ที่ ชื่อโรงเรียน สถานะ
1
ชุมชนบ้านตะขบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กค 2565 16:31:16 น.

2
บ้านสระประทีป

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กค 2565 16:15:44 น.

3
ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กค 2565 14:31:01 น.

4
หนองนกเขียนสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กค 2565 11:49:20 น.

5
ป่าไม้อุทิศ 2

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กค 2565 10:02:35 น.

6
บ้านหนองหินโคน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กค 2565 09:52:40 น.

7
บ้านซับก้านเหลือง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กค 2565 09:49:29 น.

8
บ้านหนองตาด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กค 2565 09:06:40 น.

9
บ้านโคกสะอาด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กค 2565 08:30:16 น.

10
บ้านน้อย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กค 2565 06:35:52 น.

11
บ้านเก่าปอแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กค 2565 17:29:00 น.

12
บ้านสุขไพบูลย์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กค 2565 16:42:52 น.

13
บ้านท่าเยี่ยม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กค 2565 16:21:48 น.

14
ครบุรีวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กค 2565 16:16:57 น.

15
บ้านโนนเหลื่อม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กค 2565 16:07:43 น.

16
บ้านมาบกราด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กค 2565 16:06:27 น.

17
บ้านทุ่งแขวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กค 2565 16:00:16 น.

18
บ้านเมืองปักสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กค 2565 15:58:56 น.

19
บ้านท่าวังไทรสามัคคี

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

20
บ้านราษฎร์สามัคคี

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ