ที่ ชื่อโรงเรียน สถานะ
1
บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 ตค 2562 06:37:27 น.

2
บ้านสระตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 16:21:43 น.

3
บ้านราษฎร์พัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 15:15:48 น.

4
สามัคคีประชาสรรค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 15:10:01 น.

5
บ้านปางไม้

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 15:05:51 น.

6
บ้านราษฎร์สามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 14:32:30 น.

7
บ้านท่าเยี่ยม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 14:19:50 น.

8
บ้านโคกโจด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 14:07:51 น.

9
บ้านสันติสุข

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 13:39:48 น.

10
บ้านหนองใหญ่พัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 13:27:53 น.

11
บ้านบ่อลิงประชาสรรค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 13:06:01 น.

12
บ้านกุดโบสถ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 12:35:38 น.

13
ตะแบกวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 12:19:42 น.

14
บ้านลำไซกง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 12:13:56 น.

15
บ้านโนนสมบูรณ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 12:00:38 น.

16
บ้านโคกไม้งาม

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

17
บ้านหนองหิน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ