ที่ ชื่อโรงเรียน สถานะ
1
บ้านหนองผักไร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 ตค 2562 13:44:58 น.

2
บ้านบุหัวช้าง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กย 2562 09:37:37 น.

3
บ้านบุตาโฮ-โนนกลาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 14:39:17 น.

4
บ้านเก่าปอแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 10:58:50 น.

5
บ้านโคกใบบัว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:50:41 น.

6
ด่านอุดมวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กย 2562 09:29:06 น.

7
ครบุรีวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กย 2562 08:59:56 น.

8
บ้านคลองบง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กย 2562 08:45:25 น.

9
บ้านวังตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กย 2562 23:09:11 น.

10
บ้านบุหว้าสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กย 2562 14:41:46 น.

11
บ้านมาบตะโกเอน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กย 2562 12:47:49 น.

12
บ้านขี้เหล็ก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กย 2562 11:45:57 น.

13
วัดทุ่งจาน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กย 2562 11:06:27 น.

14
บ้านบุไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กย 2562 10:07:36 น.

15
วัดโพธินิมิตร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กย 2562 09:47:42 น.

16
บ้านหนองนมนาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 20:33:31 น.

17
บ้านทุ่งแขวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 17:23:29 น.

18
ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 16:04:19 น.

19
หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 15:31:00 น.

20
บ้านโนนเหลื่อม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 15:18:09 น.

21
บ้านบะใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 15:06:15 น.

22
บ้านคลองกุ่ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 14:44:59 น.

23
บ้านซับไทรทอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 14:43:19 น.

24
บ้านหนองโสน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 14:25:01 น.

25
ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 13:43:55 น.

26
บ้านอังโกน-ห้วยทราย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 13:17:39 น.

27
บ้านมาบกราด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 13:01:47 น.

28
บ้านหลุมเงิน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 12:58:02 น.

29
บ้านปลายดาบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 12:43:03 น.

30
บ้านโกรกสำโรง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 12:06:43 น.

31
บ้านโคกสันติสุข

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 11:37:11 น.

32
บ้านหนองโสมง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 11:35:33 น.

33
สามัคคีประชาสรรค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 11:16:10 น.

34
บ้านห้วยน้ำเค็ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 11:06:46 น.

35
บ้านใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 10:54:52 น.

36
บ้านคลองทุเรียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 10:51:33 น.

37
บ้านโคกสำราญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 10:49:46 น.

38
บ้านน้ำซับ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 10:46:34 น.

39
บ้านวังน้ำเขียว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 10:34:04 น.

40
บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 10:12:01 น.

41
บ้านดอนแสนสุข

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 09:56:24 น.

42
บ้านโคกไม้งาม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 09:41:01 น.

43
บ้านหนองหว้าประชาอาสา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 09:39:40 น.

44
บ้านหนองหญ้าขาว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 09:32:59 น.

45
บ้านหนองแวง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 09:31:55 น.

46
บ้านซับเต่า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 09:26:35 น.

47
บ้านพันธ์สงวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 09:22:59 น.

48
สวนหมากสงเคราะห์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 09:16:34 น.

49
บ้านบ่อปลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 09:16:23 น.

50
ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 09:14:41 น.

51
สะแกราชวิทยาคม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 09:13:17 น.

52
อาจวิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 09:09:45 น.

53
บ้านโนนสาวเอ้

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 09:03:37 น.

54
บ้านซับก้านเหลือง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 08:59:40 น.

55
บ้านนางเหริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 08:51:39 น.

56
วัดโคกสระน้อย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 08:47:43 น.

57
บ้านหนองหลักศิลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 08:47:02 น.

58
เจียรวนนท์อุทิศ 2

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 08:46:06 น.

59
บ้านลำเพียก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 08:41:19 น.

60
บ้านศาลเจ้าพ่อ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 08:40:25 น.

61
บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 08:39:01 น.

62
บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 08:37:04 น.

63
บ้านซับสะเดา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 08:36:33 น.

64
บ้านหนองเสือบอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 08:31:01 น.

65
วัดพรหมราช

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 08:28:21 น.

66
บ้านโนนแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 08:27:59 น.

67
แหลมรวกบำรุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 08:26:35 น.

68
บ้านเขาพญาปราบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 08:26:03 น.

69
บ้านโนนสมบูรณ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 08:19:19 น.

70
บ้านคลองใบพัด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 08:14:16 น.

71
ม่วงแก้ววิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 08:00:53 น.

72
บ้านบุเจ้าคุณ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 07:48:28 น.

73
บ้านสระตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 07:47:02 น.

74
หนองนกเขียนสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 07:45:11 น.

75
บ้านหนองโบสถ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 07:41:50 น.

76
บ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 07:37:06 น.

77
บ้านยางกระทุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 21:28:31 น.

78
วัดหงษ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 20:44:54 น.

79
บ้านประชาสันต์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 19:30:41 น.

80
บ้านระเริง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 19:20:00 น.

81
วังวารีวนราษฎร์วัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 19:14:24 น.

82
บ้านหนองหินโคน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 18:42:28 น.

83
บ้านพัดทะเล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 18:08:26 น.

84
บ้านพุปลาไหล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 17:52:47 น.

85
บ้านหนองล้างช้าง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 17:37:25 น.

86
บ้านหนองต้อ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 17:30:54 น.

87
บ้านไทยสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 17:14:09 น.

88
บ้านคลองสะท้อน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 17:03:12 น.

89
บ้านกุดโบสถ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 16:33:43 น.

90
บ้านหนองแคทราย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 16:29:49 น.

91
รักเมืองไทย 1 (มูลนิธิเตชะไพบูลย์)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 16:26:01 น.

92
วัดบ้านพร้าว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 16:25:00 น.

93
บ้านลำไซกง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 16:24:40 น.

94
บ้านเมืองปักสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 16:22:34 น.

95
ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชา)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 16:15:18 น.

96
ไผ่สีสุก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 16:08:48 น.

97
บ้านโป่งสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 15:59:07 น.

98
ชุมชนบ้านตะขบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 15:59:06 น.

99
บ้านหนองไผ่ใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 15:52:43 น.

100
วัดหลุมข้าว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 15:51:01 น.

101
บ้านราษฎร์พัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 15:49:29 น.

102
บ้านโคกโจด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 15:47:35 น.

103
บ้านไร่แหลมทอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 15:47:02 น.

104
บ้านหนองสองห้อง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 15:44:51 น.

105
บ้านหนองแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 15:43:05 น.

106
บ้านบุยายแลบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 15:42:36 น.

107
จอมทองวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 15:40:23 น.

108
บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 15:39:05 น.

109
บ้านหนองไทร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 15:38:48 น.

110
บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 15:37:06 น.

111
บ้านตะกุดโนนระเวียง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 15:30:05 น.

112
บ้านหนองใหญ่พัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 15:14:20 น.

113
บ้านสระผักโพด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 15:13:18 น.

114
บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 15:09:44 น.

115
บ้านโปร่งสนวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 15:09:40 น.

116
วัดมกุฎไทยาราม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 15:09:37 น.

117
บ้านวังหมี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 15:08:18 น.

118
บ้านหนองเมา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 15:06:51 น.

119
บ้านดอนกรูด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 15:06:11 น.

120
หนองไผ่วิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 15:05:10 น.

121
วัดไม้เสี่ยว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 15:02:05 น.

122
บ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 14:58:25 น.

123
บ้านหนองสนวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 14:52:29 น.

124
บ้านท่าวังไทรสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 14:50:41 น.

125
บ้านโกรกหว้า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 14:49:45 น.

126
บ้านเทพนิมิต

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 14:49:39 น.

127
บ้านหนองไม้สัก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 14:48:30 น.

128
บ้านบ่อลิงประชาสรรค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 14:48:20 น.

129
บ้านสุขไพบูลย์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 14:47:38 น.

130
บ้านหนองตะเข้-หนองตูม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 14:43:03 น.

131
วัดโพธิ์เมืองสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 14:42:29 น.

132
บ้านไทรงาม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 14:41:50 น.

133
วัดศรีษะกระบือ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 14:40:30 น.

134
บ้านหนองตะแบก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 14:40:10 น.

135
บ้านสมบัติเจริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 14:39:56 น.

136
บ้านท่าเยี่ยม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 14:39:21 น.

137
บ้านทรัพย์เจริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 14:37:45 น.

138
บ้านหนองใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 14:36:45 น.

139
บ้านคลองเตย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 14:36:21 น.

140
บ้านดอน(สหรัฐ--ราษฎร์อุทิศ)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 14:35:55 น.

141
วัดโพนทราย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 14:34:38 น.

142
วัดใหม่สำโรง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 14:32:04 น.

143
บ้านสันติสุข

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 14:31:07 น.

144
บ้านราษฎร์สามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 14:29:57 น.

145
บ้านแชะ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 14:29:56 น.

146
บ้านหน้ากลองวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 14:28:21 น.

147
บ้านสระประทีป

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 14:27:37 น.

148
ตะแบกวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 14:27:08 น.

149
บ้านไชยวาล

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

150
บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

151
บ้านไผ่

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

152
บ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

153
บ้านพนาหนองหิน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

154
บ้านหนองรัง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

155
บ้านสระว่านพระยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

156
บ้านโคกสะอาด

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

157
บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

158
บ้านปางไม้

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

159
บ้านดอนแขวนประชานุกูล

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

160
บ้านหนองขนาก

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

161
สกัดนาควิทยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

162
ชุมชนบ้านเสิงสาง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

163
ท้าวสุรนารี(2521)

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

164
บ้านหนองหิน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

165
จตุคามวิทยาคม

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

166
บ้านคลองสาริกา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

167
บ้านน้อย

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

168
ป่าไม้อุทิศ 2

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

169
บ้านวังหิน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

170
บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

171
บ้านหนองตาด

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

172
วัดม่วง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

173
บ้านกลาง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

174
บ้านหนองกก

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

175
บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

176
บ้านคลองซับน้อยสามัคคี

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

177
บ้านลำนางแก้ว

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

178
บ้านหนองประดู่

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

179
หนองชุมแสงศรัทธาคาร

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

180
บ้านหนองโดน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

181
บ้านคลองหินร่อง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

182
บ้านบุตะโก

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

183
บ้านคลองทราย

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ