ที่ ชื่อโรงเรียน สถานะ
1
บ้านปลายดาบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2562 10:46:09 น.

2
บ้านหนองผักไร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 ตค 2562 14:09:03 น.

3
มารีย์ธงชัย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 09:37:14 น.

4
วัดโพนทราย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 ตค 2562 10:28:56 น.

5
วัดพรหมราช

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 ตค 2562 08:21:10 น.

6
วัดศรีษะกระบือ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 ตค 2562 08:15:35 น.

7
บ้านบุเจ้าคุณ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 ตค 2562 08:08:11 น.

8
บุณณดาวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 กย 2562 16:06:18 น.

9
บ้านหนองไม้สัก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 กย 2562 15:48:47 น.

10
แหลมรวกบำรุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 กย 2562 15:16:33 น.

11
บ้านหนองไผ่ใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 กย 2562 12:49:05 น.

12
บ้านโกรกหว้า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 กย 2562 11:15:19 น.

13
บ้านพัดทะเล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 กย 2562 11:14:50 น.

14
บ้านพันธ์สงวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 กย 2562 09:17:29 น.

15
ชุมชนบ้านตะขบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 กย 2562 09:05:49 น.

16
อนุศาสน์วิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 กย 2562 08:38:40 น.

17
บ้านหนองหลักศิลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 กย 2562 08:12:32 น.

18
ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 กย 2562 07:54:04 น.

19
บ้านใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 กย 2562 07:53:47 น.

20
ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชา)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 กย 2562 07:29:47 น.

21
สะแกราชวิทยาคม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 กย 2562 06:30:35 น.

22
บ้านดอน(สหรัฐ--ราษฎร์อุทิศ)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 กย 2562 20:03:55 น.

23
บ้านโคกไม้งาม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 กย 2562 19:33:02 น.

24
บ้านทุ่งแขวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 กย 2562 15:44:48 น.

25
ท้าวสุรนารี(2521)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 กย 2562 13:38:12 น.

26
หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 กย 2562 10:20:06 น.

27
บ้านนางเหริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 กย 2562 09:08:01 น.

28
บ้านคลองสะท้อน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กย 2562 22:36:03 น.

29
บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กย 2562 19:43:00 น.

30
วัดโพธินิมิตร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กย 2562 15:01:26 น.

31
ครบุรีวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กย 2562 14:52:32 น.

32
บ้านโนนแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กย 2562 12:51:29 น.

33
บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กย 2562 10:03:46 น.

34
บ้านหนองนมนาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 20:10:15 น.

35
ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 19:34:45 น.

36
บ้านหนองต้อ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 18:51:42 น.

37
บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 16:45:27 น.

38
บ้านหนองแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 16:33:37 น.

39
สกัดนาควิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 16:29:57 น.

40
หนองนกเขียนสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 16:21:56 น.

41
ภูริตา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 16:17:18 น.

42
บ้านสระประทีป

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 16:08:06 น.

43
บ้านหนองใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 16:07:55 น.

44
บ้านดอนแสนสุข

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 14:29:54 น.

45
หนองชุมแสงศรัทธาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 14:19:07 น.

46
วัดทุ่งจาน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 14:13:48 น.

47
บ้านพนาหนองหิน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 13:52:22 น.

48
บ้านวังตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 13:48:52 น.

49
บ้านกุดโบสถ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 13:35:42 น.

50
บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 13:32:59 น.

51
บ้านโคกสะอาด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 13:31:54 น.

52
บ้านหนองกก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 13:16:38 น.

53
บ้านระเริง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 13:16:37 น.

54
บ้านบุตะโก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 12:51:05 น.

55
บ้านหนองล้างช้าง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 12:45:51 น.

56
บ้านสระตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 12:41:22 น.

57
บ้านคลองใบพัด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 12:41:21 น.

58
วัดหลุมข้าว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 12:37:13 น.

59
บ้านคลองกุ่ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 12:35:27 น.

60
บ้านลำเพียก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 12:30:49 น.

61
ด่านอุดมวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 12:18:44 น.

62
บ้านหลุมเงิน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 12:04:06 น.

63
บ้านโคกสันติสุข

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 11:57:49 น.

64
บ้านศาลเจ้าพ่อ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 11:54:02 น.

65
บ้านไร่แหลมทอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 11:52:53 น.

66
วัดไม้เสี่ยว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 11:52:06 น.

67
บ้านเมืองปักสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 11:47:39 น.

68
วัดบ้านพร้าว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 11:33:31 น.

69
เหรียญทองวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 11:26:05 น.

70
บ้านยางกระทุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 11:24:02 น.

71
บ้านหนองเสือบอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 11:21:14 น.

72
ป่าไม้อุทิศ 2

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 11:17:48 น.

73
บ้านหนองโสมง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 11:15:17 น.

74
บ้านตะกุดโนนระเวียง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 11:07:12 น.

75
บ้านอังโกน-ห้วยทราย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 10:59:39 น.

76
บ้านโกรกสำโรง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 10:57:54 น.

77
บ้านสระผักโพด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 10:57:32 น.

78
บ้านหนองใหญ่พัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 10:51:24 น.

79
บ้านโคกใบบัว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 10:49:45 น.

80
บ้านหนองโบสถ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 10:48:48 น.

81
บ้านน้ำซับ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 10:44:42 น.

82
ม่วงแก้ววิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 10:41:10 น.

83
บ้านซับเต่า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 10:35:13 น.

84
จตุคามวิทยาคม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 10:35:06 น.

85
บ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 10:33:28 น.

86
บ้านวังน้ำเขียว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 10:31:44 น.

87
บ้านบ่อปลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 10:31:34 น.

88
บ้านมาบตะโกเอน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 10:29:52 น.

89
ชุมชนบ้านเสิงสาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 10:29:24 น.

90
บ้านบุไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 10:29:22 น.

91
วัดหงษ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 10:29:17 น.

92
บ้านโคกโจด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 10:27:40 น.

93
บ้านโปร่งสนวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 10:27:07 น.

94
บ้านคลองบง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 10:26:11 น.

95
บ้านโคกสำราญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 10:25:04 น.

96
บ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 10:23:29 น.

97
บ้านหนองหญ้าขาว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 10:23:22 น.

98
บ้านหนองแคทราย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 10:22:48 น.

99
บ้านหนองไทร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 10:18:21 น.

100
หนองไผ่วิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 10:16:51 น.

101
บ้านมาบกราด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 10:09:55 น.

102
บ้านท่าเยี่ยม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 10:08:29 น.

103
บ้านหนองหว้าประชาอาสา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 10:06:40 น.

104
จอมทองวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 10:04:46 น.

105
อาจวิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 10:02:47 น.

106
บ้านสันติสุข

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 10:02:00 น.

107
บ้านน้อย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 10:01:15 น.

108
อนุบาลสกุลจิตร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 10:01:00 น.

109
บ้านไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:58:56 น.

110
บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:58:18 น.

111
บ้านบ่อลิงประชาสรรค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:58:09 น.

112
บ้านประชาสันต์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:56:43 น.

113
บ้านหนองหินโคน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:56:06 น.

114
บ้านดอนกรูด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:55:13 น.

115
บ้านหนองสองห้อง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:54:03 น.

116
บ้านโป่งสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:53:53 น.

117
ตะแบกวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:53:44 น.

118
บ้านหนองตะแบก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:51:46 น.

119
บ้านราษฎร์พัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:50:41 น.

120
บ้านห้วยน้ำเค็ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:48:54 น.

121
บ้านโนนเหลื่อม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:48:44 น.

122
บ้านหนองตะเข้-หนองตูม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:43:38 น.

123
บ้านบุหว้าสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:43:01 น.

124
วัดโพธิ์เมืองสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:42:16 น.

125
บ้านวังหิน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:40:17 น.

126
วังวารีวนราษฎร์วัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:40:14 น.

127
บ้านบุยายแลบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:38:28 น.

128
บ้านเทพนิมิต

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:37:33 น.

129
บ้านโนนสมบูรณ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:37:24 น.

130
ไผ่สีสุก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:37:14 น.

131
บ้านเก่าปอแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:37:02 น.

132
วัดใหม่สำโรง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:36:57 น.

133
บ้านคลองทุเรียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:36:40 น.

134
บ้านคลองเตย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:36:33 น.

135
บ้านไทยสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:36:14 น.

136
บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:34:53 น.

137
บ้านหนองตาด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:33:31 น.

138
วัดโคกสระน้อย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:33:18 น.

139
บ้านซับไทรทอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:33:12 น.

140
บ้านแชะ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:29:30 น.

141
บ้านหนองเมา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:29:27 น.

142
เจียรวนนท์อุทิศ 2

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:27:35 น.

143
บ้านซับสะเดา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:26:42 น.

144
บ้านขี้เหล็ก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:26:25 น.

145
บ้านสมบัติเจริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:26:21 น.

146
บ้านไทรงาม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:26:12 น.

147
บ้านลำไซกง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:25:48 น.

148
บ้านบุตาโฮ-โนนกลาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:25:27 น.

149
บ้านวังหมี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:25:24 น.

150
บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:24:45 น.

151
บ้านซับก้านเหลือง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:24:22 น.

152
วัดมกุฎไทยาราม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:24:17 น.

153
บ้านหนองแวง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:24:16 น.

154
บ้านปางไม้

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:24:06 น.

155
บ้านคลองซับน้อยสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:24:00 น.

156
บ้านพุปลาไหล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:23:01 น.

157
บ้านราษฎร์สามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:22:53 น.

158
บ้านโนนสาวเอ้

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:22:49 น.

159
บ้านทรัพย์เจริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:22:33 น.

160
บ้านหนองขนาก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:20:08 น.

161
บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:19:53 น.

162
บ้านสุขไพบูลย์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:17:48 น.

163
บ้านดอนแขวนประชานุกูล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:17:44 น.

164
บ้านคลองทราย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:17:42 น.

165
บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:16:51 น.

166
สามัคคีประชาสรรค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:15:56 น.

167
บ้านหนองสนวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:15:33 น.

168
รักเมืองไทย 1 (มูลนิธิเตชะไพบูลย์)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:13:25 น.

169
บ้านท่าวังไทรสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:12:33 น.

170
บ้านคลองสาริกา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:12:12 น.

171
ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:11:54 น.

172
บ้านคลองหินร่อง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:11:49 น.

173
บ้านสระว่านพระยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

174
บ้านไชยวาล

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

175
บ้านหนองรัง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

176
บ้านหนองโสน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

177
วัดม่วง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

178
บ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์)

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

179
บ้านหนองประดู่

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

180
บ้านเขาพญาปราบ

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

181
บ้านบุหัวช้าง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

182
บ้านกลาง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

183
บ้านลำนางแก้ว

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

184
สวนหมากสงเคราะห์

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

185
บ้านหนองโดน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

186
บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

187
บ้านบะใหญ่

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

188
บ้านหน้ากลองวิทยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

189
บ้านหนองหิน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

190
มูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

191
สายมิตรปักธงชัย 7

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

192
ตะวันชัยวิทยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

193
อนุบาลบัณฑิตน้อย 2

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

194
สายมิตรวังน้ำเขียว 5

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

195
แสนยวิทยาภูมิ

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

196
อนุบาลเป็นหนึ่ง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ