ระดับความสำคัญ-->   ปกติ    ด่วน    ด่วนมาก    ด่วนที่สุด
รายการ กลุ่ม วันที่
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยการ 4 ธ.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 , พี่เลี้ยง , ครูวิทย์-คณิต (ตกเบิก) เดือน ต.ค. - พ.ย. 63 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 4 ธ.ค. 2563
ปกติ  การศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 ธ.ค. 2563
ปกติ  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 ธ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน กลุ่มนโยบายและแผน 4 ธ.ค. 2563
ปกติ  แผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลายแบบบูรณาการในพื้นที่ ชุมชนน่าอยู่ ที่ทำงานปลอดภัย พ.ศ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 ธ.ค. 2563
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ธ.ค. 2563
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ธ.ค. 2563
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ธ.ค. 2563
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ธ.ค. 2563
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ธ.ค. 2563
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ธ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การเปิดการอบรมพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนิเทศฯ 4 ธ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การส่งมอบบุคลากร ICT Talent ประจำโรงเรียนภายใต้มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี กลุ่มนิเทศฯ 4 ธ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเ กลุ่มนิเทศฯ 4 ธ.ค. 2563
ปกติ  แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน (ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง) รายการผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 3 ธ.ค. 2563
ปกติ  กำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ธ.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการประะเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 ธ.ค. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 ธ.ค. 2563
ปกติ  ขอยืมตัวข้าราชการครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 ธ.ค. 2563
ปกติ  แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 ธ.ค. 2563
ปกติ  บทกำหนดโทษการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กลุ่มอำนวยการ 3 ธ.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 ธ.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 ธ.ค. 2563
ปกติ  การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กลุ่มอำนวยการ 3 ธ.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนอัตราจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 27 พ.ย. 2563
ปกติ  รายงานอัตราว่างผู้ปฏิงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 ธ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบดำเนินงาน รายการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน 2 ธ.ค. 2563
ปกติ  ตัวอย่างหนังสือสั่งซ้ือ ปพ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ธ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลุ่มนโยบายและแผน 2 ธ.ค. 2563
ปกติ  รายงานอัตราว่างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 ธ.ค. 2563
ปกติ  การจ้างอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 ธ.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยการ 2 ธ.ค. 2563
ปกติ  แจ้งเงินจัดงวดค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ภาคเรียน 2 ปี2563 (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2 ธ.ค. 2563
ปกติ  การจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ธ.ค. 2563
ปกติ  การดำเนินการตามข้อสั่งการโครงการโคราชเมืองะอาด ปลอดลูกน้ำยุงลาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ธ.ค. 2563
ปกติ  แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 เงินค่าใช้จ่ายในการศึกษา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2 ธ.ค. 2563
ปกติ  เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน Smart kids & Family Coacher กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ธ.ค. 2563
ปกติ  การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ธ.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 ธ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การเปิดการอบรมพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนิเทศฯ 1 ธ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การเปิดการอบรมพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนิเทศฯ 1 ธ.ค. 2563
ปกติ  ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปี 64 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 ธ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล) กลุ่มนโยบายและแผน 30 พ.ย. 2563
ปกติ  ขอส่งคู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ 27 พ.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทน กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 พ.ย. 2563
ปกติ  การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 พ.ย. 2563
ปกติ  โครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ กลุ่มนิเทศฯ 27 พ.ย. 2563
ปกติ  บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป้นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจเป็นหรือมีเหตุพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 พ.ย. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเสื้อโปโล "วันครู" พ.ศ. ๒๕๖๔ กลุ่มอำนวยการ 27 พ.ย. 2563
ปกติ  ขอส่งคู่มือการเฝ้าระวังติตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ 27 พ.ย. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กลุ่มอำนวยการ 27 พ.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 พ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแห กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 พ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  รายงานความก้าวหน้าในการกลับมาปฏิบัติงานของอาสาสมัคร กลุ่มนิเทศฯ 27 พ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  เลขที่เกียรติบัตรผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มนิเทศฯ 27 พ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มนิเทศฯ 26 พ.ย. 2563
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำสำหรับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(Distance Learning Television:DLTV)โรงเรียนปลายทาง) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 27 พ.ย. 2563
ปกติ  การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 พ.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 พ.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 พ.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 พ.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 พ.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 พ.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 พ.ย. 2563
ปกติ  ขอมติกรรมการสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 พ.ย. 2563
ปกติ  รายงานข้อมูลครูและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 พ.ย. 2563
ปกติ  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยการ 26 พ.ย. 2563
ปกติ  ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ จากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV)ในฤดูกาลระบาด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 พ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  ประกาศคณะกรรมการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำ กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 พ.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มอำนวยการ 26 พ.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 พ.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 พ.ย. 2563
ปกติ  ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 พ.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิเพื่อให้มีวิทยะฐานะชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 พ.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อให้มีวิทยะฐานะชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 พ.ย. 2563
ปกติ  รับสื่อการเรียนการสอนโครงการ ฟ. ฟันยิ้มสวย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 พ.ย. 2563
ปกติ  การจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 พ.ย. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 พ.ย. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปี 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 25 พ.ย. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 พ.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 พ.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 พ.ย. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน พ.ย. 63 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 25 พ.ย. 2563
ปกติ  การขอรับการยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ากองประจำการในยามปกติ ตามมาตรา 14 (5) ประจำปี พ.ศ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 พ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในชุมชนระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบชิงชนะเลิศ กลุ่มนิเทศฯ 25 พ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  สำรวจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดซึ่งได้เช่าบ้านอยู่จริงแต่ไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการได้ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 25 พ.ย. 2563
ปกติ  การทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 พ.ย. 2563
ปกติ  การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 พ.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 พ.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 พ.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 พ.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 พ.ย. 2563
ปกติ  การกำหนดรูปแบบหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรูปแบบ 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคุ่ภาษาอังกฤษ) กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 พ.ย. 2563
ปกติ  การจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 พ.ย. 2563
ปกติ  ประกาศคณะกรรมการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำ กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 พ.ย. 2563
ปกติ  ผลการศึกษา "โครงการศึกษาสถานการณ์การเข้าสู่วัยสาวของเด็กไทย" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 พ.ย. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นกรรมการประเมินวิทยฐานะพนักงานครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 พ.ย. 2563
ปกติ  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 พ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การฝึกอบรมครูผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตร "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม"รุ่นที่2 กลุ่มนิเทศฯ 24 พ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา(สจว.สพฐ.) กลุ่มนิเทศฯ 24 พ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนวิจัย กลุ่มนิเทศฯ 24 พ.ย. 2563
ปกติ  การยืนยันและตรวจสอบข้อมูลยานพาหนะและค่ายานพาหนะรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มนโยบายและแผน 24 พ.ย. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิชาการด้านการศึกษาเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กลุ่มนิเทศฯ 24 พ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  สำรวจการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียวและงบผูกพัน) และครุภัณฑ์ กลุ่มนโยบายและแผน 23 พ.ย. 2563
ปกติ  การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 พ.ย. 2563
ปกติ  การจัดการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อ(Tug of War) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 พ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  อนุญาตให้บุคลากรในสังกัด เดินทางไปศึกษาดูงานต่างจังหวัด กลุ่มนิเทศฯ 23 พ.ย. 2563
ปกติ  การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี พ.ศ.2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 16 พ.ย. 2563
ปกติ  การประชาสัมพันธ์การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 พ.ย. 2563
ปกติ  การทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 พ.ย. 2563
ปกติ  เกลี่ยอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 พ.ย. 2563
ปกติ  การจัดสรรอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 พ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์การอบรมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 พ.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 กลุ่มอำนวยการ 18 พ.ย. 2563
ปกติ  แจ้งการงดหักเบี้ยประกันภัยกลุ่ม ตามรายชื่อที่แนบ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 18 พ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ Teleconference กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 พ.ย. 2563
ปกติ  ขอความร่วมมือส่งนักเรียนร่วมการแข่งขันกิจกรรมโครงการส่งเสริมและแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประุถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่ง กลุ่มนิเทศฯ 18 พ.ย. 2563
ปกติ  แจ้งเวียนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้โอกาสเด็กและเยาวชนที่ตัั้งครรภ์ในสถานศึกษาได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 พ.ย. 2563
ปกติ  เชิญชวนส่งผลงานเชิงนวัตกรรม โครงงานสุขภาพนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ ๙ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 พ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  โครงการพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning) กลุ่มนิเทศฯ 18 พ.ย. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลเกียรติคุณด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ปี ๒๕๖๔ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 พ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริหารทั่วไปในรูปแบบดิจิทัลของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มนิเทศฯ 18 พ.ย. 2563
ปกติ  แผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลายแบบบูรณาการในพื้นที่ ชุมชนน่าอยู่ที่ทำงานปลอดภัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 พ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  เกลี่ยอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 พ.ย. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 พ.ย. 2563
ปกติ  การสำรวจข้อมูลผู้อำนวยการและครู โรงเรียนขนาดเล็ก ในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 17 พ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  ขอเชิญชวนประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่น ๑๑ ปี ๒๕๖๔ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 พ.ย. 2563
ปกติ  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปี 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 พ.ย. 2563
ปกติ  ปฏิทินการรับนักเรียน ปี 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 พ.ย. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลในการทำดุษฏีนิพนธ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 พ.ย. 2563
ปกติ  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน 17 พ.ย. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลในการทำดุษฏีนิพนธ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 พ.ย. 2563
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านซับไทรทอง-เปลี่ยนแปลง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 พ.ย. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลุ่มนโยบายและแผน 17 พ.ย. 2563
ปกติ  รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2563(ภาคเรียนที่ 2/2563) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 พ.ย. 2563
ปกติ  ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติในภาพรวมของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บนระบบ Digital Platform กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 พ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Teleconference กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 พ.ย. 2563
ปกติ  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมแข็งขัน เอพี ฮอนด้า วิ่ง 31 ขาสามัคคี ปี 16 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 พ.ย. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนนักการ SP2 เดือน ต.ค. 63 จำนวน 1 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 16 พ.ย. 2563
ปกติ  แจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา(นร.ทุนเสมอภาค 1-2563 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 พ.ย. 2563
ปกติ  แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขัน ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และปริศนาพจนานุกรมไทย ระดับประเทศ กลุ่มนิเทศฯ 16 พ.ย. 2563
ปกติ  ส่งข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มอำนวยการ 16 พ.ย. 2563
ปกติ  การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๗) กลุ่มอำนวยการ 16 พ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านไผ่สีสุก) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 พ.ย. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาศูนย์การเรียนปํญญาภิวัฒน์-ซีพีแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 พ.ย. 2563
ปกติ  แก้ไข คำสั่้งคณะกรรมการฯ บ้านหนองรัง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 พ.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มอำนวยการ 13 พ.ย. 2563
ปกติ  โครงการ Zero Wast School 64 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 พ.ย. 2563
ปกติ  เลื่อนการประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 พ.ย. 2563
ปกติ  การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา Data Management Center (DMC) ปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่2) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 12 พ.ย. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 บาท จำนวน 120 ราย (ตกเบิก) เดือน ต.ค. 63 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 12 พ.ย. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนครูขั้นวิกฤต,นักการปกติ,นักการ SP2,ธุรการโรงเรียน 15,000 (ตกเบิก) เดือน ต.ค. 63 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 12 พ.ย. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 พ.ย. 2563
ปกติ  รายงานอัตราว่างผู้ปฏิงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 พ.ย. 2563
ปกติ  ขอความร่วมมือในการบริจาคโลหิต และประชาสัมพันธ์เชิญชวน จัดหาผู้บริจาคโลหิต กลุ่มอำนวยการ 12 พ.ย. 2563
ปกติ  สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ต.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนโยบายและแผน 11 พ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันประกวดร้องเพลงจีนออนไลน์ “สะพานสู่ภาษาจีน” ประจำปี 2563 กลุ่มนิเทศฯ 11 พ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย มหาวิทยาลัยและวัฒนธรรมปักกิ่ง กลุ่มนิเทศฯ 11 พ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การดำเนินงานสำรวจสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติด ในสถานศึกษา และการบันทึกข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา(โปรแกรม CATAS) ภาคเรียนที่ ๑ ป กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 พ.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 พ.ย. 2563
ปกติ  อนุญาตให้ใช้สถานที่ กลุ่มอำนวยการ 11 พ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภ กลุ่มนิเทศฯ 11 พ.ย. 2563
ด่วนมาก  เชิญรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 10 พ.ย. 2563
ปกติ  การนำนักเรียน นักศึกษาไปเดินทางไกลและเข้าค่ายพรักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 พ.ย. 2563
ปกติ  การอนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลและแรมคืน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 พ.ย. 2563
ปกติ  พิธีมอบรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษ่าธิการ ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 พ.ย. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนเป็นสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563(รอบที่่ 1) กลุ่มนิเทศฯ 10 พ.ย. 2563
ปกติ  ขอเลื่อนการประชุม กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 พ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การลงพื้นที่ของคณะทำงานการจัดทำรายงานการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มนโยบายและแผน 10 พ.ย. 2563
ปกติ  การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนกรณีคืนเกษียณ 2563 และ จากโรงเรียนเกินเกณฑ์ไปตำ่เกณฑ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 พ.ย. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 กลุ่มนิเทศฯ 9 พ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  แบบรับรองสถานะโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มนโยบายและแผน 9 พ.ย. 2563
ปกติ  สัญญาจ้างพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 พ.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 พ.ย. 2563
ปกติ  การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 พ.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 พ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภ กลุ่มนิเทศฯ 5 พ.ย. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์สมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลเกียรติคุณด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 พ.ย. 2563
ปกติ  การรายงานข้อมูลภาวะโภชนาการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 พ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งประชาสัมพันธ์แข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1 กลุ่มนิเทศฯ 5 พ.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 พ.ย. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ 4 พ.ย. 2563
ปกติ  ขออนุญาตไปราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 พ.ย. 2563
ปกติ  การนำนักเรียน นักศึกษาปไปนอกสถานศึกษา โดยยึดระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 พ.ย. 2563
ปกติ  การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 พ.ย. 2563
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 พ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเป็นวิทยากร กลุ่มนิเทศฯ 4 พ.ย. 2563
ปกติ  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏ กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 พ.ย. 2563
ปกติ  ขอส่งตัวพนักงานราชการคืนให้สำนักงานเขต กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 พ.ย. 2563
ปกติ  การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 พ.ย. 2563
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ นางสาวมัจรินทร์ ศรีสวัสดิ์ ครู รร.วัดพรหมราช กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 พ.ย. 2563
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.รร.ครบุรีวิทยา กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 พ.ย. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นกรรมการประเมินวิทยฐานะพนักงานครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 พ.ย. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นกรรมการประเมินวิทยฐานะพนักงานครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 พ.ย. 2563
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.รร.รักเมืองไทย กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 พ.ย. 2563
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านหนองหินโคน) เปลี่ยนแปลง2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 พ.ย. 2563
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ชุมชนบ้านเสิงสาง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 พ.ย. 2563
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ด่านอุดมวิทยา) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 พ.ย. 2563
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 พ.ย. 2563
ปกติ  ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 พ.ย. 2563
ปกติ  การฝึกอบรมบุคลากรยุวกาชาด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 พ.ย. 2563
ปกติ  รับใบแต่งตั้งกองและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 พ.ย. 2563
ปกติ  ประกาศการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.2 ดาว กลุ่มนิเทศฯ 3 พ.ย. 2563
ปกติ  การกําหนดรหัสวิชาเป็นภาษาอังกฤษของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการงานอาชีพ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษ กลุ่มนิเทศฯ 3 พ.ย. 2563
ปกติ  ขอตัวข้าราชกรครูช่วยราชการกลับต้นสังกัด กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 พ.ย. 2563
ปกติ  ซักซ้อมการจัดสรรงบประมาณ กรณีการปรับการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รายการเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 พ.ย. 2563
ปกติ  การรายงานภาวะโภชนาการและตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวนในโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 พ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test) สำหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช 2563 กลุ่มนิเทศฯ 3 พ.ย. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติ กลุ่มนิเทศฯ 3 พ.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหลุมเงิน กลุ่มนิเทศฯ 3 พ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขสัญญาค้ำประกันลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 พ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 พ.ย. 2563
ปกติ  กรณีอาคารที่ก่อสร้างได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลโดยตรง กลุ่มนโยบายและแผน 2 พ.ย. 2563
ปกติ  การจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ิดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน 2 พ.ย. 2563
ปกติ  การจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน 2 พ.ย. 2563
ปกติ  แนวทางการจัดตั้งกลุ่ม จัดตั้งกองลูกเสือและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 พ.ย. 2563
ปกติ  การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 พ.ย. 2563
ปกติ  การรับใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ ลส.19 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 พ.ย. 2563
ปกติ  แจ้งประชาสัมพันธ์การรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 31 ต.ค. 2563
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 พ.ย. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การประกวดแอโรบิกด๊านซ์ ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 พ.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 พ.ย. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการชีวิตที่เปี่ยมสุขสู่โรงเรียนและครอบครัวเปี่ยมสุข กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 พ.ย. 2563
ปกติ  แจ้งรายชื่อกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ พ.ศ. กลุ่มอำนวยการ 2 พ.ย. 2563
ปกติ  การCoaching ครั้งที่ 3 ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 พ.ย. 2563
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 พ.ย. 2563
ปกติ  การCoaching ครั้งที่ 2 ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 พ.ย. 2563
ปกติ  การCoaching ครั้งที่ 2 ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 พ.ย. 2563
ปกติ  การCoaching ครั้งที่ 2 ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 พ.ย. 2563
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 พ.ย. 2563
ปกติ  ทักท้วงการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 ต.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ต.ค. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) รอบ 2 ปี 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ต.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน ต.ค. 63 จำนวน 130 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 30 ต.ค. 2563
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะครูชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ต.ค. 2563
ปกติ  สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ต.ค. 2563
ปกติ  ขอขอบคุณร่วมบริจาคทุนการศึกษาวันปิยมหาราชฯ 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ต.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตรื้อถอนอาคารเรียน รร บ้านบ่อปลา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 29 ต.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตรื้อถอนอาคารเรียน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 29 ต.ค. 2563
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 (บุหว้า,บ้านไผ่,บ้านครบุรี,วัดโพนทราย,บ้านคลองทราย,บ้านบุตะโก,บ้านหนองล้างช้าง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ต.ค. 2563
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์โครงการ 2,500 กล้องจุลทรรศน์ดิจิทัล จาก 2,500 โทรศัพท์มือถือเก่า กลุ่มอำนวยการ 28 ต.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตรื้อถอนอาคารเรียน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 28 ต.ค. 2563
ปกติ  ***เพิ่มเติมเอกสาร*** แจ้งคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 ต.ค. 2563
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (เปลี่ยนแปลงบ้านระเริง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ต.ค. 2563
ปกติ  แจ้งคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 ต.ค. 2563
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านพนาหนองหิน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ต.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์รายชื่อโรงเรียนที่ชนะเลิศโครงการ "บรีส เปิดประสบการณ์ เรียนรู้ เล่นเลอะนอกห้องเรียน ปี 2" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ต.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แก้ไขสัญญาจ้างพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 ต.ค. 2563
ปกติ  การสรรหา และการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ พ.ศ.๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยการ 28 ต.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ต.ค. 2563
ปกติ  แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 กลุ่มอำนวยการ 27 ต.ค. 2563
ปกติ  ส่งข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มอำนวยการ 27 ต.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มอำนวยการ 27 ต.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ต.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ต.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ต.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ต.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 27 ต.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 27 ต.ค. 2563
ปกติ  ขออนุญาตศึกษาดูงาน กลุ่มอำนวยการ 27 ต.ค. 2563
ปกติ  แจ้งข้อมูลรหัสงบประมาณ/รหัสกิจกรรม ปี 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 27 ต.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แบบคัดแยกเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 ต.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบุรีวิทยา กลุ่มนิเทศฯ 27 ต.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบุไผ่ กลุ่มนิเทศฯ 27 ต.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเตาเหล็ก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ต.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 ต.ค. 2563
ปกติ  การทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน 26 ต.ค. 2563
ปกติ  โครงการพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning) กลุ่มนิเทศฯ 26 ต.ค. 2563
ปกติ  การจัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ต.ค. 2563
ปกติ  การคัดเลือกผลงานนวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ และโครงงานสุขภาพนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ต.ค. 2563
ด่วน  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 26 ต.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นกรรมการประเมินวิทยฐานะพนักงานครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 ต.ค. 2563
ปกติ  การปฐมนิเทศและจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 ต.ค. 2563
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านบุไผ่) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ต.ค. 2563
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(ครบุรีวิทยา) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ต.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นกรรมการประเมินวิทยฐานะพนักงานครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 ต.ค. 2563
ปกติ  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาวันปิยมหาราชอำเภอครบุรี ประจำปี 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 ต.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นกรรมการประเมินวิทยฐานะพนักงานครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 ต.ค. 2563
ปกติ  ขอยืมตัวข้าราชการครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 ต.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นกรรมการประเมินวิทยฐานะพนักงานครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 ต.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(บ้านคลองสะท้อน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ต.ค. 2563
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านซับเต่า) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ต.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านโคกโจด) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ต.ค. 2563
ปกติ  การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ต.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(บ้านซับเต่า) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ต.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 ต.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 ต.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 ต.ค. 2563
ปกติ  ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการลาคลอดบุตรและการนับวันลาคลอด กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 ต.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปากช่อง กลุ่มอำนวยการ 20 ต.ค. 2563
ปกติ  การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยการ 20 ต.ค. 2563
ปกติ  การรับสมัครคณะกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและของเอกชนในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยการ 20 ต.ค. 2563
ปกติ  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพน้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ต.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพน้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ต.ค. 2563
ปกติ  การรับสมัครคณะกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและของเอกชนในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยการ 20 ต.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กลุ่มอำนวยการ 20 ต.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพน้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ต.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การรายงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่4/2563 หน่วยตรวจสอบภายใน 20 ต.ค. 2563
ปกติ  คำสั่งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 รอบที่ 1 กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ต.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ต.ค. 2563
ปกติ  ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มนิเทศฯ 20 ต.ค. 2563
ปกติ  การรายงานสถานการณ์น้ำท่วมสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ 20 ต.ค. 2563
ปกติ  การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบ (EMIS) ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 19 ต.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ขอให้เร่งรัดการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีออนไลน์ กลุ่มนิเทศฯ 19 ต.ค. 2563
ปกติ  แจ้งจำนวนอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 ต.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกของสมศ. กลุ่มนิเทศฯ 19 ต.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 ต.ค. 2563
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 ต.ค. 2563
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 ต.ค. 2563
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 ต.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ต.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ต.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตการลา กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 ต.ค. 2563
ปกติ  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 ต.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์หลักสูตร "การออกแบบการจัดการเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยี" ฯ กลุ่มนิเทศฯ 19 ต.ค. 2563
ด่วนที่สุด  อนุญาตให้บุคลากรในสังกัด เดินทางไปศึกษาดูงานต่างจังหวัด กลุ่มนิเทศฯ 19 ต.ค. 2563
ปกติ  เผยแพร่แนวทางการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนพื้นที่สูง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ต.ค. 2563
ปกติ  แจ้งผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ต.ค. 2563
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ต.ค. 2563
ปกติ  การรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ 2 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 16 ต.ค. 2563
ปกติ  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 ต.ค. 2563
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2563) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 15 ต.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การรายงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ 4/2563 หน่วยตรวจสอบภายใน 15 ต.ค. 2563
ปกติ  การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๖) กลุ่มอำนวยการ 15 ต.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (เกิน 2 วาระบ้านหนองหินโคน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ต.ค. 2563
ด่วนมาก  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (เกิน 2 วาระ บ้านคลองซับน้อยฯ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ต.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านสระตะเคียน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ต.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านราษฎร์พัฒนา) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ต.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชุมชนจระเข้หิน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ต.ค. 2563
ปกติ  ขอเชิญชวนหน่วยงานภายนอกเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านแรงงาน และเศรษฐกิจการแรงงาน ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC) กลุ่มอำนวยการ 14 ต.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การอบรมออนไลน์หลักสูตร การพัฒนาผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent ภาครัฐ) กลุ่มนิเทศฯ 14 ต.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การมอบทุนการศึกษาวันปิยมหาราชอำเภอครบุรี ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ต.ค. 2563
ด่วนที่สุด  เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน 12 ต.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหญ้าขาว กลุ่มนิเทศฯ 12 ต.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) กลุ่มนโยบายและแผน 12 ต.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเทพนิมิต กลุ่มนิเทศฯ 12 ต.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การมอบทุนการศึกษาวันปิยมหาราชอำเภอครบุรี ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ต.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังหิน ปี 2563 กลุ่มนิเทศฯ 12 ต.ค. 2563
ด่วนที่สุด  เชิญประชุม กลุ่มนโยบายและแผน 12 ต.ค. 2563
ปกติ  การรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ระหว่างประเทศไทยเเละประเทศสิงคโปร์ กลุ่มนิเทศฯ 12 ต.ค. 2563
ปกติ  การทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563 กลุ่มนิเทศฯ 12 ต.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงสร้าแบบทดสอบ Test Blueprint ข้อสอบ O-NET,์NT และ RT กลุ่มนิเทศฯ 12 ต.ค. 2563
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์การขอรับทุนการศึกษามูลนิธิน่านฟ้าไทย ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ต.ค. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนวันปิยมหาราชอำเภอครบุรี กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 ต.ค. 2563
ปกติ  แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ต.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาและวัฒนธรรมจีน สำหรับครูสอนภาษาจีนในประเทศไทย กลุ่มนิเทศฯ 12 ต.ค. 2563
ปกติ  ขอยืมตัวข้าราชการครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 ต.ค. 2563
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 ต.ค. 2563
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 ต.ค. 2563
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 ต.ค. 2563
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 ต.ค. 2563
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 ต.ค. 2563
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 ต.ค. 2563
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 ต.ค. 2563
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 ต.ค. 2563
ปกติ  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม กลุ่มอำนวยการ 9 ต.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มอำนวยการ 9 ต.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for Teacher : C4T กลุ่มนิเทศฯ 9 ต.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for Teacher : C4T กลุ่มนิเทศฯ 9 ต.ค. 2563
ปกติ  การส่งประเมินขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2563 กลุ่มนิเทศฯ 9 ต.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหญ้าขาว กลุ่มนิเทศฯ 9 ต.ค. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนวันปิยมหาราชอำเภอครบุรี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 ต.ค. 2563
ปกติ  การส่งประเมินขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2563 กลุ่มนิเทศฯ 8 ต.ค. 2563
ปกติ  คณะกรรมการบริหารงานกองทุนวันปิยมหาราชอำเภอครบุรี ปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 ต.ค. 2563
ปกติ  การสรรหา และการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ พ.ศ.๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยการ 8 ต.ค. 2563
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แหลมรวกบำรุง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 ต.ค. 2563
ปกติ  การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 กลุ่มอำนวยการ 8 ต.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน*2 (ชุมชนบ้านตะขบ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 ต.ค. 2563
ปกติ  การจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 ต.ค. 2563
ปกติ  การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มอำนวยการ 8 ต.ค. 2563
ปกติ  คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2563) กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 ต.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดหนังสั้น "สะพานสู่ภาษาจีน" ปี 2563 กลุ่มนิเทศฯ 7 ต.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง รายการผูกพัน กลุ่มนโยบายและแผน 7 ต.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 30 ก.ย. 2563
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 7 ต.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ 2 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 ต.ค. 2563
ปกติ  การจ่ายใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ต.ค. 2563
ปกติ  สำรวจความต้องการวิชาเอกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่าง กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ต.ค. 2563
ปกติ  การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ต.ค. 2563
ปกติ  ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย กลุ่มนิเทศฯ 6 ต.ค. 2563
ปกติ  ประกาศ ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติ ตามประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๕) กลุ่มอำนวยการ 6 ต.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณสําหรับครู (Coding for Teacher : C๔T) กลุ่มนิเทศฯ 6 ต.ค. 2563
ปกติ  การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) กลุ่มอำนวยการ 6 ต.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for Teacher : C4T) กลุ่มนิเทศฯ 6 ต.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ต.ค. 2563
ปกติ  แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มนโยบายและแผน 6 ต.ค. 2563
ปกติ  ข้าราชการครูถึงแก่กรรม กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ต.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 เดือน กันยายน 25563 จำนวน 1 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 6 ต.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาบูรณาการร่วมกับโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคน เชื้อไวรัสโคโรนา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ต.ค. 2563
ปกติ  การสรรหา และการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓การสรรหา และการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ กลุ่มอำนวยการ 6 ต.ค. 2563
ปกติ  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 ต.ค. 2563
ปกติ  การสมัครสอบ สสวท. กลุ่มนิเทศฯ 5 ต.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (รายงานงบปีเดียว) และครุภัณฑ์ กลุ่มนโยบายและแผน 5 ต.ค. 2563
ปกติ  แนวทางการดําเนินงานตามนโยบายลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้ กลุ่มนิเทศฯ 5 ต.ค. 2563
ปกติ  การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบผูกพัน) กลุ่มนโยบายและแผน 5 ต.ค. 2563
ด่วน  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนสมบูรณ์ 2563 กลุ่มนิเทศฯ 5 ต.ค. 2563
ด่วน  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตะแบกวิทยา กลุ่มนิเทศฯ 5 ต.ค. 2563
ด่วน  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสมบัติเจริญ 2563 กลุ่มนิเทศฯ 5 ต.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านบุหว้าสามัคคี) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 ต.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (SBTC) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ต.ค. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 ต.ค. 2563
ปกติ  การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 ต.ค. 2563
ปกติ  ขอความต้องการวิชาเอกพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 ต.ค. 2563
ปกติ  การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2563
ปกติ  การจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณ 63 เพื่อรองรับนักเรียนทุน 63 กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 ต.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม การจัดสรรอัตราว่างจากการคืนเกษียณ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 ต.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกิน 2 วาระ (ชุมชนจระเข้หิน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 ก.ย. 2563
ปกติ  แจ้งผลการอนุมัติให้สามารถซื้อ ลส.๑๙ ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 ต.ค. 2563
ปกติ  แจ้งผลการอนุมัติให้สามารถซื้อ ลส.๑๙ ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 ต.ค. 2563
ปกติ  รับใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสิือ ลส.19 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 ต.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านห้วยน้ำเค็ม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 ต.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนจ้างเหมาครูผู้ทรง,ธุรการ 9,000,พี่เลี้ยง เดือน กันยายน 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 1 ต.ค. 2563
ปกติ  การรายงานตามมาตรการปก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่4/2563 หน่วยตรวจสอบภายใน 1 ต.ค. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน 30 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะหลักการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และปร กลุ่มนิเทศฯ 30 ก.ย. 2563
ปกติ  ขออนุญาตไม่เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผูู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ 30 ก.ย. 2563
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.รร.บ้านปางไม้ กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนลูกจ้างครูขั้นวิกฤต,ครูวิทย์-คณิต,ครูพี่เลี้ยง,ธุรการโรงเรียน 15,000 ,นักการปกติ,นักการ SP2 เดือน กันยายน 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 30 ก.ย. 2563
ปกติ  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ก.ย. 2563
ปกติ  พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชรโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๐และปีการศ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสัมมนาและเปลี่ยนงานวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 28 ก.ย. 2563
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.รร.บ้านไทยสามัคคี กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 ก.ย. 2563
ปกติ  การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 ก.ย. 2563
ปกติ  การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 26 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  ประกาศผลการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติทีเป็นเลิศ(Best Practices) ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลฯ ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 25 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน 25 ก.ย. 2563
ปกติ  ขออนุญาตไม่เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ 25 ก.ย. 2563
ด่วนมาก  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัดศีรษะกระบือ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ก.ย. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน กันยายน 2563 จำนวน 126 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 25 ก.ย. 2563
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.รร.บ้านหนองเสือบอง กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 ก.ย. 2563
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.รร.รักเมืองไทย1 กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 ก.ย. 2563
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.รร.บ้านคลองใบพัด กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 ก.ย. 2563
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.รร.ไผ่สีสุก กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 ก.ย. 2563
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.รร.บ้านนางเหริญ กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16)รร.บ้านบุเจ้าคุณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16)รร.หนองนกเขียนสามัคคี กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16)รร.บ้านยางกระทุง กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  หลักฐานการโอนเงินรายการปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1-63 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 24 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) รร.บ้านราษฎร์สามัคคี กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) ผอ.รร.บ้านหนองหินโคน กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 ก.ย. 2563
ปกติ  ขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 ก.ย. 2563
ปกติ  ขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 ก.ย. 2563
ปกติ  ขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 ก.ย. 2563
ปกติ  แนวปฏิบัติในการนำคุณวุฒิปริญญาโทและปริญญาเอกมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กลุ่มอำนวยการ 24 ก.ย. 2563
ปกติ  ประกาศผลการประกวดส่ือการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 (คลิป VDO ภายใต้หัวข้อ เลือก ใช้ ลด หมาดปัยหาขยะ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ก.ย. 2563
ปกติ  ประกาศผลการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะ ประจำปี 2563 ประเภทส่ิงประดิษฐ์ (ภายใต้หัวข้อ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ก.ย. 2563
ปกติ  การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการผอ.โรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 ก.ย. 2563
ปกติ  แจ้งสิ้นสุดการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ รร.บ้านบุเจ้าคุณฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ รร.บ้านบุตะโก กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 ก.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (SBTC) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ก.ย. 2563
ปกติ  โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบืองต้น (SBTC) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ก.ย. 2563
ปกติ  ส่งวาระการประชุมครั้งที่ 3/2563 และรายงานการประชุมการเตรียรมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์โควิด-19 กลุ่มอำนวยการ 23 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  ผลการคัดเลือกสถานศึกษาแบบอย่างคุณภาพดีเด่นระดับภาค กลุ่มนิเทศฯ 23 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสัมมนาและเปลี่ยนงานวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 23 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี กลุ่มนโยบายและแผน 23 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย กลุ่มนิเทศฯ 23 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  รับมอบโล่ เงินรำงวัล และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ หลักสูตรดีเด่น (Best Practice) ของจังหวัดในพื้นที่ระดับภูมิภำค และระดับจังหวัด กลุ่มนิเทศฯ 23 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน 23 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาด กลุ่มนิเทศฯ 22 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอใช้รถยนต์ส่วนตัว กลุ่มนิเทศฯ 22 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี กลุ่มนโยบายและแผน 22 ก.ย. 2563
ปกติ  รับทราบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 ก.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 ก.ย. 2563
ปกติ  ผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 21 ก.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไร่แหลมทอง กลุ่มนิเทศฯ 21 ก.ย. 2563
ด่วน  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กลุ่มนิเทศฯ 21 ก.ย. 2563
ปกติ  การจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูขั้นวิกฤต 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  ผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) กลุ่มนิเทศฯ 21 ก.ย. 2563
ปกติ  โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ก.ย. 2563
ปกติ  กำหนดพิธีมอบคูปองการศึกษา ปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอเข้าติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง รุ่น High SEER Inverter 18,000 BTU จำนวน 5 ชุด ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 21 ก.ย. 2563
ด่วน  การกํากับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๔) หลังเปิดภาคเรี กลุ่มนิเทศฯ 21 ก.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านหนองเมา) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอให้แจ้งรายชื่อครูรับผิดชอบงานควบคุมภายใน เพื่อประชุมคณะกรรมการติดตามการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการติดตา กลุ่มอำนวยการ 21 ก.ย. 2563
ด่วน  การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนงานวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างธรรมภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 21 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  เชิญเข้าร่วมประชุม กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 21 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน กลุ่มอำนวยการ 21 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งส่งเอกสารเบิกค่าจ้างเหมาสำหรับ ธุรการโรงเรียน 9,000 , พี่เลี้ยง ,ครูผู้ทรง ประจำเดือน กันยายน 2563 ดังนี้ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 21 ก.ย. 2563
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสัมมนาให้ความรู้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย กลุ่มอำนวยการ 21 ก.ย. 2563
ปกติ  บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ก.ย. 2563
ปกติ  บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ก.ย. 2563
ปกติ  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มนโยบายและแผน 18 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ กลุ่มนโยบายและแผน 18 ก.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ก.ย. 2563
ปกติ  แก้ไขคำสั่งบรรจุแต่งตั้งผุ้สอบแข่งขันได้ กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การประชุมสัมมนาทางวิชาการและการมอบรางวัลหน่วยงาน และผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับชาติ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 ก.ย. 2563
ปกติ  แจ้งหลักฐานการโอนเงินค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน+ค่าบริหารจัดการรถรับส่งนักเรียน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 18 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  ผลการแข่งขันนาฏศิลป์พื้นบ้านโคราชสร้างสรรค์,วาดภาพระบายสี,ดนตรีวงสตริง กลุ่มนิเทศฯ 18 ก.ย. 2563
ปกติ  แบบคำนวณเงินค่าบำรุงลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ก.ย. 2563
ด่วนมาก  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนําเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โ กลุ่มนิเทศฯ 17 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์ให้เสนอรายนามบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด และการประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2563 กลุ่มนิเทศฯ 17 ก.ย. 2563
ปกติ  โครงการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มนิเทศฯ 17 ก.ย. 2563
ปกติ  แจ้งผลการประกวด Best Practice เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ภาษาไทย ที่มีประสิทธิภาพ ประจำปี ๒๕๖๓ กลุ่มนิเทศฯ 17 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม (ต้านทุจริตคิดฐาน ๒,๑๐) กลุ่มนิเทศฯ 17 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมอังกฤษ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย กลุ่มนิเทศฯ 17 ก.ย. 2563
ปกติ  การประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 16 ก.ย. 2563
ปกติ  การประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 16 ก.ย. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 ,พี่เลี้ยง เดือน สิงหาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 16 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเสนอของบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มนโยบายและแผน 16 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Best Practice) กลุ่มนิเทศฯ 16 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การสำรวจข้อมูลการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มนโยบายและแผน 16 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์การแสดง ชุด “รำชาวบนต้านทุจริต กลุ่มนิเทศฯ 16 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์การแสดง ชุด “รำชาวบนต้านทุจริต กลุ่มนิเทศฯ 16 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรม การเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ใ กลุ่มนิเทศฯ 16 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนข้อสอบรูปแบบอัตนัย ตามโครงการส่งเสริมความสามารถการอ่าน การเขียนและการใช้ภาษาไทย กลุ่มนิเทศฯ 16 ก.ย. 2563
ปกติ  การอบรมปฏิบัติการโรงเรียนนำร่องโครงการการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ กลุ่มนิเทศฯ 16 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากร กลุ่มนิเทศฯ 16 ก.ย. 2563
ปกติ  ผลการประกวดโครงงานอาชีพ ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ (กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ) กลุ่มนิเทศฯ 16 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  อบรมพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มนโยบายและแผน 16 ก.ย. 2563
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้ง ผอ.รร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนข้อสอบรูปแบบอัตนัย ตามโครงการส่งเสริมความสามารถการอ่าน การเขียนและการใช้ภาษาไทย กลุ่มนิเทศฯ 16 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การประเมิน Best Pracitce เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพ กลุ่มนิเทศฯ 16 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  ให้โรงเรียนนำส่งข้อมูลการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ เพิ่มเติม กลุ่มนิเทศฯ 16 ก.ย. 2563
ปกติ  รับใบแต่งต้้งกองและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย กลุ่มอำนวยการ 16 ก.ย. 2563
ปกติ  ขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 ก.ย. 2563
ปกติ  ขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 ก.ย. 2563
ปกติ  ขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 ก.ย. 2563
ปกติ  ขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 9 ก.ย. 2563
ปกติ  ขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 ก.ย. 2563
ปกติ  ขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 9 ก.ย. 2563
ปกติ  ขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 9 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุมสรุปโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มอำนวยการ 16 ก.ย. 2563
ปกติ  ประกาศผลคัดเลือกคุรุชนคนคุณธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 กลุ่มนิเทศฯ 15 ก.ย. 2563
ปกติ  ตารางสรุปการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน(เพิ่มเติม) จากที่กันไว้ร้อยละ 0.01 กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 ก.ย. 2563
ปกติ  การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนเพิ่มเติ่ม ร้อยละ 0.01 กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การคัดเลือกผลงานตามโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มสาระศิลปะ (กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์พื้นบ้านโคราชสร้างสรรค์,ว กลุ่มนิเทศฯ 15 ก.ย. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์แคนาดา ครั้งที่ ๑ กลุ่มนิเทศฯ 15 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลฯ กลุ่มนิเทศฯ 15 ก.ย. 2563
ด่วนมาก  การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 2563 กลุ่มนิเทศฯ 15 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ กลุ่มนิเทศฯ 15 ก.ย. 2563
ปกติ  การจัดทำข้อมูลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ก.ย. 2563
ปกติ  ข้อมูลเชื่อมโยงการให้บริการด้านสุขภาพระหว่างสถานศึกษาและสถานบริการสาธารณสุข ปี ๒๕๖๓ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  เชิญร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ (รักเมืองไทยไม่ตกเทรนด์) กลุ่มนิเทศฯ 14 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนข้อสอบรูปแบบอัตนัย ตามโครงการส่งเสริมความสามารถ การอ่าน การเขียนและการใช้ภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพ และการ กลุ่มนิเทศฯ 14 ก.ย. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000,พี่เลี้ยง เดือน สิงหาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 14 ก.ย. 2563
ปกติ  แจ้งส่งเงินเบิกเกินส่งคืนและรายได้แผ่นดิน ประจำปี 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 14 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 3 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 14 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ กลุ่มนิเทศฯ 14 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 ก.ย. 2563
ด่วนมาก  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองกก กลุ่มนิเทศฯ 14 ก.ย. 2563
ด่วนมาก  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านซับไทรทอง กลุ่มนิเทศฯ 14 ก.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( รร บ้านปลายดาบ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.ย. 2563
ปกติ  การประกวดรางวัลหน่วยงาน และผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ในระดับชาติ ภาค เขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 31 ส.ค. 2563
ปกติ  การประกวดรางวัลหน่วยงาน และผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC Awards) ในระดับชาติ ภาค เขตพื้นที่การศึกษา ค กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 31 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ กลุ่มนิเทศฯ 14 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ กลุ่มนิเทศฯ 14 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไผ่สีสุก กลุ่มนิเทศฯ 14 ก.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (รร ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านท่าวังไทรสามัคคี) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.ย. 2563
ปกติ  การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C). กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การประเมินตนเองของโรงเรียนวิถีพุทธตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ( รอบ 12 เดือน ) กลุ่มนิเทศฯ 12 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การสำรวจความต้องการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 11 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  (แก้ไข) การคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices)ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 11 ก.ย. 2563
ด่วนมาก  แจ้งผลการแข่งขันความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) ประจำปี 2563 ชั้นป.3-6 กลุ่มนิเทศฯ 11 ก.ย. 2563
ด่วนมาก  แจ้งผลการแข่งขันความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) ประจำปี 2563 ชั้นป.1-2 กลุ่มนิเทศฯ 11 ก.ย. 2563
ปกติ  ใหม่ โปรแกรมเงินเดือน 1 ตุลาคม 2563 ปรับปรุงสูตร สไลด์ข้ามแท่งตาม ว 20 กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งหลักฐานการโอนเงินอุดหนุนภาคเรียนที่1/63 ร้อยละ60 ส่วนของ30%ที่เหลือ ครั้งที่2 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 11 ก.ย. 2563
ปกติ  รับใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ ลส.19 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ก.ย. 2563
ปกติ  การขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนวิมาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ก.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(บ้านหนองหว้าประชาอาสา) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ก.ย. 2563
ปกติ  จัดสรรเงินดอกผลกองทุนตามโครงการส่งเสริมและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ปี ๒๕๖๓ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ก.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน( แหลมรวมบำรุง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ก.ย. 2563
ปกติ  โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มอำนวยการ 11 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ 11 ก.ย. 2563
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 ก.ย. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนครูผู้ทรง,ธุรการ 9,000,พี่เลี้ยง เดือน สิงหาคม 2563 จำนวน 15 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 10 ก.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านซับก้านเหลือง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ก.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนวัดม่วง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ก.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ก.ย. 2563
ปกติ  การคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practices) ในด้านการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(NEW Distance Learning Television : NEW DLTV) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 10 ก.ย. 2563
ปกติ  การจัดกิจกรรมนิทรรศการนวัตกรรม : เรียนรู้....รักษ์พงไพร (ออนไลน์) ภายใต้โครงการค่าย "เยาวชน....รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ฯ กลุ่มนิเทศฯ 10 ก.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสอดส่อง กำกับ ดูแล ป้องกันการทุจริต แสวงหาประโยชน์ และประเมินผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งค กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 ก.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ไผ่สีสุก) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมปฏิบัติการฝึกทักษะและกติกากีฬาฟุตบอล กลุ่มนิเทศฯ 10 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล กลุ่มนิเทศฯ 10 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งผลการแข่งขันความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) ประจำปี 2563 ชั้นป.3-6 กลุ่มนิเทศฯ 10 ก.ย. 2563
ปกติ  ข้อมูลห้องสอบพนักงานราชการ (สนามสอบโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร) กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 ก.ย. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนครูผู้ทรง,ธุรการ 9,000,พี่เลี้ยง เดือน สิงหาคม 2563 จำนวน 141 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 9 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  เชิญร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลการประกวดโครงงานวิชาชีพ กลุ่มนิเทศฯ 9 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ กลุ่มนิเทศฯ 9 ก.ย. 2563
ด่วนมาก  การดำเนินโครงการพัมนาเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ (กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ) กลุ่มนิเทศฯ 9 ก.ย. 2563
ด่วน  การประกวดโครงงานอาชีพ ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ (กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ) กลุ่มนิเทศฯ 9 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  ขอเปลี่ยนแปลงวันที่และสถานที่การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Best Practice) กลุ่มนิเทศฯ 9 ก.ย. 2563
ด่วนมาก  ขอความอนุเคราะห์รถยนต์และบุคลากร กลุ่มนิเทศฯ 9 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์บุคลากร กลุ่มนิเทศฯ 9 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งผลการแข่งขันความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) ประจำปี 2563 ชั้นป.1-ป.2 กลุ่มนิเทศฯ 9 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเก็บข้อมูลการประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตนักเรียน กลุ่มนิเทศฯ 9 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  ขอเปลี่ยนแปลงวันอบรมและสถานที่ในการอบรมเชิงปกิบัติการปลูกฝังวิธีคิดฯ กลุ่มนิเทศฯ 9 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  อบเกียรติบัตรสำหรับโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 9 ก.ย. 2563
ปกติ  โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวัน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  ขอเชิญร่วมพิธีลงนามข้อตกลงตามโครงการภาคีเครือข่ายนครราชสีมา ปฏิรูปการศึกษาฯ กลุ่มนิเทศฯ 9 ก.ย. 2563
ปกติ  มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน กลุ่มอำนวยการ 9 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านลำเพียก กลุ่มนิเทศฯ 9 ก.ย. 2563
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางในการพิจารณาปิดสถานศึกษา กรณีเกิดโรคโควิด-๑๙ ของกรมควบคุมโรค กลุ่มอำนวยการ 9 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดพรหมราช กลุ่มนิเทศฯ 9 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร กลุ่มนิเทศฯ 9 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอแจ้งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ 9 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่1/2563 ครั้งที่ 2 กลุ่มนโยบายและแผน 9 ก.ย. 2563
ปกติ  แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 ก.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ก.ย. 2563
ปกติ  รับใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ ลส.19 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 6 กลุ่มนิเทศฯ 5 ก.ย. 2563
ปกติ  การเปิดรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ.2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 ก.ย. 2563
ปกติ  ขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 28 ส.ค. 2563
ปกติ  ขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 28 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด  อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ก.ย. 2563
ปกติ  การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มนิเทศฯ 26 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด  อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ก.ย. 2563
ปกติ  แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมนิทรรศการนวัตกรรม : เรียนรู้....รักษ์พงไพร (ออนไลน์) ภายใต้โครงการค่าย "เยาวชน....รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กลุ่มนิเทศฯ 3 ก.ย. 2563
ปกติ  โปรแกรมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู 1 ตุลาคม 2563 แก้ไข กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 ก.ย. 2563
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2563) กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 ก.ย. 2563
ปกติ  โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 ก.ย. 2563
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านดอนแสนสุข) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ก.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(บ้านหนองรัง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ก.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านคลองบง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ก.ย. 2563
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2563) กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 ก.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านโคกเกษมฯ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ก.ย. 2563
ปกติ  การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 ส.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ท้าวสุรนารี2521) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 ก.ย. 2563
ปกติ  การรับสมัครครูปฐมวัยและศึกษานิเทศก์เข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ขั้นเฉพาะทาง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เพื่อให้ครูสามารถนำผลการพัฒนามานับชั่ว กลุ่มนิเทศฯ 2 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอมติกรรมการสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณารับย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  แผนผังห้องสอบแข่งขันความสามารถด้านคำนวณ ประจำปี 2563 สนามโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร กลุ่มนิเทศฯ 2 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  แผนผังห้องสอบแข่งขันความสามารถด้านคำนวณ ประจำปี 2563 สนามโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี กลุ่มนิเทศฯ 2 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  แผนผังห้องสอบแข่งขันความสามารถด้านคำนวณ ประจำปี 2563 สนามโรงเรียนครบุรีวิทยา กลุ่มนิเทศฯ 2 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  รายชื่อนักเรียนทดสอบความสามารถด้านคำนวณ ประจำปี 2563 กลุ่มนิเทศฯ 2 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งปรับแก้ไขคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) กลุ่มนิเทศฯ 2 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งปรับแก้ไขคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) กลุ่มนิเทศฯ 2 ก.ย. 2563
ปกติ  ขออนุญาตศึกษาดูงานโครงการแหล่งเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอเชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ก.ย. 2563
ปกติ  การตรวจขั้นที่ 5 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การประเมินทักษะความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ตามมาตรฐานสากล และเป็นครูแกนนำเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ครูรุ่นต่อไป กลุ่มนิเทศฯ 2 ก.ย. 2563
ปกติ  การประชาสัมพันธ์สื่อป้องกันโรคโควิด ๑๙ กลุ่มอำนวยการ 2 ก.ย. 2563
ปกติ  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โค กลุ่มนิเทศฯ 1 ก.ย. 2563
ปกติ  การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2563) กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 ก.ย. 2563
ปกติ  การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2563) กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่สอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ส.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่สอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ส.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ส.ค. 2563
ปกติ  รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมประชุมโครงการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาพบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขคำสั่งคณะกรรมการทดสอบความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) กลุ่มนิเทศฯ 1 ก.ย. 2563
ปกติ  ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มอำนวยการ 1 ก.ย. 2563
ปกติ  การเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานที่ราชการ กลุ่มอำนวยการ 1 ก.ย. 2563
ด่วน  เรื่อง กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถาน กลุ่มนิเทศฯ 1 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การติดตามเด็กที่เกิดปี พ.ศ.2556 เข้าเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ กลุ่มนโยบายและแผน 31 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาบูรณาการร่วมกับโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใสหม่ในคน เชื้อไวรัสโคโรน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 ส.ค. 2563
ปกติ  การดำเนินการแข่งขันความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) กลุ่มนิเทศฯ 31 ส.ค. 2563
ปกติ  การดำเนินการแข่งขันความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) กลุ่มนิเทศฯ 31 ส.ค. 2563
ปกติ  การดำเนินการแข่งขันความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) กลุ่มนิเทศฯ 31 ส.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สถานที่การดำเนินการแข่งขันความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) กลุ่มนิเทศฯ 31 ส.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านหนองใหญ่) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 ส.ค. 2563
ด่วนมาก  ขอความอนุเคราะห์รถยนต์และบุคลากร กลุ่มนิเทศฯ 31 ส.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนอัตราจ้างแต่ละโครงการ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 31 ส.ค. 2563
ปกติ  รายงานส่งคืนอัตราว่างลูกจ้างชั่วคราว บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ส.ค. 2563
ด่วนมาก  แจ้งตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ONET กลุ่มนิเทศฯ 31 ส.ค. 2563
ปกติ  สำรวจรายชื่อพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และต้องพ้นจากพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ในสิ้นป กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ส.ค. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด  เชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มนโยบายและแผน 28 ส.ค. 2563
ปกติ  เชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรมปฏิบัติการสร้างคลังข้อสอบออนไลน์ กลุ่มนโยบายและแผน 28 ส.ค. 2563
ปกติ  เชิญเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการสร้างคลังข้อสอบออนไลน์ กลุ่มนโยบายและแผน 28 ส.ค. 2563
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิมพ์รายชื่อผู้สมัครสอบก่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดงานการแสดงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ “การจัดการศึกษาโดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ กลุ่มนิเทศฯ 27 ส.ค. 2563
ปกติ  แก้ไขเพิ่มเติมแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ส.ค. 2563
ด่วน  การพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน กลุ่มนิเทศฯ 27 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งเปลี่ยนวันอบรมสะเต็มศึกษา ด้วยรูปแบบออนไลน์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย กลุ่มนิเทศฯ 27 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดงานการแสดงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนแพลตฟอร์มออนไลน์"การจัดการศึกษาโดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ Digital Ed กลุ่มนิเทศฯ 27 ส.ค. 2563
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางในการพิจารณาปิดสถานศึกษา กรณีเกิดโรคโควิด-๑๙ ของกรมควบคุมโรค กลุ่มอำนวยการ 26 ส.ค. 2563
ปกติ  การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๔) กลุ่มอำนวยการ 26 ส.ค. 2563
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะด้านกีฬาฟุตซอล กลุ่มนิเทศฯ 26 ส.ค. 2563
ปกติ  การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มนิเทศฯ 26 ส.ค. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ส.ค. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ส.ค. 2563
ปกติ  แจ้งผลกิจกรรมการขยายผลรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ส.ค. 2563
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนผ่านเว็ปไซด์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 26 ส.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(Big Data) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 26 ส.ค. 2563
ปกติ  แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ส.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 ส.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 ส.ค. 2563
ปกติ  แก้ไขไฟล์เตรียมเลื่อนลูกจ้างประจำ รายงานมีตัวตน แบบ 1 กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 ส.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน สิงหาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 25 ส.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 ส.ค. 2563
ปกติ  ยกเลิกมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ (COVID-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดระยอง กลุ่มอำนวยการ 26 ส.ค. 2563
ปกติ  การรณรงค์จัดงานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ กลุ่มอำนวยการ 26 ส.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชยัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กลุ่มอำนวยการ 26 ส.ค. 2563
ปกติ  การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ กลุ่มอำนวยการ 26 ส.ค. 2563
ปกติ  รายงานข้อมูลมีตัวตน 1 กันยายน 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 ส.ค. 2563
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ รร.บ้านยางกระทุง กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ส.ค. 2563
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) รร.เจียรวนนท์อุทิศ2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ส.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.รร.บ้านรักเมืองไทย1 กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ส.ค. 2563
ปกติ  การสำรวจข้อมูลครู กลุ่มนิเทศฯ 25 ส.ค. 2563
ด่วนมาก  แจ้งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันความสามารถด้านคำนวณ ปีการศึกษา 2563 สนามโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี กลุ่มนิเทศฯ 25 ส.ค. 2563
ด่วนมาก  แจ้งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันความสามารถด้านคำนวณ ปีการศึกษา 2563 สนามโรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) กลุ่มนิเทศฯ 25 ส.ค. 2563
ด่วนมาก  แจ้งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันความสามารถด้านคำนวณ ปีการศึกษา 2563 สนามโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร กลุ่มนิเทศฯ 25 ส.ค. 2563
ด่วนมาก  แจ้งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันความสามารถด้านคำนวณ ปีการศึกษา 2563 สนามโรงเรียนครบุรีวิทยา กลุ่มนิเทศฯ 25 ส.ค. 2563
ปกติ  การอบรมสะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอนด้วยรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 กลุ่มนิเทศฯ 25 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ประกาศผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ส.ค. 2563
ปกติ  ขออนุญาตศึกษาดูงาน กลุ่มอำนวยการ 25 ส.ค. 2563
ปกติ  ขออนุญาตศึกษาดูงาน กลุ่มอำนวยการ 25 ส.ค. 2563
ปกติ  การดำเนินงานการรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบที่ 1) กลุ่มนิเทศฯ 24 ส.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่าวังไทรสามัคคี กลุ่มนิเทศฯ 24 ส.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโปร่งสนวน กลุ่มนิเทศฯ 24 ส.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 จำนวน 1 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 24 ส.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองเตย กลุ่มนิเทศฯ 24 ส.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนสาวเอ้ กลุ่มนิเทศฯ 24 ส.ค. 2563
ปกติ  อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ส.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองแวง กลุ่มนิเทศฯ 24 ส.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองแคทราย กลุ่มนิเทศฯ 24 ส.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยางกระทุง กลุ่มนิเทศฯ 24 ส.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปลายดาบ กลุ่มนิเทศฯ 24 ส.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไผ่สีสุก กลุ่มนิเทศฯ 24 ส.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนแดง กลุ่มนิเทศฯ 24 ส.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนางเหริญ กลุ่มนิเทศฯ 24 ส.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไทรงาม กลุ่มนิเทศฯ 24 ส.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองนกเขียน กลุ่มนิเทศฯ 24 ส.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองชุมแสงศรัทธาคาร กลุ่มนิเทศฯ 24 ส.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสุขไพบูลย์ กลุ่มนิเทศฯ 24 ส.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองซับน้อยสามัคคี กลุ่มนิเทศฯ 24 ส.ค. 2563
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองตาด กลุ่มนิเทศฯ 24 ส.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านน้อย กลุ่มนิเทศฯ 24 ส.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบุไผ่ กลุ่มนิเทศฯ 24 ส.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดโพธิ์เมืองสามัคคี กลุ่มนิเทศฯ 24 ส.ค. 2563
ปกติ  อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ส.ค. 2563
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (เจียรวนนท์ฯ 2) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ส.ค. 2563
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(บ้านโป่งสามัคคี) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ส.ค. 2563
ปกติ  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 ส.ค. 2563
ปกติ  การชุมนุมของนักเรียนในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ส.ค. 2563
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูล ในเว็บไซต์โรงเรียน (โครงการโรงเรียนสุจริต) เตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ กลุ่มนิเทศฯ 24 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด  เปลี่ยนแปลงปฏิทินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน 23 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว๊บไซต์โรงเรียนรองรับการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA On line) กลุ่มนิเทศฯ 22 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว๊บไซต์โรงเรียนรองรับการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA On line) กลุ่มนิเทศฯ 22 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด  คู่มือประกอบการอบรม Phonics กลุ่มนิเทศฯ 21 ส.ค. 2563
ด่วนมาก  ประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว ปีการศึกษา ๒๕๖๓ กลุ่มนิเทศฯ 21 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขสัญญาจ้างธุรการ 9,000 ของโรงเรียนบ้านดอนแสนสุข กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 21 ส.ค. 2563
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี กลุ่มนโยบายและแผน 21 ส.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากรการประชุมปฏิบัติพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สู่ระดับห้องเรียน กลุ่มนิเทศฯ 21 ส.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดประชุมปฏิบัติพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สู่ระดับห้องเรียน กลุ่มนิเทศฯ 21 ส.ค. 2563
ด่วน  การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูล ในเว็บไซต์โรงเรียน (โครงการโรงเรียนสุจริต) เตรียมรับการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) กลุ่มนิเทศฯ 21 ส.ค. 2563
ปกติ  ยกเลิกหลักฐานแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (ปพ.๑:ป) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.สพป. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 19 ส.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 20 ส.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 20 ส.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 20 ส.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 20 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งประชาสัมพันธ์การยื่นภาษีบุคคลธรรมดา สำหรับปีภาษี 2562 ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 20 ส.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านน้ำซับ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ส.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านคลองสะท้อน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ส.ค. 2563
ปกติ  การนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กลุ่มนิเทศฯ 20 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2563 (30%) ครั้งท กลุ่มนโยบายและแผน 20 ส.ค. 2563
ปกติ  สำรวจสถานศึกษาที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ส.ค. 2563
ปกติ  อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 20 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงาน โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ กลุ่มนิเทศฯ 19 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงาน โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ กลุ่มนิเทศฯ 19 ส.ค. 2563
ด่วน  การประชุมปฏิบัติพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สู่ระดับห้องเรียน กลุ่มนิเทศฯ 19 ส.ค. 2563
ปกติ  การเก็บเงินค่าบำรุงลูกเสือ ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ส.ค. 2563
ปกติ  โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ให้โรงเรียนนำส่งข้อมูลการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ในเว็บไซด์ กลุ่มนิเทศฯ 19 ส.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 ส.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 ส.ค. 2563
ด่วน  การกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management System) กลุ่มนิเทศฯ 19 ส.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านคลองบง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ (เครือข่ายการจัดการศึกษาปฐมวัย) กลุ่มนิเทศฯ 19 ส.ค. 2563
ปกติ  ขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ส.ค. 2563
ด่วน  การเก็บข้อมูลการประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์ของนักเรียน กลุ่มนิเทศฯ 17 ส.ค. 2563
ปกติ  การคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี และคุรุชนคนคุณธรรม กลุ่มนิเทศฯ 19 ส.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ กลุ่มนิเทศฯ 19 ส.ค. 2563
ปกติ  การคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี และคุรุชนคนคุณธรรม กลุ่มนิเทศฯ 19 ส.ค. 2563
ปกติ  จัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 18 ส.ค. 2563
ปกติ  จัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 18 ส.ค. 2563
ปกติ  จัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 18 ส.ค. 2563
ปกติ  จัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 18 ส.ค. 2563
ปกติ  จัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 18 ส.ค. 2563
ปกติ  จัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 18 ส.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ส.ค. 2563
ปกติ  จัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 18 ส.ค. 2563
ปกติ  จัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 18 ส.ค. 2563
ปกติ  จัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 18 ส.ค. 2563
ปกติ  จัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 18 ส.ค. 2563
ปกติ  จัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 18 ส.ค. 2563
ปกติ  จัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 18 ส.ค. 2563
ปกติ  จัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 18 ส.ค. 2563
ปกติ  จัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 18 ส.ค. 2563
ปกติ  จัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 18 ส.ค. 2563
ปกติ  จัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 18 ส.ค. 2563
ปกติ  จัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 18 ส.ค. 2563
ปกติ  จัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 18 ส.ค. 2563
ปกติ  จัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 18 ส.ค. 2563
ปกติ  จัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 18 ส.ค. 2563
ปกติ  จัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 18 ส.ค. 2563
ปกติ  แจ้งผลการอนุมัติให้สามารถซื้อ ลส.๑๙ ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ส.ค. 2563
ปกติ  แจ้งผลการอนุมัติให้สามารถซื้อ ลส.๑๙ ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ส.ค. 2563
ปกติ  แจ้งผลการอนุมัติให้สามารถซื้อ ลส.๑๙ ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ส.ค. 2563
ปกติ  แจ้งผลการอนุมัติให้สามารถซื้อ ลส.๑๙ ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ส.ค. 2563
ปกติ  แจ้งผลการอนุมัติให้สามารถซื้อ ลส.๑๙ ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ส.ค. 2563
ปกติ  ขอแจ้งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ 18 ส.ค. 2563
ปกติ  ขอแจ้งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ 18 ส.ค. 2563
ปกติ  การอบรมสะเต็มศึกษา สำหรับครูสอนด้วยรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 กลุ่มนิเทศฯ 18 ส.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการบริหารจัดการที่ดินที่ราชพัสดุเขาหัวแหวน กลุ่มอำนวยการ 18 ส.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ กลุ่มนิเทศฯ 18 ส.ค. 2563
ปกติ  ประกาศผลการประกวดรางวัล OBEC Awards กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 ส.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่การอบรมสะเต็มศึกษา ปีการศึกษา2563 กลุ่มนิเทศฯ 18 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวฯ กลุ่มนิเทศฯ 18 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด  โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มแข็งผ่านระบบออนไลน์ ตามกรอมมาตรฐาน CEFR กลุ่มนิเทศฯ 18 ส.ค. 2563
ปกติ  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล "ป้องกันการทุจริต" ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มอำนวยการ 18 ส.ค. 2563
ปกติ  แจ้งคณะกรรมการเครือข่ายวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 18 ส.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 17 ส.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 17 ส.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 ส.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 วาระ(ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ส.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 วาระ(ชุมชนบ้านตะขบ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ส.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 เดือน ก.ค. 63 จำนวน 3 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 17 ส.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านซับไทรทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ส.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านประชาสันต์,บ้านสระประทีปและหนองไผ่วิทยา) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การลงพื้นที่เพื่อติดตามรับฟังความคิดเห็นการเตรียมการเปิดเรียนของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 กลุ่มนิเทศฯ 18 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การทดลองเปิดเรียนแบบ on-site ในสถานณการณ์การแพร่เชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 กลุ่มนิเทศฯ 18 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 กลุ่มนิเทศฯ 18 ส.ค. 2563
ปกติ  เชิญเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มนิเทศฯ 17 ส.ค. 2563
ปกติ  ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมทดสอบความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) กลุ่มนิเทศฯ 15 ส.ค. 2563
ปกติ  ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมทดสอบความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) กลุ่มนิเทศฯ 15 ส.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ส.ค. 2563
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ชุด 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ส.ค. 2563
ปกติ  ขอประชาสัมพันธโครงการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชนประจำพุทธศักราช2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน Project-Based Learning : PBL) ระดับภูมิภาค กลุ่มนิเทศฯ 14 ส.ค. 2563
ปกติ  การคัดเลือก "สถานศึกษาแบบอย่างคุณภาพดีเด่นระดับภาค" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ส.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนพี่เลี้ยง,ธุรการ 9,000 เดือน ก.ค. 63 จำนวน 7 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 13 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด  เปลี่ยนแปลงปฏิทินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน 13 ส.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านหนองแคทราย) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ส.ค. 2563
ด่วน  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษทักษะในการอ่านออกเสียงระบบ phonics (ต่อยอด) กลุ่มนิเทศฯ 13 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การสำรวจความต้องการชุดอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล(กล่องดิจิทัลทีวี)สำหรับการจัดการศึกษาทางไากล กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 13 ส.ค. 2563
ปกติ  ส่งข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มอำนวยการ 13 ส.ค. 2563
ปกติ  พระราชกำหนดการบริหหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กลุ่มอำนวยการ 13 ส.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนแสนสุข 2 วาระ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ส.ค. 2563
ปกติ  การดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ (เครือข่ายการจัดการศึกษาปฐมวัย) กลุ่มนิเทศฯ 13 ส.ค. 2563
ปกติ  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครู สู่ครูมืออาชีพ ประจำปี 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 ส.ค. 2563
ปกติ  แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 ส.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มนิเทศฯ 11 ส.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 เดือน ก.ค. 63 จำนวน 6 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 11 ส.ค. 2563
ปกติ  การขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 11 ส.ค. 2563
ปกติ  เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มนโยบายและแผน 11 ส.ค. 2563
ปกติ  ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ส.ค. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ส.ค. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ส.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช กลุ่มนิเทศฯ 11 ส.ค. 2563
ปกติ  เชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 กลุ่มนโยบายและแผน 11 ส.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีจำปี 2563 กลุ่มนิเทศฯ 11 ส.ค. 2563
ปกติ  การดำเนินการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน(Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มนิเทศฯ 11 ส.ค. 2563
ปกติ  การดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชการและวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศฯ (กิจกรรมแข่งขันนาฏศิลป์) กลุ่มนิเทศฯ 11 ส.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่า,ธุรการ 9,000,พี่เลี้ยง เดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 146 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 10 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด  เชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 กลุ่มนโยบายและแผน 10 ส.ค. 2563
ปกติ  การบริหารจัการหน้ากากอนามัย (Surfical Mark) กลุ่มที่ ๕ นักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลน กลุ่มอำนวยการ 10 ส.ค. 2563
ปกติ  การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต กลุ่มนิเทศฯ 10 ส.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ กลุ่มนิเทศฯ 10 ส.ค. 2563
ปกติ  มาตรการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ผ้าไทย กลุ่มอำนวยการ 10 ส.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโป่งสามัคคี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ส.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนแสนสุข กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ส.ค. 2563
ปกติ  ผลการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มนิเทศฯ 10 ส.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 ส.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 ส.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 ส.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการเพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 31 ก.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 30 ก.ค. 2563
ปกติ  ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”ปีการศึกษา ๒๕๖๒ กลุ่มนิเทศฯ 10 ส.ค. 2563
ปกติ  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ส.ค. 2563
ด่วนมาก  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ขอเอกสารเพิ่มเติม บ้านสระประทีป บ้านประชาสันต์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การประชุมดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ (กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ) กลุ่มนิเทศฯ 10 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด  คณะกรรมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.นม.3 ประจำปี 2563 กลุ่มนิเทศฯ 10 ส.ค. 2563
ปกติ  ให้ลูกจ้างประจำเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ ประจำปี 2563 กลุ่มอำนวยการ 10 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์เก็บสำรวจข้อมูลครู กลุ่มนิเทศฯ 10 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด  โครงการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและครูผู้สอบภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 7 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด  โครงการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มนิเทศฯ 8 ส.ค. 2563
ปกติ  ขอยืมตัวข้าราชการครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 ส.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 27 กลุ่มนิเทศฯ 7 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์โครงการ Prime Minister Science Award 2020 กลุ่มนิเทศฯ 7 ส.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจการยินยอมค่าใช้จ่ายในการกักตัวครูภาษาจีน กลุ่มนิเทศฯ 7 ส.ค. 2563
ปกติ  การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ส.ค. 2563
ปกติ  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 ส.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะวิทยากรโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ส.ค. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด  จัดสรรงบประมาณให่้กับศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด  จัดสรรงบประมาณ เพื่อการขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ส.ค. 2563
ปกติ  ประกาศ ศธ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับดุมศึกษาต่ำกว่าปริญญา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ส.ค. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ 7 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมโครงการเปิดโลกเยาวชนไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 The C21 SCHOLARS กลุ่มนิเทศฯ 7 ส.ค. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจัดกิจกรรมมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ กลุ่มอำนวยการ 6 ส.ค. 2563
ปกติ  ขอความร่วมมือหน่วยงานสถานศึกษาดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและลดอุบัติเหตุ กลุ่มอำนวยการ 6 ส.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ NuPHETS The Heroes 3D Animation ป้องกันโรคโควิด 19 กลุ่มอำนวยการ 6 ส.ค. 2563
ปกติ  สำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ กลุ่มอำนวยการ 6 ส.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ตอบข้อมูลรถราชการ กลุ่มอำนวยการ 6 ส.ค. 2563
ปกติ  การรายงานอัตราว่าง ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 ส.ค. 2563
ปกติ  การจ้างนักการภารโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ส.ค. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video conference ) เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนิเทศฯ 6 ส.ค. 2563
ปกติ  ขอข้อมูลสารสนเทศเด็กนักเรียนพิการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ส.ค. 2563
ปกติ  การเปิดเรียนแบบon-site ในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มนิเทศฯ 6 ส.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพัน์การประกวดผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯ ภาษาไทย กลุ่มนิเทศฯ 6 ส.ค. 2563
ปกติ  การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ขอเชิญคณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กลุ่มนิเทศฯ 6 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน กลุ่มนิเทศฯ 6 ส.ค. 2563
ปกติ  การติดตามผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มนิเทศฯ 6 ส.ค. 2563
ปกติ  การปฐมนิเทศและจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ส.ค. 2563
ปกติ  โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ปี ๒๕๖๓ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ส.ค. 2563
ปกติ  การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น/นำชือเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ส.ค. 2563
ปกติ  การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงการอ่านภาษ กลุ่มนิเทศฯ 6 ส.ค. 2563
ปกติ  แจ้งเตือนสถานการณ์พายุดีเปรสชัน ซินลากู (SINLAKU) กลุ่มอำนวยการ 6 ส.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ กลุ่มนิเทศฯ 6 ส.ค. 2563
ปกติ  แจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าฝึกอบรมหลักสูตร พสน.(ฉบับแก้ไข) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ขอความต้องการวิชาเอกพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ส.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 ส.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 ส.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 ส.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 ส.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 ส.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 ส.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 ส.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 ส.ค. 2563
ปกติ  โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 ส.ค. 2563
ปกติ  โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 ส.ค. 2563
ปกติ  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 ส.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองบง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 มิ.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดพรหมราช กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 มิ.ย. 2563
ปกติ  ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา2564 กลุ่มนิเทศฯ 5 ส.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 กลุ่มนิเทศฯ 5 ส.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองทราย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 ส.ค. 2563
ด่วนมาก  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองรัง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 ส.ค. 2563
ด่วนมาก  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองล้างช้าง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ก.ค. 2563
ปกติ  คู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ก.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สระว่านพระยา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ติดตามการรายงานข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 ส.ค. 2563
ปกติ  การดำเนินโครงการโคราชเมืองสะอาด ปลอดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี ๒๕๖๓ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 ส.ค. 2563
ปกติ  การรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามเเนวคิดมอนเตสซอรี บริบท สพฐ. กลุ่มนิเทศฯ 4 ส.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด ทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๐ ประจำป กลุ่มนิเทศฯ 4 ส.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการสอนออนไลน์ Project 14 กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ส.ค. 2563
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์แนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มนิเทศฯ 4 ส.ค. 2563
ปกติ  รับหน้ากากอนามัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 ส.ค. 2563
ปกติ  กํารประชุมด ําเนินการโครงกํารพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ (กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกํารและสร้ํางแบบทดสอบควํามสํามํารถด้ํานคิดเลขเป็น กลุ่มนิเทศฯ 4 ส.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ กลุ่มนิเทศฯ 4 ส.ค. 2563
ปกติ  การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 ส.ค. 2563
ปกติ  รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาด้านเอกสาร สภานักเรียนต้นแบบ ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 ส.ค. 2563
ปกติ  ขอยืมตัวลูกจ้างประจำตำแหน่ง ช่างไม้ ๔ กลุ่มอำนวยการ 4 ส.ค. 2563
ด่วนมาก  การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร ให้แก่ครูอาวุโส ประจำปี 2560 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 ส.ค. 2563
ปกติ  การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ส.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 รร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์เก็บสำรวจข้อมูลครู กลุ่มนิเทศฯ 3 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดอนแขวนประชานุกูล กลุ่มนิเทศฯ 3 ส.ค. 2563
ปกติ  การจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูขั้นวิกฤต กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 ส.ค. 2563
ปกติ  การบริหารอัตรากำลังในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 ส.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร กลุ่มนิเทศฯ 3 ส.ค. 2563
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 กลุ่มนิเทศฯ 3 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การประเมินระดับคุณภาพหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ กลุ่มนิเทศฯ 3 ส.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร กลุ่มนิเทศฯ 3 ส.ค. 2563
ปกติ  การประชุมดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ (กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวการเขียนข้อสอบรูปแบบอัตนัย) กลุ่มนิเทศฯ 31 ก.ค. 2563
ปกติ  ประชุมเตรียมดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศฯ กลุ่มนิเทศฯ 3 ส.ค. 2563
ปกติ  แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  รบกวนธุรการโรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี ส่งเอกสารลาออกของพนักงานราชการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 31 ก.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนลูกจ้าง เดือน ก.ค. 63 และธุรการ 9,000 มี.ค.- มิ.ย. 63 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 31 ก.ค. 2563
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ก.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย กลุ่มนิเทศฯ 31 ก.ค. 2563
ปกติ  การจัดการเรียนการสอน เน้นการอ่านออกเขียนได้ และการจัดกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ของโรงเรียนบูรณาการ ในการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด กลุ่มนิเทศฯ 31 ก.ค. 2563
ปกติ  การจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) รองรับสภาวะวิกฤตตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน กลุ่มอำนวยการ 31 ก.ค. 2563
ปกติ  การให้ความช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 กลุ่มอำนวยการ 31 ก.ค. 2563
ปกติ  การให้กู้ "โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2563" กลุ่มอำนวยการ 31 ก.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.รร.บ้านนางเหริญ กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ก.ค. 2563
ปกติ  ให้ขอยุติคดี กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ก.ค. 2563
ปกติ  ให้ขอยุติคดี กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ก.ค. 2563
ปกติ  การติดตามผลการดำเนินงาน และการตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 16 ก.ค. 2563
ปกติ  ตัวอย่างจ้างเหมาธุรการ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 30 ก.ค. 2563
ปกติ  รายชื่อสถานศึกษาที่รองรับการบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ค. 2563
ปกติ  ขอเชิญร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา กลุ่มอำนวยการ 30 ก.ค. 2563
ปกติ  การรับสมัครโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบท สพฐ. กลุ่มนิเทศฯ 30 ก.ค. 2563
ปกติ  ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมทดสอบความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) กลุ่มนิเทศฯ 30 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การผ่อนผันระยะเวลาในการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินจากสภานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 พ.ค. 2563
ปกติ  แจ้งผลการอนุมัติให้สามารถซื้อ ลส.๑๙ ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ก.ค. 2563
ปกติ  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถุาปนนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ก.ค. 2563
ปกติ  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาด้านมารยาทไทย กลุ่มนิเทศฯ 30 ก.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสี "เด็กไทยสู้ภัยโควิด" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 ก.ค. 2563
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์โครงการ HORSE Young Writer Awards ๒๐๒๐ ในหัวข้อ "รู้รักษ์...รู้สะสม"ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 ก.ค. 2563
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัย "Save Zone,No New Face (Youth Tubers) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 ก.ค. 2563
ปกติ  โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ ประจำปี 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 29 ก.ค. 2563
ปกติ  คู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ก.ค. 2563
ด่วนมาก  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ กลุ่มนิเทศฯ 29 ก.ค. 2563
ด่วนมาก  อบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายระดับอำเภอ (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีการศึกษา 2563 กลุ่มนิเทศฯ 29 ก.ค. 2563
ด่วนมาก  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านหนองรัง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ก.ค. 2563
ด่วนมาก  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านซับไทรทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ก.ค. 2563
ปกติ  การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 29 ก.ค. 2563
ปกติ  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาตามแผนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบผระเมินผลและนิเทศฯ กลุ่มนิเทศฯ 29 ก.ค. 2563
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (Coaching ครั้งที่ 1) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 24 ก.ค. 2563
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (Coaching ครั้งที่ 1) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 24 ก.ค. 2563
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ รร.บ้านปลายดาบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ก.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.รร.บ้านดอนแสนสุข กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ก.ค. 2563
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16)รร.บ้านคลองบง กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ก.ค. 2563
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) รร.วัดหลุมข้าว กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ก.ค. 2563
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) รร.บ้านหนองหินโคน กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ก.ค. 2563
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) รร.บ้านสระตะเคียน กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ก.ค. 2563
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ก.ค. 2563
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ก.ค. 2563
ปกติ  รับทราบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ก.ค. 2563
ปกติ  เห็นชอบให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ก.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ก.ค. 2563
ปกติ  การจัดทำฐานข้อมูลการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ก.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ก.ค. 2563
ปกติ  ประกาศ ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติ ตามประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทักเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๓) กลุ่มอำนวยการ 29 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ขอเลื่อนการประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ก.ค. 2563
ปกติ  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมแารแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 (COVID - 19) สำหรับบุคคฃที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดระยอง กลุ่มอำนวยการ 29 ก.ค. 2563
ปกติ  การปรับปรุงฐานข้อมูลสถานศึกษาของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ก.ค. 2563
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจการกรองเลขประจำตัวประชาชน กรณีนักเรียนไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ก.ค. 2563
ปกติ  ขอเชิญลูกจ้างประจำประชุม กลุ่มอำนวยการ 29 ก.ค. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ก.ค. 2563
ปกติ  การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยการ 24 ก.ค. 2563
ปกติ  แจ้งประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต กลุ่มนิเทศฯ 24 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนกรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 24 ก.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตการตั้งกลุ่มตั้งกองลูกเสือและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ประชุมเตรียมดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ (กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวการเขียนข้อสอบรูปแบบอัตนัย) กลุ่มนิเทศฯ 24 ก.ค. 2563
ปกติ  การประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาของโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ก.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการประกวดวาดภาพในโครงการเทศกาลศิลป์ร่วมสมัยโคราช Korat-battle กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ก.ค. 2563
ปกติ  โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ก.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะ ปี 63 ประเภทสิ่งประดิษฐ์ฺ หัวข้อ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(External lntegrity and Transparency Assessment : EIT ) กลุ่มนิเทศฯ 24 ก.ค. 2563
ปกติ  แจ้งมติมหาเถรสมาคม (กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2563) กลุ่มนิเทศฯ 24 ก.ค. 2563
ปกติ  การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ก.ค. 2563
ปกติ  แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๓ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ก.ค. 2563
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กลุ่มนิเทศฯ 24 ก.ค. 2563
ด่วนมาก  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านเฉลียง,บุหว้าฯ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ก.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน ก.ค. 63 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 24 ก.ค. 2563
ปกติ  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา(พสน.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ก.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 ก.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 ก.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 23 ก.ค. 2563
ปกติ  มอบอำนาจให้คอยระวังชี้แนวเขตแทน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 24 ก.ค. 2563
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 24 ก.ค. 2563
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 24 ก.ค. 2563
ปกติ  การขอปรับปรุงข้อมูลบุคลากรในระบบAMSS++ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 23 ก.ค. 2563
ด่วนมาก  การประชุมปฏิบัติการโครงการTFE (Teams For Education) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มนิเทศฯ 23 ก.ค. 2563
ปกติ  โครงการฝึกอบรมสร้างวิทยากรตัวคูณในการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 22 ก.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอบรมและยกเลิกการจัดสรรงบประมาณการจัดอบรมครูระบบทางไกลฯ กลุ่มนิเทศฯ 23 ก.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 23 ก.ค. 2563
ปกติ  แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 569 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 23 ก.ค. 2563
ด่วนมาก  ขอความร่วมมือส่งรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) กลุ่มนิเทศฯ 23 ก.ค. 2563
ปกติ  การจัดประชุม จัดอบรม หรือจัดงานในจังหวัดนครราชสีมา และการคัดกรองไข้ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ กลุ่มอำนวยการ 23 ก.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพภายนอกฯ กลุ่มนิเทศฯ 23 ก.ค. 2563
ปกติ  ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การเขียนผลงานและการคัดเลือกผลงานเขียนเพื่อตีพิมพ์ ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ก.ค. 2563
ปกติ  โครงการอบรมกติกา และวิธีการจัดการแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาไทย สำหรับครูอาจารย์และนักเรียน โดยวิทยากรระดับประเทศ กลุ่มนิเทศฯ 23 ก.ค. 2563
ปกติ  การประกวดผลงาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษาเพื่อนําเสนอ ในงานสัมมนาวิชาการครบรอบ ๑๐ ปี “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาที กลุ่มนิเทศฯ 23 ก.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 23 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งกําหนดการขยายช่วงระยะเวลาในการจัดทําระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ กลุ่มนิเทศฯ 23 ก.ค. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แบบสอบถามเรื่ององค์ประกอบสมรรถนะเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ภายใต้โครงการโรงเรียนประชารัฐ กลุ่มนิเทศฯ 22 ก.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนพี่เลี้ยง,ธุรการ 9,000 บาท เดือน มิ.ย. 63 จำนวน 3 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 22 ก.ค. 2563
ปกติ  การแจ้งแนวปฏิบัติและการสำรวจข้อมูลสำหรับการขอหนังสือรับรองเข้าราชอาณาจักรของชาวต่างชาติ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 22 ก.ค. 2563
ปกติ  โครงการฝึกอบรมสร้างวิทยากรตัวคูณในการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 22 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้” ปีการศึกษา ๒๕๖๓ กลุ่มนิเทศฯ 22 ก.ค. 2563
ปกติ  ยกเลิกหลักฐานแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (ปพ.๑:ป) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ก.ค. 2563
ปกติ  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูสู่ครูมืออาชีพ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 มิ.ย. 2563
ปกติ  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูสู่ครูมืออาชีพ ประจำปี 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 มิ.ย. 2563
ปกติ  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูสู่ครูมืออาชีพ ประจำปี 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 มิ.ย. 2563
ด่วนมาก  การนิเทศ ติดตามการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ กลุ่มนิเทศฯ 22 ก.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน กลุ่มอำนวยการ 22 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การสำรวจสถานศึกษาที่มีโครงการช่วยเหลือและให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนได้ศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ก.ค. 2563
ปกติ  ขยายเวลาการประกวดภาพ ในโครงการเทศกาลศิลป์ร่วมสมัยโคราช kotat-battle กลุ่มนิเทศฯ 22 ก.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชุมชนบ้านเสิงสาง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ก.ค. 2563
ปกติ  ตอบแบบสอบถามการวิเคราะห์การดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนิเทศฯ 21 ก.ค. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ก.ค. 2563
ปกติ  การจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ติดตามการส่งเล่มรายงานประจําปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 21 ก.ค. 2563
ด่วน  คัดเลือกและกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 21 ก.ค. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ก.ค. 2563
ปกติ  การสำรวจเพื่อประเมินการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ทางไกลในประเทศไทยสำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนิเทศฯ 21 ก.ค. 2563
ปกติ  ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมค่ายอบรมเข้มทางวิชาการ เพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ฯ กลุ่มนิเทศฯ 21 ก.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๓ กลุ่มนิเทศฯ 21 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามสภาพการดำเนินงาน การรวม และการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนโยบายและแผน 21 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การรายงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ 3/2563 หน่วยตรวจสอบภายใน 21 ก.ค. 2563
ด่วนมาก  การประชุมคณะกรรมการสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.ค. 2563
ปกติ  มอบสื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ก.ค. 2563
ด่วน  ขอให้รวบรวมข้อมูลและกำชับในการปฏิบัติหน้าที่ กฎหมายและคดี 20 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดทุ่งจาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ก.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองขนาก กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ม่วงแก้ววิทยาคาร กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองล้างช้าง กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองโดน กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังตะเคียน กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านอังโอน-ห้วยทราย กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสันติสุข กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านตะขบ กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.ค. 2563
ด่วน  แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.ค. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ก.ค. 2563
ด่วนมาก  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 รร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งส่งเอกสารเบิกค่าตอบแทนธุรการโรงเรียนบ้านวังหมี กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 20 ก.ค. 2563
ปกติ  การแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ราชพัสดุเขาหัวแหวน (เพิ่มเติม) กลุ่มอำนวยการ 20 ก.ค. 2563
ปกติ  การแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ราชพัสดุเขาหัวแหวน กลุ่มอำนวยการ 20 ก.ค. 2563
ด่วน  แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การแข่งขันจรวดน้ำ (ประเภทยิง) กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.ค. 2563
ด่วน  ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งธุรการโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 เกี่ยวกับสอบบรรจุครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 20 ก.ค. 2563
ปกติ  ผลสอบ O-NET,NT,RT ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.ค. 2563
ปกติ  การเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ก.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการให้มีวิทยะฐานะชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ก.ค. 2563
ปกติ  ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ (ศคพ.) และการประชุมรับนโยบายการขับเค กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  รายงานข้อมูลการจัดสรรงบประมาณปีพ.ศ.2563 ค่าบริหารจัดการรถรับ-ส่ง นักเรียน กลุ่มนโยบายและแผน 17 ก.ค. 2563
ปกติ  แนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยการ 17 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  อบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กลุ่มนิเทศฯ 17 ก.ค. 2563
ปกติ  แนวทางการจัดการศึกษาให้นักเรียน ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ก.ค. 2563
ปกติ  การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ก.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 และพี่เลี้ยง เดือน มิ.ย. 63 จำนวน 7 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 16 ก.ค. 2563
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจคุณสมบัติก่อนประกาศรายชื่อ คผช. ว 16 กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  รายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 16 ก.ค. 2563
ปกติ  บรรจุและแต่งตัี้งผู้สอบแข่งขันได้ กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ก.ค. 2563
ปกติ  มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ก.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ประชุมการดำเนินโครงการ TFE (Teams For Education) กลุ่มนิเทศฯ 16 ก.ค. 2563
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจคุณสมบัติก่อนประกาศรายชื่อ คผช. ว 16 กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ก.ค. 2563
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 ก.ค. 2563
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 ก.ค. 2563
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 ก.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "๑๐๘ ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม" กลุ่มนิเทศฯ 16 ก.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 และพี่เลี้ยง เดือน มิ.ย. 63 จำนวน 31 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 15 ก.ค. 2563
ด่วนมาก  แก้ไขแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูล กลุ่มนิเทศฯ 15 ก.ค. 2563
ปกติ  แก้ไขแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองโดน กลุ่มนิเทศฯ 15 ก.ค. 2563
ปกติ  ประกาศเรื่องเล่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของกิน ของเล่น ของใช้ กลุ่มนิเทศฯ 15 ก.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ก.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ก.ค. 2563
ปกติ  ขออนุญาตซื้อใบเสร็จรับเงินลูกเสือ (ลส.๑๙) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ขอข้อมูลนักเรียนรหัส G และการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้นักเรียนกลุ่มนี้ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 15 ก.ค. 2563
ปกติ  ข้าราชการครูขอโอนไปดำรงตำแหน่งตามกฎหมายอื่น กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 ก.ค. 2563
ปกติ  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 ก.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองตาด กลุ่มนิเทศฯ 15 ก.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563 บ้านบุหัวช้าง กลุ่มนิเทศฯ 15 ก.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รักเมืองไทย กลุ่มนิเทศฯ 15 ก.ค. 2563
ปกติ  การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนจากโรงเรียนที่เกินเกณฑ์ไปกำหนดในโรงเรียนที่ต่ำกว่าเกณฑ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 ก.ค. 2563
ปกติ  การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ กลุ่มอำนวยการ 15 ก.ค. 2563
ปกติ  ส่งข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มอำนวยการ 15 ก.ค. 2563
ปกติ  แจ้งเวียนมาตรการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทยงศึกษาธิการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ก.ค. 2563
ปกติ  แจ้งยกเลิกแนวทางการจัดประชุม อบรม สัมมนา และจัดกิจกรรมต่าง ๆ กลุ่มอำนวยการ 15 ก.ค. 2563
ปกติ  การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การรายงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ 3/2563 หน่วยตรวจสอบภายใน 14 ก.ค. 2563
ปกติ  การเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ก.ค. 2563
ปกติ  ข้อมูลผู้ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ก.ค. 2563
ปกติ  ผลการดำเนินการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2 (กรกฎาคม – กันยายน 2563) กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 11 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Teleconference กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ก.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ก.ค. 2563
ปกติ  รบกวนส่งหนังสือขอหนังสือรับรองมาใหม่เนื่องจากเปิดอ่านไม่ได้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ก.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครการประกวดส่่ือการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 63 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลิป VD กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ก.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองไม้สัก กลุ่มนิเทศฯ 13 ก.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองใหญ่พัฒนา กลุ่มนิเทศฯ 13 ก.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไร่่แหลมทอง 2563 กลุ่มนิเทศฯ 13 ก.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านมาบกราด กลุ่มนิเทศฯ 13 ก.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนแขวนประชานุกูล 2563 กลุ่มนิเทศฯ 13 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  เชิญประชุมคัดเลือกกำหนดร่างขอบเขตงานและรายละเอียดลักษณะเฉพาะอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 13 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  เชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 13 ก.ค. 2563
ปกติ  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 ก.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 ก.ค. 2563
ปกติ  การเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (งบปกติ) กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 ก.ค. 2563
ปกติ  ขอยืมตัวลูกจ้างประจำตำแหน่ง ช่างไม้ ๔ กลุ่มอำนวยการ 10 ก.ค. 2563
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กลุ่มนิเทศฯ 9 ก.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 20 รร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ก.ค. 2563
ปกติ  ซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบและการปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูลบุคคลภาครัฐ กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 กลุ่มนิเทศฯ 9 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การอบรมเชิงปฏิบัติาการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. ( โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 5 กลุ่มนิเทศฯ 9 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโครงการงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำ กลุ่มนิเทศฯ 9 ก.ค. 2563
ปกติ  การส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ.2563 กลุ่มนิเทศฯ 9 ก.ค. 2563
ปกติ  แจ้งกำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มนิเทศฯ 9 ก.ค. 2563
ปกติ  แจ้งกำหนดการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT)ชั้นป.3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ป.1 ปี 2563 กลุ่มนิเทศฯ 9 ก.ค. 2563
ด่วนมาก  การโอนเงินงบประมาณโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ กลุ่มนิเทศฯ 9 ก.ค. 2563
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กลุ่มนิเทศฯ 9 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 ก.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าจ้างธุรการ 9,000 และ พี่เลี้ยง เดือน มิ.ย. 63 จำนวน 68 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 8 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขสัญญาจ้างธุรการ 9,000 ที่เข้าใหม่ โรงเรียนหนองขนาก กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 8 ก.ค. 2563
ปกติ  การดำเนินการประเมินมาตรฐานโรงเรียนสุจริต กลุ่มนิเทศฯ 8 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารส่งเบิกค่าจ้างธุรการ 9,000 เดือน มิ.ย. 63 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 8 ก.ค. 2563
ปกติ  ยกเลิกหลักฐานแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา(ปพ.๑ป) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 ก.ค. 2563
ปกติ  การจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูขั้นวิกฤต กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 ก.ค. 2563
ปกติ  เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม"สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี ๒๕๖๓ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 ก.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น กลุ่มนิเทศฯ 8 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี ๒๕๖๓ กลุ่มนิเทศฯ 8 ก.ค. 2563
ปกติ  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ.... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษา) กลุ่มนโยบายและแผน 8 ก.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนนักการปกติ,ธุรการโรงเรียน 9,000 , พี่เลี้ยง เดือน มิ.ย. 63 รอบที่ 1 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 3 ก.ค. 2563
ปกติ  การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 กลุ่มอำนวยการ 3 ก.ค. 2563
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ กลุ่มนิเทศฯ 3 ก.ค. 2563
ปกติ  ประชุาสัมพันธ์รับสมัครสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มนิเทศฯ 3 ก.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ร่วมสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือระบบเดซีเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต สำหรับคนตาบอดและผู้พิการทางการสื่อสิ่งพิมพ์ ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ก.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสี "แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้" ปี 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ก.ค. 2563
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2563 ระยะ 4 เดือน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 3 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งการสำรวจข้อมูล กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 3 ก.ค. 2563
ปกติ  แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ก.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การบริการวัสดุอุปกรณ์ป้องกันภัยไวรัส COVID - 19 กลุ่มอำนวยการ 3 ก.ค. 2563
ปกติ  แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัสถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ก.ค. 2563
ปกติ  แจ้งสนับสนุนบุคลากรแจ้งสนับสนุนบุคลากร CIT Talent ประจํา ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED และโครงการโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปปัญญา ประจําปีการศึ กลุ่มนิเทศฯ 3 ก.ค. 2563
ปกติ  การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ก.ค. 2563
ปกติ  การส่งเสริมและสนับสนุนดสนใช้และสวมผ้าไทย กลุ่มอำนวยการ 3 ก.ค. 2563
ปกติ  แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันและจัดซื้ออาหารเสริม(นม)กรณีนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฏร์หรือไม่มีสัญชาติไทย (เด็กรหัส G) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การรายงานการจ้างลูกจ้างจากเงินนอกงบประมาณที่จ่ายเงินสมทบการประกันสังคมในฐานะนายจ้าง กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 ก.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนิเทศฯ 2 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  รายงานผลการดำเนินการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2 (กรกฎาคม – กันยายน 2563) กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 ก.ค. 2563
ด่วน  การตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 2 ก.ค. 2563
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การนิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มนิเทศฯ 1 ก.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  รายงานข้อมูลเพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (ค.ค.ศ.) ของพนักงานราชการ และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 มิ.ย. 2563
ปกติ  เห็นชอบให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 มิ.ย. 2563
ปกติ  เห็นชอบให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 มิ.ย. 2563
ปกติ  เห็นชอบให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 มิ.ย. 2563
ปกติ  เห็นชอบให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 มิ.ย. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 มิ.ย. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 มิ.ย. 2563
ปกติ  เห็นชอบให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 มิ.ย. 2563
ปกติ  การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 ก.ค. 2563
ปกติ  มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำประปาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 ก.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงวิชาเอกในการดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การยกเลิกการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(รายการงบปีเดียว) กลุ่มนโยบายและแผน 1 ก.ค. 2563
ปกติ  การดำเนินการประเมินมาตรฐานโรงเรียนสุจริต กลุ่มนิเทศฯ 1 ก.ค. 2563
ปกติ  เผยแพร่สื่อออนไลน์E-bookสำหรับผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มนิเทศฯ 1 ก.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ตารางการสอบ CEFR ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มนิเทศฯ 1 ก.ค. 2563
ด่วน  การประชุมวางแผนงานคณะกรรมการสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) กลุ่มนิเทศฯ 1 ก.ค. 2563
ปกติ  การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 30 มิ.ย. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนลูกจ้าง เดือน มิ.ย. 63 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 30 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอข้อมูลลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (แบบใหม่) และยกเลิกแบบขอเดิม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 มิ.ย. 2563
ปกติ  การส่งแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อขอรับคูปองการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 มิ.ย. 2563
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจการกรองเลขประจำตัวประชาชน กรณีนักเรียนไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 มิ.ย. 2563
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุมัติการจบการศึกษาหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการให้คำปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 29 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนิเทศฯ 29 มิ.ย. 2563
ปกติ  การรายงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ 3/2563 หน่วยตรวจสอบภายใน 29 มิ.ย. 2563
ปกติ  การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 มิ.ย. 2563
ปกติ  เข้าร่วมแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล กลุ่มนิเทศฯ 26 มิ.ย. 2563
ปกติ  โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 มิ.ย. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มนิเทศฯ 26 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือในการติดตามและนำนักเรียนมารายงานตัวและเข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการเพิ่มทักษะ ด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดนครราชสีมา ที่ไม่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 มิ.ย. 2563
ปกติ  สำรวจรายชื่อครูฟิลิปปินส์ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 26 มิ.ย. 2563
ด่วนมาก  แจ้งหลักฐานการโอนเงิน งบเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 ร้อยละ 60ในส่วนของ30%ที่เหลือ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 26 มิ.ย. 2563
ด่วนมาก  สำรวจข้อมูลครูชาวต่างชาติ(ครูชาวฟิลิปปินส์) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 26 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 มิ.ย. 2563
ปกติ  แจ้งเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาสมรรถนครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 26 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  ขยายเวลาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย กลุ่มนิเทศฯ 26 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  เชิญชวนเข้าร่วมชมถ่ายทอดสดอบรมการใช้งานแฟตฟอร์ม กลุ่มนิเทศฯ 26 มิ.ย. 2563
ปกติ  โครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 มิ.ย. 2563
ปกติ  ส่งระเบียวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยการ 26 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน กลุ่มนิเทศฯ 25 มิ.ย. 2563
ปกติ  การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ กลุ่มนโยบายและแผน 25 มิ.ย. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน มิ.ย. 63 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 25 มิ.ย. 2563
ด่วนมาก  การกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนประชารัฐระยะที่ 3 กลุ่มนิเทศฯ 25 มิ.ย. 2563
ปกติ  การตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กลุ่มนโยบายและแผน 24 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรและข้อมูลหน่วยงาน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 24 มิ.ย. 2563
ด่วนมาก  การประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายวิชาการ สพป.นม.3 กลุ่มนิเทศฯ 23 มิ.ย. 2563
ปกติ  การรายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 มิ.ย. 2563
ปกติ  การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์ โควิด - ๑๙ กลุ่มอำนวยการ 24 มิ.ย. 2563
ปกติ  สำรวจข้อมูลครูชาวต่างชาติในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 24 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยการ 23 มิ.ย. 2563
ปกติ  เชิญประชุมคณะกรรมการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ e-bidding กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 23 มิ.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจสภาพอาคารที่เสนอขอสนับสนุนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มนโยบายและแผน 23 มิ.ย. 2563
ปกติ  การปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ตามมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา สายงานน กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 มิ.ย. 2563
ด่วนมาก  การเก็บข้อมูลจากสถานศึกษาในาการตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด กลุ่มนิเทศฯ 23 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  ซักซ้อมการขออนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 มิ.ย. 2563
ปกติ  มอบสื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 มิ.ย. 2563
ปกติ  การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 มิ.ย. 2563
ปกติ  แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 มิ.ย. 2563
ปกติ  แจ้งเอกสารเพิ่มเติม การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน รอบ 2 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 มิ.ย. 2563
ปกติ  การขออนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 มิ.ย. 2563
ปกติ  แจ้งการดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน รอบ 2 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความต้องการวิชาเอกพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 มิ.ย. 2563
ปกติ  โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 22 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 มิ.ย. 2563
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สะแกราชวิทยาคม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 มิ.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านลำเพียก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การแต่งตั้งกรรมการสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขออนุญาตใช้ประชุมตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 22 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุมตามโครงการเสนิมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 22 มิ.ย. 2563
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอเชิญคณะกรรมการกลุ่มเรียนรู้สาระภาษาไทยร่วมประชุมรับทราบการดำเนินงานฯ กลุ่มนิเทศฯ 20 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 มิ.ย. 2563
ปกติ  แก้ไขกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 19 มิ.ย. 2563
ปกติ  แนวทางการจัดตั้งกลุ่ม จัดตั้งกองลูกเสือและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 มิ.ย. 2563
ปกติ  การบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน อำเภอเสิงสาง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 มี.ค. 2563
ปกติ  การบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน อำเภอวังน้ำเขียว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 มี.ค. 2563
ปกติ  การบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 มี.ค. 2563
ปกติ  การบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน อำเภอครบุรี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 มี.ค. 2563
ปกติ  ข้อมูลลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  อนุญาตจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 มิ.ย. 2563
ปกติ  เร่งรัดการเบิกเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 19 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอเอกสารหลักฐานเพื่อการรายงานผลตรวจสอบการเงิน การบัญชีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 มิ.ย. 2563
ปกติ  แก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 มิ.ย. 2563
ปกติ  แก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 มิ.ย. 2563
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบ Video Confe กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 มิ.ย. 2563
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบ Video Confe กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 มิ.ย. 2563
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบ Video Confe กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 มิ.ย. 2563
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบ Video Confe กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 มิ.ย. 2563
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบ Video Confe กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 มิ.ย. 2563
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (13โรงเรียน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 มิ.ย. 2563
ปกติ  ข้อกำหนด ออกตามมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๐) กลุ่มอำนวยการ 18 มิ.ย. 2563
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 18 มิ.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 18 มิ.ย. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 และพี่เลี้ยง เดือน พ.ค. 63 จำนวน 3 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 18 มิ.ย. 2563
ปกติ  การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่าง กลุ่มอำนวยการ 18 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งสิ้นสุดการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 มิ.ย. 2563
ปกติ  การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด(๒๖ มิถุนายน)ประจำปี ๒๕๖๓ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  มอบทุนการศึกษา โครงการสู้วิกฤตให้น้องอิ่ม “คนละมือเพื่อมื้อน้อง” กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 มิ.ย. 2563
ปกติ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การเปิดเรียนและการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 มิ.ย. 2563
ปกติ  ส่งข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มอำนวยการ 18 มิ.ย. 2563
ปกติ  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ (COVID- 19) ในจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มอำนวยการ 18 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอขยายเวลาการสมัครร่วมกิจกรรมประกวดการเล่าเรื่อง "ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กลุ่มอำนวยการ 18 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  สำรวจการได้รับหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มนิเทศฯ 18 มิ.ย. 2563
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 มิ.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศฯ 18 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศฯ 18 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศฯ 18 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศฯ 18 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศฯ 18 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  ขยายเวลาการประกวดออกแบบมาสคอต "น้อง Coding" ภาคใต้โครงการพัฒนาสื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการคิด Coding Ambassador : CA กลุ่มนิเทศฯ 17 มิ.ย. 2563
ด่วน  โอนใบจัดสรร กลุ่มนิเทศฯ 17 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ กลุ่มนิเทศฯ 17 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอใช้สถานที่ กลุ่มนิเทศฯ 17 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม กลุ่มนิเทศฯ 17 มิ.ย. 2563
ด่วนมาก  ขอเปลี่ยนแปลงวันจัดประชุมติดตามการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 17 มิ.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร กลุ่มนิเทศฯ 17 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร กลุ่มนิเทศฯ 17 มิ.ย. 2563
ปกติ  การขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 มิ.ย. 2563
ปกติ  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยกาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การประชุมเชิงปฏิบัติการรองรับการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) และจัดทำเว๊บไซด์ของ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กลุ่มนิเทศฯ 15 มิ.ย. 2563
ปกติ  การนำหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กลุ่มนิเทศฯ 16 มิ.ย. 2563
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพภายในและเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ กลุ่มนิเทศฯ 16 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุมการเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มอำนวยการ 15 มิ.ย. 2563
ปกติ  การจ่ายใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 มิ.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 47 ร.ร. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 มิ.ย. 2563
ปกติ  การประชุมติดตามการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 16 มิ.ย. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 มิ.ย. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 มิ.ย. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 มิ.ย. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 และพี่เลี้ยง เดือน พ.ค. 63 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 15 มิ.ย. 2563
ด่วน  แจ้งการโอนเงินสมทบที่ขอคืนจากสำนักงานประกันสังคมของผู้ประกันตน ทุกโครงการ ประจำเดือน มี.ค. 63 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 15 มิ.ย. 2563
ปกติ  สำรวจและเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากรทางยุวกาชาดในพื้นที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการศึกษาแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน 15 มิ.ย. 2563
ปกติ  การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากรการประชุมปฏิบัติาการเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพภายใน กลุ่มนิเทศฯ 15 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพ กลุ่มนิเทศฯ 15 มิ.ย. 2563
ปกติ  การวิเคราะห์การทดสอบทางการศึกษาระัดบชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 15 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 มิ.ย. 2563
ปกติ  การจ้างนักการภารโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 มิ.ย. 2563
ปกติ  แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเ กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  สำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 กลุ่มนิเทศฯ 12 มิ.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกสันติสุข กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 มิ.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ม่วงแก้วฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนิเทศฯ 12 มิ.ย. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 และพี่เลี้ยง เดือน พ.ค. 63 จำนวน 15 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 12 มิ.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2563 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม กลุ่มนิเทศฯ 12 มิ.ย. 2563
ปกติ  รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ฯ กลุ่มนิเทศฯ 12 มิ.ย. 2563
ปกติ  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 มิ.ย. 2563
ปกติ  อนุญาตให้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา กลุ่มอำนวยการ 11 มิ.ย. 2563
ปกติ  ประกาศแต่งตั้งบุคลากร ICT Talent ภาครัฐ กลุ่มนิเทศฯ 11 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  สำรวจความต้องการรับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของประเทศ ในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (D กลุ่มนิเทศฯ 11 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความร่วมมือในการสำรวจและติดตามนักเรียนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับสมั กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กลุ่มนิเทศฯ 11 มิ.ย. 2563
ด่วนมาก  ส่งรายชื่อบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 11 มิ.ย. 2563
ปกติ  การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 มิ.ย. 2563
ปกติ  ยืนยันการรายงานโครงการอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 มิ.ย. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 และพี่เลี้ยง เดือน พ.ค. 63 จำนวน 10 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 10 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2563 ร้อยละ 60 ในส่ว กลุ่มนโยบายและแผน 10 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์โครงการ TFE (Teams For Education) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ 10 มิ.ย. 2563
ปกติ  แจ้งจัดสรรและอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 477 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 10 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการให้ยาน้ำเสริมธาตุเหล็กในโรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 มิ.ย. 2563
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่ประสบภัยธรรมชาติ กลุ่มนโยบายและแผน 10 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย/เลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ใน กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบ Video Conference กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 9 มิ.ย. 2563
ปกติ  ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 มิ.ย. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 บาท,พี่เลี้ยงเด็กพิการ เดือน พ.ค. 63 จำนวน 32 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 9 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอมอบหนังสือแนวปฏิบัติการจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายวิชาการ ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 กลุ่มนิเทศฯ 9 มิ.ย. 2563
ด่วนมาก  แจ้งกำหนดการขยายช่วงระยะเวลาจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย กลุ่มนิเทศฯ 9 มิ.ย. 2563
ปกติ  ถอนค่าปรับเป็นรายได้สถานศึกษา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 9 มิ.ย. 2563
ปกติ  ถอนค่าปรับเป็นรายได้สถานศึกษา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 9 มิ.ย. 2563
ปกติ  ถอนค่าปรับเป็นรายได้สถานศึกษา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 9 มิ.ย. 2563
ปกติ  ยกเลิกการปรับลดเวลาและวันทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน กลุ่มอำนวยการ 9 มิ.ย. 2563
ปกติ  การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ กลุ่มอำนวยการ 9 มิ.ย. 2563
ปกติ  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา(พสน.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 มิ.ย. 2563
ปกติ  แจ้งประกาศ นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยการ 9 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-learning)เรื่อง ทักษะกลไกการเคลื่อนไหวทางการกีฬา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 มิ.ย. 2563
ปกติ  กดยืนยันข้อมูลโครงการอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 มิ.ย. 2563
ปกติ  การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 มิ.ย. 2563
ปกติ  แนวปฏิบัติมนการฉีดพ่นสารเคมีแอลกอฮอล์ กลุ่มอำนวยการ 9 มิ.ย. 2563
ปกติ  มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease 2019 :COVID - 19) เพิ่มเติ กลุ่มอำนวยการ 9 มิ.ย. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 มิ.ย. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 มิ.ย. 2563
ปกติ  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 มิ.ย. 2563
ปกติ