ระบบ AMSS เข้าระบบงาน
ปฏิทินการประเมินปีการศึกษา 2562[22 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[22 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ[22 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความอนุเคราะห์สถานที่การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้้นฐาน ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย[22 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม[22 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา[21 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบ O-NET ปีการศึกษา 2562[22 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา[22 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งแก้ไขเปลี่ยนสถานที่ประชุมคณะกรรมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 อำเภอวังน้ำเขียว[22 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน[22 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
รายงานผลการรับนักเรียนที่ย้ายมาเข้าเรียน[22 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความอนุเคราะห์รถยนต์และบุคลากร[22 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์บุคลากร[22 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์บุคลากร[22 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์บุคลากร[22 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์บุคลากร[22 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 และพี่เลี้ยง เดือน ธ.ค. 62 จำนวน 3 ราย[21 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค)[21 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 บุรีรัมย์[21 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา[21 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่[21 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ส่งคำสั่งแก้ไขการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้[21 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การจัดเก็บข้อมูลการใช้รถ-ถนนของหน่วยงานและสถานศึกษา[21 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้[21 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอทราบบุคลว่าเป็นหรือเคยเป็นข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด[21 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งให้มารับรูปแบบรายการ กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการงบปีเดียว ประจ[21 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรม[21 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา[21 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การตรวจสอบข้อมูลในระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร[21 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
รายงานวิชาเอกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)[20 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2563 ระยะเวลา 5 เดือน (เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2563)[20 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
ขอประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ กีฏวิทยา และการเกษตร[20 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2563[20 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.[18 ม.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.[18 ม.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.[18 ม.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.[18 ม.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ (รายงานไตรมาสที่ 1/2563)[27 ธ.ค. 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน]
แจ้งเลื่อนการประชุมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ[17 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
โครงการทุน s&p ระดับปริญญาตรี[17 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งผลการคัดเลือกนักเรียนยากจนเข้ารับทุนการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ มูลนิธิ EDF ประจำปีการศึกษา 2563[17 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอส่งแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงคู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[17 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
อนุญาตการลา ผอ.ปองพล จิตรเขต[17 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ[17 ม.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
รายงานวิชาเอกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)[17 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 3 การจัดทำแผนกลยุทธ์ฯ[16 ม.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ [16 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562[16 ม.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต [16 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประชาสัมพันธ์การจัดการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุดสืบมรรคา[16 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ 2562[16 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเอกสารเพิ่มเติมการนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา[16 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การเผยแพร่หนังสั้นของโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน[16 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุ 12 - 18 ปี และประชาชนชาย -หญิง ประจำปี 2563[16 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การพิจารณาคำร้องแบบแสดงความจำนงพนักงานราชการ และครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ที่ได้รับการถูกเกลี่ยอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2[15 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งตัวอย่างการจัดทำสัญญาจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2563[15 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การจัดส่งเงินอุดหนุนการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๓[15 ม.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
สำรวจความต้องการในการสนับสนุนให้บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (ศึกษานิเทศก์) กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษาทางไกลฯ และบุคลากรหน่วยตรวจสอ[15 ม.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ[15 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2[15 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ (รายงานไตรมาสที่ 1/2563)[27 ธ.ค. 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (เจียรวนนท์อุทิศ 2)[14 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แนวปฏิบัติการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน[14 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้กู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์พ.ศ.2551[14 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. รุ่นที่ 2 (เพิ่[14 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ไม่พักแรม (เมืองปักสามัคคี)[14 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การสนับสนุนทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์จากกองทุน Mizuho Asian Fund ปี2562[14 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แก้ไขข้อมูลการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต [14 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดการประชุมคณะกรรมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562[14 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดประชุมคณะกรรมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562[14 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดการประชุมคณะกรรมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562[14 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การประชุมคณะกรรมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562[14 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ[14 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
รายงานผลการดำเนินการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 1)[14 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
รายงานวิชาเอกครูผู็ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563 (แก้ไขแบบรายงาน)[14 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ[14 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ[14 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ[14 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต [14 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แก้ไขข้อมูลการจัดสรรอัตราพนักงานราชการและครูขั้นวิกฤต[13 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม[13 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว[13 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งการดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน[13 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การมอบเกียรติบัตรและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2562[8 ม.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
แนวทางการจ้างธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[13 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ข้อมูลสารสนเทศลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด[13 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การดำเนินโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2563[13 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด[13 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
เิชิญร่วมเป็นเกียรติงานสานสัมพันธ์วันตรุษจีน ปี ๒๕๖๓[13 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งบุคลากรผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย มาปฏิบัติการตรวจข้อสอบรูปแบบอัตนัย วิชาภาษาไทย (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา ๒[13 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การประชุมมอบนโนบายการเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดนครราชสีมา[13 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการและครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต[13 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ส่งรายชื่อผู้รับรางวัลดีเด่นวันครู ปี ๒๕๖๓[13 ม.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 บาท และ พี่เลี้ยง เดือน ธ.ค. 62[10 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว)[13 ม.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[13 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[13 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[13 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๓[13 ม.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แจ้งบุคลากรผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย มาปฏิบัติการตรวจข้อสอบรูปแบบอัตนัย วิชาภาษาไทย (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2[13 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[13 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่[10 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์การประชุมกลุ่มงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว[10 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
โครงการ ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 19/2563 "สร้างนวัตกรเพื่อสังคม"[10 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นักเรียนทุนเสมอภ[10 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ โครงการห้องเรียนกีฬา 2563[10 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ ๙[10 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
มาตรการการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน[10 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562 รอบที่ 2[10 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรม (บ้านหนองแฟบ)[10 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การนิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๒[9 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การขออนุญาตไปต่างประเทศ[6 ม.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครราช[9 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่[9 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความร่วมมือในการบริจาคโลหิต และประชาสัมพันธ์เชิญชวน จัดหาผู้บริจาคโลหิต[8 ม.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของจังหวัดนครราชสีมา[8 ม.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ขอความร่วมมือรณรงค์ งานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ในงานเลี้ยงวันครูของทุกปีการศึกษา[8 ม.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การขออนุญาตไปราชการ[6 ม.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[6 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน ขั้นที่ 1และขั้นที่ 2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย[8 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
กำรนิเทศ ติดตำมกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ประจำภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒[7 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
กำรนิเทศ ติดตำมกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ประจำภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒[7 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 บาท จำนวน 43 ราย เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562[7 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แจ้งหลักฐานการโอนเงินอุดหนุน 30% (ภาคเรียน 2/62)[7 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การจัดทำฐานข้อมูลการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา[7 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนโควตาจังหวัด เพ่ือศึกษาต่อชั้นม.1 ปี 63 ร.ร.บรมราชินีนาถ จ.ราชบุรี[7 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2562[7 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
รณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวงและผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิศิลปาชีพ[7 ม.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย[7 ม.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์[6 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563[6 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า[6 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประกาศและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓[6 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2562[6 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การตั้งหมู่ยุวกาชาดสถานศึกษาแลการแต่งตั้งกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา[6 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม[6 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การเตรียมพร้อมสถานศึกษาเพื่อเตรียมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562[6 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งคณะกรรมการจัดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563[6 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์กรรมการจัดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563[6 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์สถานที่การจัดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563[6 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา[6 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2[5 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2(ม.3)[5 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2(ม.3)[5 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2[5 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2[5 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2[5 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง (Authentic L[3 ม.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[3 ม.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขอเชิญประชุม[2 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การขออนุญาตไปต่างประเทศ[24 ธ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขอเชิญประชุม[26 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
สนามสอบ NT-RT[2 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การดำเนินงานด้านต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ [2 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การประกวด "บริหารกายหน้าเสาธง" ประจำปี ๒๕๖๓[2 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[2 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[2 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ[27 ธ.ค. 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ให้ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤตช่วยราชการกลับต้นสังกัด[27 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ให้ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤตช่วยราชการกลับต้นสังกัด[27 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม[27 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [27 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอขอบคุณ[27 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ประกาศผลการประกวด Video Clip ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ ปี 2562[27 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งรายชื่อครูภาษาอังกฤษที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูตามกรอบมาตรฐาน CEFR โดยใช้สื่อ SPEEXX English[27 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563[27 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนลูกจ้าง เดือน ธันวาคม 2562[27 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ประชาสัมพันธ์ร่วมงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 10 ปี บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาที่ยั่งยืน[27 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งประชาสัมพันธ์เก็บข้อมูลโครงการ "การประเมินผลการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูที่สืบเนื่องจาการจัดโครงการศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค[27 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม)[27 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[27 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[27 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [25 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [25 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา[26 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งเลื่อนการประชุม[26 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งแก้ไขสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ [25 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แก้ไขคำสั่ง[25 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ส่งแก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[25 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ส่งแก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[25 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ส่งแก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[25 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การจัดทำฐานข้อมูลการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา[25 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาดำเนินงานตา่มโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ[24 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจัดทำฐานข้อมูลการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา[24 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งหลักฐานการโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2562[24 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต" เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563[23 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี 2563[23 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การซักซ้อมความเข้าใจในการขอรับจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง [23 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเ[23 ธ.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
แจ้งผลการประกวด โครงการ"ขยะความดี สร้างวิถีชุมชน ปีที่ (Zero Waste ll)"[23 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งผลการประกวด โครงการ"ขยะความดี สร้างวิถีชุมชน ปีที่ (Zero Waste ll)"[23 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งผลการประกวด โครงการ"ขยะความดี สร้างวิถีชุมชน ปีที่ (Zero Waste ll)"[23 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งผลการประกวด โครงการ"ขยะความดี สร้างวิถีชุมชน ปีที่ (Zero Waste ll)"[23 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
อนุญาตการลา[23 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม[23 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเ[23 ธ.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
แจ้งรับคูปองการศึกษาและรายงานการอนุมัติ รอบที่ 2[23 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[20 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา[23 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรม (บ้านดอนแขวนฯ)[23 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(บ้านสระประทีป)[23 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันของสสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ[23 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเชิญประชุม (แก้ไขวันประชุมใน นำส่ง และคำสั่ง)[20 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเชิญประชุม[20 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แก้ไขคำสั่ง[20 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การปฐมนิเทศและจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย[20 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การปฐมนิเทศและจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย[20 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การคัดเลือกรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี พ.ศ. 2562[20 ธ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563[18 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เอกสารเพิ่มเติมการขออนุญาตนำลูกเสือฯ เข้าค่ายพักแรม[20 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562[19 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การปฐมนิเทศและจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย[19 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน[19 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความอนุเคราะห์เครื่องขยายเสียง[19 ธ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษารางวัล IQA AWARD[19 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูล นร 01 ก่อนปิดระบบ 20 ธันวาคม 2562[19 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประกวดแต่งเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมสุขภาพช่องปาก[19 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ลูกเสือจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ[19 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูขั้นวิกฤต[18 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูขั้นวิกฤต[18 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การแต่งตั้งกรรมการประจำสนามสอบ O-NET[18 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แก้ไขคำสั่ง (เพิ่มเติม คำสั่ง 1387)[18 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประชาสัมพันธ์และเชิญโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์[18 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์[18 ธ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
แจ้งการเปลี่ยชื่อศูนย์อำนาวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน[18 ธ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ตรวจสอบปริมาณงาน 10 มิ.ย. 62[18 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม)[18 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[18 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความอนุเคราะห์เครื่องขยายเสียง[18 ธ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[18 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม[18 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม[18 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[18 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งธุรการโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 โรงเรียนใดที่มีพนักงานราชการ,ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างที่ไปบรรจุครูผู้ช่วย[18 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แก้ไขคำสั่ง[17 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความอนุเคราะห์บุคคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมอบรม[17 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2563[17 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูขั้นวิกฤต[16 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูขั้นวิกฤต[16 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตรวจานโครงสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ [16 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปฏิทินขั้นตอนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๑และปีการศึกษา ๒๕๖๒[16 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
อนุญาตการลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ[16 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตการลาผู้อำนวยการโรงเรียนจตุคามวิทยาคม[16 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตการลา ผอ.โรงเรียนรักเมืองไทย[16 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตการลา[16 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม[16 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความร่วมมือคัดแยกขยะและรณรงค์หิ้วปิ่นโต โชว์ถุงผ้าในหน่วยงานราชการ[16 ธ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ขอความร่วมมือในการบริจาคโลหิต[16 ธ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านมาบกราด)[16 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่[16 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562[16 ธ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 บาท เดือน พ.ย. 62 จำนวน 3 ราย[16 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ให้บุคลากรเดินทางไปนำเสนอผลงานเอกสารวิชาการกลุ่มและปัจฉิมนิเทศ[16 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งการรับเงินสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562[16 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งการบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินและรหัสทรัพย์สินในระบบ GFMIS[16 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แนวทางปฎิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2563[16 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[16 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประกาศผลการคัดเลือกโครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปี พ.ศ.2562 (ปีที่ 9)[11 ธ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[16 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[16 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การขออนุญาตไปราชการ[11 ธ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปราชการ[11 ธ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปต่างประเทศ[11 ธ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การจัดทำฐานข้อมูลการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา[13 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (ชุมชนบ้านนารากฯ)[13 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านหนองโบสถ์)[13 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (รร.เอกชน)[13 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การแข่งหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ.ยุวชน ปีการศึกษา2563[13 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านปลายดาบ)[12 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม[12 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [12 ธ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [12 ธ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [12 ธ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม[12 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [12 ธ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [12 ธ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม[12 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา[12 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านบุยายแลบ)[12 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านบุมะค่าฯ)[12 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูขั้นวิกฤต[12 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 บาท เดือน พ.ย. 62 จำนวน 107 ราย[12 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ[12 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านปลายดาบ)[12 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านบะใหญ่)[12 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[11 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การสำรวจข้อมูลความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)[11 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านบะใหญ๋)[11 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 [11 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านปลายดาบ)[11 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[11 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่เพื่อประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการโรงเรียน[11 ธ.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล[11 ธ.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
อนุญาตการลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคทราย[11 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[11 ธ.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ประชาสัมพันธ์ร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100% ประจำปี 2563[11 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปี 2562 (กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน)[11 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 12 รร[28 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งโรงเรียนที่จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กพิการ ที่รับสมัครแล้ว และได้ลูกจ้างมาปฏิบัติงานแล้ว[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี พ.ศ.2562[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 17 พ.ศ.2563[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตไปต่างประเทศ[27 พ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปราชการ[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตรวจานโครงสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ [6 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งสถานศึกษาส่งเอกสารเพิ่มเติมการขออนุญาตนำนักเรียนไปเข้าค่ายพักแรม[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอประชาสัมพันธ์รายการสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กกลุ่มเสี่ยงและเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
เชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ซักซ้อมความเข้าใจในการนำนักเรียนเดินทางเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งข้าราชการครูให้มีวิทยะฐานะชำนาญการ [9 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[6 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [6 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[6 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตการลา[6 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล[6 ธ.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ส่งเอกสารเพิ่มเติมการนำนักเรียนนักศึกษาไปเข้าค่ายพักแรม[6 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การส่งประเมินขอรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2562[6 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา[6 ธ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
บัญชีค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ.2563[6 ธ.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[6 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[6 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[28 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การสนับสนุนการเข้าร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้นำเสนอผลงานสถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2562[6 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นกรรมการตัดสินศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 สาระภาษาไทย (เพิ่มเติม)[6 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 (เพิ่มเติม)[6 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการทอสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562[6 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
สนามสอบ O-NETและจำนวนกรรมการ[5 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 1[5 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การสมัครสอบวิชาการนานาชาติ[5 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชาสัมพันธ์การเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
แจ้งหนังสือเชิญประชุมกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศีรสะเกษ[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญเข้าร่วมชมกิจกรรมงานเกษตรร้อยไร่ ๖๒[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรม ๕ ส[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
เลื่อนการประชุม[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการสร้างเครือข่ายการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยศิลปะมวยไทย(มวยโคราช)[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ทะเบียนการตั้งกองและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาของร.ร.สะแกราชวิทยาคม[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
เชิญส่งผลงานเชิงนวัตกรรม"โครงงานสุขภาพนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ ๙"[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[2 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์[3 ธ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การจัดกิจกรรมโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทบ ต้อนรับปีใหม่่วิถีพุทธ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓[3 ธ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการทอสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562[3 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรฯ ปีงบประมาณ 2563[3 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างเหมาครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตามเอกสารแนบ[2 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แจ้งหลักฐานการโอนเงินค่าตอบแทนอัตราจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2562[2 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การประกวด Video Clip การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2562[2 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[2 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[2 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[2 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอย้ายครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม[2 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านหนองใหญ่ วังวารีฯ) ขอเอกสารเพิ่ม[2 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การดำเนินโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2562[2 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ครั้งที่ 4 ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[2 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒[2 ธ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการ “ครูไทยก้าวไกลสู่ยุคดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้” : KORAT OBEC SPARK[2 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562[2 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒[2 ธ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา[2 ธ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา[2 ธ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา[2 ธ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา[2 ธ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
การส่งข้อมูล นร.สอบ RT/NT[1 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แก้ไขคำสั่งย้ายตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ตำแหน่งมีคนครอง[29 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งกำหนดการลงพื้นที่การดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุก โครงการอาหารกลางวัน[29 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนจากโรงเรียนที่เกินเกณฑ์ไปกำหนดในโรงเรียนที่ต่ำกว่าเกณฑ์[29 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562[29 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แจ้งกำหนดการลงพื้นที่การดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุก โครงการอาหารกลางวัน[29 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี 2562 และประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 3 ปี 2562 [28 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การตรวจและการบันทึกและยืนยันข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง(B-OBEC)[28 พ.ย. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คลองบง[28 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา บ้านราษฎร์พัฒนา[28 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ิดินและสิ่งก่อสร้าง[28 พ.ย. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ขอเชิญประชุม[28 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ลำไซกง[28 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาบตะโกเอน[28 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สะแกราช[28 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ไผ่สีสุก[28 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาบกราด[28 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การสั่งซื้อหนังสือวันเด็ดแห่งชาติ ปี 2563[28 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[28 พ.ย. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เตาเหล็ก[28 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ชุมชนเสิงสาง[28 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา บุมะค่า[28 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทุ่งแขวน[28 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ครบุรีวิทยา[28 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ท้าวสุระนารี[28 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านโคกสะอาด)[28 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรม (บ้านสระผักโพด)[28 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม[28 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ลูกเสือจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ[28 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี[28 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเรื่องการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ[28 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านหน้ากลองวิทยา)[28 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การรายงานภาวะทุพโภชนาการ ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2562[28 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรม[28 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งรหัส emes โรงเรียนบ้านซับเต่า[28 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม[27 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมใน "โครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและสร้างเยาวชนจิตอาสาในการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างยั่งยืน" ณ จังหวัดนครราชสีมา[27 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (ขอเอกสารเพิ่ม รร สะแกราชวิทยาคม)[27 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ขอเอกสารเพิ่มเติม[27 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (ศาลเจ้าพ่อ)[27 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา[27 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
อนุญาตการลา[27 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตการลา[27 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ[27 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านท่าเยี่ยม)[27 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ "ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อเด็กวัยเรียนวัยรุ่น สูงดี สมส่วน"[27 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู [26 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาดำเนินงานตา่มโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ[26 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลศูนย์การเรียรบริษัทเอส แอนด์ฺ พี ซินดิเคท จำกัด(มหาชน)[26 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประกาศ ศธ เร่ื่ือง การรับนักเรียน ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์ หรือไม่มีสัญชาติไทย[26 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอประชาสัมพันธ์นำนักเรียนเข้าร่วมชมงาน "มหกรรมวันดอกไม้บาน เปิดบ้านเกษตรแฟร์ 2019"[26 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร[26 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา บ้านคลองเตย ขอเอกสารเพิ่มฯ[26 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน พฤศจิกายน 2562[26 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2562[26 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์[26 พ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
การสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเทศการศึกษาแทนตำแหน่งที่ว่าง[26 พ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา [25 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดแต่งเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมส่งภาพช่องปาก[25 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ปี พ.ศ.2563 ประเภททีม 5 คน[25 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านคลองยาง*ขอเอกสารเพิ่ม)[25 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การรายงานภาวะทุพโภชนาการ ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2562[25 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา[25 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แบบติดตามการใช้งบประมาณโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2562[25 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา[25 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา[25 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[22 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[22 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางลูกเสือ[22 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม[22 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[22 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากร วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิ[22 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านคลองเตย)[22 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา[22 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านโกรกสำโรง)[22 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา บ้านท่าเยี่ยม[22 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (7โรงเรียน)[22 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรฯ ปีงบประมาณ 2563[22 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
นำส่งตัวอย่างเอกสารขั้นตอน การดำเนินการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กพิการ[22 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563[22 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒[22 พ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
การทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563[21 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความร่วมมือครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของกระทรวงศึกษ[21 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การขออนุญาตไปต่างประเทศ[19 พ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปต่างประเทศ[19 พ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปต่างประเทศ[15 พ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[21 พ.ย. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
การจำหน่ายนักเรียน[21 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจำหน่ายนักเรียน[21 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเชิญประชุม (คณะกรรมการรับนักเรียน ปี 2563) [21 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับประถมศึกษา[21 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ"ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อเด็กวัยเรียนวัยรุ่น สูงดี สมส่วน"[21 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
สรุปผลการติดตามตรวจสอบและุประเมินระบบการประกันคุณภาพภายสในสถานศึกษา[21 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
สรุปผลการติดตามตรวจสอบและุประเมินระบบการประกันคุณภาพภายสในสถานศึกษา[21 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งอนุมัติเงินงวด รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียน2/2562[21 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ขอความร่วมมือเชิญครูแนะแนวในสังกัดเข้าร่วมสัมมนาฯตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับของจั[21 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประกาศผลการคัดเลือกทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอเรคแซม ปี2562-2563รุ่นที่2[21 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ([บ้านคลองหินร่อง)[19 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านไทยสามัคคี)[21 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม[20 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เปลี่ยนแปลงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ[20 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
อนุมัติการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ[20 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งการดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม[20 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2562[20 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2562[20 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
เกลี่ยอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[20 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ[20 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ปีการศึกษา 2562[20 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญประชุม[19 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติของสถานศึกษาเพื่อรับการคัดเลือกให้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2562[20 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญประชุม[20 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงวิชาเอกจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม)[20 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[20 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[20 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)[20 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณดำเนินตามแผนแม่บทหลักยุทธศาสตร์การเผยแพร่ธรรม[20 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศประจำปี พ.ศ. 2563[20 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญประชุม (คณะกรรมการรับนักเรียน ปี 2563) [20 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565[20 พ.ย. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
แนวทางการจัดตั้งกลุ่ม จัดตั้งกองลูกเสือและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ[19 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ O-NET(รายชื่อเพิ่มเติม)[19 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สำหรับจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะ[19 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การขออนุญาตซื้อ ปพ[19 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562[19 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนครูขั้นวิกฤต,นักการภารโรง,ธุรการ 9,000 บาท เดือน ต.ค. 62[15 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565[18 พ.ย. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ O-NET[18 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(สะแกราชวิทยาคม)[18 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ไม่พักแรม (ม่วงแก้ววิทยาคาร)[18 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การรายงานภาวะทุพโภชนาการ ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2562[18 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
โครงการจิตอาสาพระราชทาน[18 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านโคกโจด)[18 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 15"[18 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาโครงการ "บรีส เปิดประสบการณ์ เรียนรู้ เล่นเลอะ นอกห้องเรียน" ปี 2[18 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ Teleconference[18 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการบริหารจัดการที่ดินที่ราชพัสดุเขาหัวแหวน[18 พ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม[18 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
สอบถาม นักเรียนย้ายมาเข้าเรียน[18 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ Teleconference[18 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตไปราชการ[13 พ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปต่างประเทศ[13 พ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 1[15 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 1 [15 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 1[15 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 1[15 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญประชุม[15 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเชิญประชุม[15 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การตรวจรับอุปกรณ์การศึกษาทางไกล สำหรับโรงเรียนเป้าหมายการประเมิน ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์[14 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
แจ้งหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/62 70%[14 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ขอความร่วมประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ ไทยแลนด์ โคราช 2020 (Thailand Biennale, Korat 2020)[14 พ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ[14 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ[14 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
สมเด็จพระสังฆราชประธานพระอนุมัติการตั้งพระพิธีธรรมประจำพระอารามหลวงในส่วนภูมิภาค[14 พ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
เรียกคืนเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง เดือน กันยายน 2562[13 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การรับสมัคร เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ม.ต้น ครั้งที่ 17[13 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความร่วมมือเชิญครูแนะแนวในสังกัดเข้าร่วมสัมมนาฯตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับของจั[13 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการเจริญพระพุทธมนต์ฯ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ[13 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ย[13 พ.ย. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม่วงแก้ววิทยาคาร)[13 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสิริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2563[13 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ยืนยันการเข้าร่วมโครงการสานอนาคตการศึกษา-Connext ed[12 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ผลO-NET[13 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 (แก้ไขเอกสารแนบ)[12 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนคราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562[13 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พ.ศ.2563[13 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การนำข้อมูลนักเรียนเข้าระบบประเมินคุณภาพผู้เรียยน ชั้น ป.3 และข้อมูลนักเรียนการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ป.1 หน้า(2/2)[12 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การนำข้อมูลนักเรียนเข้าระบบประเมินคุณภาพผู้เรียยน ชั้น ป.3 และข้อมูลนักเรียนการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ป.1 หน้า(1/2)[12 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญประชุม[11 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การสำรวจความต้องการในการอบรมพัฒนา (การพัฒนางาน/การพัฒนาตนเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[12 พ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสานอนาคตการศึกษา - CONNEXT ED[12 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 ในรายการที่ยังไม่มีตัวแทน[12 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การรายงานข้อมูลการชำระค่าสาธารณูปโภค[11 พ.ย. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[11 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ระเบียนวาระประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2562[11 พ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563[11 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562[11 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านทรัพย์เจริญ)[11 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านมาบกราด)[11 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ย้ายตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู [11 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[11 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการเรียกผู้ที่สอบขึ้นบัญชีตำแหน่งธุรการโรงเรียนลำดับถัดไป[5 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[11 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แก้ไขคำส่ั่งบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [11 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การนำข้อมูลนักเรียนเข้าระบบประเมินคุณภาพผู้เรียยน ชั้น ป.3 และข้อมูลนักเรียนการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ป.1 (2/2)[11 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การนำข้อมูลนักเรียนเข้าระบบประเมินคุณภาพผู้เรียยน ชั้น ป.3 และข้อมูลนักเรียนการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ป.1 (1/2)[11 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ซีพีแรม[11 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020) ณ สาธารณรัฐโปแลนด์[11 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[11 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในโรงเรียร ประจำปี ๒๕๖๒[11 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[11 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[11 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เชิญเข้าร่วมอบรมความรู้พื้นฐานครอสเวิร์ด (ภาษาต่างประเทศ) สำหรับการเป็นกรรมการ[11 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
เชิญร่วมอบรมความรู้พื้นฐานเอแม็ท (คณิตศาสตร์) สำหรับการเป็นกรรมการ[11 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญรับมอบเกียรติบัตร สถานศึกษาปลอดขยะ Zero Waste School ปี ๒๕๖๒[11 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒[11 พ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
การประชาสัมพันธ์เรื่องสัตว์จรจัดในสถานศึกษา[11 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการวันรวมพลังเด็กดี V-Star เยาวชนดีศรีโคราชพัฒนาชาติด้วยศิลธรรม ครั้งที่ 3[11 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[8 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งเลื่อนการอบรมลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (BTC)[8 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวนักการภารโรง งบปกติ[8 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน [8 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ปี พ.ศ.2563 ประเภททีมโรงเรียน[8 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 110 รูป[8 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย และการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑–๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒[8 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย และการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑–๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒[8 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖[8 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต[8 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 บาท เดือน ตุลาคม 2562 [7 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ตอบข้อทักท้วงผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2562 (กลุ่มสาระคณิตศาสตร์)[7 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
รับหนังสือ ในระบบด้วยค่ะ[7 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอส่งเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา[7 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
สำรวจความต้องการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2[6 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แนะแนวเพื่อการศึกษาต่อสายอาชีพในสถานประกอบการ[6 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลและแรมคืน (บ้านบุยายแลบ บ้านหนองเมา และ บ้านสระว่านพระยา)[6 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[6 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แบบสำรวจการใช้ข้อสอบปลายปี[6 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2563[6 พ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ประชาสัมพันธ์โครงการอาจารย์ผู้ช่วยผู้บำเพ็ญประโยชน์โครงการเยาวชนยูอีซี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (UCE)[6 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลและแรมคืน (บ้านมาบตะโกเอน)[6 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอตัวเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ในการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนจังหวัดระดับภาค ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ.2563) ”ช้างขาวเกมส์”จ[6 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[6 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านขี้เหล็ก)[5 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
สำรวจข้อมูลจำนวนครูและนักเรียนเข้าชมนิทรรศการ ทรัพยากรไทย:ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์[6 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 15,000 บาท เดือน ตุลาคม 2562[5 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
โครงการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน[5 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความร่วมมือในการรองรับคณะกรรมาธิการการศึกษา[5 พ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การรายงานภาวะทุพโภชนาการ ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2562[5 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 [5 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
การจัดสรรค่าเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[5 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน[5 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความร่วมมือส่งนักเรียนร่วมการแข่งขันกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากลโครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการฯ[5 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ตอบข้อทักท้วงผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (สาระการงานอาชีพฯ)[5 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
คัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 (รอบที่ 2)[4 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การขอรับการยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ากองประจำการในยามปกติ ตามมาตรา14(5) ประจำปี พ.ศ. 2563[4 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม)[5 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอมติกรรมการสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 62 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)[4 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งหลักฐานการโอนเงินค่าตอบพนักงานราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2562[4 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 [4 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสันติสุข[4 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์กรรมการจัดสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562[4 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การจัดสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562[4 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู[4 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู[4 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู[4 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู[4 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การพานักเรียน-นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา[4 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[4 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การประชุมขับเคลื่อนการดูแลคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน และกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์ วันลอยกระทง[4 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การประชุมชี้แจงเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)[4 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การประชุมขับเคลื่อนการดูแลคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน และกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง[4 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การติดตามและประเมินผลโรงเรียนในโครงการอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ[1 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการ โรงเรียนปลอดภัย[1 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ส่งกำหนดการตรวจประเมินโครงการขยะความดีสร้างวิถีชุมชน ปีที่ 2 (Zero Waste)[1 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน[29 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562[31 ต.ค. 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน]
การตรวจสอบการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.[31 ต.ค. 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านไทยสามัคคี)[31 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านโคกโจด)[31 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[31 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านหนองหินโคน)[31 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แบบสำรวจการใช้ข้อสอบปลายปี[31 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[31 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[31 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ[31 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ[31 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ[31 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งผลทุนการศึกษาฯของนักเรียน,ครู, โรงเรียน จากบ.อินทัช ฯจำกัด[30 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน[31 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การสอบปลายปีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562[31 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562[31 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การเตรียมพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่69[31 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านคลองสะท้อน)[29 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามของงานวิจัยโครงการโรงเรียนประชารัฐ[31 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
รูปแบบข้อสอบ O-NET[31 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การสำรวจความต้องการอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [29 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ตัวอย่างกระดาษคำตอบO-NET ม.3[31 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ตัวอย่างกระดาษคำตอบO-NET ป.6[31 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การรายงานข้อมูลการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต[31 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
การสำรวจความต้องการจำเป็นรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น สำหรับโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 2 (1,246โรงเรียน)[30 ต.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวันปิยมหาราชอำเภอครบุรี(ฉบับใหม่)[30 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประท้วงผลการประกวดแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2562[30 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจำหน่ายนักเรียน[29 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562[30 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคณิตศาสตร์[30 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[10 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การประชุมชี้แจงเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)[30 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ปฏิทินขั้นตอนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๑และปีการศึกษา ๒๕๖๒[30 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความร่วมมือประสานบุคลากรเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนบูรณาการป้องกันเอชไอวีและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓[30 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ตรวจสอบข้อมูลการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่1/2562[28 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒[30 ต.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
การจัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน[28 ต.ค. 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน]
เร่งรัดการส่งหลักฐานล้างหนี้เงินยืมราชการ ครั้งที่ 1[29 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
เร่งรัดการส่งหลักฐานล้างหนี้เงินยืมราชการ ครั้งที่ 1[29 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
เร่งรัดการส่งหลักฐานล้างหนี้เงินยืมราชการ ครั้งที่ 1[29 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
เร่งรัดการส่งหลักฐานล้างหนี้เงินยืมราชการ ครั้งที่ 1[29 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
เร่งรัดการส่งหลักฐานล้างหนี้เงินยืมราชการ ครั้งที่ 1[29 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
เร่งรัดการส่งหลักฐานล้างหนี้เงินยืมราชการ ครั้งที่ 1 [29 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอเรคแซม ประจำปี 2562 - 2563[29 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชาสัมพันและรับสมัครผูั้สนใจพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยEOL Intelligence Package[29 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
อบรมไตรสิกขาสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนวิถีพุทธ[29 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[29 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[26 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[26 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การชี้แจงการเดินทางเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21[29 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเชิญประชุมการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ[29 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านบ่อปลา)[29 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ[29 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
โครงการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน[29 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ[21 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน[29 ต.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ขอเชิญครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม[29 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันเดิม)[29 ต.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ประชุมวิชาการ “การพัฒนาสมรรถนะสู่มาตรฐานวิชาชีพ”[28 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการให้มีวิทยะฐานะชำนาญการ[28 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ[28 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ[28 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งการดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[28 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งกำหนดส่งสัญญาจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท[25 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งพนักงานราชการ ในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 [25 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวธุรการโรงเรียน ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท[24 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[23 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ[23 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ[23 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[22 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [22 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การขอตั้งกองและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ[22 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเอกสารเพิ่มแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ[22 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านบ่อปลา)[22 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม้านมาบกราด)[22 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดการอบรมพัฒนาครูผู้สอนที่ไม่ได้เรียนจบด้านศิลปะฯ[22 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ตรวจสอบรายชื่อผู้อบรมPISA[21 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561[21 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
อนุญาตการลา ผอ.รร.ไผ่สีสุก[21 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) รร.บ้านราษฎร์พัฒนา[21 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ รร.ป่าไม้อุทิศ2[21 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เรียกคืนเงินเดือน[21 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2562 (ภาคเรียนที่ 2/2562)[21 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเชิญร่วมอบรมการจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทยเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน[21 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
เปลี่ยนแปลงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 3 หลักสูตร[18 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การดำเนินการจัดทำข้อมูล ในเว็บไซต์โรงเรียน (โครงการโรงเรียนสุจริต) เตรียมรับการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) [18 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม)[18 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)[18 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขออนุญาตไปราชการ[17 ต.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขอเปลี่ยนแปลงวันลาไปต่างประเทศ[17 ต.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
แจ้งพนักงานราชการ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้[17 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ขอรับการประเมินความพร้อมสถานศึกษาตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ[17 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
เชิญประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอ[17 ต.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2020ฯ [17 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[17 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวางแผนการสอนและหลัก 6 ประการฯ[17 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21[16 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[16 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผูู้บริหารสถานศึกษา[16 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การจัดส่งข้อมูลผลการเรียน (GPA) เพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาประจำปี 2563[16 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การจัดส่งข้อมูลผลการเรียน (GPA) เพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาประจำปี 2563[16 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การจัดส่งข้อมูลผลการเรียน (GPA) เพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาประจำปี 2563[16 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม)[16 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การจัดโครงการ การแข่งขันหุ่นยนต์ประจำปี ๒๕๖๒ SUPPEME COMPLEX ROBOTICS 2019[16 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การรายงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ 4 [15 ต.ค. 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน]
การขออนุญาตไปต่างประเทศ[8 ต.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
เชิญประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอ[15 ต.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าประกวดเนื่องในโอกาสการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2561[15 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอประชาสัมพันธ์การประกวดแอโรบิกด๊านซ์ ประจำปี 2562[15 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีมอบทุนการศึกษาวันปิยมหาราชอำเภอครบุรี ประจำปี 2562[15 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การอบรมพัฒนาครูผู้สอนที่ไม่ได้เรียนจบด้านศิลปะ “วาดสีสื่อใจส่งให้ศิษย์” เทคนิคสีชอล์กน้ำมัน[15 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีมอบทุนการศึกษาวันปิยมหาราชอำเภอครบุรี ประจำปี 2562[15 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เรื่องสัตว์จรจัดในสถานศึกษา[15 ต.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[15 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม)[15 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย[15 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2562)[15 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ผู้อำนวยการโรงเรียนสกัดนาควิทยา[15 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การเสนอของบประมาณปี พ.ศ. 2562 รายการค่าพาหนะ และค่าบริการจัดการรถ รับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562[15 ต.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
การส่งผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน (GPA)[11 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมฯ[11 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอติดป้ายแสดงสัญลักษณ์ “โรงเรียนประชารัฐและการได้รับการสนับสนุนเครือข่ายสัญญาณทรู อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงฟรีเพื่อการศึกษา”[11 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาดำเนินงานตา่มโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ[11 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 3 หลักสูตร[11 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แนวทางการใช้จ่ายเงินนอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2562[10 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านหนองหินโคน)[10 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[10 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เชิญประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอ[10 ต.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
เชิญประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอ[10 ต.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[10 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เชิญประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอ[10 ต.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
เชิญประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอ[10 ต.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
เชิญประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอ[9 ต.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ติดตามผลการตรวจสอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)[9 ต.ค. 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ร่วมพัฒนาการศึกษาไทยให้ยั่งยืน โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED[9 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[9 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ข้อสังเกตการออกติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน จังหวัดนครราชสีมา[9 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ตรวจสอบอุปกรณ์รับสัญญาณทรูวิชั่นส์ของโรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนทรูปลูกปัญญา[9 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอให้เร่งรัดการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์[9 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา[9 ต.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา[9 ต.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา[9 ต.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
แจ้งสิ้นสุดผู้ประกันตน สำหรับโครงการที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ดังนี้[9 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา[9 ต.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุม[7 ต.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปราชการ[7 ต.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปต่างประเทศ[7 ต.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปต่างประเทศ[7 ต.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปต่างประเทศ[7 ต.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
อนุญาตให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[9 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม)[1 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม)[1 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การมอบทุนการศึกษาวันปิยมหาราชอำเภอครบุรี ประจำปี 2562[8 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูให้มีวิทยะฐานะชำนาญการ[8 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การสำรวจผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน งบผูกพัน[8 ต.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
การสำรวจผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน งบผูกพัน[8 ต.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
การขออนุญาตไปราชการ[25 ก.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปราชการ[25 ก.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปต่างประเทศ[25 ก.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปต่างประเทศ[25 ก.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปต่างประเทศ[25 ก.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปต่างประเทศ[25 ก.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปต่างประเทศ[25 ก.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปต่างประเทศ[25 ก.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผูู้บริหารสถานศึกษา[8 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนะเด็กไทยให้พบแวว" เพือเพิ่ีมขีดความสามารถด้านการแนะแนวและประยุกต์ใช้นวัตกรรม Samsung Career Discovery ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ"[7 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร E-Training เรื่อง การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ[7 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2562)[2 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนวันปิยมหาราช อำเภอครบุรี[7 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนวันปิยมหาราช อำเภอครบุรี[7 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ข้อสังเกตการออกติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน จังหวัดนครราชสีมา[7 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การรายงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ 4[7 ต.ค. 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา[4 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่า เดือน กันยายน 2562[30 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนนักการ SP2 และธุรการ 9,000 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562[3 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 [3 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา[3 ต.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา[3 ต.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา[3 ต.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา[3 ต.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา[3 ต.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา[3 ต.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา[3 ต.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา[3 ต.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา[3 ต.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ประกาศผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น ปีการศึกษา 2560[2 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
คณะกรรมการตัดสินตามกลุ่มสาระ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 (2/10/62) (แก้ไขคำสั่ง สาระดนตรี ,ต่างประเทศ)[2 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1[1 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
คณะกรรมการตัดสินตามกลุ่มสาระ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 (2/10/62) (แก้ไขกลุ่มสาระการงานอาชีพ)[2 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การจัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1[2 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
คณะกรรมการตัดสินตามกลุ่มสาระ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 (2/10/62) ครั้งที่ 3[2 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
คณะกรรมการตัดสินตามกลุ่มสาระ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 (2/10/62) ครั้งที่ 4[2 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การรายงานข้อมูล 30 กันยายน 2562[2 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การประกาศผลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ดีเด่น[2 ต.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
คณะกรรมการตัดสินตามกลุ่มสาระ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 (2/10/62) ครั้งที่ 2[2 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
คณะกรรมการตัดสินตามกลุ่มสาระ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 (2/10/62) ครั้งที่ 1[2 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่[1 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
เอกสารรับรองนักเรียน เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปลี่ยนตัว แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562[1 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
เอกสารรับรองนักเรียน เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปลี่ยนตัว แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562[1 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1[1 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
แจ้งการโอนเงินค่าสำรองจ่ายค่าอินเทอร์เน็ต,ค่าไฟโรงเรียน[30 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การตรวจสอบอัตราเงินเดือน[30 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความอนุเดคราะห์บุคลากรเป็นคณะกรรมการ[30 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งหลักฐานการโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562[30 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การขอซื้อใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ ลส.19[28 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
มาตรการป้องกันการเล่นพนันออนไลน์ในสถานศึกษาและการเล่นพนันฟุตบอล[28 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การบริหารอัตรากำลังครูในสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562[28 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ[28 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาระเบียบแถวลูกเสือ[28 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ประจำปี 2562 รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า[28 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การจัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1[27 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 เพื่อเป็นค่่าจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน (เดิม)[27 ก.ย. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนที่จ้างตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ [27 ก.ย. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
แจ้งรายชื่อกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปี 2562[27 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนแต่ละโรงเรียน ภาคเรียนที่1/62[27 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2562[27 ก.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
แจ้งกำหนดส่งสัญญาจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท[27 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน [27 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แก้ไขวันประชุม[27 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การรายงานภาวะทุพโภชนาการ 30 กันยายน 2562[27 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนการตรวจจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง[27 ก.ย. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ แบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 [27 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความต้องการวิชาเอกตำแหน่งข้าราชการครูฯ[27 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562[27 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562[27 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า[27 ก.ย. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
รายชื่อกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งีที่ 69 ปี 2562[27 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญประชุมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี2562 (กรรมการตัดสินการแข่งขัน ) คำสั่งแนบท้าย 306/2562ครั้งที่5[26 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเลื่อนการติดตามงานสภานักเรียน[26 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเชิญประชุมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี2562 (กรรมการตัดสินการแข่งขัน ) คำสั่งแนบท้าย 306/2562ครั้งที่4[26 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งหลักฐานการโอนเงินค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน กันยายน[26 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ขอเชิญประชุม[26 ก.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ขอเชิญประชุมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี2562 (กรรมการตัดสินการแข่งขัน ) คำสั่งแนบท้าย 306/2562ครั้งที่3[26 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญประชุมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี2562 (กรรมการตัดสินการแข่งขัน ) คำสั่งแนบท้าย 306/2562ครั้งที่2[26 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญประชุมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี2562 (กรรมการตัดสินการแข่งขัน ) คำสั่งแนบท้าย 306/2562ครั้งที่1[26 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งส่งเอกสารหลักฐานของผู้เข้าแข่งขันกิจกรรมกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)[26 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การอบรมปฏิบัติการการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ[26 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 ตุลาคม 2562[25 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกา[25 ก.ย. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
แจ้งจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[25 ก.ย. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
แจ้งจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[25 ก.ย. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ขอเชิญประชุม[24 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเชิญประชุม[24 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตการลาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหงษ์[25 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเชิญประชุม[13 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[25 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การอบรมสร้างเครื่องมือPISA[25 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งชะลอหนังสือ[25 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน"ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน"[25 ก.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2562)[25 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเชิญประชุม[24 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดหาข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565[25 ก.ย. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน กันยายน 2562[24 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน[25 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวนักกีฬาและผู้ฝึกสอนนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย[25 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม)[25 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[25 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[25 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[25 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เผยแพร่เอกสาร คู่มือปฏิบัติการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาฯ[25 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศ[25 ก.ย. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
แจ้งคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)[24 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งการโอนค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้[24 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรกรทางการศึกษา[24 ก.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
แจ้งส่งเอกสารเบิกค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่า เดือน กันยายน 2562 พร้อมรับภาษี หัก ณ ที่จ่าย[24 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การรายงานภาวะทุพโภชนาการ ข้อมูล 30 กันยายน 2562[24 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ปีงบประมาณ 2562 รายการค่าซ่อมแซมบ้านพักครู[24 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน[24 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference[24 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference[24 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
เข้าร่วมอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์[24 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิพีศึกษาแบบออนไลน์[21 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญประชุม[13 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษนักเรียน korat3 English Talent 2019[24 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การระดมทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุ "โพดุล"[23 ก.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
การดำเนินการกรอกรายงานการใช้งบประมาณ[23 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญเป็นวิทยากร[23 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด รายการค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการภายใต้โครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ[23 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ประชุมคณะกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี2562[23 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[23 ก.ย. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ขอเชิญประชุม[20 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562[20 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การขออนุญาตไปราชการ[18 ก.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปต่างประเทศ[18 ก.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปต่างประเทศ[18 ก.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปต่างประเทศ[18 ก.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปต่างประเทศ[18 ก.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
กำหนดการจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งช่าติ ครั้งที่ ๒๑ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก[20 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การประเมินทักษะการอ่านภาษาอังกฟษผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6[20 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชุมปฏิบัติการโปรแกรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2562[20 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การดำเนินงานศิลปหัตกถกรรม ปี2562[20 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่ความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการก[20 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณและโคดดิ้ง[20 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[20 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเชิญประชุม[20 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งรับเงินรางวัลโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมO (Zero Waste School) 62[20 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งรับเงินรางวัลโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมO (Zero Waste School) 62[20 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งรับเงินรางวัลโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมO (Zero Waste School) 62[20 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งรับเงินรางวัลโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมO (Zero Waste School) 62[20 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งรับเงินรางวัลโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมO (Zero Waste School) 62[20 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งรับเงินรางวัลโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมO (Zero Waste School) 62[20 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอให้มาติดต่อรับเงินรางวัลโรงเรียนต้นแบบส่ิงแวดล้อม Zero Waste School 62[20 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การรายงานภาวะทุพโภชนาการ ข้อมูล 30 กันยายน 2562[20 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน"ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน"ให้ข้าราชการครูบรรจุใหม่และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด[13 ก.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
การเสนอรายนามบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์และสนเทศศาสตร์ ผู้มีอุปการคุณต่อวงการ ห้องสมุดการประกวดห้องสมุดดีเด่น และรางวัลยอดนักอ่าน ประจําปี 2[20 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ[20 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย[20 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ส่งครูสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ แบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Active Learning) เพื่อพัฒน[20 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ประกาศผลการประเมินเพ่ือคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบส่ิงแวดล้อม ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2562[20 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอประชาสัมพันธ์การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชำทานฯ[20 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเครื่องมือสื่อการสอนห้องเรียน ฯ[20 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
เชิญครูแกนนำเป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเครื่องมือการสอนสู่ห้องเรียน ฯ[20 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งผลการตรวจประเมินโครงการ ขยะความดี สร้า่งวิถีชุมชน ปีทีี่2 Zero Waste[20 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งผลการตรวจประเมินโครงการ ขยะความดี สร้า่งวิถีชุมชน ปีทีี่2 Zero Waste[20 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Active Learning ประจำปี 2562[20 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย(เงินเหลือจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2562[19 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่การแข่งขัน[19 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เงินเหลือจ่าย)[19 ก.ย. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
การจัดสรรงบประมาณจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ[19 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจัดสรรงบประมาณจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ[19 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การาจัดสรรงบประมาณจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ[19 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ข้าราชการครูช่วยราชการ[19 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอประชาสัมพันธ์ดาวน์โหลดเอกสาร[19 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[18 ก.ย. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
การรายงานภาวะทุพโภชนาการ ข้อมูล 30 กันยายน 2562[18 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งขอความร่วมมือกรอกข้อมูลการติดตามฯ ของ สพฐ. [18 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (จตุคามฯ)[18 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การตรวจรับครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณื ประจำปี 2562[17 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (ครบุรีวิทยา)[17 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งให้มารับใบเสร็จรับเงินค่าเบี้ยประชุม[16 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการนิเทศติดตามสภานักเรียน[16 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
เชิญประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา[16 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม)[16 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
นิเทศ ติดตามการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [11 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การติดตามโครงการอาหารกลางวัน[16 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. โรงเรียนสุจริต รุ่นที่ 5[16 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ซักซ้อมมาตรการดูแลนักเรียนเกี่ยวกับสุขภาพ และโรคติดต่อในสถานศึกษา[16 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเชิญบุคลากรโรงเรียนประชารัฐเข้าร่วมอบรมจากกลุ่มบริษัททรู ประจำปีการศึกษา 2562[16 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
โปรแกรมเลื่อนเงินเดือน แก้ไขช่องวันลา มีสูตร[16 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
โปรแกรมเลื่อนเงินเดือน แก้ไขช่องวันลา[16 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การเก็บเงินค่าบำรุงลูกเสือและรับใบเสร็จเงินค่าบำรงลูกเสือ[15 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตกเบิก) เดือน สิงหาคม 2562[13 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การรายงานภาวะทุพโภชนาการผ่านระบบ[13 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายค่าอินเทอร์เน็ต 2/2562 [13 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การรายงานข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2562)[13 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครุภัณฑ์ห้องสมุดและคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ห้องสมุด [12 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การส่งส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนฝึกประสบการณ์อาชีพ(work experience) กับกิจกรรม"ปิดเทอมเล็กกับโปรเจคอาชีพ"[11 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การประชุมจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด[11 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แบบแสดงความจำนงสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน[12 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่[12 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความอนุเคราะห์จัดสรรอัตรากำลังทดแทนครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 [12 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562[11 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
คำสั่งชำนาญการพิเศษ และแก้ไขคำสั่งเลื่อนข้้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[12 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การสั่งจองบันทึกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563[12 ก.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562[12 ก.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูไทยก้าวไกลสู่ยุคดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้”[12 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การตรวจสุขภาพประจำปีของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ประจำปีงบประมาณ 2563[12 ก.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
การฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ[12 ก.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาวังคีรี ประจำปีการศึกษา 2562 [11 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งแก้ไขค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา ดังต่อไปนี้[11 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แจ้งการโอนค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้[11 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ทุนอินทัช[11 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[11 ก.ย. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
แจ้งการบริหารวงเงินพิจารณาเลื่อนเงินเดือน[11 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ซักซ้อมความเข้าใจการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)[11 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองแดง[11 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
โครงการจัดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน[11 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การรายงานภาวะทุพโภชนาการ ข้อมูล 30 กันยายน 2562[11 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[11 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเอกสารเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษาเพิ่มเติม [11 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษจัดนักเรียน “Korat 3 English Talent 2019”[11 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
โครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน[11 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา[11 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การขอรับทุนการศึกษาฯ [11 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
เชิญร่วมงานสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย[10 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งปฏิทินการดำเนินงาน การนิเทศ ติดตามการดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยด้านวรรณคดีและวรรณกรรม ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ – ๖) [10 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การสำรวจข้อมูลสภาพการใช้งานสนามกีฬา/สนามฟุตบอล[9 ก.ย. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านห้วยน้ำเค็ม)[9 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (จตุคามวิทยาคม)[9 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
โครงการจัดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทยปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา[9 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา[6 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
แจ้งแก้ไขเอกสารการเบิกสวัสดิการค่าศึกษาบุตร[9 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562[9 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญคณะทำงานครูแกนนำภาษาไทยร่วมประชุมปฏิบัติการ และสนทนากลุ่ม “กิจกรรมแก้ปัญหา พัฒนา อ่านเขียน สู่การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ” โครงการตามนโยบายพัฒนาค[9 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากรในการประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤท[6 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
การประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา[6 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
มาตรการการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน[9 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การประเมินและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2562[9 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาไม่ค้างคืน (บ้านไผ่สีสุก)[9 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตไปราชการ[6 ก.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปราชการ[6 ก.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
พระราชกำหนดการบริหหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม[9 ก.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
การดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) [9 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ[9 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งหลักฐานการโอนเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 4[6 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว[6 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
รายชื่อครูที่อบรม PISA[6 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การดำเนินกิจกรรม "เดินขวิ่ง เพื่อสุขภาพอำเภอปักธงชัย ประจำปี ๒๕๖๒"[6 ก.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
มอบหมายเป็นผู้ดำเนินการชี้แนวเขตบริเวณพื้นที่ขอส่งคืน[6 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562[6 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน[6 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[6 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[6 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[6 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ทุนศึกษาและฝึกอบรมของศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์ ประจำปี 2563[6 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
โครงการค่ายฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาประจำปี ๒๕๖๒ "มุ่งมั่น แก้ไขขจัดภัยยาเสพติด"[5 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย[5 ก.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 5[5 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ส่งการเลื่อนเงินเดือน 1 ตุลาคม 2562[5 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการให้มีวิทยะฐานะชำนาญการ[4 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งการโอนค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่า เดือน สิงหาคม 2562[4 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ขอความอนุเคราะห์ครุภัณฑ์[4 ก.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) [4 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
โครงการจัดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน[3 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ[3 ก.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
เฉลย Pre NT[3 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอตัวบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562[3 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เลื่อนการจัดงานเวทีแสดงศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562[3 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แบบทดสอบPre NT[3 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งแก้ไขค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา [3 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563 และรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562[30 ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
รายชื่อนักเรียนสมัครสอบ สสวท.[3 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งครูผู้ทรงคุณค่า ส่งเอกสารเบิกค่าจ้าง เดือน ส.ค. 62 [3 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
รายชื่อนักเรียนสมัครสอบ สสวท.[3 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เวทคณิต (vedic Maths) ศาสตร์แห่งการคิดเลขเร็ว[3 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การรายงานภาวะทุพโภชนาการ 30 กันยายน 2562[3 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอมติกรรมการสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณารับย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562[3 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประชาสัมพันธ์การจัดแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษนักเรียน “Korat 3 English Talent 2019”[21 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรต้านทุจริต[19 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งข้าราชการครูให้มีวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ[2 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่รองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น[2 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน[2 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การรายงานงานโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ปี ๒๕๖๒[2 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งการส่งหลักฐานการเบิกค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำเดือน กันยายน 2562[2 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ[2 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ[2 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ[2 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ[2 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[2 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[2 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อสอบตามแนวทาง PISA เพื่อเตรียมการสอบ PISA 2021[2 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การรายงานงานโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ปี ๒๕๖๒[2 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖[2 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การขออนุญาตไปราชการ[30 ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปราชการ[30 ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
สำรวจรายชื่อครูที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. รับรอง[30 ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การจ่ายใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา[30 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ณ ศูนย์ก[30 ส.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
การบริหารอัตรากำลังในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[27 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การนิเทศ ติดตามเตรียมความพร้อมรับการประเมินรอบสี่[14 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การขออนุญาตไปราชการ[21 ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปต่างประเทศ[30 ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปราชการ[30 ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างและพนักงานราชการเพิ่ม 1 ราย เดือน สิงหาคม 2562[29 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อใช้ประกอบการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 (สพม.)[29 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งหลักฐานการโอนเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3[29 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
โครงการค่ายฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาประจำปี ๒๕๖๒ "มุ่งมั่น แก้ไขขจัดภัยยาเสพติด"[29 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตไปต่างประเทศ[21 ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปราชการ[21 ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปราชการ[21 ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปราชการ[21 ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปราชการ[21 ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปราชการ[21 ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปราชการ[21 ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปราชการ[21 ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปราชการ[21 ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ึคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานกิจกรรมสภานักเรียน[29 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ตรวจสอบข้าราชการลูกจ้างมีตัว ณ 1 กันยายน 2562[28 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ตรวจสอบข้าราชการลูกจ้างมีตัว ณ 1 กันยายน 2562[28 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาใช้งบประมาณเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2562 งบลงทุน[28 ส.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
การรายงานโครงการอาหารกลางวัน[28 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอประชาสัมพันธ์โครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2562[28 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สกัดนาควิทยา)[28 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านหนองผักไร)[28 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านลำเพียก)[28 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านลำไซกง)[28 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การรับมอบคูปองการศึกษาเพื่อรับบริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562[28 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล (ลูกเสือสามัญ)[28 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ[28 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลให้แก่สมาชิกชุมนุม นักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่ง[28 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ[28 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประชุมปฏิบัติการโปรแกรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562[28 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
สนามสอบ O-NET[28 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การประชุมและศึกษาดูงานเปรียบเทียบโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก[26 ส.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
แจ้งแก้ไขค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา ดังต่อไปนี้[27 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แจ้งแก้ไขค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา ดังต่อไปนี้[27 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แจ้งหลักฐานการโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ[27 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แจ้งส่งเอกสารเบิกค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ส่งเอกสารการเงิน ดังนี้[27 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แจ้งตรวจสอบข้าราชการมีตัวตน ณ วันที่ 1 กันยายน 2562[26 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย[27 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อัตราจ้าง 9,000 บาท)[27 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ตรวจสอบข้าราชการมีตัวตน ณ 1 กันยายน 2562[26 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ[26 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งการโอนค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา จำนวน 16 โรงเรียน ดังนี้[26 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ ประจำปี 2562 (โรงเรียนที่ส่งเงิน)[26 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
เลื่อนการประเมินสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563 [19 ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
เลื่อนการประเมินสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563 [19 ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
อัตราว่างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว กรณีสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีคว[23 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคำนวณ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (เพิ่มเติม)[26 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
โครงการค่ายฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาประจำปี ๒๕๖๒ "มุ่งมั่น แก้ไขขจัดภัยยาเสพติด"[26 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
คำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดัรับเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ[26 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
คำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดัรับเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ[26 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนองานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ[26 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านหนองไผ่ใหญ่)[26 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านหนองแดง)[26 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านซับไทรทอง)[26 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านหนองตะเข้-หนองตูม)[26 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การเก็บเงินค่าบำรุงลูกเสือ ประจำปี 2562[26 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านหน้ากลอง)[26 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านหนองต้อ)[26 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านทรัพย์เจริญ)[26 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา 2562[26 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การรายงานโครงการอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม) ผ่านระบบ[26 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประกวดสื่อออนไลน์ป้องการการทุจริต "นักคิดสุจริต" รุ่นที่ 2[26 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การให้ทุนสนับสนุนนักเรียน (บ.อินทัชโฮลดิ้งส์จำกัด)[26 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนนักเรียน (บ.อินทัชฯ)[26 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจำหน่ายนักเรียน[26 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
เลื่อนประชุม[26 ส.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ประกาศผลการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา NEW DLTV ประจำปี 2562[20 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
อนุญาตการลา[23 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตการลา[23 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตการลา[23 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตการลา[23 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ[22 ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ[23 ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ส่งวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2562[23 ส.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[23 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2562[23 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผูู้บริหารสถานศึกษา[23 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒[23 ส.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
การจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนองานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ[23 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
โครงการค่ายฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ " มุ่งมั่น แก้ไขขจัดภัยยาเสพติด"[22 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน[22 ส.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
แจ้งการโอนค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา จำนวน 113 โรงเรียน ตามรายละเอียดแนบตามนี้[22 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
โครงการค่ายฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาประจำปี ๒๕๖๒ "มุ่งมั่น แก้ไขขจัดภัยยาเสพติด"[22 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
รับสื่อการเรียนการสอนงานอนามัยโรงเรียน[22 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา[22 ส.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านโนนเหลื่อม)[22 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสำหรับครูและนักเรียนในโครงการรณรงค์สวมมวกกันน็อค "สังคมหัวแข็ง ปี ๔/๒๕๖๒[22 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่14[22 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่21[22 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเรื่องการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ[22 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมกติก เทคนิค และวิธีการแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาไทยฯ[22 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดศิลปกรรม[22 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวง[22 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562[17 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
โครงการค่ายฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562[21 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
รายชื่อ นร.สมัครสอบ สสวท.[21 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
รายชื่อ นร.สมัครสอบ สสวท.[21 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 9 ปี 2562[21 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ครูยุคใหม่ สอนให้เป็น เน้นให้คิด ผลิตนวัตกรรม ด้วยกิจกรรม Active Learning” [21 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การขออนุญาตไปราชการ[16 ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปราชการ[15 ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปราชการ[16 ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปราชการ[16 ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
โครงการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[16 ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
เชิญประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา[21 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
กรอบโครงสร้างเครื่องมือในการทดสอบคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติ Test Blueprint[21 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล (ประเภทสามัญ)[21 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การติดตามผลการดำเนินงานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562[21 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด [21 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1[20 ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาไม่ค้างคืน (เอกสารอ้างอิงเพิ่มเติม[21 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา[20 ส.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบตอบรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ IEP Online[20 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การติดตามและประเมินคุณภาพโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[20 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผูู้บริหารสถานศึกษา[20 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2562-2565[20 ส.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ให้ไปราชการ[20 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[19 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[20 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562[19 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น/นำชือเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๓[19 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[19 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562[19 ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563[19 ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563[19 ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562[19 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งการเลื่อนประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าเกี่ยวกับระบบงานควบคุมภายใน ประจำปี 2562[19 ส.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. โรงเรียนสุจริต รุ่นที่ 5[19 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาไม่ค้างคืน[19 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาไม่ค้างคืน[19 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนองานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ[19 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมปฏิบัติการหัวข้อ วิทยาการคำนวณ (Unplugged Computer Science) สำหรับโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา[19 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แก้ไขคำสั่งคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผู้บริหาร[16 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การลาออกของลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ [16 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุมัติการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ[16 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา[14 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2562)[15 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2562)[15 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการเรียกผู้ที่สอบขึ้นบัญชีตำแหน่งธุรการโรงเรียนลำดับถัดไป[15 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือด้านบุคลากร[15 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งการสมัครเป็นหน่วยบริการและผู้ให้บริการ[15 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือน สพฐ [15 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ระเบียบการเลื่อนเงินเดือน[15 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การรายงานโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒[15 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[15 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
โครงการ "๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ"[15 ส.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านหนองนมนาง)[14 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านโนนเหลื่อม)[14 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านหนองแคทราย)[14 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านนางเหริญ)[14 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[14 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม่วงแก้ววิทยาคาร)[14 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(เพิ่มเติม)[14 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านหนองหิน)[14 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจัดสรรงบประมาณสำหรับโรงเรียนรุ่นที่ 2 ที่ผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย[14 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ไทยสามัคคี)[9 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา[14 ส.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
การจัดกิจกรรม "อาสาปั่นจักรยานทางไกลเพื่อสร้างห้องสุขา ปรับปรุงอาคารโรงเรียน โรงอาหาร โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว[14 ส.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
การเก็บเงินค่าบำรุงลูกเสือ ประจำปี 2562[14 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพภายในฯ[14 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์สถานที่ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพภายในฯ[14 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์วิทยากรประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพภายในฯ[14 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญร่วมโครงการขับร้องสรภัณญะสรรเสริญพระคุณพระรัตนตรัยและพระคุณบิดามารดา[14 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
กำหนดธรรมสนามหลวงปี2562[14 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งเพิ่มเติมการประชุมปฏิบัติการจัดสร้างและพัฒนาเครื่องมือสื่อการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการอ่านการเขียน[14 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
โครงการค่ายฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาประจำปี ๒๕๖๒ "มุ่งมั่น แก้ไขขจัดภัยยาเสพติด"[13 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งผลการอนุมัติให้สามารถซื้อ ลส.๑๙ ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ[13 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[13 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเชิญประชุมภาคเครือข่ายเรื่องโภชนาการ การออกกำลังกายเพื่อลดความอ้วนในนักเรียน[13 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การสำรวจและการสนับสนุนให้นักเรียนทำแบบวัดแวววัดความถนัดด้านอาชีพ[13 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การประชุมปฏิบัติการจัดสร้างและพัฒนาเครื่องมือสื่อการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการอ่านการเขียน[13 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานควบคุมภายในของโรงเรียนในสังกัด สพป.นม.3[13 ส.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ขอความอนุเคราะห์ประชามัมพันธ์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒[13 ส.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
แนวทางการดำเนินการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา[13 ส.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV)[10 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[11 ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การตรวจสอบภายในสถานศึกษา (ขอเปลี่ยนแปลงปฏิทินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน)[11 ส.ค. 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน]
การประเมินโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อม ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) ปี 2562[7 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
มาติดต่อรับเอกสารแก้ไข เรื่องค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา[10 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ตรวจรับครุภัณฑ์ DLTV[9 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้[9 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้[9 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด รายการค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลฯ (DLTV) ปีงบประมาณ 2562[9 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒[9 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านไทยสามัคคี)[9 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”[9 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การสรรหากรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 [9 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ชุดเอกสารศึกษาด้วยตนเอง หลักสูตรฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561[9 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาไม่ค้างคืน (บ้านปางไม้)[9 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่[9 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านหนองตะแบก)[9 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประกาศจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 [9 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ประกาศจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 [9 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัดม่วง)[9 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านหนองแฟบ)[9 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประกวดราคา e-biddingครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ ปี 2562[8 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การเสนอคำขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ เพิ่มเติม[8 ส.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[8 ส.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ข้อมูลปริมาณงาน 10 มิถุนายน 2562[8 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การประกวดนวตกรรมทักษะทางลูกเสือ (D.I.Y. By Scout)[8 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
อนุญาตการลา ผอ.รร.บ้านบุเจ้าคุณ[8 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งการโอนเงินค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่า เดือน ก.ค. 62 จำนวน 13 ราย[8 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ประชาสัมพันธ์สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562[8 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัย[8 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ[7 ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (สพม.) ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (แก้ไข)[7 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญประชุม[7 ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[7 ส.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
กำหนดการตรวจประเมินโครงการ ขยะความดี สร้างวิถีชุมชน ปีที่ 2 Zero Waste ll[7 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนจากโรงเรียนที่เกินเกณฑ์ไปกำหนดในโรงเรียนที่ต่ำกว่าเกณฑ์[7 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เชิญประชุมการเสนอคำขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ เพิ่มเติม[7 ส.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) รร.บ้านท่าเยี่ยม[7 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ รร.ธงชัยเหนือวิทยา[7 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตการลา ผอ.รร.บ้านหนองผักไร[7 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตการลา[7 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตการลา[7 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเชิญประชุม[7 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒[7 ส.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนานวัตกรรมสําหรับโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ภายใต้โครงการ สร้างจิตสํานึกและความรู้ในการผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแว[7 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม[7 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”[7 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ,ครูผู้ทรง,ธุรการ 9,000 บาท เดือน ก.ค. 62[7 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แจ้งผลการอนุมัติให้สามารถซื้อ ลส.๑๙ ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ[7 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ตอบรับรายชื่อประชุมเชิงปฏิบัติการสำรวจและการสนับสนุนให้นักเรียนทำแบบวัดแวววัดความถนัดด้านอาชีพ[7 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒[7 ส.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย[7 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
มาตรการดูแลสุขภาพนักเรียนเกี่ยวกับการนำหนังสือและอุปกรณ์การเรียนไปโรงเรียนเกินจำเป็น[7 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ "บรีส เปิดประสบการณ์ เรียนรู้ เล่นเลอะ นอกห้องเรียน" ปี 2[7 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนเด็กออทิสติก[7 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
จัดการประชุมปฏิบัติการการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นกระบวนการพัฒนาเรียนรู้่ การวัดผลประเมินผลในชั้นเรียนฯ[5 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์บุคลากร[7 ส.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ขอยืมตัวข้าราชการ[6 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งธุรการ ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม เบิกค่าตอบแทน[6 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การจัดสรรงบประมาณค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลฯ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562[6 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
เชิญประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก[6 ส.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
เชิญประชุมคณะกรรมการควบคุม ตรวจสอบ กำกับ และติดตามการดำเนินการจัดสรรงบประมาณคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562[6 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
ยกเลิกหลักฐานแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (ปพ.๑ป)[6 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งผลการตัดสินผลงานการขยายผล "รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมฯขยายกว้างไกล สร้างเด็กไทยห่างไกลโรค NCDs " ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒[6 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม[6 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความร่วมมือในการจัด "โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน ๑ นาทีเนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๖๒" (ทุกวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒)[6 ส.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก งบเงินอุดหนุน 30% ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2562[5 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ขอความร่วมมือตอบแบบสบถาม[5 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการดูแล ประจำปีการศึกษา 2562[3 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยกา[1 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3[31 ก.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ประชุมเชิงปฏิบัติการสำรวจและการสนับสนุนให้นักเรียนทำแบบวัดความถนัดด้านอาชีพ[2 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านโนนสมบูรณ์)[2 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านหนองใหญ๋)[2 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านปลายดาบ)[2 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การสมัครสมาชิกสวนพฤษศาสตร์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ[31 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งบุคลากรเพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้านการสร้างข้อสอบวัดสมรรถนะการรู้เรื่อง(Literacy) ตามแนวทางกา[2 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์[2 ส.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม[2 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านหนองรัง)[2 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (ชุมชนบ้านนาราก)[2 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านคลองสะท้อน)[2 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองขนาก[2 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านหนองใหญ่)[30 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในด้านการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW Distance Learning Television : NEW DLT[1 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
ขอเชิญเป็นวิทยากร[1 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาคุณภาพการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (IEP Onlin[1 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาคุณภาพระบบการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (IEP Online)" ประจำปี 2562[1 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจัดทำแผนของบสนับสนุน โครงการสร้างจิคสำนึก ความรู้ในการผลิต บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 62[31 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การรับการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ [31 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การขอรับงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียน[1 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความอนุเคราะห์ติดตามผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบที่ 2[31 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (ท้าวสุรนารี2521)[1 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความอนุเคราะห์ติดตามผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบที่ 2[31 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านเมืองปักสามัคคี)[1 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์[1 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านคลองใบพัด)[1 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย[1 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย[1 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย[1 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านคลองซับน้อยฯ)[1 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านคลองทุเรียน)[1 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[1 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งเปลี่ยนแปลงการจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ[31 ก.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
แจ้งเปลี่ยนแปลงการจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ[31 ก.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผูู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562[31 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนลูกจ้าง เดือน กรกฎาคม 2562[31 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ขอความร่วมมืองดเหล้าครบพรรษา โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า[31 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การดำเนินงานตามปฏิทินการดำเนินงานโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และการพัฒนาการ เรียนการสอนภาษาอังกฤษ[31 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การตรวจรับครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนDLTVประจำปี 2562[31 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืนโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมหลักการบริหารจัดการโรงเรี[31 ก.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ตอบขอบคุณ[30 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดนครราชสีมา[30 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ส่งตัวผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย[30 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การเก็บเงินค่าบำรุงลูกเสือ ประจำปี 2562[30 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ให้มารับหนังสือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และสื่อ 60 พรรษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์[30 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การประชุมปฏิบัติเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษาในสังกัด[30 ก.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
การอบรมปฏิบัติการเรื่องการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ[30 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัดศรีษะกระบือ)[30 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[30 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[30 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู[30 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562[30 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความร่วมมือจัดสถานที่ประชุม Conference ชี้แจงการเบิกจ่ายค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต[30 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู[30 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2[30 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์บุคลากร[30 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์บุคลากร[30 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์บุคลากร[30 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญประชุมนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่ดี (Good practice) และถอดบทเรียน[30 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความร่วมมือจัดสถานที่ประชุม Conference ชี้แจงการเบิกจ่ายค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต[30 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านโคกใบบัว)[30 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านสุขไพบูลย์)[30 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านหนองไทร)[30 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านโปร่งสนวน)[30 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านตะกุดโนนระเวียง)[30 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ข้อมูลผู้ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์[30 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การประชุมปฏิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษาในสังกัด[30 ก.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
การจัดทำเอกสารประกอบการจัดสรรงบลงทุนโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒[30 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[30 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
จัดประกวดโครงการคุณธรรมจริยธรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[26 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่[26 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนําในการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1[26 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การจำหน่ายนักเรียน[26 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562 [26 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓[26 ก.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒[26 ก.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ส่งรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ประจำกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา[26 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี 2562[26 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การแข่งขันภาษาไทยยอดมงกุฏ ชิงทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ครั้งที่ 16[26 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอประชาสัมพันธ์ประชุมทางวิชาการฯ[26 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
เข้าร่วมอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นําเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network : LN) และวิทยากรท้องถิ่น (Local Trainer : LT) [26 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การขออนุญาตไปราชการ[26 ก.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปราชการ[26 ก.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปต่างประเทศ[26 ก.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การอบรมหลักสูตร "การจัดการองค์ความรู้ : ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์" รุ่นที่ 5[25 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญประชุม[24 ก.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน กรกฎาคม 2562[25 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และพัฒนาศักยภาพ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ[25 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์[25 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
อบรมการสร้างเครื่องบินพลังยาง[25 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การทดสอบความรู้ครูวิทยาศษสตร์และคณิตศาสตร์ [25 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
เชิญประชุมยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระนำสู่การกระจายอำนาจให้สถานศึกษาขนาดเล็กเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบท[25 ก.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี "นักวิทย์น้อย ทรูแล็บ"[25 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัดโคกสระน้อย)[25 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 6[25 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านคลองบง)[25 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านคลองบง)[25 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ข้อมูสารสนเทศด้านการศึกษา 2562[23 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น [24 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา[24 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562[23 ก.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562[23 ก.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562[23 ก.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการที่ดินที่ราชพัสดุเขาหัวแหวน[23 ก.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
การปรับปรุงคู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[23 ก.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และอุปกรณ์ฉายภาพ (โปรเจคเตอร์)[23 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และอุปกรณ์ฉายภาพ (โปรเจคเตอร์)[23 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายปรำจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2562(30%) [23 ก.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม)[23 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[23 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม)[23 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม)[23 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ครูจิตอาสา)[23 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[23 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[23 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน[23 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การรายงานข้อมูลพี่เลี้ยงเด็กพิการกรณีอัตราว่างลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[23 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การขออนุญาตไปต่างประเทศ[19 ก.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปต่างประเทศ[19 ก.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปต่างประเทศ[19 ก.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปต่างประเทศ[19 ก.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปราชการ[19 ก.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปราชการ[19 ก.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขอเชิญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๒[23 ก.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
การคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข[22 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562[22 ก.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ขอความร่วมมือจำหน่ายดอกมะลิงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562[22 ก.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563[22 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในโครงการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอเสิงสาง[22 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านโคกสะอาด)[22 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
โครงการกรกฏาคม เดือนแห่งความปลอดภัย สร้างวินัยจราจร[22 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร)[22 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาไม่ค้างคืน (บ้านโคกสะอาด)[22 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งและขอบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2[22 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดนครราชสีมา[22 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดนครราชสีมา[22 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดนครราชสีมา[22 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (แหลมรวมบำรุง)[22 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังน้ำเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์)[22 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านซับไทรทอง)[18 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
มาตรฐานหรือมาตรการจำเป็นให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ [19 ก.ค. 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน]
การประชุมเชิงปฏิบัติการประมวลผลและสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Tr[19 ก.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ยกเลิกหลักฐานแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (ปพ.๑ป)[19 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
รับสื่อการเรียนการสอนงานอนามัยโรงเรียน[19 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การชุมนุมลูกเสือสำรอง ครั้งที่ 1[19 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งข้อสั่งการ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก และโรคพิษสุนัขบ้า[19 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (pr[19 ก.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ขอเชิญประชุมชี้แจง “แบบพบกลุ่ม”เพื่อเตรียมรับการนิเทศ ติดตาม ตามโครงการ “ยกระดับคุณภาพการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ[18 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญประชุมชี้แจง “แบบพบกลุ่ม”เพื่อเตรียมรับการนิเทศ ติดตาม ตามโครงการ “ยกระดับคุณภาพการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ[18 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านหนองขนาก)[18 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
โครงการตลาดนัดคุณธรรม กิจกรรม พุทธประเพณี เข้าพรรษามหามงคล ปี 2562[18 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์-สายอาชีพ ประจำปี 2563[18 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
สำเนา การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านประชาสันต์[18 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การลงพื้นที่ติดตามผลการดำนเนินงานของโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School รุ่นที่ 1[18 ก.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ[18 ก.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ[18 ก.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
จัดนิทรรศการ ประชุมพลังร่วม การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างสรรค์สามัคคี สดุดีองค์ราชัน[15 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญครูแกนนำประชุมชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรม “แก้ปัญหา พัฒนาอ่านเขียน สู่การเรียนการสอนที่มี คุณภาพ”โครงการตามนโยบายพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไท[18 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชุมพลังร่วม การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างสรรค์สามัคคี สดุดีองค์ราชัน[15 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แต้งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[15 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการประกวดวาดภาพ[15 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาระดับชาติ หรือ "นักวิทย์น้อย ทรูแล็บ"[15 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี ๒๕๖๒[15 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านหนองขนาก)[15 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านโคกสะอาด)[15 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[15 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
สำรวจความต้องการรับเกียรติบัตรจาก สพฐ.[15 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[15 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 บาท เดือน มิถุนายน 2562[15 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนธุรการ 9,000 บาท เดือน มิถุนายน 2562[15 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะ Zero Waste ปีที่ 2[15 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจำหน่ายนักเรียน[15 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การติดตามและตรวจสอบการรดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน[15 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[15 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563 [12 ก.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒[12 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ[12 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
โครงการแว่นตาพอเพียง[12 ก.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับประเทศฯ[12 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การประกวด Video Clip การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ[12 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความร่วมมือในการบริจาคโลหิต และประชาสัมพันธ์เชิญชวน จัดหาผู้บริจาคโลหิต[12 ก.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ครบุรีวิทยา)[11 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์ประกาศสมัครบุคลากรทางการลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือฯ[10 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิ[10 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา [11 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การรายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 3 ตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ[11 ก.ค. 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ขอเชิญชวนสมัครเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง พ.ศ.2562[11 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[11 ก.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ "ผอ.เขต พบเพื่อนครู" ปีการศึกษา ๒๕๖๒[10 ก.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. ๒[10 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเข้ารับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.[10 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งประกาศคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ[10 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ใบตั้งกลุ่ม (ลส.11) ตั้งกอง (ลส.12)และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ลส.13)[10 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แบบคำขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างบ้านพักครู[10 ก.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
แจ้งโอนเงิน[10 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การรายงานภาวะทุพโภชนาการ ผ่านระบบ Thaieducation net lunch system[10 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ[2 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
เกียรติบัตรกรรมการตัดสินการแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์" ระดับจังหวัด ประจำปี 2561[10 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การมอบรางวัลให้แก่บุคลากรตามโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562[10 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
การตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[10 ก.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
แจ้งประชาสัมพันธ์คู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ[10 ก.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ขอใช้สถานที่จัดประชุมชี้แจงเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจหลักปฏิบัติและแนวทาง การดําเนินงาน ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา[10 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการขอรับการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู[9 ก.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ[9 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ข้อมูลตอบการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่ืการศึกษาประถมศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒[9 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา[9 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเชิญคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์การตคัดเเลือกโรงเรียนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม 62[9 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเชิญคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์การตคัดเเลือกโรงเรียนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม 62[9 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเชิญคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์การตคัดเเลือกโรงเรียนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม 62[9 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเชิญคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์การตคัดเเลือกโรงเรียนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม 62[9 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเชิญคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์การตคัดเเลือกโรงเรียนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม 62[9 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเชิญคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์การตคัดเเลือกโรงเรียนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม 62[9 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนธุรการ 9,000 ,ครูขั้นวิกฤต ,พนักงานราชการ, ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เดือน มิ.ย. 62[9 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการให้มีวิทยะฐานะชำนาญการ[9 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ[9 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
กิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ (Symposium) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับภาค[9 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ[9 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกล ประจำปีงบประมาณ 2562[9 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[30 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การยกเลิก ปพ.1 ป[9 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[9 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ[9 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16)[9 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ[9 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ[9 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[9 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านไร่แหลมทอง)[9 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านคลองกุ่ม[9 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเอกสารบันทึกตกลงจ้างที่เป็นสำเนาเพิ่ม 1 ชุด ของธุรการโรงเรียน 9,000 บาท[9 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แจ้งปฏิทินดำเนินงานของสถานศึกษาเพื่อจัดทำข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจน เพื่อรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษฯ[9 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งแก้ไขการจ้างลูกจ้างธุรการโรงเรียน 9,000 บาท ให้ดำเนินการตามเอกสารที่แนบมานี้[9 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การนิเทศติดตาม การจัดกิจกรรมเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของครูในสถานศึกษา (เพิ่มเติม)[9 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านยางกระทุง)[9 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ผล O-NET ปี 2561[8 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การขออนุญาตไปต่างประเทศ[8 ก.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปต่างประเทศ[8 ก.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปต่างประเทศ[8 ก.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปราชการ[3 ก.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปราชการ[3 ก.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปต่างประเทศ[3 ก.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปราชการ[24 มิ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดนครราชสีมา[5 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การดำเนินการจัดโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน[5 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การทดสอบทางการศึกษาระดับขาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2562[5 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (ครบุรีวิทยา)[5 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แบบฟอร์มการจ้างธุรการ 9,000 บาท กรณี ส่งเบิกค่าตอบแทน[5 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ2[5 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[3 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งเพิ่มเติมสถานที่การแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมชี้แจงเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจหลักปฏิบัติและแนวทาง การดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุ[5 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การรายงานภาวะทุพโภชนาการ ปี 2562[5 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2562[5 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ทดลองใช้โปรแกรมการเสริมสร้างภาวะผู้นําเชิงคุณธรรมจริยธรรมของครู[5 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ทดลองใช้โปรแกรมการเสริมสร้างภาวะผู้นําเชิงคุณธรรมจริยธรรมของครู[5 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การรักษาความปลอดภัยของการติดตั้งพัดลมแบบแขวนพเดาน (Ceiling Fan) [4 ก.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
การรายงานตามแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม)[4 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมชี้แจงเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจหลักปฏิบัติและแนวทาง การดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมา[4 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมชี้แจงเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจหลักปฏิบัติและแนวทาง การดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมา[4 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอข้อมูลลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดนครราชสีมา[4 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การประชุมเตรียมการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในโครงการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของ โรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอเสิงสาง[4 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ปีการศึกษา 2562[4 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านบุยายแลบ)[4 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[4 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
สำรวจความต้องการรับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน onetฯ[4 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอขอบคุณ[4 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านหนองโบสถ์)[4 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านท่าเยี่ยม)[4 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันสูตรคูณ คิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุ[4 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งจัดสรรโอนเงินต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป[4 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รอบที่ 2[4 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แบบฟอร์มการจ้างธุรการ 9,000 บาท กรณี ส่งเบิกค่าตอบแทน[3 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แบบฟอร์มการจ้างธุรการ 9,000 บาท กรณี ส่งเบิกค่าตอบแทน[3 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ขอตัวบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินวอลเลย์บอล ประจำการแข่งขัน "ซีเล็ค" ประชาชนชาย-หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย[3 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา [3 ก.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การรายงานการอ่าน[3 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานทางการศึกษา (บ้านเขาพญาปราบ)[3 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (ครบุรีวิทยา)[3 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (ชุมชนจระเข้หิน)[3 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[3 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
กำหนดการคัดกรองสถานศึกษาพอเพียง เพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ 62[3 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ[2 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระตะเคียน[2 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ข้อมูลศูนย์เครือข่าย ศูนย์การเรียนรู้ สนง.พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ[2 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ ๑๖ ปี[2 ก.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
การประชุมชี้แจงเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจหลักปฏิบัติและแนวทางดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ[26 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากรในการประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ[2 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากรในการประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ[2 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
การประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ[2 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์ครุภัณฑ์ในการประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ[2 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
แจ้งแก้ไขการจ้างลูกจ้างธุรการโรงเรียน 9,000 บาท ให้ดำเนินการตามเอกสารที่แนบมานี้[2 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๒ [2 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย[2 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๒ [2 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การรายงานติดตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ประจําปีงบประมาณ ๒๕6๒[2 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งแก้ไขการจ้างลูกจ้างธุรการโรงเรียน 9,000 บาท ให้ดำเนินการตามเอกสารที่แนบมานี้[2 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ขอเพิ่มวิชาเอกในการประกาศสรรหาลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณสถานศึกษา[2 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แบบคำขอกู้เงินกองทุนดร.วิมานวรรณคำ[2 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [2 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอบัญชีลงเวลาของครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2562[2 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ[2 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนลูกจ้าง เดือน มิ.ย. 62[26 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
โครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2562 (ปีที่ 9) และโครงการ "โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2562 (ปีที่ 4)[1 ก.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
อนุญาตรับบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติการสอน[27 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การตรวจสอบภายในสถานศึกษา [1 ก.ค. 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน]
แนวทางการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์หรือการสอบสาราคา[1 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม[1 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่มีผู้มอบให้หน่วยงานของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์[1 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน[1 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
คู่มือการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา[1 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[1 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[1 ก.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม)[1 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[27 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตการลา[1 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตการลา[1 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตการลา[1 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตการลา[1 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 62[1 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์งานวันวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี 2562[1 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การรายงานภาวะทุพโภชนาการ [1 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การเสนอของบประมาณปี พ.ศ. 2562 ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560[1 ก.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
การจ้างนักการภารโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[27 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การวิเคราะห์ผลสอบ[1 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชาสัมพันธ์จัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 10[1 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญรร่วมขับร้องโครงการสารภัญญะสรรเสริญพระคุณพระรัตนตรัยและคุณบิดามารดา[1 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของครูผู้สอนในสถาบันศึกษา[26 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การสนับสนุนทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562[30 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. รุ่นที่ 2 - 10/2562[27 มิ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาแบบประเมินทักษะการอ่านภาษาอังกฤษผู้เรียน [28 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งเร่งรัดให้กรอกข้อมูลรายงานระบบบัญชีสถานศึกษา (e-budjet)[28 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การรายงานข้อมูลระบบบัญชีสถานศึกษาในระบบ https://e-budget.jobobec.in.th[28 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา [25 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา [25 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการเรียกผู้ที่สอบขึ้นบัญชีตำแหน่งธุรการโรงเรียนลำดับถัดไป[25 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2562[26 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
เชิญเข้าร่วมประชุม[26 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ข้าราชการครูขอโอนไปดำรงตำแหน่งตามกฎหมายอื่น[26 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การประชุมโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา[26 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขออนุญาตศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา[26 มิ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
เอกสารเพ่ิมเติม ศูนย์เรียนรู้ฯ[26 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การติดตาม ประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562 (ตัวชี้วัด)[26 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562[26 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งจัดสรรหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดกิจกรรม รณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน[26 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การรายงานตามแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน[26 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนธนาคาร[26 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
รายงานการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ปี 2562[26 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การรายงานตามแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน [26 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอประชาสัมพันธ์การแข่งขันเต้นแอร์โรบิคส์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคชิงแชมป์ประเทศไทย[25 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก[25 มิ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขอประชาสัมพันธ์การเขียนผลงานและการคัดเลือกผลงานเขียนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563[25 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านอังโกน-ห้วยทราย)[25 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ธงชัยเหนือวิทยา โคกศิลา)[25 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านระเริง)[25 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
รายงานภาวะทุพโภชนาการในระบบ Thaieducation net lunch system[25 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านทรัพย์เจริญ)[25 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมตามโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก[25 มิ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านสระตะเคียน)[25 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[25 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
มอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์[25 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตเปิดห้องเรียนพิเศษ[25 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจำหน่ายนักเรียน[25 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจำหน่ายนักเรียน[25 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งอนุมัติรายชื่อนักเรียนทุนรอบการะดมทุนครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562[25 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งการโอนค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร ตามรายละเอียดที่แนบมานี้[25 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน มิ.ย. 62[25 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 4 รุ่นที่ 5/2562[25 มิ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขออนุเคราะห์สถานที่สำหรับจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562[23 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การรายงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ 3 [24 มิ.ย. 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน]
การตรวจสอบภายในสถานศึกษา และการจัดทำแบบติดตามพร้อมประเมินตนเอง [12 มิ.ย. 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน]
โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ[24 มิ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
การขออนุญาตไปราชการ[24 มิ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา[24 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม ตรวจสอบ กำกับ และติดตามการดำเนินการจัดสรรงบประมาณคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562[24 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
การรายงานตามแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน[24 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
โครงการส่งเสริมยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์[24 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562[24 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[24 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ๔ ภูมิภาค[24 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๒[24 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[24 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเทศกาล วันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี พ.ส.2562 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย[24 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1[24 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตไปต่างประเทศ[19 มิ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม[19 มิ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปต่างประเทศ[19 มิ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปต่างประเทศ[19 มิ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปต่างประเทศ[19 มิ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปต่างประเทศ[19 มิ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การรายงานการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ของผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ปีงบประมาณ 2562[24 มิ.ย. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
การจำหน่ายนักเรียน[24 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขั้นวิกฤต[23 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
รายงานอัตราทดแทน วิชาเอก กรณีอัตราต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด (ครั้งที่ 2)[23 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประชาสัมพันธ์แข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2562[21 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
อนุญาตการลา[21 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตการลา ผอ.รร.บ้านยางกระทุง[21 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การนิเทศ ติดตามฯ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโครงการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของ โรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอเสิงสาง[21 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอประชาสัมพันธ์การแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562[20 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด(๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๒[20 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
โครงการนักกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาด้วยกีฬาบาสเกตบอล[20 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดนครราชสีมา[20 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แบบฟอร์มการจ้างธุรการ 9,000 บาท[20 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แก้ไขแบบรายงานข้อมูลการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ[20 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การรายงานภาวะทุพโภชนาการนักเรียนผ่านระบบ Thaieducation net lunch system[20 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเชิญประชุม[20 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[20 มิ.ย. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) รร.บ้านไทยสามัคคี[20 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ และขอเพิ่มวุฒิการศึกษา รร.บ้านโคกสำราญ[20 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ[20 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านลำไซกง)[20 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านหนองไม้ส้ก)[20 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[20 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[20 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) โรงเรียน[20 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[20 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ[20 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
รายงานข้อมูลการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ[20 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์[20 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. ๒[20 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาครูและบคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562[19 มิ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปต่างประเทศ[19 มิ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การติดตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [19 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การกรอกข้อมูลวิชาเอกทดแทนอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด[19 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การจัดกิจกรรมตามโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก[19 มิ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองไผ่วิทยา[19 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองตาด[19 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองโบสถ์[19 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองไฝ่ใหญ่[19 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนสมบ[19 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองไทร[19 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญประชุม[19 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การให้กู้ "โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2562"[19 มิ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ประชุม[19 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2562[19 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[19 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ต้องการหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ ๔๓[19 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการสอบแข่งขันได้[19 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ[19 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ขอความร่วมมือเปิดบทเพลงเฉลิมพระเกียรติเพลง "สดุดีจอมราชา" และเพลง "จิตอาสาพระราชทาน"[19 มิ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญห[19 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนธุรการ 9,000 บาท จำนวน 13 ราย เดือน พ.ค. 62[19 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
รายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน)ณ 18 มิถุนายน 2562[18 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ขอข้อมูลอีเมล และ/หรือข้อมูลเบอร์มือถือของสมาชิกที่ยังไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูลสมาชิก กบข.[17 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ขอข้อมูลอีเมล และ/หรือข้อมูลเบอร์มือถือของสมาชิกที่ยังไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูลสมาชิก กบข.[17 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ขอข้อมูลอีเมล และ/หรือข้อมูลเบอร์มือถือของสมาชิกที่ยังไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูลสมาชิก กบข.[17 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]