ระบบ AMSS เข้าระบบงาน
การศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ[4 ธ.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[4 ธ.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน[4 ธ.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
แผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลายแบบบูรณาการในพื้นที่ ชุมชนน่าอยู่ ที่ทำงานปลอดภัย พ.ศ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖[4 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[4 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[4 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[4 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[4 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[4 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[4 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การเปิดการอบรมพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน[4 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การส่งมอบบุคลากร ICT Talent ประจำโรงเรียนภายใต้มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี[4 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเ[4 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน (ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง) รายการผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 2564[3 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
กำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2563[3 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการประะเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ [3 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[3 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอยืมตัวข้าราชการครู[3 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[3 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
บทกำหนดโทษการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น[3 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[3 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[3 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔[3 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนอัตราจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2563 [27 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
รายงานอัตราว่างผู้ปฏิงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[2 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบดำเนินงาน รายการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง[2 ธ.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ตัวอย่างหนังสือสั่งซ้ือ ปพ[2 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2565[2 ธ.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
รายงานอัตราว่างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[2 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การจ้างอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ 2564[2 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ ประจำปี ๒๕๖๓[2 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แจ้งเงินจัดงวดค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ภาคเรียน 2 ปี2563 (เพิ่มเติม)[2 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การจำหน่ายนักเรียน[2 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การดำเนินการตามข้อสั่งการโครงการโคราชเมืองะอาด ปลอดลูกน้ำยุงลาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓[2 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 เงินค่าใช้จ่ายในการศึกษา[2 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน Smart kids & Family Coacher[2 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์[2 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[2 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การเปิดการอบรมพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน[1 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การเปิดการอบรมพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน[1 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปี 64[1 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)[30 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ขอส่งคู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา[27 พ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทน[27 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี 2564[30 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
โครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์[27 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป้นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจเป็นหรือมีเหตุพิเศษ[27 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเสื้อโปโล "วันครู" พ.ศ. ๒๕๖๔[27 พ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ขอส่งคู่มือการเฝ้าระวังติตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา[27 พ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐[27 พ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[27 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแห[27 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
รายงานความก้าวหน้าในการกลับมาปฏิบัติงานของอาสาสมัคร[27 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
เลขที่เกียรติบัตรผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะคณิตศาสตร์[27 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะคณิตศาสตร์[26 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำสำหรับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(Distance Learning Television:DLTV)โรงเรียนปลายทาง)[27 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564[26 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[26 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[26 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[26 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[26 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[26 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[26 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอมติกรรมการสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)[26 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
รายงานข้อมูลครูและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย[26 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ ประจำปี ๒๕๖๓[26 พ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ จากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV)ในฤดูกาลระบาด[26 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประกาศคณะกรรมการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำ[26 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา[26 พ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[26 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[26 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย[26 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิเพื่อให้มีวิทยะฐานะชำนาญการ[26 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อให้มีวิทยะฐานะชำนาญการ[26 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
รับสื่อการเรียนการสอนโครงการ ฟ. ฟันยิ้มสวย[26 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[26 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน[26 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปี 2564[25 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[25 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[25 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[25 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน พ.ย. 63 [25 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การขอรับการยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ากองประจำการในยามปกติ ตามมาตรา 14 (5) ประจำปี พ.ศ. 2564[25 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในชุมชนระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบชิงชนะเลิศ[25 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
สำรวจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดซึ่งได้เช่าบ้านอยู่จริงแต่ไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการได้[25 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564[24 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564[24 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[24 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[24 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[24 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [24 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การกำหนดรูปแบบหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรูปแบบ 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคุ่ภาษาอังกฤษ)[24 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2563[24 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประกาศคณะกรรมการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำ[24 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ผลการศึกษา "โครงการศึกษาสถานการณ์การเข้าสู่วัยสาวของเด็กไทย"[24 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นกรรมการประเมินวิทยฐานะพนักงานครู[24 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย[24 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การฝึกอบรมครูผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตร "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม"รุ่นที่2[24 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา(สจว.สพฐ.)[24 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนวิจัย[24 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การยืนยันและตรวจสอบข้อมูลยานพาหนะและค่ายานพาหนะรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก[24 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิชาการด้านการศึกษาเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ[24 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
สำรวจการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียวและงบผูกพัน) และครุภัณฑ์[23 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[23 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การจัดการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อ(Tug of War)[23 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
อนุญาตให้บุคลากรในสังกัด เดินทางไปศึกษาดูงานต่างจังหวัด[23 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี พ.ศ.2563 [16 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การประชาสัมพันธ์การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021[23 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม[18 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เกลี่ยอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีงบประมาณ 2564[18 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การจัดสรรอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ 2564[18 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประชาสัมพันธ์การอบรมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร[18 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
แต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3[18 พ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แจ้งการงดหักเบี้ยประกันภัยกลุ่ม ตามรายชื่อที่แนบ[18 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ Teleconference[17 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความร่วมมือส่งนักเรียนร่วมการแข่งขันกิจกรรมโครงการส่งเสริมและแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประุถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่ง[18 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งเวียนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้โอกาสเด็กและเยาวชนที่ตัั้งครรภ์ในสถานศึกษาได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายการ[18 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
เชิญชวนส่งผลงานเชิงนวัตกรรม โครงงานสุขภาพนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ ๙[18 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
โครงการพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning)[18 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชาสัมพันธ์เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลเกียรติคุณด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ปี ๒๕๖๔[18 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริหารทั่วไปในรูปแบบดิจิทัลของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน[18 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลายแบบบูรณาการในพื้นที่ ชุมชนน่าอยู่ที่ทำงานปลอดภัย[18 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
เกลี่ยอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[17 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเชิญประชุม[17 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การสำรวจข้อมูลผู้อำนวยการและครู โรงเรียนขนาดเล็ก ในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)[17 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
ขอเชิญชวนประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่น ๑๑ ปี ๒๕๖๔[17 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปี 2564[17 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปฏิทินการรับนักเรียน ปี 2564[17 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลในการทำดุษฏีนิพนธ์[17 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2563[17 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลในการทำดุษฏีนิพนธ์[17 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านซับไทรทอง-เปลี่ยนแปลง)[17 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2565[17 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2563(ภาคเรียนที่ 2/2563)[17 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติในภาพรวมของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บนระบบ Digital Platform[17 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Teleconference[17 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมแข็งขัน เอพี ฮอนด้า วิ่ง 31 ขาสามัคคี ปี 16[16 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนนักการ SP2 เดือน ต.ค. 63 จำนวน 1 ราย[16 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา(นร.ทุนเสมอภาค 1-2563 )[16 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขัน ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และปริศนาพจนานุกรมไทย ระดับประเทศ[16 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ส่งข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค[16 พ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๗)[16 พ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านไผ่สีสุก)[16 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาศูนย์การเรียนปํญญาภิวัฒน์-ซีพีแรม[13 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แก้ไข คำสั่้งคณะกรรมการฯ บ้านหนองรัง[13 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา[13 พ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
โครงการ Zero Wast School 64 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม[13 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
เลื่อนการประชุม[12 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา Data Management Center (DMC) ปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่2)[12 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 บาท จำนวน 120 ราย (ตกเบิก) เดือน ต.ค. 63[12 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนครูขั้นวิกฤต,นักการปกติ,นักการ SP2,ธุรการโรงเรียน 15,000 (ตกเบิก) เดือน ต.ค. 63[12 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ขอเชิญประชุม[12 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
รายงานอัตราว่างผู้ปฏิงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[12 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความร่วมมือในการบริจาคโลหิต และประชาสัมพันธ์เชิญชวน จัดหาผู้บริจาคโลหิต[12 พ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[16 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562[11 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันประกวดร้องเพลงจีนออนไลน์ “สะพานสู่ภาษาจีน” ประจำปี 2563[11 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย มหาวิทยาลัยและวัฒนธรรมปักกิ่ง [11 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การดำเนินงานสำรวจสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติด ในสถานศึกษา และการบันทึกข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา(โปรแกรม CATAS) ภาคเรียนที่ ๑ ป[11 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[11 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้ใช้สถานที่[11 พ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภ[11 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
เชิญรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.[10 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
การนำนักเรียน นักศึกษาไปเดินทางไกลและเข้าค่ายพรักแรม[10 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การอนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลและแรมคืน[10 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
พิธีมอบรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษ่าธิการ ประจำปี 2563[10 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนเป็นสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563(รอบที่่ 1)[10 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเลื่อนการประชุม[10 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การลงพื้นที่ของคณะทำงานการจัดทำรายงานการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก[10 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนกรณีคืนเกษียณ 2563 และ จากโรงเรียนเกินเกณฑ์ไปตำ่เกณฑ์[9 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประชาสัมพันธ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 [9 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แบบรับรองสถานะโรงเรียนขนาดเล็ก[9 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
สัญญาจ้างพนักงานราชการ[8 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[5 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[5 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[5 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภ[5 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชาสัมพันธ์สมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลเกียรติคุณด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ[5 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การรายงานข้อมูลภาวะโภชนาการ[5 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งประชาสัมพันธ์แข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1[5 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[4 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเชิญประชุม[4 พ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ขออนุญาตไปราชการ[4 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การนำนักเรียน นักศึกษาปไปนอกสถานศึกษา โดยยึดระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด[4 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย[4 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การขออนุญาตไปราชการ[4 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขอเชิญเป็นวิทยากร[4 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏ[4 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอส่งตัวพนักงานราชการคืนให้สำนักงานเขต[4 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2563[4 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ นางสาวมัจรินทร์ ศรีสวัสดิ์ ครู รร.วัดพรหมราช[4 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตการลา ผอ.รร.ครบุรีวิทยา[4 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นกรรมการประเมินวิทยฐานะพนักงานครู[4 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นกรรมการประเมินวิทยฐานะพนักงานครู[4 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตการลา ผอ.รร.รักเมืองไทย[4 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านหนองหินโคน) เปลี่ยนแปลง2[4 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ชุมชนบ้านเสิงสาง)[4 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ด่านอุดมวิทยา)[4 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตไปราชการ[4 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)[3 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การฝึกอบรมบุคลากรยุวกาชาด[3 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
รับใบแต่งตั้งกองและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ[3 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประกาศการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.2 ดาว[3 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การกําหนดรหัสวิชาเป็นภาษาอังกฤษของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการงานอาชีพ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษ[3 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอตัวข้าราชกรครูช่วยราชการกลับต้นสังกัด[3 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ซักซ้อมการจัดสรรงบประมาณ กรณีการปรับการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รายการเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน[3 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การรายงานภาวะโภชนาการและตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวนในโรงเรียนประถมศึกษา[3 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test) สำหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช 2563[3 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติ[3 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหลุมเงิน[3 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งแก้ไขสัญญาค้ำประกันลูกจ้างชั่วคราว[2 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว [2 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
กรณีอาคารที่ก่อสร้างได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลโดยตรง[2 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
การจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ิดินและสิ่งก่อสร้าง[2 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
การจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[2 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
แนวทางการจัดตั้งกลุ่ม จัดตั้งกองลูกเสือและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ[2 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C)[2 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การรับใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ ลส.19[2 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งประชาสัมพันธ์การรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป[31 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี[2 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์การประกวดแอโรบิกด๊านซ์ ประจำปี 2563[2 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[2 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประชาสัมพันธ์โครงการชีวิตที่เปี่ยมสุขสู่โรงเรียนและครอบครัวเปี่ยมสุข[2 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งรายชื่อกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ พ.ศ.[2 พ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การCoaching ครั้งที่ 3 ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี[2 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี[2 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การCoaching ครั้งที่ 2 ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี[2 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การCoaching ครั้งที่ 2 ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี[2 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การCoaching ครั้งที่ 2 ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี[2 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี[2 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ทักท้วงการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) ปีการศึกษา ๒๕๕๗[30 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ[30 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) รอบ 2 ปี 2563[30 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน ต.ค. 63 จำนวน 130 ราย[30 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะครูชำนาญการ[30 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[16 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอขอบคุณร่วมบริจาคทุนการศึกษาวันปิยมหาราชฯ 2563[26 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
อนุญาตรื้อถอนอาคารเรียน รร บ้านบ่อปลา[29 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
อนุญาตรื้อถอนอาคารเรียน[29 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 (บุหว้า,บ้านไผ่,บ้านครบุรี,วัดโพนทราย,บ้านคลองทราย,บ้านบุตะโก,บ้านหนองล้างช้าง[10 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความอนุเคราะห์[29 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ 2,500 กล้องจุลทรรศน์ดิจิทัล จาก 2,500 โทรศัพท์มือถือเก่า[28 ต.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
อนุญาตรื้อถอนอาคารเรียน[28 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
***เพิ่มเติมเอกสาร*** แจ้งคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)[14 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (เปลี่ยนแปลงบ้านระเริง)[28 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)[14 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านพนาหนองหิน)[28 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์รายชื่อโรงเรียนที่ชนะเลิศโครงการ "บรีส เปิดประสบการณ์ เรียนรู้ เล่นเลอะนอกห้องเรียน ปี 2"[28 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แก้ไขสัญญาจ้างพนักงานราชการ[28 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การสรรหา และการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ พ.ศ.๒๕๖๓[28 ต.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ[27 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี 2564[27 ต.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ส่งข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค[27 ต.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา[27 ต.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[27 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[27 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[27 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[27 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การขออนุญาตไปราชการ[27 ต.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปราชการ[27 ต.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขออนุญาตศึกษาดูงาน[27 ต.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แจ้งข้อมูลรหัสงบประมาณ/รหัสกิจกรรม ปี 2564[27 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แบบคัดแยกเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้[27 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบุรีวิทยา[27 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบุไผ่[27 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเตาเหล็ก[26 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู[26 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[26 ต.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
โครงการพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning)[26 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การจัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง ประจำปี 2563[26 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การคัดเลือกผลงานนวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ และโครงงานสุขภาพนักเรียน[26 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตไปราชการ[26 ต.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นกรรมการประเมินวิทยฐานะพนักงานครู[22 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การปฐมนิเทศและจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย[22 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านบุไผ่)[22 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(ครบุรีวิทยา)[22 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นกรรมการประเมินวิทยฐานะพนักงานครู[22 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาวันปิยมหาราชอำเภอครบุรี ประจำปี 2563[15 ต.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นกรรมการประเมินวิทยฐานะพนักงานครู[22 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอยืมตัวข้าราชการครู[22 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นกรรมการประเมินวิทยฐานะพนักงานครู[22 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(บ้านคลองสะท้อน)[21 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านซับเต่า)[21 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านโคกโจด)[21 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี2563[21 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(บ้านซับเต่า)[21 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[21 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[21 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[21 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการลาคลอดบุตรและการนับวันลาคลอด[19 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความอนุเคราะห์ขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปากช่อง[20 ต.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓[20 ต.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การรับสมัครคณะกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและของเอกชนในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓[20 ต.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพน้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย[20 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพน้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย[20 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การรับสมัครคณะกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและของเอกชนในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓[20 ต.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐[20 ต.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพน้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย[20 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การรายงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่4/2563[20 ต.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
คำสั่งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 รอบที่ 1[20 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[20 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[20 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การรายงานสถานการณ์น้ำท่วมสถานศึกษา[20 ต.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบ (EMIS) ประจำปีการศึกษา 2563[19 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
ขอให้เร่งรัดการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีออนไลน์[19 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งจำนวนอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2564[19 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกของสมศ.[19 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[5 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16)[19 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16)[19 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ[19 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔[19 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔[19 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
อนุญาตการลา[19 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2564[15 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์หลักสูตร "การออกแบบการจัดการเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยี" ฯ[19 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
อนุญาตให้บุคลากรในสังกัด เดินทางไปศึกษาดูงานต่างจังหวัด [19 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
เผยแพร่แนวทางการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนพื้นที่สูง[16 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน[16 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม)[16 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ 2[16 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2564[15 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2563)[15 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
การรายงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ 4/2563[15 ต.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๖)[15 ต.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (เกิน 2 วาระบ้านหนองหินโคน)[14 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (เกิน 2 วาระ บ้านคลองซับน้อยฯ)[14 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านสระตะเคียน)[14 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านราษฎร์พัฒนา)[14 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชุมชนจระเข้หิน)[14 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเชิญชวนหน่วยงานภายนอกเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านแรงงาน และเศรษฐกิจการแรงงาน ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC)[14 ต.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การอบรมออนไลน์หลักสูตร การพัฒนาผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent ภาครัฐ) [14 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การมอบทุนการศึกษาวันปิยมหาราชอำเภอครบุรี ประจำปี 2563[12 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[12 ต.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหญ้าขาว[12 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว)[12 ต.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเทพนิมิต[12 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การมอบทุนการศึกษาวันปิยมหาราชอำเภอครบุรี ประจำปี 2563[12 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังหิน ปี 2563[12 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
เชิญประชุม[12 ต.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
การรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ระหว่างประเทศไทยเเละประเทศสิงคโปร์[12 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563[12 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชาสัมพันธ์โครงสร้าแบบทดสอบ Test Blueprint ข้อสอบ O-NET,์NT และ RT[12 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอประชาสัมพันธ์การขอรับทุนการศึกษามูลนิธิน่านฟ้าไทย ประจำปี 2563[12 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนวันปิยมหาราชอำเภอครบุรี[8 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564[12 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาและวัฒนธรรมจีน สำหรับครูสอนภาษาจีนในประเทศไทย [12 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอยืมตัวข้าราชการครู[12 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[9 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[9 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[9 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม)[9 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[9 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม)[9 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม)[9 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[9 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม [9 ต.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[9 ต.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for Teacher : C4T[9 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for Teacher : C4T[9 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การส่งประเมินขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2563[9 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหญ้าขาว[9 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนวันปิยมหาราชอำเภอครบุรี[8 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การส่งประเมินขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2563[8 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
คณะกรรมการบริหารงานกองทุนวันปิยมหาราชอำเภอครบุรี ปี 2563[8 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การสรรหา และการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ พ.ศ.๒๕๖๓[8 ต.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แหลมรวกบำรุง)[8 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563[8 ต.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน*2 (ชุมชนบ้านตะขบ)[8 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[8 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563[8 ต.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2563)[7 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดหนังสั้น "สะพานสู่ภาษาจีน" ปี 2563[7 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง รายการผูกพัน[7 ต.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
การขออนุญาตไปราชการ[30 ก.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปราชการ[7 ต.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ 2[7 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การจ่ายใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์[6 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
สำรวจความต้องการวิชาเอกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่าง [6 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563[6 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย[6 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ประกาศ ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติ ตามประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๕)[6 ต.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณสําหรับครู (Coding for Teacher : C๔T)[6 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19)[6 ต.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for Teacher : C4T)[6 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[6 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ประจำปีการศึกษา 2563[6 ต.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ข้าราชการครูถึงแก่กรรม[6 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 เดือน กันยายน 25563 จำนวน 1 ราย[6 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาบูรณาการร่วมกับโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคน เชื้อไวรัสโคโรนา[6 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การสรรหา และการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓การสรรหา และการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ[6 ต.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น[5 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การสมัครสอบ สสวท.[5 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (รายงานงบปีเดียว) และครุภัณฑ์[5 ต.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
แนวทางการดําเนินงานตามนโยบายลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้[5 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบผูกพัน)[5 ต.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนสมบูรณ์ 2563[5 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตะแบกวิทยา[5 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสมบัติเจริญ 2563[5 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านบุหว้าสามัคคี)[5 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (SBTC)[2 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา [2 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย[2 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความต้องการวิชาเอกพนักงานราชการ[2 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ [30 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณ 63 เพื่อรองรับนักเรียนทุน 63[1 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเชิญประชุม การจัดสรรอัตราว่างจากการคืนเกษียณ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2[1 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกิน 2 วาระ (ชุมชนจระเข้หิน)[25 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งผลการอนุมัติให้สามารถซื้อ ลส.๑๙ ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ[1 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งผลการอนุมัติให้สามารถซื้อ ลส.๑๙ ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ[1 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
รับใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสิือ ลส.19[1 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านห้วยน้ำเค็ม)[1 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนจ้างเหมาครูผู้ทรง,ธุรการ 9,000,พี่เลี้ยง เดือน กันยายน 2563[1 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การรายงานตามมาตรการปก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่4/2563[1 ต.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา [30 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา [30 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา [30 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา [30 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา [30 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา [30 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา [30 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา [30 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา [30 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา [30 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา [30 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา [30 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา [30 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา [30 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา [30 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา [30 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา [30 ก.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา [30 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา [30 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา [30 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา [30 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา [30 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา [30 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา [30 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา [30 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา [30 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา [30 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา [30 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา [30 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา [30 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา [30 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา [30 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา [30 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา [30 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา [30 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม[30 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะหลักการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และปร[30 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขออนุญาตไม่เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผูู้บริหารสถานศึกษา[30 ก.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
อนุญาตการลา ผอ.รร.บ้านปางไม้[30 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนลูกจ้างครูขั้นวิกฤต,ครูวิทย์-คณิต,ครูพี่เลี้ยง,ธุรการโรงเรียน 15,000 ,นักการปกติ,นักการ SP2 เดือน กันยายน 2563[30 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย[30 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเชิญประชุม[29 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเชิญประชุม[29 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเชิญประชุม[29 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชรโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๐และปีการศ[28 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสัมมนาและเปลี่ยนงานวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[28 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
อนุญาตการลา ผอ.รร.บ้านไทยสามัคคี[28 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ[2 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1[26 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
ประกาศผลการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติทีเป็นเลิศ(Best Practices) ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลฯ ประจำปี 2563[25 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[25 ก.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ขออนุญาตไม่เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา[25 ก.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัดศีรษะกระบือ)[25 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเชิญประชุม[25 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเชิญประชุม[25 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน กันยายน 2563 จำนวน 126 ราย[25 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
อนุญาตการลา ผอ.รร.บ้านหนองเสือบอง[24 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตการลา ผอ.รร.รักเมืองไทย1[24 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตการลา ผอ.รร.บ้านคลองใบพัด[24 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตการลา ผอ.รร.ไผ่สีสุก[24 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตการลา ผอ.รร.บ้านนางเหริญ[24 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16)รร.บ้านบุเจ้าคุณ[24 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16)รร.หนองนกเขียนสามัคคี[24 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16)รร.บ้านยางกระทุง[24 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
หลักฐานการโอนเงินรายการปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1-63[24 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) รร.บ้านราษฎร์สามัคคี[24 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) ผอ.รร.บ้านหนองหินโคน[24 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขออนุญาตไปราชการ[21 ก.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขออนุญาตไปราชการ[21 ก.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขออนุญาตไปราชการ[21 ก.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
แนวปฏิบัติในการนำคุณวุฒิปริญญาโทและปริญญาเอกมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ[18 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา[24 ก.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ประกาศผลการประกวดส่ือการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 (คลิป VDO ภายใต้หัวข้อ เลือก ใช้ ลด หมาดปัยหาขยะ)[24 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประกาศผลการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะ ประจำปี 2563 ประเภทส่ิงประดิษฐ์ (ภายใต้หัวข้อ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม)[24 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว[24 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการผอ.โรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี[24 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งสิ้นสุดการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน[24 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ รร.บ้านบุเจ้าคุณฯ[24 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ รร.บ้านบุตะโก[24 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (SBTC)[23 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบืองต้น (SBTC)[23 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ส่งวาระการประชุมครั้งที่ 3/2563 และรายงานการประชุมการเตรียรมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์โควิด-19[23 ก.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ผลการคัดเลือกสถานศึกษาแบบอย่างคุณภาพดีเด่นระดับภาค[23 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสัมมนาและเปลี่ยนงานวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[23 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี[23 ก.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย[23 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
รับมอบโล่ เงินรำงวัล และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ หลักสูตรดีเด่น (Best Practice) ของจังหวัดในพื้นที่ระดับภูมิภำค และระดับจังหวัด[23 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[23 ก.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
การติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาด[22 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา [22 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอใช้รถยนต์ส่วนตัว[22 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี[22 ก.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
รับทราบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[22 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู[21 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา[21 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไร่แหลมทอง[21 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล [21 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูขั้นวิกฤต 2563[21 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)[21 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2563[21 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
กำหนดพิธีมอบคูปองการศึกษา ปีการศึกษา 2563[21 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเข้าติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง รุ่น High SEER Inverter 18,000 BTU จำนวน 5 ชุด ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ[21 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การกํากับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๔) หลังเปิดภาคเรี[21 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านหนองเมา)[21 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอให้แจ้งรายชื่อครูรับผิดชอบงานควบคุมภายใน เพื่อประชุมคณะกรรมการติดตามการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการติดตา[21 ก.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนงานวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างธรรมภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[21 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
เชิญเข้าร่วมประชุม[21 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน[21 ก.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แจ้งส่งเอกสารเบิกค่าจ้างเหมาสำหรับ ธุรการโรงเรียน 9,000 , พี่เลี้ยง ,ครูผู้ทรง ประจำเดือน กันยายน 2563 ดังนี้[21 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ส่งคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสัมมนาให้ความรู้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย[21 ก.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้[18 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้[18 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก [18 ก.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ[18 ก.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[18 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แก้ไขคำสั่งบรรจุแต่งตั้งผุ้สอบแข่งขันได้[18 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การประชุมสัมมนาทางวิชาการและการมอบรางวัลหน่วยงาน และผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับชาติ [18 ก.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
แจ้งหลักฐานการโอนเงินค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน+ค่าบริหารจัดการรถรับส่งนักเรียน[18 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ผลการแข่งขันนาฏศิลป์พื้นบ้านโคราชสร้างสรรค์,วาดภาพระบายสี,ดนตรีวงสตริง[18 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แบบคำนวณเงินค่าบำรุงลูกเสือ [17 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนําเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โ[17 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชาสัมพันธ์ให้เสนอรายนามบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด และการประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2563[17 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
โครงการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563[17 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งผลการประกวด Best Practice เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ภาษาไทย ที่มีประสิทธิภาพ ประจำปี ๒๕๖๓[17 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม (ต้านทุจริตคิดฐาน ๒,๑๐)[17 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมอังกฤษ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย[17 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)[16 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
การประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)[16 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 ,พี่เลี้ยง เดือน สิงหาคม 2563[16 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเสนอของบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563[16 ก.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Best Practice)[16 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การสำรวจข้อมูลการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563[16 ก.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ขอความอนุเคราะห์การแสดง ชุด “รำชาวบนต้านทุจริต[16 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์การแสดง ชุด “รำชาวบนต้านทุจริต[16 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรม การเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ใ[16 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนข้อสอบรูปแบบอัตนัย ตามโครงการส่งเสริมความสามารถการอ่าน การเขียนและการใช้ภาษาไทย[16 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การอบรมปฏิบัติการโรงเรียนนำร่องโครงการการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ[16 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญเป็นวิทยากร[16 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ผลการประกวดโครงงานอาชีพ ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ (กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ)[16 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
อบรมพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์[16 ก.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
คำสั่งแต่งตั้ง ผอ.รร[16 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความอนุเคราะห์วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนข้อสอบรูปแบบอัตนัย ตามโครงการส่งเสริมความสามารถการอ่าน การเขียนและการใช้ภาษาไทย[16 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การประเมิน Best Pracitce เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพ [16 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ให้โรงเรียนนำส่งข้อมูลการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ เพิ่มเติม[16 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
รับใบแต่งต้้งกองและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ[16 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย[16 ก.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ขออนุญาตไปราชการ[10 ก.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขออนุญาตไปราชการ[10 ก.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขออนุญาตไปราชการ[10 ก.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขออนุญาตไปราชการ[9 ก.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขออนุญาตไปราชการ[10 ก.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขออนุญาตไปราชการ[9 ก.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขออนุญาตไปราชการ[9 ก.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขอเชิญประชุมสรุปโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[16 ก.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ประกาศผลคัดเลือกคุรุชนคนคุณธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3[15 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ตารางสรุปการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน(เพิ่มเติม) จากที่กันไว้ร้อยละ 0.01[15 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนเพิ่มเติ่ม ร้อยละ 0.01[15 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การคัดเลือกผลงานตามโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มสาระศิลปะ (กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์พื้นบ้านโคราชสร้างสรรค์,ว[15 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546[15 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์แคนาดา ครั้งที่ ๑[15 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลฯ[15 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 2563[15 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่[15 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การจัดทำข้อมูลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครราชสีมา[15 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ข้อมูลเชื่อมโยงการให้บริการด้านสุขภาพระหว่างสถานศึกษาและสถานบริการสาธารณสุข ปี ๒๕๖๓[15 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
เชิญร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ (รักเมืองไทยไม่ตกเทรนด์)[14 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนข้อสอบรูปแบบอัตนัย ตามโครงการส่งเสริมความสามารถ การอ่าน การเขียนและการใช้ภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพ และการ[14 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000,พี่เลี้ยง เดือน สิงหาคม 2563 [14 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แจ้งส่งเงินเบิกเกินส่งคืนและรายได้แผ่นดิน ประจำปี 2563[14 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 3 [14 ก.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่[14 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญประชุม[14 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองกก[14 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านซับไทรทอง[14 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( รร บ้านปลายดาบ)[14 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การประกวดรางวัลหน่วยงาน และผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ในระดับชาติ ภาค เขตพื้นที่การศึกษา [31 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การประกวดรางวัลหน่วยงาน และผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC Awards) ในระดับชาติ ภาค เขตพื้นที่การศึกษา ค[31 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓[14 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓[14 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไผ่สีสุก[14 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (รร ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์)[14 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านท่าวังไทรสามัคคี)[14 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C).[14 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การประเมินตนเองของโรงเรียนวิถีพุทธตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ( รอบ 12 เดือน )[12 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การสำรวจความต้องการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)[11 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
(แก้ไข) การคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices)ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ปีงบประมาณ 2563[11 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
แจ้งผลการแข่งขันความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) ประจำปี 2563 ชั้นป.3-6 [11 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งผลการแข่งขันความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) ประจำปี 2563 ชั้นป.1-2[11 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ใหม่ โปรแกรมเงินเดือน 1 ตุลาคม 2563 ปรับปรุงสูตร สไลด์ข้ามแท่งตาม ว 20[11 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งหลักฐานการโอนเงินอุดหนุนภาคเรียนที่1/63 ร้อยละ60 ส่วนของ30%ที่เหลือ ครั้งที่2[11 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
รับใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ ลส.19[11 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนวิมาน[11 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(บ้านหนองหว้าประชาอาสา)[11 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
จัดสรรเงินดอกผลกองทุนตามโครงการส่งเสริมและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ปี ๒๕๖๓[11 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน( แหลมรวมบำรุง)[11 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา[11 ก.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ขอเชิญประชุม[11 ก.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ[10 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนครูผู้ทรง,ธุรการ 9,000,พี่เลี้ยง เดือน สิงหาคม 2563 จำนวน 15 ราย[10 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านซับก้านเหลือง)[10 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนวัดม่วง)[10 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)[10 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practices) ในด้านการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(NEW Distance Learning Television : NEW DLTV)[10 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
การจัดกิจกรรมนิทรรศการนวัตกรรม : เรียนรู้....รักษ์พงไพร (ออนไลน์) ภายใต้โครงการค่าย "เยาวชน....รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ฯ[10 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการสอดส่อง กำกับ ดูแล ป้องกันการทุจริต แสวงหาประโยชน์ และประเมินผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งค[10 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ไผ่สีสุก)[10 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมปฏิบัติการฝึกทักษะและกติกากีฬาฟุตบอล[10 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล[10 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งผลการแข่งขันความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) ประจำปี 2563 ชั้นป.3-6 [10 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ข้อมูลห้องสอบพนักงานราชการ (สนามสอบโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร)[10 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนครูผู้ทรง,ธุรการ 9,000,พี่เลี้ยง เดือน สิงหาคม 2563 จำนวน 141 ราย[9 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
เชิญร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลการประกวดโครงงานวิชาชีพ[9 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่[9 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การดำเนินโครงการพัมนาเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ (กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ)[9 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การประกวดโครงงานอาชีพ ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ (กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ)[9 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเปลี่ยนแปลงวันที่และสถานที่การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Best Practice)[9 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์รถยนต์และบุคลากร[9 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์บุคลากร [9 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งผลการแข่งขันความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) ประจำปี 2563 ชั้นป.1-ป.2[9 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเก็บข้อมูลการประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตนักเรียน[9 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเปลี่ยนแปลงวันอบรมและสถานที่ในการอบรมเชิงปกิบัติการปลูกฝังวิธีคิดฯ[9 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
อบเกียรติบัตรสำหรับโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ปีการศึกษา 2562 [9 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวัน[9 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเชิญร่วมพิธีลงนามข้อตกลงตามโครงการภาคีเครือข่ายนครราชสีมา ปฏิรูปการศึกษาฯ[9 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน[9 ก.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านลำเพียก[9 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางในการพิจารณาปิดสถานศึกษา กรณีเกิดโรคโควิด-๑๙ ของกรมควบคุมโรค[9 ก.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดพรหมราช[9 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์วิทยากร[9 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอแจ้งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน[9 ก.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่1/2563 ครั้งที่ 2[9 ก.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ[9 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางลูกเสือ[9 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
รับใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ ลส.19[9 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา[24 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเชิญประชุม[3 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 6 [5 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การเปิดรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ.2560[4 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขออนุญาตไปราชการ[28 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขออนุญาตไปราชการ[28 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา[3 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[26 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา[3 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมนิทรรศการนวัตกรรม : เรียนรู้....รักษ์พงไพร (ออนไลน์) ภายใต้โครงการค่าย "เยาวชน....รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ[3 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
โปรแกรมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู 1 ตุลาคม 2563 แก้ไข[3 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ซักซ้อมความเข้าใจการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2563)[2 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ ปีงบประมาณ 2563[2 ก.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.[2 ก.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านดอนแสนสุข)[2 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(บ้านหนองรัง)[2 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านคลองบง)[2 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ซักซ้อมความเข้าใจการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2563)[2 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านโคกเกษมฯ)[2 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2563[31 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ท้าวสุรนารี2521)[2 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง [1 ก.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การรับสมัครครูปฐมวัยและศึกษานิเทศก์เข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ขั้นเฉพาะทาง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เพื่อให้ครูสามารถนำผลการพัฒนามานับชั่ว[2 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอมติกรรมการสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณารับย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา[2 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แผนผังห้องสอบแข่งขันความสามารถด้านคำนวณ ประจำปี 2563 สนามโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร[2 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แผนผังห้องสอบแข่งขันความสามารถด้านคำนวณ ประจำปี 2563 สนามโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี[2 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แผนผังห้องสอบแข่งขันความสามารถด้านคำนวณ ประจำปี 2563 สนามโรงเรียนครบุรีวิทยา[2 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
รายชื่อนักเรียนทดสอบความสามารถด้านคำนวณ ประจำปี 2563[2 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งปรับแก้ไขคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy)[2 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งปรับแก้ไขคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy)[2 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขออนุญาตศึกษาดูงานโครงการแหล่งเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม[2 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ขอเชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล [2 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การตรวจขั้นที่ 5[2 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การประเมินทักษะความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ตามมาตรฐานสากล และเป็นครูแกนนำเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ครูรุ่นต่อไป[2 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การประชาสัมพันธ์สื่อป้องกันโรคโควิด ๑๙[2 ก.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โค[1 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2563) [1 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2563) [1 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่สอบ[31 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่สอบ[31 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ประชุม[31 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมประชุมโครงการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาพบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2[1 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งแก้ไขคำสั่งคณะกรรมการทดสอบความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy)[1 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ[1 ก.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานที่ราชการ[1 ก.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
เรื่อง กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถาน[1 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การติดตามเด็กที่เกิดปี พ.ศ.2556 เข้าเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา2563[31 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์[31 ส.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
การจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาบูรณาการร่วมกับโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใสหม่ในคน เชื้อไวรัสโคโรน[31 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การดำเนินการแข่งขันความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) [31 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การดำเนินการแข่งขันความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) [31 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การดำเนินการแข่งขันความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) [31 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์สถานที่การดำเนินการแข่งขันความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) [31 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านหนองใหญ่)[31 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความอนุเคราะห์รถยนต์และบุคลากร[31 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนอัตราจ้างแต่ละโครงการ ประจำเดือน สิงหาคม 2563[31 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
รายงานส่งคืนอัตราว่างลูกจ้างชั่วคราว บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์[31 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ONET[31 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
สำรวจรายชื่อพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และต้องพ้นจากพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ในสิ้นป[31 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[31 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มสาระคณิตศาสตร์[28 ส.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
เชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรมปฏิบัติการสร้างคลังข้อสอบออนไลน์[28 ส.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
เชิญเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการสร้างคลังข้อสอบออนไลน์[28 ส.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิมพ์รายชื่อผู้สมัครสอบก่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน[27 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดงานการแสดงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ “การจัดการศึกษาโดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ [27 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แก้ไขเพิ่มเติมแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร[27 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน[27 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งเปลี่ยนวันอบรมสะเต็มศึกษา ด้วยรูปแบบออนไลน์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย [27 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดงานการแสดงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนแพลตฟอร์มออนไลน์"การจัดการศึกษาโดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ Digital Ed[27 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางในการพิจารณาปิดสถานศึกษา กรณีเกิดโรคโควิด-๑๙ ของกรมควบคุมโรค[26 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๔)[26 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะด้านกีฬาฟุตซอล[26 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[26 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน[26 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน[26 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งผลกิจกรรมการขยายผลรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[26 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนผ่านเว็ปไซด์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3[26 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(Big Data) [26 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2563[26 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร[26 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร[26 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แก้ไขไฟล์เตรียมเลื่อนลูกจ้างประจำ รายงานมีตัวตน แบบ 1[26 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน สิงหาคม 2563[25 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร[26 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ยกเลิกมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ (COVID-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดระยอง[26 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การรณรงค์จัดงานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่[26 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชยัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐[26 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้[26 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
รายงานข้อมูลมีตัวตน 1 กันยายน 2563[17 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ รร.บ้านยางกระทุง[25 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) รร.เจียรวนนท์อุทิศ2[25 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตการลา ผอ.รร.บ้านรักเมืองไทย1[25 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การสำรวจข้อมูลครู[25 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันความสามารถด้านคำนวณ ปีการศึกษา 2563 สนามโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี[25 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันความสามารถด้านคำนวณ ปีการศึกษา 2563 สนามโรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)[25 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันความสามารถด้านคำนวณ ปีการศึกษา 2563 สนามโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร[25 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันความสามารถด้านคำนวณ ปีการศึกษา 2563 สนามโรงเรียนครบุรีวิทยา[25 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การอบรมสะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอนด้วยรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563[25 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ประกาศผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๑[24 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขออนุญาตศึกษาดูงาน[25 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ขออนุญาตศึกษาดูงาน[25 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การดำเนินงานการรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบที่ 1)[24 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่าวังไทรสามัคคี[24 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโปร่งสนวน[24 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 จำนวน 1 ราย[24 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองเตย[24 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนสาวเอ้[24 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา[24 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองแวง[24 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองแคทราย[24 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยางกระทุง[24 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปลายดาบ[24 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไผ่สีสุก[24 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนแดง[24 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนางเหริญ[24 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไทรงาม[24 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองนกเขียน[24 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองชุมแสงศรัทธาคาร[24 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสุขไพบูลย์[24 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองซับน้อยสามัคคี[24 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองตาด[24 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านน้อย[24 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบุไผ่[24 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดโพธิ์เมืองสามัคคี[24 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา[24 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (เจียรวนนท์ฯ 2)[24 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(บ้านโป่งสามัคคี)[24 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564[21 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การชุมนุมของนักเรียนในสถานศึกษา[24 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน[24 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูล ในเว็บไซต์โรงเรียน (โครงการโรงเรียนสุจริต) เตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ[24 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[23 ส.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ขอความอนุเคราะห์วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว๊บไซต์โรงเรียนรองรับการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA On line)[22 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว๊บไซต์โรงเรียนรองรับการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA On line)[22 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
คู่มือประกอบการอบรม Phonics [21 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว ปีการศึกษา ๒๕๖๓ [21 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งแก้ไขสัญญาจ้างธุรการ 9,000 ของโรงเรียนบ้านดอนแสนสุข [21 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี[21 ส.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ขอความอนุเคราะห์วิทยากรการประชุมปฏิบัติพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สู่ระดับห้องเรียน[21 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดประชุมปฏิบัติพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สู่ระดับห้องเรียน[21 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูล ในเว็บไซต์โรงเรียน (โครงการโรงเรียนสุจริต) เตรียมรับการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)[21 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ยกเลิกหลักฐานแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (ปพ.๑:ป)[21 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.สพป.[19 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปราชการ[20 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปราชการ[20 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปราชการ[20 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปราชการ[20 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
แจ้งประชาสัมพันธ์การยื่นภาษีบุคคลธรรมดา สำหรับปีภาษี 2562 ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ[20 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านน้ำซับ)[20 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านคลองสะท้อน)[20 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล[20 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2563 (30%) ครั้งท[20 ส.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
สำรวจสถานศึกษาที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง[20 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา [20 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงาน โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓[19 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงาน โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓[19 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การประชุมปฏิบัติพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สู่ระดับห้องเรียน[19 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การเก็บเงินค่าบำรุงลูกเสือ ประจำปี 2563[19 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2563[19 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ให้โรงเรียนนำส่งข้อมูลการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ในเว็บไซด์[19 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การขออนุญาตไปราชการ[18 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปราชการ[18 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management System)[19 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านคลองบง)[18 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ (เครือข่ายการจัดการศึกษาปฐมวัย)[19 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว[19 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การเก็บข้อมูลการประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์ของนักเรียน[17 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี และคุรุชนคนคุณธรรม[19 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่[19 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี และคุรุชนคนคุณธรรม[19 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
จัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์[18 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
จัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์[18 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
จัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์[18 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
จัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์[18 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
จัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์[18 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
จัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์[18 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[18 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
จัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์[18 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
จัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์[18 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
จัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์[18 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
จัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์[18 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
จัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์[18 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
จัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์[18 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
จัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์[18 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
จัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์[18 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
จัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์[18 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
จัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์[18 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
จัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์[18 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
จัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์[18 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
จัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์[18 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
จัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์[18 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
จัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์[18 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แจ้งผลการอนุมัติให้สามารถซื้อ ลส.๑๙ ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ[18 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งผลการอนุมัติให้สามารถซื้อ ลส.๑๙ ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ[18 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งผลการอนุมัติให้สามารถซื้อ ลส.๑๙ ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ[18 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งผลการอนุมัติให้สามารถซื้อ ลส.๑๙ ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ[18 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งผลการอนุมัติให้สามารถซื้อ ลส.๑๙ ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ[18 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอแจ้งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน[18 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ขอแจ้งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน[18 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การอบรมสะเต็มศึกษา สำหรับครูสอนด้วยรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563[18 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการบริหารจัดการที่ดินที่ราชพัสดุเขาหัวแหวน[18 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่[18 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ประกาศผลการประกวดรางวัล OBEC Awards[18 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่การอบรมสะเต็มศึกษา ปีการศึกษา2563[18 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวฯ[18 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มแข็งผ่านระบบออนไลน์ ตามกรอมมาตรฐาน CEFR[18 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล "ป้องกันการทุจริต" ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[18 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แจ้งคณะกรรมการเครือข่ายวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา [18 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การขออนุญาตไปราชการ[17 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปราชการ[17 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปราชการ[12 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 วาระ(ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์)[18 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 วาระ(ชุมชนบ้านตะขบ)[18 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 เดือน ก.ค. 63 จำนวน 3 ราย[17 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านซับไทรทอง[18 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านประชาสันต์,บ้านสระประทีปและหนองไผ่วิทยา)[18 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การลงพื้นที่เพื่อติดตามรับฟังความคิดเห็นการเตรียมการเปิดเรียนของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019[18 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การทดลองเปิดเรียนแบบ on-site ในสถานณการณ์การแพร่เชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019[18 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019[18 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
เชิญเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ[17 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมทดสอบความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy)[15 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมทดสอบความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy)[15 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2564[14 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ชุด 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต[14 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอประชาสัมพันธโครงการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชนประจำพุทธศักราช2563[14 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน Project-Based Learning : PBL) ระดับภูมิภาค [14 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การคัดเลือก "สถานศึกษาแบบอย่างคุณภาพดีเด่นระดับภาค"[14 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนพี่เลี้ยง,ธุรการ 9,000 เดือน ก.ค. 63 จำนวน 7 ราย[13 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[13 ส.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านหนองแคทราย)[13 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษทักษะในการอ่านออกเสียงระบบ phonics (ต่อยอด)[13 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การสำรวจความต้องการชุดอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล(กล่องดิจิทัลทีวี)สำหรับการจัดการศึกษาทางไากล[13 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
ส่งข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค[13 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
พระราชกำหนดการบริหหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม[13 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนแสนสุข 2 วาระ[10 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ (เครือข่ายการจัดการศึกษาปฐมวัย) [13 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครู สู่ครูมืออาชีพ ประจำปี 2563[10 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน[11 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[11 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 เดือน ก.ค. 63 จำนวน 6 ราย[11 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้[11 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก[11 ส.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก[11 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน[11 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน[11 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช[11 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
เชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3[11 ส.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีจำปี 2563[11 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การดำเนินการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน(Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ 2563[11 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชการและวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศฯ (กิจกรรมแข่งขันนาฏศิลป์)[11 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่า,ธุรการ 9,000,พี่เลี้ยง เดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 146 ราย[10 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
เชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3[10 ส.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
การบริหารจัการหน้ากากอนามัย (Surfical Mark) กลุ่มที่ ๕ นักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลน[10 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต[10 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่[10 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
มาตรการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ผ้าไทย[10 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโป่งสามัคคี[10 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนแสนสุข[10 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ผลการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[10 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การขออนุญาตไปราชการ[3 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปราชการ[3 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปราชการ[3 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปราชการเพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงาน[31 ก.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปราชการ[30 ก.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”ปีการศึกษา ๒๕๖๒[10 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ[10 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ขอเอกสารเพิ่มเติม บ้านสระประทีป บ้านประชาสันต์[10 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การประชุมดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ (กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ)[10 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
คณะกรรมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.นม.3 ประจำปี 2563[10 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ให้ลูกจ้างประจำเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ ประจำปี 2563[10 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ขอความอนุเคราะห์เก็บสำรวจข้อมูลครู[10 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
โครงการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและครูผู้สอบภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563[7 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
โครงการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563[8 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอยืมตัวข้าราชการครู[7 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 27[7 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชาสัมพันธ์โครงการ Prime Minister Science Award 2020[7 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจการยินยอมค่าใช้จ่ายในการกักตัวครูภาษาจีน[7 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564[7 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน[7 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะวิทยากรโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ[7 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2563[7 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
จัดสรรงบประมาณให่้กับศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓[7 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
จัดสรรงบประมาณ เพื่อการขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙[7 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประกาศ ศธ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับดุมศึกษาต่ำกว่าปริญญา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563[7 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเชิญประชุม[7 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมโครงการเปิดโลกเยาวชนไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 The C21 SCHOLARS[7 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขออนุญาตจัดกิจกรรมมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ[6 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ขอความร่วมมือหน่วยงานสถานศึกษาดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและลดอุบัติเหตุ[6 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ NuPHETS The Heroes 3D Animation ป้องกันโรคโควิด 19[6 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
สำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙[6 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ขอความอนุเคราะห์ตอบข้อมูลรถราชการ[6 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การรายงานอัตราว่าง ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์[5 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การจ้างนักการภารโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[6 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเชิญประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video conference ) เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน[6 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอข้อมูลสารสนเทศเด็กนักเรียนพิการ[6 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การเปิดเรียนแบบon-site ในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019[6 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชาสัมพัน์การประกวดผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯ ภาษาไทย[6 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C)[6 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเชิญคณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล[6 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน[6 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การติดตามผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563[6 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การปฐมนิเทศและจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย[6 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ปี ๒๕๖๓[6 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น/นำชือเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๔[6 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C)[6 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงการอ่านภาษ[6 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งเตือนสถานการณ์พายุดีเปรสชัน ซินลากู (SINLAKU)[6 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่[6 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าฝึกอบรมหลักสูตร พสน.(ฉบับแก้ไข) [6 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความต้องการวิชาเอกพนักงานราชการ[6 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม[5 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม[5 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม[5 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม[5 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม[5 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม[5 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม[5 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[5 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564[5 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564[5 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา[5 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองบง[12 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดพรหมราช[12 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา2564[5 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564[5 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองทราย[5 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองรัง[5 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองล้างช้าง[24 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
คู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2562[29 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สระว่านพระยา[5 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ติดตามการรายงานข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1)[4 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2563[4 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การดำเนินโครงการโคราชเมืองสะอาด ปลอดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี ๒๕๖๓[4 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามเเนวคิดมอนเตสซอรี บริบท สพฐ. [4 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด ทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๐ ประจำป[4 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชาสัมพันธ์โครงการสอนออนไลน์ Project 14[4 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์แนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [4 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
รับหน้ากากอนามัย[4 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
กํารประชุมด ําเนินการโครงกํารพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ (กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกํารและสร้ํางแบบทดสอบควํามสํามํารถด้ํานคิดเลขเป็น[4 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่[4 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 จังหวัดนครราชสีมา[4 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาด้านเอกสาร สภานักเรียนต้นแบบ ประจำปี 2563[4 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอยืมตัวลูกจ้างประจำตำแหน่ง ช่างไม้ ๔ [4 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร ให้แก่ครูอาวุโส ประจำปี 2560[3 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด[3 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 รร[29 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความอนุเคราะห์เก็บสำรวจข้อมูลครู[3 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดอนแขวนประชานุกูล[3 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูขั้นวิกฤต[3 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การบริหารอัตรากำลังในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[3 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร[3 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563[3 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การประเมินระดับคุณภาพหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ[3 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์วิทยากร[3 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การประชุมดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ (กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวการเขียนข้อสอบรูปแบบอัตนัย)[31 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชุมเตรียมดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศฯ[3 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา[31 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
รบกวนธุรการโรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี ส่งเอกสารลาออกของพนักงานราชการ[31 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนลูกจ้าง เดือน ก.ค. 63 และธุรการ 9,000 มี.ค.- มิ.ย. 63 [31 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2563[31 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย[31 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การจัดการเรียนการสอน เน้นการอ่านออกเขียนได้ และการจัดกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ของโรงเรียนบูรณาการ ในการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด[31 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) รองรับสภาวะวิกฤตตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน[31 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การให้ความช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19[31 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การให้กู้ "โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2563"[31 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
อนุญาตการลา ผอ.รร.บ้านนางเหริญ[31 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ให้ขอยุติคดี[31 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ให้ขอยุติคดี[31 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การติดตามผลการดำเนินงาน และการตรวจสอบภายในสถานศึกษา[16 ก.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ตัวอย่างจ้างเหมาธุรการ 9,000 บาท[31 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562[30 ก.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
รายชื่อสถานศึกษาที่รองรับการบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563[30 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเชิญร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา[30 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การรับสมัครโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบท สพฐ.[30 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมทดสอบความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) [30 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การผ่อนผันระยะเวลาในการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินจากสภานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019[27 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งผลการอนุมัติให้สามารถซื้อ ลส.๑๙ ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ[29 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถุาปนนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563[29 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาด้านมารยาทไทย[30 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสี "เด็กไทยสู้ภัยโควิด"[30 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ HORSE Young Writer Awards ๒๐๒๐ ในหัวข้อ "รู้รักษ์...รู้สะสม"ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด[30 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัย "Save Zone,No New Face (Youth Tubers)[30 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ ประจำปี 2563[29 ก.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
คู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2562[29 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่[29 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
อบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายระดับอำเภอ (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีการศึกษา 2563[29 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านหนองรัง)[29 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านซับไทรทอง[29 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาตามแผนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบผระเมินผลและนิเทศฯ[29 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (Coaching ครั้งที่ 1)[24 ก.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (Coaching ครั้งที่ 1)[24 ก.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ รร.บ้านปลายดาบ[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตการลา ผอ.รร.บ้านดอนแสนสุข[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16)รร.บ้านคลองบง[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) รร.วัดหลุมข้าว[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) รร.บ้านหนองหินโคน[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) รร.บ้านสระตะเคียน[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16)[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16)[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
รับทราบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เห็นชอบให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การจัดทำฐานข้อมูลการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประกาศ ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติ ตามประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทักเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๓)[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ขอเลื่อนการประชุม[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมแารแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 (COVID - 19) สำหรับบุคคฃที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดระยอง[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การปรับปรุงฐานข้อมูลสถานศึกษาของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ซักซ้อมความเข้าใจการกรองเลขประจำตัวประชาชน กรณีนักเรียนไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรฯ[29 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเชิญลูกจ้างประจำประชุม[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ขอเชิญประชุม[25 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓[24 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แจ้งประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต[24 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนกรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2563[24 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
อนุญาตการตั้งกลุ่มตั้งกองลูกเสือและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ[24 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชุมเตรียมดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ (กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวการเขียนข้อสอบรูปแบบอัตนัย)[24 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาของโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน[24 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการประกวดวาดภาพในโครงการเทศกาลศิลป์ร่วมสมัยโคราช Korat-battle[24 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม[24 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะ ปี 63 ประเภทสิ่งประดิษฐ์ฺ หัวข้อ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม)[24 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(External lntegrity and Transparency Assessment : EIT )[24 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งมติมหาเถรสมาคม (กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2563)[24 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563[24 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๓[24 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล[24 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านเฉลียง,บุหว้าฯ)[24 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน ก.ค. 63[24 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา(พสน.)[24 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[24 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[24 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การขออนุญาตไปราชการ[23 ก.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
มอบอำนาจให้คอยระวังชี้แนวเขตแทน[24 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1)[24 ก.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1)[24 ก.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขอปรับปรุงข้อมูลบุคลากรในระบบAMSS++[23 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
การประชุมปฏิบัติการโครงการTFE (Teams For Education) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563[23 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
โครงการฝึกอบรมสร้างวิทยากรตัวคูณในการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี 2563[22 ก.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
แจ้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอบรมและยกเลิกการจัดสรรงบประมาณการจัดอบรมครูระบบทางไกลฯ[23 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การขออนุญาตไปราชการ[23 ก.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 569[23 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ขอความร่วมมือส่งรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)[23 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การจัดประชุม จัดอบรม หรือจัดงานในจังหวัดนครราชสีมา และการคัดกรองไข้ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ[23 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แจ้งการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพภายนอกฯ[23 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การเขียนผลงานและการคัดเลือกผลงานเขียนเพื่อตีพิมพ์ ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564[23 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
โครงการอบรมกติกา และวิธีการจัดการแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาไทย สำหรับครูอาจารย์และนักเรียน โดยวิทยากรระดับประเทศ[23 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การประกวดผลงาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษาเพื่อนําเสนอ ในงานสัมมนาวิชาการครบรอบ ๑๐ ปี “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาที[23 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[23 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งกําหนดการขยายช่วงระยะเวลาในการจัดทําระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ [23 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญประชุม[22 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แบบสอบถามเรื่ององค์ประกอบสมรรถนะเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ภายใต้โครงการโรงเรียนประชารัฐ [22 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนพี่เลี้ยง,ธุรการ 9,000 บาท เดือน มิ.ย. 63 จำนวน 3 ราย[22 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การแจ้งแนวปฏิบัติและการสำรวจข้อมูลสำหรับการขอหนังสือรับรองเข้าราชอาณาจักรของชาวต่างชาติ[22 ก.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
โครงการฝึกอบรมสร้างวิทยากรตัวคูณในการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี 2563[22 ก.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้” ปีการศึกษา ๒๕๖๓[22 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ยกเลิกหลักฐานแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (ปพ.๑:ป)[22 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูสู่ครูมืออาชีพ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)[15 มิ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูสู่ครูมืออาชีพ ประจำปี 2563[15 มิ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูสู่ครูมืออาชีพ ประจำปี 2563[15 มิ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การนิเทศ ติดตามการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ[22 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน[22 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การสำรวจสถานศึกษาที่มีโครงการช่วยเหลือและให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนได้ศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน[22 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขยายเวลาการประกวดภาพ ในโครงการเทศกาลศิลป์ร่วมสมัยโคราช kotat-battle[22 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชุมชนบ้านเสิงสาง)[20 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ตอบแบบสอบถามการวิเคราะห์การดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน[21 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญประชุม[21 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจำหน่ายนักเรียน[21 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ติดตามการส่งเล่มรายงานประจําปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562[21 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
คัดเลือกและกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์[21 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน[21 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การสำรวจเพื่อประเมินการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ทางไกลในประเทศไทยสำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[21 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมค่ายอบรมเข้มทางวิชาการ เพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ฯ[21 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๓[21 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามสภาพการดำเนินงาน การรวม และการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[21 ก.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
การรายงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ 3/2563[21 ก.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
การประชุมคณะกรรมการสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) [20 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
มอบสื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในสถานศึกษา[20 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอให้รวบรวมข้อมูลและกำชับในการปฏิบัติหน้าที่[20 ก.ค. 2563 กฎหมายและคดี]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดทุ่งจาน[20 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองขนาก[20 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ม่วงแก้ววิทยาคาร[20 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองล้างช้าง[20 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองโดน[20 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังตะเคียน[20 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านอังโอน-ห้วยทราย[20 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสันติสุข[20 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านตะขบ[20 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2563[20 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน[20 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 รร[20 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งส่งเอกสารเบิกค่าตอบแทนธุรการโรงเรียนบ้านวังหมี[20 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ราชพัสดุเขาหัวแหวน (เพิ่มเติม)[20 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ราชพัสดุเขาหัวแหวน[20 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การแข่งขันจรวดน้ำ (ประเภทยิง)[20 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563[20 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งธุรการโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 เกี่ยวกับสอบบรรจุครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ[20 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ผลสอบ O-NET,NT,RT ปีการศึกษา 2562[20 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[19 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการให้มีวิทยะฐานะชำนาญการ[16 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ (ศคพ.) และการประชุมรับนโยบายการขับเค[17 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
รายงานข้อมูลการจัดสรรงบประมาณปีพ.ศ.2563 ค่าบริหารจัดการรถรับ-ส่ง นักเรียน[17 ก.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
แนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓[17 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
อบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.[17 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แนวทางการจัดการศึกษาให้นักเรียน ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยฯ[17 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [16 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 และพี่เลี้ยง เดือน มิ.ย. 63 จำนวน 7 ราย[16 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจคุณสมบัติก่อนประกาศรายชื่อ คผช. ว 16[16 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
รายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา [16 ก.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
บรรจุและแต่งตัี้งผู้สอบแข่งขันได้[16 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในนักเรียน[16 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ[16 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประชุมการดำเนินโครงการ TFE (Teams For Education) [16 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจคุณสมบัติก่อนประกาศรายชื่อ คผช. ว 16[16 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[15 ก.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[15 ก.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[15 ก.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "๑๐๘ ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม"[16 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 และพี่เลี้ยง เดือน มิ.ย. 63 จำนวน 31 ราย[15 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แก้ไขแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูล[15 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แก้ไขแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองโดน[15 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ประกาศเรื่องเล่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของกิน ของเล่น ของใช้[15 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางลูกเสือ[15 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางลูกเสือ [15 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขออนุญาตซื้อใบเสร็จรับเงินลูกเสือ (ลส.๑๙)[15 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอข้อมูลนักเรียนรหัส G และการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้นักเรียนกลุ่มนี้[15 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
ข้าราชการครูขอโอนไปดำรงตำแหน่งตามกฎหมายอื่น[15 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2564[15 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองตาด[15 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563 บ้านบุหัวช้าง [15 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รักเมืองไทย[15 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนจากโรงเรียนที่เกินเกณฑ์ไปกำหนดในโรงเรียนที่ต่ำกว่าเกณฑ์[14 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้[15 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ส่งข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค[15 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แจ้งเวียนมาตรการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทยงศึกษาธิการ[15 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งยกเลิกแนวทางการจัดประชุม อบรม สัมมนา และจัดกิจกรรมต่าง ๆ[15 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา[14 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การรายงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ 3/2563[14 ก.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
การเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[14 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2563[13 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ข้อมูลผู้ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์[13 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[13 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ผลการดำเนินการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2 (กรกฎาคม – กันยายน 2563)[13 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 11 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Teleconference[13 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[13 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
รบกวนส่งหนังสือขอหนังสือรับรองมาใหม่เนื่องจากเปิดอ่านไม่ได้[13 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครการประกวดส่่ือการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 63 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลิป VD[13 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองไม้สัก[13 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองใหญ่พัฒนา[13 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไร่่แหลมทอง 2563[13 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านมาบกราด[13 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนแขวนประชานุกูล 2563[13 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
เชิญประชุมคัดเลือกกำหนดร่างขอบเขตงานและรายละเอียดลักษณะเฉพาะอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา[13 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
เชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีงบประมาณ 2563[13 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563[10 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 [8 ก.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[10 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (งบปกติ)[10 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอยืมตัวลูกจ้างประจำตำแหน่ง ช่างไม้ ๔[10 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.[9 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 20 รร[9 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบและการปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูลบุคคลภาครัฐ[9 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019[9 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การอบรมเชิงปฏิบัติาการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. ( โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 5[9 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโครงการงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำ[9 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ.2563[9 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งกำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563[9 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งกำหนดการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT)ชั้นป.3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ป.1 ปี 2563[9 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การโอนเงินงบประมาณโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ[9 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.[9 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562[8 ก.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
แจ้งการโอนค่าจ้างธุรการ 9,000 และ พี่เลี้ยง เดือน มิ.ย. 63 จำนวน 68 ราย[8 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แจ้งแก้ไขสัญญาจ้างธุรการ 9,000 ที่เข้าใหม่ โรงเรียนหนองขนาก[8 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การดำเนินการประเมินมาตรฐานโรงเรียนสุจริต [8 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งแก้ไขเอกสารส่งเบิกค่าจ้างธุรการ 9,000 เดือน มิ.ย. 63[8 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ยกเลิกหลักฐานแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา(ปพ.๑ป)[8 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูขั้นวิกฤต[8 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม"สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี ๒๕๖๓[8 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น[8 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี ๒๕๖๓[8 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ.... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษา)[8 ก.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนนักการปกติ,ธุรการโรงเรียน 9,000 , พี่เลี้ยง เดือน มิ.ย. 63 รอบที่ 1[3 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563[3 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ[3 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชุาสัมพันธ์รับสมัครสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563[3 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชาสัมพันธ์ร่วมสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือระบบเดซีเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต สำหรับคนตาบอดและผู้พิการทางการสื่อสิ่งพิมพ์ ประจำปี 2563[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสี "แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้" ปี 3[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2563 ระยะ 4 เดือน[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
แจ้งการสำรวจข้อมูล[3 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การบริการวัสดุอุปกรณ์ป้องกันภัยไวรัส COVID - 19[3 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัสถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งสนับสนุนบุคลากรแจ้งสนับสนุนบุคลากร CIT Talent ประจํา ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED และโครงการโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปปัญญา ประจําปีการศึ[3 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรี[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การส่งเสริมและสนับสนุนดสนใช้และสวมผ้าไทย[3 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันและจัดซื้ออาหารเสริม(นม)กรณีนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฏร์หรือไม่มีสัญชาติไทย (เด็กรหัส G)[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การรายงานการจ้างลูกจ้างจากเงินนอกงบประมาณที่จ่ายเงินสมทบการประกันสังคมในฐานะนายจ้าง[2 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[2 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
รายงานผลการดำเนินการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2 (กรกฎาคม – กันยายน 2563)[2 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การนิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [1 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
รายงานข้อมูลเพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (ค.ค.ศ.) ของพนักงานราชการ และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เห็นชอบให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เห็นชอบให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เห็นชอบให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เห็นชอบให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เห็นชอบให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา[1 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำประปาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา[1 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
อนุญาตให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงวิชาเอกในการดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การยกเลิกการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(รายการงบปีเดียว)[1 ก.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
การดำเนินการประเมินมาตรฐานโรงเรียนสุจริต[1 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
เผยแพร่สื่อออนไลน์E-bookสำหรับผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้[1 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชาสัมพันธ์ตารางการสอบ CEFR ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[1 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การประชุมวางแผนงานคณะกรรมการสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)[1 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2563[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนลูกจ้าง เดือน มิ.ย. 63[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ขอข้อมูลลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (แบบใหม่) และยกเลิกแบบขอเดิม[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การส่งแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อขอรับคูปองการศึกษา[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ซักซ้อมความเข้าใจการกรองเลขประจำตัวประชาชน กรณีนักเรียนไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรฯ[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุมัติการจบการศึกษาหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2563[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการให้คำปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[29 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[29 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การรายงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ 3/2563[29 มิ.ย. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2563[29 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
เข้าร่วมแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความร่วมมือในการติดตามและนำนักเรียนมารายงานตัวและเข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการเพิ่มทักษะ ด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดนครราชสีมา ที่ไม่[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
สำรวจรายชื่อครูฟิลิปปินส์ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
แจ้งหลักฐานการโอนเงิน งบเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 ร้อยละ 60ในส่วนของ30%ที่เหลือ[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
สำรวจข้อมูลครูชาวต่างชาติ(ครูชาวฟิลิปปินส์)[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาสมรรถนครูและบุคลากรทางการศึกษา[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขยายเวลาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
เชิญชวนเข้าร่วมชมถ่ายทอดสดอบรมการใช้งานแฟตฟอร์ม[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
โครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ส่งระเบียวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน [25 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์[25 มิ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน มิ.ย. 63[25 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนประชารัฐระยะที่ 3[25 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)[24 มิ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรและข้อมูลหน่วยงาน[24 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายวิชาการ สพป.นม.3[23 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การรายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2563[24 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น ประจำปี 2562[24 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์ โควิด - ๑๙[24 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
สำรวจข้อมูลครูชาวต่างชาติในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19[24 มิ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓[23 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
เชิญประชุมคณะกรรมการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ e-bidding [23 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจสภาพอาคารที่เสนอขอสนับสนุนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563[23 มิ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
การปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ตามมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา สายงานน[23 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การเก็บข้อมูลจากสถานศึกษาในาการตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด[23 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ซักซ้อมการขออนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[23 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
มอบสื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙[23 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[22 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563[22 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งเอกสารเพิ่มเติม การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน รอบ 2 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) [22 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การขออนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ[19 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งการดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน รอบ 2 (กรกฎาคม - กันยายน 2563)[19 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความต้องการวิชาเอกพนักงานราชการ[19 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564[22 มิ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[21 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2[22 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[19 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สะแกราชวิทยาคม[22 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านลำเพียก[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งกรรมการสถานศึกษา[22 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขออนุญาตใช้ประชุมตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ[22 มิ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขอเชิญประชุมตามโครงการเสนิมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ[22 มิ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม)[19 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[21 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[21 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[21 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[21 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[21 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[21 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[21 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[21 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[21 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[21 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[21 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[21 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[21 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[21 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[21 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[21 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[21 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[21 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเชิญคณะกรรมการกลุ่มเรียนรู้สาระภาษาไทยร่วมประชุมรับทราบการดำเนินงานฯ[20 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม)[19 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา [20 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม)[19 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม)[19 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แก้ไขกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษา[19 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
แนวทางการจัดตั้งกลุ่ม จัดตั้งกองลูกเสือและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ[19 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน อำเภอเสิงสาง[31 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน อำเภอวังน้ำเขียว[31 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน[31 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน อำเภอครบุรี[31 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ข้อมูลลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ[11 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
อนุญาตจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[19 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เร่งรัดการเบิกเงินประกันสัญญา[19 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ขอเอกสารหลักฐานเพื่อการรายงานผลตรวจสอบการเงิน การบัญชีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบร[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบ Video Confe[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบ Video Confe[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบ Video Confe[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบ Video Confe[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบ Video Confe[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (13โรงเรียน)[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ข้อกำหนด ออกตามมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๐) [18 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษา[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษา[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 และพี่เลี้ยง เดือน พ.ค. 63 จำนวน 3 ราย[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่าง[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แจ้งสิ้นสุดการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด(๒๖ มิถุนายน)ประจำปี ๒๕๖๓[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
มอบทุนการศึกษา โครงการสู้วิกฤตให้น้องอิ่ม “คนละมือเพื่อมื้อน้อง”[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การเปิดเรียนและการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ส่งข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ (COVID- 19) ในจังหวัดนครราชสีมา[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ขอขยายเวลาการสมัครร่วมกิจกรรมประกวดการเล่าเรื่อง "ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้"[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
สำรวจการได้รับหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แก้ไขคำสั่ง[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเชิญประชุม [18 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญประชุม [18 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญประชุม [18 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญประชุม [18 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญประชุม [18 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขยายเวลาการประกวดออกแบบมาสคอต "น้อง Coding" ภาคใต้โครงการพัฒนาสื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการคิด Coding Ambassador : CA[17 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
โอนใบจัดสรร[17 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่[17 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอใช้สถานที่[17 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม[17 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเปลี่ยนแปลงวันจัดประชุมติดตามการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา[17 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[15 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร[17 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร[17 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2563[16 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยกาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ[16 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การประชุมเชิงปฏิบัติการรองรับการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) และจัดทำเว๊บไซด์ของ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล[15 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การนำหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน[16 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพภายในและเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่[16 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญประชุมการเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563[15 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การจ่ายใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์[16 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 47 ร.ร.[12 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การประชุมติดตามการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา[16 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[15 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[15 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[15 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 และพี่เลี้ยง เดือน พ.ค. 63[15 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แจ้งการโอนเงินสมทบที่ขอคืนจากสำนักงานประกันสังคมของผู้ประกันตน ทุกโครงการ ประจำเดือน มี.ค. 63[15 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
สำรวจและเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากรทางยุวกาชาดในพื้นที่[15 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการศึกษาแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา[15 มิ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[15 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความอนุเคราะห์วิทยากรการประชุมปฏิบัติาการเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพภายใน[15 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพ[15 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การวิเคราะห์การทดสอบทางการศึกษาระัดบชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ปีการศึกษา 2562[15 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[14 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจ้างนักการภารโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[12 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเ[12 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
สำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563[12 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกสันติสุข[12 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ม่วงแก้วฯ[12 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเชิญประชุม[12 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[12 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 และพี่เลี้ยง เดือน พ.ค. 63 จำนวน 15 ราย[12 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2563 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม[12 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ฯ[12 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563[12 มิ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
อนุญาตให้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา[11 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ประกาศแต่งตั้งบุคลากร ICT Talent ภาครัฐ[11 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
สำรวจความต้องการรับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของประเทศ ในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (D[11 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความร่วมมือในการสำรวจและติดตามนักเรียนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับสมั[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19[11 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ส่งรายชื่อบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์[11 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย[11 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ยืนยันการรายงานโครงการอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒[11 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 และพี่เลี้ยง เดือน พ.ค. 63 จำนวน 10 ราย[10 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2563 ร้อยละ 60 ในส่ว[10 มิ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ประชาสัมพันธ์โครงการ TFE (Teams For Education) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[10 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งจัดสรรและอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 477[10 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการให้ยาน้ำเสริมธาตุเหล็กในโรงเรียน[10 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่ประสบภัยธรรมชาติ[10 มิ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย/เลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ใน[10 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบ Video Conference[9 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด[9 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 บาท,พี่เลี้ยงเด็กพิการ เดือน พ.ค. 63 จำนวน 32 ราย[9 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ขอมอบหนังสือแนวปฏิบัติการจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด[9 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายวิชาการ ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3[9 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งกำหนดการขยายช่วงระยะเวลาจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย[9 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ถอนค่าปรับเป็นรายได้สถานศึกษา[9 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ถอนค่าปรับเป็นรายได้สถานศึกษา[9 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ถอนค่าปรับเป็นรายได้สถานศึกษา[9 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ยกเลิกการปรับลดเวลาและวันทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน[9 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้[9 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา(พสน.)[9 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งประกาศ นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓[9 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-learning)เรื่อง ทักษะกลไกการเคลื่อนไหวทางการกีฬา[9 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
กดยืนยันข้อมูลโครงการอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ 2562[9 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการประจำปี 2563[9 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แนวปฏิบัติมนการฉีดพ่นสารเคมีแอลกอฮอล์[9 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease 2019 :COVID - 19) เพิ่มเติ[9 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[8 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[8 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา [8 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การผลิตสื่อโฆษณาโทรทัสน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ (โควิ-๑๙)[8 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน,พี่เลี้ยง เดือน พ.ค. 63 จำนวน 73 ราย[8 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ถึงโรงเรียนในสังกัด[8 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ประกาศผลการคัดเลือผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา[29 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การสำรวจการได้รับหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[8 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย[8 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเชิญประชุมการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนในช่วงของการเกิดโรคไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)[8 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
กดยืนยันข้อมูลอาหารเสริม(นม) โรงเรียน[8 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไสรัสโคโรน่า2019(COVID_19)[5 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
ตัวอย่างสัญญาจ้างเหมาครูผู้ทรง,ธุรการโรงเรียน,พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนใดที่จะทำสัญญาจ้างค่ะ[6 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แจ้งแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C[5 มิ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
แจ้งให้ติดต่อขอรับบัตร[5 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แบบสำรวจความพร้อมการเรียนทางไกลของโรงเรียนขนาดเล็ก(ข้อมูลไม่ครบ)[4 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ[4 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ[4 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16)[4 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แนวทางการจัดการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ในสถานการณ์ Covid-19[4 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
เชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา[4 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
เชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา[4 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
เชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา[4 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
เชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา[4 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา[4 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แบบสำรวจความพร้อมการเรียนทางไกลของโรงเรียนขนาดเล็ก(เพิ่มข้อมูล)[4 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอมอบหนังสือมารยาทไทย มารยาทในสังคมสำหรับโรงเรียน[28 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การสำรวจความพร้อมการเรียนทางไกลของโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่สามารถเรียนจากบ้านได้(Learn From Home)[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การจ้างนักการภารโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การประชุมโครงการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2[1 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ข้าราชการครูถึงแก่กรรม[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม)[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนเรียกผู้ขึ้นบัญชีลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมลำดับถัดไป[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ชี้แจงรายการการเรียนการสอนและปรับผังรายการออกอากาศการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)ระดับประถมศึกษาและมั[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับคุณวุฒิในประเทศ[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
รายงานข้อมูลงบประมาณปี 2563 ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ขอความร่วมมือในการสำรวจและติดตามนักเรียนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับสมั[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งงดการจัดกิจกรรมมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่ 4 พุทธศักราช 2563[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์[1 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การรับ "ตู้ปันสุข" จังหวัดนครราชสีมา[1 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การสมัครสมาชิกสวนพฤษศาสตร์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ[1 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน[1 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การยกเลิกการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย กรณีโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พศ.๒๕๔๗ ทุกประเภท[1 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนลูกจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563[28 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
อนุญาตให้ดำเนินการจัดกิจกรรม[30 พ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
สำรวจความต้องการวิชาเอกแทนตำแหน่งที่ว่าง[29 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค[29 พ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ขอความร่วมมือกรอกแบบรายงานการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน[29 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยหน่วยสนับสนุนการสอนออนไลน์ มีความประสงค์จะเก็บข้อมูล ของบุคลากรสังกัดโรงเรียน สพป.นม.1-7 / สพม.31 และ [29 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ[29 พ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับโรงเรียนที่ประสอบอุบัติภัย[29 พ.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
เชิญชวนเยาวชนส่งเรียงความเข้าร่วมการประกวดเรียงความนานาชาติ[29 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ www.thailandlearning.org[29 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[29 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประกวดตั้งชื่อและออกแบบห้องคอมพิวเตอร์[29 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[29 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[29 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[29 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[29 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดเปลี่ยนแปลงระยะเวลาส่งแบบสำรวจวิทยาการคำนวณ[29 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[28 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ[28 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตเด็กนักเรียน เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (1 กรกฏาคม 2563) อันเนืองจากผลกระทบของส[28 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ซักซ้อมแนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานของสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ[28 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การประชุมศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID_19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบการประช[28 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
แจ้งยืนยันความต้องการกล่องทีวีดิจิตอลและเครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)[27 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
การเฝ้าระวังภัยพิบัติในช่วงฤดูฝน[28 พ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
โครงการต้นไม้ประจำตัวนักเรียน "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพ่ือแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น[28 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาส่งผลงานการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม[28 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขับเคลื่อนกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563[27 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การสนับสนุนทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาตร์ฯ ประจำปี 2563[27 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ผ่อนผันระยะเวลาในการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019[27 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางลูกเสือ[27 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)[27 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ติดตามการส่งfile รายงานประจำปีของสถานศึกษาปีำการศึกษา2562[27 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แก้ไขคำสั่ง[26 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แก้ไขคำสั่ง[26 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน พ.ค. 63[26 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563[26 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล สพป.นครราชสีมา เขต 3[26 พ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
อนุมัติจัดสรรงบประมาณการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2563[25 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
แบบรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019[25 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑9 (COVID-19) สําหรับครูและผู้ปกครอง[25 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมไมโล ฟุตซอล Road to Barcelona ปีที่ 13[25 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร[25 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 25[22 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การดำเนินการร่วมกับ ป.ป.ช. ตามมาตรการป้องกันการทุจริตเรียกทรัพย์สินในการรับนักเรียน ปี 2563 [22 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ[22 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ[22 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การตรวจสอบอุปกรณ์และประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ประจำปีง[15 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน[22 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้[22 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเตาเหล็ก[22 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การจำหน่ายนักเรียน[22 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การกำหนดมาตรการแบบเข้มกับผู้แอบอ้างเพื่อหาผลประโยชน์ในการจัดการศึกษา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19)[22 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
การสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓[22 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ[22 พ.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
การสำรวจขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่1/2563 กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[22 พ.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ขยายเวลาจัดส่งเอกสารเข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน Best of the Best ประจำปี ๒๕๖๓[22 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือออกในสถานศึกษา[22 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ[22 พ.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
การประกาศรายชื่อสถานศึกษาแกนนำ และสถานศึกษาร่วมพัฒนาของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย 3[21 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "ชุดความรู้ สำหรับประชาชน เรื่องควรรู้ Covid - ๑๙"[21 พ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
มาตรการแก้ไขป้องกันปัญหาข่าวปลอม (Fake NewsX กระทรวงศึกษาธิการ[21 พ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ ประจำปี 2563[21 พ.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
โครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙[21 พ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แนวทางการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ (Covid ๑๙) สำหรับผู้เดิ[21 พ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แจ้งมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา[21 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความร่วมมือนักเรียนตอบแบบสอบถามเด็กกับภัยออนไลน์[21 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่โรคติดต่ออันตราย[21 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)[21 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล Hands-on Data Science and Machine Learning และหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านวิศวกรรมข้อมูล Basic D[20 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[20 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเชิญประชุม[20 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ประชุม[20 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9000 , พี่เลี้ยง เดือน เม.ย. 63 จำนวน 7 ราย[19 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ประกาศนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓[20 พ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ข้อกำหนด ออกตามมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔) (ฉบับที่ ๕) (ฉบับที่ ๖) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การ[20 พ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด รายงานกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นของสภานักเรียน 4 ข้อ และแสดงท่าสัญลักษณ์[19 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การรับทุนโครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนฯ ผลกระทบจากสถานการณ์โควิท-19[19 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แก้ไขคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา[19 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เปลี่ยนแปลงวิชาเอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง[19 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาเอกสารออกข้อสอบ[18 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[18 พ.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
แต