ที่ ชื่อโรงเรียน สถานะ
1
บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 20 กย 2562 09:45:28 น.

2
บ้านหนองแคทราย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2562 17:46:53 น.

3
บ้านบะใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2562 16:24:26 น.

4
บ้านหนองไม้สัก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2562 15:59:27 น.

5
บ้านปางไม้

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2562 13:32:39 น.

6
สามัคคีประชาสรรค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2562 11:42:37 น.

7
บ้านพนาหนองหิน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2562 11:21:18 น.

8
บ้านสมบัติเจริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2562 11:18:46 น.

9
บ้านไทรงาม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2562 11:15:23 น.

10
ด่านอุดมวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2562 11:10:28 น.

11
บ้านหนองสนวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2562 11:04:26 น.

12
บ้านหนองใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2562 11:03:38 น.

13
บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2562 10:39:53 น.