ที่ ชื่อโรงเรียน สถานะ
1
บ้านวังหิน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 พย 2565 10:46:29 น.

2
บ้านบุเจ้าคุณ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 พย 2565 09:30:13 น.

3
บ้านหนองใหญ่พัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 พย 2565 16:35:17 น.

4
บ้านตะกุดโนนระเวียง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 พย 2565 09:04:10 น.

5
บ้านหนองโสมง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 พย 2565 09:05:38 น.

6
บ้านหนองผักไร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 พย 2565 13:04:37 น.

7
บ้านบุยายแลบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 พย 2565 08:55:21 น.

8
บ้านลำไซกง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 15:37:00 น.

9
บ้านนางเหริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 15:20:10 น.

10
บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 15:11:35 น.

11
บ้านบุตาโฮ-โนนกลาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 15:09:43 น.

12
บ้านปลายดาบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 14:10:48 น.

13
บ้านยางกระทุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 14:03:53 น.

14
บ้านบะใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 13:21:30 น.

15
วัดโพธินิมิตร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 13:08:34 น.

16
บ้านโกรกสำโรง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 13:04:10 น.

17
บ้านโคกไม้งาม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 12:09:52 น.

18
บ้านหนองหินโคน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 11:20:25 น.

19
บ้านหนองเมา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 11:17:15 น.

20
ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 11:05:49 น.

21
บ้านสระประทีป

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 10:50:13 น.

22
บ้านหนองหญ้าขาว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 10:31:12 น.

23
บ้านพุปลาไหล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 10:16:30 น.

24
บ้านสระผักโพด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 10:11:09 น.

25
บ้านคลองสะท้อน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 10:10:07 น.

26
ด่านอุดมวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 10:09:25 น.

27
บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 10:03:04 น.

28
บ้านกุดโบสถ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 10:00:52 น.

29
บ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 09:59:10 น.

30
วัดโคกสระน้อย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 09:57:10 น.

31
บ้านหนองไทร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 09:44:26 น.

32
หนองไผ่วิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 09:40:21 น.

33
บ้านโนนเหลื่อม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 09:32:03 น.

34
วัดหลุมข้าว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 09:30:58 น.

35
บ้านซับก้านเหลือง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 09:24:00 น.

36
จอมทองวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 09:23:28 น.

37
บ้านสันติสุข

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 09:19:58 น.

38
สามัคคีประชาสรรค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 09:16:07 น.

39
บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 09:15:05 น.

40
บ้านคลองซับน้อยสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 09:10:09 น.

41
บ้านสระว่านพระยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 09:09:47 น.

42
บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 09:08:55 น.

43
จตุคามวิทยาคม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 09:03:52 น.

44
หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 09:01:36 น.

45
บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 09:00:07 น.

46
บ้านพันธ์สงวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 08:59:12 น.

47
บ้านมาบตะโกเอน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 08:54:39 น.

48
วัดพรหมราช

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 08:50:07 น.

49
บ้านมาบกราด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 08:49:21 น.

50
บ้านคลองเตย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 08:46:24 น.

51
บ้านหนองต้อ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 08:39:41 น.

52
บ้านปางไม้

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 08:38:56 น.

53
บ้านหนองโบสถ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 08:37:11 น.

54
บ้านท่าวังไทรสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 08:36:46 น.

55
บ้านโคกสะอาด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 08:35:24 น.

56
บ้านเขาพญาปราบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 08:33:40 น.

57
บ้านไทรงาม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 08:33:05 น.

58
ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชา)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 08:32:56 น.

59
บ้านหนองตะเข้-หนองตูม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 08:30:04 น.

60
วัดโพธิ์เมืองสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 08:18:16 น.

61
บ้านหนองแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 08:12:12 น.

62
บ้านใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 08:04:07 น.

63
บ้านวังน้ำเขียว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 08:01:48 น.

64
บ้านท่าเยี่ยม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 07:57:15 น.

65
บ้านโนนสาวเอ้

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 07:42:30 น.

66
บ้านหนองไผ่ใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 07:27:53 น.

67
บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 07:21:02 น.

68
วัดทุ่งจาน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 07:15:18 น.

69
บ้านลำเพียก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 พย 2565 16:27:07 น.

70
บ้านเมืองปักสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 พย 2565 10:17:59 น.

71
บ้านบ่อปลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 พย 2565 06:54:16 น.

72
บ้านสมบัติเจริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2565 21:15:25 น.

73
บ้านทรัพย์เจริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2565 19:48:32 น.

74
บ้านบุหว้าสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2565 15:58:42 น.

75
ไผ่สีสุก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2565 14:26:47 น.

76
อาจวิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2565 14:15:42 น.

77
บ้านโนนแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2565 13:36:24 น.

78
บ้านเก่าปอแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2565 11:34:27 น.

79
เจียรวนนท์อุทิศ 2

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2565 11:30:49 น.

80
บ้านบ่อลิงประชาสรรค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2565 11:23:26 น.

81
บ้านหนองตาด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2565 10:00:07 น.

82
ครบุรีวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 พย 2565 09:57:38 น.

83
บ้านหนองขนาก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2565 22:03:49 น.

84
วัดโพนทราย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2565 21:13:25 น.

85
บ้านหนองนมนาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2565 21:04:25 น.

86
บ้านประชาสันต์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2565 20:05:19 น.

87
สะแกราชวิทยาคม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2565 19:51:44 น.

88
บ้านโคกสันติสุข

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2565 18:31:46 น.

89
ชุมชนบ้านตะขบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2565 17:39:14 น.

90
บ้านโกรกหว้า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2565 17:28:01 น.

91
วัดศรีษะกระบือ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2565 17:22:13 น.

92
บ้านหนองรัง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

93
บ้านไผ่

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

94
บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

95
บ้านวังหมี

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

96
บ้านหน้ากลองวิทยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

97
บ้านลำนางแก้ว

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ