ที่ ชื่อโรงเรียน สถานะ
1
ม่วงแก้ววิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 มค 2563 15:41:28 น.

2
มารีย์ธงชัย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ธค 2562 17:39:30 น.

3
บ้านบ่อปลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 พย 2562 14:13:46 น.

4
อนุบาลบัณฑิตน้อย 2

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 พย 2562 09:55:36 น.

5
เหรียญทองวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 พย 2562 11:35:39 น.

6
ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 พย 2562 14:13:31 น.

7
บ้านโนนเหลื่อม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 20 พย 2562 08:42:36 น.

8
บ้านสระว่านพระยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 พย 2562 11:34:24 น.

9
บ้านปลายดาบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 พย 2562 14:10:24 น.

10
วัดโพธิ์เมืองสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 พย 2562 07:26:16 น.

11
ไผ่สีสุก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 พย 2562 19:33:18 น.

12
บ้านหนองนมนาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 พย 2562 20:47:46 น.

13
บ้านหนองแคทราย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 พย 2562 12:40:22 น.

14
บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 พย 2562 09:17:07 น.

15
บ้านหนองสองห้อง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2562 14:43:14 น.

16
บ้านโคกไม้งาม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2562 13:22:06 น.

17
บ้านคลองซับน้อยสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2562 13:18:39 น.

18
บ้านหนองตาด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2562 10:22:40 น.

19
บ้านบุตะโก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2562 09:38:38 น.

20
บ้านน้ำซับ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2562 09:13:28 น.

21
วัดใหม่สำโรง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2562 09:03:55 น.

22
อนุศาสน์วิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 พย 2562 14:52:47 น.

23
ด่านอุดมวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 พย 2562 11:30:05 น.

24
บ้านหนองเมา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 พย 2562 10:04:01 น.

25
สามัคคีประชาสรรค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 พย 2562 09:53:57 น.

26
บ้านหนองหลักศิลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 พย 2562 08:56:05 น.

27
บ้านหนองไม้สัก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 18:03:05 น.

28
บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 16:52:54 น.

29
บ้านหนองใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 16:26:56 น.

30
บ้านมาบกราด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 16:09:27 น.

31
บ้านหนองโสน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 14:44:18 น.

32
บ้านดอนกรูด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 14:31:34 น.

33
วังวารีวนราษฎร์วัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 14:11:23 น.

34
บ้านคลองทราย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 14:00:00 น.

35
บ้านโคกใบบัว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 13:20:00 น.

36
วัดม่วง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 11:40:09 น.

37
วัดโพธินิมิตร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 11:25:39 น.

38
บ้านกุดโบสถ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 11:16:14 น.

39
บ้านหนองโสมง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 11:10:52 น.

40
บ้านคลองหินร่อง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 11:09:38 น.

41
บ้านคลองสะท้อน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 10:57:20 น.

42
บ้านโคกโจด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 10:57:11 น.

43
บ้านบะใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 10:54:11 น.

44
หนองชุมแสงศรัทธาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 10:53:59 น.

45
บ้านบุไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 10:42:43 น.

46
บ้านบุตาโฮ-โนนกลาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 10:40:30 น.

47
บ้านสระผักโพด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 10:39:24 น.

48
บ้านหนองโบสถ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 10:33:41 น.

49
วัดโคกสระน้อย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 10:29:29 น.

50
บ้านหนองไผ่ใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 10:23:14 น.

51
บ้านไทยสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 10:20:58 น.

52
บ้านซับก้านเหลือง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 10:06:59 น.

53
หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 10:06:11 น.

54
บ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 09:59:44 น.

55
บ้านบุเจ้าคุณ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 09:59:33 น.

56
บ้านหนองใหญ่พัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 09:53:01 น.

57
บ้านตะกุดโนนระเวียง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 09:50:32 น.

58
บ้านลำนางแก้ว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 09:47:51 น.

59
บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 09:45:46 น.

60
หนองนกเขียนสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 09:40:17 น.

61
ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชา)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 09:28:47 น.

62
บ้านขี้เหล็ก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 09:26:21 น.

63
บ้านหนองผักไร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 09:16:48 น.

64
บ้านวังหมี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 09:11:42 น.

65
บ้านหนองรัง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 09:07:57 น.

66
บ้านหนองล้างช้าง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 09:06:13 น.

67
บ้านทรัพย์เจริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 08:59:39 น.

68
วัดบ้านพร้าว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 08:56:52 น.

69
บ้านราษฎร์พัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 08:55:45 น.

70
วัดหลุมข้าว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 08:53:57 น.

71
หนองไผ่วิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 08:51:44 น.

72
บ้านหนองแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 08:47:14 น.

73
วัดหงษ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 08:47:00 น.

74
บ้านคลองใบพัด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 08:35:20 น.

75
เจียรวนนท์อุทิศ 2

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 08:34:24 น.

76
บ้านท่าวังไทรสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 08:29:22 น.

77
บ้านสระตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 08:25:44 น.

78
บ้านน้อย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 08:21:56 น.

79
บ้านหนองต้อ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 08:13:05 น.

80
บ้านโกรกหว้า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 08:05:36 น.

81
สะแกราชวิทยาคม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 07:58:45 น.

82
สกัดนาควิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 07:51:50 น.

83
บ้านโนนสาวเอ้

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 07:23:07 น.

84
บ้านพุปลาไหล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2562 00:12:37 น.

85
วัดโพนทราย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 23:23:45 น.

86
บ้านโกรกสำโรง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 22:53:33 น.

87
บ้านซับเต่า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 22:33:00 น.

88
บ้านวังหิน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 18:24:22 น.

89
ท้าวสุรนารี(2521)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 16:59:29 น.

90
รักเมืองไทย 1 (มูลนิธิเตชะไพบูลย์)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 16:45:49 น.

91
บ้านหลุมเงิน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 16:32:27 น.

92
บ้านหนองกก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 16:27:33 น.

93
ป่าไม้อุทิศ 2

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 16:26:28 น.

94
บ้านยางกระทุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 16:22:55 น.

95
บ้านระเริง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 16:19:36 น.

96
บ้านดอนแขวนประชานุกูล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 16:19:04 น.

97
บ้านราษฎร์สามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 16:03:55 น.

98
บ้านปางไม้

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 15:58:12 น.

99
บ้านลำเพียก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 15:58:04 น.

100
บ้านโนนแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 15:56:26 น.

101
จอมทองวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 15:52:27 น.

102
บ้านลำไซกง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 15:48:07 น.

103
อาจวิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 15:45:53 น.

104
บ้านหนองสนวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 15:43:44 น.

105
บ้านศาลเจ้าพ่อ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 15:39:00 น.

106
บ้านหน้ากลองวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 15:37:48 น.

107
บ้านบุยายแลบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 15:35:38 น.

108
วัดมกุฎไทยาราม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 15:33:27 น.

109
ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 15:32:28 น.

110
บ้านสระประทีป

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 15:31:44 น.

111
ชุมชนบ้านตะขบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 15:30:22 น.

112
แหลมรวกบำรุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 15:29:06 น.

113
บ้านวังน้ำเขียว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 15:24:59 น.

114
บ้านโคกสะอาด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 15:24:29 น.

115
วัดทุ่งจาน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 15:23:23 น.

116
บ้านมาบตะโกเอน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 15:23:17 น.

117
บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 15:23:11 น.

118
บ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 15:21:34 น.

119
บ้านแชะ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 15:20:16 น.

120
บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 15:17:37 น.

121
บ้านหนองหญ้าขาว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 15:15:04 น.

122
บ้านหนองขนาก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 15:15:02 น.

123
บ้านท่าเยี่ยม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 15:11:39 น.

124
บ้านหนองหินโคน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 15:11:32 น.

125
บ้านเก่าปอแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 15:10:10 น.

126
บ้านหนองหว้าประชาอาสา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 15:10:00 น.

127
บ้านโป่งสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 15:09:51 น.

128
บ้านซับสะเดา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 15:08:37 น.

129
บ้านนางเหริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 15:07:14 น.

130
บ้านทุ่งแขวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 15:06:03 น.

131
บ้านประชาสันต์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 15:00:17 น.

132
บ้านไทรงาม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 14:58:35 น.

133
บ้านหนองเสือบอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 14:58:15 น.

134
บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 14:55:33 น.

135
บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 14:54:50 น.

136
บ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 14:53:56 น.

137
บ้านดอนแสนสุข

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 14:53:13 น.

138
บ้านคลองบง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 14:53:07 น.

139
จตุคามวิทยาคม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 14:49:41 น.

140
บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 14:49:09 น.

141
บ้านพันธ์สงวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 14:48:42 น.

142
บ้านบุหว้าสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 14:48:14 น.

143
วัดศรีษะกระบือ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 14:47:57 น.

144
บ้านโคกสันติสุข

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 14:47:25 น.

145
บ้านวังตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 14:46:57 น.

146
บ้านคลองสาริกา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 14:45:27 น.

147
บ้านไชยวาล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 14:44:47 น.

148
บ้านเมืองปักสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 14:42:12 น.

149
บ้านหนองไทร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 14:41:59 น.

150
บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 14:39:18 น.

151
บ้านพัดทะเล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 14:38:20 น.

152
ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 14:37:07 น.

153
บ้านสันติสุข

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 14:36:44 น.

154
วัดพรหมราช

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 14:36:37 น.

155
บ้านอังโกน-ห้วยทราย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 14:36:21 น.

156
บ้านห้วยน้ำเค็ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 14:32:46 น.

157
บ้านคลองทุเรียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 14:32:22 น.

158
บ้านใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 14:31:47 น.

159
บ้านหนองตะแบก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 14:29:32 น.

160
บ้านสุขไพบูลย์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 14:28:00 น.

161
บ้านโนนสมบูรณ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 14:27:57 น.

162
วัดไม้เสี่ยว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 14:26:42 น.

163
บ้านโคกสำราญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 14:25:50 น.

164
บ้านคลองกุ่ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 14:25:25 น.

165
บ้านหนองตะเข้-หนองตูม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 14:23:30 น.

166
บ้านหนองแวง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 14:22:08 น.

167
บ้านคลองเตย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 14:21:47 น.

168
ตะแบกวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 14:20:59 น.

169
บ้านเขาพญาปราบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 14:19:57 น.

170
บ้านโปร่งสนวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 14:19:15 น.

171
บ้านดอน(สหรัฐ--ราษฎร์อุทิศ)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 14:17:12 น.

172
บ้านสมบัติเจริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 14:16:45 น.

173
บ้านเทพนิมิต

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 14:16:43 น.

174
บ้านซับไทรทอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 14:16:37 น.

175
บ้านไร่แหลมทอง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

176
บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

177
ครบุรีวิทยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

178
บ้านพนาหนองหิน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

179
บ้านไผ่

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

180
บ้านหนองประดู่

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

181
บ้านบุหัวช้าง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

182
บ้านกลาง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

183
สวนหมากสงเคราะห์

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

184
บ้านหนองโดน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

185
ชุมชนบ้านเสิงสาง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

186
บ้านบ่อลิงประชาสรรค์

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

187
บ้านหนองหิน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

188
มูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

189
บุณณดาวิทยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

190
สายมิตรปักธงชัย 7

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

191
ตะวันชัยวิทยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

192
สายมิตรวังน้ำเขียว 5

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

193
แสนยวิทยาภูมิ

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

194
อนุบาลสกุลจิตร

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

195
ภูริตา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

196
อนุบาลเป็นหนึ่ง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ