ที่ ชื่อโรงเรียน สถานะ
1
บ้านคลองใบพัด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 ตค 2565 09:32:25 น.

2
บ้านบุเจ้าคุณ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 ตค 2565 16:33:44 น.

3
บ้านมาบตะโกเอน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 ตค 2565 10:44:52 น.

4
บ้านหนองตาด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 ตค 2565 08:10:15 น.

5
ท้าวสุรนารี(2521)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 ตค 2565 11:16:34 น.

6
บ้านหนองใหญ่พัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 ตค 2565 15:05:44 น.

7
บ้านหนองต้อ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 ตค 2565 11:06:38 น.

8
บ้านสระประทีป

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 ตค 2565 09:37:23 น.

9
บ้านสระผักโพด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 ตค 2565 05:10:18 น.

10
บ้านวังน้ำเขียว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 ตค 2565 12:27:40 น.

11
บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 ตค 2565 11:17:37 น.

12
บ้านโคกใบบัว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 ตค 2565 11:10:17 น.

13
บ้านโนนแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 ตค 2565 11:09:18 น.

14
บ้านโกรกสำโรง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 ตค 2565 11:06:39 น.

15
บ้านทุ่งแขวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 ตค 2565 10:51:57 น.

16
บ้านคลองบง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 ตค 2565 10:11:27 น.

17
บ้านวังตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 ตค 2565 09:48:47 น.

18
บ้านน้ำซับ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 ตค 2565 09:37:20 น.

19
บ้านโคกไม้งาม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 ตค 2565 16:23:46 น.

20
บ้านบุตะโก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 ตค 2565 16:13:43 น.

21
บ้านไทยสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 ตค 2565 15:24:49 น.

22
บ้านหนองกก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 ตค 2565 15:17:39 น.

23
วัดมกุฎไทยาราม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 ตค 2565 14:38:49 น.

24
ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 ตค 2565 13:39:30 น.

25
บ้านหนองหญ้าขาว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 ตค 2565 13:15:00 น.

26
บ้านกุดโบสถ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 ตค 2565 13:12:04 น.

27
บ้านหนองหว้าประชาอาสา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 ตค 2565 12:43:28 น.

28
บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 ตค 2565 12:41:25 น.

29
บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 ตค 2565 11:48:43 น.

30
บ้านคลองสาริกา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 ตค 2565 11:44:06 น.

31
บ้านบุไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 ตค 2565 11:29:11 น.

32
บ้านโคกสะอาด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 ตค 2565 11:03:28 น.

33
บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 ตค 2565 11:02:31 น.

34
บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 ตค 2565 11:01:58 น.

35
บ้านวังหมี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 ตค 2565 11:00:04 น.

36
บ้านไทรงาม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 ตค 2565 10:55:34 น.

37
บ้านซับก้านเหลือง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 ตค 2565 10:44:40 น.

38
บ้านสันติสุข

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 ตค 2565 10:36:40 น.

39
บ้านหนองผักไร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 ตค 2565 10:32:07 น.

40
ด่านอุดมวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 ตค 2565 10:26:09 น.

41
วัดโพธินิมิตร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 ตค 2565 10:23:22 น.

42
บ้านบุตาโฮ-โนนกลาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 ตค 2565 10:15:11 น.

43
บ้านอังโกน-ห้วยทราย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 ตค 2565 10:06:53 น.

44
วัดโคกสระน้อย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 ตค 2565 10:00:43 น.

45
บ้านหนองโสมง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 ตค 2565 09:56:40 น.

46
ชุมชนบ้านตะขบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 ตค 2565 09:56:28 น.

47
บ้านราษฎร์พัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 ตค 2565 09:53:28 น.

48
บ้านหนองโดน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 ตค 2565 09:51:08 น.

49
บ้านหลุมเงิน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 ตค 2565 09:47:21 น.

50
บ้านโปร่งสนวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 ตค 2565 09:37:09 น.

51
บ้านสระตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 ตค 2565 09:33:24 น.

52
เจียรวนนท์อุทิศ 2

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 ตค 2565 09:31:50 น.

53
บ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 ตค 2565 08:47:48 น.

54
วัดโพธิ์เมืองสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 ตค 2565 08:34:04 น.

55
บ้านบะใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 ตค 2565 08:30:21 น.

56
ครบุรีวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 ตค 2565 08:19:09 น.

57
บ้านเมืองปักสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 ตค 2565 07:57:52 น.

58
บ้านลำไซกง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 ตค 2565 23:05:32 น.

59
บ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 ตค 2565 22:49:32 น.

60
บ้านเก่าปอแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 ตค 2565 21:02:09 น.

61
บ้านนางเหริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 ตค 2565 20:48:22 น.

62
หนองไผ่วิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 ตค 2565 19:55:31 น.

63
บ้านยางกระทุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 ตค 2565 19:53:26 น.

64
ตะแบกวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 ตค 2565 19:47:17 น.

65
บ้านโคกโจด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 ตค 2565 18:04:11 น.

66
บ้านไร่แหลมทอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 ตค 2565 17:58:45 น.

67
ป่าไม้อุทิศ 2

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 ตค 2565 11:27:14 น.

68
บ้านคลองเตย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 ตค 2565 09:18:52 น.

69
บ้านหนองแวง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 ตค 2565 21:35:42 น.

70
บ้านหนองไผ่ใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 ตค 2565 19:55:58 น.

71
ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชา)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 ตค 2565 16:55:39 น.

72
บ้านสุขไพบูลย์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 ตค 2565 16:53:36 น.

73
หนองนกเขียนสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 ตค 2565 16:52:54 น.

74
บ้านตะกุดโนนระเวียง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 ตค 2565 15:54:44 น.

75
หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 ตค 2565 15:50:56 น.

76
บ้านซับเต่า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 ตค 2565 14:15:50 น.

77
บ้านระเริง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 ตค 2565 13:51:02 น.

78
บ้านห้วยน้ำเค็ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 ตค 2565 12:28:22 น.

79
บ้านหนองเมา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 ตค 2565 12:11:18 น.

80
บ้านโคกสำราญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 ตค 2565 11:46:35 น.

81
บ้านคลองซับน้อยสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 ตค 2565 11:24:41 น.

82
บ้านโนนเหลื่อม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 ตค 2565 11:21:32 น.

83
บ้านหนองไม้สัก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 ตค 2565 10:54:43 น.

84
บ้านศาลเจ้าพ่อ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 ตค 2565 10:36:20 น.

85
บ้านหนองหินโคน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 ตค 2565 10:27:08 น.

86
บ้านหนองแคทราย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 ตค 2565 10:08:44 น.

87
วัดบ้านพร้าว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 ตค 2565 09:54:39 น.

88
วัดศรีษะกระบือ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 ตค 2565 09:44:01 น.

89
บ้านหนองรัง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 ตค 2565 09:22:34 น.

90
บ้านโนนสาวเอ้

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 ตค 2565 09:14:23 น.

91
ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 ตค 2565 09:13:56 น.

92
บ้านพัดทะเล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 ตค 2565 09:12:05 น.

93
บ้านหนองใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 ตค 2565 09:11:04 น.

94
ไผ่สีสุก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 ตค 2565 09:06:19 น.

95
วัดพรหมราช

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 ตค 2565 09:05:19 น.

96
บ้านคลองทราย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 ตค 2565 09:02:07 น.

97
บ้านคลองทุเรียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 ตค 2565 08:49:32 น.

98
วัดไม้เสี่ยว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 ตค 2565 08:41:46 น.

99
สามัคคีประชาสรรค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 ตค 2565 08:36:24 น.

100
บ้านคลองสะท้อน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 ตค 2565 08:34:38 น.

101
บ้านใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 ตค 2565 08:04:49 น.

102
บ้านคลองกุ่ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 ตค 2565 08:04:37 น.

103
บ้านหนองโบสถ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 ตค 2565 07:26:28 น.

104
จอมทองวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 ตค 2565 07:02:23 น.

105
บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 ตค 2565 06:10:15 น.

106
จตุคามวิทยาคม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 ตค 2565 02:21:30 น.

107
บ้านหนองไทร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 23:07:10 น.

108
สกัดนาควิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 21:35:11 น.

109
ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 21:27:06 น.

110
บ้านซับสะเดา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 21:16:55 น.

111
บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 20:45:26 น.

112
บ้านแชะ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 20:43:30 น.

113
บ้านพุปลาไหล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 20:32:23 น.

114
บ้านหนองตะเข้-หนองตูม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 20:31:41 น.

115
บ้านมาบกราด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 20:24:55 น.

116
สะแกราชวิทยาคม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 20:16:39 น.

117
บ้านสมบัติเจริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 20:11:30 น.

118
บ้านลำเพียก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 20:08:20 น.

119
อาจวิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 20:07:42 น.

120
บ้านบุหว้าสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 20:02:00 น.

121
บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 19:54:23 น.

122
บ้านหนองเสือบอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 19:52:44 น.

123
บ้านหนองหลักศิลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 19:51:59 น.

124
บ้านปลายดาบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 19:51:32 น.

125
บ้านหนองขนาก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 19:44:35 น.

126
บ้านหนองสองห้อง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 19:43:31 น.

127
บ้านเทพนิมิต

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 19:42:21 น.

128
บ้านดอนแสนสุข

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 19:41:04 น.

129
บ้านโคกสันติสุข

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 19:40:36 น.

130
ม่วงแก้ววิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 19:39:43 น.

131
บ้านปางไม้

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 19:27:18 น.

132
บ้านพนาหนองหิน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 19:25:29 น.

133
บ้านโนนสมบูรณ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 19:24:42 น.

134
บ้านวังหิน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 19:11:13 น.

135
วัดใหม่สำโรง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 19:06:22 น.

136
วังวารีวนราษฎร์วัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 19:03:10 น.

137
บ้านบ่อลิงประชาสรรค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 18:49:22 น.

138
บ้านหนองตะแบก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 18:41:01 น.

139
วัดม่วง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 18:37:44 น.

140
บ้านโกรกหว้า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 18:34:33 น.

141
บ้านน้อย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 18:28:12 น.

142
บ้านบ่อปลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 18:25:47 น.

143
บ้านท่าเยี่ยม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 18:24:02 น.

144
วัดหงษ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 18:21:32 น.

145
ชุมชนบ้านเสิงสาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 18:19:45 น.

146
วัดโพนทราย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 18:15:52 น.

147
บ้านหนองล้างช้าง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 18:15:38 น.

148
บ้านเขาพญาปราบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 18:03:14 น.

149
บ้านทรัพย์เจริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 17:53:44 น.

150
วัดหลุมข้าว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 17:52:05 น.

151
บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 17:42:37 น.

152
วัดทุ่งจาน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 17:37:35 น.

153
บ้านประชาสันต์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 17:36:03 น.

154
บ้านไชยวาล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 17:29:58 น.

155
บ้านบุยายแลบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 17:29:18 น.

156
บ้านดอนแขวนประชานุกูล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 17:27:38 น.

157
บ้านขี้เหล็ก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 17:20:44 น.

158
สวนหมากสงเคราะห์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 17:13:45 น.

159
บ้านหนองสนวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 17:12:56 น.

160
บ้านดอน(สหรัฐ--ราษฎร์อุทิศ)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 17:08:35 น.

161
บ้านหนองแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 17:04:50 น.

162
บ้านหนองนมนาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 17:04:23 น.

163
บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 17:01:14 น.

164
บ้านพันธ์สงวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 16:58:56 น.

165
บ้านหนองโสน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2565 16:54:24 น.

166
บ้านไผ่

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

167
บ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

168
บ้านดอนกรูด

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

169
บ้านสระว่านพระยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

170
บ้านราษฎร์สามัคคี

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

171
บ้านหน้ากลองวิทยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

172
บ้านหนองหิน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

173
บ้านบุหัวช้าง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

174
แหลมรวกบำรุง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

175
บ้านกลาง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

176
รักเมืองไทย 1 (มูลนิธิเตชะไพบูลย์)

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

177
บ้านลำนางแก้ว

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

178
บ้านโป่งสามัคคี

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

179
บ้านหนองประดู่

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

180
หนองชุมแสงศรัทธาคาร

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

181
บ้านคลองหินร่อง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

182
บ้านซับไทรทอง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

183
บ้านท่าวังไทรสามัคคี

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ