ที่ ชื่อโรงเรียน สถานะ
1
วัดบ้านพร้าว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 ตค 2565 21:22:54 น.

2
เจียรวนนท์อุทิศ 2

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 สค 2565 09:37:36 น.

3
บ้านหนองหว้าประชาอาสา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 สค 2565 11:05:49 น.

4
บ้านระเริง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 สค 2565 10:08:22 น.

5
บ้านบุตาโฮ-โนนกลาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 สค 2565 16:12:15 น.

6
บ้านคลองกุ่ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 สค 2565 13:29:40 น.

7
บ้านหนองโดน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 สค 2565 10:22:40 น.

8
บ้านหนองผักไร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 สค 2565 14:36:57 น.

9
บ้านนางเหริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 สค 2565 10:28:39 น.

10
หนองชุมแสงศรัทธาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 สค 2565 10:19:00 น.

11
บ้านหนองกก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 สค 2565 10:03:32 น.

12
บ้านท่าวังไทรสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 สค 2565 09:57:25 น.

13
บ้านบุเจ้าคุณ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 สค 2565 09:01:11 น.

14
วัดม่วง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 สค 2565 08:43:08 น.

15
วังวารีวนราษฎร์วัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 สค 2565 10:14:24 น.

16
แหลมรวกบำรุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 สค 2565 15:47:00 น.

17
บ้านน้ำซับ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 สค 2565 15:18:10 น.

18
บ้านยางกระทุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 สค 2565 14:59:42 น.

19
ด่านอุดมวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 สค 2565 14:31:40 น.

20
วัดพรหมราช

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 สค 2565 14:01:04 น.

21
บ้านเก่าปอแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 สค 2565 13:35:59 น.

22
บ้านโคกโจด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 สค 2565 13:22:04 น.

23
บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 สค 2565 13:18:32 น.

24
บ้านราษฎร์สามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 สค 2565 13:00:20 น.

25
บ้านสมบัติเจริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 สค 2565 12:26:11 น.

26
บ้านกลาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 สค 2565 11:31:48 น.

27
บ้านหนองแคทราย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 สค 2565 11:25:32 น.

28
วัดหงษ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 สค 2565 11:22:52 น.

29
บ้านวังหมี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 สค 2565 11:19:34 น.

30
บ้านทุ่งแขวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 สค 2565 11:15:43 น.

31
บ้านวังตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 สค 2565 11:07:31 น.

32
บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 สค 2565 10:42:55 น.

33
บ้านหนองหลักศิลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 สค 2565 10:37:47 น.

34
บ้านหลุมเงิน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 สค 2565 10:33:38 น.

35
บ้านเทพนิมิต

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 สค 2565 10:19:55 น.

36
จตุคามวิทยาคม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 สค 2565 10:09:16 น.

37
บ้านบ่อปลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 สค 2565 10:00:19 น.

38
บ้านหนองไผ่ใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 สค 2565 09:59:01 น.

39
บ้านโนนเหลื่อม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 สค 2565 09:54:26 น.

40
บ้านลำนางแก้ว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 สค 2565 09:49:32 น.

41
บ้านคลองทุเรียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 สค 2565 09:47:39 น.

42
บ้านโกรกสำโรง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 สค 2565 09:47:35 น.

43
ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 สค 2565 09:42:49 น.

44
บ้านกุดโบสถ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 สค 2565 09:34:32 น.

45
บ้านหนองใหญ่พัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 สค 2565 09:20:15 น.

46
บ้านพนาหนองหิน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 สค 2565 09:20:09 น.

47
วัดมกุฎไทยาราม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 สค 2565 09:19:40 น.

48
บ้านหนองสนวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 สค 2565 09:16:52 น.

49
บ้านโคกไม้งาม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 สค 2565 09:12:58 น.

50
บ้านราษฎร์พัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 สค 2565 09:12:56 น.

51
บ้านหนองขนาก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 สค 2565 09:09:47 น.

52
บ้านหนองรัง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 สค 2565 09:06:55 น.

53
บ้านสระว่านพระยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 สค 2565 09:03:24 น.

54
สามัคคีประชาสรรค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 สค 2565 08:52:46 น.

55
บ้านศาลเจ้าพ่อ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 สค 2565 08:46:28 น.

56
บ้านไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 สค 2565 08:39:36 น.

57
บ้านหนองไม้สัก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 สค 2565 08:23:38 น.

58
วัดโคกสระน้อย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 สค 2565 08:17:20 น.

59
หนองไผ่วิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 สค 2565 08:07:23 น.

60
บ้านซับสะเดา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 สค 2565 07:57:42 น.

61
บ้านหนองล้างช้าง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 สค 2565 07:22:53 น.

62
บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 22:36:24 น.

63
บ้านลำไซกง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 18:24:46 น.

64
บ้านโกรกหว้า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 18:18:55 น.

65
วัดโพธินิมิตร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 17:16:31 น.

66
บ้านดอน(สหรัฐ--ราษฎร์อุทิศ)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 16:43:57 น.

67
บ้านหนองหินโคน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 16:42:42 น.

68
บ้านหนองตาด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 16:38:49 น.

69
ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 16:28:02 น.

70
สกัดนาควิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 16:26:45 น.

71
บ้านสุขไพบูลย์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 16:24:23 น.

72
บ้านลำเพียก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 16:22:49 น.

73
อาจวิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 16:07:19 น.

74
บ้านท่าเยี่ยม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 16:04:36 น.

75
บ้านดอนแสนสุข

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 15:56:48 น.

76
บ้านอังโกน-ห้วยทราย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 15:48:20 น.

77
ชุมชนบ้านตะขบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 15:46:50 น.

78
บ้านคลองหินร่อง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 15:41:43 น.

79
บ้านน้อย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 15:39:02 น.

80
บ้านประชาสันต์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 15:38:47 น.

81
บ้านหน้ากลองวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 15:31:29 น.

82
บ้านโป่งสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 15:30:00 น.

83
บ้านโคกใบบัว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 15:24:14 น.

84
ม่วงแก้ววิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 15:19:06 น.

85
บ้านคลองบง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 15:17:14 น.

86
บ้านหนองไทร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 15:10:51 น.

87
บ้านโนนแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 15:10:14 น.

88
บ้านวังหิน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 15:08:05 น.

89
บ้านหนองใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 15:01:52 น.

90
บ้านทรัพย์เจริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 15:00:03 น.

91
บ้านคลองสาริกา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 14:58:19 น.

92
บ้านสระประทีป

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 14:57:04 น.

93
บ้านหนองเมา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 14:49:22 น.

94
บ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 14:47:42 น.

95
บ้านบุไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 14:45:50 น.

96
บ้านไร่แหลมทอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 14:43:49 น.

97
สะแกราชวิทยาคม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 14:42:59 น.

98
บ้านเขาพญาปราบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 14:39:01 น.

99
บ้านบ่อลิงประชาสรรค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 14:37:35 น.

100
บ้านแชะ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 14:35:48 น.

101
บ้านมาบตะโกเอน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 14:34:56 น.

102
บ้านหนองโสมง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 14:33:48 น.

103
บ้านไทยสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 14:32:38 น.

104
บ้านสระตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 14:30:08 น.

105
วัดโพนทราย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 14:28:06 น.

106
บ้านหนองแวง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 14:27:52 น.

107
บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 14:26:10 น.

108
บ้านหนองเสือบอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 14:21:20 น.

109
บ้านโคกสำราญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 14:19:54 น.

110
บ้านห้วยน้ำเค็ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 14:19:42 น.

111
บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 14:19:19 น.

112
บ้านหนองโบสถ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 14:19:00 น.

113
บ้านหนองแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 14:16:37 น.

114
บ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 14:15:59 น.

115
บ้านสันติสุข

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 14:14:42 น.

116
บ้านใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 14:10:32 น.

117
หนองนกเขียนสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 14:09:50 น.

118
บ้านปางไม้

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 14:06:13 น.

119
บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 14:02:02 น.

120
บ้านสระผักโพด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 14:01:12 น.

121
บ้านโนนสมบูรณ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 14:00:31 น.

122
บ้านบุยายแลบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 14:00:28 น.

123
บ้านคลองซับน้อยสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 13:58:01 น.

124
บ้านไทรงาม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 13:55:59 น.

125
บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 13:53:52 น.

126
วัดโพธิ์เมืองสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 13:53:48 น.

127
ไผ่สีสุก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 13:52:26 น.

128
บ้านซับเต่า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 13:51:59 น.

129
บ้านหนองโสน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 13:51:16 น.

130
บ้านโปร่งสนวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 13:50:45 น.

131
บ้านคลองสะท้อน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 13:50:36 น.

132
บ้านหนองตะแบก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 13:49:15 น.

133
บ้านคลองเตย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 13:45:58 น.

134
บ้านโคกสันติสุข

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 13:45:30 น.

135
บ้านคลองใบพัด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 13:44:12 น.

136
วัดหลุมข้าว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 13:43:59 น.

137
วัดศรีษะกระบือ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 13:42:55 น.

138
บ้านบุหว้าสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 13:41:34 น.

139
บ้านพุปลาไหล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 13:40:33 น.

140
ครบุรีวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 13:39:51 น.

141
บ้านปลายดาบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 13:39:13 น.

142
วัดไม้เสี่ยว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 13:38:59 น.

143
รักเมืองไทย 1 (มูลนิธิเตชะไพบูลย์)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 13:37:24 น.

144
ท้าวสุรนารี(2521)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 13:36:57 น.

145
บ้านบุตะโก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 13:36:12 น.

146
วัดทุ่งจาน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 13:35:43 น.

147
บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 13:34:56 น.

148
บ้านวังน้ำเขียว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 13:34:20 น.

149
บ้านพัดทะเล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 13:32:52 น.

150
บ้านมาบกราด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 13:31:39 น.

151
บ้านซับก้านเหลือง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 13:30:56 น.

152
บ้านขี้เหล็ก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 13:30:31 น.

153
ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 13:28:49 น.

154
บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 13:27:28 น.

155
บ้านหนองตะเข้-หนองตูม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 13:26:58 น.

156
บ้านหนองนมนาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 13:25:56 น.

157
บ้านหนองต้อ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 13:24:21 น.

158
บ้านหนองหญ้าขาว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 13:23:39 น.

159
บ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 13:21:38 น.

160
ตะแบกวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 13:20:25 น.

161
บ้านหนองสองห้อง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 13:19:45 น.

162
จอมทองวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 13:19:06 น.

163
ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชา)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 13:18:36 น.

164
บ้านโนนสาวเอ้

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 13:18:24 น.

165
บ้านโคกสะอาด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 13:17:53 น.

166
บ้านเมืองปักสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 13:17:50 น.

167
บ้านดอนแขวนประชานุกูล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 13:15:28 น.

168
บ้านหนองหิน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 13:13:33 น.

169
บ้านตะกุดโนนระเวียง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 13:12:53 น.

170
ป่าไม้อุทิศ 2

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 13:11:42 น.

171
บ้านไชยวาล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 13:11:16 น.

172
บ้านพันธ์สงวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 สค 2565 13:10:16 น.

173
บ้านดอนกรูด

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

174
ชุมชนบ้านเสิงสาง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

175
หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

176
บ้านบุหัวช้าง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

177
บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

178
สวนหมากสงเคราะห์

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

179
วัดใหม่สำโรง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

180
บ้านหนองประดู่

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

181
บ้านซับไทรทอง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

182
บ้านคลองทราย

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

183
บ้านบะใหญ่

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ