ที่ ชื่อโรงเรียน สถานะ
1
บ้านหนองหว้าประชาอาสา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 20 มิย 2565 15:41:50 น.

2
บ้านราษฎร์สามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มิย 2565 15:55:04 น.

3
บ้านซับสะเดา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มิย 2565 10:05:28 น.

4
บ้านดอนกรูด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มิย 2565 16:51:34 น.

5
สกัดนาควิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มิย 2565 16:27:45 น.

6
สวนหมากสงเคราะห์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มิย 2565 15:46:20 น.

7
บ้านวังหมี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มิย 2565 14:48:46 น.

8
บ้านโคกใบบัว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มิย 2565 11:05:26 น.

9
บ้านบะใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มิย 2565 09:53:48 น.

10
บ้านหนองใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มิย 2565 09:32:25 น.

11
บ้านบุเจ้าคุณ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มิย 2565 08:47:18 น.

12
บ้านหนองหญ้าขาว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มิย 2565 16:39:55 น.

13
บ้านหนองโสมง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 มิย 2565 14:52:42 น.

14
บ้านบุหว้าสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 มิย 2565 12:50:35 น.

15
บ้านห้วยน้ำเค็ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 มิย 2565 12:49:48 น.

16
บ้านวังตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 มิย 2565 11:32:06 น.

17
วัดหงษ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 มิย 2565 09:33:20 น.

18
บ้านโนนเหลื่อม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 มิย 2565 09:24:38 น.

19
บ้านพัดทะเล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 มิย 2565 09:12:35 น.

20
บ้านโคกไม้งาม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 มิย 2565 09:01:44 น.

21
ด่านอุดมวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 มิย 2565 08:53:13 น.

22
บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 มิย 2565 08:48:51 น.

23
บ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 มิย 2565 08:43:06 น.

24
วังวารีวนราษฎร์วัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 มิย 2565 08:42:45 น.

25
แหลมรวกบำรุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 มิย 2565 08:40:42 น.

26
บ้านหลุมเงิน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 มิย 2565 08:18:46 น.

27
บ้านโปร่งสนวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 มิย 2565 07:57:37 น.

28
บ้านโคกโจด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 มิย 2565 07:32:33 น.

29
วัดทุ่งจาน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 มิย 2565 20:29:38 น.

30
วัดบ้านพร้าว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 มิย 2565 18:47:23 น.

31
ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชา)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 มิย 2565 16:53:47 น.

32
บ้านใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 มิย 2565 16:42:54 น.

33
บ้านหนองแคทราย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 มิย 2565 15:44:46 น.

34
บ้านหนองใหญ่พัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 มิย 2565 14:34:02 น.

35
บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 มิย 2565 14:31:57 น.

36
บ้านบ่อลิงประชาสรรค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 มิย 2565 14:25:58 น.

37
บ้านหนองตะแบก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 มิย 2565 14:19:23 น.

38
บ้านหนองผักไร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 มิย 2565 14:18:32 น.

39
บ้านโกรกสำโรง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 มิย 2565 14:05:26 น.

40
บ้านทุ่งแขวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 มิย 2565 13:56:01 น.

41
บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 มิย 2565 13:55:26 น.

42
บ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 มิย 2565 13:53:14 น.

43
บ้านสระประทีป

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 มิย 2565 13:24:11 น.

44
บ้านคลองบง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 มิย 2565 13:17:33 น.

45
บ้านทรัพย์เจริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 มิย 2565 13:16:32 น.

46
บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 มิย 2565 13:05:11 น.

47
บ้านหนองรัง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 มิย 2565 12:59:53 น.

48
บ้านหนองไทร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 มิย 2565 12:41:54 น.

49
บ้านบุตาโฮ-โนนกลาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 มิย 2565 12:33:04 น.

50
บ้านมาบตะโกเอน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 มิย 2565 12:10:45 น.

51
ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 มิย 2565 11:56:26 น.

52
บ้านอังโกน-ห้วยทราย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 มิย 2565 11:20:22 น.

53
หนองชุมแสงศรัทธาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 มิย 2565 11:20:02 น.

54
บ้านไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 มิย 2565 10:51:46 น.

55
บ้านเขาพญาปราบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 มิย 2565 10:14:05 น.

56
บ้านหนองเมา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 มิย 2565 10:09:15 น.

57
บ้านปางไม้

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 มิย 2565 09:44:12 น.

58
บ้านคลองเตย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 มิย 2565 09:42:14 น.

59
บ้านกุดโบสถ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 มิย 2565 09:40:34 น.

60
บ้านราษฎร์พัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 มิย 2565 09:22:57 น.

61
บ้านโคกสำราญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 มิย 2565 09:17:33 น.

62
บ้านหนองสองห้อง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 มิย 2565 09:01:15 น.

63
บ้านบุยายแลบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 มิย 2565 08:51:15 น.

64
บ้านหนองตะเข้-หนองตูม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 มิย 2565 08:49:57 น.

65
บ้านน้ำซับ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 มิย 2565 08:48:37 น.

66
บ้านคลองทราย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 มิย 2565 08:47:55 น.

67
บ้านสมบัติเจริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 มิย 2565 08:44:28 น.

68
สามัคคีประชาสรรค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 มิย 2565 08:43:37 น.

69
บ้านนางเหริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 มิย 2565 08:38:41 น.

70
หนองไผ่วิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 มิย 2565 08:37:51 น.

71
วัดพรหมราช

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 มิย 2565 08:30:40 น.

72
บ้านซับก้านเหลือง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 มิย 2565 08:30:34 น.

73
รักเมืองไทย 1 (มูลนิธิเตชะไพบูลย์)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 มิย 2565 08:28:12 น.

74
บ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 มิย 2565 08:20:21 น.

75
บ้านเก่าปอแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 มิย 2565 08:19:43 น.

76
บ้านคลองใบพัด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 มิย 2565 08:01:01 น.

77
บ้านหนองล้างช้าง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 มิย 2565 07:58:18 น.

78
บ้านประชาสันต์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 มิย 2565 07:48:21 น.

79
บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 มิย 2565 07:47:04 น.

80
ม่วงแก้ววิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 มิย 2565 06:18:37 น.

81
บ้านสุขไพบูลย์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 22:20:35 น.

82
บ้านหนองสนวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 22:01:45 น.

83
บ้านพุปลาไหล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 21:27:16 น.

84
บ้านหนองไผ่ใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 20:02:14 น.

85
บ้านโนนสาวเอ้

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 20:00:11 น.

86
วัดใหม่สำโรง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 19:40:12 น.

87
บ้านดอนแสนสุข

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 19:26:41 น.

88
บ้านโป่งสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 19:21:45 น.

89
บ้านขี้เหล็ก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 18:29:38 น.

90
บ้านโกรกหว้า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 18:02:48 น.

91
วัดศรีษะกระบือ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 17:51:35 น.

92
บ้านไชยวาล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 17:29:49 น.

93
หนองนกเขียนสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 17:24:50 น.

94
บ้านโนนแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 16:52:16 น.

95
บ้านหนองขนาก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 16:46:41 น.

96
บ้านหนองต้อ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 16:44:53 น.

97
อาจวิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 16:32:55 น.

98
บ้านลำไซกง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 16:30:33 น.

99
วัดมกุฎไทยาราม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 16:17:22 น.

100
บ้านหนองโสน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 16:08:11 น.

101
วัดไม้เสี่ยว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 16:07:34 น.

102
บ้านหนองหลักศิลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 16:05:51 น.

103
บ้านน้อย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 16:04:48 น.

104
ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 15:56:23 น.

105
บ้านท่าเยี่ยม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 15:55:19 น.

106
บ้านหน้ากลองวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 15:47:26 น.

107
บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 15:46:25 น.

108
บ้านหนองหินโคน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 15:45:22 น.

109
บ้านวังน้ำเขียว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 15:45:08 น.

110
บ้านวังหิน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 15:39:26 น.

111
บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 15:36:04 น.

112
วัดโพธินิมิตร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 15:33:09 น.

113
ป่าไม้อุทิศ 2

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 15:31:32 น.

114
บ้านสระผักโพด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 15:31:21 น.

115
บ้านดอนแขวนประชานุกูล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 15:26:00 น.

116
บ้านหนองแวง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 15:23:27 น.

117
จตุคามวิทยาคม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 15:23:00 น.

118
บ้านเมืองปักสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 15:22:28 น.

119
บ้านลำเพียก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 15:21:56 น.

120
บ้านตะกุดโนนระเวียง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 15:20:24 น.

121
บ้านหนองกก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 15:19:54 น.

122
บ้านหนองโบสถ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 15:17:10 น.

123
บ้านบุไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 15:16:30 น.

124
สะแกราชวิทยาคม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 15:13:49 น.

125
บ้านมาบกราด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 15:11:26 น.

126
บ้านระเริง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 15:10:34 น.

127
บ้านศาลเจ้าพ่อ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 15:08:15 น.

128
บ้านพันธ์สงวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 15:05:13 น.

129
เจียรวนนท์อุทิศ 2

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 15:04:09 น.

130
บ้านคลองสะท้อน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 15:01:26 น.

131
ครบุรีวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 15:01:11 น.

132
วัดโพธิ์เมืองสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 14:59:21 น.

133
บ้านเทพนิมิต

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 14:55:28 น.

134
บ้านไทรงาม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 14:50:30 น.

135
บ้านหนองไม้สัก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 14:50:13 น.

136
บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 14:50:02 น.

137
บ้านแชะ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 14:49:11 น.

138
บ้านสันติสุข

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 14:45:18 น.

139
บ้านดอน(สหรัฐ--ราษฎร์อุทิศ)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 14:45:05 น.

140
บ้านคลองทุเรียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 14:43:21 น.

141
บ้านสระว่านพระยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 14:39:07 น.

142
วัดหลุมข้าว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 14:38:54 น.

143
บ้านหนองเสือบอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 14:38:37 น.

144
บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 14:36:19 น.

145
บ้านปลายดาบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 14:36:01 น.

146
จอมทองวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 14:35:33 น.

147
บ้านโนนสมบูรณ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 14:33:12 น.

148
บ้านคลองหินร่อง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 14:31:03 น.

149
ตะแบกวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 14:30:26 น.

150
ท้าวสุรนารี(2521)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 14:29:51 น.

151
วัดม่วง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 14:29:43 น.

152
ไผ่สีสุก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 14:28:49 น.

153
วัดโคกสระน้อย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 14:28:49 น.

154
บ้านซับเต่า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 14:28:47 น.

155
บ้านหนองแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 14:28:26 น.

156
บ้านไทยสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2565 14:27:57 น.

157
บ้านพนาหนองหิน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

158
บ้านไร่แหลมทอง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

159
บ้านโคกสะอาด

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

160
บ้านสระตะเคียน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

161
ชุมชนบ้านเสิงสาง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

162
บ้านหนองหิน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

163
หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

164
ชุมชนบ้านตะขบ

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

165
บ้านคลองสาริกา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

166
บ้านบุหัวช้าง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

167
บ้านยางกระทุง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

168
บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

169
บ้านหนองตาด

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

170
บ้านหนองนมนาง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

171
ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

172
บ้านกลาง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

173
บ้านบ่อปลา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

174
บ้านคลองซับน้อยสามัคคี

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

175
บ้านลำนางแก้ว

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

176
บ้านหนองประดู่

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

177
วัดโพนทราย

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

178
บ้านหนองโดน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

179
บ้านคลองกุ่ม

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

180
บ้านซับไทรทอง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

181
บ้านบุตะโก

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

182
บ้านท่าวังไทรสามัคคี

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

183
บ้านโคกสันติสุข

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ