศฯ 14 ส.ค. 2562
ปกติ  กำหนดธรรมสนามหลวงปี2562 กลุ่มนิเทศฯ 14 ส.ค. 2562
ด่วนที่สุด  แจ้งเพิ่มเติมการประชุมปฏิบัติการจัดสร้างและพัฒนาเครื่องมือสื่อการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการอ่านการเขียน กลุ่มนิเทศฯ 14 ส.ค. 2562
ปกติ  โครงการค่ายฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาประจำปี ๒๕๖๒ "มุ่งมั่น แก้ไขขจัดภัยยาเสพติด" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ส.ค. 2562
ปกติ  แจ้งผลการอนุมัติให้สามารถซื้อ ลส.๑๙ ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ส.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ส.ค. 2562
ปกติ  ขอเชิญประชุมภาคเครือข่ายเรื่องโภชนาการ การออกกำลังกายเพื่อลดความอ้วนในนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ส.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การสำรวจและการสนับสนุนให้นักเรียนทำแบบวัดแวววัดความถนัดด้านอาชีพ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ส.ค. 2562
ด่วนมาก  การประชุมปฏิบัติการจัดสร้างและพัฒนาเครื่องมือสื่อการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการอ่านการเขียน กลุ่มนิเทศฯ 13 ส.ค. 2562
ปกติ  แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานควบคุมภายในของโรงเรียนในสังกัด สพป.นม.3 กลุ่มอำนวยการ 13 ส.ค. 2562
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชามัมพันธ์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กลุ่มอำนวยการ 13 ส.ค. 2562
ปกติ  แนวทางการดำเนินการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ 13 ส.ค. 2562
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 10 ส.ค. 2562
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 ส.ค. 2562
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา (ขอเปลี่ยนแปลงปฏิทินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน) หน่วยตรวจสอบภายใน 11 ส.ค. 2562
ปกติ  การประเมินโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อม ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) ปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ส.ค. 2562
ด่วนมาก  มาติดต่อรับเอกสารแก้ไข เรื่องค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 10 ส.ค. 2562
ปกติ  ตรวจรับครุภัณฑ์ DLTV กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 9 ส.ค. 2562
ปกติ  แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 ส.ค. 2562
ปกติ  บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 ส.ค. 2562
ด่วนที่สุด  แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด รายการค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลฯ (DLTV) ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 9 ส.ค. 2562
ปกติ  การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ส.ค. 2562
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านไทยสามัคคี) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ส.ค. 2562
ปกติ  พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” กลุ่มนิเทศฯ 9 ส.ค. 2562
ปกติ  การสรรหากรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 กลุ่มนิเทศฯ 9 ส.ค. 2562
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ชุดเอกสารศึกษาด้วยตนเอง หลักสูตรฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ส.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาไม่ค้างคืน (บ้านปางไม้) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ส.ค. 2562
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 ส.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านหนองตะแบก) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ส.ค. 2562
ปกติ  ประกาศจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 9 ส.ค. 2562
ปกติ  ประกาศจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 9 ส.ค. 2562
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัดม่วง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ส.ค. 2562
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านหนองแฟบ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ส.ค. 2562
ปกติ  ประกวดราคา e-biddingครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ ปี 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 8 ส.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การเสนอคำขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ เพิ่มเติม กลุ่มนโยบายและแผน 8 ส.ค. 2562
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน 8 ส.ค. 2562
ปกติ  ข้อมูลปริมาณงาน 10 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 ส.ค. 2562
ปกติ  การประกวดนวตกรรมทักษะทางลูกเสือ (D.I.Y. By Scout) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 ส.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.รร.บ้านบุเจ้าคุณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 ส.ค. 2562
ปกติ  แจ้งการโอนเงินค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่า เดือน ก.ค. 62 จำนวน 13 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 8 ส.ค. 2562
ปกติ  ประชาสัมพันธ์สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 8 ส.ค. 2562
ปกติ  ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัย กลุ่มนิเทศฯ 8 ส.ค. 2562
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 7 ส.ค. 2562
ปกติ  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (สพม.) ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (แก้ไข) กลุ่มนิเทศฯ 7 ส.ค. 2562
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 7 ส.ค. 2562
ปกติ  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มนโยบายและแผน 7 ส.ค. 2562
ปกติ  กำหนดการตรวจประเมินโครงการ ขยะความดี สร้างวิถีชุมชน ปีที่ 2 Zero Waste ll กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ส.ค. 2562
ปกติ  การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนจากโรงเรียนที่เกินเกณฑ์ไปกำหนดในโรงเรียนที่ต่ำกว่าเกณฑ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 ส.ค. 2562
ด่วนที่สุด  เชิญประชุมการเสนอคำขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ เพิ่มเติม กลุ่มนโยบายและแผน 7 ส.ค. 2562
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) รร.บ้านท่าเยี่ยม กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 ส.ค. 2562
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ รร.ธงชัยเหนือวิทยา กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 ส.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.รร.บ้านหนองผักไร กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 ส.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตการลา กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 ส.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตการลา กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 ส.ค. 2562
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 ส.ค. 2562
ปกติ  การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ กลุ่มอำนวยการ 7 ส.ค. 2562
ปกติ  จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนานวัตกรรมสําหรับโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ภายใต้โครงการ สร้างจิตสํานึกและความรู้ในการผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแว กลุ่มนิเทศฯ 7 ส.ค. 2562
ปกติ  ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ส.ค. 2562
ด่วนที่สุด  พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” กลุ่มนิเทศฯ 7 ส.ค. 2562
ปกติ  แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ,ครูผู้ทรง,ธุรการ 9,000 บาท เดือน ก.ค. 62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 ส.ค. 2562
ปกติ  แจ้งผลการอนุมัติให้สามารถซื้อ ลส.๑๙ ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ส.ค. 2562
ด่วนที่สุด  ตอบรับรายชื่อประชุมเชิงปฏิบัติการสำรวจและการสนับสนุนให้นักเรียนทำแบบวัดแวววัดความถนัดด้านอาชีพ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ส.ค. 2562
ปกติ  การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ กลุ่มอำนวยการ 7 ส.ค. 2562
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย กลุ่มนิเทศฯ 7 ส.ค. 2562
ปกติ  มาตรการดูแลสุขภาพนักเรียนเกี่ยวกับการนำหนังสือและอุปกรณ์การเรียนไปโรงเรียนเกินจำเป็น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ส.ค. 2562
ปกติ  ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ "บรีส เปิดประสบการณ์ เรียนรู้ เล่นเลอะ นอกห้องเรียน" ปี 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ส.ค. 2562
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนเด็กออทิสติก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ส.ค. 2562
ด่วนที่สุด  จัดการประชุมปฏิบัติการการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นกระบวนการพัฒนาเรียนรู้่ การวัดผลประเมินผลในชั้นเรียนฯ กลุ่มนิเทศฯ 5 ส.ค. 2562
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากร กลุ่มอำนวยการ 7 ส.ค. 2562
ปกติ  ขอยืมตัวข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ส.ค. 2562
ด่วนที่สุด  แจ้งธุรการ ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม เบิกค่าตอบแทน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 6 ส.ค. 2562
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลฯ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 6 ส.ค. 2562
ด่วนที่สุด  เชิญประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มนโยบายและแผน 6 ส.ค. 2562
ด่วนที่สุด  เชิญประชุมคณะกรรมการควบคุม ตรวจสอบ กำกับ และติดตามการดำเนินการจัดสรรงบประมาณคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 6 ส.ค. 2562
ปกติ  ยกเลิกหลักฐานแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (ปพ.๑ป) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ส.ค. 2562
ปกติ  แจ้งผลการตัดสินผลงานการขยายผล "รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมฯขยายกว้างไกล สร้างเด็กไทยห่างไกลโรค NCDs " ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ส.ค. 2562
ปกติ  ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ส.ค. 2562
ปกติ  ขอความร่วมมือในการจัด "โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน ๑ นาทีเนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๖๒" (ทุกวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒) กลุ่มอำนวยการ 6 ส.ค. 2562
ด่วน  หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก งบเงินอุดหนุน 30% ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 5 ส.ค. 2562
ปกติ  ขอความร่วมมือตอบแบบสบถาม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 ส.ค. 2562
ปกติ  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการดูแล ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ส.ค. 2562
ปกติ  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยกา กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 ส.ค. 2562
ปกติ  โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 31 ก.ค. 2562
ด่วนที่สุด  ประชุมเชิงปฏิบัติการสำรวจและการสนับสนุนให้นักเรียนทำแบบวัดความถนัดด้านอาชีพ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ส.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านโนนสมบูรณ์) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ส.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านหนองใหญ๋) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ส.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านปลายดาบ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ส.ค. 2562
ปกติ  การสมัครสมาชิกสวนพฤษศาสตร์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 ก.ค. 2562
ด่วนที่สุด  แจ้งบุคลากรเพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้านการสร้างข้อสอบวัดสมรรถนะการรู้เรื่อง(Literacy) ตามแนวทางกา กลุ่มนิเทศฯ 2 ส.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอำนวยการ 2 ส.ค. 2562
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ส.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านหนองรัง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ส.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (ชุมชนบ้านนาราก) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ส.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านคลองสะท้อน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ส.ค. 2562
ด่วนมาก  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองขนาก กลุ่มนิเทศฯ 2 ส.ค. 2562
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านหนองใหญ่) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 ก.ค. 2562
ด่วนมาก  การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในด้านการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW Distance Learning Television : NEW DLT กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 1 ส.ค. 2562
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 ส.ค. 2562
ปกติ  ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาคุณภาพการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (IEP Onlin กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 ส.ค. 2562
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาคุณภาพระบบการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (IEP Online)" ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 ส.ค. 2562
ปกติ  การจัดทำแผนของบสนับสนุน โครงการสร้างจิคสำนึก ความรู้ในการผลิต บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 62 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 ก.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การรับการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ กลุ่มนิเทศฯ 31 ก.ค. 2562
ปกติ  การขอรับงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 ส.ค. 2562
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ติดตามผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 ก.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (ท้าวสุรนารี2521) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 ส.ค. 2562
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ติดตามผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 ก.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านเมืองปักสามัคคี) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 ส.ค. 2562
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 ส.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านคลองใบพัด) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 ส.ค. 2562
ปกติ  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 ส.ค. 2562
ปกติ  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 ส.ค. 2562
ปกติ  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 ส.ค. 2562
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านคลองซับน้อยฯ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 ส.ค. 2562
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านคลองทุเรียน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 ส.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 ส.ค. 2562
ปกติ  แจ้งเปลี่ยนแปลงการจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 31 ก.ค. 2562
ปกติ  แจ้งเปลี่ยนแปลงการจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 31 ก.ค. 2562
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผูู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ก.ค. 2562
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนลูกจ้าง เดือน กรกฎาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 31 ก.ค. 2562
ปกติ  ขอความร่วมมืองดเหล้าครบพรรษา โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า กลุ่มนิเทศฯ 31 ก.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การดำเนินงานตามปฏิทินการดำเนินงานโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และการพัฒนาการ เรียนการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่มนิเทศฯ 31 ก.ค. 2562
ปกติ  การตรวจรับครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนDLTVประจำปี 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 31 ก.ค. 2562
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืนโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมหลักการบริหารจัดการโรงเรี กลุ่มนโยบายและแผน 31 ก.ค. 2562
ปกติ  ตอบขอบคุณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 ก.ค. 2562
ปกติ  การชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 ก.ค. 2562
ปกติ  ส่งตัวผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ค. 2562
ปกติ  การเก็บเงินค่าบำรุงลูกเสือ ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 ก.ค. 2562
ด่วนมาก  ให้มารับหนังสือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และสื่อ 60 พรรษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กลุ่มนิเทศฯ 30 ก.ค. 2562
ปกติ  การประชุมปฏิบัติเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษาในสังกัด กลุ่มอำนวยการ 30 ก.ค. 2562
ด่วนมาก  การอบรมปฏิบัติการเรื่องการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ กลุ่มนิเทศฯ 30 ก.ค. 2562
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัดศรีษะกระบือ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 ก.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ค. 2562
ปกติ  การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 ก.ค. 2562
ปกติ  ขอความร่วมมือจัดสถานที่ประชุม Conference ชี้แจงการเบิกจ่ายค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 30 ก.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ค. 2562
ด่วนที่สุด  ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 30 ก.ค. 2562
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์บุคลากร กลุ่มนิเทศฯ 30 ก.ค. 2562
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์บุคลากร กลุ่มนิเทศฯ 30 ก.ค. 2562
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์บุคลากร กลุ่มนิเทศฯ 30 ก.ค. 2562
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่ดี (Good practice) และถอดบทเรียน กลุ่มนิเทศฯ 30 ก.ค. 2562
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือจัดสถานที่ประชุม Conference ชี้แจงการเบิกจ่ายค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 30 ก.ค. 2562
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านโคกใบบัว) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 ก.ค. 2562
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านสุขไพบูลย์) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 ก.ค. 2562
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านหนองไทร) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 ก.ค. 2562
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านโปร่งสนวน) กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ค. 2562
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านตะกุดโนนระเวียง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 ก.ค. 2562
ปกติ  ข้อมูลผู้ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การประชุมปฏิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษาในสังกัด กลุ่มอำนวยการ 30 ก.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การจัดทำเอกสารประกอบการจัดสรรงบลงทุนโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กลุ่มนิเทศฯ 30 ก.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ค. 2562
ด่วนที่สุด  จัดประกวดโครงการคุณธรรมจริยธรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มนิเทศฯ 26 ก.ค. 2562
ด่วนที่สุด  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ กลุ่มนิเทศฯ 26 ก.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนําในการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 กลุ่มนิเทศฯ 26 ก.ค. 2562
ปกติ  การจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ก.ค. 2562
ปกติ  การคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562 กลุ่มนิเทศฯ 26 ก.ค. 2562
ปกติ  การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยการ 26 ก.ค. 2562
ปกติ  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ กลุ่มอำนวยการ 26 ก.ค. 2562
ด่วนที่สุด  ส่งรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ประจำกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 26 ก.ค. 2562
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 ก.ค. 2562
ด่วน  การแข่งขันภาษาไทยยอดมงกุฏ ชิงทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ครั้งที่ 16 กลุ่มนิเทศฯ 26 ก.ค. 2562
ด่วนมาก  ขอประชาสัมพันธ์ประชุมทางวิชาการฯ กลุ่มนิเทศฯ 26 ก.ค. 2562
ด่วนที่สุด  เข้าร่วมอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นําเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network : LN) และวิทยากรท้องถิ่น (Local Trainer : LT) กลุ่มนิเทศฯ 26 ก.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 26 ก.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 26 ก.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 26 ก.ค. 2562
ปกติ  การอบรมหลักสูตร "การจัดการองค์ความรู้ : ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์" รุ่นที่ 5 กลุ่มนิเทศฯ 25 ก.ค. 2562
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 24 ก.ค. 2562
ปกติ  แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน กรกฎาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 25 ก.ค. 2562
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และพัฒนาศักยภาพ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ กลุ่มนิเทศฯ 25 ก.ค. 2562
ปกติ  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กลุ่มนิเทศฯ 25 ก.ค. 2562
ปกติ  อบรมการสร้างเครื่องบินพลังยาง กลุ่มนิเทศฯ 25 ก.ค. 2562
ปกติ  การทดสอบความรู้ครูวิทยาศษสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มนิเทศฯ 25 ก.ค. 2562
ปกติ  เชิญประชุมยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระนำสู่การกระจายอำนาจให้สถานศึกษาขนาดเล็กเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบท กลุ่มนโยบายและแผน 25 ก.ค. 2562
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี "นักวิทย์น้อย ทรูแล็บ" กลุ่มนิเทศฯ 25 ก.ค. 2562
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัดโคกสระน้อย) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 ก.ค. 2562
ปกติ  โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 6 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 ก.ค. 2562
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านคลองบง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 ก.ค. 2562
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านคลองบง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 ก.ค. 2562
ด่วนที่สุด  ข้อมูสารสนเทศด้านการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 23 ก.ค. 2562
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 ก.ค. 2562
ปกติ  การนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ก.ค. 2562
ปกติ  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 23 ก.ค. 2562
ปกติ  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 23 ก.ค. 2562
ปกติ  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 23 ก.ค. 2562
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการที่ดินที่ราชพัสดุเขาหัวแหวน กลุ่มอำนวยการ 23 ก.ค. 2562
ปกติ  การปรับปรุงคู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนโยบายและแผน 23 ก.ค. 2562
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และอุปกรณ์ฉายภาพ (โปรเจคเตอร์) กลุ่มนิเทศฯ 23 ก.ค. 2562
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และอุปกรณ์ฉายภาพ (โปรเจคเตอร์) กลุ่มนิเทศฯ 23 ก.ค. 2562
ปกติ  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายปรำจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2562(30%) กลุ่มนโยบายและแผน 23 ก.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 ก.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 ก.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 ก.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 ก.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ครูจิตอาสา) กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 ก.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 ก.ค. 2562
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 ก.ค. 2562
ปกติ  แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 23 ก.ค. 2562
ปกติ  การรายงานข้อมูลพี่เลี้ยงเด็กพิการกรณีอัตราว่างลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 ก.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 19 ก.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 19 ก.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 19 ก.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 19 ก.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 19 ก.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 19 ก.ค. 2562
ปกติ  ขอเชิญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๒ กลุ่มอำนวยการ 23 ก.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ก.ค. 2562
ปกติ  การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562 กลุ่มอำนวยการ 22 ก.ค. 2562
ปกติ  ขอความร่วมมือจำหน่ายดอกมะลิงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 กลุ่มอำนวยการ 22 ก.ค. 2562
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ก.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในโครงการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอเสิงสาง กลุ่มนิเทศฯ 22 ก.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านโคกสะอาด) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ก.ค. 2562
ปกติ  โครงการกรกฏาคม เดือนแห่งความปลอดภัย สร้างวินัยจราจร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ก.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ก.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาไม่ค้างคืน (บ้านโคกสะอาด) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ก.ค. 2562
ปกติ  แต่งตั้งและขอบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ก.ค. 2562
ปกติ  การชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ก.ค. 2562
ปกติ  การชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ก.ค. 2562
ปกติ  การชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ก.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (แหลมรวมบำรุง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ก.ค. 2562
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังน้ำเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ก.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านซับไทรทอง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ก.ค. 2562
ปกติ  มาตรฐานหรือมาตรการจำเป็นให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ หน่วยตรวจสอบภายใน 19 ก.ค. 2562
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการประมวลผลและสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Tr กลุ่มอำนวยการ 19 ก.ค. 2562
ปกติ  ยกเลิกหลักฐานแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (ปพ.๑ป) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ก.ค. 2562
ปกติ  รับสื่อการเรียนการสอนงานอนามัยโรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ก.ค. 2562
ปกติ  การชุมนุมลูกเสือสำรอง ครั้งที่ 1 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ก.ค. 2562
ปกติ  แจ้งข้อสั่งการ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก และโรคพิษสุนัขบ้า กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ก.ค. 2562
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (pr กลุ่มอำนวยการ 19 ก.ค. 2562
ด่วน  ขอเชิญประชุมชี้แจง “แบบพบกลุ่ม”เพื่อเตรียมรับการนิเทศ ติดตาม ตามโครงการ “ยกระดับคุณภาพการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มนิเทศฯ 18 ก.ค. 2562
ด่วน  ขอเชิญประชุมชี้แจง “แบบพบกลุ่ม”เพื่อเตรียมรับการนิเทศ ติดตาม ตามโครงการ “ยกระดับคุณภาพการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มนิเทศฯ 18 ก.ค. 2562
ด่วนที่สุด  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านหนองขนาก) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ก.ค. 2562
ด่วนที่สุด  โครงการตลาดนัดคุณธรรม กิจกรรม พุทธประเพณี เข้าพรรษามหามงคล ปี 2562 กลุ่มนิเทศฯ 18 ก.ค. 2562
ปกติ  การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์-สายอาชีพ ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ก.ค. 2562
ด่วนที่สุด  สำเนา การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านประชาสันต์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ก.ค. 2562
ปกติ  การลงพื้นที่ติดตามผลการดำนเนินงานของโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School รุ่นที่ 1 กลุ่มนโยบายและแผน 18 ก.ค. 2562
ปกติ  โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 ก.ค. 2562
ปกติ  โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 ก.ค. 2562
ปกติ  จัดนิทรรศการ ประชุมพลังร่วม การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างสรรค์สามัคคี สดุดีองค์ราชัน กลุ่มนิเทศฯ 15 ก.ค. 2562
ปกติ  ขอเชิญครูแกนนำประชุมชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรม “แก้ปัญหา พัฒนาอ่านเขียน สู่การเรียนการสอนที่มี คุณภาพ”โครงการตามนโยบายพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไท กลุ่มนิเทศฯ 18 ก.ค. 2562
ปกติ  ประชุมพลังร่วม การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างสรรค์สามัคคี สดุดีองค์ราชัน กลุ่มนิเทศฯ 15 ก.ค. 2562
ปกติ  แต้งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ก.ค. 2562
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการประกวดวาดภาพ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ก.ค. 2562
ปกติ  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาระดับชาติ หรือ "นักวิทย์น้อย ทรูแล็บ" กลุ่มนิเทศฯ 15 ก.ค. 2562
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี ๒๕๖๒ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ก.ค. 2562
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านหนองขนาก) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ก.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านโคกสะอาด) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ก.ค. 2562
ปกติ  แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 ก.ค. 2562
ปกติ  สำรวจความต้องการรับเกียรติบัตรจาก สพฐ. กลุ่มนิเทศฯ 15 ก.ค. 2562
ปกติ  แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 ก.ค. 2562
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 บาท เดือน มิถุนายน 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 15 ก.ค. 2562
ปกติ  แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนธุรการ 9,000 บาท เดือน มิถุนายน 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 15 ก.ค. 2562
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะ Zero Waste ปีที่ 2 กลุ