ที่ ชื่อโรงเรียน สถานะ
1
บ้านสระตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2565 07:58:05 น.

2
ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชา)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 พย 2565 15:44:15 น.

3
หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 พย 2565 15:32:37 น.

4
บ้านหนองแคทราย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 พย 2565 15:19:20 น.

5
อนุบาลครบุรี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 พย 2565 15:10:29 น.

6
เจียรวนนท์อุทิศ 2

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 พย 2565 15:06:39 น.

7
บ้านหนองใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 พย 2565 15:02:42 น.

8
บ้านโคกสำราญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 พย 2565 14:59:07 น.

9
ท้าวสุรนารี(2521)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 พย 2565 14:33:11 น.

10
ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 พย 2565 14:04:04 น.

11
บ้านบุตะโก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 พย 2565 13:32:25 น.

12
บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ