ระดับความสำคัญ-->   ปกติ    ด่วน    ด่วนมาก    ด่วนที่สุด
รายการ กลุ่ม วันที่
ด่วนมาก  การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร ให้แก่ครูอาวุโส ประจำปี 2560 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 ส.ค. 2563
ปกติ  การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ส.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 รร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์เก็บสำรวจข้อมูลครู กลุ่มนิเทศฯ 3 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดอนแขวนประชานุกูล กลุ่มนิเทศฯ 3 ส.ค. 2563
ปกติ  การจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูขั้นวิกฤต กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 ส.ค. 2563
ปกติ  การบริหารอัตรากำลังในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 ส.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร กลุ่มนิเทศฯ 3 ส.ค. 2563
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 กลุ่มนิเทศฯ 3 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การประเมินระดับคุณภาพหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ กลุ่มนิเทศฯ 3 ส.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร กลุ่มนิเทศฯ 3 ส.ค. 2563
ปกติ  การประชุมดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ (กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวการเขียนข้อสอบรูปแบบอัตนัย) กลุ่มนิเทศฯ 31 ก.ค. 2563
ปกติ  ประชุมเตรียมดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศฯ กลุ่มนิเทศฯ 3 ส.ค. 2563
ปกติ  แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  รบกวนธุรการโรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี ส่งเอกสารลาออกของพนักงานราชการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 31 ก.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนลูกจ้าง เดือน ก.ค. 63 และธุรการ 9,000 มี.ค.- มิ.ย. 63 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 31 ก.ค. 2563
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ก.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย กลุ่มนิเทศฯ 31 ก.ค. 2563
ปกติ  การจัดการเรียนการสอน เน้นการอ่านออกเขียนได้ และการจัดกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ของโรงเรียนบูรณาการ ในการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด กลุ่มนิเทศฯ 31 ก.ค. 2563
ปกติ  การจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) รองรับสภาวะวิกฤตตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน กลุ่มอำนวยการ 31 ก.ค. 2563
ปกติ  การให้ความช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 กลุ่มอำนวยการ 31 ก.ค. 2563
ปกติ  การให้กู้ "โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2563" กลุ่มอำนวยการ 31 ก.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.รร.บ้านนางเหริญ กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ก.ค. 2563
ปกติ  ให้ขอยุติคดี กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ก.ค. 2563
ปกติ  ให้ขอยุติคดี กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ก.ค. 2563
ปกติ  การติดตามผลการดำเนินงาน และการตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 16 ก.ค. 2563
ปกติ  ตัวอย่างจ้างเหมาธุรการ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 30 ก.ค. 2563
ปกติ  รายชื่อสถานศึกษาที่รองรับการบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ค. 2563
ปกติ  ขอเชิญร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา กลุ่มอำนวยการ 30 ก.ค. 2563
ปกติ  การรับสมัครโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบท สพฐ. กลุ่มนิเทศฯ 30 ก.ค. 2563
ปกติ  ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมทดสอบความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) กลุ่มนิเทศฯ 30 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การผ่อนผันระยะเวลาในการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินจากสภานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 พ.ค. 2563
ปกติ  แจ้งผลการอนุมัติให้สามารถซื้อ ลส.๑๙ ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ก.ค. 2563
ปกติ  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถุาปนนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ก.ค. 2563
ปกติ  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาด้านมารยาทไทย กลุ่มนิเทศฯ 30 ก.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสี "เด็กไทยสู้ภัยโควิด" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 ก.ค. 2563
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์โครงการ HORSE Young Writer Awards ๒๐๒๐ ในหัวข้อ "รู้รักษ์...รู้สะสม"ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 ก.ค. 2563
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัย "Save Zone,No New Face (Youth Tubers) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 ก.ค. 2563
ปกติ  โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ ประจำปี 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 29 ก.ค. 2563
ปกติ  คู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ก.ค. 2563
ด่วนมาก  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ กลุ่มนิเทศฯ 29 ก.ค. 2563
ด่วนมาก  อบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายระดับอำเภอ (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีการศึกษา 2563 กลุ่มนิเทศฯ 29 ก.ค. 2563
ด่วนมาก  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านหนองรัง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ก.ค. 2563
ด่วนมาก  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านซับไทรทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ก.ค. 2563
ปกติ  การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 29 ก.ค. 2563
ปกติ  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาตามแผนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบผระเมินผลและนิเทศฯ กลุ่มนิเทศฯ 29 ก.ค. 2563
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (Coaching ครั้งที่ 1) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 24 ก.ค. 2563
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (Coaching ครั้งที่ 1) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 24 ก.ค. 2563
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ รร.บ้านปลายดาบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ก.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.รร.บ้านดอนแสนสุข กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ก.ค. 2563
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16)รร.บ้านคลองบง กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ก.ค. 2563
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) รร.วัดหลุมข้าว กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ก.ค. 2563
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) รร.บ้านหนองหินโคน กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ก.ค. 2563
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) รร.บ้านสระตะเคียน กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ก.ค. 2563
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ก.ค. 2563
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ก.ค. 2563
ปกติ  รับทราบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ก.ค. 2563
ปกติ  เห็นชอบให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ก.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ก.ค. 2563
ปกติ  การจัดทำฐานข้อมูลการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ก.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ก.ค. 2563
ปกติ  ประกาศ ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติ ตามประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทักเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๓) กลุ่มอำนวยการ 29 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ขอเลื่อนการประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ก.ค. 2563
ปกติ  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมแารแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 (COVID - 19) สำหรับบุคคฃที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดระยอง กลุ่มอำนวยการ 29 ก.ค. 2563
ปกติ  การปรับปรุงฐานข้อมูลสถานศึกษาของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ก.ค. 2563
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจการกรองเลขประจำตัวประชาชน กรณีนักเรียนไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ก.ค. 2563
ปกติ  ขอเชิญลูกจ้างประจำประชุม กลุ่มอำนวยการ 29 ก.ค. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ก.ค. 2563
ปกติ  การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยการ 24 ก.ค. 2563
ปกติ  แจ้งประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต กลุ่มนิเทศฯ 24 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนกรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 24 ก.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตการตั้งกลุ่มตั้งกองลูกเสือและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ประชุมเตรียมดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ (กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวการเขียนข้อสอบรูปแบบอัตนัย) กลุ่มนิเทศฯ 24 ก.ค. 2563
ปกติ  การประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาของโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ก.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการประกวดวาดภาพในโครงการเทศกาลศิลป์ร่วมสมัยโคราช Korat-battle กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ก.ค. 2563
ปกติ  โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ก.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะ ปี 63 ประเภทสิ่งประดิษฐ์ฺ หัวข้อ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(External lntegrity and Transparency Assessment : EIT ) กลุ่มนิเทศฯ 24 ก.ค. 2563
ปกติ  แจ้งมติมหาเถรสมาคม (กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2563) กลุ่มนิเทศฯ 24 ก.ค. 2563
ปกติ  การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ก.ค. 2563
ปกติ  แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๓ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ก.ค. 2563
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กลุ่มนิเทศฯ 24 ก.ค. 2563
ด่วนมาก  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านเฉลียง,บุหว้าฯ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ก.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน ก.ค. 63 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 24 ก.ค. 2563
ปกติ  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา(พสน.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ก.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 ก.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 ก.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 23 ก.ค. 2563
ปกติ  มอบอำนาจให้คอยระวังชี้แนวเขตแทน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 24 ก.ค. 2563
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 24 ก.ค. 2563
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 24 ก.ค. 2563
ปกติ  การขอปรับปรุงข้อมูลบุคลากรในระบบAMSS++ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 23 ก.ค. 2563
ด่วนมาก  การประชุมปฏิบัติการโครงการTFE (Teams For Education) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มนิเทศฯ 23 ก.ค. 2563
ปกติ  โครงการฝึกอบรมสร้างวิทยากรตัวคูณในการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 22 ก.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอบรมและยกเลิกการจัดสรรงบประมาณการจัดอบรมครูระบบทางไกลฯ กลุ่มนิเทศฯ 23 ก.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 23 ก.ค. 2563
ปกติ  แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 569 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 23 ก.ค. 2563
ด่วนมาก  ขอความร่วมมือส่งรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) กลุ่มนิเทศฯ 23 ก.ค. 2563
ปกติ  การจัดประชุม จัดอบรม หรือจัดงานในจังหวัดนครราชสีมา และการคัดกรองไข้ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ กลุ่มอำนวยการ 23 ก.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพภายนอกฯ กลุ่มนิเทศฯ 23 ก.ค. 2563
ปกติ  ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การเขียนผลงานและการคัดเลือกผลงานเขียนเพื่อตีพิมพ์ ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ก.ค. 2563
ปกติ  โครงการอบรมกติกา และวิธีการจัดการแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาไทย สำหรับครูอาจารย์และนักเรียน โดยวิทยากรระดับประเทศ กลุ่มนิเทศฯ 23 ก.ค. 2563
ปกติ  การประกวดผลงาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษาเพื่อนําเสนอ ในงานสัมมนาวิชาการครบรอบ ๑๐ ปี “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาที กลุ่มนิเทศฯ 23 ก.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 23 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งกําหนดการขยายช่วงระยะเวลาในการจัดทําระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ กลุ่มนิเทศฯ 23 ก.ค. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แบบสอบถามเรื่ององค์ประกอบสมรรถนะเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ภายใต้โครงการโรงเรียนประชารัฐ กลุ่มนิเทศฯ 22 ก.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนพี่เลี้ยง,ธุรการ 9,000 บาท เดือน มิ.ย. 63 จำนวน 3 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 22 ก.ค. 2563
ปกติ  การแจ้งแนวปฏิบัติและการสำรวจข้อมูลสำหรับการขอหนังสือรับรองเข้าราชอาณาจักรของชาวต่างชาติ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 22 ก.ค. 2563
ปกติ  โครงการฝึกอบรมสร้างวิทยากรตัวคูณในการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 22 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้” ปีการศึกษา ๒๕๖๓ กลุ่มนิเทศฯ 22 ก.ค. 2563
ปกติ  ยกเลิกหลักฐานแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (ปพ.๑:ป) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ก.ค. 2563
ปกติ  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูสู่ครูมืออาชีพ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 มิ.ย. 2563
ปกติ  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูสู่ครูมืออาชีพ ประจำปี 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 มิ.ย. 2563
ปกติ  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูสู่ครูมืออาชีพ ประจำปี 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 มิ.ย. 2563
ด่วนมาก  การนิเทศ ติดตามการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ กลุ่มนิเทศฯ 22 ก.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน กลุ่มอำนวยการ 22 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การสำรวจสถานศึกษาที่มีโครงการช่วยเหลือและให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนได้ศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ก.ค. 2563
ปกติ  ขยายเวลาการประกวดภาพ ในโครงการเทศกาลศิลป์ร่วมสมัยโคราช kotat-battle กลุ่มนิเทศฯ 22 ก.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชุมชนบ้านเสิงสาง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ก.ค. 2563
ปกติ  ตอบแบบสอบถามการวิเคราะห์การดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนิเทศฯ 21 ก.ค. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ก.ค. 2563
ปกติ  การจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ติดตามการส่งเล่มรายงานประจําปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 21 ก.ค. 2563
ด่วน  คัดเลือกและกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 21 ก.ค. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ก.ค. 2563
ปกติ  การสำรวจเพื่อประเมินการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ทางไกลในประเทศไทยสำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนิเทศฯ 21 ก.ค. 2563
ปกติ  ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมค่ายอบรมเข้มทางวิชาการ เพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ฯ กลุ่มนิเทศฯ 21 ก.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๓ กลุ่มนิเทศฯ 21 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามสภาพการดำเนินงาน การรวม และการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนโยบายและแผน 21 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การรายงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ 3/2563 หน่วยตรวจสอบภายใน 21 ก.ค. 2563
ด่วนมาก  การประชุมคณะกรรมการสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.ค. 2563
ปกติ  มอบสื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ก.ค. 2563
ด่วน  ขอให้รวบรวมข้อมูลและกำชับในการปฏิบัติหน้าที่ กฎหมายและคดี 20 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดทุ่งจาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ก.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองขนาก กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ม่วงแก้ววิทยาคาร กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองล้างช้าง กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองโดน กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังตะเคียน กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านอังโอน-ห้วยทราย กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสันติสุข กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านตะขบ กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.ค. 2563
ด่วน  แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.ค. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ก.ค. 2563
ด่วนมาก  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 รร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งส่งเอกสารเบิกค่าตอบแทนธุรการโรงเรียนบ้านวังหมี กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 20 ก.ค. 2563
ปกติ  การแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ราชพัสดุเขาหัวแหวน (เพิ่มเติม) กลุ่มอำนวยการ 20 ก.ค. 2563
ปกติ  การแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ราชพัสดุเขาหัวแหวน กลุ่มอำนวยการ 20 ก.ค. 2563
ด่วน  แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การแข่งขันจรวดน้ำ (ประเภทยิง) กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.ค. 2563
ด่วน  ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งธุรการโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 เกี่ยวกับสอบบรรจุครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 20 ก.ค. 2563
ปกติ  ผลสอบ O-NET,NT,RT ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.ค. 2563
ปกติ  การเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ก.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการให้มีวิทยะฐานะชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ก.ค. 2563
ปกติ  ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ (ศคพ.) และการประชุมรับนโยบายการขับเค กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  รายงานข้อมูลการจัดสรรงบประมาณปีพ.ศ.2563 ค่าบริหารจัดการรถรับ-ส่ง นักเรียน กลุ่มนโยบายและแผน 17 ก.ค. 2563
ปกติ  แนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยการ 17 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  อบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กลุ่มนิเทศฯ 17 ก.ค. 2563
ปกติ  แนวทางการจัดการศึกษาให้นักเรียน ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ก.ค. 2563
ปกติ  การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ก.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 และพี่เลี้ยง เดือน มิ.ย. 63 จำนวน 7 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 16 ก.ค. 2563
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจคุณสมบัติก่อนประกาศรายชื่อ คผช. ว 16 กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  รายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 16 ก.ค. 2563
ปกติ  บรรจุและแต่งตัี้งผู้สอบแข่งขันได้ กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ก.ค. 2563
ปกติ  มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ก.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ประชุมการดำเนินโครงการ TFE (Teams For Education) กลุ่มนิเทศฯ 16 ก.ค. 2563
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจคุณสมบัติก่อนประกาศรายชื่อ คผช. ว 16 กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ก.ค. 2563
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 ก.ค. 2563
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 ก.ค. 2563
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 ก.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "๑๐๘ ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม" กลุ่มนิเทศฯ 16 ก.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 และพี่เลี้ยง เดือน มิ.ย. 63 จำนวน 31 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 15 ก.ค. 2563
ด่วนมาก  แก้ไขแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูล กลุ่มนิเทศฯ 15 ก.ค. 2563
ปกติ  แก้ไขแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองโดน กลุ่มนิเทศฯ 15 ก.ค. 2563
ปกติ  ประกาศเรื่องเล่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของกิน ของเล่น ของใช้ กลุ่มนิเทศฯ 15 ก.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ก.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ก.ค. 2563
ปกติ  ขออนุญาตซื้อใบเสร็จรับเงินลูกเสือ (ลส.๑๙) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ขอข้อมูลนักเรียนรหัส G และการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้นักเรียนกลุ่มนี้ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 15 ก.ค. 2563
ปกติ  ข้าราชการครูขอโอนไปดำรงตำแหน่งตามกฎหมายอื่น กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 ก.ค. 2563
ปกติ  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 ก.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองตาด กลุ่มนิเทศฯ 15 ก.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563 บ้านบุหัวช้าง กลุ่มนิเทศฯ 15 ก.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รักเมืองไทย กลุ่มนิเทศฯ 15 ก.ค. 2563
ปกติ  การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนจากโรงเรียนที่เกินเกณฑ์ไปกำหนดในโรงเรียนที่ต่ำกว่าเกณฑ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 ก.ค. 2563
ปกติ  การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ กลุ่มอำนวยการ 15 ก.ค. 2563
ปกติ  ส่งข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มอำนวยการ 15 ก.ค. 2563
ปกติ  แจ้งเวียนมาตรการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทยงศึกษาธิการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ก.ค. 2563
ปกติ  แจ้งยกเลิกแนวทางการจัดประชุม อบรม สัมมนา และจัดกิจกรรมต่าง ๆ กลุ่มอำนวยการ 15 ก.ค. 2563
ปกติ  การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การรายงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ 3/2563 หน่วยตรวจสอบภายใน 14 ก.ค. 2563
ปกติ  การเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ก.ค. 2563
ปกติ  ข้อมูลผู้ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ก.ค. 2563
ปกติ  ผลการดำเนินการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2 (กรกฎาคม – กันยายน 2563) กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 11 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Teleconference กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ก.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ก.ค. 2563
ปกติ  รบกวนส่งหนังสือขอหนังสือรับรองมาใหม่เนื่องจากเปิดอ่านไม่ได้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ก.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครการประกวดส่่ือการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 63 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลิป VD กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ก.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองไม้สัก กลุ่มนิเทศฯ 13 ก.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองใหญ่พัฒนา กลุ่มนิเทศฯ 13 ก.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไร่่แหลมทอง 2563 กลุ่มนิเทศฯ 13 ก.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านมาบกราด กลุ่มนิเทศฯ 13 ก.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนแขวนประชานุกูล 2563 กลุ่มนิเทศฯ 13 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  เชิญประชุมคัดเลือกกำหนดร่างขอบเขตงานและรายละเอียดลักษณะเฉพาะอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 13 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  เชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 13 ก.ค. 2563
ปกติ  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 ก.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 ก.ค. 2563
ปกติ  การเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (งบปกติ) กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 ก.ค. 2563
ปกติ  ขอยืมตัวลูกจ้างประจำตำแหน่ง ช่างไม้ ๔ กลุ่มอำนวยการ 10 ก.ค. 2563
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กลุ่มนิเทศฯ 9 ก.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 20 รร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ก.ค. 2563
ปกติ  ซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบและการปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูลบุคคลภาครัฐ กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 กลุ่มนิเทศฯ 9 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การอบรมเชิงปฏิบัติาการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. ( โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 5 กลุ่มนิเทศฯ 9 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโครงการงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำ กลุ่มนิเทศฯ 9 ก.ค. 2563
ปกติ  การส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ.2563 กลุ่มนิเทศฯ 9 ก.ค. 2563
ปกติ  แจ้งกำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มนิเทศฯ 9 ก.ค. 2563
ปกติ  แจ้งกำหนดการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT)ชั้นป.3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ป.1 ปี 2563 กลุ่มนิเทศฯ 9 ก.ค. 2563
ด่วนมาก  การโอนเงินงบประมาณโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ กลุ่มนิเทศฯ 9 ก.ค. 2563
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กลุ่มนิเทศฯ 9 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 ก.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าจ้างธุรการ 9,000 และ พี่เลี้ยง เดือน มิ.ย. 63 จำนวน 68 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 8 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขสัญญาจ้างธุรการ 9,000 ที่เข้าใหม่ โรงเรียนหนองขนาก กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 8 ก.ค. 2563
ปกติ  การดำเนินการประเมินมาตรฐานโรงเรียนสุจริต กลุ่มนิเทศฯ 8 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารส่งเบิกค่าจ้างธุรการ 9,000 เดือน มิ.ย. 63 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 8 ก.ค. 2563
ปกติ  ยกเลิกหลักฐานแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา(ปพ.๑ป) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 ก.ค. 2563
ปกติ  การจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูขั้นวิกฤต กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 ก.ค. 2563
ปกติ  เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม"สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี ๒๕๖๓ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 ก.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น กลุ่มนิเทศฯ 8 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี ๒๕๖๓ กลุ่มนิเทศฯ 8 ก.ค. 2563
ปกติ  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ.... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษา) กลุ่มนโยบายและแผน 8 ก.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนนักการปกติ,ธุรการโรงเรียน 9,000 , พี่เลี้ยง เดือน มิ.ย. 63 รอบที่ 1 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 3 ก.ค. 2563
ปกติ  การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 กลุ่มอำนวยการ 3 ก.ค. 2563
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ กลุ่มนิเทศฯ 3 ก.ค. 2563
ปกติ  ประชุาสัมพันธ์รับสมัครสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มนิเทศฯ 3 ก.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ร่วมสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือระบบเดซีเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต สำหรับคนตาบอดและผู้พิการทางการสื่อสิ่งพิมพ์ ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ก.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสี "แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้" ปี 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ก.ค. 2563
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2563 ระยะ 4 เดือน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 3 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งการสำรวจข้อมูล กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 3 ก.ค. 2563
ปกติ  แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ก.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การบริการวัสดุอุปกรณ์ป้องกันภัยไวรัส COVID - 19 กลุ่มอำนวยการ 3 ก.ค. 2563
ปกติ  แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัสถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ก.ค. 2563
ปกติ  แจ้งสนับสนุนบุคลากรแจ้งสนับสนุนบุคลากร CIT Talent ประจํา ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED และโครงการโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปปัญญา ประจําปีการศึ กลุ่มนิเทศฯ 3 ก.ค. 2563
ปกติ  การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ก.ค. 2563
ปกติ  การส่งเสริมและสนับสนุนดสนใช้และสวมผ้าไทย กลุ่มอำนวยการ 3 ก.ค. 2563
ปกติ  แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันและจัดซื้ออาหารเสริม(นม)กรณีนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฏร์หรือไม่มีสัญชาติไทย (เด็กรหัส G) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การรายงานการจ้างลูกจ้างจากเงินนอกงบประมาณที่จ่ายเงินสมทบการประกันสังคมในฐานะนายจ้าง กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 ก.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนิเทศฯ 2 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด  รายงานผลการดำเนินการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2 (กรกฎาคม – กันยายน 2563) กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 ก.ค. 2563
ด่วน  การตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 2 ก.ค. 2563
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การนิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มนิเทศฯ 1 ก.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  รายงานข้อมูลเพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (ค.ค.ศ.) ของพนักงานราชการ และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 มิ.ย. 2563
ปกติ  เห็นชอบให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 มิ.ย. 2563
ปกติ  เห็นชอบให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 มิ.ย. 2563
ปกติ  เห็นชอบให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 มิ.ย. 2563
ปกติ  เห็นชอบให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 มิ.ย. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 มิ.ย. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 มิ.ย. 2563
ปกติ  เห็นชอบให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 มิ.ย. 2563
ปกติ  การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 ก.ค. 2563
ปกติ  มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำประปาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 ก.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงวิชาเอกในการดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การยกเลิกการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(รายการงบปีเดียว) กลุ่มนโยบายและแผน 1 ก.ค. 2563
ปกติ  การดำเนินการประเมินมาตรฐานโรงเรียนสุจริต กลุ่มนิเทศฯ 1 ก.ค. 2563
ปกติ  เผยแพร่สื่อออนไลน์E-bookสำหรับผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มนิเทศฯ 1 ก.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ตารางการสอบ CEFR ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มนิเทศฯ 1 ก.ค. 2563
ด่วน  การประชุมวางแผนงานคณะกรรมการสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) กลุ่มนิเทศฯ 1 ก.ค. 2563
ปกติ  การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 30 มิ.ย. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนลูกจ้าง เดือน มิ.ย. 63 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 30 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอข้อมูลลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (แบบใหม่) และยกเลิกแบบขอเดิม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 มิ.ย. 2563
ปกติ  การส่งแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อขอรับคูปองการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 มิ.ย. 2563
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจการกรองเลขประจำตัวประชาชน กรณีนักเรียนไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 มิ.ย. 2563
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุมัติการจบการศึกษาหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการให้คำปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 29 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนิเทศฯ 29 มิ.ย. 2563
ปกติ  การรายงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ 3/2563 หน่วยตรวจสอบภายใน 29 มิ.ย. 2563
ปกติ  การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 มิ.ย. 2563
ปกติ  เข้าร่วมแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล กลุ่มนิเทศฯ 26 มิ.ย. 2563
ปกติ  โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 มิ.ย. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มนิเทศฯ 26 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือในการติดตามและนำนักเรียนมารายงานตัวและเข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการเพิ่มทักษะ ด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดนครราชสีมา ที่ไม่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 มิ.ย. 2563
ปกติ  สำรวจรายชื่อครูฟิลิปปินส์ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 26 มิ.ย. 2563
ด่วนมาก  แจ้งหลักฐานการโอนเงิน งบเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 ร้อยละ 60ในส่วนของ30%ที่เหลือ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 26 มิ.ย. 2563
ด่วนมาก  สำรวจข้อมูลครูชาวต่างชาติ(ครูชาวฟิลิปปินส์) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 26 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 มิ.ย. 2563
ปกติ  แจ้งเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาสมรรถนครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 26 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  ขยายเวลาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย กลุ่มนิเทศฯ 26 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  เชิญชวนเข้าร่วมชมถ่ายทอดสดอบรมการใช้งานแฟตฟอร์ม กลุ่มนิเทศฯ 26 มิ.ย. 2563
ปกติ  โครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 มิ.ย. 2563
ปกติ  ส่งระเบียวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยการ 26 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน กลุ่มนิเทศฯ 25 มิ.ย. 2563
ปกติ  การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ กลุ่มนโยบายและแผน 25 มิ.ย. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน มิ.ย. 63 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 25 มิ.ย. 2563
ด่วนมาก  การกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนประชารัฐระยะที่ 3 กลุ่มนิเทศฯ 25 มิ.ย. 2563
ปกติ  การตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กลุ่มนโยบายและแผน 24 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรและข้อมูลหน่วยงาน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 24 มิ.ย. 2563
ด่วนมาก  การประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายวิชาการ สพป.นม.3 กลุ่มนิเทศฯ 23 มิ.ย. 2563
ปกติ  การรายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 มิ.ย. 2563
ปกติ  การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์ โควิด - ๑๙ กลุ่มอำนวยการ 24 มิ.ย. 2563
ปกติ  สำรวจข้อมูลครูชาวต่างชาติในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 24 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยการ 23 มิ.ย. 2563
ปกติ  เชิญประชุมคณะกรรมการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ e-bidding กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 23 มิ.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจสภาพอาคารที่เสนอขอสนับสนุนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มนโยบายและแผน 23 มิ.ย. 2563
ปกติ  การปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ตามมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา สายงานน กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 มิ.ย. 2563
ด่วนมาก  การเก็บข้อมูลจากสถานศึกษาในาการตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด กลุ่มนิเทศฯ 23 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  ซักซ้อมการขออนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 มิ.ย. 2563
ปกติ  มอบสื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 มิ.ย. 2563
ปกติ  การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 มิ.ย. 2563
ปกติ  แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 มิ.ย. 2563
ปกติ  แจ้งเอกสารเพิ่มเติม การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน รอบ 2 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 มิ.ย. 2563
ปกติ  การขออนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 มิ.ย. 2563
ปกติ  แจ้งการดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน รอบ 2 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความต้องการวิชาเอกพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 มิ.ย. 2563
ปกติ  โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 22 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 มิ.ย. 2563
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สะแกราชวิทยาคม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 มิ.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านลำเพียก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การแต่งตั้งกรรมการสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขออนุญาตใช้ประชุมตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 22 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุมตามโครงการเสนิมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 22 มิ.ย. 2563
ปกติ  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอเชิญคณะกรรมการกลุ่มเรียนรู้สาระภาษาไทยร่วมประชุมรับทราบการดำเนินงานฯ กลุ่มนิเทศฯ 20 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 มิ.ย. 2563
ปกติ  แก้ไขกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 19 มิ.ย. 2563
ปกติ  แนวทางการจัดตั้งกลุ่ม จัดตั้งกองลูกเสือและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 มิ.ย. 2563
ปกติ  การบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน อำเภอเสิงสาง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 มี.ค. 2563
ปกติ  การบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน อำเภอวังน้ำเขียว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 มี.ค. 2563
ปกติ  การบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 มี.ค. 2563
ปกติ  การบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน อำเภอครบุรี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 มี.ค. 2563
ปกติ  ข้อมูลลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  อนุญาตจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 มิ.ย. 2563
ปกติ  เร่งรัดการเบิกเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 19 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอเอกสารหลักฐานเพื่อการรายงานผลตรวจสอบการเงิน การบัญชีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 มิ.ย. 2563
ปกติ  แก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 มิ.ย. 2563
ปกติ  แก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 มิ.ย. 2563
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบ Video Confe กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 มิ.ย. 2563
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบ Video Confe กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 มิ.ย. 2563
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบ Video Confe กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 มิ.ย. 2563
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบ Video Confe กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 มิ.ย. 2563
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบ Video Confe กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 มิ.ย. 2563
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (13โรงเรียน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 มิ.ย. 2563
ปกติ  ข้อกำหนด ออกตามมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๐) กลุ่มอำนวยการ 18 มิ.ย. 2563
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 18 มิ.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 18 มิ.ย. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 และพี่เลี้ยง เดือน พ.ค. 63 จำนวน 3 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 18 มิ.ย. 2563
ปกติ  การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่าง กลุ่มอำนวยการ 18 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งสิ้นสุดการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 มิ.ย. 2563
ปกติ  การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด(๒๖ มิถุนายน)ประจำปี ๒๕๖๓ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  มอบทุนการศึกษา โครงการสู้วิกฤตให้น้องอิ่ม “คนละมือเพื่อมื้อน้อง” กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 มิ.ย. 2563
ปกติ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การเปิดเรียนและการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 มิ.ย. 2563
ปกติ  ส่งข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มอำนวยการ 18 มิ.ย. 2563
ปกติ  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ (COVID- 19) ในจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มอำนวยการ 18 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอขยายเวลาการสมัครร่วมกิจกรรมประกวดการเล่าเรื่อง "ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กลุ่มอำนวยการ 18 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  สำรวจการได้รับหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มนิเทศฯ 18 มิ.ย. 2563
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 มิ.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศฯ 18 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศฯ 18 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศฯ 18 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศฯ 18 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศฯ 18 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  ขยายเวลาการประกวดออกแบบมาสคอต "น้อง Coding" ภาคใต้โครงการพัฒนาสื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการคิด Coding Ambassador : CA กลุ่มนิเทศฯ 17 มิ.ย. 2563
ด่วน  โอนใบจัดสรร กลุ่มนิเทศฯ 17 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ กลุ่มนิเทศฯ 17 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอใช้สถานที่ กลุ่มนิเทศฯ 17 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม กลุ่มนิเทศฯ 17 มิ.ย. 2563
ด่วนมาก  ขอเปลี่ยนแปลงวันจัดประชุมติดตามการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 17 มิ.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร กลุ่มนิเทศฯ 17 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร กลุ่มนิเทศฯ 17 มิ.ย. 2563
ปกติ  การขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 มิ.ย. 2563
ปกติ  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยกาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การประชุมเชิงปฏิบัติการรองรับการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) และจัดทำเว๊บไซด์ของ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กลุ่มนิเทศฯ 15 มิ.ย. 2563
ปกติ  การนำหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กลุ่มนิเทศฯ 16 มิ.ย. 2563
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพภายในและเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ กลุ่มนิเทศฯ 16 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุมการเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มอำนวยการ 15 มิ.ย. 2563
ปกติ  การจ่ายใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 มิ.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 47 ร.ร. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 มิ.ย. 2563
ปกติ  การประชุมติดตามการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 16 มิ.ย. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 มิ.ย. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 มิ.ย. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 มิ.ย. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 และพี่เลี้ยง เดือน พ.ค. 63 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 15 มิ.ย. 2563
ด่วน  แจ้งการโอนเงินสมทบที่ขอคืนจากสำนักงานประกันสังคมของผู้ประกันตน ทุกโครงการ ประจำเดือน มี.ค. 63 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 15 มิ.ย. 2563
ปกติ  สำรวจและเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากรทางยุวกาชาดในพื้นที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการศึกษาแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน 15 มิ.ย. 2563
ปกติ  การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากรการประชุมปฏิบัติาการเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพภายใน กลุ่มนิเทศฯ 15 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพ กลุ่มนิเทศฯ 15 มิ.ย. 2563
ปกติ  การวิเคราะห์การทดสอบทางการศึกษาระัดบชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 15 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 มิ.ย. 2563
ปกติ  การจ้างนักการภารโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 มิ.ย. 2563
ปกติ  แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเ กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  สำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 กลุ่มนิเทศฯ 12 มิ.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกสันติสุข กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 มิ.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ม่วงแก้วฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนิเทศฯ 12 มิ.ย. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 และพี่เลี้ยง เดือน พ.ค. 63 จำนวน 15 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 12 มิ.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2563 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม กลุ่มนิเทศฯ 12 มิ.ย. 2563
ปกติ  รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ฯ กลุ่มนิเทศฯ 12 มิ.ย. 2563
ปกติ  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 มิ.ย. 2563
ปกติ  อนุญาตให้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา กลุ่มอำนวยการ 11 มิ.ย. 2563
ปกติ  ประกาศแต่งตั้งบุคลากร ICT Talent ภาครัฐ กลุ่มนิเทศฯ 11 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  สำรวจความต้องการรับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของประเทศ ในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (D กลุ่มนิเทศฯ 11 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความร่วมมือในการสำรวจและติดตามนักเรียนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับสมั กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กลุ่มนิเทศฯ 11 มิ.ย. 2563
ด่วนมาก  ส่งรายชื่อบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 11 มิ.ย. 2563
ปกติ  การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 มิ.ย. 2563
ปกติ  ยืนยันการรายงานโครงการอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 มิ.ย. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 และพี่เลี้ยง เดือน พ.ค. 63 จำนวน 10 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 10 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2563 ร้อยละ 60 ในส่ว กลุ่มนโยบายและแผน 10 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์โครงการ TFE (Teams For Education) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ 10 มิ.ย. 2563
ปกติ  แจ้งจัดสรรและอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 477 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 10 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการให้ยาน้ำเสริมธาตุเหล็กในโรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 มิ.ย. 2563
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่ประสบภัยธรรมชาติ กลุ่มนโยบายและแผน 10 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย/เลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ใน กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบ Video Conference กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 9 มิ.ย. 2563
ปกติ  ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 มิ.ย. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 บาท,พี่เลี้ยงเด็กพิการ เดือน พ.ค. 63 จำนวน 32 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 9 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอมอบหนังสือแนวปฏิบัติการจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายวิชาการ ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 กลุ่มนิเทศฯ 9 มิ.ย. 2563
ด่วนมาก  แจ้งกำหนดการขยายช่วงระยะเวลาจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย กลุ่มนิเทศฯ 9 มิ.ย. 2563
ปกติ  ถอนค่าปรับเป็นรายได้สถานศึกษา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 9 มิ.ย. 2563
ปกติ  ถอนค่าปรับเป็นรายได้สถานศึกษา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 9 มิ.ย. 2563
ปกติ  ถอนค่าปรับเป็นรายได้สถานศึกษา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 9 มิ.ย. 2563
ปกติ  ยกเลิกการปรับลดเวลาและวันทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน กลุ่มอำนวยการ 9 มิ.ย. 2563
ปกติ  การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ กลุ่มอำนวยการ 9 มิ.ย. 2563
ปกติ  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา(พสน.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 มิ.ย. 2563
ปกติ  แจ้งประกาศ นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยการ 9 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-learning)เรื่อง ทักษะกลไกการเคลื่อนไหวทางการกีฬา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 มิ.ย. 2563
ปกติ  กดยืนยันข้อมูลโครงการอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 มิ.ย. 2563
ปกติ  การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 มิ.ย. 2563
ปกติ  แนวปฏิบัติมนการฉีดพ่นสารเคมีแอลกอฮอล์ กลุ่มอำนวยการ 9 มิ.ย. 2563
ปกติ  มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease 2019 :COVID - 19) เพิ่มเติ กลุ่มอำนวยการ 9 มิ.ย. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 มิ.ย. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 มิ.ย. 2563
ปกติ  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 มิ.ย. 2563
ปกติ  การผลิตสื่อโฆษณาโทรทัสน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ (โควิ-๑๙) กลุ่มอำนวยการ 8 มิ.ย. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน,พี่เลี้ยง เดือน พ.ค. 63 จำนวน 73 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 8 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ถึงโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ 8 มิ.ย. 2563
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การสำรวจการได้รับหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ 8 มิ.ย. 2563
ปกติ  การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุมการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนในช่วงของการเกิดโรคไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) กลุ่มอำนวยการ 8 มิ.ย. 2563
ปกติ  กดยืนยันข้อมูลอาหารเสริม(นม) โรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไสรัสโคโรน่า2019(COVID_19) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 5 มิ.ย. 2563
ด่วน  ตัวอย่างสัญญาจ้างเหมาครูผู้ทรง,ธุรการโรงเรียน,พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนใดที่จะทำสัญญาจ้างค่ะ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 6 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C กลุ่มนโยบายและแผน 5 มิ.ย. 2563
ปกติ  แจ้งให้ติดต่อขอรับบัตร กลุ่มอำนวยการ 5 มิ.ย. 2563
ปกติ  แบบสำรวจความพร้อมการเรียนทางไกลของโรงเรียนขนาดเล็ก(ข้อมูลไม่ครบ) กลุ่มนิเทศฯ 4 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 มิ.ย. 2563
ปกติ  แนวทางการจัดการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ในสถานการณ์ Covid-19 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 มิ.ย. 2563
ปกติ  เชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 4 มิ.ย. 2563
ปกติ  เชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 4 มิ.ย. 2563
ปกติ  เชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 4 มิ.ย. 2563
ปกติ  เชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 4 มิ.ย. 2563
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 4 มิ.ย. 2563
ปกติ  แบบสำรวจความพร้อมการเรียนทางไกลของโรงเรียนขนาดเล็ก(เพิ่มข้อมูล) กลุ่มนิเทศฯ 4 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอมอบหนังสือมารยาทไทย มารยาทในสังคมสำหรับโรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การสำรวจความพร้อมการเรียนทางไกลของโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่สามารถเรียนจากบ้านได้(Learn From Home) กลุ่มนิเทศฯ 2 มิ.ย. 2563
ปกติ  การจ้างนักการภารโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 มิ.ย. 2563
ปกติ  การประชุมโครงการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 มิ.ย. 2563
ปกติ  การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 มิ.ย. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 มิ.ย. 2563
ปกติ  ข้าราชการครูถึงแก่กรรม กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 มิ.ย. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 มิ.ย. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 มิ.ย. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนเรียกผู้ขึ้นบัญชีลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมลำดับถัดไป กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  ชี้แจงรายการการเรียนการสอนและปรับผังรายการออกอากาศการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)ระดับประถมศึกษาและมั กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 2 มิ.ย. 2563
ปกติ  แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับคุณวุฒิในประเทศ กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 มิ.ย. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด  รายงานข้อมูลงบประมาณปี 2563 ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ กลุ่มนโยบายและแผน 2 มิ.ย. 2563
ปกติ  ขอความร่วมมือในการสำรวจและติดตามนักเรียนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับสมั กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 มิ.ย. 2563
ปกติ  แจ้งงดการจัดกิจกรรมมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563 กลุ่มนิเทศฯ 2 มิ.ย. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่ 4 พุทธศักราช 2563 กลุ่มนิเทศฯ 2 มิ.ย. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 มิ.ย. 2563
ปกติ  การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 มิ.ย. 2563
ปกติ  การรับ "ตู้ปันสุข" จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มอำนวยการ 1 มิ.ย. 2563
ปกติ  การสมัครสมาชิกสวนพฤษศาสตร์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 มิ.ย. 2563
ปกติ  ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 มิ.ย. 2563
ปกติ  การยกเลิกการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย กรณีโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พศ.๒๕๔๗ ทุกประเภท กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 มิ.ย. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนลูกจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 28 พ.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้ดำเนินการจัดกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ 30 พ.ค. 2563
ปกติ  สำรวจความต้องการวิชาเอกแทนตำแหน่งที่ว่าง กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 พ.ค. 2563
ปกติ  แจ้งข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มอำนวยการ 29 พ.ค. 2563
ปกติ  ขอความร่วมมือกรอกแบบรายงานการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 พ.ค. 2563
ปกติ  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยหน่วยสนับสนุนการสอนออนไลน์ มีความประสงค์จะเก็บข้อมูล ของบุคลากรสังกัดโรงเรียน สพป.นม.1-7 / สพม.31 และ กลุ่มนิเทศฯ 29 พ.ค. 2563
ปกติ  การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ กลุ่มอำนวยการ 29 พ.ค. 2563
ปกติ  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับโรงเรียนที่ประสอบอุบัติภัย กลุ่มนโยบายและแผน 29 พ.ค. 2563
ปกติ  เชิญชวนเยาวชนส่งเรียงความเข้าร่วมการประกวดเรียงความนานาชาติ กลุ่มนิเทศฯ 29 พ.ค. 2563
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ www.thailandlearning.org กลุ่มนิเทศฯ 29 พ.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 พ.ค. 2563
ปกติ  ประกวดตั้งชื่อและออกแบบห้องคอมพิวเตอร์ กลุ่มนิเทศฯ 29 พ.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 พ.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 พ.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 พ.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 พ.ค. 2563
ด่วน  แจ้งหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดเปลี่ยนแปลงระยะเวลาส่งแบบสำรวจวิทยาการคำนวณ กลุ่มนิเทศฯ 29 พ.ค. 2563
ปกติ  ให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 พ.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 พ.ค. 2563
ปกติ  มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตเด็กนักเรียน เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (1 กรกฏาคม 2563) อันเนืองจากผลกระทบของส กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 พ.ค. 2563
ปกติ  ซักซ้อมแนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานของสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ กลุ่มนิเทศฯ 28 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การประชุมศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID_19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบการประช กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 28 พ.ค. 2563
ปกติ  แจ้งยืนยันความต้องการกล่องทีวีดิจิตอลและเครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 27 พ.ค. 2563
ปกติ  การเฝ้าระวังภัยพิบัติในช่วงฤดูฝน กลุ่มอำนวยการ 28 พ.ค. 2563
ปกติ  โครงการต้นไม้ประจำตัวนักเรียน "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพ่ือแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 พ.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาส่งผลงานการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 พ.ค. 2563
ปกติ  การขับเคลื่อนกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 พ.ค. 2563
ปกติ  การสนับสนุนทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาตร์ฯ ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 พ.ค. 2563
ปกติ  ผ่อนผันระยะเวลาในการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 พ.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 พ.ค. 2563
ปกติ  ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ติดตามการส่งfile รายงานประจำปีของสถานศึกษาปีำการศึกษา2562 กลุ่มนิเทศฯ 27 พ.ค. 2563
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 พ.ค. 2563
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 พ.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน พ.ค. 63 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 26 พ.ค. 2563
ปกติ  แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 กลุ่มนิเทศฯ 26 พ.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล สพป.นครราชสีมา เขต 3 กลุ่มอำนวยการ 26 พ.ค. 2563
ปกติ  อนุมัติจัดสรรงบประมาณการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 25 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แบบรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 25 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑9 (COVID-19) สําหรับครูและผู้ปกครอง กลุ่มนิเทศฯ 25 พ.ค. 2563
ปกติ  แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมไมโล ฟุตซอล Road to Barcelona ปีที่ 13 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 พ.ค. 2563
ปกติ  การขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 พ.ค. 2563
ปกติ  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 25 กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 พ.ค. 2563
ปกติ  การดำเนินการร่วมกับ ป.ป.ช. ตามมาตรการป้องกันการทุจริตเรียกทรัพย์สินในการรับนักเรียน ปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 พ.ค. 2563
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 พ.ค. 2563
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 พ.ค. 2563
ปกติ  การตรวจสอบอุปกรณ์และประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ประจำปีง กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 15 พ.ค. 2563
ปกติ  ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 พ.ค. 2563
ปกติ  การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 พ.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเตาเหล็ก กลุ่มนิเทศฯ 22 พ.ค. 2563
ปกติ  การจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 พ.ค. 2563
ปกติ  การกำหนดมาตรการแบบเข้มกับผู้แอบอ้างเพื่อหาผลประโยชน์ในการจัดการศึกษา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 22 พ.ค. 2563
ด่วนมาก  การสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ กลุ่มนโยบายและแผน 22 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การสำรวจขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่1/2563 กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนโยบายและแผน 22 พ.ค. 2563
ปกติ  ขยายเวลาจัดส่งเอกสารเข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน Best of the Best ประจำปี ๒๕๖๓ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 พ.ค. 2563
ปกติ  ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือออกในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ กลุ่มนโยบายและแผน 22 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การประกาศรายชื่อสถานศึกษาแกนนำ และสถานศึกษาร่วมพัฒนาของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย 3 กลุ่มนิเทศฯ 21 พ.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "ชุดความรู้ สำหรับประชาชน เรื่องควรรู้ Covid - ๑๙" กลุ่มอำนวยการ 21 พ.ค. 2563
ปกติ  มาตรการแก้ไขป้องกันปัญหาข่าวปลอม (Fake NewsX กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มอำนวยการ 21 พ.ค. 2563
ปกติ  การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ ประจำปี 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 พ.ค. 2563
ปกติ  โครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ กลุ่มอำนวยการ 21 พ.ค. 2563
ปกติ  แนวทางการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ (Covid ๑๙) สำหรับผู้เดิ กลุ่มอำนวยการ 21 พ.ค. 2563
ปกติ  แจ้งมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 พ.ค. 2563
ปกติ  ขอความร่วมมือนักเรียนตอบแบบสอบถามเด็กกับภัยออนไลน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 พ.ค. 2563
ปกติ  ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่โรคติดต่ออันตราย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 พ.ค. 2563
ปกติ  รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล Hands-on Data Science and Machine Learning และหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านวิศวกรรมข้อมูล Basic D กลุ่มนิเทศฯ 20 พ.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 พ.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9000 , พี่เลี้ยง เดือน เม.ย. 63 จำนวน 7 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 19 พ.ค. 2563
ปกติ  ประกาศนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยการ 20 พ.ค. 2563
ปกติ  ข้อกำหนด ออกตามมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔) (ฉบับที่ ๕) (ฉบับที่ ๖) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การ กลุ่มอำนวยการ 20 พ.ค. 2563
ปกติ  ด่วนที่สุด รายงานกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นของสภานักเรียน 4 ข้อ และแสดงท่าสัญลักษณ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 พ.ค. 2563
ปกติ  การรับทุนโครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนฯ ผลกระทบจากสถานการณ์โควิท-19 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 พ.ค. 2563
ปกติ  แก้ไขคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 พ.ค. 2563
ปกติ  เปลี่ยนแปลงวิชาเอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาเอกสารออกข้อสอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 พ.ค. 2563
ปกติ  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มนโยบายและแผน 18 พ.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท๋็จจริง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แนวทางการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มนโยบายและแผน 18 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การกำหนดมาตรการแบบเข้มกับผู้แอบอ้างหาผลประโยชน์ในการจัดการศึกษา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) กลุ่มนิเทศฯ 18 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) กลุ่มนิเทศฯ 18 พ.ค. 2563
ปกติ  การตรวจสอบอุปกรณ์และประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 15 พ.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตจัดประชุม กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 15 พ.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 เดือน เม.ย. 63 จำนวน 4 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 15 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 15 พ.ค. 2563
ปกติ  แจ้งประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการไทยพีบีเอส ชวนครูวิทย์ คณิต คิดให้ว้าว ครั้งที่ 4 กลุ่มนิเทศฯ 15 พ.ค. 2563
ปกติ  แจ้งประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการไทยพีบีเอส ชวนครูวิทย์ คณิต คิดให้ว้าว ครั้งที่ 4 กลุ่มนิเทศฯ 15 พ.ค. 2563
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติมระยะ 1 เดือน(พฤษภาคม 2563) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 15 พ.ค. 2563
ปกติ  แนวทางการดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หน่วยตรวจสอบภายใน 15 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ตัวอย่างสัญญาจ้างเหมาธุรการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 15 พ.ค. 2563
ปกติ  ขอรับการสนับสุนการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที.ไทยเดนมาร์ค เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัส Covid 19 กลุ่มอำนวยการ 15 พ.ค. 2563
ปกติ  ขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 14 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนเสมอภาคเพิ่มเติม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 พ.ค. 2563
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์สมัครร่วมกิจกรรมประกวดการเล่าเรื่อง "ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 พ.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์สรุปผลโครงการประชุมระดับภูมิภาค เรื่อง การขจัดอคติทางเพศ และการใช้ภาษาเชิงลบในกระบวนการการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ระยะที่ 1 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 พ.ค. 2563
ปกติ  กำหนดให้การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 พ.ค. 2563
ปกติ  การจัดทำ และจัดส่ง ปพ.3 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 พ.ค. 2563
ปกติ  การจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 พ.ค. 2563
ปกติ  แนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 พ.ค. 2563
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 พ.ค. 2563
ปกติ  แจ้งคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2563) กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 พ.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9000 , พี่เลี้ยง เดือน เม.ย. 63 รอบที่ 2 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 12 พ.ค. 2563
ปกติ  ข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 พ.ค. 2563
ปกติ  เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มนโยบายและแผน 12 พ.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 พ.ค. 2563
ปกติ  แจ้งคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2563) กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 พ.ค. 2563
ด่วนมาก  แจ้งให้ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 12 พ.ค. 2563
ปกติ  การประเมินตัวชี้วัดการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มนิเทศฯ 12 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การการสำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิตอลและเครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-1 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 11 พ.ค. 2563
ปกติ  ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มนิเทศฯ 8 พ.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 กลุ่มนิเทศฯ 8 พ.ค. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 พ.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 และพี่เลี้ยง เดือน เม.ย. 63 จำนวน 95 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 8 พ.ค. 2563
ด่วนมาก  แจ้งจัดสรรและอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 8 พ.ค. 2563
ปกติ  แจ้งประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 พ.ค. 2563
ปกติ  แจ้งเร่งรัดการเบิกเงินรายได้ค่าปรับของสถานศึกษา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 8 พ.ค. 2563
ปกติ  การสำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิตอล เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำหรับโรงเรียนและผู้ปกครองน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 8 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารส่งเบิกค่าจ้างธุรการ โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม และโรงเรียนวัดทุ่งจาน ดังนี้ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 8 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวนสำหรับครู กลุ่มนิเทศฯ 8 พ.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 พ.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 พ.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 พ.ค. 2563
ปกติ  การดำเนินมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในช่วงวันหยุด เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 พ.ค. 2563
ปกติ  การบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันและโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 พ.ค. 2563
ปกติ  การจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยระบบ SchoolMIS และการออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 7 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนอนนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsoft Team และ G Suite for Edducation สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 7 พ.ค. 2563
ปกติ  การเปิดตลาดนัด กลุ่มอำนวยการ 5 พ.ค. 2563
ปกติ  การดำเนินโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยการ 5 พ.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 พ.ค. 2563
ปกติ  การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 พ.ค. 2563
ปกติ  การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 พ.ค. 2563
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณโครงการการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ กลุ่มนิเทศฯ 5 พ.ค. 2563
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ด้วยระบบทางไกล ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มนิเทศฯ 5 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ขอเชิญครูและผู้บริหารโรงเรียนเข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุ กลุ่มนิเทศฯ 5 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อขอรับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์ฯ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 1 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การสำรวจความต้องการครูอาสาสมัครจีน ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มนิเทศฯ 1 พ.ค. 2563
ปกติ  มอบรางวัลยูเนสโกฯ ประจำปี 2563 กลุ่มนิเทศฯ 1 พ.ค. 2563
ปกติ  สำรวจผลกระทบและความต้องการของเด็กนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Covid-19) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 พ.ค. 2563
ด่วน  การจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 1 พ.ค. 2563
ปกติ  การส่งfile รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 1 พ.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนลูกจ้าง เดือน เม.ย. 63 และแจ้งการนำส่งเงินสมทบประกันสังคม เดือน มี.ค. 63 ดังนี้ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 29 เม.ย. 2563
ปกติ  รายละเอียดในการขอเข็มลูกเสือ เนตรนารีท่ีเห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 เม.ย. 2563
ปกติ  แจ้งขยายเวลาจัดส่งเอกสารโครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 และการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี ที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับโรงเรียนที่ประสบอุบัติภัย กลุ่มนโยบายและแผน 30 เม.ย. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์รวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย กลุ่มนิเทศฯ 30 เม.ย. 2563
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 เม.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 เม.ย. 2563
ด่วนมาก  แจ้งหลักฐานการโอนเงิน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนแต่ละโรงเรียน ภาคเรียนที่1/63 70 % (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 30 เม.ย. 2563
ปกติ  ประกาศ การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 เม.ย. 2563
ปกติ  แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 เม.ย. 2563
ปกติ  แบบสำรวจความต้องการเวชภัณฑ์ในการป้องกันตัวจากเชื้อไวรัสโคโรน่า กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 เม.ย. 2563
ปกติ  แบบสำรวจความต้องการเวชภัณฑ์ในการป้องกันตัวจากเชื้อไวรัสโคโรน่า กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 เม.ย. 2563
ปกติ  มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) กลุ่มอำนวยการ 29 เม.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 เม.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 เม.ย. 2563
ด่วนมาก  การประฃุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ กลุ่มอำนวยการ 29 เม.ย. 2563
ปกติ  การมอบพื้นที่บ้านพักอาศัย กลุ่มอำนวยการ 29 เม.ย. 2563
ปกติ  ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน แบบ ปพ ๑:ป กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 เม.ย. 2563
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่ประสบภัยธรรมชาติ กลุ่มนโยบายและแผน 28 เม.ย. 2563
ปกติ  แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 29 เม.ย. 2563
ปกติ  ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยการ 29 เม.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 เม.ย. 2563
ปกติ  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยตรวจสอบภายใน 27 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การรายงานผลการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ กลุ่มนโยบายและแผน 28 เม.ย. 2563
ปกติ  สำรวจความต้องการด้านเวชภัณฑ์ในการป้องกันตัวจากเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019(Covid-19) สำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์การจัดทำเว็บไซต์ข้อมูลกลางการเรียนต่อสายอาชีพ ของจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 เม.ย. 2563
ปกติ  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 เม.ย. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน เม.ย. 63 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 27 เม.ย. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนพี่เลี้ยง เดือน มี.ค. 63 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 27 เม.ย. 2563
ปกติ  แบบสำรวจทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของข้าราชการครู สังกัด สพฐ. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 27 เม.ย. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มนิเทศฯ 27 เม.ย. 2563
ปกติ  มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-๑๙) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 เม.ย. 2563
ปกติ  ตอบแบบสอบถามการใช้ข้อสอบปลายปี 2563 กลุ่มนิเทศฯ 27 เม.ย. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุมการประเมินสัมฤทธิผลตำแหน่งรองผู้อำนวยการสพป.นครราชสีมา เขต 3 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 26 เม.ย. 2563
ปกติ  การดำเนินงานผลการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในโรงเรียร ประจำปี ๒๕๖๓ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 เม.ย. 2563
ปกติ  ขอมติกรรมการสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณารับย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 เม.ย. 2563
ปกติ  ขอยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑:ป) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 เม.ย. 2563
ปกติ  ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด  สำรวจข้อมูลการสอนของครูที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 เม.ย. 2563
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 เม.ย. 2563
ปกติ  แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 จัดซื้อหนังสือพระราชในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กลุ่มนิเทศฯ 23 เม.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 เม.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 เม.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผูู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 เม.ย. 2563
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุมัติการจบการศึกษา กรณีนักเรียนติด ๐, ร, มส กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 เม.ย. 2563
ด่วนมาก  แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 22 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การรายงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ 2/2563 หน่วยตรวจสอบภายใน 21 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด  สำรวจข้อมูลการสอนของครูที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 เม.ย. 2563
ปกติ  แจ้งสถานศึกษานำสื่อไปใช้ในการสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 เม.ย. 2563
ปกติ  แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 เม.ย. 2563
ปกติ  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 เม.ย. 2563
ปกติ  หลักเกณฑ์สำหรับการให้พนักงานราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ในกรณีการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 เม.ย. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการเรียกผู้ที่สอบขึ้นบัญชีตำแหน่งธุรการโรงเรียนลำดับถัดไป กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 เม.ย. 2563
ปกติ  มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 เม.ย. 2563
ปกติ  ขอความร่วมมือพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 เม.ย. 2563
ปกติ  การเปิดบัญชี “กองทุนสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED” กลุ่มนิเทศฯ 20 เม.ย. 2563
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ นางนภัสภรณ์ ยอดนครจง โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 เม.ย. 2563
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ นางเพ็ญพรรณ ซื่อสัตย์ โรงเรียนบ้านหนองตะแบก กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 เม.ย. 2563
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ นายฤทธิชัย หัสดรกิ่ง โรงเรียนบ้านหนองแคทราย กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 เม.ย. 2563
ปกติ  ขออนุญาตทำการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค กลุ่มอำนวยการ 17 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่1/2563 (70%)กรณีได้รับจัดส กลุ่มนโยบายและแผน 17 เม.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 เม.ย. 2563
ปกติ  มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 เม.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 เม.ย. 2563
ปกติ  สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 เม.ย. 2563
ปกติ  การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 เม.ย. 2563
ปกติ  การเปิดบัญชี "กองทุนสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED" กลุ่มนิเทศฯ 17 เม.ย. 2563
ปกติ  การชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ 1 ช่วย 3 กลุ่มนิเทศฯ 17 เม.ย. 2563
ปกติ  แจ้งยกเลิกโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563 กลุ่มนิเทศฯ 17 เม.ย. 2563
ปกติ  ขอส่งเอกสารการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ 17 เม.ย. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 ,พี่เลี้ยง เดือน มี.ค. 63 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 16 เม.ย. 2563
ปกติ  การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีท่ีเห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 เม.ย. 2563
ปกติ  ขอส่งรายชื่อผู้ขอกู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐในสังกัด(นายสหรัฐ เกิดวุฒิชัย) กลุ่มอำนวยการ 16 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด  สำรวจวิชาที่สอนของครูที่เกษียณ อายุราชการเมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 เม.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 เม.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งหลักฐานโอนเงินบัญชีเงินฝากงบเงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่1/63 70% กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 15 เม.ย. 2563
ปกติ  การอยู่ต่อในราชอาณาจักรไทยของครูชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนของ สพฐ. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 เม.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 เม.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 เม.ย. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9000 , พี่เลี้ยง เดือน มี.ค.63 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 13 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด  การรายงานข้อมูลการชำระค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มนโยบายและแผน 13 เม.ย. 2563
ปกติ  ให้เลื่อนวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (วันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๖๓) กลุ่มอำนวยการ 13 เม.ย. 2563
ปกติ  ปิดการการท่องเที่ยวและเข้าศึกษาธรรมชาติในเขตอุทาแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธ์์ูสัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ เนื่องจากการแ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 เม.ย. 2563
ปกติ  การติดตามการดำเนินงานในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 เม.ย. 2563
ปกติ  แจ้งประกาศ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 เม.ย. 2563
ด่วนมาก  การรายงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ 2/2563 หน่วยตรวจสอบภายใน 13 เม.ย. 2563
ปกติ  การเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 เม.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 เม.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 เม.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 เม.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 เม.ย. 2563
ปกติ  การตอบแบบประเมินตนเองออนไลน์ การดำเนินการบริหารจัดการขยะโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 เม.ย. 2563
ปกติ  การรับรองการใช้สุราสามทับ (แอลกอฮอล์) แปลงสภาพ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ กลุ่มอำนวยการ 9 เม.ย. 2563
ปกติ  มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease 2019 :COVID - 19) ในเขตจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มอำนวยการ 9 เม.ย. 2563
ปกติ  ส่งเกียรติบัตรคณะกรรมการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ การสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 9 เม.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 เม.ย. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9000 , พี่เลี้ยง , ครูผู้ทรง เดือน มี.ค.63 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 9 เม.ย. 2563
ปกติ  แนวทางในการปฏิบัติงานในช่วงควบคุม และป้องกัน เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 เม.ย. 2563
ปกติ  แบบสำรวจความต้องการการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 เม.ย. 2563
ปกติ  ส่ง file รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ กลุ่มนิเทศฯ 9 เม.ย. 2563
ปกติ  กรอบแนวทางการพัฒนาทักาะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มโรงเรียนที่มีการควบรวม กลุ่มนโยบายและแผน 8 เม.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มโรงเรียนที่มีการควบรวม กลุ่มนโยบายและแผน 8 เม.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 เม.ย. 2563
ปกติ  สำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กลุ่มโรงเรียนที่มีการควบรวม กลุ่มนโยบายและแผน 8 เม.ย. 2563
ปกติ  แจ้งประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 เม.ย. 2563
ปกติ  คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2563) กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 เม.ย. 2563
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 เม.ย. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 เม.ย. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 เม.ย. 2563
ปกติ  แจ้งผลการแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 (รอบสอง ระดับประเทศ) กลุ่มนิเทศฯ 7 เม.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 เม.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 เม.ย. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนครูผู้ทรง เดือน ก.พ. 63 และครูวิทย์-คณิต,นักการปกติ,นักการ SP2 เดือน มี.ค. 63 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 3 เม.ย. 2563
ด่วนมาก  การขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน (มูลนิธิราชประชาฯ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด  เรียกคืนเงินเดือน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 3 เม.ย. 2563
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านหนองเสือบอง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 เม.ย. 2563
ปกติ  กำรดำเนินกำรของโรงเรียนสุจริต และกำรจัดทำข้อมูล OIT ๔๘ ตัวชี้วัด (โรงเรียนคุณภำพประจำตำบล)เตรียม กำรรับกำรประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไ กลุ่มนิเทศฯ 2 เม.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 เม.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 เม.ย. 2563
ปกติ  ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 เม.ย. 2563
ปกติ  การรับรองการใช้สุราสามทับ (แอลกอฮอล์) แปลงสภาพ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ กลุ่มอำนวยการ 2 เม.ย. 2563
ปกติ  แบบประเมินตนเองตามคุณลักษณะของโรงเรียนประชารัฐ กลุ่มนิเทศฯ 2 เม.ย. 2563
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ รร.บ้านซับก้านเหลือง กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 เม.ย. 2563
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ รร.บ้านหนองสนวน กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 เม.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 เม.ย. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 เม.ย. 2563
ปกติ  หลักเกณฑ์สำหรับการให้พนักงานราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ในกรณีการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 เม.ย. 2563
ปกติ  การปรับปรุงแอปพิเคชั่นดิจิทัลไลฟ์ และตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานดิจิทัลไลฟ์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 31 มี.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้รับบริการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 31 มี.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนพี่เลี้ยง เดือน มี.ค. 63 และค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยง เดือน ก.พ. 63 ขอแจ้งรายละเอียดการหักประกันสังคม ดังนี้ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 31 มี.ค. 2563
ปกติ  มาตรการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มนโยบายและแผน 31 มี.ค. 2563
ปกติ  แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 31 มี.ค. 2563
ปกติ  การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ สำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 มี.ค. 2563
ปกติ  ยกเลิกการจัดการแข่งขัน "สพฐ. - เอ.พี ฮอนด้า วิ่ง 31 ขาสามัคคี ปี 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 มี.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนอัตราจ้าง เดือน มี.ค. 63 และขอแจ้งรายละเอียดการหักประกันสังคม ดังนี้ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 31 มี.ค. 2563
ปกติ  แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 ก.ย. 2556
ปกติ  มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 มี.ค. 2563
ปกติ  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มนโยบายและแผน 30 มี.ค. 2563
ปกติ  การเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 มี.ค. 2563
ปกติ  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 มี.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  รายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน งบลงทุน ค่า่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน 28 มี.ค. 2563
ปกติ  การยื่นคำร้องขอใบสำคัญทางการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 มี.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขยายผล"การใช้รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคติดต่อเรื้อรัง NCDs ปี ๒๕๖๓ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 มี.ค. 2563
ปกติ  หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID – 19)) กลุ่มอำนวยการ 27 มี.ค. 2563
ปกติ  การสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้่อไวรัสโคโรน่า2019 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 27 มี.ค. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 มี.ค. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 มี.ค. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 มี.ค. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 มี.ค. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 มี.ค. 2563
ปกติ  การขอใช้อาคารสถานทีี่ของสถานศึกษาเพื่อหาเสียงเลือกตั้งหรือดำเนินกิจกรรมทางการเมือง กลุ่มอำนวยการ 27 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ กลุ่มนโยบายและแผน 27 มี.ค. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 มี.ค. 2563
ปกติ  แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 มี.ค. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 มี.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน มี.ค. 63 และขอแจ้งรายละเอียดการหักประกันสังคม ดังนี้ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 26 มี.ค. 2563
ปกติ  การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 25 มี.ค. 2563
ปกติ  การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 25 มี.ค. 2563
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของครูและบุคลากรทาการศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 มี.ค. 2563
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านไทยสามัคคี) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 มี.ค. 2563
ปกติ  การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 25 มี.ค. 2563
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 มี.ค. 2563
ปกติ  การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นพระาชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 มี.ค. 2563
ปกติ  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มนโยบายและแผน 25 มี.ค. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 มี.ค. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 มี.ค. 2563
ปกติ  กำหนดการคัดลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 มี.ค. 2563
ปกติ  โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 มี.ค. 2563
ปกติ  การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ แนตรนารี ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 มี.ค. 2563
ปกติ  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบวาระ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 มี.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนสตรีไทยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 มี.ค. 2563
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการกรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 มี.ค. 2563
ปกติ  การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องใจโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 มี.ค. 2563
ปกติ  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 มี.ค. 2563
ปกติ  การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 มี.ค. 2563
ปกติ  การตรวจสอบข้อมูลหลักฐานการศึกษาโรงเรียนไผ่สีสุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 มี.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มอำนวยการ 23 มี.ค. 2563
ปกติ  การสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาแทนตำแหน่งที่ว่าง กลุ่มอำนวยการ 23 มี.ค. 2563
ปกติ  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มอำนวยการ 23 มี.ค. 2563
ปกติ  แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 มี.ค. 2563
ปกติ  การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 มี.ค. 2563
ปกติ  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 มี.ค. 2563
ปกติ  แจ้งประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๖๔ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 มี.ค. 2563
ปกติ  การจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 มี.ค. 2563
ปกติ  การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 มี.ค. 2563
ปกติ  การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 มี.ค. 2563
ปกติ  ส่ง file รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ กลุ่มนิเทศฯ 20 มี.ค. 2563
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจการปิดสถานศึกษาและการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 มี.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 มี.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 มี.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Be Internet Awesome และโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญตามรอยเบื้องพระยุคลบาท กลุ่มนิเทศฯ 20 มี.ค. 2563
ปกติ  แจ้งประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการไทยพีบีเอส ชวนครูวิทย์ คณิต มาคิดให้ว้าว ปีที่ 4 กลุ่มนิเทศฯ 20 มี.ค. 2563
ปกติ  คำสั่งให้ข้าราชการครูฯได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 มี.ค. 2563
ปกติ  การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ (ข้อมูล 30 มีนาคม 2563) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 มี.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 ประจำเดือน ก.พ. 63 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 19 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการรองรับการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสของสถานศึกษา ออนไลน์ (ITA Online) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กลุ่มนิเทศฯ 19 มี.ค. 2563
ปกติ  การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ : COVIC - ๑๙) กลุ่มอำนวยการ 19 มี.ค. 2563
ปกติ  การดำเนินการเพื่อป้องกันกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙ กลุ่มอำนวยการ 19 มี.ค. 2563
ปกติ  หลักเกณฑ์สำหรับให้ข้าราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี กลุ่มอำนวยการ 19 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งยกเลิกประชุม ว 21 กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโดยการเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 มี.ค. 2563
ปกติ  ส่งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ และครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตที่ได้รับการเกลี่ยอัตรา กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 มี.ค. 2563
ปกติ  ขอเลื่อนการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค หลักสูตรวิชาการจัดค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 มี.ค. 2563
ปกติ  ขอเลื่อนการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ๓ หลักสูตร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศฯ 19 มี.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 มี.ค. 2563
ปกติ  หลักฐานการโอนเงิน เดือน ต.ค. 2562 - ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 19 มี.ค. 2563
ปกติ  การประชุมชี้แจงโครงการการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ กลุ่มนิเทศฯ 19 มี.ค. 2563
ปกติ  แจ้งประกาศผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2563 กลุ่มนิเทศฯ 18 มี.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 กลุ่มนิเทศฯ 18 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2563 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 กลุ่มนโยบายและแผน 17 มี.ค. 2563
ปกติ  ขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศการทรวงศึกษาธิการ กลุ่มนโยบายและแผน 18 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  โครงการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาพบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 2 เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการขอมีวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใ กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 มี.ค. 2563
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจเร่ืองการรับนักเรียน และแนวปฏิบัติการรับมือการแพร่ระบาดไวรัส COVID 19 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การกรอกข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง(Stand Alone) ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 18 มี.ค. 2563
ปกติ  การสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาแทนตำแหน่งที่ว่าง กลุ่มอำนวยการ 18 มี.ค. 2563
ปกติ  แจ้งเตือนการเกิดโรค อุบัติเหตุ และการเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อน กลุ่มอำนวยการ 18 มี.ค. 2563
ปกติ  ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารวงเงิน ฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  สำรวจความต้องการของโรงเรียนเพื่อนรับการสนับสนุนของโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่ม Stand Alone กลุ่มนโยบายและแผน 17 มี.ค. 2563
ปกติ  การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 17 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนฝึกประสบการณ์อาชีพ (work experience) "ค้นหาตัวตนที่ใช่...พากันไป SUMMER CAMP อาชีพ" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 มี.ค. 2563
ปกติ  การเลื่อนเงินเดือนกรณีครูบรรจุใหม่ไม่ครบ 4 เดือน (3 เดือน 15 วัน) กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  รายชื่อเข้าร่วมโครงการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาพบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 2 เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการขอมีวิทยฐา กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 มี.ค. 2563
ปกติ  การพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบท กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 มี.ค. 2563
ปกติ  การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 มี.ค. 2563
ปกติ  เร่งรัดการเบิกเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 17 มี.ค. 2563
ปกติ  แนวปฏิบัติ ปพ.1 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 มี.ค. 2563
ปกติ  ส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และแบบรายงานการควบคุมและป้องกันการแพร่ระ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 มี.ค. 2563
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการครู รร.บ้านบุไผ่ กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 มี.ค. 2563
ปกติ  แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังสถานการณ์ไฟไหม้ป่า กลุ่มอำนวยการ 17 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การอบรมเชิงปฏิบัติการรองรับการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กลุ่มนิเทศฯ 16 มี.ค. 2563
ปกติ  การประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นของสภานักเรียน 4 ข้อ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 มี.ค. 2563
ปกติ  แนวทางการจัดทำและจัดส่ง ปพ.3 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 มี.ค. 2563
ปกติ  การรายงานภาวะทุพโภชนาการ ข้อมูล 30 มีนาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 มี.ค. 2563
ปกติ  แก้ไขประกาศรับสมัคร รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 63 กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  สำรวจความต้องการของโรงเรียนเพื่อนรับการสนับสนุนของโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่ม Stand Alone กลุ่มนโยบายและแผน 13 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ตรวจสอบและพิจารณาส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาพบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 2 เพื่อสร้างความรู้และความเ กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 มี.ค. 2563
ปกติ  สำรวจความต้องการวิชาเอก ตำแหน่งว่างเพื่อใช้คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณี กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 มี.ค. 2563
ปกติ  ขอยกเลิกการเข้าร่วมชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 มี.ค. 2563
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 มี.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 มี.ค. 2563
ปกติ  การคัดเลือกบุคลากรศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่มีผลงานดีเด่น (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 มี.ค. 2563
ปกติ  แก้ไขการกรอกคะแนน ชั้น ป.2 กลุ่มนิเทศฯ 11 มี.ค. 2563
ปกติ  การรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน 11 มี.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะวิทยากรโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 มี.ค. 2563
ปกติ  โครงการส่งเสริมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาช่าด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 มี.ค. 2563
ปกติ  การรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 มี.ค. 2563
ปกติ  การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 มี.ค. 2563
ปกติ  ขอความร่วมมือในการรับบริจาคโลหิต กลุ่มอำนวยการ 11 มี.ค. 2563
ปกติ  การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 มี.ค. 2563
ปกติ  โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู กลุ่มอำนวยการ 11 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  โครงการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาพบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 2 เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการขอมีวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใ กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 มี.ค. 2563
ปกติ  ข้อมูลสถานศึกษาพร้อมรับการประเมินรอบสี่ กลุ่มนิเทศฯ 10 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกธุรการโรงเรียน ประจำเดือน ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 10 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกธุรการโรงเรียน ประจำเดือน ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 10 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกธุรการโรงเรียน ประจำเดือน ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 10 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกธุรการโรงเรียน ประจำเดือน ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 10 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกธุรการโรงเรียน ประจำเดือน ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 10 มี.ค. 2563
ปกติ  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกธุรการโรงเรียน ประจำเดือน ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 10 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกธุรการโรงเรียน ประจำเดือน ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 10 มี.ค. 2563
ด่วนมาก  แจ้งแก้ไขเอกสารส่งเบิกพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน ก.พ. 63 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 10 มี.ค. 2563
ปกติ  การรายงานภาวะทุพโภชนาการ ข้อมูล 30 มีนาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 9 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 9 มี.ค. 2563
ปกติ  การดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในการบริหารจัดการขยะ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 มี.ค. 2563
ปกติ  มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (การรับสัมครนักเรียน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  โครงการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาพบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 2 เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการขอมีวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใ กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 มี.ค. 2563
ปกติ  ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 มี.ค. 2563
ปกติ  ขอความร่วมมือชะลอการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งการเบิกจ่ายค่าตอบแทนจ้างเหมาบริการโครงการ ธุรการ 9,000 , พี่เลี้ยงเด็กพิการ , ครูผู้ทรงคุณค่า ประจำเดือน ก.พ. 63 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 9 มี.ค. 2563
ปกติ  การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนภายใต้โครงการโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กลุ่มนิเทศฯ 6 มี.ค. 2563
ปกติ  ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2563) กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรายภัฏนครราชสีม่า โครงการรับนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปี่ก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 มี.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.รร.วัดหงษ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 มี.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.รร.วัดหงษ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 มี.ค. 2563
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 25 ก.พ. 2563
ปกติ  การสำรวจข้อมูลจุดเสี่ยงสำคัญในการตรวจดูแลความประพฤติและจุดเสี่ยงการก่อเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 มี.ค. 2563
ปกติ  ส่ง file รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ มีไฟล์แนบ กลุ่มนิเทศฯ 5 มี.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 มี.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 มี.ค. 2563
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 มี.ค. 2563
ปกติ  ส่ง file รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ กลุ่มนิเทศฯ 5 มี.ค. 2563
ปกติ  เฉลยปลายปี ป.5 กลุ่มนิเทศฯ 5 มี.ค. 2563
ปกติ  เฉลยปลายปี ป.4 กลุ่มนิเทศฯ 5 มี.ค. 2563
ปกติ  เฉลยปลายปี ป.2 กลุ่มนิเทศฯ 5 มี.ค. 2563
ปกติ  มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน 4 มี.ค. 2563
ปกติ  มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน 4 มี.ค. 2563
ปกติ  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 มี.ค. 2563
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินสัมฤทธิ์ผลผู้บริหารการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 มี.ค. 2563
ปกติ  ขอข้อมูลการรายงานผลการตรวจราชการ การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องโดยใช้กระบวนการลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 มี.ค. 2563
ปกติ  ขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 28 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 28 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 28 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 28 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรมการประเมินฯ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 มี.ค. 2563
ปกติ  มาตรการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์และประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 มี.ค. 2563
ปกติ  การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 มี.ค. 2563
ปกติ  ข้อสอบปลายปี ม.1-2 กลุ่มนิเทศฯ 4 มี.ค. 2563
ปกติ  เลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยการ 4 มี.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 มี.ค. 2563
ปกติ  ส่งวาระการประชุม กลุ่มอำนวยการ 4 มี.ค. 2563
ปกติ  ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติ์และผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู กลุ่มอำนวยการ 4 มี.ค. 2563
ปกติ  เอกสารจัดสอบ NT กลุ่มนิเทศฯ 4 มี.ค. 2563
ปกติ  ข้อสอบปลายปี ป.5 กลุ่มนิเทศฯ 4 มี.ค. 2563
ปกติ  ข้อสอบปลายปี ป.4 กลุ่มนิเทศฯ 4 มี.ค. 2563
ปกติ  ข้อสอบปลายปี กลุ่มนิเทศฯ 4 มี.ค. 2563
ปกติ  การทบทวนมติ ก.ค.ศ. ตาม ว.13/2556 กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 มี.ค. 2563
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการ กรณีปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 มี.ค. 2563
ปกติ  ระบบราชการ 4.0 : มิติการทำงานตามหลักภควันตภาพ กลุ่มอำนวยการ 3 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ตรวจแบบทดสอบแบบเขียนตอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 3 มี.ค. 2563
ปกติ  หนังสือขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารทางการศึกษา ฉบับจริง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์สถานที่ตรวจแบบทดสอบแบบเขียนตอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 3 มี.ค. 2563
ปกติ  เลื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะผู้ประเมินรับรองมาตรฐาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่องค์การรอบรู้ด้านสุขภาพแบบมืออาชีพ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 มี.ค. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยการ 3 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  รบกวนประสานงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 มี.ค. 2563
ปกติ  การใช้งานระบบคลังสารสนเทศรูปแบบและกลไกลการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 3 มี.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 มี.ค. 2563
ปกติ  การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มนิเทศฯ 3 มี.ค. 2563
ปกติ  คู่มือบันทึกผลข้อสอบปลายปี กลุ่มนิเทศฯ 3 มี.ค. 2563
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์โครงการพหุวัฒนธรรม การอนุรักษ์และเชิดชูภาษาโคราช กิจกรรมการประกวดโฟล์คซองภาษาโคราช กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 มี.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้ ในปี พ.ศ.2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 มี.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 มี.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ (ห้องเรียนพิเศษ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 มี.ค. 2563
ปกติ  การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน 28 ก.พ. 2563
ปกติ  การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน 28 ก.พ. 2563
ปกติ  แนวดำเนินการสอบ NT กลุ่มนิเทศฯ 2 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งเลื่อนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ กลุ่มนิเทศฯ 2 มี.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือชะลอการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 มี.ค. 2563
ด่วน  เปลี่ยนแปลงปฏิทินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน 29 ก.พ. 2563
ปกติ  ผลการคัดเลือกผลงาน เพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 10 ปี “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 28 ก.พ. 2563
ปกติ  แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือน แบบประเมิน กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 ก.พ. 2563
ปกติ  เตรียมเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 ก.พ. 2563
ปกติ  ตรวจสอบข้าราชการลูกจ้างมีตัว ณ 1 มีนาคม 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 ก.พ. 2563
ด่วนมาก  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสมเด็จพระธีรญาณมุนี(แก้ไขล่าสุด) กลุ่มนิเทศฯ 28 ก.พ. 2563
ด่วนมาก  ส่งแก้ไขคำสั่งกรรมการ สอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มลำพระเพลิง กลุ่มนิเทศฯ 28 ก.พ. 2563
ด่วนมาก  แจ้งหลักฐานการโอนเงินค่าตอบแทนอัตราจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 28 ก.พ. 2563
ด่วน  การอบรมครูพี่เลี้ยงเพื่อเข้ารับการอบรมครูด้วยระบบทางไกล กลุ่มนิเทศฯ 28 ก.พ. 2563
ปกติ  แบบกรอกมัธยมศึกษาตอนต้น ข้อสอบปลายปี 2562 กลุ่มนิเทศฯ 27 ก.พ. 2563
ปกติ  แบบกรอกมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1 ข้อสอบปลายปี 2562 กลุ่มนิเทศฯ 27 ก.พ. 2563
ปกติ  ส่งนักเรียนร่วมการแข่งขันกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากลโครงการย่อยการพัฒนา ความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการระ กลุ่มนิเทศฯ 27 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 ก.พ. 2563
ปกติ  แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ก.พ. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9000 , พี่เลี้ยง , ครูผู้ทรง เดือน ม.ค. 63 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 27 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 ก.พ. 2563
ปกติ  การสำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสี่ กลุ่มนิเทศฯ 27 ก.พ. 2563
ปกติ  การจัดส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย ( GPAX ) ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 27 ก.พ. 2563
ปกติ  เชิญประชุมปรึกษาหารือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 ก.พ. 2563
ปกติ  การประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในโรงเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 24 (วทร.24) กลุ่มนิเทศฯ 27 ก.พ. 2563
ปกติ  การประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเข้ารับการอบรมครูด้วยระบบทางไกล กลุ่มนิเทศฯ 27 ก.พ. 2563
ปกติ  ตอบรับสมาชิก สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งภาษีหัก ณ ที่จ่ายของลูกจ้าง ประจำปี 2562 ให้เข้าไปที่ระบบประชาสัมพันธ์หน้าเว็บสพป.นม.3 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 26 ก.พ. 2563
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 25 ก.พ. 2563
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 25 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ก.พ. 2563
ปกติ  รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ก.พ. 2563
ปกติ  โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ก.พ. 2563
ปกติ  โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอตัวเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ก.พ. 2563
ปกติ  เชิญประชุมปรึกษาหารือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ก.พ. 2563
ปกติ  การใช้ข้อสอบปลายปี กลุ่มนิเทศฯ 26 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพภายในและเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ กลุ่มนิเทศฯ 26 ก.พ. 2563
ปกติ  แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มนโยบายและแผน 26 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ก.พ. 2563
ปกติ  แนวการดำเนินการข้อสอบปลายปี 2562 กลุ่มนิเทศฯ 25 ก.พ. 2563
ปกติ  อนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ก.พ. 2563
ปกติ  อนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ก.พ. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน ก.พ. 63 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 25 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอเชิญเสนอผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓ กลุ่มนิเทศฯ 24 ก.พ. 2563
ด่วน  แจ้งเอกสารการส่งเบิกเดือนกุมภาพันธ์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 24 ก.พ. 2563
ปกติ  การตรวจสอบข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  การนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดครราชสีมา ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ศึกษาดูงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ก.พ. 2563
ปกติ  แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ก.พ. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ก.พ. 2563
ปกติ  เปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งประเมินขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 24 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  การคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 ก.พ. 2563
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  การคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 ก.พ. 2563
ปกติ  การคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 ก.พ. 2563
ปกติ  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฎิบัติงานลูกจ้างในสังกัด ประจำปี 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 ก.พ. 2563
ปกติ  แจ้งจัดส่งเอกสาร กฎหมายและคดี 19 ก.พ. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 บาท เดือน มกราคม 2563 จำนวน 3 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 21 ก.พ. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านคลองยาง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 ก.พ. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การแนะนำโครงการอยู่ค่ายพักแรมการเดินทางไกลไปดูการรีดนมวัว และผจญภัยขึ้นไปส่องสัตว์เขาใหญ่(โดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้นำไป) แบบเรงรัด 1 วัน 1 คืน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนยากจน กำพร้า ด้อยโอกาส และผู้สนใจให้เรียน กินอยู่อาศัย และฝึกอาชีพเบื้องต้น(ฟรี) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ก.พ. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เชิญชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ก.พ. 2563
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7 กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  สำรวจโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop On-Gnd System) กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมคณะกรรมการ สอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562 อ.ปักธงชัยและวังน้ำเขียว กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมคณะกรรมการ สอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562 อ.ปักธงชัยและวังน้ำเขียว กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.พ. 2563
ปกติ  การรายงานภาวะทุพโภชนาการ ข้อมูล 30 มีนาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขสัญญาจ้างครูผู้ทรงคุณค่า ตามเอกสารแนบดังนี้ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 20 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขคำสั่งคณะกรรมการสอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มเบญจมิตรธงชัย กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.พ. 2563
ปกติ  แจ้งประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Young Inventor Chellenge (YIC) 2020 กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขคำสั่งคณะกรรมการสอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มสมเด็จพระธีรญาณมุนี กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มเมืองปักไหมงาม กลุ่มนิเทศฯ 20 ก.พ. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 ก.พ. 2563
ปกติ  เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ก.พ. 2563
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ไม่พักแรม (บ้านหนองไทร) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขคำสั่งคณะกรรมการสอบ ์NT ปีการศึกษา 2562 กลุ่มลำมูลบน กลุ่มนิเทศฯ 19 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ก.พ. 2563
ปกติ  การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสิือ 4 ภูมิภาค หลักสูตรวิชาการจัดค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ก.พ. 2563
ด่วนมาก  ผลการคัดเลือก ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ก.พ. 2563
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพภายในและเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ กลุ่มนิเทศฯ 18 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งคำสั่งคณะกรรมการสอบ ์NT ปีการศึกษา 2562 กลุ่มชมตะวัน กลุ่มนิเทศฯ 19 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งคำสั่งคณะกรรมการสอบ ์NT ปีการศึกษา 2562 กลุ่มลำมูลบน กลุ่มนิเทศฯ 19 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งคำสั่งคณะกรรมการสอบ ์NT ปีการศึกษา 2562 กลุ่มพระยาตะแบก กลุ่มนิเทศฯ 19 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งคำสั่งคณะกรรมการสอบ ์NT ปีการศึกษา 2562 กลุ่มลำพระเพลิง กลุ่มนิเทศฯ 19 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งคำสั่งคณะกรรมการสอบ ์NT ปีการศึกษา 2562 กลุ่มวังน้ำเขียวสามัคคี กลุ่มนิเทศฯ 19 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งคำสั่งคณะกรรมการสอบ ์NT ปีการศึกษา 2562 กลุ่มถ้ำวัวแดง กลุ่มนิเทศฯ 19 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งคำสั่งคณะกรรมการสอบ ์NT ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนครธรรม กลุ่มนิเทศฯ 19 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งคำสั่งคณะกรรมการสอบ ์NT ปีการศึกษา 2562 กลุ่มเสิงสาง กลุ่มนิเทศฯ 19 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งคำสั่งคณะกรรมการสอบ ์NT ปีการศึกษา 2562 กลุ่มเบญจมิตรธงชัย กลุ่มนิเทศฯ 19 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งคำสั่งคณะกรรมการสอบ ์NT ปีการศึกษา 2562 กลุ่มวังคีรี กลุ่มนิเทศฯ 19 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอมติกรรมการสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 ก.พ. 2563
ปกติ  การสำรวจข้อมูลบุคลากรที่สมัครใจเข้ารับการแก้ไขปัญหาหนี้สินบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มอำนวยการ 19 ก.พ. 2563
ด่วนมาก  คู่มืออบรม TOR กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 19 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอเอกสารเพิ่มเติมการขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์เชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ก.พ. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านหนองหญ้าขาว) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ก.พ. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทยและมารยาทในสังคม จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ก.พ. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเยาวชน และอบรมครู โดยนำหลักสูตรการเรียนการสอนด้านกีฬาบาสเกตบอลระดับโลกมาสู่เยาวชน และครูไทย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.พ. 2563
ปกติ  การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูที่ว่างจากการเกษียณ ปี 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 ก.พ. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 บาท,ครูพี่เลี้ยง,ครูผู้ทรงคุณค่า เดือน ม.ค. 63 จำนวน 112 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 18 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอมติกรรมการสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม (5 โรงเรียน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ก.พ. 2563
ปกติ  การรับสมัครชิงทุน"2021 fulbright Teaching Excellence and Achievement Program (TEA)" ประจำปีการศึกษา 2564 กลุ่มนิเทศฯ 18 ก.พ. 2563
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ไม่พักแรม (ชุมชนจระเข้หิน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ก.พ. 2563
ปกติ  การจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ก.พ. 2563
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ไม่พักแรม (บ้านเตาเหล็กลุกปู๊ก) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ก.พ. 2563
ปกติ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ก.พ. 2563
ปกติ  การพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ก.พ. 2563
ปกติ  การโอนเงินคืนกลับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 17 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 17 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอเอกสารเพิ่มเติมการขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ก.พ. 2563
ปกติ  การจ้างนักการภารโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 ก.พ. 2563
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.รร.ม่วงแก้ววิทยาคาร กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 ก.พ. 2563
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.รร.บ้านหนองเสือบอง กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  การสำรวจข้อมูลสถานศึกษาและผู้เรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ทำความร่วมมือ กับสถานบันอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักส กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  การสำรวจข้อมูลศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา ครูแนะแนว ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานแนะแนว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.พ. 2563
ปกติ  เปลี่ยนแปลงปฏิทินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน 17 ก.พ. 2563
ปกติ  การคัดเลือกการดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ปี 2563 กลุ่มนิเทศฯ 17 ก.พ. 2563
ปกติ  การคัดเลือกการดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ปี 2563 กลุ่มนิเทศฯ 17 ก.พ. 2563
ปกติ  การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 17 ก.พ. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 ก.พ. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 ก.พ. 2563
ด่วนมาก  แจ้งรายละเอียดจำนวนห้องสอบ และคณะกรรมการ สอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 15 ก.พ. 2563
ปกติ  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 ก.พ. 2563
ปกติ  การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรม (บ้านลำเพียก) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.พ. 2563
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ไม่พักแรม (บ้านลำเพียก) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.พ. 2563
ปกติ  โครงการต้นไม้ประจำตัวนักเรียน ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.พ. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 14 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอเชิญร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ "สี่เส้าเราเพื่อนกัน" กลุ่มอำนวยการ 14 ก.พ. 2563
ปกติ  ทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย กลุ่มนิเทศฯ 14 ก.พ. 2563
ปกติ  หนังสือขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา (บ้านโนนเหลื่อม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.พ. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 14 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 14 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา (ไผ่สีสุก) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.พ. 2563
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ไม่พักแรม (บ้านดอนกรูด) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.พ. 2563
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านโคกสะอาด) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.พ. 2563
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านหนองแดง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.พ. 2563
ปกติ  การดำเนินการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 14 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและการสอนเพศศึกษาของโรงเรียน กลุ่มนิเทศฯ 14 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน กลุ่มนิเทศฯ 14 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา(บ้านบ่อปลา) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  การสำรวจข้อมูลสถานศึกษาและผู้เรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ทำความร่วมมือ กับสถานบันอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักส กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  การสำรวจข้อมูลศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา ครูแนะแนว ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานแนะแนว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  การดำเนินการประเมินการอ่านภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 14 ก.พ. 2563
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (วัดทุ่งจาน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา(วัดโคกสระน้อย) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.พ. 2563
ปกติ  ส่งคู่มือการบันทึกข้อมูลโรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนในความสนับสนุนของภาคเอกชนตามรายชื่อบนระบบบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ(School Management System) ปีก กลุ่มนิเทศฯ 14 ก.พ. 2563
ปกติ  การบันทึกข้อมูลโรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนในความสนับสนุนของภาคเอกชนตามรายชื่อบนระบบบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ(School Management System) ปีการศึกษา 2 กลุ่มนิเทศฯ 14 ก.พ. 2563
ปกติ  การจัดการเรียนรู้โรคไข้เลือดออก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.พ. 2563
ปกติ  มอบหมายผู้ตรวจราชการและนโยบายการตรวจราชการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มนโยบายและแผน 14 ก.พ. 2563
ด่วนมาก  ขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการอบรมโครงการจัดทำร่างขอบเขตงาน TOR กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 14 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอเอกสารเพิ่มเติมการขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและการสอนเพศศึกษาของโรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ก.พ. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 ,พี่เลี้ยง,ครูผู้ทรง เดือน ม.ค. 63 จำนวน 10 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 13 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม 11 โรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ก.พ. 2563
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านลำเพียก) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ก.พ. 2563
ปกติ  การพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๓ และขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคในช่วงก่อนเข้าฤดูกาลระบาด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ก.พ. 2563
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรม (บ้านลำเพียก) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  การสำรวจข้อมูลสถานศึกษาและผู้เรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ทำความร่วมมือ กับสถานบันอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักส กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอเอกสารเพิ่มเติมการขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  การสำรวจข้อมูลศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา ครูแนะแนว ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานแนะแนว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ก.พ. 2563
ปกติ  การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 ก.พ. 2563
ปกติ  ตัวอย่างส่งเบิกค่าจ้างเหมาบริการ เดือนกุมภาพันธ์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 12 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ก.พ. 2563
ปกติ  แจ้งรับคูปองการศึกษา รอบที่ 3 และเร่งรัดการดำเนินงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ขอเอกสารเพิ่มเติม บ้านลำเพียก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ก.พ. 2563
ด่วนมาก  ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการจัดทำร่างขอบเขตงาน TOR กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 12 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ก.พ. 2563
ปกติ  แจ้งรับคูปองการศึกษา รอบที่ 3 และเร่งรัดการดำเนินงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา (บ้านลำนางแก้ว) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ก.พ. 2563
ปกติ  แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานควบคุมภายในของโรงเรียนในสังกัด สพป.นม.3 ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มอำนวยการ 11 ก.พ. 2563
ปกติ  ด่วนที่สุด ขอเอกสารเพิ่มเติมการขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ก.พ. 2563
ปกติ  การคัดเลือกผลงานเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 10 ปี "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน" กลุ่มนิเทศฯ 11 ก.พ. 2563
ปกติ  การขออนุญาตไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 ก.พ. 2563
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 ก.พ. 2563
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 ก.พ. 2563
ปกติ  การประชุมาสัมมนาลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 ก.พ. 2563
ปกติ  โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 ก.พ. 2563
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.รร.บ้านโกรกสำโรง กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 ก.พ. 2563
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.รร.บ้านดอนแสนสุข กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 ก.พ. 2563
ปกติ  การดำเนินการสอบอ่าน ป.1 กลุ่มนิเทศฯ 11 ก.พ. 2563
ปกติ  เปลี่ยนแปลงปฏิทินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 11 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอเอกสารเพิ่มเติมการขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอเอกสารเพิ่มเติมการขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอเอกสารเพิ่มเติมการนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ่ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 ก.พ. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 ,พี่เลี้ยง,ครูผู้ทรง เดือน ธ.ค. 62 - ม.ค. 63 จำนวน 21 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งให้ส่งเบิกค่าตอบแทนธุรการ ประจำเดือน ม.ค. 63 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนแต่ละโรงเรียน ภาคเรียนที่2/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  การสำรวจข้อมูลสถานศึกษาและผู้เรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ทำความร่วมมือกับสถานบันอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการจัดกา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงปฏิทินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 7 ก.พ. 2563
ปกติ  อนุญาตการลา กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  การสำรวจข้อมูลศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา ครูแนะแนว ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานแนะแนว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอเอกสารเพิ่มเติมการขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา (สมบัติเจริญ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอเอกสารเพิ่มเติมการขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอเอกสารเพิ่มเติมการขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอเอกสารเพิ่มเติมการขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.พ. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ก.พ. 2563
ปกติ  แบบฟอร์มการขออนุญาตนำนักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอเอกสารเพิ่มเติมการนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 6 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอเอกสารเพิ่มเติมการขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  ทุนการศึกษาของรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม ประจำปีการศึกษา 2563-2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 6 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอข้อมูลแผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ (๓ ปี บริบูรณ์) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา (บ้านหนองขนาก) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา (บ้านท่าเยี่ยม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา (บ้านสระตะเคียน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ก.พ. 2563
ปกติ  แจ้งความต้องการวิชาเอก กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  ขอเอกสารเพิ่มเติมการขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ก.พ. 2563
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านสระผักโพด) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ก.พ. 2563
ปกติ  วิธีปฏิบัติการส่งเงินชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ผ่านระบบ KTB Corporate Online ของส่วนราชการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กลุ่มอำนวยการ 6 ก.พ. 2563
ปกติ  วิธีปฏิบัติการส่งเงินชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ผ่านระบบ KTB Corporate Online ของส่วนราชการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กลุ่มอำนวยการ 6 ก.พ. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ก.พ. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการขับร้องประสานเสียง กลุ่มนิเทศฯ 6 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 ก.พ. 2563
ปกติ  การสอบอ่าน ป.1 กลุ่มนิเทศฯ 5 ก.พ. 2563
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 ก.พ. 2563
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีสามัญเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมและทัศนศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 ก.พ. 2563
ปกติ  เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 ก.พ. 2563
ปกติ  การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยการ 5 ก.พ. 2563
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.รร.บ้านหนองโสมง กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 ก.พ. 2563
ปกติ  การติดตามผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 7 ราย กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 ก.พ. 2563
ปกติ  การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ก.พ. 2563
ปกติ  การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ก.พ. 2563
ปกติ  ประชุมราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐา กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ก.พ. 2563
ด่วน  แจ้งเปลี่ยนกำหนดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ กลุ่มนิเทศฯ 4 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาเอกสารออกข้อสอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ก.พ. 2563
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 ก.พ. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 ก.พ. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเอกสารส่งเบิกค่าตอบแทนธุรการ ประจำเดือน ม.ค. 63 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 3 ก.พ. 2563
ด่วน  ตัวอย่างสัญญาจ้างเหมาธุรการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 3 ก.พ. 2563
ด่วนมาก  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกธุรการโรงเรียน ประจำเดือน มกราคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 3 ก.พ. 2563
ด่วนมาก  แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกธุรการโรงเรียน ประจำเดือน มกราคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 3 ก.พ. 2563
ปกติ  การสอบ O-NETรอบพิเศษ กลุ่มนิเทศฯ 2 ก.พ. 2563
ปกติ  การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาครูพี่เลี้ยงและผู้บริหาร กลุ่มนิเทศฯ 1 ก.พ. 2563
ปกติ  ส่งภาคผนวกวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม กลุ่มอำนวยการ 1 ก.พ. 2563
ปกติ  ส่งรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ กลุ่มอำนวยการ 1 ก.พ. 2563
ปกติ  ส่งระเบียวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยการ 1 ก.พ. 2563
ปกติ  ประชุมราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐา กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ม.ค. 2563
ปกติ  มอบใบประกาศเกียรติคุณ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษายืนยันข้อมูลดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 ม.ค. 2563
ปกติ  เอกสารจัดสอบ O-NET กลุ่มนิเทศฯ 31 ม.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนลูกจ้าง เดือน ม.ค. 63 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 30 ม.ค. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา (วัดหลุมข้าว) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ม.ค. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา(บ้านลำนางแก้ว) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ม.ค. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา(บ้านหนองไทร) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ม.ค. 2563
ปกติ  การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 31 ม.ค. 2563
ปกติ  การร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 ม.ค. 2563
ปกติ  ประกาศการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 ม.ค. 2563
ปกติ  ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 ม.ค. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา(บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ม.ค. 2563
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านหนองนมนาง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 ม.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตให้คณะบุคคลใช้พื้นที่สถานศึกษาทำกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ 30 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 30 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอให้เร่งรัดการพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนิเทศฯ 30 ม.ค. 2563
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ม.ค. 2563
ปกติ  รายชื่อโรงเรียนในการสนับสนุนของภาคเอกชน ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ประจำปี 2563-2564 กลุ่มนิเทศฯ 30 ม.ค. 2563
ปกติ  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ม.ค. 2563
ปกติ  การประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล กลุ่มนิเทศฯ 30 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยการ 30 ม.ค. 2563
ปกติ  แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งกรรมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 สนามรร.บ้านโนนเหลื่อม กลุ่มนิเทศฯ 30 ม.ค. 2563
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ม.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ม.ค. 2563
ปกติ  แนวดำเนินการจัดสอบ O-NET กลุ่มนิเทศฯ 29 ม.ค. 2563
ปกติ  การตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน 28 ม.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 27 ม.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการครูให้มีวิทยะฐานะชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะหใช้สถานที่สอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ รร.แหลมรวกบำรุง กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ม.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตการลา กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 ม.ค. 2563
ปกติ  ส่งเอกสารเพิ่มเติมการนำนักเรียนนักศึกษาไปเข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ม.ค. 2563
ปกติ  ส่งเอกสารเพิ่มเติมการนำนักเรียนนักศึกษาไปเข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ม.ค. 2563
ปกติ  โครงการนักเรียนก้าวทันยุติการรังแกในโรงเรียนและโซเชี่ยลมีเดีย (Student Act to Stop Bullying in Schools and on Social Media) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ม.ค. 2563
ปกติ  ด่วนที่สุด ขอเอกสารเพิ่มเติมการขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ม.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านใหญ่) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 ม.ค. 2563
ปกติ  จำนวนห้อง-จำนวน นร. การสอบอ่าน ป.1 กลุ่มนิเทศฯ 28 ม.ค. 2563
ด่วน  แจ้งตัวอย่างการกรอกเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 28 ม.ค. 2563
ด่วน  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน” ระดับปร กลุ่มนิเทศฯ 28 ม.ค. 2563
ปกติ  การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี2563 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร(ม.ท.ศ.)" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ม.ค. 2563
ปกติ  การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของโครงการโรงเรียนดีประชารัฐ กลุ่มนโยบายและแผน 28 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การจัดสรรงบประมาณปี 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมก กลุ่มนโยบายและแผน 28 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การดำเนินการบันทึกข้อมูล นร 05 ในระบบคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563(70% กลุ่มนโยบายและแผน 28 ม.ค. 2563
ปกติ  ส่่งเงินสนับสุนการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยการ 28 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเปลี่ยนสถานที่ประชุมคณะกรรมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 สนามรร.บ้านปลายดาบ กลุ่มนิเทศฯ 28 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษายืนยันข้อมูลดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษาด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ม.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มอำนวยการ 28 ม.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน มกราคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 28 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอมอบหนังสือมารยาทไทย มารยาทในสังคมสำหรับโรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ม.ค. 2563
ปกติ  การขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันและจัดซื้ออาหารเสริม(นม) กรณีเด็กรหัส G กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ม.ค. 2563
ปกติ  ตัวอย่าง การขอซื้อหลักฐานทางการศึกษาฯ ปพ. ต่างๆ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ม.ค. 2563
ปกติ  การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งกรรมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 28 ม.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม) กลุ่มนิเทศฯ 27 ม.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอของบประมาณประจำปี 2563 เพิ่มเติม กลุ่มนโยบายและแผน 27 ม.ค. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งพนักงานราชการ และครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ม.ค. 2563
ปกติ  รหัสปัจจัยพื้นฐานนร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 ม.ค. 2563
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งพนักงานราชการ และครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ม.ค. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา (หนองเข้ หนองตูม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 ม.ค. 2563
ปกติ  แจ้งรายชื่อโรงเรียนเข้าประกวดโครงการสวดมนต์หมูสรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด กลุ่มนิเทศฯ 27 ม.ค. 2563
ปกติ  ส่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 ม.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านหนองแวง) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ม.ค. 2563
ปกติ  การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ม.ค. 2563
ปกติ  การจัดทำฐานข้อมูลการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 ม.ค. 2563
ปกติ  บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 ม.ค. 2563
ปกติ  โครงสร้างข้อสอบปลายปี กลุ่มนิเทศฯ 26 ม.ค. 2563
ปกติ  การจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 ม.ค. 2563
ปกติ  การแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรเพื่อลดภาวะโลกร้อนและแก้ไขปัญหามลพิษทาอากาศ กลุ่มอำนวยการ 24 ม.ค. 2563
ปกติ  การจัดทำฐานข้อมูลการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ม.ค. 2563
ปกติ  การจัดทำฐานข้อมูลการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ม.ค. 2563
ปกติ  เชิญส่งตัวแทนเข้าร่วมมหกรรมสร้างสุขภาพอำเภอครบุรี ครั้งที่ ๑ (กลุ่มเยาวชน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ม.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการให้มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 6 ราย กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 ม.ค. 2563
ปกติ  การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอให้รายงานการปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ม.ค. 2563
ปกติ  การปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามออนไลน์ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อชีวิตของนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ม.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 ม.ค. 2563
ปกติ  ประกาศการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ม.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 ม.ค. 2563
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเสนอของบประมาณประจำปี 2563 เพิ่มเติม กลุ่มนโยบายและแผน 23 ม.ค. 2563
ปกติ  การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2563 ระยะเวลา 3 เดือน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 23 ม.ค. 2563
ปกติ  ปฏิทินการประเมินปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 22 ม.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 ม.ค. 2563
ปกติ  การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สถานที่การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้้นฐาน ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย กลุ่มนิเทศฯ 22 ม.ค. 2563
ปกติ  ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ม.ค. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ม.ค. 2563
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 22 ม.ค. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งแก้ไขเปลี่ยนสถานที่ประชุมคณะกรรมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 อำเภอวังน้ำเขียว กลุ่มนิเทศฯ 22 ม.ค. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ม.ค. 2563
ปกติ  รายงานผลการรับนักเรียนที่ย้ายมาเข้าเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์รถยนต์และบุคลากร กลุ่มนิเทศฯ 22 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากร กลุ่มนิเทศฯ 22 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากร กลุ่มนิเทศฯ 22 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากร กลุ่มนิเทศฯ 22 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากร กลุ่มนิเทศฯ 22 ม.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 และพี่เลี้ยง เดือน ธ.ค. 62 จำนวน 3 ราย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 21 ม.ค. 2563
ปกติ  ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ม.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 บุรีรัมย์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ม.ค. 2563
ปกติ  ส่งคำสั่งแก้ไขการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 ม.ค. 2563
ปกติ  การจัดเก็บข้อมูลการใช้รถ-ถนนของหน่วยงานและสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ม.ค. 2563
ปกติ  บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอทราบบุคลว่าเป็นหรือเคยเป็นข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 ม.ค. 2563
ด่วนมาก  แจ้งให้มารับรูปแบบรายการ กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการงบปีเดียว ประจ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 21 ม.ค. 2563
ปกติ  การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ม.ค. 2563
ปกติ  ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ม.ค. 2563
ปกติ  การตรวจสอบข้อมูลในระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  รายงานวิชาเอกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3) กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ม.ค. 2563
ปกติ  การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2563 ระยะเวลา 5 เดือน (เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2563) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 20 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ กีฏวิทยา และการเกษตร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ (รายงานไตรมาสที่ 1/2563) หน่วยตรวจสอบภายใน 27 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด  แจ้งเลื่อนการประชุมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ กลุ่มนิเทศฯ 17 ม.ค. 2563
ด่วน  โครงการทุน s&p ระดับปริญญาตรี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ม.ค. 2563
ด่วนมาก  แจ้งผลการคัดเลือกนักเรียนยากจนเข้ารับทุนการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ มูลนิธิ EDF ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ม.ค. 2563
ด่วนมาก  ขอส่งแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงคู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ม.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตการลา ผอ.ปองพล จิตรเขต กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มนโยบายและแผน 17 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  รายงานวิชาเอกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 3 การจัดทำแผนกลยุทธ์ฯ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 16 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การประชุมปฏิบัติการพัฒนาและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ กลุ่มนิเทศฯ 16 ม.ค. 2563
ปกติ  การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 16 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ม.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การจัดการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุดสืบมรรคา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ม.ค. 2563
ปกติ  การควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอเอกสารเพิ่มเติมการนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ม.ค. 2563
ปกติ  การเผยแพร่หนังสั้นของโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน กลุ่มนิเทศฯ 16 ม.ค. 2563
ปกติ  โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุ 12 - 18 ปี และประชาชนชาย -หญิง ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ม.ค. 2563
ปกติ  การพิจารณาคำร้องแบบแสดงความจำนงพนักงานราชการ และครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ที่ได้รับการถูกเกลี่ยอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งตัวอย่างการจัดทำสัญญาจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 15 ม.ค. 2563
ปกติ  การจัดส่งเงินอุดหนุนการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยการ 15 ม.ค. 2563
ปกติ  สำรวจความต้องการในการสนับสนุนให้บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (ศึกษานิเทศก์) กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษาทางไกลฯ และบุคลากรหน่วยตรวจสอ กลุ่มอำนวยการ 15 ม.ค. 2563
ปกติ  การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ม.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2 กลุ่มนิเทศฯ 15 ม.ค. 2563
ปกติ  มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ (รายงานไตรมาสที่ 1/2563) หน่วยตรวจสอบภายใน 27 ธ.ค. 2562
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (เจียรวนนท์อุทิศ 2) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ม.ค. 2563
ปกติ  แนวปฏิบัติการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน กลุ่มนิเทศฯ 14 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้กู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์พ.ศ.2551 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 14 ม.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. รุ่นที่ 2 (เพิ่ กลุ่มนิเทศฯ 14 ม.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ไม่พักแรม (เมืองปักสามัคคี) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ม.ค. 2563
ปกติ  การสนับสนุนทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์จากกองทุน Mizuho Asian Fund ปี2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แก้ไขข้อมูลการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดการประชุมคณะกรรมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 14 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดประชุมคณะกรรมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 14 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดการประชุมคณะกรรมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 14 ม.ค. 2563
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 14 ม.ค. 2563
ปกติ  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 ม.ค. 2563
ปกติ  รายงานผลการดำเนินการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 1) กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  รายงานวิชาเอกครูผู็ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563 (แก้ไขแบบรายงาน) กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 ม.ค. 2563
ปกติ  การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 ม.ค. 2563
ปกติ  แก้ไขข้อมูลการจัดสรรอัตราพนักงานราชการและครูขั้นวิกฤต กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ม.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ม.ค. 2563
ปกติ  แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ม.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ม.ค. 2563
ปกติ  การมอบเกียรติบัตรและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 ม.ค. 2563
ปกติ  แนวทางการจ้างธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ม.ค. 2563
ปกติ  ข้อมูลสารสนเทศลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ม.ค. 2563
ปกติ  การดำเนินโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ม.ค. 2563
ปกติ  การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ม.ค. 2563
ปกติ  เิชิญร่วมเป็นเกียรติงานสานสัมพันธ์วันตรุษจีน ปี ๒๕๖๓ กลุ่มนิเทศฯ 13 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งบุคลากรผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย มาปฏิบัติการตรวจข้อสอบรูปแบบอัตนัย วิชาภาษาไทย (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา ๒ กลุ่มนิเทศฯ 13 ม.ค. 2563
ปกติ  การประชุมมอบนโนบายการเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ม.ค. 2563
ปกติ  การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการและครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ม.ค. 2563
ปกติ  ส่งรายชื่อผู้รับรางวัลดีเด่นวันครู ปี ๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยการ 13 ม.ค. 2563
ปกติ  แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 บาท และ พี่เลี้ยง เดือน ธ.ค. 62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 10 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) กลุ่มนโยบายและแผน 13 ม.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ม.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ม.ค. 2563
ปกติ  อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ม.ค. 2563
ปกติ  การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยการ 13 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งบุคลากรผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย มาปฏิบัติการตรวจข้อสอบรูปแบบอัตนัย วิชาภาษาไทย (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2 กลุ่มนิเทศฯ 13 ม.ค. 2563
ปกติ  การจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ม.ค. 2563
ปกติ  ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ม.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การประชุมกลุ่มงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ม.ค. 2563
ปกติ  โครงการ ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 19/2563 "สร้างนวัตกรเพื่อสังคม" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด  แจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นักเรียนทุนเสมอภ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ม.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ โครงการห้องเรียนกีฬา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ม.ค. 2563
ปกติ  การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ ๙ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ม.ค. 2563
ปกติ  มาตรการการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ม.ค. 2563