ที่ ชื่อโรงเรียน สถานะ
1
บ้านใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 กย 2565 09:59:54 น.

2
บ้านบ่อลิงประชาสรรค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 กย 2565 10:31:25 น.

3
บ้านวังหมี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กย 2565 13:10:50 น.

4
บ้านหนองใหญ่พัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กย 2565 09:04:31 น.

5
บ้านไทยสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 กย 2565 16:07:02 น.

6
บ้านราษฎร์พัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 กย 2565 11:01:13 น.

7
บ้านหนองแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 กย 2565 09:49:28 น.

8
บ้านวังตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2565 14:52:19 น.

9
ไผ่สีสุก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2565 14:24:05 น.

10
วัดม่วง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2565 14:15:44 น.

11
บ้านคลองใบพัด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2565 14:12:30 น.

12
บ้านโคกสำราญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2565 14:10:59 น.

13
จอมทองวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2565 14:10:33 น.

14
วัดโพธิ์เมืองสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2565 13:41:51 น.

15
บ้านไร่แหลมทอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2565 13:27:54 น.

16
บ้านคลองทราย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2565 13:09:04 น.

17
บ้านบุไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2565 13:00:15 น.

18
บ้านวังหิน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2565 12:51:23 น.

19
วัดหงษ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2565 12:49:50 น.

20
บ้านหนองหลักศิลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2565 12:41:13 น.

21
บ้านพันธ์สงวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2565 12:17:31 น.

22
บ้านลำไซกง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2565 12:15:28 น.

23
บ้านน้ำซับ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2565 11:53:52 น.

24
ตะแบกวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2565 11:41:39 น.

25
บ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2565 11:39:07 น.

26
วัดมกุฎไทยาราม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2565 11:22:06 น.

27
บ้านหนองผักไร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2565 11:13:22 น.

28
บ้านพัดทะเล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2565 11:12:30 น.

29
บ้านบุหัวช้าง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

30
บ้านกลาง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

31
บ้านบุตะโก

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ