ที่ ชื่อโรงเรียน สถานะ
1
บ้านท่าวังไทรสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 สค 2565 14:29:22 น.

2
บ้านระเริง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 สค 2565 11:00:16 น.

3
บ้านวังหมี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 สค 2565 08:39:33 น.

4
บ้านบุเจ้าคุณ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 สค 2565 09:35:56 น.

5
บ้านห้วยน้ำเค็ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 สค 2565 12:49:15 น.

6
บ้านคลองใบพัด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 สค 2565 12:41:05 น.

7
บ้านโคกสันติสุข

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 สค 2565 12:22:25 น.

8
บ้านคลองสะท้อน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 สค 2565 11:04:55 น.

9
บ้านบะใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 สค 2565 10:50:16 น.

10
บ้านโนนสาวเอ้

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 สค 2565 10:28:45 น.

11
ด่านอุดมวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 สค 2565 10:21:19 น.

12
บ้านคลองหินร่อง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 สค 2565 10:19:23 น.

13
บ้านคลองกุ่ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 20 สค 2565 15:11:20 น.

14
บ้านหนองโสมง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 20 สค 2565 12:20:50 น.

15
บ้านบุไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 20 สค 2565 11:52:39 น.

16
บ้านซับเต่า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 18:01:15 น.

17
บ้านวังน้ำเขียว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 16:55:33 น.

18
บ้านหนองไม้สัก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 16:50:03 น.

19
บ้านโนนเหลื่อม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 15:52:11 น.

20
บ้านคลองบง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 15:39:07 น.

21
บ้านไทรงาม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 15:32:30 น.

22
บ้านคลองทุเรียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 15:20:51 น.

23
บ้านไทยสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 15:11:12 น.

24
บ้านน้ำซับ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 15:10:37 น.

25
บ้านศาลเจ้าพ่อ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 14:59:27 น.

26
บ้านหนองแวง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 14:58:44 น.

27
เจียรวนนท์อุทิศ 2

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2565 14:57:40 น.

28
บ้านซับไทรทอง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

29
บ้านบุตะโก

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

30
บ้านคลองทราย

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ