ที่ ชื่อโรงเรียน สถานะ
1
บ้านวังหิน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 สค 2565 08:39:31 น.

2
บ้านหนองตาด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 สค 2565 10:46:32 น.

3
บ้านยางกระทุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2565 15:29:16 น.

4
บ้านหนองนมนาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 สค 2565 21:00:48 น.

5
บ้านหนองหว้าประชาอาสา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 สค 2565 16:38:17 น.

6
บ้านกลาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 สค 2565 14:32:04 น.

7
บ้านท่าวังไทรสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 สค 2565 14:22:35 น.

8
วัดโพนทราย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 สค 2565 12:13:01 น.

9
บ้านสระว่านพระยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 สค 2565 08:41:33 น.

10
บ้านราษฎร์สามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 สค 2565 14:26:26 น.

11
บ้านวังหมี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 สค 2565 08:38:37 น.

12
บ้านโกรกสำโรง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 สค 2565 14:30:03 น.

13
บ้านพัดทะเล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 สค 2565 14:28:54 น.

14
บ้านซับก้านเหลือง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 สค 2565 10:40:27 น.

15
บ้านลำนางแก้ว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 สค 2565 09:56:50 น.

16
บ้านหนองผักไร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 สค 2565 09:55:05 น.

17
บ้านใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 สค 2565 08:06:29 น.

18
บ้านหนองแคทราย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 สค 2565 16:09:54 น.

19
บ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 สค 2565 15:14:52 น.

20
ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 สค 2565 14:54:56 น.

21
บ้านวังตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 สค 2565 14:48:56 น.

22
บ้านหนองหินโคน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 สค 2565 14:06:22 น.

23
บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 สค 2565 13:48:23 น.

24
บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 สค 2565 13:29:52 น.

25
บ้านหนองโดน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 สค 2565 13:08:09 น.

26
บ้านหนองไทร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 สค 2565 12:56:14 น.

27
บ้านหนองโสน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 สค 2565 12:40:43 น.

28
บ้านคลองใบพัด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 สค 2565 12:39:37 น.

29
บ้านแชะ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 สค 2565 11:52:04 น.

30
บ้านสระผักโพด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 สค 2565 11:33:12 น.

31
บ้านโนนเหลื่อม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 สค 2565 11:21:19 น.

32
บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 สค 2565 11:02:32 น.

33
ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชา)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 สค 2565 10:59:39 น.

34
บ้านเทพนิมิต

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 สค 2565 10:56:16 น.

35
บ้านคลองสะท้อน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 สค 2565 10:54:36 น.

36
บ้านวังน้ำเขียว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 สค 2565 10:54:12 น.

37
ตะแบกวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 สค 2565 10:46:58 น.

38
บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 สค 2565 10:44:57 น.

39
บ้านบะใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 สค 2565 10:36:00 น.

40
วัดหลุมข้าว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 สค 2565 10:23:20 น.

41
บ้านซับสะเดา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 สค 2565 10:23:10 น.

42
จอมทองวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 สค 2565 10:22:05 น.

43
บ้านคลองทราย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 20 สค 2565 14:18:45 น.

44
บ้านซับเต่า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 20 สค 2565 08:27:57 น.

45
บ้านหนองสนวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 17:08:28 น.

46
ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 15:43:52 น.

47
บ้านกุดโบสถ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 15:34:29 น.

48
ท้าวสุรนารี(2521)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 15:29:03 น.

49
สกัดนาควิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 15:11:31 น.

50
ชุมชนบ้านตะขบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 15:03:58 น.

51
วัดทุ่งจาน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 14:44:22 น.

52
วังวารีวนราษฎร์วัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 14:42:47 น.

53
บ้านบุตาโฮ-โนนกลาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 14:25:33 น.

54
บ้านโนนแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 14:24:27 น.

55
บ้านราษฎร์พัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 14:14:53 น.

56
ป่าไม้อุทิศ 2

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 14:05:36 น.

57
บ้านหนองแวง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 13:53:01 น.

58
บ้านหนองหญ้าขาว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 13:38:48 น.

59
ด่านอุดมวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 13:36:13 น.

60
บ้านหนองรัง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 13:36:07 น.

61
บ้านหนองเมา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 13:11:50 น.

62
บ้านลำไซกง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 13:07:20 น.

63
บ้านหนองขนาก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 12:58:35 น.

64
บ้านหนองโบสถ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 12:48:44 น.

65
วัดหงษ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 12:41:35 น.

66
หนองชุมแสงศรัทธาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 12:39:54 น.

67
บ้านบ่อลิงประชาสรรค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 12:36:09 น.

68
บ้านไร่แหลมทอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 12:12:07 น.

69
บ้านคลองสาริกา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 11:15:44 น.

70
บ้านบุเจ้าคุณ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 10:58:49 น.

71
บ้านหนองใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 10:39:03 น.

72
วัดไม้เสี่ยว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 10:35:08 น.

73
รักเมืองไทย 1 (มูลนิธิเตชะไพบูลย์)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 10:27:43 น.

74
จตุคามวิทยาคม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 10:20:16 น.

75
บ้านหนองหลักศิลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 10:16:05 น.

76
บ้านคลองบง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 10:09:34 น.

77
บ้านหนองสองห้อง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 10:06:18 น.

78
หนองไผ่วิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 09:52:35 น.

79
บ้านโคกสำราญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 09:51:42 น.

80
บ้านหน้ากลองวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 09:51:02 น.

81
บ้านโคกโจด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 09:50:35 น.

82
บ้านสระประทีป

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 09:45:06 น.

83
บ้านพุปลาไหล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 09:44:22 น.

84
บ้านมาบตะโกเอน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 09:44:16 น.

85
ครบุรีวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 09:35:10 น.

86
บ้านเขาพญาปราบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 09:35:06 น.

87
บ้านน้ำซับ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 09:27:12 น.

88
วัดพรหมราช

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 09:26:35 น.

89
บ้านอังโกน-ห้วยทราย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 09:25:21 น.

90
บ้านลำเพียก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 09:20:18 น.

91
วัดม่วง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 09:16:06 น.

92
บ้านหลุมเงิน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 09:15:00 น.

93
ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 09:14:48 น.

94
บ้านหนองใหญ่พัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 09:14:37 น.

95
บ้านดอนแสนสุข

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 09:08:39 น.

96
บ้านดอนกรูด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 09:07:12 น.

97
บ้านนางเหริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 09:05:42 น.

98
บ้านพนาหนองหิน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 09:04:25 น.

99
บ้านบ่อปลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 09:04:04 น.

100
วัดโคกสระน้อย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 09:02:30 น.

101
บ้านสันติสุข

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 09:00:28 น.

102
บ้านไทรงาม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 09:00:17 น.

103
บ้านระเริง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 08:58:24 น.

104
บ้านหนองไผ่ใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 08:56:12 น.

105
บ้านสุขไพบูลย์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 08:55:07 น.

106
บ้านปลายดาบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 08:50:07 น.

107
บ้านคลองหินร่อง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 08:49:52 น.

108
วัดมกุฎไทยาราม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 08:48:46 น.

109
บ้านโนนสาวเอ้

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 08:43:26 น.

110
บ้านโคกสันติสุข

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 08:43:19 น.

111
เจียรวนนท์อุทิศ 2

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 08:38:31 น.

112
บ้านคลองทุเรียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 08:29:48 น.

113
บ้านหนองแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 08:29:29 น.

114
บ้านศาลเจ้าพ่อ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 08:29:14 น.

115
บ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 08:24:17 น.

116
บ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 08:20:33 น.

117
บ้านโปร่งสนวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 08:20:00 น.

118
บ้านปางไม้

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 08:14:36 น.

119
บ้านโคกสะอาด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 08:10:06 น.

120
บ้านสมบัติเจริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 08:09:58 น.

121
บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 08:06:02 น.

122
บ้านบุยายแลบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 08:05:53 น.

123
บ้านบุหว้าสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 08:05:05 น.

124
วัดโพธิ์เมืองสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 08:04:39 น.

125
บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 08:04:16 น.

126
บ้านหนองไม้สัก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 07:56:42 น.

127
บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 07:55:23 น.

128
แหลมรวกบำรุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 07:53:55 น.

129
บ้านทรัพย์เจริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 07:49:28 น.

130
บ้านโนนสมบูรณ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 07:45:15 น.

131
บ้านหนองเสือบอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 07:33:39 น.

132
บ้านสระตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 07:30:19 น.

133
ชุมชนบ้านเสิงสาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 สค 2565 23:43:32 น.

134
บ้านหนองตะแบก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 สค 2565 23:03:13 น.

135
บ้านประชาสันต์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 สค 2565 21:25:32 น.

136
บ้านหนองโสมง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 สค 2565 20:02:52 น.

137
ม่วงแก้ววิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 สค 2565 19:44:05 น.

138
บ้านพันธ์สงวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 สค 2565 18:46:25 น.

139
บ้านหนองล้างช้าง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 สค 2565 18:41:34 น.

140
บ้านคลองกุ่ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 สค 2565 18:33:38 น.

141
บ้านไชยวาล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 สค 2565 18:31:23 น.

142
บ้านคลองเตย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 สค 2565 17:19:17 น.

143
บ้านดอน(สหรัฐ--ราษฎร์อุทิศ)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 สค 2565 17:18:51 น.

144
สามัคคีประชาสรรค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 สค 2565 17:06:50 น.

145
บ้านโป่งสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 สค 2565 16:54:25 น.

146
หนองนกเขียนสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 สค 2565 16:53:12 น.

147
ไผ่สีสุก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 สค 2565 16:52:43 น.

148
บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 สค 2565 16:48:03 น.

149
บ้านทุ่งแขวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 สค 2565 16:21:35 น.

150
บ้านโคกไม้งาม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 สค 2565 16:18:09 น.

151
บ้านท่าเยี่ยม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 สค 2565 16:12:39 น.

152
สะแกราชวิทยาคม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 สค 2565 16:09:45 น.

153
บ้านเก่าปอแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 สค 2565 16:07:17 น.

154
บ้านโกรกหว้า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 สค 2565 16:03:21 น.

155
บ้านมาบกราด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 สค 2565 16:01:59 น.

156
วัดศรีษะกระบือ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 สค 2565 16:00:15 น.

157
บ้านขี้เหล็ก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 สค 2565 15:58:21 น.

158
บ้านหนองหิน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 สค 2565 15:55:48 น.

159
บ้านหนองตะเข้-หนองตูม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 สค 2565 15:55:01 น.

160
บ้านเมืองปักสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 สค 2565 15:55:00 น.

161
วัดโพธินิมิตร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 สค 2565 15:52:20 น.

162
บ้านหนองต้อ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 สค 2565 15:49:17 น.

163
บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 สค 2565 15:48:29 น.

164
บ้านดอนแขวนประชานุกูล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 สค 2565 15:48:25 น.

165
บ้านน้อย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 สค 2565 15:47:22 น.

166
บ้านตะกุดโนนระเวียง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 สค 2565 15:46:54 น.

167
บ้านบุไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 สค 2565 15:44:57 น.

168
อาจวิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 สค 2565 15:44:45 น.

169
บ้านไทยสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 สค 2565 15:44:28 น.

170
บ้านโคกใบบัว

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

171
บ้านไผ่

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

172
หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

173
วัดบ้านพร้าว

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

174
บ้านบุหัวช้าง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

175
บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

176
สวนหมากสงเคราะห์

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

177
บ้านหนองกก

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

178
บ้านคลองซับน้อยสามัคคี

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

179
วัดใหม่สำโรง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

180
บ้านหนองประดู่

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

181
บ้านซับไทรทอง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

182
บ้านบุตะโก

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

183
บ้านห้วยน้ำเค็ม

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ