ระบบ AMSS เข้าระบบงาน
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด[3 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 รร[29 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความอนุเคราะห์เก็บสำรวจข้อมูลครู[3 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดอนแขวนประชานุกูล[3 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูขั้นวิกฤต[3 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การบริหารอัตรากำลังในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[3 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร[3 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563[3 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การประเมินระดับคุณภาพหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ[3 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์วิทยากร[3 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การประชุมดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ (กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวการเขียนข้อสอบรูปแบบอัตนัย)[31 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชุมเตรียมดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศฯ[3 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา[31 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
รบกวนธุรการโรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี ส่งเอกสารลาออกของพนักงานราชการ[31 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนลูกจ้าง เดือน ก.ค. 63 และธุรการ 9,000 มี.ค.- มิ.ย. 63 [31 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2563[31 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย[31 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การจัดการเรียนการสอน เน้นการอ่านออกเขียนได้ และการจัดกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ของโรงเรียนบูรณาการ ในการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด[31 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) รองรับสภาวะวิกฤตตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน[31 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การให้ความช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19[31 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การให้กู้ "โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2563"[31 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
อนุญาตการลา ผอ.รร.บ้านนางเหริญ[31 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ให้ขอยุติคดี[31 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ให้ขอยุติคดี[31 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การติดตามผลการดำเนินงาน และการตรวจสอบภายในสถานศึกษา[16 ก.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ตัวอย่างจ้างเหมาธุรการ 9,000 บาท[31 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562[30 ก.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
รายชื่อสถานศึกษาที่รองรับการบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563[30 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเชิญร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา[30 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การรับสมัครโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบท สพฐ.[30 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมทดสอบความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) [30 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การผ่อนผันระยะเวลาในการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินจากสภานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019[27 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งผลการอนุมัติให้สามารถซื้อ ลส.๑๙ ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ[29 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถุาปนนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563[29 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาด้านมารยาทไทย[30 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสี "เด็กไทยสู้ภัยโควิด"[30 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ HORSE Young Writer Awards ๒๐๒๐ ในหัวข้อ "รู้รักษ์...รู้สะสม"ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด[30 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัย "Save Zone,No New Face (Youth Tubers)[30 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ ประจำปี 2563[29 ก.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
คู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2562[29 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่[29 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
อบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายระดับอำเภอ (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีการศึกษา 2563[29 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านหนองรัง)[29 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านซับไทรทอง[29 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาตามแผนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบผระเมินผลและนิเทศฯ[29 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (Coaching ครั้งที่ 1)[24 ก.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (Coaching ครั้งที่ 1)[24 ก.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ รร.บ้านปลายดาบ[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตการลา ผอ.รร.บ้านดอนแสนสุข[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16)รร.บ้านคลองบง[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) รร.วัดหลุมข้าว[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) รร.บ้านหนองหินโคน[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16) รร.บ้านสระตะเคียน[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16)[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16)[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
รับทราบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เห็นชอบให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การจัดทำฐานข้อมูลการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประกาศ ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติ ตามประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทักเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๓)[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ขอเลื่อนการประชุม[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมแารแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 (COVID - 19) สำหรับบุคคฃที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดระยอง[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การปรับปรุงฐานข้อมูลสถานศึกษาของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ซักซ้อมความเข้าใจการกรองเลขประจำตัวประชาชน กรณีนักเรียนไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรฯ[29 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเชิญลูกจ้างประจำประชุม[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ขอเชิญประชุม[25 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓[24 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แจ้งประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต[24 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนกรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2563[24 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
อนุญาตการตั้งกลุ่มตั้งกองลูกเสือและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ[24 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชุมเตรียมดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ (กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวการเขียนข้อสอบรูปแบบอัตนัย)[24 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาของโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน[24 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการประกวดวาดภาพในโครงการเทศกาลศิลป์ร่วมสมัยโคราช Korat-battle[24 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม[24 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะ ปี 63 ประเภทสิ่งประดิษฐ์ฺ หัวข้อ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม)[24 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(External lntegrity and Transparency Assessment : EIT )[24 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งมติมหาเถรสมาคม (กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2563)[24 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563[24 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๓[24 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล[24 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านเฉลียง,บุหว้าฯ)[24 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน ก.ค. 63[24 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา(พสน.)[24 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[24 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[24 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การขออนุญาตไปราชการ[23 ก.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
มอบอำนาจให้คอยระวังชี้แนวเขตแทน[24 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1)[24 ก.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1)[24 ก.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขอปรับปรุงข้อมูลบุคลากรในระบบAMSS++[23 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
การประชุมปฏิบัติการโครงการTFE (Teams For Education) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563[23 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
โครงการฝึกอบรมสร้างวิทยากรตัวคูณในการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี 2563[22 ก.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
แจ้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอบรมและยกเลิกการจัดสรรงบประมาณการจัดอบรมครูระบบทางไกลฯ[23 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การขออนุญาตไปราชการ[23 ก.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 569[23 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ขอความร่วมมือส่งรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)[23 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การจัดประชุม จัดอบรม หรือจัดงานในจังหวัดนครราชสีมา และการคัดกรองไข้ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ[23 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แจ้งการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพภายนอกฯ[23 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การเขียนผลงานและการคัดเลือกผลงานเขียนเพื่อตีพิมพ์ ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564[23 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
โครงการอบรมกติกา และวิธีการจัดการแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาไทย สำหรับครูอาจารย์และนักเรียน โดยวิทยากรระดับประเทศ[23 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การประกวดผลงาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษาเพื่อนําเสนอ ในงานสัมมนาวิชาการครบรอบ ๑๐ ปี “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาที[23 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[23 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งกําหนดการขยายช่วงระยะเวลาในการจัดทําระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ [23 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญประชุม[22 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แบบสอบถามเรื่ององค์ประกอบสมรรถนะเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ภายใต้โครงการโรงเรียนประชารัฐ [22 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนพี่เลี้ยง,ธุรการ 9,000 บาท เดือน มิ.ย. 63 จำนวน 3 ราย[22 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การแจ้งแนวปฏิบัติและการสำรวจข้อมูลสำหรับการขอหนังสือรับรองเข้าราชอาณาจักรของชาวต่างชาติ[22 ก.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
โครงการฝึกอบรมสร้างวิทยากรตัวคูณในการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี 2563[22 ก.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้” ปีการศึกษา ๒๕๖๓[22 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ยกเลิกหลักฐานแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (ปพ.๑:ป)[22 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูสู่ครูมืออาชีพ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)[15 มิ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูสู่ครูมืออาชีพ ประจำปี 2563[15 มิ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูสู่ครูมืออาชีพ ประจำปี 2563[15 มิ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การนิเทศ ติดตามการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ[22 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน[22 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การสำรวจสถานศึกษาที่มีโครงการช่วยเหลือและให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนได้ศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน[22 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขยายเวลาการประกวดภาพ ในโครงการเทศกาลศิลป์ร่วมสมัยโคราช kotat-battle[22 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชุมชนบ้านเสิงสาง)[20 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ตอบแบบสอบถามการวิเคราะห์การดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน[21 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญประชุม[21 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจำหน่ายนักเรียน[21 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ติดตามการส่งเล่มรายงานประจําปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562[21 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
คัดเลือกและกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์[21 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน[21 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การสำรวจเพื่อประเมินการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ทางไกลในประเทศไทยสำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[21 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมค่ายอบรมเข้มทางวิชาการ เพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ฯ[21 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๓[21 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามสภาพการดำเนินงาน การรวม และการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[21 ก.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
การรายงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ 3/2563[21 ก.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
การประชุมคณะกรรมการสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) [20 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
มอบสื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในสถานศึกษา[20 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอให้รวบรวมข้อมูลและกำชับในการปฏิบัติหน้าที่[20 ก.ค. 2563 กฎหมายและคดี]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดทุ่งจาน[20 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองขนาก[20 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ม่วงแก้ววิทยาคาร[20 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองล้างช้าง[20 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองโดน[20 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังตะเคียน[20 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านอังโอน-ห้วยทราย[20 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสันติสุข[20 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านตะขบ[20 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2563[20 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน[20 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 รร[20 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งส่งเอกสารเบิกค่าตอบแทนธุรการโรงเรียนบ้านวังหมี[20 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ราชพัสดุเขาหัวแหวน (เพิ่มเติม)[20 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ราชพัสดุเขาหัวแหวน[20 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การแข่งขันจรวดน้ำ (ประเภทยิง)[20 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563[20 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งธุรการโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 เกี่ยวกับสอบบรรจุครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ[20 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ผลสอบ O-NET,NT,RT ปีการศึกษา 2562[20 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[19 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการให้มีวิทยะฐานะชำนาญการ[16 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ (ศคพ.) และการประชุมรับนโยบายการขับเค[17 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
รายงานข้อมูลการจัดสรรงบประมาณปีพ.ศ.2563 ค่าบริหารจัดการรถรับ-ส่ง นักเรียน[17 ก.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
แนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓[17 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
อบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.[17 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แนวทางการจัดการศึกษาให้นักเรียน ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยฯ[17 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [16 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 และพี่เลี้ยง เดือน มิ.ย. 63 จำนวน 7 ราย[16 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจคุณสมบัติก่อนประกาศรายชื่อ คผช. ว 16[16 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
รายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา [16 ก.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
บรรจุและแต่งตัี้งผู้สอบแข่งขันได้[16 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในนักเรียน[16 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ[16 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประชุมการดำเนินโครงการ TFE (Teams For Education) [16 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจคุณสมบัติก่อนประกาศรายชื่อ คผช. ว 16[16 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[15 ก.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[15 ก.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[15 ก.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "๑๐๘ ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม"[16 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 และพี่เลี้ยง เดือน มิ.ย. 63 จำนวน 31 ราย[15 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แก้ไขแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูล[15 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แก้ไขแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองโดน[15 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ประกาศเรื่องเล่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของกิน ของเล่น ของใช้[15 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางลูกเสือ[15 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางลูกเสือ [15 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขออนุญาตซื้อใบเสร็จรับเงินลูกเสือ (ลส.๑๙)[15 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอข้อมูลนักเรียนรหัส G และการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้นักเรียนกลุ่มนี้[15 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
ข้าราชการครูขอโอนไปดำรงตำแหน่งตามกฎหมายอื่น[15 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2564[15 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองตาด[15 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563 บ้านบุหัวช้าง [15 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รักเมืองไทย[15 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนจากโรงเรียนที่เกินเกณฑ์ไปกำหนดในโรงเรียนที่ต่ำกว่าเกณฑ์[14 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้[15 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ส่งข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค[15 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แจ้งเวียนมาตรการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทยงศึกษาธิการ[15 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งยกเลิกแนวทางการจัดประชุม อบรม สัมมนา และจัดกิจกรรมต่าง ๆ[15 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา[14 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การรายงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ 3/2563[14 ก.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
การเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[14 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2563[13 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ข้อมูลผู้ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์[13 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[13 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ผลการดำเนินการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2 (กรกฎาคม – กันยายน 2563)[13 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 11 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Teleconference[13 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[13 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
รบกวนส่งหนังสือขอหนังสือรับรองมาใหม่เนื่องจากเปิดอ่านไม่ได้[13 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครการประกวดส่่ือการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 63 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลิป VD[13 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองไม้สัก[13 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองใหญ่พัฒนา[13 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไร่่แหลมทอง 2563[13 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านมาบกราด[13 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนแขวนประชานุกูล 2563[13 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
เชิญประชุมคัดเลือกกำหนดร่างขอบเขตงานและรายละเอียดลักษณะเฉพาะอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา[13 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
เชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีงบประมาณ 2563[13 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563[10 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 [8 ก.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[10 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (งบปกติ)[10 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอยืมตัวลูกจ้างประจำตำแหน่ง ช่างไม้ ๔[10 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.[9 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 20 รร[9 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบและการปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูลบุคคลภาครัฐ[9 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019[9 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การอบรมเชิงปฏิบัติาการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. ( โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 5[9 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโครงการงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำ[9 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ.2563[9 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งกำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563[9 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งกำหนดการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT)ชั้นป.3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ป.1 ปี 2563[9 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การโอนเงินงบประมาณโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ[9 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.[9 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562[8 ก.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
แจ้งการโอนค่าจ้างธุรการ 9,000 และ พี่เลี้ยง เดือน มิ.ย. 63 จำนวน 68 ราย[8 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แจ้งแก้ไขสัญญาจ้างธุรการ 9,000 ที่เข้าใหม่ โรงเรียนหนองขนาก[8 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การดำเนินการประเมินมาตรฐานโรงเรียนสุจริต [8 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งแก้ไขเอกสารส่งเบิกค่าจ้างธุรการ 9,000 เดือน มิ.ย. 63[8 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ยกเลิกหลักฐานแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา(ปพ.๑ป)[8 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูขั้นวิกฤต[8 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม"สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี ๒๕๖๓[8 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น[8 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี ๒๕๖๓[8 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ.... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษา)[8 ก.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนนักการปกติ,ธุรการโรงเรียน 9,000 , พี่เลี้ยง เดือน มิ.ย. 63 รอบที่ 1[3 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563[3 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ[3 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชุาสัมพันธ์รับสมัครสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563[3 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชาสัมพันธ์ร่วมสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือระบบเดซีเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต สำหรับคนตาบอดและผู้พิการทางการสื่อสิ่งพิมพ์ ประจำปี 2563[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสี "แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้" ปี 3[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2563 ระยะ 4 เดือน[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
แจ้งการสำรวจข้อมูล[3 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การบริการวัสดุอุปกรณ์ป้องกันภัยไวรัส COVID - 19[3 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัสถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งสนับสนุนบุคลากรแจ้งสนับสนุนบุคลากร CIT Talent ประจํา ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED และโครงการโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปปัญญา ประจําปีการศึ[3 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรี[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การส่งเสริมและสนับสนุนดสนใช้และสวมผ้าไทย[3 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันและจัดซื้ออาหารเสริม(นม)กรณีนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฏร์หรือไม่มีสัญชาติไทย (เด็กรหัส G)[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การรายงานการจ้างลูกจ้างจากเงินนอกงบประมาณที่จ่ายเงินสมทบการประกันสังคมในฐานะนายจ้าง[2 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[2 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
รายงานผลการดำเนินการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2 (กรกฎาคม – กันยายน 2563)[2 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การนิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [1 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
รายงานข้อมูลเพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (ค.ค.ศ.) ของพนักงานราชการ และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เห็นชอบให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เห็นชอบให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เห็นชอบให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เห็นชอบให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เห็นชอบให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา[1 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำประปาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา[1 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
อนุญาตให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงวิชาเอกในการดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การยกเลิกการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(รายการงบปีเดียว)[1 ก.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
การดำเนินการประเมินมาตรฐานโรงเรียนสุจริต[1 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
เผยแพร่สื่อออนไลน์E-bookสำหรับผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้[1 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชาสัมพันธ์ตารางการสอบ CEFR ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[1 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การประชุมวางแผนงานคณะกรรมการสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)[1 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2563[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนลูกจ้าง เดือน มิ.ย. 63[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ขอข้อมูลลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (แบบใหม่) และยกเลิกแบบขอเดิม[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การส่งแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อขอรับคูปองการศึกษา[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ซักซ้อมความเข้าใจการกรองเลขประจำตัวประชาชน กรณีนักเรียนไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรฯ[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุมัติการจบการศึกษาหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2563[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการให้คำปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[29 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[29 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การรายงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ 3/2563[29 มิ.ย. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2563[29 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
เข้าร่วมแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความร่วมมือในการติดตามและนำนักเรียนมารายงานตัวและเข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการเพิ่มทักษะ ด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดนครราชสีมา ที่ไม่[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
สำรวจรายชื่อครูฟิลิปปินส์ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
แจ้งหลักฐานการโอนเงิน งบเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 ร้อยละ 60ในส่วนของ30%ที่เหลือ[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
สำรวจข้อมูลครูชาวต่างชาติ(ครูชาวฟิลิปปินส์)[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาสมรรถนครูและบุคลากรทางการศึกษา[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขยายเวลาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
เชิญชวนเข้าร่วมชมถ่ายทอดสดอบรมการใช้งานแฟตฟอร์ม[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
โครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ส่งระเบียวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน [25 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์[25 มิ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน มิ.ย. 63[25 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนประชารัฐระยะที่ 3[25 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)[24 มิ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรและข้อมูลหน่วยงาน[24 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายวิชาการ สพป.นม.3[23 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การรายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2563[24 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น ประจำปี 2562[24 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์ โควิด - ๑๙[24 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
สำรวจข้อมูลครูชาวต่างชาติในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19[24 มิ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓[23 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
เชิญประชุมคณะกรรมการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ e-bidding [23 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจสภาพอาคารที่เสนอขอสนับสนุนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563[23 มิ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
การปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ตามมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา สายงานน[23 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การเก็บข้อมูลจากสถานศึกษาในาการตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด[23 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ซักซ้อมการขออนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[23 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
มอบสื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙[23 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[22 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563[22 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งเอกสารเพิ่มเติม การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน รอบ 2 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) [22 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การขออนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ[19 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งการดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน รอบ 2 (กรกฎาคม - กันยายน 2563)[19 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความต้องการวิชาเอกพนักงานราชการ[19 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564[22 มิ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[21 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2[22 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[19 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สะแกราชวิทยาคม[22 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านลำเพียก[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งกรรมการสถานศึกษา[22 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขออนุญาตใช้ประชุมตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ[22 มิ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขอเชิญประชุมตามโครงการเสนิมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ[22 มิ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม)[19 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[21 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[21 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[21 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[21 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[21 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[21 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[21 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[21 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[21 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[21 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[21 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[21 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[21 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[21 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[21 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[21 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[21 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[21 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเชิญคณะกรรมการกลุ่มเรียนรู้สาระภาษาไทยร่วมประชุมรับทราบการดำเนินงานฯ[20 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม)[19 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา [20 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม)[19 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม)[19 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แก้ไขกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษา[19 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
แนวทางการจัดตั้งกลุ่ม จัดตั้งกองลูกเสือและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ[19 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน อำเภอเสิงสาง[31 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน อำเภอวังน้ำเขียว[31 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน[31 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน อำเภอครบุรี[31 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ข้อมูลลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ[11 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
อนุญาตจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[19 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เร่งรัดการเบิกเงินประกันสัญญา[19 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ขอเอกสารหลักฐานเพื่อการรายงานผลตรวจสอบการเงิน การบัญชีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบร[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบ Video Confe[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบ Video Confe[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบ Video Confe[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบ Video Confe[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบ Video Confe[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (13โรงเรียน)[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ข้อกำหนด ออกตามมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๐) [18 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษา[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษา[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 และพี่เลี้ยง เดือน พ.ค. 63 จำนวน 3 ราย[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่าง[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แจ้งสิ้นสุดการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด(๒๖ มิถุนายน)ประจำปี ๒๕๖๓[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
มอบทุนการศึกษา โครงการสู้วิกฤตให้น้องอิ่ม “คนละมือเพื่อมื้อน้อง”[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การเปิดเรียนและการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ส่งข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ (COVID- 19) ในจังหวัดนครราชสีมา[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ขอขยายเวลาการสมัครร่วมกิจกรรมประกวดการเล่าเรื่อง "ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้"[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
สำรวจการได้รับหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แก้ไขคำสั่ง[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเชิญประชุม [18 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญประชุม [18 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญประชุม [18 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญประชุม [18 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญประชุม [18 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขยายเวลาการประกวดออกแบบมาสคอต "น้อง Coding" ภาคใต้โครงการพัฒนาสื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการคิด Coding Ambassador : CA[17 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
โอนใบจัดสรร[17 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่[17 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอใช้สถานที่[17 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม[17 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเปลี่ยนแปลงวันจัดประชุมติดตามการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา[17 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[15 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร[17 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร[17 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2563[16 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยกาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ[16 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การประชุมเชิงปฏิบัติการรองรับการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) และจัดทำเว๊บไซด์ของ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล[15 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การนำหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน[16 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพภายในและเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่[16 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญประชุมการเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563[15 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การจ่ายใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์[16 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 47 ร.ร.[12 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การประชุมติดตามการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา[16 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[15 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[15 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[15 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 และพี่เลี้ยง เดือน พ.ค. 63[15 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แจ้งการโอนเงินสมทบที่ขอคืนจากสำนักงานประกันสังคมของผู้ประกันตน ทุกโครงการ ประจำเดือน มี.ค. 63[15 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
สำรวจและเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากรทางยุวกาชาดในพื้นที่[15 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการศึกษาแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา[15 มิ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[15 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความอนุเคราะห์วิทยากรการประชุมปฏิบัติาการเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพภายใน[15 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพ[15 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การวิเคราะห์การทดสอบทางการศึกษาระัดบชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ปีการศึกษา 2562[15 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[14 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจ้างนักการภารโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[12 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเ[12 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
สำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563[12 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกสันติสุข[12 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ม่วงแก้วฯ[12 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเชิญประชุม[12 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[12 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 และพี่เลี้ยง เดือน พ.ค. 63 จำนวน 15 ราย[12 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2563 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม[12 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ฯ[12 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563[12 มิ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
อนุญาตให้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา[11 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ประกาศแต่งตั้งบุคลากร ICT Talent ภาครัฐ[11 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
สำรวจความต้องการรับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของประเทศ ในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (D[11 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความร่วมมือในการสำรวจและติดตามนักเรียนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับสมั[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19[11 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ส่งรายชื่อบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์[11 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย[11 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ยืนยันการรายงานโครงการอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒[11 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 และพี่เลี้ยง เดือน พ.ค. 63 จำนวน 10 ราย[10 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2563 ร้อยละ 60 ในส่ว[10 มิ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ประชาสัมพันธ์โครงการ TFE (Teams For Education) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[10 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งจัดสรรและอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 477[10 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการให้ยาน้ำเสริมธาตุเหล็กในโรงเรียน[10 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่ประสบภัยธรรมชาติ[10 มิ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย/เลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ใน[10 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบ Video Conference[9 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด[9 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 บาท,พี่เลี้ยงเด็กพิการ เดือน พ.ค. 63 จำนวน 32 ราย[9 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ขอมอบหนังสือแนวปฏิบัติการจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด[9 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายวิชาการ ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3[9 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งกำหนดการขยายช่วงระยะเวลาจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย[9 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ถอนค่าปรับเป็นรายได้สถานศึกษา[9 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ถอนค่าปรับเป็นรายได้สถานศึกษา[9 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ถอนค่าปรับเป็นรายได้สถานศึกษา[9 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ยกเลิกการปรับลดเวลาและวันทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน[9 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้[9 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา(พสน.)[9 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งประกาศ นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓[9 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-learning)เรื่อง ทักษะกลไกการเคลื่อนไหวทางการกีฬา[9 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
กดยืนยันข้อมูลโครงการอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ 2562[9 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการประจำปี 2563[9 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แนวปฏิบัติมนการฉีดพ่นสารเคมีแอลกอฮอล์[9 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease 2019 :COVID - 19) เพิ่มเติ[9 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[8 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[8 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา [8 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การผลิตสื่อโฆษณาโทรทัสน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ (โควิ-๑๙)[8 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน,พี่เลี้ยง เดือน พ.ค. 63 จำนวน 73 ราย[8 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ถึงโรงเรียนในสังกัด[8 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ประกาศผลการคัดเลือผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา[29 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การสำรวจการได้รับหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[8 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย[8 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเชิญประชุมการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนในช่วงของการเกิดโรคไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)[8 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
กดยืนยันข้อมูลอาหารเสริม(นม) โรงเรียน[8 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไสรัสโคโรน่า2019(COVID_19)[5 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
ตัวอย่างสัญญาจ้างเหมาครูผู้ทรง,ธุรการโรงเรียน,พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนใดที่จะทำสัญญาจ้างค่ะ[6 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แจ้งแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C[5 มิ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
แจ้งให้ติดต่อขอรับบัตร[5 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แบบสำรวจความพร้อมการเรียนทางไกลของโรงเรียนขนาดเล็ก(ข้อมูลไม่ครบ)[4 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ[4 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ[4 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16)[4 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แนวทางการจัดการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ในสถานการณ์ Covid-19[4 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
เชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา[4 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
เชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา[4 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
เชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา[4 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
เชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา[4 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา[4 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แบบสำรวจความพร้อมการเรียนทางไกลของโรงเรียนขนาดเล็ก(เพิ่มข้อมูล)[4 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอมอบหนังสือมารยาทไทย มารยาทในสังคมสำหรับโรงเรียน[28 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การสำรวจความพร้อมการเรียนทางไกลของโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่สามารถเรียนจากบ้านได้(Learn From Home)[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การจ้างนักการภารโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การประชุมโครงการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2[1 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ข้าราชการครูถึงแก่กรรม[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม)[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนเรียกผู้ขึ้นบัญชีลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมลำดับถัดไป[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ชี้แจงรายการการเรียนการสอนและปรับผังรายการออกอากาศการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)ระดับประถมศึกษาและมั[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับคุณวุฒิในประเทศ[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
รายงานข้อมูลงบประมาณปี 2563 ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ขอความร่วมมือในการสำรวจและติดตามนักเรียนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับสมั[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งงดการจัดกิจกรรมมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่ 4 พุทธศักราช 2563[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์[1 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การรับ "ตู้ปันสุข" จังหวัดนครราชสีมา[1 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การสมัครสมาชิกสวนพฤษศาสตร์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ[1 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน[1 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การยกเลิกการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย กรณีโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พศ.๒๕๔๗ ทุกประเภท[1 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนลูกจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563[28 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
อนุญาตให้ดำเนินการจัดกิจกรรม[30 พ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
สำรวจความต้องการวิชาเอกแทนตำแหน่งที่ว่าง[29 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค[29 พ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ขอความร่วมมือกรอกแบบรายงานการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน[29 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยหน่วยสนับสนุนการสอนออนไลน์ มีความประสงค์จะเก็บข้อมูล ของบุคลากรสังกัดโรงเรียน สพป.นม.1-7 / สพม.31 และ [29 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ[29 พ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับโรงเรียนที่ประสอบอุบัติภัย[29 พ.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
เชิญชวนเยาวชนส่งเรียงความเข้าร่วมการประกวดเรียงความนานาชาติ[29 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ www.thailandlearning.org[29 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[29 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประกวดตั้งชื่อและออกแบบห้องคอมพิวเตอร์[29 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[29 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[29 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[29 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[29 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดเปลี่ยนแปลงระยะเวลาส่งแบบสำรวจวิทยาการคำนวณ[29 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[28 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ[28 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตเด็กนักเรียน เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (1 กรกฏาคม 2563) อันเนืองจากผลกระทบของส[28 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ซักซ้อมแนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานของสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ[28 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การประชุมศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID_19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบการประช[28 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
แจ้งยืนยันความต้องการกล่องทีวีดิจิตอลและเครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)[27 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
การเฝ้าระวังภัยพิบัติในช่วงฤดูฝน[28 พ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
โครงการต้นไม้ประจำตัวนักเรียน "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพ่ือแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น[28 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาส่งผลงานการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม[28 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขับเคลื่อนกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563[27 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การสนับสนุนทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาตร์ฯ ประจำปี 2563[27 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ผ่อนผันระยะเวลาในการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019[27 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางลูกเสือ[27 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)[27 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ติดตามการส่งfile รายงานประจำปีของสถานศึกษาปีำการศึกษา2562[27 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แก้ไขคำสั่ง[26 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แก้ไขคำสั่ง[26 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน พ.ค. 63[26 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563[26 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล สพป.นครราชสีมา เขต 3[26 พ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
อนุมัติจัดสรรงบประมาณการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2563[25 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
แบบรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019[25 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑9 (COVID-19) สําหรับครูและผู้ปกครอง[25 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมไมโล ฟุตซอล Road to Barcelona ปีที่ 13[25 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร[25 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 25[22 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การดำเนินการร่วมกับ ป.ป.ช. ตามมาตรการป้องกันการทุจริตเรียกทรัพย์สินในการรับนักเรียน ปี 2563 [22 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ[22 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ[22 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การตรวจสอบอุปกรณ์และประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ประจำปีง[15 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน[22 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้[22 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเตาเหล็ก[22 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การจำหน่ายนักเรียน[22 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การกำหนดมาตรการแบบเข้มกับผู้แอบอ้างเพื่อหาผลประโยชน์ในการจัดการศึกษา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19)[22 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
การสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓[22 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ[22 พ.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
การสำรวจขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่1/2563 กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[22 พ.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ขยายเวลาจัดส่งเอกสารเข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน Best of the Best ประจำปี ๒๕๖๓[22 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือออกในสถานศึกษา[22 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ[22 พ.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
การประกาศรายชื่อสถานศึกษาแกนนำ และสถานศึกษาร่วมพัฒนาของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย 3[21 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "ชุดความรู้ สำหรับประชาชน เรื่องควรรู้ Covid - ๑๙"[21 พ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
มาตรการแก้ไขป้องกันปัญหาข่าวปลอม (Fake NewsX กระทรวงศึกษาธิการ[21 พ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ ประจำปี 2563[21 พ.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
โครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙[21 พ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แนวทางการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ (Covid ๑๙) สำหรับผู้เดิ[21 พ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แจ้งมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา[21 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความร่วมมือนักเรียนตอบแบบสอบถามเด็กกับภัยออนไลน์[21 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่โรคติดต่ออันตราย[21 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)[21 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล Hands-on Data Science and Machine Learning และหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านวิศวกรรมข้อมูล Basic D[20 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[20 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเชิญประชุม[20 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ประชุม[20 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9000 , พี่เลี้ยง เดือน เม.ย. 63 จำนวน 7 ราย[19 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ประกาศนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓[20 พ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ข้อกำหนด ออกตามมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔) (ฉบับที่ ๕) (ฉบับที่ ๖) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การ[20 พ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด รายงานกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นของสภานักเรียน 4 ข้อ และแสดงท่าสัญลักษณ์[19 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การรับทุนโครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนฯ ผลกระทบจากสถานการณ์โควิท-19[19 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แก้ไขคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา[19 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เปลี่ยนแปลงวิชาเอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง[19 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาเอกสารออกข้อสอบ[18 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[18 พ.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท๋็จจริง[18 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แนวทางการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563[18 พ.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
การกำหนดมาตรการแบบเข้มกับผู้แอบอ้างหาผลประโยชน์ในการจัดการศึกษา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)[18 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)[18 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การตรวจสอบอุปกรณ์และประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา[15 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
อนุญาตจัดประชุม[15 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 เดือน เม.ย. 63 จำนวน 4 ราย[15 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน)[15 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แจ้งประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการไทยพีบีเอส ชวนครูวิทย์ คณิต คิดให้ว้าว ครั้งที่ 4 [15 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการไทยพีบีเอส ชวนครูวิทย์ คณิต คิดให้ว้าว ครั้งที่ 4[15 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติมระยะ 1 เดือน(พฤษภาคม 2563)[15 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
แนวทางการดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)[15 พ.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ตัวอย่างสัญญาจ้างเหมาธุรการ[15 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ขอรับการสนับสุนการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที.ไทยเดนมาร์ค เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัส Covid 19[15 พ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ขออนุญาตไปราชการ[14 พ.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนเสมอภาคเพิ่มเติม[14 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอประชาสัมพันธ์สมัครร่วมกิจกรรมประกวดการเล่าเรื่อง "ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้"[14 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์สรุปผลโครงการประชุมระดับภูมิภาค เรื่อง การขจัดอคติทางเพศ และการใช้ภาษาเชิงลบในกระบวนการการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ระยะที่ 1[14 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
กำหนดให้การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)[14 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจัดทำ และจัดส่ง ปพ.3 ปีการศึกษา 2562[13 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ปีงบประมาณ 2563[13 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563[13 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ[13 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2563)[12 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9000 , พี่เลี้ยง เดือน เม.ย. 63 รอบที่ 2[12 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[12 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563[12 พ.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม)[12 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2563)[5 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งให้ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญ[12 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การประเมินตัวชี้วัดการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ[12 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การการสำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิตอลและเครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-1[11 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล[8 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11[8 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญประชุม[8 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 และพี่เลี้ยง เดือน เม.ย. 63 จำนวน 95 ราย[8 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แจ้งจัดสรรและอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563[8 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แจ้งประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน[8 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งเร่งรัดการเบิกเงินรายได้ค่าปรับของสถานศึกษา[8 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การสำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิตอล เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำหรับโรงเรียนและผู้ปกครองน[8 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
แจ้งแก้ไขเอกสารส่งเบิกค่าจ้างธุรการ โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม และโรงเรียนวัดทุ่งจาน ดังนี้[8 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวนสำหรับครู[8 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม)[7 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม)[7 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม)[7 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การดำเนินมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในช่วงวันหยุด เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓[7 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันและโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน[7 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยระบบ SchoolMIS และการออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษา[7 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนอนนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsoft Team และ G Suite for Edducation สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา[7 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การเปิดตลาดนัด[5 พ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การดำเนินโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๓[5 พ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ[5 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ[5 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ[5 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การจัดสรรงบประมาณโครงการการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่[5 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ด้วยระบบทางไกล ปีงบประมาณ 2563[5 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญครูและผู้บริหารโรงเรียนเข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุ[5 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อขอรับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์ฯ[1 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
การสำรวจความต้องการครูอาสาสมัครจีน ประจำปีการศึกษา 2563[1 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
มอบรางวัลยูเนสโกฯ ประจำปี 2563[1 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
สำรวจผลกระทบและความต้องการของเด็กนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Covid-19)[1 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา[1 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การส่งfile รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562[1 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนลูกจ้าง เดือน เม.ย. 63 และแจ้งการนำส่งเงินสมทบประกันสังคม เดือน มี.ค. 63 ดังนี้[29 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
รายละเอียดในการขอเข็มลูกเสือ เนตรนารีท่ีเห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2563[30 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งขยายเวลาจัดส่งเอกสารโครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 และการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี ที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโ[30 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับโรงเรียนที่ประสบอุบัติภัย[30 เม.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ขอความอนุเคราะห์รวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย[30 เม.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา[26 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางลูกเสือ[29 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งหลักฐานการโอนเงิน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนแต่ละโรงเรียน ภาคเรียนที่1/63 70 % (เพิ่มเติม)[30 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ประกาศ การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ[30 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2563[30 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แบบสำรวจความต้องการเวชภัณฑ์ในการป้องกันตัวจากเชื้อไวรัสโคโรน่า[30 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แบบสำรวจความต้องการเวชภัณฑ์ในการป้องกันตัวจากเชื้อไวรัสโคโรน่า[30 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) [29 เม.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม[29 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม[29 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[29 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การประฃุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ[29 เม.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การมอบพื้นที่บ้านพักอาศัย[29 เม.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน แบบ ปพ ๑:ป[29 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่ประสบภัยธรรมชาติ[28 เม.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563[29 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓[29 เม.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563[27 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ[27 เม.ย. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
การรายงานผลการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์[28 เม.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
สำรวจความต้องการด้านเวชภัณฑ์ในการป้องกันตัวจากเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019(Covid-19) สำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[28 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์การจัดทำเว็บไซต์ข้อมูลกลางการเรียนต่อสายอาชีพ ของจังหวัดนครราชสีมา[28 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ[27 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน เม.ย. 63 [27 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนพี่เลี้ยง เดือน มี.ค. 63[27 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แบบสำรวจทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของข้าราชการครู สังกัด สพฐ.[27 เม.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 จังหวัดร้อยเอ็ด[27 เม.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-๑๙)[27 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ตอบแบบสอบถามการใช้ข้อสอบปลายปี 2563[27 เม.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญประชุมการประเมินสัมฤทธิผลตำแหน่งรองผู้อำนวยการสพป.นครราชสีมา เขต 3[26 เม.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การดำเนินงานผลการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕[24 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในโรงเรียร ประจำปี ๒๕๖๓[24 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอมติกรรมการสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณารับย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา[24 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑:ป)[24 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน[23 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
สำรวจข้อมูลการสอนของครูที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3[23 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ[22 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 จัดซื้อหนังสือพระราชในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน[23 เม.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [22 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [22 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผูู้บริหารสถานศึกษา[22 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุมัติการจบการศึกษา กรณีนักเรียนติด ๐, ร, มส[22 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563[22 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การรายงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ 2/2563[21 เม.ย. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
สำรวจข้อมูลการสอนของครูที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2[21 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งสถานศึกษานำสื่อไปใช้ในการสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓[21 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู[21 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู[21 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
หลักเกณฑ์สำหรับการให้พนักงานราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ในกรณีการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)[21 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการเรียกผู้ที่สอบขึ้นบัญชีตำแหน่งธุรการโรงเรียนลำดับถัดไป[21 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)[20 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความร่วมมือพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓[20 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การเปิดบัญชี “กองทุนสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED”[20 เม.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ นางนภัสภรณ์ ยอดนครจง โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี[20 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ นางเพ็ญพรรณ ซื่อสัตย์ โรงเรียนบ้านหนองตะแบก[20 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ นายฤทธิชัย หัสดรกิ่ง โรงเรียนบ้านหนองแคทราย[20 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขออนุญาตทำการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค[17 เม.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่1/2563 (70%)กรณีได้รับจัดส[17 เม.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[17 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)[17 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[17 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙[17 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙[17 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การเปิดบัญชี "กองทุนสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED" [17 เม.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ 1 ช่วย 3[17 เม.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งยกเลิกโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563[17 เม.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอส่งเอกสารการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[17 เม.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 ,พี่เลี้ยง เดือน มี.ค. 63[16 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีท่ีเห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2563[16 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอส่งรายชื่อผู้ขอกู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐในสังกัด(นายสหรัฐ เกิดวุฒิชัย)[16 เม.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
สำรวจวิชาที่สอนของครูที่เกษียณ อายุราชการเมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2563[15 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [15 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [15 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งหลักฐานโอนเงินบัญชีเงินฝากงบเงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่1/63 70%[15 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การอยู่ต่อในราชอาณาจักรไทยของครูชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนของ สพฐ.[15 เม.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[14 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[14 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9000 , พี่เลี้ยง เดือน มี.ค.63[13 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การรายงานข้อมูลการชำระค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[13 เม.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ให้เลื่อนวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (วันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๖๓)[13 เม.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปิดการการท่องเที่ยวและเข้าศึกษาธรรมชาติในเขตอุทาแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธ์์ูสัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ เนื่องจากการแ[13 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การติดตามการดำเนินงานในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)[13 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งประกาศ[13 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การรายงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ 2/2563[13 เม.ย. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
การเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[12 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[10 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[10 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[10 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[10 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การตอบแบบประเมินตนเองออนไลน์ การดำเนินการบริหารจัดการขยะโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล[10 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การรับรองการใช้สุราสามทับ (แอลกอฮอล์) แปลงสภาพ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ[9 เม.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease 2019 :COVID - 19) ในเขตจังหวัดนครราชสีมา[9 เม.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ส่งเกียรติบัตรคณะกรรมการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ การสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562[9 เม.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [9 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9000 , พี่เลี้ยง , ครูผู้ทรง เดือน มี.ค.63[9 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แนวทางในการปฏิบัติงานในช่วงควบคุม และป้องกัน เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)[9 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แบบสำรวจความต้องการการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา[9 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ส่ง file รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่[9 เม.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
กรอบแนวทางการพัฒนาทักาะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[8 เม.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มโรงเรียนที่มีการควบรวม[8 เม.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [8 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มโรงเรียนที่มีการควบรวม[8 เม.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [8 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
สำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กลุ่มโรงเรียนที่มีการควบรวม[8 เม.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
แจ้งประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[7 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2563)[7 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แก้ไขคำสั่ง[7 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[7 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม)[7 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งผลการแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 (รอบสอง ระดับประเทศ)[7 เม.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [3 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [3 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนครูผู้ทรง เดือน ก.พ. 63 และครูวิทย์-คณิต,นักการปกติ,นักการ SP2 เดือน มี.ค. 63[3 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน (มูลนิธิราชประชาฯ)[3 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
เรียกคืนเงินเดือน[3 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านหนองเสือบอง)[3 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
กำรดำเนินกำรของโรงเรียนสุจริต และกำรจัดทำข้อมูล OIT ๔๘ ตัวชี้วัด (โรงเรียนคุณภำพประจำตำบล)เตรียม กำรรับกำรประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไ[2 เม.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [2 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [2 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)[2 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การรับรองการใช้สุราสามทับ (แอลกอฮอล์) แปลงสภาพ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ[2 เม.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แบบประเมินตนเองตามคุณลักษณะของโรงเรียนประชารัฐ[2 เม.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ รร.บ้านซับก้านเหลือง[2 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ รร.บ้านหนองสนวน[2 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [1 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [1 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
หลักเกณฑ์สำหรับการให้พนักงานราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ในกรณีการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [1 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การปรับปรุงแอปพิเคชั่นดิจิทัลไลฟ์ และตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานดิจิทัลไลฟ์[31 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้รับบริการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)[31 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนพี่เลี้ยง เดือน มี.ค. 63 และค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยง เดือน ก.พ. 63 ขอแจ้งรายละเอียดการหักประกันสังคม ดังนี้[31 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
มาตรการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก[31 มี.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563[31 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ สำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)[31 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ยกเลิกการจัดการแข่งขัน "สพฐ. - เอ.พี ฮอนด้า วิ่ง 31 ขาสามัคคี ปี 15[31 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนอัตราจ้าง เดือน มี.ค. 63 และขอแจ้งรายละเอียดการหักประกันสังคม ดังนี้[31 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา[27 ก.ย. 2556 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19)[31 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ[30 มี.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
การเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[30 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙[30 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู[26 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
รายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน งบลงทุน ค่า่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[28 มี.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
การยื่นคำร้องขอใบสำคัญทางการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[27 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขยายผล"การใช้รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคติดต่อเรื้อรัง NCDs ปี ๒๕๖๓[27 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID – 19)) [27 มี.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้่อไวรัสโคโรน่า2019[27 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
ขอเชิญประชุม[26 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเชิญประชุม[26 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเชิญประชุม[26 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเชิญประชุม[26 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเชิญประชุม[26 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การขอใช้อาคารสถานทีี่ของสถานศึกษาเพื่อหาเสียงเลือกตั้งหรือดำเนินกิจกรรมทางการเมือง[27 มี.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์[27 มี.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[26 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[26 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[26 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน มี.ค. 63 และขอแจ้งรายละเอียดการหักประกันสังคม ดังนี้[26 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[25 มี.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[25 มี.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขอประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของครูและบุคลากรทาการศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)[25 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านไทยสามัคคี)[25 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา[25 มี.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ซักซ้อมความเข้าใจการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562[25 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นพระาชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ[25 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562[25 มี.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[24 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[24 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
กำหนดการคัดลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2563[24 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563[24 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ แนตรนารี ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด[24 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบวาระ[24 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนสตรีไทยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563[24 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการกรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื[24 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องใจโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563[24 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ [23 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[23 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การตรวจสอบข้อมูลหลักฐานการศึกษาโรงเรียนไผ่สีสุก[23 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา[23 มี.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาแทนตำแหน่งที่ว่าง[23 มี.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม[23 มี.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)[23 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน[23 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563[23 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๖๔[23 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจำหน่ายนักเรียน[23 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563[20 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[20 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ส่ง file รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่[20 มี.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ซักซ้อมความเข้าใจการปิดสถานศึกษาและการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563[20 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม)[20 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม)[20 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Be Internet Awesome และโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญตามรอยเบื้องพระยุคลบาท[20 มี.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการไทยพีบีเอส ชวนครูวิทย์ คณิต มาคิดให้ว้าว ปีที่ 4[20 มี.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
คำสั่งให้ข้าราชการครูฯได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ[20 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ (ข้อมูล 30 มีนาคม 2563)[20 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 ประจำเดือน ก.พ. 63[19 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แจ้งเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการรองรับการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสของสถานศึกษา ออนไลน์ (ITA Online) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล[19 มี.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ : COVIC - ๑๙)[19 มี.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การดำเนินการเพื่อป้องกันกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙[19 มี.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
หลักเกณฑ์สำหรับให้ข้าราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี[19 มี.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แจ้งยกเลิกประชุม ว 21 [19 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโดยการเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์[19 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ส่งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี[19 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ และครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตที่ได้รับการเกลี่ยอัตรา[19 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเลื่อนการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค หลักสูตรวิชาการจัดค่ายพักแรม[19 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเลื่อนการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ๓ หลักสูตร[19 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเชิญประชุม [19 มี.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[19 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
หลักฐานการโอนเงิน เดือน ต.ค. 2562 - ม.ค. 2563[19 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การประชุมชี้แจงโครงการการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่[19 มี.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งประกาศผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2563[18 มี.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563[18 มี.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2563 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ.[18 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1[17 มี.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ขออนุญาตไปราชการ[12 มี.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศการทรวงศึกษาธิการ[18 มี.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
โครงการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาพบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 2 เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการขอมีวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใ[18 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ซักซ้อมความเข้าใจเร่ืองการรับนักเรียน และแนวปฏิบัติการรับมือการแพร่ระบาดไวรัส COVID 19[18 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การกรอกข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง(Stand Alone) ประจำปีการศึกษา 2563[18 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
การสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาแทนตำแหน่งที่ว่าง[18 มี.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แจ้งเตือนการเกิดโรค อุบัติเหตุ และการเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อน[18 มี.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารวงเงิน ฯ[17 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
สำรวจความต้องการของโรงเรียนเพื่อนรับการสนับสนุนของโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่ม Stand Alone[17 มี.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[17 มี.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนฝึกประสบการณ์อาชีพ (work experience) "ค้นหาตัวตนที่ใช่...พากันไป SUMMER CAMP อาชีพ"[17 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การเลื่อนเงินเดือนกรณีครูบรรจุใหม่ไม่ครบ 4 เดือน (3 เดือน 15 วัน)[17 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
รายชื่อเข้าร่วมโครงการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาพบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 2 เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการขอมีวิทยฐา[17 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบท [17 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)[17 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
เร่งรัดการเบิกเงินประกันสัญญา[17 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แนวปฏิบัติ ปพ.1[17 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และแบบรายงานการควบคุมและป้องกันการแพร่ระ[17 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการครู รร.บ้านบุไผ่[17 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังสถานการณ์ไฟไหม้ป่า[17 มี.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการรองรับการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล[16 มี.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นของสภานักเรียน 4 ข้อ[16 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แนวทางการจัดทำและจัดส่ง ปพ.3 ปีการศึกษา 2562[16 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การรายงานภาวะทุพโภชนาการ ข้อมูล 30 มีนาคม 2563[16 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แก้ไขประกาศรับสมัคร รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 63 [14 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
สำรวจความต้องการของโรงเรียนเพื่อนรับการสนับสนุนของโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่ม Stand Alone[13 มี.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ตรวจสอบและพิจารณาส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาพบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 2 เพื่อสร้างความรู้และความเ[13 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
สำรวจความต้องการวิชาเอก ตำแหน่งว่างเพื่อใช้คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณี[13 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอยกเลิกการเข้าร่วมชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28[12 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ [11 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[11 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การคัดเลือกบุคลากรศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่มีผลงานดีเด่น (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[1 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แก้ไขการกรอกคะแนน ชั้น ป.2[11 มี.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[11 มี.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะวิทยากรโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีฯ[11 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
โครงการส่งเสริมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาช่าด[11 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [11 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2563[11 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความร่วมมือในการรับบริจาคโลหิต[11 มี.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)[11 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู[11 มี.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
โครงการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาพบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 2 เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการขอมีวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใ[11 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ข้อมูลสถานศึกษาพร้อมรับการประเมินรอบสี่[10 มี.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกธุรการโรงเรียน ประจำเดือน ก.พ. 2563[10 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกธุรการโรงเรียน ประจำเดือน ก.พ. 2563[10 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกธุรการโรงเรียน ประจำเดือน ก.พ. 2563[10 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกธุรการโรงเรียน ประจำเดือน ก.พ. 2563[10 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกธุรการโรงเรียน ประจำเดือน ก.พ. 2563[10 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563[10 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกธุรการโรงเรียน ประจำเดือน ก.พ. 2563[10 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกธุรการโรงเรียน ประจำเดือน ก.พ. 2563[10 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แจ้งแก้ไขเอกสารส่งเบิกพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน ก.พ. 63[10 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การรายงานภาวะทุพโภชนาการ ข้อมูล 30 มีนาคม 2563[10 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[9 มี.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[9 มี.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในการบริหารจัดการขยะ[9 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (การรับสัมครนักเรียน)[9 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
โครงการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาพบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 2 เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการขอมีวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใ[9 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี[9 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความร่วมมือชะลอการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ[9 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งการเบิกจ่ายค่าตอบแทนจ้างเหมาบริการโครงการ ธุรการ 9,000 , พี่เลี้ยงเด็กพิการ , ครูผู้ทรงคุณค่า ประจำเดือน ก.พ. 63[9 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนภายใต้โครงการโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓[6 มี.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2563)[5 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรายภัฏนครราชสีม่า โครงการรับนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปี่ก[6 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
อนุญาตการลา ผอ.รร.วัดหงษ์[6 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตการลา ผอ.รร.วัดหงษ์[6 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี[25 ก.พ. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การสำรวจข้อมูลจุดเสี่ยงสำคัญในการตรวจดูแลความประพฤติและจุดเสี่ยงการก่อเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา[5 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ส่ง file รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ มีไฟล์แนบ[5 มี.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[5 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู[5 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แก้ไขคำสั่ง[5 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ส่ง file รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่[5 มี.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
เฉลยปลายปี ป.5[5 มี.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
เฉลยปลายปี ป.4[5 มี.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
เฉลยปลายปี ป.2[5 มี.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ [4 มี.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ[4 มี.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563[4 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินสัมฤทธิ์ผลผู้บริหารการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[4 มี.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขอข้อมูลการรายงานผลการตรวจราชการ การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องโดยใช้กระบวนการลูกเสือ[4 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขออนุญาตไปราชการ[28 ก.พ. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขออนุญาตไปราชการ[28 ก.พ. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขออนุญาตไปราชการ[28 ก.พ. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขออนุญาตไปราชการ[28 ก.พ. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขออนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรมการประเมินฯ[4 มี.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
มาตรการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์และประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบ[4 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙[4 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ข้อสอบปลายปี ม.1-2[4 มี.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
เลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓[4 มี.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[4 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ส่งวาระการประชุม[4 มี.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติ์และผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู[4 มี.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
เอกสารจัดสอบ NT[4 มี.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ข้อสอบปลายปี ป.5[4 มี.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ข้อสอบปลายปี ป.4 [4 มี.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ข้อสอบปลายปี[4 มี.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การทบทวนมติ ก.ค.ศ. ตาม ว.13/2556[3 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการ กรณีปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)[3 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ระบบราชการ 4.0 : มิติการทำงานตามหลักภควันตภาพ[3 มี.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ตรวจแบบทดสอบแบบเขียนตอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 [3 มี.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
หนังสือขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารทางการศึกษา ฉบับจริง[3 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความอนุเคราะห์สถานที่ตรวจแบบทดสอบแบบเขียนตอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562[3 มี.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
เลื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะผู้ประเมินรับรองมาตรฐาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่องค์การรอบรู้ด้านสุขภาพแบบมืออาชีพ[3 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓[3 มี.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
รบกวนประสานงาน[3 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การใช้งานระบบคลังสารสนเทศรูปแบบและกลไกลการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา[3 มี.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประจำปี 2563[3 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู[3 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ[3 มี.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
คู่มือบันทึกผลข้อสอบปลายปี[3 มี.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอประชาสัมพันธ์โครงการพหุวัฒนธรรม การอนุรักษ์และเชิดชูภาษาโคราช กิจกรรมการประกวดโฟล์คซองภาษาโคราช[3 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้ ในปี พ.ศ.2563[3 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ[3 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ (ห้องเรียนพิเศษ)[3 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[28 ก.พ. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[28 ก.พ. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
แนวดำเนินการสอบ NT[2 มี.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งเลื่อนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ [2 มี.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความร่วมมือชะลอการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ[2 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[29 ก.พ. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ผลการคัดเลือกผลงาน เพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 10 ปี “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา[28 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือน แบบประเมิน[28 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เตรียมเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)[28 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ตรวจสอบข้าราชการลูกจ้างมีตัว ณ 1 มีนาคม 2563[28 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสมเด็จพระธีรญาณมุนี(แก้ไขล่าสุด)[28 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ส่งแก้ไขคำสั่งกรรมการ สอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มลำพระเพลิง[28 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งหลักฐานการโอนเงินค่าตอบแทนอัตราจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563[28 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การอบรมครูพี่เลี้ยงเพื่อเข้ารับการอบรมครูด้วยระบบทางไกล[28 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แบบกรอกมัธยมศึกษาตอนต้น ข้อสอบปลายปี 2562[27 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แบบกรอกมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1 ข้อสอบปลายปี 2562[27 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ส่งนักเรียนร่วมการแข่งขันกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากลโครงการย่อยการพัฒนา ความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการระ[27 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญประชุม[27 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)[27 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9000 , พี่เลี้ยง , ครูผู้ทรง เดือน ม.ค. 63[27 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม[27 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม[27 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การสำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสี่[27 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การจัดส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย ( GPAX ) ปีการศึกษา 2562[27 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
เชิญประชุมปรึกษาหารือ[27 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในโรงเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 24 (วทร.24)[27 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเข้ารับการอบรมครูด้วยระบบทางไกล[27 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ตอบรับสมาชิก สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน[26 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งภาษีหัก ณ ที่จ่ายของลูกจ้าง ประจำปี 2562 ให้เข้าไปที่ระบบประชาสัมพันธ์หน้าเว็บสพป.นม.3[26 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี[25 ก.พ. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[25 ก.พ. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขอเชิญประชุม[26 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเชิญประชุม[26 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม[26 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2563[26 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์[26 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด[26 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอตัวเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36[26 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
เชิญประชุมปรึกษาหารือ[26 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การใช้ข้อสอบปลายปี[26 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพภายในและเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ [26 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563[26 ก.พ. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ขอเชิญประชุม[25 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แนวการดำเนินการข้อสอบปลายปี 2562[25 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
อนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่[25 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่[25 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน ก.พ. 63[25 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ขอเชิญเสนอผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓[24 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งเอกสารการส่งเบิกเดือนกุมภาพันธ์[24 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การตรวจสอบข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[24 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดครราชสีมา ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ศึกษาดูงาน[24 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ปีการศึกษา ๒๕๖๒[24 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน[23 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19[24 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
เปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งประเมินขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2562[24 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 [21 ก.พ. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี[21 ก.พ. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[21 ก.พ. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[21 ก.พ. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฎิบัติงานลูกจ้างในสังกัด ประจำปี 2563[11 ก.พ. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
แจ้งจัดส่งเอกสาร[19 ก.พ. 2563 กฎหมายและคดี]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 บาท เดือน มกราคม 2563 จำนวน 3 ราย[21 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านคลองยาง)[21 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม[21 ก.พ. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์การแนะนำโครงการอยู่ค่ายพักแรมการเดินทางไกลไปดูการรีดนมวัว และผจญภัยขึ้นไปส่องสัตว์เขาใหญ่(โดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้นำไป) แบบเรงรัด 1 วัน 1 คืน[21 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนยากจน กำพร้า ด้อยโอกาส และผู้สนใจให้เรียน กินอยู่อาศัย และฝึกอาชีพเบื้องต้น(ฟรี)[21 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์เชิญชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28[21 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[20 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7[20 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
สำรวจโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop On-Gnd System)[20 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมคณะกรรมการ สอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562 อ.ปักธงชัยและวังน้ำเขียว[20 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมคณะกรรมการ สอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562 อ.ปักธงชัยและวังน้ำเขียว[20 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การรายงานภาวะทุพโภชนาการ ข้อมูล 30 มีนาคม 2563[20 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งแก้ไขสัญญาจ้างครูผู้ทรงคุณค่า ตามเอกสารแนบดังนี้[20 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แจ้งแก้ไขคำสั่งคณะกรรมการสอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มเบญจมิตรธงชัย[20 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Young Inventor Chellenge (YIC) 2020[20 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งแก้ไขคำสั่งคณะกรรมการสอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มสมเด็จพระธีรญาณมุนี[20 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มเมืองปักไหมงาม[20 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[19 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี[19 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ไม่พักแรม (บ้านหนองไทร)[19 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งแก้ไขคำสั่งคณะกรรมการสอบ ์NT ปีการศึกษา 2562 กลุ่มลำมูลบน[19 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขออนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร[19 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสิือ 4 ภูมิภาค หลักสูตรวิชาการจัดค่ายพักแรม[19 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ผลการคัดเลือก ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา 2562[19 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม[19 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพภายในและเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่[18 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งคำสั่งคณะกรรมการสอบ ์NT ปีการศึกษา 2562 กลุ่มชมตะวัน[19 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งคำสั่งคณะกรรมการสอบ ์NT ปีการศึกษา 2562 กลุ่มลำมูลบน[19 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งคำสั่งคณะกรรมการสอบ ์NT ปีการศึกษา 2562 กลุ่มพระยาตะแบก[19 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งคำสั่งคณะกรรมการสอบ ์NT ปีการศึกษา 2562 กลุ่มลำพระเพลิง[19 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งคำสั่งคณะกรรมการสอบ ์NT ปีการศึกษา 2562 กลุ่มวังน้ำเขียวสามัคคี[19 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งคำสั่งคณะกรรมการสอบ ์NT ปีการศึกษา 2562 กลุ่มถ้ำวัวแดง[19 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งคำสั่งคณะกรรมการสอบ ์NT ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนครธรรม[19 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งคำสั่งคณะกรรมการสอบ ์NT ปีการศึกษา 2562 กลุ่มเสิงสาง[19 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งคำสั่งคณะกรรมการสอบ ์NT ปีการศึกษา 2562 กลุ่มเบญจมิตรธงชัย[19 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งคำสั่งคณะกรรมการสอบ ์NT ปีการศึกษา 2562 กลุ่มวังคีรี[19 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอมติกรรมการสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เพิ่มเติม)[19 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การสำรวจข้อมูลบุคลากรที่สมัครใจเข้ารับการแก้ไขปัญหาหนี้สินบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ[19 ก.พ. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
คู่มืออบรม TOR[19 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ขอเอกสารเพิ่มเติมการขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา[19 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอประชาสัมพันธ์เชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563[19 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านหนองหญ้าขาว)[19 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์การประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทยและมารยาทในสังคม จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2563[19 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเยาวชน และอบรมครู โดยนำหลักสูตรการเรียนการสอนด้านกีฬาบาสเกตบอลระดับโลกมาสู่เยาวชน และครูไทย[14 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูที่ว่างจากการเกษียณ ปี 2562[19 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 บาท,ครูพี่เลี้ยง,ครูผู้ทรงคุณค่า เดือน ม.ค. 63 จำนวน 112 ราย[18 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ขอมติกรรมการสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [18 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม (5 โรงเรียน)[18 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเชิญประชุม[18 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การรับสมัครชิงทุน"2021 fulbright Teaching Excellence and Achievement Program (TEA)" ประจำปีการศึกษา 2564[18 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ไม่พักแรม (ชุมชนจระเข้หิน)[18 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจำหน่ายนักเรียน[18 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ไม่พักแรม (บ้านเตาเหล็กลุกปู๊ก)[18 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5[18 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา[18 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การโอนเงินคืนกลับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา[18 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขออนุญาตไปต่างประเทศ[17 ก.พ. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขออนุญาตไปต่างประเทศ[17 ก.พ. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขอเอกสารเพิ่มเติมการขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา[17 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจ้างนักการภารโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[17 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตการลา ผอ.รร.ม่วงแก้ววิทยาคาร[17 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตการลา ผอ.รร.บ้านหนองเสือบอง[17 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การสำรวจข้อมูลสถานศึกษาและผู้เรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ทำความร่วมมือ กับสถานบันอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักส[17 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การสำรวจข้อมูลศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา ครูแนะแนว ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานแนะแนว[7 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[17 ก.พ. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
การคัดเลือกการดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ปี 2563[17 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การคัดเลือกการดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ปี 2563[17 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 [17 ก.พ. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[17 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[17 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งรายละเอียดจำนวนห้องสอบ และคณะกรรมการ สอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562[15 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.[14 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรม (บ้านลำเพียก)[14 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ไม่พักแรม (บ้านลำเพียก)[14 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
โครงการต้นไม้ประจำตัวนักเรียน ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ[14 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2562[14 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ "สี่เส้าเราเพื่อนกัน"[14 ก.พ. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย[14 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
หนังสือขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานทางการศึกษา[14 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา (บ้านโนนเหลื่อม)[14 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรตำแหน่งครูผู้ช่วย[14 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562[14 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562[14 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา (ไผ่สีสุก)[14 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ไม่พักแรม (บ้านดอนกรูด)[14 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านโคกสะอาด)[14 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านหนองแดง)[14 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การดำเนินการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562[14 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและการสอนเพศศึกษาของโรงเรียน[14 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน[14 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา(บ้านบ่อปลา)[14 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การสำรวจข้อมูลสถานศึกษาและผู้เรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ทำความร่วมมือ กับสถานบันอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักส[7 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การสำรวจข้อมูลศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา ครูแนะแนว ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานแนะแนว[7 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การดำเนินการประเมินการอ่านภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 [14 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (วัดทุ่งจาน)[14 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา(วัดโคกสระน้อย)[14 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ส่งคู่มือการบันทึกข้อมูลโรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนในความสนับสนุนของภาคเอกชนตามรายชื่อบนระบบบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ(School Management System) ปีก[14 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การบันทึกข้อมูลโรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนในความสนับสนุนของภาคเอกชนตามรายชื่อบนระบบบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ(School Management System) ปีการศึกษา 2[14 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การจัดการเรียนรู้โรคไข้เลือดออก[14 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
มอบหมายผู้ตรวจราชการและนโยบายการตรวจราชการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[14 ก.พ. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการอบรมโครงการจัดทำร่างขอบเขตงาน TOR[14 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ขอเอกสารเพิ่มเติมการขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา[13 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและการสอนเพศศึกษาของโรงเรียน[13 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา[13 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 ,พี่เลี้ยง,ครูผู้ทรง เดือน ม.ค. 63 จำนวน 10 ราย[13 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม[13 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม 11 โรงเรียน[13 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม[13 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านลำเพียก)[13 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๓ และขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคในช่วงก่อนเข้าฤดูกาลระบาด[13 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรม (บ้านลำเพียก)[12 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การสำรวจข้อมูลสถานศึกษาและผู้เรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ทำความร่วมมือ กับสถานบันอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักส[12 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเอกสารเพิ่มเติมการขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา[12 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การสำรวจข้อมูลศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา ครูแนะแนว ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานแนะแนว[12 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[12 ก.พ. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ตัวอย่างส่งเบิกค่าจ้างเหมาบริการ เดือนกุมภาพันธ์[12 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี[12 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งรับคูปองการศึกษา รอบที่ 3 และเร่งรัดการดำเนินงาน[12 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ขอเอกสารเพิ่มเติม บ้านลำเพียก[12 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา [12 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการจัดทำร่างขอบเขตงาน TOR[12 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา[12 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา[12 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งรับคูปองการศึกษา รอบที่ 3 และเร่งรัดการดำเนินงาน[12 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา (บ้านลำนางแก้ว)[12 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานควบคุมภายในของโรงเรียนในสังกัด สพป.นม.3 ประจำปีงบประมาณ 2563[11 ก.พ. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด ขอเอกสารเพิ่มเติมการขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา[11 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การคัดเลือกผลงานเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 10 ปี "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน"[11 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การขออนุญาตไปราชการ[11 ก.พ. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปต่างประเทศ[11 ก.พ. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปต่างประเทศ[11 ก.พ. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การประชุมาสัมมนาลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว[11 ก.พ. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา[11 ก.พ. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
อนุญาตการลา ผอ.รร.บ้านโกรกสำโรง[11 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตการลา ผอ.รร.บ้านดอนแสนสุข[11 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การดำเนินการสอบอ่าน ป.1[11 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสถานศึกษา[11 ก.พ. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ขอเอกสารเพิ่มเติมการขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา[11 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเอกสารเพิ่มเติมการขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา[11 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเอกสารเพิ่มเติมการนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา[11 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ่ตำแหน่งครูผู้สอน[8 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 ,พี่เลี้ยง,ครูผู้ทรง เดือน ธ.ค. 62 - ม.ค. 63 จำนวน 21 ราย[7 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แจ้งให้ส่งเบิกค่าตอบแทนธุรการ ประจำเดือน ม.ค. 63[7 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แจ้งหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนแต่ละโรงเรียน ภาคเรียนที่2/62[7 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม[7 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การสำรวจข้อมูลสถานศึกษาและผู้เรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ทำความร่วมมือกับสถานบันอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการจัดกา[7 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเปลี่ยนแปลงปฏิทินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสถานศึกษา[7 ก.พ. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
อนุญาตการลา[7 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การสำรวจข้อมูลศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา ครูแนะแนว ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานแนะแนว[7 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเอกสารเพิ่มเติมการขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา (สมบัติเจริญ)[7 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเอกสารเพิ่มเติมการขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา[7 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเอกสารเพิ่มเติมการขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา[7 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเอกสารเพิ่มเติมการขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา[7 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[6 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แบบฟอร์มการขออนุญาตนำนักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา[6 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเอกสารเพิ่มเติมการนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา[6 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเชิญประชุม[6 ก.พ. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขอเอกสารเพิ่มเติมการขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา[6 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ทุนการศึกษาของรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม ประจำปีการศึกษา 2563-2564[6 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562[6 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอข้อมูลแผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ (๓ ปี บริบูรณ์) ปีการศึกษา ๒๕๖๓[6 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา (บ้านหนองขนาก)[6 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา (บ้านท่าเยี่ยม)[6 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา[6 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา (บ้านสระตะเคียน)[6 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม[6 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งความต้องการวิชาเอก[6 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา[6 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเอกสารเพิ่มเติมการขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา[6 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านสระผักโพด)[6 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
วิธีปฏิบัติการส่งเงินชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ผ่านระบบ KTB Corporate Online ของส่วนราชการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึ[6 ก.พ. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
วิธีปฏิบัติการส่งเงินชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ผ่านระบบ KTB Corporate Online ของส่วนราชการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึ[6 ก.พ. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น[6 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการขับร้องประสานเสียง[6 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม[5 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การสอบอ่าน ป.1[5 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี[5 ก.พ. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม[5 ก.พ. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี[5 ก.พ. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีสามัญเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมและทัศนศึกษา[5 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา[5 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ๒๕๖๓[5 ก.พ. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
อนุญาตการลา ผอ.รร.บ้านหนองโสมง[5 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16)[5 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเพิ่มวุฒิในกพ.7(กคศ.16)[5 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การติดตามผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙[5 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 7 ราย[5 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม[4 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[4 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[4 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเชิญประชุม [4 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประชุมราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐา[4 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งเปลี่ยนกำหนดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ[4 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาเอกสารออกข้อสอบ[4 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอประชาสัมพันธ์โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง[4 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน[4 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งแก้ไขเอกสารส่งเบิกค่าตอบแทนธุรการ ประจำเดือน ม.ค. 63[3 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ตัวอย่างสัญญาจ้างเหมาธุรการ[3 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกธุรการโรงเรียน ประจำเดือน มกราคม 2563[3 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกธุรการโรงเรียน ประจำเดือน มกราคม 2563[3 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การสอบ O-NETรอบพิเศษ[2 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาครูพี่เลี้ยงและผู้บริหาร[1 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ส่งภาคผนวกวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม[1 ก.พ. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ส่งรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒[1 ก.พ. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ส่งระเบียวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓[1 ก.พ. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ประชุมราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐา[31 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
มอบใบประกาศเกียรติคุณ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562[31 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษายืนยันข้อมูลดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ[31 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
เอกสารจัดสอบ O-NET[31 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนลูกจ้าง เดือน ม.ค. 63[30 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา (วัดหลุมข้าว)[29 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา(บ้านลำนางแก้ว)[29 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา(บ้านหนองไทร)[29 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2[31 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
การร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563[31 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประกาศการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2562[31 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม[31 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา(บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด)[29 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านหนองนมนาง)[31 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตให้คณะบุคคลใช้พื้นที่สถานศึกษาทำกิจกรรม[30 ม.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ประชุม[30 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562[30 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอให้เร่งรัดการพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน[30 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แก้ไขคำสั่ง[30 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
รายชื่อโรงเรียนในการสนับสนุนของภาคเอกชน ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ประจำปี 2563-2564 [30 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน[30 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล[30 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓[30 ม.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งกรรมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 สนามรร.บ้านโนนเหลื่อม[30 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แก้ไขคำสั่ง[29 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม[29 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แนวดำเนินการจัดสอบ O-NET[29 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[28 ม.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
การขออนุญาตไปต่างประเทศ[27 ม.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
แต่งตั้งข้าราชการครูให้มีวิทยะฐานะชำนาญการ [29 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความอนุเคราะหใช้สถานที่สอบ[29 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ รร.แหลมรวกบำรุง[29 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ[29 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตการลา[29 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ส่งเอกสารเพิ่มเติมการนำนักเรียนนักศึกษาไปเข้าค่ายพักแรม[29 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ส่งเอกสารเพิ่มเติมการนำนักเรียนนักศึกษาไปเข้าค่ายพักแรม[29 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
โครงการนักเรียนก้าวทันยุติการรังแกในโรงเรียนและโซเชี่ยลมีเดีย (Student Act to Stop Bullying in Schools and on Social Media)[29 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด ขอเอกสารเพิ่มเติมการขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา[29 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านใหญ่)[27 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
จำนวนห้อง-จำนวน นร. การสอบอ่าน ป.1[28 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งตัวอย่างการกรอกเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน [28 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน” ระดับปร[28 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี2563 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร(ม.ท.ศ.)"[28 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของโครงการโรงเรียนดีประชารัฐ[28 ม.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
การจัดสรรงบประมาณปี 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมก[28 ม.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
การดำเนินการบันทึกข้อมูล นร 05 ในระบบคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ[28 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563(70%[28 ม.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ส่่งเงินสนับสุนการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๓[28 ม.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แจ้งแก้ไขเปลี่ยนสถานที่ประชุมคณะกรรมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 สนามรร.บ้านปลายดาบ[28 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษายืนยันข้อมูลดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษาด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ[28 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา[28 ม.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน มกราคม 2563[28 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ขอมอบหนังสือมารยาทไทย มารยาทในสังคมสำหรับโรงเรียน[28 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563[28 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันและจัดซื้ออาหารเสริม(นม) กรณีเด็กรหัส G[28 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ตัวอย่าง การขอซื้อหลักฐานทางการศึกษาฯ ปพ. ต่างๆ[28 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙[28 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งกรรมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 [28 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[27 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม)[27 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอของบประมาณประจำปี 2563 เพิ่มเติม[27 ม.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ย้ายและแต่งตั้งพนักงานราชการ และครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต[27 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
รหัสปัจจัยพื้นฐานนร[27 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ย้ายและแต่งตั้งพนักงานราชการ และครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต[27 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา (หนองเข้ หนองตูม)[27 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งรายชื่อโรงเรียนเข้าประกวดโครงการสวดมนต์หมูสรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด [27 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ส่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [23 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านหนองแวง)[22 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[27 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การจัดทำฐานข้อมูลการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา[27 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้[27 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
โครงสร้างข้อสอบปลายปี[26 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [24 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรเพื่อลดภาวะโลกร้อนและแก้ไขปัญหามลพิษทาอากาศ[24 ม.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การจัดทำฐานข้อมูลการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา[24 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจัดทำฐานข้อมูลการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา[24 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
เชิญส่งตัวแทนเข้าร่วมมหกรรมสร้างสุขภาพอำเภอครบุรี ครั้งที่ ๑ (กลุ่มเยาวชน)[24 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการให้มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 6 ราย[24 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[24 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอให้รายงานการปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5[23 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5[23 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามออนไลน์ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อชีวิตของนักเรียน[23 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู[23 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประกาศการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562[23 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[22 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเสนอของบประมาณประจำปี 2563 เพิ่มเติม[23 ม.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2563 ระยะเวลา 3 เดือน[23 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
ปฏิทินการประเมินปีการศึกษา 2562[22 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[22 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ[22 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความอนุเคราะห์สถานที่การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้้นฐาน ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย[22 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม[22 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา[21 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบ O-NET ปีการศึกษา 2562[22 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา[22 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งแก้ไขเปลี่ยนสถานที่ประชุมคณะกรรมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 อำเภอวังน้ำเขียว[22 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน[22 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
รายงานผลการรับนักเรียนที่ย้ายมาเข้าเรียน[22 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความอนุเคราะห์รถยนต์และบุคลากร[22 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์บุคลากร[22 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์บุคลากร[22 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์บุคลากร[22 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์บุคลากร[22 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 และพี่เลี้ยง เดือน ธ.ค. 62 จำนวน 3 ราย[21 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค)[21 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 บุรีรัมย์[21 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา[21 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่[21 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ส่งคำสั่งแก้ไขการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้[21 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การจัดเก็บข้อมูลการใช้รถ-ถนนของหน่วยงานและสถานศึกษา[21 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้[21 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอทราบบุคลว่าเป็นหรือเคยเป็นข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด[21 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งให้มารับรูปแบบรายการ กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการงบปีเดียว ประจ[21 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรม[21 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา[21 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การตรวจสอบข้อมูลในระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร[21 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
รายงานวิชาเอกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)[20 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2563 ระยะเวลา 5 เดือน (เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2563)[20 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
ขอประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ กีฏวิทยา และการเกษตร[20 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2563[20 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.[18 ม.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.[18 ม.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.[18 ม.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.[18 ม.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ (รายงานไตรมาสที่ 1/2563)[27 ธ.ค. 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน]
แจ้งเลื่อนการประชุมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ[17 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
โครงการทุน s&p ระดับปริญญาตรี[17 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งผลการคัดเลือกนักเรียนยากจนเข้ารับทุนการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ มูลนิธิ EDF ประจำปีการศึกษา 2563[17 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอส่งแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงคู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[17 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
อนุญาตการลา ผอ.ปองพล จิตรเขต[17 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ[17 ม.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
รายงานวิชาเอกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)[17 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 3 การจัดทำแผนกลยุทธ์ฯ[16 ม.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ [16 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562[16 ม.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต [16 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประชาสัมพันธ์การจัดการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุดสืบมรรคา[16 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ 2562[16 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเอกสารเพิ่มเติมการนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา[16 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การเผยแพร่หนังสั้นของโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน[16 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุ 12 - 18 ปี และประชาชนชาย -หญิง ประจำปี 2563[16 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การพิจารณาคำร้องแบบแสดงความจำนงพนักงานราชการ และครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ที่ได้รับการถูกเกลี่ยอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2[15 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งตัวอย่างการจัดทำสัญญาจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2563[15 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การจัดส่งเงินอุดหนุนการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๓[15 ม.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
สำรวจความต้องการในการสนับสนุนให้บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (ศึกษานิเทศก์) กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษาทางไกลฯ และบุคลากรหน่วยตรวจสอ[15 ม.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ[15 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2[15 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ (รายงานไตรมาสที่ 1/2563)[27 ธ.ค. 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (เจียรวนนท์อุทิศ 2)[14 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แนวปฏิบัติการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน[14 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้กู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์พ.ศ.2551[14 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. รุ่นที่ 2 (เพิ่[14 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ไม่พักแรม (เมืองปักสามัคคี)[14 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การสนับสนุนทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์จากกองทุน Mizuho Asian Fund ปี2562[14 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แก้ไขข้อมูลการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต [14 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดการประชุมคณะกรรมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562[14 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดประชุมคณะกรรมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562[14 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดการประชุมคณะกรรมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562[14 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การประชุมคณะกรรมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562[14 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ[14 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
รายงานผลการดำเนินการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 1)[14 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
รายงานวิชาเอกครูผู็ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563 (แก้ไขแบบรายงาน)[14 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ[14 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ[14 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ[14 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต [14 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แก้ไขข้อมูลการจัดสรรอัตราพนักงานราชการและครูขั้นวิกฤต[13 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม[13 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว[13 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งการดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน[13 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การมอบเกียรติบัตรและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2562[8 ม.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
แนวทางการจ้างธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[13 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ข้อมูลสารสนเทศลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด[13 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การดำเนินโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2563[13 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด[13 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
เิชิญร่วมเป็นเกียรติงานสานสัมพันธ์วันตรุษจีน ปี ๒๕๖๓[13 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งบุคลากรผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย มาปฏิบัติการตรวจข้อสอบรูปแบบอัตนัย วิชาภาษาไทย (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา ๒[13 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การประชุมมอบนโนบายการเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดนครราชสีมา[13 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการและครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต[13 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ส่งรายชื่อผู้รับรางวัลดีเด่นวันครู ปี ๒๕๖๓[13 ม.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 บาท และ พี่เลี้ยง เดือน ธ.ค. 62[10 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว)[13 ม.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[13 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[13 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[13 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๓[13 ม.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แจ้งบุคลากรผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย มาปฏิบัติการตรวจข้อสอบรูปแบบอัตนัย วิชาภาษาไทย (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2[13 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[13 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่[10 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์การประชุมกลุ่มงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว[10 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
โครงการ ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 19/2563 "สร้างนวัตกรเพื่อสังคม"[10 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นักเรียนทุนเสมอภ[10 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ โครงการห้องเรียนกีฬา 2563[10 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ ๙[10 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
มาตรการการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน[10 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562 รอบที่ 2[10 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรม (บ้านหนองแฟบ)[10 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การนิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๒[9 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การขออนุญาตไปต่างประเทศ[6 ม.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครราช[9 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่[9 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความร่วมมือในการบริจาคโลหิต และประชาสัมพันธ์เชิญชวน จัดหาผู้บริจาคโลหิต[8 ม.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของจังหวัดนครราชสีมา[8 ม.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ขอความร่วมมือรณรงค์ งานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ในงานเลี้ยงวันครูของทุกปีการศึกษา[8 ม.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
การขออนุญาตไปราชการ[6 ม.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[6 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน ขั้นที่ 1และขั้นที่ 2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย[8 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
กำรนิเทศ ติดตำมกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ประจำภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒[7 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
กำรนิเทศ ติดตำมกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ประจำภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒[7 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 บาท จำนวน 43 ราย เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562[7 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แจ้งหลักฐานการโอนเงินอุดหนุน 30% (ภาคเรียน 2/62)[7 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การจัดทำฐานข้อมูลการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา[7 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนโควตาจังหวัด เพ่ือศึกษาต่อชั้นม.1 ปี 63 ร.ร.บรมราชินีนาถ จ.ราชบุรี[7 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2562[7 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
รณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวงและผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิศิลปาชีพ[7 ม.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย[7 ม.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์[6 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563[6 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า[6 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประกาศและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓[6 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2562[6 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การตั้งหมู่ยุวกาชาดสถานศึกษาแลการแต่งตั้งกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา[6 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม[6 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การเตรียมพร้อมสถานศึกษาเพื่อเตรียมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562[6 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งคณะกรรมการจัดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563[6 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์กรรมการจัดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563[6 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์สถานที่การจัดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563[6 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา[6 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2[5 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2(ม.3)[5 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2(ม.3)[5 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2[5 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2[5 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2[5 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง (Authentic L[3 ม.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[3 ม.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขอเชิญประชุม[2 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การขออนุญาตไปต่างประเทศ[24 ธ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขอเชิญประชุม[26 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
สนามสอบ NT-RT[2 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การดำเนินงานด้านต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ [2 ม.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
การประกวด "บริหารกายหน้าเสาธง" ประจำปี ๒๕๖๓[2 ม.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[2 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[2 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ[27 ธ.ค. 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ให้ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤตช่วยราชการกลับต้นสังกัด[27 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ให้ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤตช่วยราชการกลับต้นสังกัด[27 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม[27 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [27 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอขอบคุณ[27 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ประกาศผลการประกวด Video Clip ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ ปี 2562[27 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งรายชื่อครูภาษาอังกฤษที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูตามกรอบมาตรฐาน CEFR โดยใช้สื่อ SPEEXX English[27 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563[27 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนลูกจ้าง เดือน ธันวาคม 2562[27 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ประชาสัมพันธ์ร่วมงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 10 ปี บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาที่ยั่งยืน[27 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งประชาสัมพันธ์เก็บข้อมูลโครงการ "การประเมินผลการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูที่สืบเนื่องจาการจัดโครงการศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค[27 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม)[27 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[27 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[27 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [25 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [25 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา[26 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งเลื่อนการประชุม[26 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งแก้ไขสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ [25 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แก้ไขคำสั่ง[25 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ส่งแก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[25 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ส่งแก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[25 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ส่งแก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[25 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การจัดทำฐานข้อมูลการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา[25 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาดำเนินงานตา่มโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ[24 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจัดทำฐานข้อมูลการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา[24 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งหลักฐานการโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2562[24 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต" เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563[23 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี 2563[23 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การซักซ้อมความเข้าใจในการขอรับจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง [23 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเ[23 ธ.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
แจ้งผลการประกวด โครงการ"ขยะความดี สร้างวิถีชุมชน ปีที่ (Zero Waste ll)"[23 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งผลการประกวด โครงการ"ขยะความดี สร้างวิถีชุมชน ปีที่ (Zero Waste ll)"[23 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งผลการประกวด โครงการ"ขยะความดี สร้างวิถีชุมชน ปีที่ (Zero Waste ll)"[23 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งผลการประกวด โครงการ"ขยะความดี สร้างวิถีชุมชน ปีที่ (Zero Waste ll)"[23 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
อนุญาตการลา[23 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม[23 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเ[23 ธ.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
แจ้งรับคูปองการศึกษาและรายงานการอนุมัติ รอบที่ 2[23 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[20 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา[23 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรม (บ้านดอนแขวนฯ)[23 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(บ้านสระประทีป)[23 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันของสสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ[23 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเชิญประชุม (แก้ไขวันประชุมใน นำส่ง และคำสั่ง)[20 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเชิญประชุม[20 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แก้ไขคำสั่ง[20 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การปฐมนิเทศและจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย[20 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การปฐมนิเทศและจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย[20 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การคัดเลือกรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี พ.ศ. 2562[20 ธ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563[18 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เอกสารเพิ่มเติมการขออนุญาตนำลูกเสือฯ เข้าค่ายพักแรม[20 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562[19 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การปฐมนิเทศและจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย[19 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน[19 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความอนุเคราะห์เครื่องขยายเสียง[19 ธ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษารางวัล IQA AWARD[19 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูล นร 01 ก่อนปิดระบบ 20 ธันวาคม 2562[19 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประกวดแต่งเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมสุขภาพช่องปาก[19 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ลูกเสือจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ[19 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูขั้นวิกฤต[18 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูขั้นวิกฤต[18 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การแต่งตั้งกรรมการประจำสนามสอบ O-NET[18 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แก้ไขคำสั่ง (เพิ่มเติม คำสั่ง 1387)[18 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประชาสัมพันธ์และเชิญโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์[18 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์[18 ธ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
แจ้งการเปลี่ยชื่อศูนย์อำนาวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน[18 ธ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ตรวจสอบปริมาณงาน 10 มิ.ย. 62[18 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (รายเดิม)[18 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[18 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความอนุเคราะห์เครื่องขยายเสียง[18 ธ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[18 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม[18 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม[18 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[18 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งธุรการโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 โรงเรียนใดที่มีพนักงานราชการ,ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างที่ไปบรรจุครูผู้ช่วย[18 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แก้ไขคำสั่ง[17 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความอนุเคราะห์บุคคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมอบรม[17 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2563[17 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูขั้นวิกฤต[16 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูขั้นวิกฤต[16 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตรวจานโครงสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ [16 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปฏิทินขั้นตอนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๑และปีการศึกษา ๒๕๖๒[16 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
อนุญาตการลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ[16 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตการลาผู้อำนวยการโรงเรียนจตุคามวิทยาคม[16 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตการลา ผอ.โรงเรียนรักเมืองไทย[16 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตการลา[16 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม[16 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความร่วมมือคัดแยกขยะและรณรงค์หิ้วปิ่นโต โชว์ถุงผ้าในหน่วยงานราชการ[16 ธ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ขอความร่วมมือในการบริจาคโลหิต[16 ธ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านมาบกราด)[16 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่[16 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562[16 ธ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 บาท เดือน พ.ย. 62 จำนวน 3 ราย[16 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ให้บุคลากรเดินทางไปนำเสนอผลงานเอกสารวิชาการกลุ่มและปัจฉิมนิเทศ[16 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งการรับเงินสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562[16 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งการบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินและรหัสทรัพย์สินในระบบ GFMIS[16 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แนวทางปฎิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2563[16 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[16 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประกาศผลการคัดเลือกโครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปี พ.ศ.2562 (ปีที่ 9)[11 ธ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[16 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[16 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การขออนุญาตไปราชการ[11 ธ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปราชการ[11 ธ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปต่างประเทศ[11 ธ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การจัดทำฐานข้อมูลการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา[13 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (ชุมชนบ้านนารากฯ)[13 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านหนองโบสถ์)[13 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (รร.เอกชน)[13 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การแข่งหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ.ยุวชน ปีการศึกษา2563[13 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านปลายดาบ)[12 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม[12 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [12 ธ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [12 ธ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [12 ธ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม[12 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [12 ธ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [12 ธ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม[12 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา[12 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านบุยายแลบ)[12 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านบุมะค่าฯ)[12 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูขั้นวิกฤต[12 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งการโอนค่าตอบแทนธุรการ 9,000 บาท เดือน พ.ย. 62 จำนวน 107 ราย[12 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ[12 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านปลายดาบ)[12 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านบะใหญ่)[12 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[11 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การสำรวจข้อมูลความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)[11 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านบะใหญ๋)[11 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 [11 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านปลายดาบ)[11 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[11 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่เพื่อประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการโรงเรียน[11 ธ.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล[11 ธ.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
อนุญาตการลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคทราย[11 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[11 ธ.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ประชาสัมพันธ์ร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100% ประจำปี 2563[11 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปี 2562 (กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน)[11 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 12 รร[28 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งโรงเรียนที่จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กพิการ ที่รับสมัครแล้ว และได้ลูกจ้างมาปฏิบัติงานแล้ว[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี พ.ศ.2562[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 17 พ.ศ.2563[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตไปต่างประเทศ[27 พ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การขออนุญาตไปราชการ[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตรวจานโครงสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ [6 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งสถานศึกษาส่งเอกสารเพิ่มเติมการขออนุญาตนำนักเรียนไปเข้าค่ายพักแรม[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอประชาสัมพันธ์รายการสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กกลุ่มเสี่ยงและเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
เชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ซักซ้อมความเข้าใจในการนำนักเรียนเดินทางเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แต่งตั้งข้าราชการครูให้มีวิทยะฐานะชำนาญการ [9 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[6 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [6 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[6 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตการลา[6 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล[6 ธ.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ส่งเอกสารเพิ่มเติมการนำนักเรียนนักศึกษาไปเข้าค่ายพักแรม[6 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การส่งประเมินขอรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2562[6 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา[6 ธ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
บัญชีค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ.2563[6 ธ.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[6 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[6 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[28 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การสนับสนุนการเข้าร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้นำเสนอผลงานสถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2562[6 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นกรรมการตัดสินศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 สาระภาษาไทย (เพิ่มเติม)[6 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 (เพิ่มเติม)[6 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการทอสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562[6 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
สนามสอบ O-NETและจำนวนกรรมการ[5 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 1[5 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การสมัครสอบวิชาการนานาชาติ[5 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชาสัมพันธ์การเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
แจ้งหนังสือเชิญประชุมกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศีรสะเกษ[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ขอเชิญเข้าร่วมชมกิจกรรมงานเกษตรร้อยไร่ ๖๒[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรม ๕ ส[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
เลื่อนการประชุม[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการสร้างเครือข่ายการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยศิลปะมวยไทย(มวยโคราช)[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ทะเบียนการตั้งกองและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาของร.ร.สะแกราชวิทยาคม[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
เชิญส่งผลงานเชิงนวัตกรรม"โครงงานสุขภาพนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ ๙"[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท[2 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์[3 ธ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การจัดกิจกรรมโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทบ ต้อนรับปีใหม่่วิถีพุทธ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓[3 ธ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการทอสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562[3 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรฯ ปีงบประมาณ 2563[3 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างเหมาครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตามเอกสารแนบ[2 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แจ้งหลักฐานการโอนเงินค่าตอบแทนอัตราจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2562[2 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
การประกวด Video Clip การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2562[2 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[2 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[2 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
อนุญาตให้โรงเรียนจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา[2 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ขอย้ายครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม[2 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (บ้านหนองใหญ่ วังวารีฯ) ขอเอกสารเพิ่ม[2 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การดำเนินโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2562[2 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ครั้งที่ 4 ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[2 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒[2 ธ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการ “ครูไทยก้าวไกลสู่ยุคดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้” : KORAT OBEC SPARK[2 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562[2 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒[2 ธ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา[2 ธ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา[2 ธ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา[2 ธ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา[2 ธ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
การส่งข้อมูล นร.สอบ RT/NT[1 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แก้ไขคำสั่งย้ายตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ตำแหน่งมีคนครอง[29 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งกำหนดการลงพื้นที่การดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุก โครงการอาหารกลางวัน[29 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนจากโรงเรียนที่เกินเกณฑ์ไปกำหนดในโรงเรียนที่ต่ำกว่าเกณฑ์[29 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562[29 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
แจ้งกำหนดการลงพื้นที่การดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุก โครงการอาหารกลางวัน[29 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี 2562 และประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 3 ปี 2562 [28 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การตรวจและการบันทึกและยืนยันข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง(B-OBEC)[28 พ.ย. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คลองบง[28 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา บ้านราษฎร์พัฒนา[28 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศฯ]
การจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ิดินและสิ่งก่อสร้าง[28 พ.ย. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ขอเชิญประชุม[28 พ.ย. 2562 กลุ่มบริห