ที่ ชื่อโรงเรียน สถานะ
1
วัดศรีษะกระบือ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 กย 2565 10:52:03 น.

2
บ้านกลาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 สค 2565 15:21:26 น.

3
บ้านลำนางแก้ว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 สค 2565 14:24:53 น.

4
บ้านหนองไผ่ใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 กค 2565 14:10:53 น.

5
บ้านหนองขนาก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กค 2565 10:53:22 น.

6
บ้านบุตาโฮ-โนนกลาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กค 2565 16:08:10 น.

7
บ้านหนองหว้าประชาอาสา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กค 2565 10:53:55 น.

8
บ้านบะใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กค 2565 09:09:09 น.

9
บ้านคลองซับน้อยสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กค 2565 20:39:08 น.

10
บ้านราษฎร์สามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กค 2565 15:34:25 น.

11
บ้านหนองเมา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กค 2565 13:00:01 น.

12
บ้านนางเหริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กค 2565 10:44:31 น.

13
บ้านมาบตะโกเอน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กค 2565 10:33:28 น.

14
บ้านหนองหินโคน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กค 2565 10:11:13 น.

15
บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กค 2565 10:00:59 น.

16
บ้านโปร่งสนวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กค 2565 09:43:18 น.

17
บ้านลำเพียก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กค 2565 09:09:29 น.

18
ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กค 2565 09:08:48 น.

19
บ้านหนองใหญ่พัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กค 2565 08:54:14 น.

20
บ้านโคกสำราญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กค 2565 08:40:09 น.

21
บ้านสระว่านพระยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กค 2565 08:30:48 น.

22
บ้านซับสะเดา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กค 2565 07:53:27 น.

23
บ้านวังหิน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2565 15:17:56 น.

24
บ้านสระตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2565 15:11:48 น.

25
บ้านสระผักโพด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2565 14:52:19 น.

26
บ้านคลองสะท้อน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2565 14:14:06 น.

27
สามัคคีประชาสรรค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2565 14:13:40 น.

28
บ้านหนองผักไร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2565 14:08:35 น.

29
วัดทุ่งจาน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2565 13:35:40 น.

30
บ้านอังโกน-ห้วยทราย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2565 13:14:56 น.

31
บ้านโคกไม้งาม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2565 12:58:53 น.

32
วัดบ้านพร้าว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2565 12:16:27 น.

33
บ้านบุยายแลบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2565 12:01:14 น.

34
บ้านไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2565 11:24:51 น.

35
บ้านหนองหญ้าขาว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2565 11:01:12 น.

36
บ้านกุดโบสถ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2565 11:01:03 น.

37
บ้านบุหว้าสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2565 10:26:16 น.

38
บ้านบุเจ้าคุณ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2565 10:12:08 น.

39
บ้านเขาพญาปราบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2565 10:11:59 น.

40
บ้านบ่อลิงประชาสรรค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2565 10:11:37 น.

41
บ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2565 10:02:31 น.

42
จตุคามวิทยาคม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2565 09:37:31 น.

43
บ้านโนนเหลื่อม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2565 09:34:11 น.

44
บ้านห้วยน้ำเค็ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2565 09:27:39 น.

45
บ้านหลุมเงิน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2565 09:23:42 น.

46
บ้านหนองตาด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2565 09:21:51 น.

47
บ้านหนองโสมง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2565 09:11:02 น.

48
วัดมกุฎไทยาราม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2565 09:08:54 น.

49
บ้านเก่าปอแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2565 09:07:59 น.

50
รักเมืองไทย 1 (มูลนิธิเตชะไพบูลย์)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2565 09:06:14 น.

51
บ้านคลองสาริกา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2565 09:05:46 น.

52
วัดหลุมข้าว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2565 09:01:29 น.

53
บ้านราษฎร์พัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2565 08:58:43 น.

54
หนองไผ่วิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2565 08:52:39 น.

55
บ้านโคกสะอาด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2565 08:36:57 น.

56
บ้านสมบัติเจริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2565 08:16:28 น.

57
บ้านไร่แหลมทอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2565 22:50:41 น.

58
บ้านหนองตะแบก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2565 10:36:55 น.

59
บ้านหนองไม้สัก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กค 2565 20:41:31 น.

60
บ้านหนองนมนาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กค 2565 14:25:14 น.

61
บ้านโคกโจด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กค 2565 13:14:53 น.

62
บ้านหนองสองห้อง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กค 2565 12:55:33 น.

63
บ้านหนองล้างช้าง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กค 2565 10:34:28 น.

64
หนองนกเขียนสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กค 2565 09:20:58 น.

65
บ้านประชาสันต์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กค 2565 06:28:59 น.

66
บ้านหนองกก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 17:02:37 น.

67
บ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 16:56:14 น.

68
บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 16:54:04 น.

69
บ้านสุขไพบูลย์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 16:23:12 น.

70
บ้านไทยสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 16:18:25 น.

71
บ้านหนองหลักศิลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 16:14:48 น.

72
วัดไม้เสี่ยว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 16:05:15 น.

73
วัดโคกสระน้อย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 15:57:53 น.

74
สวนหมากสงเคราะห์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 15:57:06 น.

75
บ้านขี้เหล็ก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 15:43:54 น.

76
บ้านหนองใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 15:43:32 น.

77
บ้านหนองไทร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 15:43:09 น.

78
บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 15:43:00 น.

79
เจียรวนนท์อุทิศ 2

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 15:38:06 น.

80
บ้านโนนแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 15:37:03 น.

81
บ้านลำไซกง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 15:31:12 น.

82
บ้านศาลเจ้าพ่อ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 15:28:57 น.

83
บ้านคลองทุเรียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 15:23:33 น.

84
บ้านหนองรัง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 15:12:40 น.

85
บ้านหนองโบสถ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 15:11:12 น.

86
บ้านวังตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 15:10:05 น.

87
บ้านพุปลาไหล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 15:08:12 น.

88
บ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 15:05:06 น.

89
บ้านโกรกสำโรง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 15:00:11 น.

90
บ้านพนาหนองหิน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 14:58:24 น.

91
บ้านหนองโสน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 14:55:35 น.

92
บ้านคลองบง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 14:46:43 น.

93
บ้านซับก้านเหลือง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 14:45:08 น.

94
บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 14:43:14 น.

95
ป่าไม้อุทิศ 2

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 14:43:00 น.

96
ท้าวสุรนารี(2521)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 14:42:27 น.

97
บ้านคลองทราย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 14:42:03 น.

98
บ้านบ่อปลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 14:38:43 น.

99
วังวารีวนราษฎร์วัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 14:33:32 น.

100
สกัดนาควิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 14:31:06 น.

101
ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชา)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 14:30:25 น.

102
บ้านซับเต่า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 14:30:23 น.

103
วัดหงษ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 14:29:44 น.

104
บ้านคลองเตย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 14:28:12 น.

105
บ้านคลองใบพัด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 14:26:38 น.

106
บ้านหนองต้อ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 14:23:41 น.

107
วัดโพธิ์เมืองสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 14:22:49 น.

108
บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 14:21:25 น.

109
บ้านยางกระทุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 14:18:07 น.

110
บ้านแชะ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 14:11:37 น.

111
บ้านหนองหิน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 14:11:34 น.

112
แหลมรวกบำรุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 14:10:36 น.

113
บ้านสระประทีป

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 14:10:05 น.

114
บ้านมาบกราด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 14:09:49 น.

115
บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 14:09:39 น.

116
บ้านท่าเยี่ยม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 14:06:30 น.

117
วัดโพธินิมิตร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 14:06:23 น.

118
บ้านดอน(สหรัฐ--ราษฎร์อุทิศ)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 14:05:39 น.

119
ด่านอุดมวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 14:04:09 น.

120
บ้านเทพนิมิต

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 14:03:32 น.

121
บ้านหนองแคทราย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 14:02:10 น.

122
อาจวิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 14:00:49 น.

123
บ้านไชยวาล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 13:54:54 น.

124
ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 13:53:22 น.

125
บ้านบุตะโก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 13:50:37 น.

126
บ้านตะกุดโนนระเวียง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 13:48:17 น.

127
สะแกราชวิทยาคม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 13:48:17 น.

128
บ้านทุ่งแขวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 13:47:22 น.

129
บ้านโนนสาวเอ้

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 13:47:17 น.

130
บ้านดอนแสนสุข

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 13:47:15 น.

131
ไผ่สีสุก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 13:47:15 น.

132
บ้านปางไม้

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 13:45:53 น.

133
บ้านท่าวังไทรสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 13:43:11 น.

134
บ้านดอนแขวนประชานุกูล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 13:41:31 น.

135
บ้านโนนสมบูรณ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 13:38:40 น.

136
บ้านพันธ์สงวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 13:37:32 น.

137
บ้านหนองแวง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 13:36:05 น.

138
บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 13:34:36 น.

139
อนุบาลครบุรี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 13:34:24 น.

140
ชุมชนบ้านตะขบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 13:33:54 น.

141
จอมทองวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 13:33:53 น.

142
บ้านวังหมี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 13:31:23 น.

143
บ้านระเริง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 13:30:43 น.

144
บ้านสันติสุข

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 13:27:41 น.

145
บ้านใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 13:27:34 น.

146
ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 13:27:01 น.

147
บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 13:26:29 น.

148
บ้านหน้ากลองวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 13:23:31 น.

149
บ้านพัดทะเล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 13:18:25 น.

150
บ้านปลายดาบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 13:18:23 น.

151
บ้านน้อย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 13:17:38 น.

152
บ้านไทรงาม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 13:12:49 น.

153
บ้านหนองเสือบอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 13:12:09 น.

154
บ้านโกรกหว้า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 13:10:57 น.

155
บ้านเมืองปักสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 13:10:11 น.

156
บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 13:08:56 น.

157
บ้านหนองตะเข้-หนองตูม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 13:08:43 น.

158
บ้านคลองกุ่ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 13:08:39 น.

159
บ้านทรัพย์เจริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 13:08:02 น.

160
บ้านน้ำซับ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 13:07:32 น.

161
บ้านบุไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 13:06:25 น.

162
บ้านวังน้ำเขียว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 13:03:10 น.

163
ม่วงแก้ววิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 13:02:50 น.

164
วัดพรหมราช

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 13:02:11 น.

165
บ้านโคกสันติสุข

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 13:00:58 น.

166
ตะแบกวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 13:00:36 น.

167
บ้านหนองแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2565 12:59:11 น.

168
บ้านโคกใบบัว

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

169
บ้านดอนกรูด

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

170
บ้านหนองสนวน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

171
ชุมชนบ้านเสิงสาง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

172
หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

173
บ้านบุหัวช้าง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

174
บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

175
วัดม่วง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

176
บ้านโป่งสามัคคี

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

177
วัดใหม่สำโรง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

178
บ้านหนองประดู่

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

179
วัดโพนทราย

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

180
หนองชุมแสงศรัทธาคาร

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

181
บ้านหนองโดน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

182
บ้านคลองหินร่อง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

183
บ้านซับไทรทอง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ